HR Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning"

Transkript

1 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med modern desgn. Tack vare den trådlösa kommunkatonen med frekvens 868 MHz kan termostaten enkelt ntegreras system som t.ex. evohome för att reglera nomhustemperaturen. Användarvänlg Stor justerbar dsplay med bakgrundsbelysnng. Vsnng av nformaton dsplayen med symboler och text. Parametrarna kan ställas n ndvduellt. Manuell temperaturändrng tll nästa kopplngspunkt. Monterng Termostaten passar de vanlgaste radatorventlerna, M3 x,5. Fler adaptrar fnns som tlbehör. Som tllval kan en extern fönsterkontakt anslutas. Energbesparngsfunktoner Med fönsterfunktonen stängs radatorventlen vd vädrng. Om en extern fönsterkontakt används stängs radatorventlen vd öppet fönster. VAR FÖRSIKTIG Rsk för felfunkton! ffanvänd endast termostaten enlgt denna bruksanvsnng. fflåt nte barn leka med termostaten. Termostat med ventlsats M3 x,5, batterer medföljer 2 Dsplayfäste 3 Ventladapter av typen Danfoss RA 4 Skruvar för säkrng av termostat och batterfack VARNING Kvävnngsrsk! ffhåll barn på avstånd från förpacknngsmateralet. SV

2 3. Överskt Knappar och dsplay Trådlös sgnal Indkerng Betydelse 5 sgnal 3 sgnal sgnal 4. Monterng Mycket bra styrka Bra styrka Svag styrka Vsar att rumstemperaturens börvärde har ändrats manuellt 2 Användarspärr 3 Batterstatus 4 Temperaturvsnng / Parameternformaton 5 Textvsnng, 9 tecken 6 Infoknapp för vsnng av rumsnformaton (zon), funktonsknapp för anslutnng och parametrerng 7 Reglage 8 Trådlös sgnal (styrka) 9 Trådlös kommunkaton Fel trådlös kommunkaton Batter-ndkerng Batterstatus Betydelse Batterer fulla 7 Drftsklar tre steg: Lägg batterer och ställa n språk Upprätta trådlös anslutnng Montera termostaten KLART Lägga n/byta batterer Termostaten är nställd för följande battertyp: 2 mgnonceller,5 V; typ LR6, AA, AM3 Som alternatv kan du även använda följande batterer: Lthum,5 V; typ LR6, AA, AM3 NMH,2 V; typ LR6, AA, AM3 Vd användnng av ltum- eller NMH-batterer måste parameter 9 anpassas, se avsntt 5. Byt alltd ut båda batterer på samma gång. När battererna är för svaga öppnar termostaten radatorventlen helt. Efter ett batterbyte återupprättas den trådlösa anslutnngen tll den centrala enheten automatskt. Batterer halvfulla Battererna måste snart bytas ut Blnkande ndkerng: Battererna är tomma och måste bytas ut 2

3 . 2. VARNING Nya mgnonceller håller ca. 2 år. Batterbyte krävs då symbolen blnkar. Vd batterbyte behålls alla nställnngar. Explosonsrsk! ffladda aldrg battererna. ffkortslut nte battererna och släng dem aldrg öppen eld. ffkassera batterer på ett mljövänlgt sätt Upprätta trådlös anslutnng Termostaten HR92 kommuncerar med den centrala enheten trådlöst va frekvens 868 MHz. En anslutnng mellan HR92 och den centrala enheten måste upprättas. Denna procedur heter KOPPLING (anslutnng). Vd förkonfgurerade enheter utförs anslutnngen redan på fabrken. Om anslutnngen fortfarande nte upprättats vsas ej kopplad efter ett tryck på knappen. Anslutnngen måste först aktveras hos HR92 för att den trådlösa sgnalen ska kunna tas emot. Därefter måste anslutnngen tll den centrala enheten aktveras. Se bruksanvsnngen för dn centrala enhet för nformaton om anslutnng.. Dra av reglaget. Ta tag skåran på enhetens undersda. 2. Skruva av säkrngsskruvarna från batterfacket om sådana fnns. 3. Lossa spärren och fäll upp batterfjädern. Batterfacket är nu tllgänglgt. 4. Lägg n batterer. Se tll att polerna "+" och " " hamnar rätt. 5. Fäll ner batterfjädern och sätt fast den. 6. Alternatv: Säkra batterfjädern med säkrngsskruvarna för stöldskydd. 7. Sätt på vrdreglaget gen. Programvarans versonsnummer vsas kort dsplayen, därefter språket englsh. 8. Om så önskas, välj ett annat språk med reglaget. 9. Bekräfta valt språk med knappen. Språkvalet vsas bara första gången du använder enheten. 3 Aktvera anslutnng tll HR92 Utför anslutnngen av termostaten närheten av den slutgltga monterngsplatsen.. Tryck kort på knappen. ej kopplad vsas. 2. Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder. koppla vsas. 3. Tryck kort på knappen. kopplng vsas och den trådlösa symbolen vsas. Aktvera anslutnng tll den centrala enheten fför f aktverng av anslutnng tll den centrala enheten: se tllhörande bruksanvsnng.

4 Anslutnng tll HR92 Under anslutnngen blnkar den trådlösa symbolen. Vd upprättad anslutnng vsas utfort. Därefter vsas huvudskärmen. Om synk vsas dsplayen synkronserar termostaten sg med den centrala enheten. HR92 tar emot nformaton från den centrala enheten. Synkronserngen kan dröja upp tll 4 mnuter tlls rumstemperaturens aktuella börvärde vsas på HR92. Om KOPPLING msslyckats avslutas den automatskt efter ca. mnuter. För att avsluta KOPPLING: välj med reglaget Stäng och bekräfta med knappen. Om flera termostater HR92 samma rum ( samma zon) ska styras av den centrala enheten är det möjlgt att aktvera KOPPLING samtdgt hos alla termostater. KOPPLING måste då endast utföras en gång. Msslyckad anslutnng / otllräcklg dataöverförng Anslutnngen har msslyckats då den trådlösa symbolen slocknar och msslyckat vsas. Dataöverförngen kan vara otllräcklg. Detta kan orsakas av metallföremål eller andra trådlösa apparater. fse f tll att ett avstånd på mnst m hålls tll trådlösa apparater som hörlurar, mobltelefoner eller lknande. fse f tll att det fnns tllräcklgt med avstånd tll metallföremål. fom f störnngar förekommer som nte kan avhjälpas, välj en annan monterngsplats för enheten och upprepa anslutnng. Radera anslutnng tll HR92. Tryck kort på knappen. 2. Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder. 3. Välj koppla med reglaget och håll knappen ntryckt tlls rensad vsas. Anslutnngen är deaktverad. RF test. Tryck kort på knappen. 2. Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder. 3. Välj med reglaget rf test och bekräfta med knappen. I dsplayen vsas kontroll (blnkar). kontroll Termostaten är beredd att ta emot trådlösa sgnaler från den centrala enheten. Se bruksanvsnngen för dn centrala enhet för nformaton om trådlöst test. När de trådlösa sgnalerna tas emot vsas styrkan form av staplar och tal. 5 sgnal 5 staplar Mycket bra styrka 3 staplar Bra styrka staplar Svag styrka Trådlöst test vd enheter med tvåvägskommunkaton Om den centrala enheten kan både sända och ta emot (tvåvägskommunkaton), som t.ex. evotouch, kan styrkan hos termostaten begäras drekt utan att trådlöst test behöver aktveras den centrala enheten.. Tryck kort på knappen. 2. Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder. 3. Välj med reglaget rf test och bekräfta med knappen. I dsplayen vsas kontroll (blnkar). 4. Tryck på knappen gen. När de trådlösa sgnalerna tas emot vsas styrkan form av staplar och tal. 4

5 Avbryta det trådlösa testet Efter ca. mnuter avslutas det trådlösa testet automatskt. eller fvälj f med reglaget stang och bekräfta med knappen. Fel trådlös kommunkaton Om utropstecknet och den trådlösa symbolen blnkar normal drft har ett fel uppstått den trådlösa kommunkatonen. Börvärdet för rumstemperaturen hos termostaten HR92 ändras automatskt tll 2 C. fupprätta f den trådlösa kommunkatonen med den centrala enheten gen; se även avsntt 7. Montera termostaten Termostaten kan enkelt monteras på alla vanlga radatorventler med anslutnng M3 x,5 utan att orsaka smuts- eller vattenfläckar. Välj adapter Termostaten passar de vanlgaste radatorventlerna M3 x,5. För vssa ventltyper krävs en adapter.. Kontrollera om en adapter krävs och välj ev. passande adapter. Fabrkat Vy Adapter Ventler M3x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop TA Danfoss RA Krävs ej Medföljer Danfoss RAV * VARNING Rsk för skador på termostaten på grund av kortslutnng vd fukt! ffmontera endast termostaten torra, stängda utrymmen. ffskydda termostaten mot fukt, damm, drekt solljus och hög värmenstrålnng. Danfoss RAVL * Ta bort den gamla termostaten 2. * kan beställas under EVA-Danfoss 2. Skjut adaptern på radatorventlen och vrd tlls adaptern snäpper fast hörbart. 3. Dra åt adaptern med en skruv om så krävs... Vrd den gamla termostaten åt vänster tll anslag och lossa fästet. 2. Ta bort den gamla termostaten från radatorventlen. 5

6 Montera ventlkopplngen a 3. Lås termostaten ändlägespostonen. Skjut reglaget rktnng mot. Efter ca. mnut vsas cycl (självtest). Därefter växlar termostaten tll normaldrft. 225 C b. Koppla loss ventlkopplngen från termostaten. Skjut reglaget rktnng mot Termostaten arbetar endast då den är korrekt låst ändlägespostonen. KLART! Termostaten reglerar rumstemperaturen enlgt uppgft från den centrala enheten. Säkra termostaten Termostaten och battererna kan stöldskyddas med medföljande skruvar. 2. Vrd reglaget på ventlkopplngen motsols tll anslag. 3. Sätt ventlkopplngen på radatorventlen eller adaptern och dra åt för hand (utan verktyg!). Sätt på termostaten Se tll att reglaget på termostaten befnner sg öppen poston. 2. Sätt termostaten på ventlkopplngen så att kuggnngen snäpper fast och nte längre är synlg. 6

7 Ställ n dsplayens poston Dsplayen kan lutas tll olka postoner (, 2, 3, 4 ) för att det ska bl enklare att läsa av den. Lutnngen på 4 kan fxeras med medföljande dsplayfäste.. 2. Monterng. Lyft dsplayen och ställ n önskad lutnng. 2. Om så önskas, luta dsplayen tll 4 och skjut n dsplayfästet ovanfrån mellan dsplayen och kåpan tll den snäpper fast. Demonterng ftryck f n dsplayfästet och lyft upp den. Anslut extern fönsterkontakt På termostaten HR92 kan den potentalfra externa fönsterkontakten HCA3 anslutas: Kabeln ACS9 krävs för anslutnng av extern fönsterkontakt. Mnkontakt Mcro B / öppna ändar 2 m lång ngår nte leveransomfattnngen Drft med fönsterkontakt När ett fönstret med fönsterkontakten öppnas stängs radatorventlen. När fönstret stängs gen fortsätter termostaten normaldrft. Frostskyddsfunktonen säkerställer att radatorventlen öppnar sg vd temperaturer under 5 C. När en fönsterkontakt med kabel tas bort måste parameter ändras tll eller, se avsntt 5. Kabelanslutnng fanslut f kabeln ACS9 enlgt följande på fönsterkontakt HCA3: ACS9 vt svart GND grön Anslut kabeln med termostaten HR Ta av skyddet sdan på termostaten. 2. Sätt kabeln ACS9 på termostaten HR92. Termostaten regstrerar den anslutna fönsterkontakten automatskt. 7

8 5. Grundnställnngar Överskt Vd behov kan de 2 grundnställnngarna (parametrarna) anpassas. Fabrksnställnngar vsas med grå bakgrund. Parametrar märkta med * beskrvs närmare nedan. Par. Inst. Betydelse Språknställnng Engelska Tyska Danska Svenska Norska Fnska Bakgrundsbelysnng * avstängd aktverad Varaktghet för fönsterfunktonen * Fönsterfunkton ej aktv Ventl öppnas efter senast 3 mnuter Ventl öppnas efter senast 9 mnuter Känslghet hos fönsterfunktonen vd fallande rumstemperatur *.2 (känslg) 2. (mndre känslg) Fabrksnställnng:.4 Känslghet hos fönsterfunktonen vd stgande rumstemperatur *. (känslg) 2. (mndre känslg) Fabrksnställnng:.2 Inställnng av slaglängd * Standard Full slaglängd Temperaturvsnng dsplayen * nställd/programmerad temperatur (börtemperatur) uppmätt rumstemperatur Temperatur-offset * för anpassnng av de temperaturer som uppmätts av termostaten och rummet Fabrksnställnng: C Battertyp Alkalne Ltum NMH (batteret kan laddas) Par. Inst. Betydelse 2 2 Vsnng av ventlposton * ngen vsnng av ventlposton kortfrstg vsnng av ventlposton Regstrerng fönsterfunkton * Av (ngen fönsterfunkton) Auto (enlgt parameter 3-5) Kabel (med potentalfr fönsterkontakt) Återställnng tll fabrksnställnng ngen återställnng Återställnng Anslutnngen kvarstår. Stäng Ändra parametrar. Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder tlls parameter blnkar (vänster sffra). language Den högra sffran vsar aktuell nställnng. Parametrarna vsas också klartext. T.ex. står vsnng för parameter (språk) med nställnng (Englsh). 2. Välj önskad parameter med vrdreglaget (vänster sffra). 3. Tryck på knappen för att bearbeta parametern. Den aktuella nställnngen för parametern blnkar (höger sffra). 4. Välj önskad nställnng med vrdreglaget (höger sffra) och bekräfta med knappen. Den just bearbetade parametern blnkar (vänster sffra). 5. Upprepa steg 2 tll 4 för ytterlgare parametrar. 6. Välj stang med reglaget för att lämna menyn och bekräfta med knappen. 8

9 Beskrvnng av parametern Parameter 2 Bakgrundsbelysnng Dsplayen har en bakgrundsbelysnng för att nformatonen ska vara lättare att läsa. Bakgrundsbelysnngen slås på när reglaget vrds eller en knapp trycks n. För att spara batter slås bakgrundsbelysnngen av om ngen aktverng sker på termostaten under ca. 7 sekunder. Parameter 3 tll 5 Fönsterfunkton För att spara energ stänger termostaten radatorventlen om du öppnar ett fönster och temperaturen därmed sjunker. När du stänger fönstret och temperaturen stger gen, öppnar termostaten radatorventlen gen. Om varaktgheten för fönsterfunktonen (fabrksnställnng: 3 mnuter) är slut regleras tll aktuellt börvärde för rumstemperaturen gen. Under fönsterfunktonen är frostskyddet garanterat. Parameter 6 Slaglängd Termostaten arbetar med optmal slaglängd som standard. Om hela slaglängden ska utnyttjas eller om ventlen nte öppnas helt kan full slaglängd väljas. Parameter 7 Temperaturvsnng dsplayen I fabrksnställnngen vsas börvärdet för rumstemperaturen dsplayen. I nställnngen "uppmätt temperatur" vsas den uppmätta temperaturen dsplayen. Genom att vrda vrdreglaget eller trycka på knappen kopplar du om tll nställd temperatur. Vd behov kan temperaturen ställas n på nytt. Efter ca. 3 sekunder växlar vsnngen tllbaka tll uppmätt temperatur. Beroende på värmepåverkan genom elementet kan den "uppmätta temperatur" som vsas på termostaten avvka från temperatur som mäts en annan del av rummet. Parameter 8 Temperaturoffset Eftersom termostaten mäter rumstemperaturen närheten av elementet kan det hända att denna temperatur avvker från temperatur som uppmäts en annan del av rummet. Om t.ex. 2 C uppmäts rummet och 2, C vd elementet, så kan denna effekt utjämnas med en offset på, C. Parameter Vsnng av ventlposton Om denna parameter är aktverad (nställnng ""), vsas kortvargt den ventlposton som uppnåtts ( % öppen). Efter ca. 3 mnuter vsas huvudskärmen. För att återgå tll huvudskärmen drekt, välj stang och tryck på knappen. Parameter Regstrerng fönsterfunkton Vd anslutnng av en fönsterkontakt sätts parametern automatskt på "2" (kabel). Fönsterfunktonen styrs va fönsterkontakten. Om ngen fönsterkontakt är ansluten måste nställnngen "" eller "" väljas. 6. Ytterlgare funktoner Manuell ändrng av rumstemperaturens börvärde Rumstemperaturens börvärde kan ändras när som helst med reglaget. Det ändrade börvärdet för rumstemperaturen gäller tll nästa ntervall. Symbolen vsar att rumstemperaturens börvärde har ändrats manuellt. Vd nästa ntervall slocknar symbolen. Om reglaget vrds motsols tlls off vsas stängs ventlen permanent. I denna nställnng är tdsprogrammet för den centrala enheten för denna termostat nte längre aktv. Frostskyddet är garanterat så länge värmen är påslagen. 9

10 Vsnng av rummets namn Om den centrala enheten kan överföra rummets (zonen) namn, som t.ex. evotouch, vsas rummets namn på termostaten (max. 9 tecken). ftryck f på knappen. Rummets (zonens) namn vsas kort dsplayen. Automatska övervaknngsfunktoner Fönsterfunkton När du öppnar ett fönster och temperaturen sjunker, stänger termostaten radatorventlen för att spara energ. I dsplayen vsas fonster. När temperaturen stger gen, men senast efter nställd td (fabrksnställnng: 3 mnuter), öppnar termostaten radatorventlen gen. Du kan också öppna radatorventlen tdgare genom att vrda på reglaget. Känslgheten hos termostaten för sjunkande och stgande temperatur kan ställas n, se avsntt 5, parameter 3 tll 5. Om en fönsterkontakt är ansluten reagerar fönsterfunktonen drekt på om fönstret öppnas eller stängs, se parameter. Motonerng av ventl Om radatorventlen nte öppnats helt på 2 veckor kommer ett självtest att utföras. Termostaten öppnar kortvargt ventlen efterföljande måndag (fabrksnställnng) för att förhndra att ventlen fastnar. I dsplayen vsas cycl. Frostskydd Om temperaturen sjunker under 5 C öppnar termostaten radatorventlen tlls temperaturen stger tll 6 C gen. Därmed förhndras att radatorsystemet fryser fast. I dsplayen vsas frost. Värmen får nte stängas av, då kan termostaten nte utföra frostskyddsfunktonen. 7. Åtgärder vd problem Feltabell Problem/ vsnng Symboler blnkar ej synk e sensor e2 ventl Elementet blr nte kallt. Motorn är stlla HR92 tar nte emot några temperaturändrngar från den centrala enheten Orsak Åtgärd blnkar Batterer tomma Byt batterer. Ingen trådlös kommunkaton Trådlös anslutnng avbruten Parameter nte nställd på enhet CM927/ DT92 Enhet defekt Motorn kan nte flyttas. Radatorventlen stängs nte helt. Ventlkopplngen är nte låst Ventl stängd permanent, off vsas Kontrollera den trådlösa anslutnngen mellan HR92 och den centrala enheten (trådlöst test). Upprepa anslutnngen. Kontrollera spännngsförsörjnngen hos den centrala enheten och HR92. Kontrollera den trådlösa anlsutnngen Enhet CM927: Ställ n parameter 8:SU Enhet DT92: Ställ n parameter SU (se berörd anvsnng) Byt ut enheten Kontrollera monterng, ta ev. bort smuts. Kontrollera monterngen, ställ ev. n läget för full slaglängd (parameter 6). Ställ reglaget poston. Ställ n rumstemperaturen tll önskat värde med reglaget. Nästa kommando från den centrala enheten utförs av HR92 gen.

11 Nödanvändnng vd tomma batterer. Lossa termostaten. Skjut reglaget på termostaten rktnng mot. 2. Dra av termostaten från ventlkopplngen. 3. Manövrera radatorventlen manuellt med reglaget på ventlkopplngen. + Omgvnngsvllkor Luftfuktghet Normer/Standarder För bostäder, butks- och kommersella utrymmen samt mndre företag 9 % relatv luftfuktghet EN554-:26 +A2:2 EN554-2:997 +A2:28 EN673-:2 EN :2 EN3-22 EN RoHS 2/65/EC CE Återställ fabrksnställnngarna. Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder tlls parameter blnkar (vänster sffra). 2. Välj parameter 2 (vänster sffra) och nställnng (höger sffra) med vrdreglaget. 3. Tryck på knappen för att återställa fabrksnställnngarna. Anslutnngen kvarstår. 4. Återgå tll normal drft med Stäng. 8. Teknska data 9. Avfallssorterng Termostaten måste avfallssorteras enlgt WEEE-standard 22/9/EU gällande elektrska och elektronska produkter. fflämna n förpacknngen och produkten tll närmaste mljöstaton när produktens lvslängd är över. ffsläng nte produkten med de vanlga hushållssoporna. ffprodukten ska nte brännas. ffta ur battererna. ffkassera battererna enlgt de lokala lagstadgade kraven och nte med de vanlga hushållssoporna. Typ Skyddsklass Trådlös kommunkaton Försörjnngsspännng Strömförbruknng HR92 IP3 Reglerngsnoggrannhet (CA),5 C Anslutnng tll radatorn M3 x,5 Omgvnngstemperatur 5 C SRD (868, 87, MHz) RX klass 2 Räckvdd: normalt 3 m bostäder Battertyp LR6, AA, AM3 Mgnon: 2 x,5 V Ltum: 2 x,5 V NMH: 2 x,2 V Standby: ca 65 mw Vd reglerng: ca 24 mw Lagrngstemperatur 2 C 65 C Mått Vkt 96 x 54 x 6 mm 85 g (med batterer). Konformtetsförklarng Härmed ntygar Honeywell att denna HR92 står överensstämmelse med de väsentlga egenskapskrav och övrga relevanta bestämmelser som framgår av drektv999/5/eg.

12 . Anslutnng och trådlöst test Överskt Tryck kort på knappen Indkerng: Rumsnformaton Håll knappen ntryckt ca. 5 sekunder koppla rf test stang Knapp Håll knappen ntryckt tlls Knapp Knapp kopplng kontroll blnkar Tllbaka tll standardvsnng utfort rensad Knapp * Trådlös sgnal från enheten Tllbaka tll standardvsnng Vsnng av styrka stang Knapp Tllbaka tll standardvsnng Vrd reglaget åt höger * Endast vd enheter med tvåvägskommunkaton, t.ex. evotouch. Tllverkat för och på uppdrag av verksamhetsområdet Envronmental och Combuston Controls Dvson under Honeywell Technologes Sàrl, ACS-ECC EMEA, Z.A. La Pèce 6, 8 Rolle, Schwez, företräds av: Honeywell AB Box 22 SE-2 28 Stockholm-Globen Tel Fax Rätten tll teknska förändrngar som avser förbättrngar förbehålles C

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

TheraPro HR Kortbeskrivning. 1. Leveransomfattning

TheraPro HR Kortbeskrivning. 1. Leveransomfattning . Kortbeskrvnng TheraPro HR9 Elektronsk termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 4 Med den elektronska termostaten kan du ställa n rumstemperaturen exakt efter dna behov

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Trådlös fjärrkontroll 2-kanals Best. nr. : 5352 10 Trådlös fjärrkontroll 4-kanals Best. nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Säkerhetsanvsnngar Monterng och anslutnng av elektrska enheter får bara utföras av kvalfcerade

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

living connect, Elektronisk Radiatortermostat

living connect, Elektronisk Radiatortermostat Användningsområde alla de andra elektroniska radiatortermostater i samma rum. living connect har en öppet-fönsterfunktion som stänger ventilen om temperaturen i rummet sjunker snabbt. Huvudfunktioner i

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion)

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion) Dulcodes UV-Desnfektonsanlage Drftnstrukton romnent Sgma/ 3 S3Ba (Basverson) S3Ca (Kontrollverson) romnent S3Ba S3Ca V. g. sätt fast typskylten här! Två drftnstruktoner erfordras för att säkerställa att

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton-

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Bruksanvisning. Nästa generation av energisparande styrning

Bruksanvisning. Nästa generation av energisparande styrning Bruksanvisning Nästa generation av energisparande styrning Den nya Spar-termostaten ersätter dina gamla termostater så att du nu får full kontroll över temperaturen och din energiförbrukning. Spar-termostaten

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll... Före användnng...- Skvor som går att spela... Fjärrkontrollens användnngsavstånd... Försktghetsåtgärder... Informaton om skvor... Om symboler... Välja källa att ttta på...

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Rapport Prav 4.34. MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL. av Bengt-Erik Johansson Jan Lund

Rapport Prav 4.34. MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL. av Bengt-Erik Johansson Jan Lund O t- C o *-! C U Rapport Prav 4.34 MÄTSYSTEM RJR IN SITU MÄTNINGAR AV ph, Eh, ps2- SP OCH TEMPERATUR I BORRHÅL av Bengt-Erk Johansson Jan Lund SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING Geofysska byrån Uppdragsgvare:

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b)

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder.

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tnntus, käkmuskelfunkton och mätmetoder. NUTEK projekt nr nr 92 92 -- 11904 Assar Assar Bjorne, Bjorne, Specalsttandvården, Ystad Ystad Johan Johan Hedbrant, Hedbrant, Lnköpngs Lnköpngs teknska teknska

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Din samarbetspartner för energieffektivisering

Din samarbetspartner för energieffektivisering evohome KOMFORT Din samarbetspartner för energieffektivisering PIONEERS IN HOME COMFORT SOLUTIONS 30% Visa dina kunder hur de kan spara upp till 30 % i energikostnader utan att behöva göra avkall på komforten

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

SVENSKA LADDNING ANSLUTNING DISPLAY SAMTAL AVISERINGAR AKTIVITET SÖMN MÅL PÄMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM

SVENSKA LADDNING ANSLUTNING DISPLAY SAMTAL AVISERINGAR AKTIVITET SÖMN MÅL PÄMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM SVENSKA LADDNING ANSLUTNING DISPLAY SAMTAL AVISERINGAR AKTIVITET 06 07 11 12 13 14 SÖMN MÅL PÄMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM 15 16 17 18 19 19 ÖVERSIKT 4 VÄNSTER knapp HÖGER knapp För att

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual

Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Quick Manual Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 Koppla in styrdon i reglercentralen Varje styrdon monteras på en unik kanal. Kanal 1 och 2 har plats för två styrdon per

Läs mer

Nordpeis. Kaminer murspisar

Nordpeis. Kaminer murspisar Nordpes Kamner murspsar Insatser förord Förord Med bakgrund av den norska eldnngstradtonen har v sedan 1984 desgnat och producerat eldstäder. Med kontnuerlg produktutvecklng representerar vårt sortment

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 632.1 1592P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

aktuelt .SE ROCOOL 600 ROAIRVAC 1.5 Verktyg för VVS-installationer. Gäller t.o.m. den 30 Juni 2015. Nr. 1 2015

aktuelt .SE ROCOOL 600 ROAIRVAC 1.5 Verktyg för VVS-installationer. Gäller t.o.m. den 30 Juni 2015. Nr. 1 2015 Verktyg för VVS-nstallatoner. Gäller t.o.m. den 30 Jun 2015. ROCOOL 600 Komplett dgtalt manometerställ för kylnstallatoner. Stor bakgrundsbelyst dsplay Exakt avläsnng av all data 3-vägs funkton för tömnng

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installationsguide

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installationsguide Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatonsgude Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer