Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S"

Transkript

1 Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E

2 överskt a / / b c OFF A B A B

3 A 4 B A B OK NOT OK

4

5 10-30 cm a b

6 OFF 2 1

7

8

9 V önskar er lycka tll med ert köp av WAGNER färgspruta. Du har köpt en märkesprodukt som behöver rengöras och skötas noggrant för en problemfr funkton. Läs noga genom bruksanvsnngen nnan utrustnngen tas bruk, och följ säkerhetsanvsnngarna. Förvara bruksanvsnngen på en säker plats. Förklarng av använda symboler Denna symbol varnar för en möjlg fara för dg och apparaten. Under denna symbol fnns vktg nformaton om hur man undvker skador på person och apparat. Fara för el-stöt Anger användnngstps och andra specellt användbara anvsnngar. Inställnng för en bred stråle Inställnng för en smal stråle Med denna symbol betecknas apparater och tllbehör som är lämplga för bearbetnng av färger tll nnerväggar (dsperson och latexfärg). Allmänna säkerhetsanvsnngar OB! Läs genom samtlga anvsnngar. Underlåtenhet att följa de anvsnngar som följer kan orsaka elektrska stötar, brand och/eller svåra skador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrvna elverktyg (med nätsladd) och batterdrvna elverktyg (utan nätsladd). 1. Arbetsplats a) Håll arbetsområdet rent och städat. Oordnng och dålgt belysta arbetsområden kan medföra olyckor. b) Arbeta nte med utrustnngen en omgvnng med explosonsrsk, där det fnns brännbara vätskor, gaser eller dammpartklar. Elverktyg bldar gnstor som kan antända damm eller ångor. 1

10 c) e tll att nga barn eller andra personer fnns närheten när du använder elverktyget. Om du blr störd kan du förlora kontrollen över utrustnngen. 2. Elsäkerhet a) Utrustnngens anslutnngskontakt måste passa stckuttaget. Kontakten får nte förändras på något sätt. Använd nte adapterkontakt tllsammans med skyddsjordade utrustnngar. Oförändrade kontakter och passande stckuttag mnskar rsken för en elektrsk stöt. b) Undvk kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spsar och kylskåp. Rsken för en elektrsk stöt är större om dn kropp är jordad. c) Utsätt nte utrustnngen för regn eller väta. Om vatten tränger n en elutrustnng ökar rsken för elektrska stötar. d) Använd nte sladden för att bära utrustnngen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stckuttaget. e tll att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörlga delar på utrustnngen. kadad eller veckad sladd ökar rsken för en elektrsk stöt. e) Om du arbetar med elverktyg utomhus måste förlängnngssladden vara godkänd för utomhusbruk. Rsken för en elektrsk stöt mnskar om du använder en förlängnngssladd avsedd för utomhusbruk. 3. Personsäkerhet a) Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd nte utrustnngen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medcn. Ett ögonblcks brstande uppmärksamhet vd användnng av utrustnngen kan medföra allvarlga skador. b) Använd personlg skyddsutrustnng, och bär alltd skyddsglasögon. Om du använder personlg skyddsutrustnng, som dammask, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vlket elverktyg du ska använda, mnskar rsken för skador. c) Undvk ofrvllg drfttagnng. Kontrollera att brytaren står läget "FRÅN" nnan du sätter kontakten stckuttaget. Olyckor kan nträffa om du har ett fnger på brytaren när du bär utrustnngen eller ansluter strömförsörjnngen med utrustnngen påkopplad. d) Ta bort nställnngsverktyg eller skftnycklar nnan du kopplar på utrustnngen. Ett verktyg eller en nyckel som stter en rörlg del av utrustnngen kan orsaka skador. e) Överskatta nte dg själv. e tll att du står stadgt och hela tden har god balans. Då kan du kontrollera utrustnngen bättre vd oväntade stuatoner. 2 f) Använd lämplg klädsel. Bär nga vda kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörlga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna rörlga delar.

11 g) Detta aggregat är nte avsett att användas av personer (nklusve barn) med begränsad fyssk, sensorsk eller själslg förmåga eller personer utan erfarenhet och/eller kunskap, såvda nte arbetet sker under uppskt av säkerhetsansvarg eller att denne gett tllräcklg utbldnng hur aggregatet ska användas. Barn måste hållas under uppskt, så att de nte leker med aggregatet. 4. Noggrann hanterng och användnng av elverktyg a) Överbelasta nte utrustnngen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet. Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare nom det angvna effektområdet. b) Använd aldrg ett elverktyg med defekt brytare. Ett elverktyg som nte kan kopplas tll eller från är farlgt och måste repareras. c) Dra ur kontakten ur stckuttaget nnan du ställer n utrustnngen, byter tllbehörsdelar eller lägger från dg utrustnngen. Dessa försktghetsåtgärder förhndrar att utrustnngen startar oavsktlgt. d) Förvara elverktyg som nte används utom räckhåll för barn. Låt nte personer som nte känner tll utrustnngen eller nte har läst dessa anvsnngar använda den. Elverktyg kan vara farlga om de används av oerfarna personer. e) köt om utrustnngen noga. Kontrollera att rörlga delar fungerar felfrtt och nte klämmer, att nte delar är trasga eller så pass skadade att de påverkar utrustnngens funkton. e tll att få skadade delar reparerade nnan du använder utrustnngen. Många olyckor orsakas av att elverktygen är dålgt underhållna. f) Använd elverktyg, tllbehör, nsatsverktyg etc. enlghet med dessa anvsnngar och på det sätt som föreskrvs för den här specella typen av utrustnng. Ta hänsyn tll arbetsförhållandena och den arbetsuppgft som ska utföras. Farlga stuatoner kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för. 5. ervce a) Låt endast kvalfcerad fackpersonal reparera utrustnngen, och tllåt endast att orgnalreservdelar används. Detta garanterar att utrustnngens säkerhet bbehålls. b) Om elkabeln tll aggregatet råkar bl skadad, måste den bytas av tllverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörghet, för att utesluta rsker. äkerhetsanvsnngar för färgsprutor Varnng! Använd andnngsskydd: prutdmma och lösnngsmedelsångor är hälsovådlga. Arbeta endast väl ventlerade lokaler eller lokaler med utsug. V rekommenderar att arbetskläder, hörselskydd och handskar används. 3

12 OB! kadersk! Rkta aldrg sprutan mot dg själv, personer eller djur. Tejpa tvunget över stckuttag och strömbrytare. Fara för el-stöt på grund av sprutmateral som tränger n! Med färgsprutan får man endast spruta materal som har en flampunkt på 21 C eller högre (se uppgfterna på materalbehållaren. Rskklass A II och A III är tllåtna). Färgsprutan får nte användas för att spruta brännbara materal. Färgsprutan får nte rengöras med en flampunkt som är lägre än 21 C. e upp för de faror som kan orsakas av det materal som sprutas ut och beakta påskrfter på behållarna eller anvsnngarna från materaltllverkaren. pruta nte med några ämnen vars farlghet nte är känd. Masknen får nte användas på platser som lyder under explosonsskyddsförordnngen. För att förhndra rsken för exploson vd sprutarbeten måste man sörja för god ventlaton, naturlg eller artfcell. e tll att det nte fnns några antändnngskällor, t.ex. öppen eld, cgarrettröknng, gnstor, glödande trådar och heta ytor, omgvnngen vd sprutarbeten. e tll att nga lösnngsmedelsångor från utrustnngen sugs upp. pruta nte på utrustnngen! Masknen är nte någon leksak. Låt därför nte barnen hantera eller leka med masknen. Ta alltd ut el-kontakten från uttaget nnan något arbete utförs på masknen. Täck över ytor som nte skall sprutas. Observera att t.ex. vnd kan göra att sprutdmman förs väg långa sträckor och orsakar skador. täng alltd av masknen nnan sprutlansen sätts hållaren. Turbnen är utrustad med en termosäkrng, som stänger av turbnen vd överhettnng. Koppla från aggregatet ett sådant fall, dra ur nätkontakten och låt aggregatet svalna mnst 30 mnuter. Åtgärda orsaken tll överhettnngen, t.ex. böjd slang, gensatt luftflter, övertäckta öppnngar tll luftnsuget. Orgnaltllbehör och reservdelar från WAGNER borgar för att alla säkerhetsföreskrfter är uppfyllda. Teknska data Max vskostet: 3500 mpas pännng: 230 V ~ Upptagen effekt: 600 W Fnfördelnngseffekt: 140 W Max. sprutkapactet 525 ml/mn Dubbel solaton: Ljudtrycksnvå: < 70 db (A) Vbratonsnvå: < 2,5 m/s² Luftslangens längd: 3,5 m Vkt: 5,2 kg 4

13 Beskrvnng (fg. 1) 1 Luftkåpa 2 Munstycke 3 Kopplngsmutter 4 tällrng för sprutstråle 5 Kåpa för spruthuvudet 6 Luftrör 7 Handtag 8 Avtryckarbygel 9 pärr för avtryckaren 10 Luftslang 11 Materalslang 12 tyrslang 13 Bärhandtag 14 Flerfunktonsbrytare: TILL/FRÅN/Rengörng 15 Hållare sprutlans 16 Materalmängdsregulator 17 Droppskål 18 Kåpa för luftflter 19 Anslutnng för nsugnngsslang 20 Nätsladd 21 Anslutnng för materalslang 22 Anslutnng för styrslang 23 Anslutnng för luftslang 24 Insugnngsslang 25 Fästklammer nsugnngsslang 26 Inloppsflter Användnngsområde har utvecklats specellt för påförng av färg på nnerväggar. Bearbetnngsbara sprutmateral Vattenlöslg nomhusfärg (dspersoner och latexfärger) Icke-bearbetnngsbara sprutmateral Materal som nnehåller kraftgt slpande komponenter, fasadfärger, lut och syrahaltga beläggnngsämnen. Lösnngsmedelsbaserade väggfärger, lösnngsmedelshaltga och vattenbaserade lackfärger, lasyrer, grundfärger, 2-komponents lacker, klarlacker, täcklacker för fordon, betsar och träskyddsmedel. Materal med en flampunkt som är lägre än 21 C. Förberedelse av arbetsplatsen Tejpa tvunget över stckuttag och strömbrytare. Fara för el-stöt på grund av sprutmateral som tränger n! Täck över alla ytor och föremål som nte skall sprutas, eller avlägsna dem från arbetsområdet. lkatfärger fräter på glas- och keramkytor. Alla sådana ytor måste därför absolut täckas över helt. 5

14 Förberedelse av sprutmateralet prutmateral som mnst har rumstemperatur (t.ex. utspätt med varmt vatten) ger ett bättre sprutresultat. OB! Värm nte upp sprutmateralet tll över 40 C. e tll att materalkärlet står stablt så att detta nte välts av msstag. Med WallPerfect W 985 E kan nomhusfärgen sprutas outspädd eller utspädd. e detaljerad nformaton på färgtllverkarens teknska datablad ( Internet Download). 1. Rör materalet grundlgt och späd det kärlet enlgt rekommenderad utspädnng (ett rörverk rekommenderas för omrörnng). pädnngsrekommendatoner prutmateral Färger tll nnerväggar (dspersoner och latexfärger) spädes 0-10 % Om matnngsmängden är för låg även vd maxmal mängdnställnng späds materalet 2. stegvs 5-10 % tlls matnngsmängden motsvarar dna krav. Monterng av sprutlans (bld 4) ätt luftröret (2) handtaget (1). Luftrör och handtag kan nte kopplas sär efter monterngen. Försök nte demontera dessa med våld! ätt samman spruthuvud (3) luftrör (2). Lnda av draglnan (4) och för den genom styrskenan (5) och över styrkrokarna (6) tll spruthuvudet. Tryck bak utlösaren (7) och häng fast draglnan. pänn draglnan lätt med ställskruven (8). (Bld 4 A) OB! Dra nte åt ställskruven (8) för kraftgt. Munstyckets öppnng måste vara stängd (se bld 5 A), eftersom det sådant fall kan tränga ut materal utan avskt. kjut på materalslangens ände (bld 4 B, 9) utan klämma på rörstutsen (bld 4 B, 10) på spruthuvudet. För materalslangen tätt ntll spruthuvudet och tryck tlls handtaget är styrskenan (5). Haka fast kåpan (11) på spruthuvudet. 6

15 Därefter slangen (bld 6) ätt styrslangen (1) handtaget (2). ätt den tunnare änden av den svarta luftslangen (3) handtaget (2) (kontrollera markerngen) och fxera den genom att vrda åt höger. ätt den tjockare änden av luftslangen (3) luftslangsanslutnngen (4) på basenheten (kontrollera markerngen) och fxera den genom att vrda åt höger. tck på materalslangen (5) på materalslanganslutnngen (6) och fxera med låsklämma. tck på styrslangen (1) på styrslangsanslutnngen (7). tck på nsugnngsslangen (8) anslutnngen för nsugnngsslangen (9) och fxera med låsklämma. tck på fästklämman på nsugnngsslangen (10) på kanten av färgtråget. kjut på nsugnngsslangen fram tll botten av färgtråget. kjut nte n slangen så långt färgtråget då den kan böjas och suga luft. Kort förklarng av funktonsprncpen hos W985 E W985 E suger ut beläggnngsmateralet drekt ur materaltråget. Vd munstycket fnfördelas beläggnngsmateralet med hjälp av turbnen och samtdgt höljs det n en luftmantel. Inställnngar på flerfunktonsbrytaren (bld 2, A) CLEAN Pumpen är drftsredo och startas genom att dra avtryckarbygeln. Turbnen är frånkopplad. Inställnng för rengörng och förfyllnng av systemet OFF Pump och turbn är frånkopplade = systemet är avstängt ON Pump och turbn är drftsredo. Genom att dra avtryckarbygeln matas och fnfördelas beläggnngsmateralet. Inställnng för arbete Inställnng av materalmängd Materalmängden måste ställas n efter typ av materal (vskostet) och personlg arbetshastghet. Denna nställnng sker steglöst med materalmängdsregulatorn (bld 2, B) mndre materalmängd vrd åt vänster större materalmängd vrd åt höger V rekommenderar att börja med låg materalmängdsnställnng och anpassa denna stegvs efter behovet. 7

16 Inställnng av sprutstrålens bredd (bld 3) A = bred sprutstråle (grön) För beläggnng av stora ytor Vd arbete med stor beläggnngsmängd (grönt område på mängdskalan) B = smal sprutstråle (röd) För beläggnng av mndre ytor, hörn och kanter täll materalmängdsregulaton det röda området av mängdskalan För att mnska färgdmman och för att förbättra sprutresultatet skall färgen på mängdskalan (röd eller grön) stämma överens med färgen på symbolen för sprutstrålbredden (röd eller grön). Idrfttagande/ Fylla på systemet täll endast från dg utrustnngen på en jämn och ren yta. Innan du ansluter utrustnngen tll nätet måste du kontrollera att nätspännngen överensstämmer med uppgfterna på märkskylten. OB! Kontrollera nnan masknen startas att avtryckarbygeln nte är åtdragen/spärrad. En spärrad avtryckarbygel leder tll oavsktlg sprutnng av färg. Lås endast avtryckarbygeln under rengörng. ätt el-kontakten. täll flerfunktonsbrytaren (bld 2, 1) på "Clean". Håll sprutlansen över färgtråget. Håll avtryckarbygeln ntryckt tlls färg kommer ut ur munstycket. ystemet är nu fyllt med färg och drftsredo. täll flerfunktonsbrytaren (bld 2, 1) på "ON". prutteknk Täck över ytor som nte skall sprutas. Det är lämplgt att göra ett sprutprov på kartong eller lknande yta för att fastställa passande nställnngar. Vktgt: Börja vd kanten av ytan som skall sprutas. Börja först med sprutrörelsen och tryck därefter på avtryckaren. Undvk att göra avbrott nom sprutytan. Välj ett avstånd på cm. Fg. 7 a: RÄTT jämnt avstånd tll objektet Fg. 7 b: FEL ojämnt avstånd ger en ojämn lackerng Flytta sprutstrålen jämnt fram och tllbaka. För horsontellt arbete vrds sprutlansen 90. En jämn styrnng av sprutlansen ger en enhetlg kvaltet. Vd sprutmateralbeläggnng på munstycket och luftkåpan ska båda rengöras med vatten pruta med "korsande" rörelser vd färger med dålg täckförmåga eller vd kraftgt sugande underlag (fg. 8). 8

17 Vd flgransarbeten (t.ex. runt eluttag) skall nte avtryckaren dras åt helt. Därmed startas nte matarpumpen och endast det materal som redan fnns systemet sprutas. Om det tar slut trycks avtryckarbygeln n helt för att åter fylla systemet. Färg tll nnerväggar kraftga färgtoner ska påföras mnst två gånger (första färglagret ska först torka). Därmed erhålls en täckande påförng. Drftavbrott täng av utrustnngen (ställ flerfunktonsbrytaren på "OFF"). täll sprutlansen hållaren. Häll ett tunt lager vatten ovanpå färgen för att undvka sknnbldnng. Efter arbetsavbrottet ska munstyckets öppnngar rengöras. Avstängnng och rengörng En fackmässgt utförd rengörng är förutsättnngen för en felfr drft av färgsprutan. Om sprutan rengjorts på ett cke fackmässgt sätt, eller nte alls, gäller nte garantn. V rekommenderar att använda varmt vatten vd rengörng. täng av utrustnngen (ställ flerfunktonsbrytaren på "OFF"). 1) Ta t nsugnngsslangen ur färgtråget. 2) täll flerfunktonsbrytaren på "CLEAN" 3). 4) Håll sprutlansen över materaltråget och dra åt avtryckarbygeln för att pumpa ut resten av färgen ur systemet tll materaltråget. 5) täng av utrustnngen (ställ flerfunktonsbrytaren på "OFF"). 6) täll tråget framför masknen och fäst nsugnngsslangen där. 7) Haka fast sprutlansen och sväng den fram över tråget med vatten. (Bld 10) OB! Lämna nte masknen utan uppskt under den automatska rengörngen av pumpen. langarna kan lossas under rengörngsarbetet och leda tll vattenskador. 8) täll flerfunktonsbrytaren på "CLEAN". 9) Dra åt avtryckarbygeln och tryck upp spärren för att fxera avtryckarbygeln. Låt vattnet crkulera genom masknen ungefär 10 mnuter för att rengöra pump och slangar. Byt vd behov vatten. 10) Lossa spärren genom att lås avtryckarbygeln. 11) täng av utrustnngen (ställ flerfunktonsbrytaren på "OFF"). 12) Ta sprutlansen ur hållaren och ta av kåpan från spruthuvudet. 13) Dra av materalslangen från rörstutsen på spruthuvudet. 14) pänn draglnan med ställskruven. Dra bak utlösaren och häng ut draglnan. 15) Ta av spruthuvudet (bld 10, 1) genom att trycka n spaken (bld 10, 2). 16) Ta försktgt av ställrngen (bld 9,1) från huvmuttern (bld 9, 2). Lossa huvmuttern. Ta av luftkåpan (3), luftspjället (4), munstycket (5) och munstyckets packnng (6) från spruthuvudet. (Bld 9) 17) Rengör luftkåpa, luftspjäll, munstycke och munstyckets packnng grundlgt. 9

18 OB! Rengör aldrg tätnngar, munstyckes- eller lufthål med spetsga metallföremål. 18) Ta av nsugnngsslangen och spola av nsugnngsflter under flytande vatten. 19) Torka vd behov av sprutlansens utsda. Hopmonterng 1) tck n munstyckstätnngen med spåret (skåran) framåt munstycket. ätt munstycket spruthuvudet, observera spåren. (Bld 11) 2) ätt luftspjället luftkåpan. ätt på båda munstyckena och dra åt med huvmuttrar. (Bld 12) 3) Haka ställrngen huvmuttern så att öljetten stter på stftet luftkåpan. (Bld 13) Underhåll (bld 14) Kontrollera luftfltret (1) efter varje användnng och byt beroende på nedsmutsnng. Lägg nytt luftflter (art.nr ) och sätt åter på locket (2). 10 Förvarng VIKTIGT! Använd aldrg utrustnngen utan luftflter, smuts kan sugas n och påverka drften. Förvara endast masknen korrekt rengjord. Förvara endast masknen korrekt rengjord. Efter användnng applceras ett tunt lager smörjfett på dom markerade platserna. (Fg. 16) Lossa draglnan. Lossa på spärren tll avtryckarbygeln. Reservdelslsta (fg. 15) Pos Benämnng Best.nr 1,2 tällrng för sprutstråle, kopplngsmutter* ,4,5,6 Munstycken, set * Munstyckstätnng (2x) pruthuvud, komplett * Kåpa för spruthuvudet O-rng ,10 prutlans * Luftslang Låsklämma Materalslang och tyrslang* Insugnngsslang, komplett Kåpa för luftflter Luftflter (2x) Gldfett * Markerade delar kan endast beställas som ett set!

19 För ytterlgare nformaton om WAGNER produktutbud för renoverng, se törnngsavhjälpnng Fel Orsak Åtgärd Inget sprutmateral kommer ut ur Dra nte åt avtryckarbygeln helt, så startas nte munstycket prutmateral droppar efter ur munstycket För grov fnfördelnng matarpumpen. tyrslangen blockerad eller skadad Munstycket gentäppt Materalmängdsnställnngen vrden för långt åt vänster Behållaren tom Insugnngsslang gensatt Insugnngsslangen har lossnat från basenheten Insugnngsslang är nte färgen Draglnan lös eller för lte spänd Materalslangen har lossnat från spruthuvudet eller basenheten Pumpen är defekt Uppbyggnad av sprutmateralrester på luftkåpa, munstycke eller nål Munstycket löst Munstyckstätnngen utslten Munstycket utsltet Draglnan är för hårt spänd För stor materalmängd Materalmängdsnställnngen vrden för långt åt höger Munstycket förorenat prutmateralet för trögflytande Luftfltret kraftgt nedsmutsat mal sprutstråle (röd) har valts vd hög materalmängd Dra n avtryckarbygeln helt Rengör eller byt ut Rengör Vrd åt höger Ny färgbehållare Rengör nsugnngsslangen Fäst åter nsugnngsslangen Doppa ner nsugnngsslangen Häng fast draglnan och spänn den Fäst åter materalslangen Kontakta Wagner ervce Rengör Dra fast kopplngsmuttern Byt ut Byt ut änk spännngen Vrd materalmängdsnställnngen åt vänster Rengör päd ut mer Byt ut Koppla om tll bred sprutstråle (grön) prutstrålen pulserar prutmateralet behållaren börjar ta slut Fltret nsugnngsslangen gensatt. Munstyckstätnngen utslten Luftfltret kraftgt nedsmutsat Fyll på Rengör Byt ut Byt ut 11

20 Fel Orsak Åtgärd prutmateral gardnbldnng För mycket sprutmateral pålagt prutmateralet för lättflytande Vrd materalmängdsnställnngen åt vänster Fördela överflödgt materal på väggen med färgvalsen Mnska materalmängden och för på flera lager För mycket dmma från sprutmateral (overspray) Det går nte att ställa n färgstrålens bredd Dålg täcknng på väggen Beläggnngsmateralet sprds nte För stort avstånd tll sprutobjektet För hög materalmängd Bred sprutstråle (grön) har valts vd låg materalmängd tällrngen är nte sammankopplad med stftet på luftkåpan Luftspjället genklstrat prutmateralet för kallt Kraftgt sugande underlag eller färg med dålg täckförmåga Avståndet för stort Materalmängd och sprutstråle är nte korrekt avstämda efter varandra "Clean" Aggregatet överhettat Flerfunktonsbrytaren står på Turbnen är defekt Mnska sprutavståndet Vrd materalmängdsnställnngen åt vänster Koppla om tll smal sprutstråle (röd) Koppla samman ställrngen med stftet Demontera spruthuvudet och rengör det Värm upp sprutmateralet (tll max 40 C) pruta med korsande rörelser (fg. 8) Närmare föremålet Optmera nställnngarna täll flerfunktonsbrytaren på "ON" Dra ur nätkontakten, låt aggregatet svalna 30 mnuter, böj nte luftslangen, kontrollera luftfltret, täck nte över öppnngarna tll luftnsuget Kontakta Wagner ervce Mljöskydd Utrustnngen nklusve tllbehör ska skrotas på ett mljörktgt sätt. Den får nte kastas hushållssoporna. Var mljömedveten! Lämna utrustnngen tll kommunens återvnnngscentral eller fråga leverantören. 12

21 Vktga anvsnngar om produktansvaret! Tll följd av en sedan den 1 januar 1990 gällande EU-förordnng har tllverkaren endast ansvar för sn produkt, då alla delar härstammar från tllverkaren eller har godkänts av denna, samt då utrustnngen har monterats och används korrekt. Vd användnng av tllbehör eller reservdelar från andra leverantörer kan tllverkarens ansvar helt eller delvs bortfalla. 2 års garant Garantn gäller 2 år, räknat från nköpsdagen (kassakvtto). Den omfattar och nskränker sg tll grats åtgärdande av fel, där det går att påvsa att v har använt felaktgt materal vd tllverknngen eller gjort ett monterngsfel, eller grats leverans för att ersätta defekta delar. Vd användnng eller drft, samt egna monterngar eller reparatoner, som nte är beskrvna vår bruksanvsnng, upphör garantn att gälla. Dessutom gäller nte garantn för försltnngsdelar. Garantn gäller nte för yrkesmässg användnng. V förbehåller oss uttrycklgen rätten att avgöra vad som är ett garantfall. Garantn upphör att gälla om utrustnngen har öppnats av andra personer än servcepersonal från WAGNER. Garantn gäller nte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på brstande underhållsarbete. Vd ett garantärende måste nnehavaren kunna vsa upp orgnalkvttot på förvärvet. I den utsträcknng det är möjlgt enlgt gällande lag, utesluter v allt ansvar för person-, sak-, eller följdskador, synnerhet när utrustnngen har använts tll annat ändamål än som är angvet bruksanvsnngen, nte har startats eller reparerats enlgt vår bruksanvsnng, eller reparatoner utförts självständgt av en cke-fackman. Reparatoner och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrvs bruksanvsnngen, förbehåller v oss rätten att utföra vår fabrk. Vänd er tll nköpsstället vd garantreklamaton eller reparaton. 13

22 P CE Försäkran V ntygar och ansvarer för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: 2006/42/EG; 2004/108 EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG Använta harmonserade normer: EN : 2006, EN : 2001, EN : 2006, EN : 2005, EN : tlls A13:2009, EN 50366: 2006; EN : 2000.V. T. Jeltsch Vce Presdent Product trategy & Plannng. V. J. Ulbrch Development Manager Dokumentatonsansvarg J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-tr. 18 D Markdorf 14

23 15

24 D J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-tr. 18 D Markdorf Hotlne 0180/ / (0) 75 44/ B Wagner praytech Belge Velnglaan Mese-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France.a.r.l. Parc de Gutenberg - Bâtment F8 8 voe la Cardon Palaseau Cedex DK/ Wagner praytech candnava A/ Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzen E J. Wagner praytech Ibérca.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molns de Re (Barcelona) +34/93/ /93/ LO Adresa servsa: GMA Elektromehanka d.o.o. Cesta Andreja Btenca 115, Ljubljana 1000/lowenen +386(1)/ (1)/ H Magyarország szervz Hondmpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industrestraße Altstätten PL PUT Wagner ervce ul. E. Imel wetochlowce +41/71/ /71/ K NL Phobos Corporaton pol.r.o tancna 6, ala lowake +421/31/ /31/ Wagner praytech Benelux B.V. Zoonebaan EC Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner praytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Man Road Mddleton Cheney OX17 2ND UK-Helplne p per mnute (landlne) Part. No /2010_R Copyrght by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servsa: EL-ME-HO Horvatnčćev put Rakov Potok/Kroaten / +385(-1) AU Wagner praytech Australa Pty. Ltd., Kevlar Close, Braesde, VIC 3195/Australa +61/3/ /3/ V påtar oss nget ansvar för eventuella felaktgheter och förbehåller oss rätten att utföra ändrngar. 16

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990 Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect Flexo 990 Frågor? Har du några fler frågor eller något som är oklart? På Internet fnns flmer med detaljerade steg-för-steganvsnngar om hur

Läs mer

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b)

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 600 WoodPerfect S S W 600 WoodPerfect 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 600 WoodPerfect S 3 4 a A b B 5 S W 600 WoodPerfect 7

Läs mer

2 års garanti W 867 E S

2 års garanti W 867 E S 2 års garanti W 867 E S 11 12 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 19 18 20 17 16 15 13 14 28 27 26 24/25 23 22 30 21 31 29 d W 867 E c e A B f g 3 2 1 h i 1 2 A B C j 20-30 cm A B C k 5 18 4 3 2 1 6 19 11A 11B 12 C 7

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 Maritim S S W 560 Maritim 8 6 5 4 3 1/2 13 7 9 11 12 10 14 15 16 A B W 560 Maritim S a b click 2 1 A B C S W 560 Maritim + a -- b A B W

Läs mer

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTSINSTRUKTIONEN

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTSINSTRUKTIONEN UNIVERAL PRAYER W 950 FLEXIO ÖVERÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTINTRUKTIONEN wagner-group.com W 950 Flexo Innehållsförtecknng. Förklarng av använda symboler... 2. Allmänna säkerhetsanvsnngar...2 3. äkerhetsanvsnngar

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 I-Spray

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 I-Spray Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti WallPerfect W 665 I-pray 1 översikt 11 9 8 7 6 10 5 4 3 1/2 17 18 12/13 14 15 20 19 16 2 3 4 a b A B 5 Click 6 7 1 A 9 8 20-30 cm a + b 10 11

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Perfect Spray 800 spruttillsats S

Perfect Spray 800 spruttillsats S 2 års garanti Perfect Spray 800 spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 800 Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE S 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 . W 450 SE S Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol. Du har

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti PowerRoll System S a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 S HJÄRTLIGT TACK FÖR

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 560

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 560 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 W 560 8 6 5 4 3 13 1/2 7 11 Originalbetriebsanleitung 9 14 12 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 10 W

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 670 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 670 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Flexio 585 I-pray Flexio 585 I-pray överikt 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect Flexio 585 I-pray 5-5 cm A B C D + I-pray 20-30

Läs mer

2 års garanti. Rengöringstillbehör

2 års garanti. Rengöringstillbehör 2 års garanti Rengöringstillbehör S 7 2 6 1 3 9 4 5 8 1 Abb. A 2 Abb. B Abb. C Abb. D Abb. E Abb. F Abb. G Rengöringstillbehör S Läs noga igenom bruksanvisningen innan enheten tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna.

Läs mer

Brilliant spruttillsats S

Brilliant spruttillsats S 2 års garanti Brilliant spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 16 Brilliant S Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

2 års garanti W 640 S

2 års garanti W 640 S 2 års garanti W 640 S 1 3 4 5 6 1/2 7 8 9 12 11 13 10 2 a b 0209058 0050342 3 4 a b 5 6 A B 7 8 A B C 2 9 10 1 - + 11 5-15 cm 12 a b 13 A B 14 6 7 1 2 3 4 5 13 12 8 11 9 10 W 640 S Var god läs denna bruksanvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 1 Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS wagner-group.com a 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Brilliant Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA DETAIL SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA DETAIL SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA DETAIL PRUTTILLAT wagner-group.com a 1 2 1 A 3 4 5 6 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Detail pruttillsats Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 610 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 610 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti S S 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 S 3 4 a A b B 5 S 6 7 1 2 A B C 8 9 a b 10 11 S 12 5 8 18 4 3 2 1 2 3 4 12 B 12 A 6 7 C 13 14

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

Bosch. Penslar - det var förr det. Nu är det bara. som gäller.

Bosch. Penslar - det var förr det. Nu är det bara. som gäller. Penslar - det var förr det. Nu är det bara Bosch som gäller. De nya färgsprutsystemen med SprayControl-teknik. Smidiga och suveräna. Du blir imponerad. Om du vill glänsa lite de nya färgsprutsystemen från

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti WallPerfect W 665 S S WallPerfect W 665 1 översikt 10 8 7 6 5 9 4 3 1/2 16 17 11/12 13 14 19 18 15 2 S WallPerfect W 665 3 4 a b A B 5 Click S

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Trådlös fjärrkontroll 2-kanals Best. nr. : 5352 10 Trådlös fjärrkontroll 4-kanals Best. nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Säkerhetsanvsnngar Monterng och anslutnng av elektrska enheter får bara utföras av kvalfcerade

Läs mer

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion)

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion) Dulcodes UV-Desnfektonsanlage Drftnstrukton romnent Sgma/ 3 S3Ba (Basverson) S3Ca (Kontrollverson) romnent S3Ba S3Ca V. g. sätt fast typskylten här! Två drftnstruktoner erfordras för att säkerställa att

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer