manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS /2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008"

Transkript

1 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11: Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS /2008

2 Innehåll Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng Manöverelement Indkerngarnas betydelse ndkerng Struktur för nställnngsnvå Automatsk anpassnng tll anläggnngen Inställnngar för standardndkerng Inmatnngsnvå för varmvatten-börvärde Manuell varmvatten-pushfunkton Avläsa nformaton Infoläge Inmatnngsnvå för rumstemperatur Val av drftsätt Ytterlgare ndkerade drftsätt Semesternmatnng standardnvån Närvarofunkton Aktvera värmeprogram Deaktvera värmeprogram Inställnng av verknngstd för närvarofunktonen Inställnngar användarnvå Öppna användarnvå Menystruktur för handenhet Inställnng av handenhet Inställnng av rumsensor-korrektur Inställnng av kontrast Inställnng av belysnng Inställnng av Inställnngar #1 resp. # Inställnng av normal rumstemperatur Inställnng av nedsänkt rumstemperatur Inställnng av normal framlednngstemperatur Inställnng av nedsänkt framlednngstemperatur Inställnng av gradent Inställnng av rumsfrosttemperatur Inställnng av sommar/vnteromkopplng Inställnng av varmvatten Inställnng av normal varmvattentemperatur Inställnng av nedsänkt varmvattentemperatur Inställnng av semester Inställnng av semesterperod Inställnng av temperaturnvå för semester semesterfunkton Inställnng av datum, klockslag och sommar Inställnng av tdsprogram Avläsnng av värmeprogram Ändrngar värmeprogram Inställnng av framflyttnng VK# Access tll WCM-EM utan tllhörande WCM-FS 34 2

3 6 6 Vad göra när Felmeddelande Servcendkerng Lägenhet för varm/kall 35 A Blaga 36 Antecknngar 37 Alfabetsk förtecknng 39 3

4 1 1Allmänna anvsnngar Drftanvsnngen för handenheten WCM-FS skall läsas genom noga för att lättare kunna använda funktonerna optmalt, och för att säkra en energsnål drft av värmeanläggnngen. En tllhörande servceanvsnng medföljer för servceteknkern och bör förvaras på en säker plats. Informatonen är enbart avsedd för kvalfcerade fackmän. skall ses som en del av apparaten och skall därför alltd fnnas tllgänglg på uppställnngsplatsen. 4

5 2 Säkerhetsanvsnngar 2 Alla anvsnngar drftanvsnngen skall beaktas. Beakta även anvsnngarna drftanvsnngen för värmegenereraren. Beakta symboler och anmärknngar Denna symbol avser anmärknngar, vlka om de ej beaktas kan leda tll skador på eldnngsanläggnngen. V rekommenderar att servceteknkern ger er en noggrann ntrodukton hur apparaten manövreras. Endast de nställnngar som tas upp denna drftanvsnng får användas. Inga nställnngar får överhuvudtaget göras nom servcenvå. Eldnngsanläggnngens funktoner kan begränsas genom felaktga nställnngar. OBS! FARA Denna symbol avser anmärknngar, vlka om de ej beaktas kan nnebära hälsorsker. Hänvsnng tll mer detaljerad nformaton Använda förkortnngar: WCM-CPU: WCM-FS: WCM-EM: WTC: Adr.#x: Panna-Centralelektronk Handenhet Tlläggsmodul för värmekrets eller laddnngskrets för varmvatten Weshaupt-Thermo-Condens WCM-FS resp. WCM-EM med adress x (x står för 1-8) 5

6 3 3Manövrerng 3.1 Manöverelement Funktonsknappar (FT) Funktonerna för knapparna återfnns tll vänster om dem, dsplayfönstret, och anpassar sg automatskt tll det aktuella anläggnngsomfånget. Manöverelement FT1 Börvärde varmvatten Varmvattenbörvärdet kan ändras med den första funktonsknappen (vattenkranen). FT2 Info-nvå Med den andra funktonsknappen kan användaren läsa av nformatonen resp. välja önskad nformaton som kontnuerlg ndkerng. Indkerngen kan bara bl avbruten genom fel- resp. servcemeddelanden. FT3 Ställ n värmebörvärde Den tredje funktonsknappen ändrar rumsbörtemperaturen resp. börtemperaturen för framlednngen. 1 1 Fre 03nov06 11: Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 FT1 FT2 FT3 FT4 } FT4 Val av drftsätt (Menysymbolen motsvarar det nställda drftsättet) Den fjärde funktonsknappen ändrar drftsätt. Det fnns tre olka drftsättssymboler: Sol (Normaldrft) Måne (Nedsänkt drft) Sommar (Endast varmvattenberednng) Ingen symbol Standby 5 Genom att trycka på motsvarande funktonsknappar kommer man snabbt åt de valda nvåerna standardndkerngen. Börvärdet nom det nställda värdeområdet ändras med vrdknappen och sparas med FT4 () Närvaroknapp (hemma/frånvarande) Temporär paus, eller förlängnng av, värmeprogrammet. Inställnng av verknngskontnutet. Enbart aktv vd värmeprogram 1-3, ej om koordnerad FS med EM drftsätt VV och styrposton. Vrdknapp I menyn och nmatnngsnvån ändras ndkerng och nställnngar enlgt nedan angven vrdrktnng: 1 Adressangvelse 2 Funktonsknapp (FT) 3 Närvaroknapp (hemma/frånvarande) 4 Knapp för användarnvå resp. återgång tll standardndkerng 5 Vrdknapp (värdeförändrng) Anm: Vattenkran (FT1), element nom nfonvå (FT2) samt radator (FT3) vsas beroende på anläggnngsomfång. I EM-funktonen varmvattenlast samt styrpostonen vsar tdsprogramntervallen VV-programmet. Menynvå: Vrdnng tll höger: Bläddrar framåt menyn Vrdnng tll vänster: Bläddrar bakåt menyn Inmatnngsnvå: Vrdnng tll höger: Öknng av värdet Vrdnng tll vänster: Mnsknng av värdet Fabrksnställnng: De schematskt framställda fgurerna ndkerngen vsar fabrksnställnngarna (standard). 6

7 3.2 Indkerngarnas betydelse ndkerng 1 Indkerng adress, veckodag, datum, klockslag 2 Indkerng tdsprogramntervall 3 Indkerng rumstemperatur 4 Indkerng drftsätt 1 Ons 20 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Struktur för nställnngsnvå 1 Överskrft 2 Indkerng aktuellt ärvärde 3 Indkerng nställt värdeområde 4 Indkerng funktonsknappar FT:, Specalfunkton,, Med FT1 () avbryts nställnngsförfarandet utan att spara och nvån lämnas. Med FT2 väljs specella funktoner, t.ex. semester, VV-push, etc. 1 2 Normal rumstemp Bör 22.0 C Är 20.0 C 15.0 C C 3 }4 Med FT3 () läses fabrksnställnngarna n. Med FT4 () sparas de ändrade värdena Automatsk anpassnng tll anläggnngen De nställnngsval som vsas standardndkerngen och menystrukturen anpassas automatskt tll det gällande anläggnngsomfånget. Denna nformaton fastställs vd systemstarten. Därmed kan avvkelser förekomma framställnngen. Anm: Fnns det nte någon varmvattengvare anläggnngen syns ngen vattenkran 1 standardndkerngen, och därmed kan heller ngen varmvattennställnng göras. Vd styrpostonen är symbolen för värmeelement 2 dold. 1 Ons 20 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C 1 2 7

8 4 4Inställnngar för standardndkerng 4.1 Inmatnngsnvå för varmvatten-börvärde (VV-börvärde) Denna nmatnngsnvå är enbart tllgänglg vd anläggnngar utrustade med varmvattenberedare. Fnns ngen varmvattenberednng syns nte heller vattenkransymbolen. Vd funktonsknapp 1 (vattenkran) kan önskad varmvattentemperatur ställas n med vrdknappen. Tryck på funktonsknapp 1 (vattenkran) för att komma tll nvå Varmvatten. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Standby Inställnngarna sparas med funktonsknapp 4 (). Varmvatten Bör 50.0 C Är 49.0 C 18.0 C C VV-Push Manuell varmvatten-pushfunkton Skljt från varmvattenuppvärmnngsfasen hålls varmvattenberedaren för kranvatten på en nedsänk-temperatur (sänknng av VV-börvärdet). Pushfunktonen för varmvatten får varmvattenberedaren för kranvatten att värmas tll en normal varmvattenbörtemperatur under nedsänknngsfasen. Följaktlgen kan ett ökat VV-behov täckas av VV-programmet, separat från den förutbestämda cykeln. Vdare startas crkulatonspumpen oberoende av den aktva värmecykeln. Den aktva pushfunktonen blr synlg genom att växla VVbörvärdet från nedsänkt nvå 1 tll normalnvå 2. I nvå Varmvatten tryck på funktonsknappen VV-Push 1 Reducerng VV-bör Bör 40.0 C VV-Push Är 45.0 C 18.0 C C 2 Normal VV-bör Bör 50.0 C Är 45.0 C 18.0 C C VV-Push 8

9 4.2 Avläsa nformaton Infoläge 4 Med varje tryck på nformatonsknappen FT2 vsas på varandra följande aktuella är-värden för uppvärmnngsanläggnngen. Den senast valda nformatonen fortsätter som kontnuerlg ndkerng och avbryts endast vd störnngs- eller servcefall. 1 Ons 16 maj 07 19:20 2 Rumstemp 20.0 C 2 Tdsntervall för aktvt värmeprogram (vd lednngscentral VV-program) Utetemp 1 Utetemp max 1 Utetemp mn 1 Varmvatten 1 Panna... C... C... C... C... C Utomhustemperatur Maxmal utomhustemperatur Mnmal utomhustemperatur Varmvattentemperatur Temperatur panna Framlednngstemp VK 1... C Framlednngstemperatur värmekrets Växel 1 Ackumulator 1... C... C Temperatur växel Temperatur ackumulator Status #x... Golvtrkn: Golvtorknngsprogram aktvt Sotare: Sotarfunkton utförs på pannan Status # Frost: Frostskydd aktvt Standby: Systemet är satt standbyläge Frostgräns: Utomhustemperaturen är lägre än frostgränsen genomgående uppvärmnng på normaltemperatur Sommar: Medelutetemp är högre än sommaromkoppl.temp stäng av uppvärmnng Värmegräns: Medelutetemp är högre än rumsbörvärdet stäng av uppvärmnng Termostat: Rumstermostatfunktonen har stängt av uppvärmnngen Adapton: Automatsk adapton aktverades Tll opt: Anläggnngen värms p.g.a. nkopplngsoptmerngen VV aktv: VV-laddnng genomförs Normal: Nedsänket: De ovan genomförda funktonerna har ngen över- Standby: ordnad styrnng över det aktuella drftsättet. Sommar: Avbrott xx Servce 1 Vsas beroende på anläggnngens omfattnng. 2 Tdsntervall för det aktva programmet Undantag: I EM-funktonen Varmvattenladdnng samt lednngscentralen ndkerar tdsprogramntervallen VV-programmet. 9

10 4 4.3 Inmatnngsnvå för rumstemperatur I den här nvån ställs önskad rumstemperatur n. Inmatnng av rumstemperatur en lednngscentral är spärrad (radatorsymbolen är dold). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Drftsätt Symbol Justerbart börvärde Normal Normal rumstemp Normal FL bör ** Rumstemp 20.0 C -3 vd värmedrft Normal rumstemp Normal FL bör ** -3 Red. Rumstemp * vd nedsänkt drft Red. FL temp ** Nedsänkt Red. Rumstemp * Red. FL temp ** Standby (utan symbol) - Rumsfrosttemp Normal Rumstemp Bör 22.0 C Är 21.0 C 16.0 C C Sommar Rumsfrosttemp * Indkerngen på detta ställe kan varera beroende på konfguratonen. ** Åtskllnaden mellan rums- och framlednngsbörvärdet beror på fackmannens nställnngar. 10

11 4.4 Val av drftsätt Byta drftsätt Genom att välja drftsätt har användaren nflytande över drftsförhållandet hela anläggnngen. 1 Ons 16 maj 07 19:20 4 Tryck på funktonsknapp 4 standardndkerngen. Rumstemp 20.0 C FT4 Nvå Drftsätt vsas. Ställ n önskat drftsätt med vrdknappen och spara med funktonsknapp 4 (). Värmeprogram 2 Värmeprogram 3 Automatsk växlng av börtemperaturen tll de programmerade kopplngstderna. För värmeprogram 1-3 verkar: närvarofunkton, automatsk sommar-/vnteromställnng och rumstermostatfunkton. Drftsätt Värmeprogram 2 Semester Värmeprogram 3 Standby Ingen värmedrft och ngen varmvattenberednng. Frostskyddet är aktvt. Standby Sommar Ingen värmedrft, bara varmvattenberednng. Frostskyddet är aktvt. Sommar Normal Uppvärmnngen är ständgt drft. Varmvattenberednng enlghet med VV-tdsprogrammet. Normal Nedsänkt Uppvärmnngen är ständgt nställd på nedsänkt temperatur resp. frostskydd och är beroende av fackmannens nställnngar. Varmvattenberednng enlghet med VV-tdsprogrammet. Nedsänkt Anm: Vd anpassnngen av WCM-FS tll WCM-EM drftsätt varmvatten, kan endast drftsätten Standby, Normal, Nedsänkt och VV-programmet ställas n. 11

12 Ytterlgare ndkerade drftsätt Genom rktade ngrepp uppvärmnngsstyrnngen kan drftsättet överstyras. Det vsas på fjärde raden dsplayen. Semester Detta drftsätt vsas, då semesterfunktonen är aktv. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp Semester 20.0 C Hemma Närvarofunkton aktv va. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Hemma Borta Närvarofunkton aktv va. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Borta Golvuttorknng Detta drftsätt vsas, då golvuttorknngsfunktonen är aktv. (Aktveras av fackman.) 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Golvtrkn Fjärrstyrnng WCM-FS drftsätt kan styras va externa apparater (t. ex. va W-EA). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Fjärrstyrd 12

13 4.4.2 Semesternmatnng standardnvån 4 Tryck på funktonsknapp 4 standardndkerngen (val av drftsätt). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tryck på funktonsknappen Semester nvån för drftsätt. Drftsätt Semester Punkter undermenyn: Tdsperod Semestertd Temp-nv a Drftsätt (Frost/Nedsänk) Semester Tdsperod Temp-nv a Frosttemp Semestertd: Tryck på funktonsknappen Tdsperod. Nvån för semesternmatnngen syns. Markören flyttas med funktonsknappen <==. Ställ n semestertden med vrdknappen och bekräfta med FT4 (). Tdsperod 141 Fr an 24. nov 06 <== Tll 29. nov 06 Värme t. frost-t Semesterdrft: I nvån Temp-nva ställs semesterdrft n. Drftsättet väljs med vrdknappen och sparas med FT4 (). Temp-nv a 142 Inställnngsområde: Frost Uppvärmnngen startar då temperaturen underskrder frostskyddsgränsen och värmer tll nedsänkt temperatur. Nedsänkt Uppvärmnng sker tll nedsänkt temperatur Frost Nedsänkt På den fjärde raden standardndkerngen står nu Semester och. Semesterprogrammet kan avslutas förtd med funktonsknapp 4 (). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp Semester 20.0 C 13

14 4 4.5 Närvarofunkton Uppvärmnngen sker enlghet med värmecykeln för normaltemperatur eller nedsänkt temperatur. Värmeprogrammet kan tllfällgt förlängas respektve förkortas med närvaroknappen. Denna funkton fnns endast tllgänglg drftsätten värmeprogram 1-3. Avbrottet värmeprogrammet består tlls nästa omställnng värmeprogrammet görs, eller tlls värmeprogrammet aktveras på nytt, genom att trycka på knappen för värmeprogram. Anm: Närvarofunktonen fungerar nte med en lednngscentral med en WCM-FS som är koordnerad med en WCM-EM VV-funktonen Aktvera värmeprogram Ställ temporärt om från nedsänkt temperatur tll normaltemperatur 1 Ons 16 maj 07 19:20 kort tryck Rumstemp 20.0 C Tdsntervallen förlängs, symbolen för sol vsas och drftsätt växlar tll Hemma 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp Hemma 20.0 C Deaktvera värmeprogram Ställ temporärt om från normaltemperatur tll nedsänkt temperatur kort tryck 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tdsntervallen förkortas, symbolen för måne vsas och drftsätt växlar tll Borta. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Borta 14

15 4.5.3 Inställnng verknngstd för närvarofunkton 5 Verknngstden för närvarofunktonen kan ställas n. Inställnngar: Fr an aktuell td Tll nästa växlng av värmecykel Från nedsänkt nvå tll värmefas Håll närvaroknappen ntryckt 1,5 sek. Inmatnngsnvå vsas. 1 Ons 16 maj 07 14:15 kort tryck Rumstemp 20.0 C Tden kan ändras med vrdknappen. Markören flyttas med knappen <==. Normal Fr an 14:15 Tll 22:00 <== Hemma och solsymbolen vsas nu standardndkerngen. Tdsntervallen ändras enlghet med den nställda tden. 1 Ons 16 maj 07 14:15 Funktonen kan avbrytas genom att återgen trycka på närvaroknappen. Rumstemp Hemma 20.0 C 15

16 4 Från värmefas tll nedsänkt nvå Håll närvaroknappen ntryckt 1,5 sek. Inmatnngsnvå vsas. 1 Ons 16. maj 07 15:20 kort tryck Rumstemp 20.0 C Tden kan ändras med vrdknappen. Markören flyttas med knappen <==. Nedsänkt Fr an 15:30 Tll 22:00 <== Borta- och månesymbolen vsas nu standardndkerngen. Tdsntervallen ändras enlghet med den nställda tden. 1 Ons 16 maj 07 15:20 Funktonen kan avbrytas genom att återgen trycka på närvaroknappen. Rumstemp 20.0 C Borta 16

17 5 Inställnngar användarnvå 5 Reglerngen av uppvärmnngen är förnställd på fabrk. Denna standardnställnng är vald utfrån att ändrngar endast bör göras enstaka fall. Om ändrngar ändå måste göras, kan dessa göras användarnvån. 5.1 Öppna användarnvå Användarnvån öppnas genom att trycka på Exempel: 1 Ons 16 maj 07 19:20 Steg 1 Användare Betecknar användarmenyn Antal sdor menyn Rumstemp 21.0 C Värmekrets 1 Menyngång Handenhet Inställnngar #1 Inställnngar #2 Menypunkter: Handenhet Inställnngar#1 Inställnngar#2 Varmvatten Semester Td-datum Tdsprogram Access EM u. FS Tryck på funktonsknapp Varmvatten. Tryck på funktonsknapp Normal VV bör. Lämna meny Bläddra menyn Steg 2 Användare 02 Varmvatten Semester Td-Datum Steg 3 Varmvatten Funktonsknappar för val av undermeny Funktonsknappar för val av parametrar Normal VV bör Nedsänkt VV bör 50.0 C 40.0 C Temperaturen kan ändras med vrdknappen nom det värdeområde som vsas. Fabrksnställnngarna vsas med funktonsknappen. Inställnngarna sparas med funktonsknappen. Nvån lämnas utan att ändrngar sparas med funktonsknappen. Steg 4 Parameternställnng Normal VV bör C 40.0 C-60.0 C återvänder man automatskt tll standardnd- Med kerngen. Inställnng av värdet nom nställnngsgränserna. Anm: Om ngen nmatnng görs nom en vss td användarnvå, går WCM-FS automatskt tllbaka tll standardndkerngen. 17

18 5 5.2 Menystruktur för handenhet ndkerng Användare Handenhet 1 Rumsensor korr 102 Kontrast 103 Belysnng Kap. 5.3 Inställnngar#1 111 Drftsätt * 112 Normal rumstemp 113 Nedsänkt rumstemp 114 Normal framledn.temp 115 Nedsänkt framledn.temp 116 Gradent 117 Rumsfrosttemp 118 S/V-omkopplng Kap. 5.4 * vsas enbart vd nställnngar med en WCM- EM utan WCM-FS Vllkorlg ndkerng, vd adress #1+2 Inställnngar#2 121 Normal FL bör 122 Nedsänkt FL bör 123 Gradent 124 S/V-omkopplng Kap. 5.4 Varmvatten 131 Drftsätt VV * 132 Normal VV bör 133 Nedsänkt VV bör Kap. 5.5 Semester 141 Tdsperod 142 Temp-nv a Kap

19 5 Td-Datum 151 Datum 152 Td 153 Start sommar 154 sommar Kap. 5.7 Tdsprogram Värmeprogram 2 Värmeprogram Framflyttnng HK#2 * Varmvatten Crkulatonsprogram Kap. 5.8 * enbart med adress # 1+2 Access EM u. FS Ny konfg EM HZ #x Kap. 5.9 Lsta på alla tllgänglga konfguratonsmoduler utan samordnad WCM- FS. 19

20 5 5.3 Inställnng av handenhet Handenheten kan ställas n ndvduellt. Tryck på, nvå Användare vsas. Tryck på funktonsknapp Handenhet. Menypunkter: Rumsensor korr Kontrast Belysnng Inställnng av rumsensor korrektur Rumsensorn kan anpassas tll en redan befntlg termometer. Tryck på funktonsknapp Rumsensor korr nvå Handenhet. Handenhet Rumsensor korr 0.0K Kontrast 04 Belysnng 30 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Rumsensor korr K -5.0K-5.0K Inställnng av kontrast Tryck på funktonsknapp Kontrast nvå Handenhet. Handenhet Rumsensor korr 0.0K Kontrast 04 Belysnng 30 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Kontrast

21 5.3.3 Inställnng av belysnng 5 Tryck på funktonsknapp Belysnng nvå Handenhet. Handenhet Rumsensor korr 0.0K Kontrast 04 Belysnng 30 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Anm: Intensteten på belysnngen påverkar energförbruknngen. Belysnng

22 5 5.4 Inställnng av Inställnngar #1 respektve #2 Tryck på, nvå Användare vsas. Tryck på funktonsknapp Inställnngar #1. Menypunkter: Normal rumstemp Nedsänkt rumstemp Normal framlednngstemp Börvärde rumstemperatur Börvärde rumstemperatur Framlednngstemperatur vd aktv värmecykel Nedsänkt framlednngstemp Framlednngstemperatur utanför värmecykeln Gradent Frostskydd bör S/V omkopplng Inställnng väderberoende värmekurva Skydd för byggnaden mot frostskador Utomhustemperaturberoende avstängnngsgräns Inställnng av normal rumstemperatur Tryck på funktonsknapp Normal rumstemp nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Normal rumstemp 21.5 C Nedsänkt rumstemp 16.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Normal rumstemp C 16.0 C C Inställnng av nedsänkt rumstemperatur Tryck på funktonsknapp Nedsänkt rumstemp nvå Inställnngar #1 resp. Inställnngar #2. Inställnngar #1 Normal rumstemp 21.5 C Nedsänkt rumstemp 16.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Nedsänkt rumstemp C 10.0 C C 22

23 5.4.3 Inställnng av normal framlednngstemperatur 5 Parametern Normal FL Bör vsas som konstant framlednngsregel regelvaranter. Tryck på funktonsknapp Normal FL Bör nvå Inställnngar #1 resp. Inställnngar #2. Inställnngar #1 Normal FL Bör 75.0 C Nedsänkt FL Bör 45.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Normal FL Bör C 45.0 C C Inställnng av nedsänkt framlednngstemperatur Parametern Nedsänkt FL Bör vsas som konstant framlednngsregel regelvaranter. Tryck på funktonsknapp Nedsänkt FL Bör nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Normal FL Bör 75.0 C Nedsänkt FL Bör 45.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Nedsänkt FL Bör C 8.0 C C 23

24 Inställnng av gradent Inställnng av gradent förutsätter att en utomhusgvare fnns nstallerad och att det fnns en aktv väderstyrnng. Värmekurvan kan anpassas tll värmeanläggnngen genom att ändra gradenterna. Beroende på den fastställda utomhustemperaturen och de nställda gradenterna räknas den aktuella framlednngstemperaturen fram. Vd kallt väder Rumstemperatur för kall Öka gradent Rumstemperatur för varm Mnska gradent Vd mlt väder Rumstemperatur för kall Rumstemperatur för varm Öka normal och nedsänkt rumstemperatur Mnska normal och nedsänkt rumstemperatur En förändrng av börvärdet för normal och nedsänkt rumstemperatur leder tll en parallellförskjutnng av den nställda värmekurvan. Dagram värmekurvor T VL [ C] , , , , , , T A [ C] med mt enem ett rumsbörvärde Raumsollwert T=20 [ C] [ C] Tryck på funktonsknapp Gradent nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Normal rumstemp 21.5 C Nedsänkt rumstemp 16.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Gradent Inställnngsområde: Värmekretstyp Område nställnng Basvärme golv Uppvärmnng golv Radator Radator Konvektor Unversal Anm: Värmekretstypen ställs n på FM-nvå av fackman. 24

25 5.4.6 Inställnng av rumsfrosttemperatur 5 Inställnng av rumsfrosttemperatur kräver en aktv rumsstyrnng. Parameternställnngarna är nte möjlga om WCM-FS är nstallerad pannan. Den nställda rumsfrosttemperaturen övervakas standbyläge. Tryck på funktonsknapp Rumsfrosttemp nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Rumsfrosttemp S/V omkopplng 10.0 C 20.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Rumsfrosttemp C 4.0 C C Inställnng av sommar/vnteromkopplng Inställnng av sommar/vnteromkopplng kräver att en utomhusgvare fnns nstallerad och att det fnns en aktv väderstyrnng. Drft hela året runt utan ngrpande är möjlgt. Vd kortare köldknäppar slår uppvärmnngen nte tll. Sommar/Vnteromkopplngen sker nte beroende på utomhustemperaturen för stunden, utan beroende på en genomsnttlg utomhustemperatur över en längre td. Uppvärmnngen stannar när denna temperatur överstger omkopplngstemperaturen med 1 Kelvn och startar på nytt då den understger omkopplngstemperaturen med 1 Kelvn. Tryck på funktonsknapp S/V omkopplng nvå Inställnngar #1 resp. #2. Inställnngar #1 Rumsfrosttemp S/V omkopplng 10.0 C 20.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). S/V omkopplng C 8.0 C C 25

26 5 5.5 Inställnng av varmvatten Inställnng av normal varmvattentemperatur Tryck på funktonsknapp Normal VV Bör nvå Varmvatten. Varmvatten Normal VV Bör Nedsänkt VV Bör 50.0 C 40.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Normal VV Bör C 40.0 C-60.0 C Inställnng av nedsänkt varmvattentemperatur En varmvattentemperatur fastställs för nedsänkt-fasen. Tryck på funktonsknapp Nedsänkt VV Bör nvå Varmvatten. Varmvatten Normal VV Bör Nedsänkt VV Bör 50.0 C 40.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Nedsänkt VV Bör C 8.0 C C 26

27 5.6 Inställnng av semester 5 Om en lägenhet nte används under en vss perod kan uppvärmnngen ställas n på nedsänkt temperatur eller frostskyddstemperatur för att mnska energkostnaderna. Detta sker genom att semestertemperaturen, semesterstarten och semesterslutet ställs n. Semestern måste ställas n separat för varje värmekrets. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tryck på, nvå Användare vsas. Vrd på vrdknappen tlls nvå Semester vsas. Användare 02 Semester Td-Datum Tdsprogram Tryck på funktonsknapp Semester. Menypunkter: Tdsperod Semesterperod Temp - Nv a Drftssätt (Frost/Nedsänkt) Semester Tdsperod Temp-Nv a Frost Inställnng av semesterperod Tryck på funktonsknapp Tdsperod nvå Semester. Markörens läge vsar området som kan ändras med hjälp av vrdknappen. Markören flyttas med funktonsknappen <==. Ange semester och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Tdsperod 141 fr an 24. nov 06 <== tll 29. nov 06 Värme t. Frost-t 27

28 Inställnng av temperaturnvå för semester Tryck på funktonsknapp Temp-Nv a nvå Semester. Semester Tdsperod Temp-Nv a Frost Inställnngsområde: Frost Uppvärmnngen startar då vald frostskyddsgräns nås och värmer tll nedsänkt temperatur Nedsänkt Uppvärmnng tll nedsänkt temperatur Temp-Nv a 142 Ställ n önskad temperatur med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Frost Nedsänkt semesterfunkton På fjärde raden standardndkerngen vsas den aktva semesterfunktonen med Semester. Semesterprogrammet kan avslutas förtd med funktonsknapp 4 (). 1 Ons 16. maj 07 19:20 Rumstemp Semester 20.0 C 28

29 5.7 Inställnng av datum, klockslag och sommar 5 För att värmeanläggnngen skall fungera korrekt måste en exakt tdsnställnng göras. Inställnng av datum och klockslag görs drekt användarnvån. Anm: Handenheten, adresserad med adress #1 resp. adress #2 förmedlar tdsnställnngen automatskt tll andra reglerkomponenter, därmed erfordras ngen tds- och datumnställnng på dessa. 1 Ons 16. maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tryck på standardndkerngen, nvå Användare vsas. Växla tll sdan 2 med vrdknappen. Användare Handenhet Inställnngar #1 Inställnngar #2 Tryck på funktonsknapp Td-Datum. Användare 02 Varmvatten Semester Td-Datum Menypunkter: Datum Klockslag Sommar start Sommar slut Tryck på funktonsknappen Datum nvå Td-Datum. Td-Datum Datum 20.Aug 03 Klockslag 19:20 Sommar start 25.Mär Markören flyttas tll vänster med knappen <==. Markörens läge vsar det område som kan ändras med vrdknappen. Datum maj 07 Favort <== Inmatrngen sparas med funktonsknappen. Anm: Inställnngen av Klockslag (parameter 152), Sommar start (parameter 153) och Sommar slut (parameter 154) görs på samma sätt som ovan. För att komma tll nvå Sommar slut måste vrdknappen vrdas åt höger nvå Td-Datum för att komma tll sda 2. Datum maj 07 Favort <== 29

30 5 5.8 Inställnng av tdsprogram Tllvägagångssättet för alla tdsprogram är lkadant och förklaras därför bara en gång för värmeprogram 1-3. Andra tdsprogram är varmvatten och crkulatonsprogrammet. Anm: Vd leverans är regulatorn nställd så att tdpunkten för start är framförlagd och att rummet har nått tll önskad start av uppvärmnngsfasen normaltemperaturnvå Avläsnng av värmeprogram 1-3 Tre olka värmeprogram kan ställas n. Tre olka värmecykler kan ställas n för varje veckodag värmeprogrammet. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Ett standardprogram ställs n fabrk. Värmeprogrammet kan ändras tllbaka tll denna standardnställnng när som helst (se kap ). Rumstemp 20.0 C Avläsa värmeprogram 1 Tryck på standardndkerngen. Nvå Användare vsas. Vrd på vrdknappen tlls nvå Tdsprogram vsas. Användare Handenhet Inställnngar #1 Inställnngar #2 Tryck på funktonsknapp Tdsprogram. Användare 03 Tdsprogram Tryck på funktonsknapp Avläsnngen av Värmeprogram 2 och 3 sker på samma sätt. Tdsprogram Värmeprogram 2 Värmeprogram 3 30

31 Med vrdknappen kan varje enskld dag, lksom tdsperoderna måndag - fredag, lördag - söndag samt må - sö, väljas. Fgur: Tdsntervall för veckodag måndag M andag 5 Även värmeprogram 2, värmeprogram 3, tdsprogrammet varmvatten och crkulatonsprogrammet kan avläsas motsvarande detta tllvägagångssätt. Tsdag Onsdag Söndag M a - Fr Lö - Sö M a - Sö 31

32 Ändrngar värmeprogram 1 Exempel: Ändra värmeprogram 1 måndag Tryck på funktonsknapp Tder nvå. Inmatnngsnvå M andag vsas. M andag Tder Markören flyttas med hjälp av funktonsknappen ==>. Det markerade klockslaget kan ändras med vrdknappen. M andag 06: :00 --: :-- --: :-- ==> I det här exemplet ställdes starttden för uppvärmnngsfasen tll 5:30. Med funktonsknappen ==> flyttas markören ytterlgare åt höger. Ange 7:00 som sluttd för uppvärmnngsfasen. M andag 05: :00 --: :-- --: :-- ==> Funktonsknappen ==> flyttar markören tll nästa rad, där en annan värmecykel kan anges. Här anges t.ex. start- resp. sluttden för värmefasen tll kl. 16:00 resp. 20:15. nställnngarna läses n med funktonsknapp 3 (). M andag 05: :00 16: :-- --: :-- ==> Totalt kan 3 tdsntervaller programmeras. Dessa måste anges tdsordnng. Detta gäller för varje enskld veckodag. Bortsett från dessa tder körs uppvärmnngen enlgt nedsänkt eller frostskyddsdrft. M andag 05: :00 16: :15 --: :-- ==> Dsplayen vsar det sparade som ntervalldagram. Tryck på funktonsknapp, standardndkerngen vsas. M andag Tllvägagångssättet är dentskt för alla veckodagar respektve för må fr, lö sö och må sö. Anm: Om förloppet för alla veckodagar alltd är lka, välj programmerng för undermeny må fr eller må sö. Med undermenyn lö sö kan man programmera en ndvduell helguppvärmnng. 32

33 Fabrksnställnng Mån fre 06:00h 22:00h Lör sön 07:00h 23:00h 5 Värmeprogram 2 Mån fre 06:00h 08:00h 16:00h 22:00h Lör sön 07:00h 23:00h Värmeprogram 3 Mån fre 06:00h 08:00h 12:00h 22:00h Lör sön 07:00h 23:00h Varmvatten Mån fre 05:00h 21:00h Lör sön 06:00h 22:00h Crkulatonsprogram Mån fre 06:00h 07:00h 11:00h 13:00h 17:00h 19:00h Lör sön 07:00h 08:00h 11:00h 13:00h 17:00h 19:00h Inställnng av framflyttnng VK#2 Vd nställnng av adress # 1+2 kan på- och avstängnngstden av EM #2 bestämmas oberoende av VK#1 nvå Framflyttnng VK#2. Tryck på funktonsknapp Framflyttnng VK#2. Tdsprogram 02 Framflyttnng VK#2 Varmvatten Crkulatonsprogram Inställnngsområde: Av 05 mn 270 mn Framflyttnng VK#2 161 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Av 05 mn mn 05 mn 10 mn 33

34 5 5.9 Access tll WCM-EM utan tllhörande WCM-FS Handenheten kan styra över flera olka tlläggsmoduler. Tryck på, användarnvån vsas. Vrd på vrdknappen tlls Access EM u. FS vsas. WCM-FS konfgureras på nytt med funktonsknapp 2 (ny konfg), meddelandet söker konfg vsas kort, efter avslutad konfguraton vsas lstan på nytt med de tlläggsmoduler som nte koordnerats med någon WCM-FS. Med respektve funktonsknappar kan nställnngar göras här. Access EM u. FS#x ny konfg EM-Värme#2 EM-VV#3 Indkerngen ändras efter val av tlläggsmodul. Den första raden ndkerngen vsas med svart bakgrund för att det skall framgå att man befnner sg menypunkt Access EM u. FS. Menypunkter EM värmekrets: Inställnngar Semester Tdsprogram Menypunkter EM varmvatten: Varmvatten Semester Tdsprogram Användare#2 Inställnngar Semester Tdsprogram Nvån lämnas med FT1 (). Funktonsknapparna FT2-FT4 ger åtkomst tll menypunkterna. Tllvägagångssättet är samma som beskrvs föregående kaptel. 34

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at Avdelnngen för energ-, mljö- och byggteknk Mnsknng av färskvatten- och oljeförbruknng vd Zetterströms Rostfra AB Molkom Reducng of fresh water- and ol consumng at Zetterströms Rostfra AB Molkom Andreas

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Bruksanvisning. deviheat 550

Bruksanvisning. deviheat 550 SE Bruksanvisning deviheat 550 Ž Innehåll Inledning 3 Introduktion av deviheat 550 4 Funktioner för deviheat 550 6 Normala inställningar 7 Inställning av ur och veckodag 10 Programmering av timer 11 Garantibevis

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Är du lönsam lilla småhus?

Är du lönsam lilla småhus? Är du lönsam llla? Användarflexbltet och lönsamhet för fjärrvärme och, en tvärsnttsanalys Stefan Hellmer är docent ndustrell ekonom vd Högskolan Krstanstad. Hans forsknngsntresse omfattar främst studer

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

aktuelt .SE ROCOOL 600 ROAIRVAC 1.5 Verktyg för VVS-installationer. Gäller t.o.m. den 30 Juni 2015. Nr. 1 2015

aktuelt .SE ROCOOL 600 ROAIRVAC 1.5 Verktyg för VVS-installationer. Gäller t.o.m. den 30 Juni 2015. Nr. 1 2015 Verktyg för VVS-nstallatoner. Gäller t.o.m. den 30 Jun 2015. ROCOOL 600 Komplett dgtalt manometerställ för kylnstallatoner. Stor bakgrundsbelyst dsplay Exakt avläsnng av all data 3-vägs funkton för tömnng

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer