Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1"

Transkript

1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem SD SE (006/0) SD

2 Innehållsförtecknng Allmänt Teknska data Säkerhet Användnng enlgt bestämmelserna Anvsnngarnas uppbyggnad Följ dessa säkerhetsanvsnngar Före monterng Allmänna anvsnngar eskrvnng av komponenter Ytterlgare hjälpmedel som behövs Transport och förvarng Teknska underlag Fastställa platsbehov Montera takförankrng och proflskenor Fastställa avstånd Panntakbeläggnng äversvanstegel Korrugerade plåttak Skffer-/träspånsplattor Släta plåttak Montera tlläggsskenor (tllbehör) Montera proflskenor Montera solpaneler Förbereda solpanelsmonterng Montera solpaneler Ansluta temperaturgvare Ansluta värmebärarlednngar Avluftnng genom tryckpåfyllnng Avluftnng genom avluftare (tllbehör) på taket Montera förbndnngssats för två rader (tllbehör) Avslutnngsarbeten Installatonskontroll Isolera anslutnngs- och värmebärarlednngar Översktlg bruksanvsnng för panntak och tryckpåfyllnng SE (006/0) SD

3 Allmänt Allmänt I det här kaptlet beskrvs de teknska regler som måste beaktas vd monterngen. Följ de natonella normerna och rktlnjerna vd monterng och drft av solvärmesystemet. Monterngsarbeten på tak DIN 88, VO, del C : Taktäcknngs- och taktätnngsarbeten. DIN 89, VO, del C: Plåtslagnngsarbeten. DIN 85, VO, del C: yggnadsställnngsarbeten. Tab. Tyskland Anslutnng av termska solvärmesystem EN 976: Termska solvärmesystem och deras komponenter (prefabrcerade anläggnngar). ENV 977: Termska solvärmesystem och deras komponenter (kundspecfkt tllverkade anläggnngar). DIN 988: Teknska regler för nstallaton av drcksvatten (TRWI). Teknska regler för nstallaton av termska solvärmesystem (urval) Tyskland Installaton och utrustnng för varmvattenuppvärmnng DIN 75, del : Vattenvärmare och vattenuppvärmnngsanläggnngar för drcks- och drftvatten; krav, betecknng, utrustnng och godkännande. DIN 880, VO: Värmeanläggnngar och bruksvattenuppvärmnngsanläggnngar. DIN 88, VO: Gas-, vatten- och avloppsnstallatonsarbeten. DIN 8, VO: Värmesolerngsarbeten på värmeteknska anläggnngar. AV WasV: Förordnng gällande allmänna vllkor för försörjnng med vatten. DVGW W 55: Drcksvattenuppvärmnngs- och lednngsanläggnngar; teknska åtgärder för att mnska legonellaförekomst. VO: Ordnng tllämplg på offentlg upphandlng av bygg- och anläggnngsarbeten, del C: Allmänna teknska avtalsvllkor för bygg- och anläggnngsarbeten (ATV). Entreprenadvllkor för byggnatoner ovan jord, med särsklt hänsynstagande tll bostadsbyggande. Åskledare Om byggnadens höjd (nstallatonshöjden) överstger 0 m och det nte fnns någon åskledare, måste en behörg elektrker ansluta de elektrskt ledande komponenterna på taket tll en jordkabel om mnst 6 mm som leder elektrcteten ned jorden. Återvnnng När solpanelerna är uttjänta kan de lämnas tllbaka tll tllverkaren. Tllverkaren ser tll att materalet återvnns på mljövänlgt sätt. Om byggnadens höjd (nstallatonshöjden) är lägre än 0 m krävs nga särsklda åtgärder för åsknedslag. Om det fnns ett åskledarsystem måste anslutnngen mellan solvärmesystemet och åskledaren kontrolleras av behörg elektrker SE (006/0) SD

4 Teknska data Teknska data FKT- Certfkat 006 DIN Längd 070 mm redd 5 mm Höjd 90 mm Avstånd mellan solpanelerna 5 mm Absorberngsnnehåll, typ lodrät V f, l Absorberngsnnehåll, typ vågrät V f,76 l Ytteryta (bruttoyta) A G,7 m² Absorberngsyta (nettoyta), m² Nettovkt, typ lodrät m kg Nettovkt, typ vågrät m 5 kg Tllåtet drftövertryck för solpanelen p max 0 bar Tab. Teknska data SE (006/0) SD

5 Säkerhet Säkerhet I det här kaptlet beskrvs hur varnngarna den här monterngshandlednngen är uppställda och här anges också allmänna säkerhetsföreskrfter för en säker och felfr drft. De monterngsspecfka säkerhetsföreskrfterna och användaranvsnngarna httar du monterngshandlednngen, drekt under motsvarande monterngssteg. Läs genom säkerhetsföreskrfterns noga nnan monterngen påbörjas. Om säkerhetsföreskrfterna gnoreras kan det leda tll allvarlga personskador, tll och med med dödlg utgång, samt tll materella skador och mljöskador. Om den här handlednngen Den här monterngshandlednngen nnehåller vktg nformaton om hur monterngssatsen för utanpålggande monterng samt hydraulska anslutnngar monteras på ett säkert och korrekt sätt. eskrvnngarna handlednngen vsar en lodrät monterng av solpanelerna. Om den vågräta monterngen avvker från den lodräta meddelas detta.. Användnng enlgt bestämmelserna Den här monterngssatsen är avsedd som hållare av termska solpaneler (lodrät och vågrät verson) som monteras på lutande tak med lutnngen 5 tll 65. Monterng på korrugerade och släta plåttak kan utföras vd en lutnng på mellan 5 och 65. Användnngsvllkor Montera monterngssatsen endast på tllräcklgt bärtålga tak. Rådfråga eventuellt en beräknngsngenjör eller takläggare. Monterngssatsen är anpassad tll en maxmal snöbelastnng på,0 kn/m² och en maxmal nstallatonshöjd på 0 m. Genom att lägga tll lämplga tllbehör kan monterngssatsen användas för maxmal snöbelastnng, kn/m² och för maxmal nstallatonshöjd 00 m. Se även kaptel 5.7 "Montera tlläggsskenor (tllbehör)". Monterngssatsen för utanpålggande monterng får nte användas som fäste tll andra takpåbyggnader. Konstruktonen är endast avsedd för säker monterng av solpaneler. Du är skyldg att förvara hela den teknska dokumentatonen på ett säkert sätt. Reglerna kan erhållas av tllverkaren. De åtgärder som beskrvs monterngshandlednngen förutsätter teknska fackkunskaper som motsvarar avslutad utbldnng nom VA. Monterng får ske på egen hand endast av den som har dessa fackkunskaper. Lämna över den här monterngshandlednngen tll kunden. Informera kunden om produktens funkton och hanterng SE (006/0) SD 5

6 Säkerhet. Anvsnngarnas uppbyggnad Det fnns två varnngsnvåer som vsas med följande text: VARNING! LIVSFARA etecknar en möjlg fara förknppad med produkten, som utan tllräcklga omsorger kan leda tll en allvarlg personskada eller t.o.m. tll dödsfall. RISK FÖR SKADOR PÅ PERSONER/ ANLÄGGNING/YGGNAD SE UPP! SKADERISK När solpanelen och monterngsmateralet under en längre td utsätts för solljus fnns det rsk för att bränna sg på delarna. är alltd dn personlga skyddsklädsel resp. -utrustnng. Täck över solpanelerna (t.ex. med ett särskld övertäcknngsskydd som kan erhållas som tllbehör) och monterngsmateralet under monterngen som skydd mot höga temperaturer på grund av solljus. SE UPP! Informerar om en potentellt farlg stuaton, som kan leda tll medelsvåra eller lättare personskador eller tll materella skador. Ytterlgare symboler som betecknar användaranvsnngar: Användartps för ett optmalt utnyttjande och nställnng av enheten, samt övrg nyttg nformaton.. Följ dessa säkerhetsanvsnngar LIVSFARA VARNING! på grund av fall och nedfallande delar. Vdta lämplga åtgärder för att skydda mot olyckor vd alla arbeten på tak. Säkra mot fall vd alla arbeten på tak. är alltd dn personlga skyddsklädsel resp. -utrustnng. Kontrollera efter avslutad monterng att monterngssatsen och solpanelerna stter fast ordentlgt. SKADERISK SE UPP! Om du utför ändrngar på konstruktonen kan det leda tll skador och funktonsfel. Gör nga ändrngar på konstruktonen SE (006/0) SD

7 Före monterng Före monterng. Allmänna anvsnngar V rekommenderar dg att ta kontakt med ett takläggnngsföretag eftersom dessa har erfarenhet av takarbeten och fallskydd. Informera dg före monterng om vlka vllkor som gäller på platsen och om de lokala föreskrfterna. SKADERISK SE UPP! När solpanelen och monterngsmateralet under en längre td utsätts för solljus fnns det rsk för att bränna sg på delarna. är skyddsklädsel. Kontrollera Täck över solpanelerna (t.ex. med ett särskld övertäcknngsskydd som kan erhållas som tllbehör) och monterngsmateralet under monterngen som skydd mot höga temperaturer på grund av solljus. ld Solpanelspar, utanpålggande takmonterng SD att leveransen nnehåller allt den ska och att den är ntakt. att solpanelerna placeras optmalt. Ta hänsyn tll solljuset (nställnngsvnkel, sydlg rktnng). Undvk skugga genom höga träd eller lknande och anpassa solpanelsgruppen efter byggnadens form (passa t.ex. n med fönster, dörrar osv.). Använd endast orgnaldelar från tllverkaren och byt omedelbart ut defekta delar. Ta bort defekta pannor, spån eller plåtar området krng solpanelerna och ersätt dem med hela SE (006/0) SD 7

8 Före monterng. eskrvnng av komponenter.. Monterngssats för solpanelerna Monterngssatserna är avsedda för placerng och monterng av solpanelerna. 8 5 ld SD Monterngssats för solpaneler - grundmonterngssats, förlängnngsmonterngssats och monterngssatser för takförankrng Grundmonterngssats, per solpanelsgrupp och för den första solpanelen (bld ): Förlängnngsmonterngssats, för ytterlgare solpaneler (bld ): Pos. : Proflskena Pos. : Proflskena Pos. : Ensdg panelklämma Pos. : Dubbelsdg panelklämma Pos. 7: Ant-gld-skydd Pos. 7: Ant-gld-skydd Pos. 8: Skruv M8 Pos. 6: Instcksanslutnng med gängade stft Pos. 8: Skruv M8 Takförankrng panntakbeläggnng, per solpanel (bld ): Pos. Takhakar, justerbara Pos. 5 Låsbrcka SE (006/0) SD

9 Före monterng.. Hydraulsk anslutnng För varje solpanelsgrupp krävs en byggsats. Solpanelerna under varandra kopplas samman med en förbndnngssats SD ld yggsats och förbndnngssats (blden vsar lodräta solpaneler) yggsats, per solpanelsgrupp (bld ) Pos. : Klämma Pos. 6: Nyckel SW 5 Pos. : Anslutnngsrör (solerng syns ej) Pos. 7: Ändhylsa Pos. : Isolerng för korrugerad rörkopplng 70 mm Pos. 8: Sensorbussnng, syns ej Pos. 5: Kabelförskruvnng för temperaturgvare Förbndnngssats mellan solpanalerna, per solpanel (två bärande hakar, bld ) Pos. : Korrugerad rörkopplng Pos. : Klämma ld Två bärande hakar med en förbndnngssats SD SE (006/0) SD 9

10 Före monterng. Ytterlgare hjälpmedel som behövs Vattenpass Murarsnöre Suglyftare Väst med säkerhetslna Materal för rörsolerng yggnadsställnng Takstege eller anordnngar för skorstenssotnng Kran eller hss Det enda verktyg som krävs för nstallaton av monterngssatsen för utanpålggande takmonterng och den hydraulska anslutnngen är nyckel SW5 som ngår byggsatsen.. Transport och förvarng Samtlga komponenter skyddas med transportförpacknngar. Avfallshantera transportförpacknngar på ett mljövänlgt sätt. Transportskydd för solpanelsanslutnngar Solpanelernas anslutnngar är försedda med gummskydd som skyddar mot skador. ANLÄGGNINGSSKADOR SE UPP! på grund av skadade tätnngsytor. Avlägsna nte gummskydden (bld 5, pos. ) förrän strax före monterngen. Förvarng Solpanelerna är endast avsedda för torr förvarng. Solpanelerna får nte förvaras utomhus utan regnskydd SD ld 5 Gummskydd på solpanelsanslutnngar SE (006/0) SD

11 Före monterng.5 Teknska underlag Solvärmesystemet består av olka komponenter (bld 6) som har tllhörande nödvändga underlag för monterng, användnng och underhåll. I förekommande fall har tllbehörsdelar ett separat underlag. Pos. : Solpanel: Monterngshandlednng för utanpålggande takmonterng medföljer byggsatsen Pos. : Pos. : Pumpmodul för solvärme: Monterngshandlednng medföljer pumpmodulen för solvärme Ackumulator: Monterngshandlednng medföljer ackumulatorn ld SD Komponenter solvärmesystemet och teknska underlag SE (006/0) SD

12 Före monterng.6 Fastställa platsbehov eakta följande erforderlga mnmmått. Mått A och Erforderlg yta för solpanelsgruppen. Mått C H Mnst två pannrader tll takåsen eller skorstenen. Om avståndet är mndre fnns rsk att takbeläggnngen skadas, särsklt om pannorna är murade. Mått D Utskjut över tak nklusve gavelväggtjockleken. G Mått E Mnst 0 cm nedåt för monterng av anslutnngslednngarna på vnden. ld 7 Avstånd som måste följas SD Mått F Mnst 0 cm uppåt för monterng av anslutnngslednngar på vnden (vd monterng av avluftare måste det fnnas tllräcklgt med plats området för framlednngsutloppet). Mått G Mnst 50 cm åt vänster och höger bredvd solpanelsgruppen för anslutnngslednngarna under taket. Mått H Mått H motsvarar 900 mm ( 000 mm för vågräta solpaneler) och är det mnmavstånd som gäller från solpanelens övre kant tll den undre proflskena som monteras först. Platsbehov för lodräta solpaneler: Platsbehov för vågräta solpaneler: Antal kollektorer Mått A Mått Antal kollektorer Mått A Mått, m,07 m,7 m,5 m,9 m,07 m 6,6 m,5 m,66 m,07 m 8,6 m,5 m 5 5,8 m,07 m 5 0,5 m,5 m 6 7,06 m,07 m 6,55 m,5 m 7 8,7 m,07 m 7,6 m,5 m 8 9, m,07 m 8 6,7 m,5 m 9 0,5 m,07 m 9 8,6 m,5 m 0,68 m,07 m 0 0,9 m,5 m Tab. Platsbehov för lodrätt monterade solpaneler Tab. Platsbehov för vågrätt monterade solpaneler SE (006/0) SD

13 Montera takförankrng och proflskenor 5 Montera takförankrng och proflskenor VARNING! LIVSFARA Säkra mot fall vd alla arbeten på tak. SKADERISK på grund av fall och nedfallande delar. VARNING! Vdta lämplga åtgärder för att skydda mot olyckor vd alla arbeten på tak. är alltd dn personlga skyddsklädsel resp. -utrustnng. Använd en takstege eller skjut upp pannorna mot solpanelsgruppens kant så att det blr enklare att gå på taket. ld SD Färdgmonterade proflskenor för två solpaneler SE (006/0) SD

14 Montera takförankrng och proflskenor 5. Fastställa avstånd De mått som anges tabellerna är rktvärden som bör följas ungefärlgt. I prncp bestämmer panngroparna det faktska avståndet mellan takhakarna hos tak med takpannor. Avstånd mellan takhakar Varje proflskena fästs med två takhakar (bld 9). I tabellen vsas ungefärlga avstånd mellan takhakarna. z x ld 9 Avstånd mellan takhakar under varandra SD Avstånden x och z ska alltd vara lka med avståndet w. Avstånd mellan proflskenor estäm avstånden mellan den övre och undre proflskenan (bld 0). Följ värdena tabellen. Monterngssätt Avstånd w Avstånd x Avstånd z lodrät ca 70 mm mm 50 mm vågrät ca 090 mm mm 50 mm Tab. 5 Avstånd mellan takhakar under varandra Monterngssätt Avstånd y från tll lodrät 0 mm 70 mm vågrät 600 mm 80 mm Tab. 6 Avstånd (mtten - mtten) mellan undre och övre proflskenan y Vågrät monterng är endast möjlgt om avståndet mellan takreglarna är max. 0 mm. ld 0 Avstånd mellan proflskenor under varandra SD SE (006/0) SD

15 Montera takförankrng och proflskenor 5. Panntakbeläggnng Montera först alla takhakar enlgt de rktvärden som anges tab. 5 och 6 på sdan. Ändra nte takets konstrukton och undvk att skada takbeläggnngen. Om pannorna är murade ska du nte lyfta takpannorna förrän den tredje raden från takåsen. Knacka försktgt bort anlggnngsknapet på takpannan för att säkra att takpannan lgger korrekt över takhaken. ld Monterade takhakar för två solpaneler SD SE UPP! ANLÄGGNINGSSKADOR Se upp så att den långa sexkantsmuttern på takhaken nte lossas helt och rskerar att falla ned. När muttern dras åt aktveras ett lm som säkrar anslutnngen efter några tmmar. Om muttern lossas efter en tmme måste du själv se tll att skruven säkras (med t.ex. en tandad brcka). 5.. Haka fast takhakar på takreglarna Takhakens nedre del är hopfälld vd leveransen. Lossa den långa sexkantsmuttern (bld, pos. ) på takhaken och sätt takhakens nedre del (bld, pos. ) rätt poston. Skjut upp takpannan enlgt takhakens poston (tab. 5 och tab. 6, sdan ). Haka fast takhaken så att det främre stödet vlar en grop på takpannan (bld, pos. ). Skjut upp takhakens nedre del (bld, pos. ) tlls den lgger an mot takregeln (bld, pos. ). Dra åt den långa sexkantsmuttern (bld, pos. ). Sätt härvd n nyckel SW5 ett hål på sexkantsmuttern och vrd. Den tandade brckan (bld, pos. 5) måste grpa tag kuggarna på takhakens nedre del. ld ld Vrd den nedre delen av takhaken SD SD Monterad takhake (några pannor vsas nte för tydlghetens skull) SE (006/0) SD 5

16 Montera takförankrng och proflskenor 5.. Fästa takhakarna på takstolar Takhakarna kan som alternatv användas som takstolsfäste för monterng på takstolar. eroende på takhakarnas poston (tab. 5 och tab. 6, sdan ) måste eventuellt tllräcklgt bärtålga brädor/plankor fästas på takstolarna (lämna ströläkt) för monterng av takhakarna mellan takstolarna. Hos vssa takbeläggnngar kan det vara nödvändgt att stödja takhakarnas nedre del (bld, pos. ) med brädor/plankor, så att takhakarna lgger ovanpå pannorna. Lossa den långa sexkantsmuttern (bld, pos. ). Sätt n skruven det övre hålet (bld, pos. ). Fäst takhakens nedre del (bld, pos. ) löst. Dra nte åt hårt ännu. ANLÄGGNINGSSKADOR ld Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Fäst takhakarna på takstolar Takhakens nedre del Lång sexkantsmutter Övre hål för fastsättnng av den nedre delen Underlägg, om nödvändgt Skär av, om nödvändgt SD SE UPP! på grund av att takhaken går sönder när skruven nte placeras det övre hålet och det därmed kan uppstå snedbelastnng. Lägg det främre stödet så att det vd belastnng vlar en grop på takpannan (bld 5, pos. ). Takkroken måste ha lte utrymme längs med pannans övre kant (bld 5, pos. ). Anpassa eventuellt pannan upptll. 6 5 Skjut ned takhakens nedre del tlls den lgger mot takstolen resp. brädan/plankan (bld 5, pos. 6). Den tandade brckan (bld 5, pos. 5) måste grpa tag kuggarna på takhakens nedre del. Dra åt den långa sexkantsmuttern (bld 5, pos. ). Sätt härvd n nyckel SW5 hålet på sexkantsmuttern och vrd. Fäst takhakens nedre del mnst det första (bld 5, pos. ) och andra hålet takstolen med lämplga skruvar. ld 5 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Pos. 6: Monterad takhake (några pannor vsas nte för tydlghetens skull) Lång sexkantsmutter Skruv för takhaksfastsättnng Främre stöd Anpassa eventuellt pannan tll takhaken Tandad brcka räda/planka SD SE (006/0) SD

17 Montera takförankrng och proflskenor 5. äversvanstegel Rådfråga en takläggare vd monterng av bäversvanstegel. Håll erforderlga avstånd (w, x och y) mellan takhakarna (tab. 5 och tab. 6, sdan ) vd monterng. eroende på takhakarnas poston måste eventuellt tllräcklgt bärtålga brädor/plankor (bld 6, pos. ) användas på takstolarna (lämna ströläkt) för monterng av takhakarna mellan takstolarna. Om taket är försett med ströläkt kan du även använda takhakarna motsvarande panntakbeläggnngen (sdan 5). ld SD Montera bräda/planka om nödvändgt ereda takhakar Före monterng måste den nedre delen sättas rätt poston. Lossa den långa sexkantsmuttern (bld 7, pos. ). Sätt n skruven det övre hålet (bld 7, pos. ). Fäst takhakens nedre del (bld 7, pos. ) löst. Dra nte åt hårt ännu. ANLÄGGNINGSSKADOR SE UPP! på grund av att takhaken går sönder när skruven nte placeras det övre hålet och det därmed kan uppstå snedbelastnng. ld 7 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Placera om takhakens nedre del Takhakens nedre del Lång sexkantsmutter Övre hål för fastsättnng av den nedre delen Skär av, om nödvändgt SD SE (006/0) SD 7

18 Montera takförankrng och proflskenor Montera takhakar YGGNADSSKADOR SE UPP! på grund av otäthet. Montera varje takhake på mtten av en bäversvanstegelpanna. Om takreglarna har för kort avstånd kan du skära av takhakens nedre del mellan det andra och tredje hålet. Lägg det främre stödet så att det vd belastnng vlar på teglet (bld 9, pos. ). Takhaken måste ha lte utrymme längs med teglets övre kant (bld 9, pos. 5). Anpassa eventuellt teglet upptll. Skjut ned takhakens nedre del tlls den lgger mot takstolen resp. brädan/plankan (bld 8, pos. ). Den tandade brckan (bld 9, pos. ) måste grpa tag kuggarna på takhakens nedre del. ld 8 Monterade takhakar SD Dra åt den långa sexkantsmuttern (bld 9, pos. ). Sätt härvd n nyckel SW5 hålet på sexkantsmuttern och vrd. Fäst takhakens nedre del mnst det första (bld 9, pos. ) och andra hålet takstolen eller brädan/plankan med lämplga skruvar. Skär tll det ntllggande bäversvansteglet (bld 0, pos. ) (streckad lnje, ld 0, pos. ). ld SD Monterad takhake - blden vsar genomskärnng med förkortad nedre del av takhake ld 0 Takhake täckt av takplatta SD SE (006/0) SD

19 Montera takförankrng och proflskenor 5. Korrugerade plåttak LIVSFARA VARNING! vd nandnng av asbestfbrer Arbeten på asbesthaltga materal får endast utföras av specalst eller person som har fullständg utbldnng förfarandet. Följ arbetarskyddsstyrelsens rekommendatoner. 5 6 Istället för takhakar måste skruvstft användas vd fastsättnng av proflskenor. Leveransnnehåll (bld ): Pos. : Skruv M8 Pos. : Konsol Pos. : Mutter M Pos. : rcka Pos. 5: Tätnngsbrcka Pos. 6: Skruvstft M Hos korrugerade plåttak bestämmer prncp pannornas toppar det faktska avståndet mellan skruvstften. Håll erforderlga avstånd (w, x och y) mellan skruvstften (tab. 5 och tab. 6, sdan ) vd monterng. SE UPP! ANLÄGGNINGSSKADOR på grund av ett otllräcklgt bärande underlag. Kontrollera om underlaget är tllräcklgt bärtålgt. För fastsättnng av skruvstft krävs en kantrbba om mnst 0 x 0 mm. Montera vd behov kantrbbor så att måtten tab. 5 och tab. 6 kan hållas. ld Takförankrng korrugerade plåttak Ytterlgare verktyg som behövs Sladdlös skruvdragare Måttband Träborr, Ø 6 mm (borrlängd se kaptel "Montera skruvstft", sdan 0) Metallborr, Ø mm Skruvnycklar SW 5 och SD SE (006/0) SD 9

20 Montera takförankrng och proflskenor Montera skruvstft Du måste borra genom takets underlag med träborren exakt vnkeln 90 för att senare erhålla en plan yta mellan konsolen och proflskenan. Härvd kan det vara menngsfullt att skapa en borrmall. Använd en kantrbba om ca 0,50,00 m. orra ett genomgående hål (Ø 6 mm) lodrätt kantrbban (bld ). estäm borrlängd för den träborr som krävs enlgt följande formel: 90 mm SD Pannans höjd + orrmallens höjd + ld Skapa en borrmall Erforderlg borrlängd från chuck för träborr (Ø 6 mm) = SE UPP! YGGNADSSKADOR på grund av otäthet. orra aldrg en panngrop. 5 orra genom det korrugerade plåttaket med ett metallborr (Ø mm) enlgt skruvstftens postoner (se tab. 5 och tab. 6). orra nte det underlggande träet! Sätt träborret (Ø 6 mm) borrmallen och borra lodrätt ned underlaget (kantrbban). eakta ordnngsföljden vd monterng av skruvstft (bld ). Vrd konsolen (bld, pos. ) tll anslaget på skruvstftet (bld, pos. 5). Skruva n de förmonterade skruvstften med hjälp av en skruvnyckel SW 5 taket tlls mått uppnås (tab. 7). ld Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Ordnngsföljd vd monterng av skruvstft Konsol Mutter M rcka Tätnngsbrcka Skruvstft M SD Se tll att avståndet (tab. 7 och bld ) är lkadant hos alla skruvstft när du skruvar dem SE (006/0) SD

21 Montera takförankrng och proflskenor Dra åt muttern (bld, pos. ) tlls tätnngsbrckan (bld, pos. ) lgger helt mot taket. Konsolen måste vrdas tll anslaget på skruvstftet. Tab. 7 Pannans höjd mått A Mått 5 mm 70 mm 0 mm 65 mm 5 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 5 mm Monterngsmått korrugerat plåttak. Måtten är beroende av höjden på respektve panna. Skruva fast proflskena Se även kaptel 5.8. "Koppla samman proflskenor". Fäst proflskenorna (bld 5, pos. ) med två skruvar vardera (bld 5, pos. ). ld Pos. : Pos. : Pos. : Monterat skruvstft på korrugerat plåttak Konsol Mutter, M Tätnngsbrcka SD Proflskenorna får nte bukta ut på grund av nvåskllnader mellan takstolarna. Använd ett murarsnöre för kontroll av proflskenans rakhet. Om nödvändgt ska proflskenorna pallas upp vd takhaken SD ld 5 Pos. : Pos. : Pos. : Montera proflskenan på konsolen Skruv Proflskena Konsol SE (006/0) SD

22 Montera takförankrng och proflskenor 5.5 Skffer-/träspånsplattor Monterng på skffer-/träspånstak måste utföras av en takläggare. 6 Nedan vsas som exempel monterng av en specaltakhake och vattentät packnng med plåtbrckor som tllhandahålls av kunden (bld 6, pos. och ) för skffer/träspånsplattor. Håll erforderlga avstånd (w, x och y) mellan specaltakhakarna (tab. 5 och tab. 6, sdan ) vd monterng. 5 Montera specaltakhakarna (bld 6, pos. 5) och tätnngen (bld 6, pos. ) med skruven (bld 6, pos. 6) på skffret/träspånsplattorna. För att säkerställa en vattentät monterng måste du montera plåtbrckor (bld 6, pos., ) ovanför och under specaltakhakarna på uppställnngsplatsen. ld 6 Pos. : Pos. : Monterng på skffer-/träspånstak Plåtbrcka (tllhandahålls av kunden) Plåtbrcka (tllhandahålls av kunden) SD ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Specaltakhakarnas främre del måste lgga mot en multpel överlappnng (bld 6, pos. ). Pos. : Pos. : Pos. 5: Pos. 6: Multpel överlappnng Tätnng (på uppställnngsplatsen) Specaltakhakar Skruv 5.6 Släta plåttak Monterng på släta plåntak måste utföras av en takläggare. Istället för takhakar måste skruvstft (bld 7, pos. 5) användas vd fastsättnng av proflskenor. Håll erforderlga avstånd (w, x och y) mellan skruvstften (tab. 5 och tab. 6, sdan ) vd monterng. För att garantera att taket är tätt måste kunden löda (bld 7, pos. 5) manschetter (bld 7, pos. 6) på plåttaket I kaptel 5. "Korrugerade plåttak" fnns nformaton om hur skruvstft och proflskenor monteras samt motsvarande anvsnngar. ld 7 Pos. : Pos. : Pos. : Monterng på ett slätt plåttak Konsol Mutter M rcka SD Pos. : Tätnngsbrcka Pos. 5: Skruvstft M Pos. 6: Manschett (tllhandahålls av kunden) SE (006/0) SD

23 Montera takförankrng och proflskenor 5.7 Montera tlläggsskenor (tllbehör) Vd monterngshöjder på mellan 0 och 00 m och/eller standardsnöbelastnng om,0 tll, kn/m krävs ytterlgare åtgärder. Som exempel vsas monterng på panntakbeläggnng. Tlläggsskenorna kan också användas på andra beläggnngar som beskrvs den här handlednngen. Montera extra takhakar Ytterlgare takhakar måste monteras för att hålla snöbelastnngsproflen. Montera de ytterlgare takhakarna (bld 8, pos. ) så nära mtten som möjlgt melllan de redan monterade övre och nedre takhakarna. ld SD Ytterlgare takhakar för snöbelastnngsprofl (här: för två solpaneler) Mellan den övre, mttersta och nedre takhaken måste det fnnas mnst en ledg pannrad. Montera snöbelastnngsprofl på takhakarna Skjut låsbrckan (bld 9, pos. ) plens rktnng mot takhaken. Lägg snöbelastnngsproflen (bld 9, pos. ) på takhakarna och dra åt med skruv M8 (bld 9, pos. ). Justera snöbelastnngsproflerna vågrätt så att de lgger rakt (använd murarsnöre). Montera proflskenor Innan proflskenorna sätts fast måste de kopplas samman. Se kaptel 5.8. "Koppla samman proflskenor". ld 9 Fastsättnng av snöbelastnngsproflen SD Lägg proflskenorna (bld 0, pos. ) spåren (bld 0, pos. ) på snöbelastnngsproflen och dra åt lätt med skruvar och alu-muttrar (bld 0, pos. ), så att proflskenorna fortfarande kan justeras. Gör på samma sätt med den andra proflskenan. Forsätt monterngen enlgt kaptel 5.8. "Justera proflskenor". ld 0 Montera vågrät proflskena SD SE (006/0) SD

24 Montera takförankrng och proflskenor 5.8 Montera proflskenor Proflskenorna måste kopplas samman med varandra med nstcksanslutnngar. För varje solpanel fnns en övre och undre proflskena Koppla samman proflskenor Skjut n nstcksanslutnngen (bld, pos. ) båda proflskenorna (bld, pos. ) tll anslaget. Lås de båda förmonterade gängade stften M0 (bld, pos. ) nstcksanslutnngen med nyckel SW SD 5.8. Montera proflskenor Skjut låsbrckan (bld, pos. ) plens rktnng mot takhaken. Lägg den nedre proflskenan (bld, pos. ) på takhakarna och dra åt endast lätt med skruv M8 (bld, pos. ), så att proflskenorna fortfarande kan justeras. Gör på samma sätt med den övre proflskenan. ld Pos. : Pos. : Pos. : Koppla samman proflskenor Instcksanslutnng Proflskena Gängat stft M0 V rekommenderar att du skapar ett verktyg av takreglar för proflskenornas avstånd SD ld Fäst proflskenorna på takhaken Pos. : Låsbrcka Pos. : Proflskena Pos. : Skruv SE (006/0) SD

25 Montera takförankrng och proflskenor 5.8. Justera proflskenor Justera den övre och undre proflskenan så att de lgger rakt sdled respektve vågrätt (bld, använd vattenpass). Mät dagonalerna eller lägg t.ex. en takregel (bld, pos. ) vd proflskenornas ändar. Vnkeln mellan takregel och proflskena måste vara 90. Justera proflskenorna med de längsgående hålen Dra åt skruvarna. Proflskenorna får nte bukta ut på grund av nvåskllnader mellan takstolarna. ld Justera proflskenor SD Använd ett murarsnöre för kontroll. Om nödvändgt ska proflskenorna stödjas vd konsolen Montera ant-gldskydd För att hndra solpanelerna från att glda ned måste du montera två ant-gldskydd på de undre proflskenorna för varje solpanel. Skjut ant-gldskydd (bld, pos. ) de nre lggande längsgående hålen (bld, pos. ) över proflskenorna tlls de hakar (bld, pos. ). ld Pos. : Pos. : Pos. : Häng upp ant-gldskydd Fästhål för ant-gldskydd Haka ant-gldskyddet Ant-gldskydd SE (006/0) SD 5

26 Montera solpaneler 6 Montera solpaneler Innan du påbörjar monterngen av solpaneler måste följande säkerhetsföreskrfter och användaranvsnngar beaktas. LIVSFARA på grund av fall och nedfallande delar. VARNING! Vdta lämplga åtgärder för att skydda mot olyckor vd alla arbeten på tak. Säkra mot fall vd alla arbeten på tak. är alltd dn personlga skyddsklädsel resp. -utrustnng. Kontrollera efter avslutad monterng att monterngssatsen och solpanelerna stter fast ordentlgt. ld SD Utanpålggande takmonterng med solpaneler ANLÄGGNINGSSKADOR på grund av skadade tätnngsytor. SE UPP! Avlägsna nte solpanelsanslutnngarnas gummskydd förrän strax före monterngen. Använd vd monterng en lyftenhet för takläggnngsarbeten som har tllräcklgt bärtålga -punktsbärhandtag eller särsklda bärhandtag som kan erhållas som tllbehör (förenklar lyft). Under transporten eller monterngen kan osäkrade solpaneler falla ned SE (006/0) SD

27 Montera solpaneler 6. Förbereda solpanelsmonterng Innan den egentlga monterngen på taket startar kan du förmontera ändhylsorna på marken för att underlätta arbetet på taket. För att säkra ändhylsorna (och senare även kabelskyddsrören och anslutnngsrören) måste anslutnngarna förses med klämmor. SE UPP! 6.. Hydraulsk anslutnng Solpanelerna måste monteras så att gvargenomförngarna för temperaturgvarens hållare (bld 7, pos. ) lgger upptll. ANLÄGGNINGSSKADOR på grund av otäta solpanelsanslutnngar. De korrugerade rörkopplngarna, anslutnngsrören och solpanelsanslutnngarna får nte uppvsa skador och smuts. Solpanelsanslutnngarna förses på fabrken med ett specalfett för att underlätta monterngen. Inget annat fett får användas. De hydraulska anslutnngslednngarna kan anslutas tll höger (bld 6) eller vänster (bld 7). I den här handlednngen vsas anslutnngslednngar som är anslutna tll höger SD ld 6 Anslutnng på samma sda tll höger, upp tll max. 5 solpaneler Pos. : Korrugerad rörkopplng Pos. : Framlednng Pos. : Returlednng Pos. : Ändhylsa Solpanelens rörlednng är konstruerad som en dubbel meander, som möjlggör två olka hydraulska anslutnngar: Anslutnng av upp tll max. 5 solpaneler Anslutnng av nkommande/avgående värmebärare kan göras på samma sda på en solpanelsgrupp som max. består av 5 solpaneler (bld 6 och bld 7) SD ld 7 Anslutnng på samma sda tll vänster, upp tll max. 5 solpaneler Anslutnng av mer än fem, upp tll max. 0 solpaneler Om mer än 5 solpaneler (max. 0) monteras en solpanelsrad måste anslutnngen av värmebärarlednngar göras enlgt av fördelnngsteknska skäl (Tchelmann-prncpen, bld 8). Anslutnngen kan också genomföras vd färre än 6 solpaneler (bld 8). ld SD Anslutnng för säkerställande av jämnt fördelat värmebärarflöde SE (006/0) SD 7

28 Montera solpaneler 6.. Montera ändhylsor När en solpanelsgrupp ansluts är nte alla anslutnngar nödvändga och de som nte används måste stängas. Demontera gummskydden (transportskydd) från de aktuella solpanelsanslutnngarna. Skjut ändhylsan med O-rng (bld 9, pos. ) på solpanelsanslutnngen. Skjut klämman (bld 9, pos. ) över ändhylsan och solpanelsanslutnngen som säkrng. ld 9 Säkra ändhylsor med klämmor SD 6. Montera solpaneler Solpanelerna sätts fast på proflskenorna med den ensdga panelklämman (bld 0, pos. ) början och slutet av en solpanelsrad och med den dubbelsdga panelklämman (bld 0, pos. ) mellan solpanelerna. Dessutom förhndras att solpanelerna glder ned med hjälp av ant-gldskydd. Dstansflken av plast på panelklämmorna har ngen bärande funkton. Den förenklar bara monterngen. ld 0 Fästelement för solpanelen SD Skjuta n ensdg panelklämma tll höger Skjut n den ensdga panelklämman (bld, pos. ) proflskenorna tll solpanelsgruppens högra ände tlls de hakar proflskenans första längsgående hål. Montera den ensdga panelklämman på den vänstra solpanelsgruppsdan först efter att den ssta solpanelen monterats. ld Skjuta n ensdg panelklämma SD SE (006/0) SD

29 Montera solpaneler Placera den första solpanelen Lägg solpanelen på proflskenan så att gvargenomförngen för temperaturgvarens hållare lgger uppåt. örja med att lägga solpanelerna tll höger på proflskenorna. SKADERISK Montera alltd solpanelerna två och två. SE UPP! Lägg den första solpanelen på proflskenorna och låt den glda n ant-gldskyddet (bld ). Den nedre solpanelskanten måste lgga ant-gldskyddets öppnng (bld, pos. ). Skjut solpanelen (bld, pos. ) försktgt tll den ensdga panelklämman och justera vågrätt. Skruva fast den ensdga panelklämman (bld, pos. ) med nyckel SW5. ld Lägg den första solpanelen på proflskenorna SD När du drar åt skruven går plastdstansflken av på de ställen där den ska. Nehållaren på panelklämman (bld, pos. ) grper nu tag den nedre solpanelskanten SD ld Ihopskruvad ensdg panelklämma Infoga dubbelsdg panelklämma Lägg den dubbelsdga panelklämman med muttern framåt proflskenans och nstcksanslutnngens öppnng så att plastdstansflken (bld, pos. ) omsluter proflskenan. Skjut den dubbelsdga panelklämman tll solpanelsramen. Dra nte åt skruven förrän den andra solpanelen har skjutts tll den dubbelsdga panelklämman SD ld Montera dubbelsdg panelklämma SE (006/0) SD 9

30 Montera solpaneler Montera den korrugerade rörkopplngen på den första solpanelen Avlägsna gummskydden från anslutnngarna. Skjut den korrugerade rörkopplngen (bld 5, pos. ) tll den första solpanelens vänstra anslutnngar. Skjut klämman (bld 5, pos. ) över den korrugerade rörkopplngen och solpanelsanslutnngen som säkrng. ld SD Montera den korrugerade rörkopplngen på den första solpanelen Placera den andra solpanelen Lägg den andra solpanelen på proflskenorna och låt den glda n ant-gldskyddet. SE UPP! ANLÄGGNINGSSKADOR på grund av skadad korrugerad rörkopplng. Använd nga hjälpverktyg, t.ex. tänger (bld 6, pos. ). Dessa kan göra den korrugerade rörkopplngen obrukbar. Skjut den andra solpanelen tll den första så att solpanelsanslutnngarna skjuts n den första solpanelens förmonterade korrugerade rörkopplngar (bld 6, pos. ). ld 6 Skjut den första solpanelen tll den första SD Sätt den andra klämman (bld 6, pos. ) över kabelskyddsröret och solpanelsanslutnngen. ANLÄGGNINGSSKADOR SE UPP! på grund av osäkrade korrugerade rörkopplngar och ändhylsor. Säkra varje ändhylsa med en klämma och varje korrugerad rörkopplng med två klämmor (bld 7, pos. ) SD ld 7 Korrugerad rörkopplng säkrad med klämmor SE (006/0) SD

31 Montera solpaneler Dra åt skruven på den dubbelsdga panelklämman med nyckel SW5. När du drar åt skruven går plastdstansflken av på de ställen där den ska. Nedhållaren (bld 8, pos. ) på panelklämman grper nu tag den nedre solpanelskanten. Gör på samma sätt med alla ytterlgare solpaneler. Montera ensdg panelklämma tll vänster Om alla solpaneler har monteras kan de båda övrga ensdga panelklämmorna monteras. Skjut n de ensdga panelklämmorna (bld 9, pos. ) den övre och undre proflskenan. Skjut panelklämman ända tll solpanelsramen och skruva fast med nyckel SW5 (bld 9, pos. ). ld SD Dubbelsdg panelklämma mellan två solpaneler När du drar åt skruven går plastdstansflken av på de ställen där den ska SD ld 9 Ensdg panelklämma tll vänster SE (006/0) SD

32 Ansluta temperaturgvare 7 Ansluta temperaturgvare Temperaturgvaren medföljer pumpmodulen för solvärme resp. reglerngen. A Observera monterngsplatsen vd enresp. tvåradga solpanelssystem (bld 50). ANLÄGGNINGSSKADOR SE UPP! på grund av defekt gvarkabel. Skydda förekommande fall kabeln mot möjlga skador (t.ex. skadedjursangrepp) SD Monterngsplats ld 50 Monterngsplats temperaturgvare (schematsk framställnng) Temperaturgvaren måste monteras solpanelen med ansluten framlednng (bld 50, pos. ). Pos. : Pos. : Returlednng Framlednng Monterngsplats (bld 50, pos. A) vd enradga solpanelssystem. Monterngsplats (bld 50, pos. ) vd tvåradga solpanelssystem. Montera temperaturgvare För att solvärmesystemet ska fungera korrekt är det nödvändgt att temperaturgvaren (bld 5, pos. ) skjuts n gvarens lednngsrör ända tll anslaget (motsvarar ca 50 mm). Stöt genom gvargenomförngens tätnngsskkt med temperaturgvaren eller skruvmejseln (bld 5, pos. ). Vrd n kabelförskruvnngen (bld 5, pos. ) gvargenomförngen. Skjut n temperaturgvaren gvarens lednngsrör ca 50 mm (tll anslaget). Dra åt kabelförskruvnngen (bld 5, pos. ), håll eventuellt emot. Om du har stött genom gvargenomförngen (bld 5, pos. ) på en felaktg solpanel ska genomförngen tätas med en plugg från byggsatsen. Först måste du med hjälp av kabelförskruvnngen (bld 5, pos. ) ta bort den mutter som stter gvargenomförngen. ld 5 Pos. : Pos. : Pos. : Skjut n temperaturgvaren solpanelen Temperaturgvare Kabelförskruvnng Gvargenomförng 50 mm Kollektor SD SE (006/0) SD

33 Ansluta värmebärarlednngar 8 Ansluta värmebärarlednngar Informaton om hur värmebärarlednngar dras fnns monterngshandlednngen tll pumpmodul för solvärme. Den hydraulska anslutnngen tll värmebärarlednngarna sker med hjälp av de långa flexbla anslutnngsrören. En drekt anslutnng av en styv värmebärarlednng tll solpanelen är nte tllåten. Använd standardavluftnngspannan eller antenngenomgångar för att lägga anslutnngsrören under taket. Låt en specalst lägga anslutnngsrören under taket SD Led framlednngen tllsammans med gvarkabeln genom avluftnngspannan och taket. ld 5 Pos. : Pos. : Pos. : Led anslutnngsröret under taket Framlednng (på blden utan solerng) Returlednng (på blden utan solerng) Gvarkabel Om du vll avlufta solvärmesystemet med en automatsk avluftare (tllbehör) på anläggnngens högsta punkt, måste framlednngen läggas så att den stger mot avluftaren och returlednngen så att den stger mot solpanelsgruppen. 8. Avluftnng genom tryckpåfyllnng När avluftnng av solvärmesystemet sker med en tryckpåfyllnngspump krävs ngen avluftare på taket. Skjut anslutnngsröret ( 000 mm, bld 5, pos. ) tll solpanelsgruppens framlednngsanslutnng och fxera med klämma (bld 5, pos. ). Led anslutnngsröret tllsammans med gvarkabeln genom avluftnngspannan (bld 5, pos. ) och taksolerngen. Anslut värmebärarlednngen tll skärrngskopplngen (bld 5, pos. ). Gör på samma sätt med returanslutnngen. ld SD Montera framlednng (utan avluftare på taket) SE (006/0) SD

34 Ansluta värmebärarlednngar 8. Avluftnng genom avluftare (tllbehör) på taket Om du vll avlufta solvärmesystemet med en automatsk avluftare (tllbehör) på anläggnngens högsta punkt, måste framlednngen läggas så att den stger mot avluftaren (bld 5, pos. ) och returlednngen så att den stger mot solpanelsgruppen (bld 5). Undvk tvära rktnngsändrngar. ANVISNING TILL ANVÄNDAREN Vd varje rktnngsändrng nedåt och vd ytterlgare stgnng måste du tllsätta ytterlgare en luftbehållare med avluftare. Om det av placerngsskäl nte går att använda en automatsk avluftare måste du nstallera en manuell avluftare. ANVISNING TILL ANVÄNDAREN V rekommenderar att alltd använda avluftare helt metall solvärmesystem eftersom sådana håller stånd mot den temperatur som uppstår. ld 5 Pos. : Pos. : Luftbehållare med avluftare för framlednngsanslutnng Temperaturgvare Automatsk avluftare på taket SD Funkton för skruvsnäcka och väderskyddskåpa på automatsk avluftare Va den öppnade skruvsnäckan avluftas solvärmesystemet. Eftersom ngen fukt får tränga n solvärmesystemet va den öppnade skruvsnäckan måste väderskyddskåpan (bld 55, pos. ) alltd stta på skruvsnäckan under drft. Öppna avluftaren genom att vrda ut skruvsnäckan ett varv. Leveransnnehåll unversal avluftarsats (bld 55): Pos. : Väderskyddskåpa Pos. : Automatsk avluftare Pos. : Kulventl Pos. : Tätnng Pos. 5: Avluftarbehållare Pos. 6: Anslutnngsnppel Pos. 7: Nppel R¾ Pos. 8: Överfallsmutter Pos. 9: Tätnng Pos. 0: rcka Pos. : Låsbrcka ld SD Unversal avluftarsats SE (006/0) SD

35 Ansluta värmebärarlednngar 8.. Montera avluftaren under taket Skjut anslutnngsröret ((bld 56, pos. ) tll solpanelsgruppens framlednngsanslutnng och fxera med klämma (bld 56, pos. 5). Led anslutnngsröret tllsammans med gvarkabeln genom avluftnngspannan (bld 56, pos. ) och taksolerngen. 5 Gör på samma sätt med returanslutnngen. Demontera överfallsmutter och skärrng från anslutnngsröret. Skruva fast anslutnngsröret (bld 56, pos. ) och skärrngskopplngen (bld 56, pos. ) avluftaren. Anslut värmebärarlednngen tll avluftaren med skärrngskopplngen (bld 56, pos. ) SD ld 56 Montera avluftaren under taket Pos. : Skärrngskopplng Pos. : Luftbehållare Pos. : Anslutnngsrör Pos. : Avluftnngspanna Pos. 5: Klämma SE (006/0) SD 5

36 Ansluta värmebärarlednngar 8.. Montera avluftaren över taket För att ansluta anslutnngsröret tll avluftaren (framlednngsanslutnng) måste vnkeln avlägsnas från anslutnngsröret och anslutnngsnppeln monteras. Ta bort vnkeln (bld 57, pos. ) från anslutnngsröret med rörskäraren. Skjut överfallsmuttern över anslutnngsröret. Skapa tätnngsyta: Lägg låsbrckan (bld 57, pos. ) bakom den första pannan och tryck hop. Låsbrckan måste lgga jämt mot överfallsmutterns kant. Lägg brckan (bld 57, pos. ) framför anslutnngsrörets snttyta överfallsmuttern. Skruva n anslutnngsnppeln (bld 57, pos. ) ordentlgt överfallsmuttern, så att en plan tätnngsyta erhålls vd anslutnngsröret. Demontera anslutnngsnppeln och brckan och kontrollera om tätnngsytan är plan. Avlägsna eventuella utstående skarpa kanter. Lägg tätnngen (bld 57, pos. 5) och skruva anslutnngsnppeln. ld 57 Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: 6.. ereda anslutnngsrör Vnkel Låsbrcka rcka (för framställnng av tätnngsyta) Anslutnngsnppel Tätnng SD Anslutnng tll solpanelen: Skruva fast nppel (bld 58, pos. 5) och anslutnngsrör (bld 58, pos. ) luftbehållaren (O-rngstätnng). 5 Skjut luftbehållaren (bld 58, pos. ) med nppeln tll solpanelsanslutnngen och säkra med klämma (bld 58, pos. 6). Led anslutnngsröret tllsammans med gvarkabeln genom avluftnngspannan (bld 58, pos. ) och taksolerngen. Anslut värmebärarlednngen tll skärrngskopplngen (bld 58, pos. ). ld 58 Montera avluftare SD Montera returlednngsanslutnngen enlgt kaptel kaptel 8. "Avluftnng genom tryckpåfyllnng". Pos. : Pos. : Pos. : Pos. : Pos. 5: Luftbehållare Anslutnngsrör Skärrngskopplng 8 mm Avluftnngspanna Nppel R¾ Pos. 6: Klämma SE (006/0) SD

37 Montera förbndnngssats för två rader (tllbehör) 9 Montera förbndnngssats för två rader (tllbehör) En förbndnngssats (bld 59, pos. 9) kan erhållas som tllbehör. Den skapar en förbndelse mellan två solpanelsrader. 7 8 Montera så många anslutnngsdelar tll solpanelerna som möjlgt på marken. Det underlättar monterngen på taket Leveransnnehåll (bld 59) Pos. : Ändhylsa Pos. : Anslutnngsrör Pos. : Vnkel Pos. : Tätnng Pos. 5: rcka Pos. 6: Låsbrcka Pos. 7: Skärrng Pos. 8: Överfallsmutter G ld SD Schematsk framställnng och leveransnnehåll Montera ytterlgare ändhylsor Förslut de solpanelsanslutnngar som nte behövs med ändhylsorna (bld 59, pos., se kaptel 6.. "Montera ändhylsor", sdan 8). Montera förbndnngssats Demontera skärrngskopplngen från anslutnngsröret. Om anslutnngsröret (bld 60, pos. ) måste förkortas följer du anvsnngarna kaptel "Skapa tätnngsyta:" sdan 6. Lägg n tätnng (bld 60, pos. ) överfallsmuttern. Lägg, justera och skruva fast vnkeln (bld 60, pos. ) överfallsmuttern G. Skjut anslutnngsröret (bld 60, pos. ) tll solpanelsanslutnngarna och fxera med klämmor (bld 60, pos. ) från byggsatsen. Förlänga förbndnngssatsen Montera skärrng (bld 6, pos. ) och överfallsmutter på vnkeln (bld 6, pos. ). Skjut det förlängda kopparröret (8 mm, ld 6, pos. ) tll skärrngskopplngarna. Dra åt förskruvnngarna. ld 60 ld 6 Förbndnngssats mellan två solpanelsrader Förlänga anslutnngsrör SD SD SE (006/0) SD 7

38 Avslutnngsarbeten 0 Avslutnngsarbeten 0. Installatonskontroll SE UPP! ANLÄGGNINGSSKADOR form av korroson när vattenrester stannar kvar solvärmesystemet en längre td efter spolnng eller tryckkontroll. Ta solvärmesystemet drft med Solarflud omedelbart efter spolnng/tryckkontroll (anvsnngar för spolnng/tryckkontroll fnns handlednngen tll pumpmodulen för solvärme). Om detta nte är möjlgt ska spolnng/tryckkontroll utföras senare. Utför avslutande solerngsarbeten först när kontrollarbetena har genomförts. 0. Isolera anslutnngs- och värmebärarlednngar Skär tll medföljande solerng (70 mm lång) 88 mm långa stycken och lägg den omkrng de korrugerade rörkopplngarna mellan solpanelerna. Isolerng av värmebärarlednngar på plats vd nneroch yttermonterng Använd UV- och högtemperaturbeständgt materal vd solerng av lednngarnas utsda. Använd högtemperaturbeständgt materal vd solerng av lednngarnas nsda. Skydda vd behov solerngen mot fågelangrepp. Kontrollarbeten Har korrugerade rörkopplngar, ändhylsor och anslutnngsrör säkrats med klämmor? Har proflskenor kopplats samman med takhakar och stoppbultar? Har ant-gldskyddet monterats och hakats proflskenan? Har gvaren skjutts n tll anslaget och säkrats med kabelförskruvnng? Har tryckkontroll genomförts och är alla anslutnngar täta (se handlednngen tll pumpmodulen för solvärme)? Om du avluftar solvärmesystemet med en automatsk avluftare (tllbehör) måste du stänga kulventlen efter avluftnngsprocessen (se monterngshandlednngen tll pumpmodul för solvärme) SE (006/0) SD

39 Översktlg bruksanvsnng för panntak och tryckpåfyllnng Översktlg bruksanvsnng för panntak och tryckpåfyllnng Den här bruksanvsnngen ger endast en överskt över de arbeten som ska utföras. De utförlga beskrvnngarna av respektve arbete på de sdor som anges nedan samt alla säkerhetsföreskrfter och användaranvsnngar måste absolut beaktas., 6 5 8, 0 Montera takhakar och proflskenor. Vrd takhakens nedre del och haka hela takhaken enlgt korrekt avstånd (kaptel 5. "Fastställa avstånd", sdan ) en panngrop. s.. Lyft upp takhakens nedre del och dra åt. s.. Koppla samman proflskenorna under varandra med s. nstcksanslutnngar.. Fäst proflskenorna på takhakar. s. 5. Justera proflskenorna så att de lgger rakt vågrätt och s. 5 sdled. 6. Montera ant-gldskydd de båda längsgående hålen på de undre proflskenorna. s. 5 ld 6 Utanpålggande takmonterng, SD Förbereda solpanelsmonterng 7. Sätt ändhylsor på de anslutnngar som nte behövs och säkra med klämmor. s Montera solpaneler 8. Skjut n den ensdga panelklämman tll höger proflskenorna. s Lägg den första solpanelen tll höger på proflskenorna s. 9 och skjut den mot panelklämman. 0. Skruva fast panelklämman tll höger. s. 9. Lägg den dubbelsdga panelklämman proflskenan s. 9 och skjut den mot den första solpanelen.. Skjut den korrugerade rörkopplngen tll den första solpanelens s. 0 anslutnngar och fxera med klämmor.. Skjut den första solpanelen tll den första och montera s. 0 den andra klämman.. Dra åt skruvarna på den dubbelsdga panelklämman. s. 5. Gör på samma sätt med alla ytterlgare solpaneler. s. 6. Montera ensdg panelklämma tll vänster. s. 7 7 ld 6 Hydraulsk anslutnng SD Ansluta värmebärarlednngar 7. Skjut temperaturgvaren tll anslaget solpanelen med den framlednng som ska anslutas, och skruva fast. s. 8. Skjut anslutnngsröret tll fram- och returlednngsanslutnngen och fxera med klämmor. s. 9. Led framlednngsanslutnngsröret tllsammans med s. gvarkabeln genom avluftnngspannan och taksolerngen. 0. Utför nstallatonskontroll. s. 8. Isolera värmebärarlednngar och korrugerade rörkopplngar med UV- och högtemperaturbeständgt s. 8 materal. 8 8, SD ld 6 Montera temperaturgvare och värmebärarlednngar SE (006/0) SD 9

40

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK

LÄGGNINGSANVISNING. För takläggare eller för dig som lägger taket själv. Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) BENDERS TAK BENDERS TAK LÄGGNINGSANVISNING Strängpressat lertegel (För måttuppgifter se separat produktblad) För takläggare eller för dig som lägger taket själv benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders strängpressade

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar.

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar. LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING Uppgft: Materel: Att undersöka ljusets reflekton plana speglar och rytnng glaskroppar. Rätlock av glas Halvcylndrsk skva av glas Plan spegel Korkplatta Knappnålar. -papper

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak

Logasol SKN 3.0. Monteringsinstruktioner. Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak Monteringsinstruktioner Solfångare Logasol SKN 3.0 Monterat på platt tak 1 Viktiga allmänna användningsanvisningar Montera den tekniska utrustningen enligt överensstämmelse med hänsyn till monteringsanvisningarna.

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

Nordpeis. Kaminer murspisar

Nordpeis. Kaminer murspisar Nordpes Kamner murspsar Insatser förord Förord Med bakgrund av den norska eldnngstradtonen har v sedan 1984 desgnat och producerat eldstäder. Med kontnuerlg produktutvecklng representerar vårt sortment

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion)

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion) Dulcodes UV-Desnfektonsanlage Drftnstrukton romnent Sgma/ 3 S3Ba (Basverson) S3Ca (Kontrollverson) romnent S3Ba S3Ca V. g. sätt fast typskylten här! Två drftnstruktoner erfordras för att säkerställa att

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990 Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect Flexo 990 Frågor? Har du några fler frågor eller något som är oklart? På Internet fnns flmer med detaljerade steg-för-steganvsnngar om hur

Läs mer

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b)

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar

Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Monteringsanvisning Vikparti - Vikdörrar Med den här guiden tar du dig enkelt igenom alla monteringsmoment! Se över produkterna före installation. Vi godkänner ingen reklamation (t.ex transportskada) när

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G 1- och 2-kupiga betongtakpannor För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders betongtakpannor.

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 19.2.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2013 1/1 Sammanträdestd Tsdagen den 19 februar 2013 kl. 13.00-14.40 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Broända, Helena Wstbacka, Inger Enfors, Vdar Furu, Danel,

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Nyhetsbrev 2015:3 från Sveriges Fiskevattenägareförbund Nyhetsbrev 2015:3 från Sverges Fskevägarebund 2015-09-29 Förbundsdrektör reflekterar Mljöorgansatoner mljömyndgheter gör mycket vktga nödvändga nsatser nom områd. M bland blr det rktgt fel da beror nästan

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET

BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET BENDERS TAK MONTERINGSANVISNING TAKSÄKERHET JUSTERBAR FOTPLATTA OCH LÄKTFÄSTE 2 I FOTPLATTA CARISMA OCH PIANO 3 FOTPLATTA FALSAT LERTEGEL 4 I SNÖRÄCKE GRIND 5 I NOCK- OCH TAKFOTSRÄCKE 6 I TAKBRYGGA 7 SNÖRASSKYDDS

Läs mer

Frontermanual för deltagare på våra kompetenskurser

Frontermanual för deltagare på våra kompetenskurser Frontermanual för deltagare på våra kompetenskurser Denna manual beskrver vad Fronter är, hur man loggar n samt de funktoner och verktyg som fnns kursrummet. Manualen behandlar även hur man lämnar n uppgfter

Läs mer

MONTERINGSANVISNING M-203 1002 TAKBRYGGA. cwlundberg.se

MONTERINGSANVISNING M-203 1002 TAKBRYGGA. cwlundberg.se M-203 1002 TAKBRYGGA Takbrygga Minst 3 st konsoler monteras per sammanhängande längd. Max C-avstånd konsoler 1200 mm. Utstick max 200 mm från konsol. Använd skruvsats art. 420009P Skarvning av takbrygga

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem konstruktionsdetaljer CLASSIC ELEGANCE STRATOS Tack för att du har valt Decra taksystem från Icopal! Denna anvisning beskriver konstruktionsdetaljer som förekommer på

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI

Industrins förbrukning av inköpta varor INFI Statstska centralbyrån SCBDOK 3.2 (37) Industrns förbruknng av nköpta varor INFI 2003 NV006 Innehåll 0 Allmänna uppgfter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Statstkområde... 2 0.3 SOS-klassfcerng... 2 0.4 Statstkansvarg...

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G

L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G BENDERS TAK L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G Flat Carisma betongtakpanna För takläggare eller för dig som lägger taket själv www.benders.se Tillbehör och taksäkerhet till Benders Carisma betongtakpanna.

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral D53 plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Trådlös fjärrkontroll 2-kanals Best. nr. : 5352 10 Trådlös fjärrkontroll 4-kanals Best. nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Säkerhetsanvsnngar Monterng och anslutnng av elektrska enheter får bara utföras av kvalfcerade

Läs mer

Anslutningsslangar. Produktinformation och monteringsanvisning

Anslutningsslangar. Produktinformation och monteringsanvisning Anslutnngsslangar Produktnformaton monterngsanvsnng Altech Anslutnngsslangar br sortment av typgodkända slangar som anpassade olka sorters er. Fgmknng av produkterna tydlga etker gör det enkelt dg välja

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer