manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS /2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008"

Transkript

1 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11: Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS /2008

2 Innehåll Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng Manöverelement Indkerngarnas betydelse ndkerng Struktur för nställnngsnvå Automatsk anpassnng tll anläggnngen Inställnngar för standardndkerng Inmatnngsnvå för varmvatten-börvärde Manuell varmvatten-pushfunkton Avläsa nformaton Infoläge Inmatnngsnvå för rumstemperatur Val av drftsätt Ytterlgare ndkerade drftsätt Semesternmatnng standardnvån Närvarofunkton Aktvera värmeprogram Deaktvera värmeprogram Inställnng av verknngstd för närvarofunktonen Inställnngar användarnvå Öppna användarnvå Menystruktur för handenhet Inställnng av handenhet Inställnng av rumsensor-korrektur Inställnng av kontrast Inställnng av belysnng Inställnng av Inställnngar #1 resp. # Inställnng av normal rumstemperatur Inställnng av nedsänkt rumstemperatur Inställnng av normal framlednngstemperatur Inställnng av nedsänkt framlednngstemperatur Inställnng av gradent Inställnng av rumsfrosttemperatur Inställnng av sommar/vnteromkopplng Inställnng av varmvatten Inställnng av normal varmvattentemperatur Inställnng av nedsänkt varmvattentemperatur Inställnng av semester Inställnng av semesterperod Inställnng av temperaturnvå för semester semesterfunkton Inställnng av datum, klockslag och sommar Inställnng av tdsprogram Avläsnng av värmeprogram Ändrngar värmeprogram Inställnng av framflyttnng VK# Access tll WCM-EM utan tllhörande WCM-FS 34 2

3 6 6 Vad göra när Felmeddelande Servcendkerng Lägenhet för varm/kall 35 A Blaga 36 Antecknngar 37 Alfabetsk förtecknng 39 3

4 1 1Allmänna anvsnngar Drftanvsnngen för handenheten WCM-FS skall läsas genom noga för att lättare kunna använda funktonerna optmalt, och för att säkra en energsnål drft av värmeanläggnngen. En tllhörande servceanvsnng medföljer för servceteknkern och bör förvaras på en säker plats. Informatonen är enbart avsedd för kvalfcerade fackmän. skall ses som en del av apparaten och skall därför alltd fnnas tllgänglg på uppställnngsplatsen. 4

5 2 Säkerhetsanvsnngar 2 Alla anvsnngar drftanvsnngen skall beaktas. Beakta även anvsnngarna drftanvsnngen för värmegenereraren. Beakta symboler och anmärknngar Denna symbol avser anmärknngar, vlka om de ej beaktas kan leda tll skador på eldnngsanläggnngen. V rekommenderar att servceteknkern ger er en noggrann ntrodukton hur apparaten manövreras. Endast de nställnngar som tas upp denna drftanvsnng får användas. Inga nställnngar får överhuvudtaget göras nom servcenvå. Eldnngsanläggnngens funktoner kan begränsas genom felaktga nställnngar. OBS! FARA Denna symbol avser anmärknngar, vlka om de ej beaktas kan nnebära hälsorsker. Hänvsnng tll mer detaljerad nformaton Använda förkortnngar: WCM-CPU: WCM-FS: WCM-EM: WTC: Adr.#x: Panna-Centralelektronk Handenhet Tlläggsmodul för värmekrets eller laddnngskrets för varmvatten Weshaupt-Thermo-Condens WCM-FS resp. WCM-EM med adress x (x står för 1-8) 5

6 3 3Manövrerng 3.1 Manöverelement Funktonsknappar (FT) Funktonerna för knapparna återfnns tll vänster om dem, dsplayfönstret, och anpassar sg automatskt tll det aktuella anläggnngsomfånget. Manöverelement FT1 Börvärde varmvatten Varmvattenbörvärdet kan ändras med den första funktonsknappen (vattenkranen). FT2 Info-nvå Med den andra funktonsknappen kan användaren läsa av nformatonen resp. välja önskad nformaton som kontnuerlg ndkerng. Indkerngen kan bara bl avbruten genom fel- resp. servcemeddelanden. FT3 Ställ n värmebörvärde Den tredje funktonsknappen ändrar rumsbörtemperaturen resp. börtemperaturen för framlednngen. 1 1 Fre 03nov06 11: Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 FT1 FT2 FT3 FT4 } FT4 Val av drftsätt (Menysymbolen motsvarar det nställda drftsättet) Den fjärde funktonsknappen ändrar drftsätt. Det fnns tre olka drftsättssymboler: Sol (Normaldrft) Måne (Nedsänkt drft) Sommar (Endast varmvattenberednng) Ingen symbol Standby 5 Genom att trycka på motsvarande funktonsknappar kommer man snabbt åt de valda nvåerna standardndkerngen. Börvärdet nom det nställda värdeområdet ändras med vrdknappen och sparas med FT4 () Närvaroknapp (hemma/frånvarande) Temporär paus, eller förlängnng av, värmeprogrammet. Inställnng av verknngskontnutet. Enbart aktv vd värmeprogram 1-3, ej om koordnerad FS med EM drftsätt VV och styrposton. Vrdknapp I menyn och nmatnngsnvån ändras ndkerng och nställnngar enlgt nedan angven vrdrktnng: 1 Adressangvelse 2 Funktonsknapp (FT) 3 Närvaroknapp (hemma/frånvarande) 4 Knapp för användarnvå resp. återgång tll standardndkerng 5 Vrdknapp (värdeförändrng) Anm: Vattenkran (FT1), element nom nfonvå (FT2) samt radator (FT3) vsas beroende på anläggnngsomfång. I EM-funktonen varmvattenlast samt styrpostonen vsar tdsprogramntervallen VV-programmet. Menynvå: Vrdnng tll höger: Bläddrar framåt menyn Vrdnng tll vänster: Bläddrar bakåt menyn Inmatnngsnvå: Vrdnng tll höger: Öknng av värdet Vrdnng tll vänster: Mnsknng av värdet Fabrksnställnng: De schematskt framställda fgurerna ndkerngen vsar fabrksnställnngarna (standard). 6

7 3.2 Indkerngarnas betydelse ndkerng 1 Indkerng adress, veckodag, datum, klockslag 2 Indkerng tdsprogramntervall 3 Indkerng rumstemperatur 4 Indkerng drftsätt 1 Ons 20 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Struktur för nställnngsnvå 1 Överskrft 2 Indkerng aktuellt ärvärde 3 Indkerng nställt värdeområde 4 Indkerng funktonsknappar FT:, Specalfunkton,, Med FT1 () avbryts nställnngsförfarandet utan att spara och nvån lämnas. Med FT2 väljs specella funktoner, t.ex. semester, VV-push, etc. 1 2 Normal rumstemp Bör 22.0 C Är 20.0 C 15.0 C C 3 }4 Med FT3 () läses fabrksnställnngarna n. Med FT4 () sparas de ändrade värdena Automatsk anpassnng tll anläggnngen De nställnngsval som vsas standardndkerngen och menystrukturen anpassas automatskt tll det gällande anläggnngsomfånget. Denna nformaton fastställs vd systemstarten. Därmed kan avvkelser förekomma framställnngen. Anm: Fnns det nte någon varmvattengvare anläggnngen syns ngen vattenkran 1 standardndkerngen, och därmed kan heller ngen varmvattennställnng göras. Vd styrpostonen är symbolen för värmeelement 2 dold. 1 Ons 20 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C 1 2 7

8 4 4Inställnngar för standardndkerng 4.1 Inmatnngsnvå för varmvatten-börvärde (VV-börvärde) Denna nmatnngsnvå är enbart tllgänglg vd anläggnngar utrustade med varmvattenberedare. Fnns ngen varmvattenberednng syns nte heller vattenkransymbolen. Vd funktonsknapp 1 (vattenkran) kan önskad varmvattentemperatur ställas n med vrdknappen. Tryck på funktonsknapp 1 (vattenkran) för att komma tll nvå Varmvatten. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Standby Inställnngarna sparas med funktonsknapp 4 (). Varmvatten Bör 50.0 C Är 49.0 C 18.0 C C VV-Push Manuell varmvatten-pushfunkton Skljt från varmvattenuppvärmnngsfasen hålls varmvattenberedaren för kranvatten på en nedsänk-temperatur (sänknng av VV-börvärdet). Pushfunktonen för varmvatten får varmvattenberedaren för kranvatten att värmas tll en normal varmvattenbörtemperatur under nedsänknngsfasen. Följaktlgen kan ett ökat VV-behov täckas av VV-programmet, separat från den förutbestämda cykeln. Vdare startas crkulatonspumpen oberoende av den aktva värmecykeln. Den aktva pushfunktonen blr synlg genom att växla VVbörvärdet från nedsänkt nvå 1 tll normalnvå 2. I nvå Varmvatten tryck på funktonsknappen VV-Push 1 Reducerng VV-bör Bör 40.0 C VV-Push Är 45.0 C 18.0 C C 2 Normal VV-bör Bör 50.0 C Är 45.0 C 18.0 C C VV-Push 8

9 4.2 Avläsa nformaton Infoläge 4 Med varje tryck på nformatonsknappen FT2 vsas på varandra följande aktuella är-värden för uppvärmnngsanläggnngen. Den senast valda nformatonen fortsätter som kontnuerlg ndkerng och avbryts endast vd störnngs- eller servcefall. 1 Ons 16 maj 07 19:20 2 Rumstemp 20.0 C 2 Tdsntervall för aktvt värmeprogram (vd lednngscentral VV-program) Utetemp 1 Utetemp max 1 Utetemp mn 1 Varmvatten 1 Panna... C... C... C... C... C Utomhustemperatur Maxmal utomhustemperatur Mnmal utomhustemperatur Varmvattentemperatur Temperatur panna Framlednngstemp VK 1... C Framlednngstemperatur värmekrets Växel 1 Ackumulator 1... C... C Temperatur växel Temperatur ackumulator Status #x... Golvtrkn: Golvtorknngsprogram aktvt Sotare: Sotarfunkton utförs på pannan Status # Frost: Frostskydd aktvt Standby: Systemet är satt standbyläge Frostgräns: Utomhustemperaturen är lägre än frostgränsen genomgående uppvärmnng på normaltemperatur Sommar: Medelutetemp är högre än sommaromkoppl.temp stäng av uppvärmnng Värmegräns: Medelutetemp är högre än rumsbörvärdet stäng av uppvärmnng Termostat: Rumstermostatfunktonen har stängt av uppvärmnngen Adapton: Automatsk adapton aktverades Tll opt: Anläggnngen värms p.g.a. nkopplngsoptmerngen VV aktv: VV-laddnng genomförs Normal: Nedsänket: De ovan genomförda funktonerna har ngen över- Standby: ordnad styrnng över det aktuella drftsättet. Sommar: Avbrott xx Servce 1 Vsas beroende på anläggnngens omfattnng. 2 Tdsntervall för det aktva programmet Undantag: I EM-funktonen Varmvattenladdnng samt lednngscentralen ndkerar tdsprogramntervallen VV-programmet. 9

10 4 4.3 Inmatnngsnvå för rumstemperatur I den här nvån ställs önskad rumstemperatur n. Inmatnng av rumstemperatur en lednngscentral är spärrad (radatorsymbolen är dold). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Drftsätt Symbol Justerbart börvärde Normal Normal rumstemp Normal FL bör ** Rumstemp 20.0 C -3 vd värmedrft Normal rumstemp Normal FL bör ** -3 Red. Rumstemp * vd nedsänkt drft Red. FL temp ** Nedsänkt Red. Rumstemp * Red. FL temp ** Standby (utan symbol) - Rumsfrosttemp Normal Rumstemp Bör 22.0 C Är 21.0 C 16.0 C C Sommar Rumsfrosttemp * Indkerngen på detta ställe kan varera beroende på konfguratonen. ** Åtskllnaden mellan rums- och framlednngsbörvärdet beror på fackmannens nställnngar. 10

11 4.4 Val av drftsätt Byta drftsätt Genom att välja drftsätt har användaren nflytande över drftsförhållandet hela anläggnngen. 1 Ons 16 maj 07 19:20 4 Tryck på funktonsknapp 4 standardndkerngen. Rumstemp 20.0 C FT4 Nvå Drftsätt vsas. Ställ n önskat drftsätt med vrdknappen och spara med funktonsknapp 4 (). Värmeprogram 2 Värmeprogram 3 Automatsk växlng av börtemperaturen tll de programmerade kopplngstderna. För värmeprogram 1-3 verkar: närvarofunkton, automatsk sommar-/vnteromställnng och rumstermostatfunkton. Drftsätt Värmeprogram 2 Semester Värmeprogram 3 Standby Ingen värmedrft och ngen varmvattenberednng. Frostskyddet är aktvt. Standby Sommar Ingen värmedrft, bara varmvattenberednng. Frostskyddet är aktvt. Sommar Normal Uppvärmnngen är ständgt drft. Varmvattenberednng enlghet med VV-tdsprogrammet. Normal Nedsänkt Uppvärmnngen är ständgt nställd på nedsänkt temperatur resp. frostskydd och är beroende av fackmannens nställnngar. Varmvattenberednng enlghet med VV-tdsprogrammet. Nedsänkt Anm: Vd anpassnngen av WCM-FS tll WCM-EM drftsätt varmvatten, kan endast drftsätten Standby, Normal, Nedsänkt och VV-programmet ställas n. 11

12 Ytterlgare ndkerade drftsätt Genom rktade ngrepp uppvärmnngsstyrnngen kan drftsättet överstyras. Det vsas på fjärde raden dsplayen. Semester Detta drftsätt vsas, då semesterfunktonen är aktv. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp Semester 20.0 C Hemma Närvarofunkton aktv va. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Hemma Borta Närvarofunkton aktv va. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Borta Golvuttorknng Detta drftsätt vsas, då golvuttorknngsfunktonen är aktv. (Aktveras av fackman.) 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Golvtrkn Fjärrstyrnng WCM-FS drftsätt kan styras va externa apparater (t. ex. va W-EA). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Fjärrstyrd 12

13 4.4.2 Semesternmatnng standardnvån 4 Tryck på funktonsknapp 4 standardndkerngen (val av drftsätt). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tryck på funktonsknappen Semester nvån för drftsätt. Drftsätt Semester Punkter undermenyn: Tdsperod Semestertd Temp-nv a Drftsätt (Frost/Nedsänk) Semester Tdsperod Temp-nv a Frosttemp Semestertd: Tryck på funktonsknappen Tdsperod. Nvån för semesternmatnngen syns. Markören flyttas med funktonsknappen <==. Ställ n semestertden med vrdknappen och bekräfta med FT4 (). Tdsperod 141 Fr an 24. nov 06 <== Tll 29. nov 06 Värme t. frost-t Semesterdrft: I nvån Temp-nva ställs semesterdrft n. Drftsättet väljs med vrdknappen och sparas med FT4 (). Temp-nv a 142 Inställnngsområde: Frost Uppvärmnngen startar då temperaturen underskrder frostskyddsgränsen och värmer tll nedsänkt temperatur. Nedsänkt Uppvärmnng sker tll nedsänkt temperatur Frost Nedsänkt På den fjärde raden standardndkerngen står nu Semester och. Semesterprogrammet kan avslutas förtd med funktonsknapp 4 (). 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp Semester 20.0 C 13

14 4 4.5 Närvarofunkton Uppvärmnngen sker enlghet med värmecykeln för normaltemperatur eller nedsänkt temperatur. Värmeprogrammet kan tllfällgt förlängas respektve förkortas med närvaroknappen. Denna funkton fnns endast tllgänglg drftsätten värmeprogram 1-3. Avbrottet värmeprogrammet består tlls nästa omställnng värmeprogrammet görs, eller tlls värmeprogrammet aktveras på nytt, genom att trycka på knappen för värmeprogram. Anm: Närvarofunktonen fungerar nte med en lednngscentral med en WCM-FS som är koordnerad med en WCM-EM VV-funktonen Aktvera värmeprogram Ställ temporärt om från nedsänkt temperatur tll normaltemperatur 1 Ons 16 maj 07 19:20 kort tryck Rumstemp 20.0 C Tdsntervallen förlängs, symbolen för sol vsas och drftsätt växlar tll Hemma 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp Hemma 20.0 C Deaktvera värmeprogram Ställ temporärt om från normaltemperatur tll nedsänkt temperatur kort tryck 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tdsntervallen förkortas, symbolen för måne vsas och drftsätt växlar tll Borta. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Borta 14

15 4.5.3 Inställnng verknngstd för närvarofunkton 5 Verknngstden för närvarofunktonen kan ställas n. Inställnngar: Fr an aktuell td Tll nästa växlng av värmecykel Från nedsänkt nvå tll värmefas Håll närvaroknappen ntryckt 1,5 sek. Inmatnngsnvå vsas. 1 Ons 16 maj 07 14:15 kort tryck Rumstemp 20.0 C Tden kan ändras med vrdknappen. Markören flyttas med knappen <==. Normal Fr an 14:15 Tll 22:00 <== Hemma och solsymbolen vsas nu standardndkerngen. Tdsntervallen ändras enlghet med den nställda tden. 1 Ons 16 maj 07 14:15 Funktonen kan avbrytas genom att återgen trycka på närvaroknappen. Rumstemp Hemma 20.0 C 15

16 4 Från värmefas tll nedsänkt nvå Håll närvaroknappen ntryckt 1,5 sek. Inmatnngsnvå vsas. 1 Ons 16. maj 07 15:20 kort tryck Rumstemp 20.0 C Tden kan ändras med vrdknappen. Markören flyttas med knappen <==. Nedsänkt Fr an 15:30 Tll 22:00 <== Borta- och månesymbolen vsas nu standardndkerngen. Tdsntervallen ändras enlghet med den nställda tden. 1 Ons 16 maj 07 15:20 Funktonen kan avbrytas genom att återgen trycka på närvaroknappen. Rumstemp 20.0 C Borta 16

17 5 Inställnngar användarnvå 5 Reglerngen av uppvärmnngen är förnställd på fabrk. Denna standardnställnng är vald utfrån att ändrngar endast bör göras enstaka fall. Om ändrngar ändå måste göras, kan dessa göras användarnvån. 5.1 Öppna användarnvå Användarnvån öppnas genom att trycka på Exempel: 1 Ons 16 maj 07 19:20 Steg 1 Användare Betecknar användarmenyn Antal sdor menyn Rumstemp 21.0 C Värmekrets 1 Menyngång Handenhet Inställnngar #1 Inställnngar #2 Menypunkter: Handenhet Inställnngar#1 Inställnngar#2 Varmvatten Semester Td-datum Tdsprogram Access EM u. FS Tryck på funktonsknapp Varmvatten. Tryck på funktonsknapp Normal VV bör. Lämna meny Bläddra menyn Steg 2 Användare 02 Varmvatten Semester Td-Datum Steg 3 Varmvatten Funktonsknappar för val av undermeny Funktonsknappar för val av parametrar Normal VV bör Nedsänkt VV bör 50.0 C 40.0 C Temperaturen kan ändras med vrdknappen nom det värdeområde som vsas. Fabrksnställnngarna vsas med funktonsknappen. Inställnngarna sparas med funktonsknappen. Nvån lämnas utan att ändrngar sparas med funktonsknappen. Steg 4 Parameternställnng Normal VV bör C 40.0 C-60.0 C återvänder man automatskt tll standardnd- Med kerngen. Inställnng av värdet nom nställnngsgränserna. Anm: Om ngen nmatnng görs nom en vss td användarnvå, går WCM-FS automatskt tllbaka tll standardndkerngen. 17

18 5 5.2 Menystruktur för handenhet ndkerng Användare Handenhet 1 Rumsensor korr 102 Kontrast 103 Belysnng Kap. 5.3 Inställnngar#1 111 Drftsätt * 112 Normal rumstemp 113 Nedsänkt rumstemp 114 Normal framledn.temp 115 Nedsänkt framledn.temp 116 Gradent 117 Rumsfrosttemp 118 S/V-omkopplng Kap. 5.4 * vsas enbart vd nställnngar med en WCM- EM utan WCM-FS Vllkorlg ndkerng, vd adress #1+2 Inställnngar#2 121 Normal FL bör 122 Nedsänkt FL bör 123 Gradent 124 S/V-omkopplng Kap. 5.4 Varmvatten 131 Drftsätt VV * 132 Normal VV bör 133 Nedsänkt VV bör Kap. 5.5 Semester 141 Tdsperod 142 Temp-nv a Kap

19 5 Td-Datum 151 Datum 152 Td 153 Start sommar 154 sommar Kap. 5.7 Tdsprogram Värmeprogram 2 Värmeprogram Framflyttnng HK#2 * Varmvatten Crkulatonsprogram Kap. 5.8 * enbart med adress # 1+2 Access EM u. FS Ny konfg EM HZ #x Kap. 5.9 Lsta på alla tllgänglga konfguratonsmoduler utan samordnad WCM- FS. 19

20 5 5.3 Inställnng av handenhet Handenheten kan ställas n ndvduellt. Tryck på, nvå Användare vsas. Tryck på funktonsknapp Handenhet. Menypunkter: Rumsensor korr Kontrast Belysnng Inställnng av rumsensor korrektur Rumsensorn kan anpassas tll en redan befntlg termometer. Tryck på funktonsknapp Rumsensor korr nvå Handenhet. Handenhet Rumsensor korr 0.0K Kontrast 04 Belysnng 30 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Rumsensor korr K -5.0K-5.0K Inställnng av kontrast Tryck på funktonsknapp Kontrast nvå Handenhet. Handenhet Rumsensor korr 0.0K Kontrast 04 Belysnng 30 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Kontrast

21 5.3.3 Inställnng av belysnng 5 Tryck på funktonsknapp Belysnng nvå Handenhet. Handenhet Rumsensor korr 0.0K Kontrast 04 Belysnng 30 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Anm: Intensteten på belysnngen påverkar energförbruknngen. Belysnng

22 5 5.4 Inställnng av Inställnngar #1 respektve #2 Tryck på, nvå Användare vsas. Tryck på funktonsknapp Inställnngar #1. Menypunkter: Normal rumstemp Nedsänkt rumstemp Normal framlednngstemp Börvärde rumstemperatur Börvärde rumstemperatur Framlednngstemperatur vd aktv värmecykel Nedsänkt framlednngstemp Framlednngstemperatur utanför värmecykeln Gradent Frostskydd bör S/V omkopplng Inställnng väderberoende värmekurva Skydd för byggnaden mot frostskador Utomhustemperaturberoende avstängnngsgräns Inställnng av normal rumstemperatur Tryck på funktonsknapp Normal rumstemp nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Normal rumstemp 21.5 C Nedsänkt rumstemp 16.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Normal rumstemp C 16.0 C C Inställnng av nedsänkt rumstemperatur Tryck på funktonsknapp Nedsänkt rumstemp nvå Inställnngar #1 resp. Inställnngar #2. Inställnngar #1 Normal rumstemp 21.5 C Nedsänkt rumstemp 16.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Nedsänkt rumstemp C 10.0 C C 22

23 5.4.3 Inställnng av normal framlednngstemperatur 5 Parametern Normal FL Bör vsas som konstant framlednngsregel regelvaranter. Tryck på funktonsknapp Normal FL Bör nvå Inställnngar #1 resp. Inställnngar #2. Inställnngar #1 Normal FL Bör 75.0 C Nedsänkt FL Bör 45.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Normal FL Bör C 45.0 C C Inställnng av nedsänkt framlednngstemperatur Parametern Nedsänkt FL Bör vsas som konstant framlednngsregel regelvaranter. Tryck på funktonsknapp Nedsänkt FL Bör nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Normal FL Bör 75.0 C Nedsänkt FL Bör 45.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Nedsänkt FL Bör C 8.0 C C 23

24 Inställnng av gradent Inställnng av gradent förutsätter att en utomhusgvare fnns nstallerad och att det fnns en aktv väderstyrnng. Värmekurvan kan anpassas tll värmeanläggnngen genom att ändra gradenterna. Beroende på den fastställda utomhustemperaturen och de nställda gradenterna räknas den aktuella framlednngstemperaturen fram. Vd kallt väder Rumstemperatur för kall Öka gradent Rumstemperatur för varm Mnska gradent Vd mlt väder Rumstemperatur för kall Rumstemperatur för varm Öka normal och nedsänkt rumstemperatur Mnska normal och nedsänkt rumstemperatur En förändrng av börvärdet för normal och nedsänkt rumstemperatur leder tll en parallellförskjutnng av den nställda värmekurvan. Dagram värmekurvor T VL [ C] , , , , , , T A [ C] med mt enem ett rumsbörvärde Raumsollwert T=20 [ C] [ C] Tryck på funktonsknapp Gradent nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Normal rumstemp 21.5 C Nedsänkt rumstemp 16.0 C Gradent 12.5 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Gradent Inställnngsområde: Värmekretstyp Område nställnng Basvärme golv Uppvärmnng golv Radator Radator Konvektor Unversal Anm: Värmekretstypen ställs n på FM-nvå av fackman. 24

25 5.4.6 Inställnng av rumsfrosttemperatur 5 Inställnng av rumsfrosttemperatur kräver en aktv rumsstyrnng. Parameternställnngarna är nte möjlga om WCM-FS är nstallerad pannan. Den nställda rumsfrosttemperaturen övervakas standbyläge. Tryck på funktonsknapp Rumsfrosttemp nvå Inställnngar #1. Inställnngar #1 Rumsfrosttemp S/V omkopplng 10.0 C 20.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Rumsfrosttemp C 4.0 C C Inställnng av sommar/vnteromkopplng Inställnng av sommar/vnteromkopplng kräver att en utomhusgvare fnns nstallerad och att det fnns en aktv väderstyrnng. Drft hela året runt utan ngrpande är möjlgt. Vd kortare köldknäppar slår uppvärmnngen nte tll. Sommar/Vnteromkopplngen sker nte beroende på utomhustemperaturen för stunden, utan beroende på en genomsnttlg utomhustemperatur över en längre td. Uppvärmnngen stannar när denna temperatur överstger omkopplngstemperaturen med 1 Kelvn och startar på nytt då den understger omkopplngstemperaturen med 1 Kelvn. Tryck på funktonsknapp S/V omkopplng nvå Inställnngar #1 resp. #2. Inställnngar #1 Rumsfrosttemp S/V omkopplng 10.0 C 20.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). S/V omkopplng C 8.0 C C 25

26 5 5.5 Inställnng av varmvatten Inställnng av normal varmvattentemperatur Tryck på funktonsknapp Normal VV Bör nvå Varmvatten. Varmvatten Normal VV Bör Nedsänkt VV Bör 50.0 C 40.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Normal VV Bör C 40.0 C-60.0 C Inställnng av nedsänkt varmvattentemperatur En varmvattentemperatur fastställs för nedsänkt-fasen. Tryck på funktonsknapp Nedsänkt VV Bör nvå Varmvatten. Varmvatten Normal VV Bör Nedsänkt VV Bör 50.0 C 40.0 C Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Nedsänkt VV Bör C 8.0 C C 26

27 5.6 Inställnng av semester 5 Om en lägenhet nte används under en vss perod kan uppvärmnngen ställas n på nedsänkt temperatur eller frostskyddstemperatur för att mnska energkostnaderna. Detta sker genom att semestertemperaturen, semesterstarten och semesterslutet ställs n. Semestern måste ställas n separat för varje värmekrets. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tryck på, nvå Användare vsas. Vrd på vrdknappen tlls nvå Semester vsas. Användare 02 Semester Td-Datum Tdsprogram Tryck på funktonsknapp Semester. Menypunkter: Tdsperod Semesterperod Temp - Nv a Drftssätt (Frost/Nedsänkt) Semester Tdsperod Temp-Nv a Frost Inställnng av semesterperod Tryck på funktonsknapp Tdsperod nvå Semester. Markörens läge vsar området som kan ändras med hjälp av vrdknappen. Markören flyttas med funktonsknappen <==. Ange semester och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Tdsperod 141 fr an 24. nov 06 <== tll 29. nov 06 Värme t. Frost-t 27

28 Inställnng av temperaturnvå för semester Tryck på funktonsknapp Temp-Nv a nvå Semester. Semester Tdsperod Temp-Nv a Frost Inställnngsområde: Frost Uppvärmnngen startar då vald frostskyddsgräns nås och värmer tll nedsänkt temperatur Nedsänkt Uppvärmnng tll nedsänkt temperatur Temp-Nv a 142 Ställ n önskad temperatur med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Frost Nedsänkt semesterfunkton På fjärde raden standardndkerngen vsas den aktva semesterfunktonen med Semester. Semesterprogrammet kan avslutas förtd med funktonsknapp 4 (). 1 Ons 16. maj 07 19:20 Rumstemp Semester 20.0 C 28

29 5.7 Inställnng av datum, klockslag och sommar 5 För att värmeanläggnngen skall fungera korrekt måste en exakt tdsnställnng göras. Inställnng av datum och klockslag görs drekt användarnvån. Anm: Handenheten, adresserad med adress #1 resp. adress #2 förmedlar tdsnställnngen automatskt tll andra reglerkomponenter, därmed erfordras ngen tds- och datumnställnng på dessa. 1 Ons 16. maj 07 19:20 Rumstemp 20.0 C Tryck på standardndkerngen, nvå Användare vsas. Växla tll sdan 2 med vrdknappen. Användare Handenhet Inställnngar #1 Inställnngar #2 Tryck på funktonsknapp Td-Datum. Användare 02 Varmvatten Semester Td-Datum Menypunkter: Datum Klockslag Sommar start Sommar slut Tryck på funktonsknappen Datum nvå Td-Datum. Td-Datum Datum 20.Aug 03 Klockslag 19:20 Sommar start 25.Mär Markören flyttas tll vänster med knappen <==. Markörens läge vsar det område som kan ändras med vrdknappen. Datum maj 07 Favort <== Inmatrngen sparas med funktonsknappen. Anm: Inställnngen av Klockslag (parameter 152), Sommar start (parameter 153) och Sommar slut (parameter 154) görs på samma sätt som ovan. För att komma tll nvå Sommar slut måste vrdknappen vrdas åt höger nvå Td-Datum för att komma tll sda 2. Datum maj 07 Favort <== 29

30 5 5.8 Inställnng av tdsprogram Tllvägagångssättet för alla tdsprogram är lkadant och förklaras därför bara en gång för värmeprogram 1-3. Andra tdsprogram är varmvatten och crkulatonsprogrammet. Anm: Vd leverans är regulatorn nställd så att tdpunkten för start är framförlagd och att rummet har nått tll önskad start av uppvärmnngsfasen normaltemperaturnvå Avläsnng av värmeprogram 1-3 Tre olka värmeprogram kan ställas n. Tre olka värmecykler kan ställas n för varje veckodag värmeprogrammet. 1 Ons 16 maj 07 19:20 Ett standardprogram ställs n fabrk. Värmeprogrammet kan ändras tllbaka tll denna standardnställnng när som helst (se kap ). Rumstemp 20.0 C Avläsa värmeprogram 1 Tryck på standardndkerngen. Nvå Användare vsas. Vrd på vrdknappen tlls nvå Tdsprogram vsas. Användare Handenhet Inställnngar #1 Inställnngar #2 Tryck på funktonsknapp Tdsprogram. Användare 03 Tdsprogram Tryck på funktonsknapp Avläsnngen av Värmeprogram 2 och 3 sker på samma sätt. Tdsprogram Värmeprogram 2 Värmeprogram 3 30

31 Med vrdknappen kan varje enskld dag, lksom tdsperoderna måndag - fredag, lördag - söndag samt må - sö, väljas. Fgur: Tdsntervall för veckodag måndag M andag 5 Även värmeprogram 2, värmeprogram 3, tdsprogrammet varmvatten och crkulatonsprogrammet kan avläsas motsvarande detta tllvägagångssätt. Tsdag Onsdag Söndag M a - Fr Lö - Sö M a - Sö 31

32 Ändrngar värmeprogram 1 Exempel: Ändra värmeprogram 1 måndag Tryck på funktonsknapp Tder nvå. Inmatnngsnvå M andag vsas. M andag Tder Markören flyttas med hjälp av funktonsknappen ==>. Det markerade klockslaget kan ändras med vrdknappen. M andag 06: :00 --: :-- --: :-- ==> I det här exemplet ställdes starttden för uppvärmnngsfasen tll 5:30. Med funktonsknappen ==> flyttas markören ytterlgare åt höger. Ange 7:00 som sluttd för uppvärmnngsfasen. M andag 05: :00 --: :-- --: :-- ==> Funktonsknappen ==> flyttar markören tll nästa rad, där en annan värmecykel kan anges. Här anges t.ex. start- resp. sluttden för värmefasen tll kl. 16:00 resp. 20:15. nställnngarna läses n med funktonsknapp 3 (). M andag 05: :00 16: :-- --: :-- ==> Totalt kan 3 tdsntervaller programmeras. Dessa måste anges tdsordnng. Detta gäller för varje enskld veckodag. Bortsett från dessa tder körs uppvärmnngen enlgt nedsänkt eller frostskyddsdrft. M andag 05: :00 16: :15 --: :-- ==> Dsplayen vsar det sparade som ntervalldagram. Tryck på funktonsknapp, standardndkerngen vsas. M andag Tllvägagångssättet är dentskt för alla veckodagar respektve för må fr, lö sö och må sö. Anm: Om förloppet för alla veckodagar alltd är lka, välj programmerng för undermeny må fr eller må sö. Med undermenyn lö sö kan man programmera en ndvduell helguppvärmnng. 32

33 Fabrksnställnng Mån fre 06:00h 22:00h Lör sön 07:00h 23:00h 5 Värmeprogram 2 Mån fre 06:00h 08:00h 16:00h 22:00h Lör sön 07:00h 23:00h Värmeprogram 3 Mån fre 06:00h 08:00h 12:00h 22:00h Lör sön 07:00h 23:00h Varmvatten Mån fre 05:00h 21:00h Lör sön 06:00h 22:00h Crkulatonsprogram Mån fre 06:00h 07:00h 11:00h 13:00h 17:00h 19:00h Lör sön 07:00h 08:00h 11:00h 13:00h 17:00h 19:00h Inställnng av framflyttnng VK#2 Vd nställnng av adress # 1+2 kan på- och avstängnngstden av EM #2 bestämmas oberoende av VK#1 nvå Framflyttnng VK#2. Tryck på funktonsknapp Framflyttnng VK#2. Tdsprogram 02 Framflyttnng VK#2 Varmvatten Crkulatonsprogram Inställnngsområde: Av 05 mn 270 mn Framflyttnng VK#2 161 Ställ n önskat värde med vrdknappen och bekräfta med funktonsknapp 4 (). Av 05 mn mn 05 mn 10 mn 33

34 5 5.9 Access tll WCM-EM utan tllhörande WCM-FS Handenheten kan styra över flera olka tlläggsmoduler. Tryck på, användarnvån vsas. Vrd på vrdknappen tlls Access EM u. FS vsas. WCM-FS konfgureras på nytt med funktonsknapp 2 (ny konfg), meddelandet söker konfg vsas kort, efter avslutad konfguraton vsas lstan på nytt med de tlläggsmoduler som nte koordnerats med någon WCM-FS. Med respektve funktonsknappar kan nställnngar göras här. Access EM u. FS#x ny konfg EM-Värme#2 EM-VV#3 Indkerngen ändras efter val av tlläggsmodul. Den första raden ndkerngen vsas med svart bakgrund för att det skall framgå att man befnner sg menypunkt Access EM u. FS. Menypunkter EM värmekrets: Inställnngar Semester Tdsprogram Menypunkter EM varmvatten: Varmvatten Semester Tdsprogram Användare#2 Inställnngar Semester Tdsprogram Nvån lämnas med FT1 (). Funktonsknapparna FT2-FT4 ger åtkomst tll menypunkterna. Tllvägagångssättet är samma som beskrvs föregående kaptel. 34

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 25-A 83247542 1/2013-09 83247542 1/2013-09 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A Ovannämnda

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Guide till Grön Flagg. Förskola

Guide till Grön Flagg. Förskola Gude tll Grön Flagg Förskola Innehållsförtecknng 1. Om Grön Flagg... 3 2. Bestäm er... 4 3. Kontaktpoltker... 5 3.1 Htta en kontaktpoltker... 5 4. Anmälan... 6 4.1 Anmäl er... 6 4.2 Hur anmäler v oss?...

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer