SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare"

Transkript

1 SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare. Ytterlgare nformaton och ett urval av våra produkter httar du på vår webbsda:

2 Innehållsförtecknng Bruksanvsnng Allmänna säkerhetsanvsnngar... 3 Mljöbesparande tps... 4 Dn nya tvättmaskn och torktumlare... 5 Förre den första tvätten... 7 Förbered och sortera tvätt... 7 Tvätt- och behandlngsmedel... 9 Program...11 Tvätt- och torktumlngsalternatv...13 Tvätt och torktumlng...15 Skötsel och rengörng...17 Vad gör jag om Kundtjänst...22 Installatonsanvsnngar Installatonsanvsnngar...23 Blaga Programtabell...28 Förbruknngsvärden...29 Index

3 Allmänna säkerhetsanvsnngar Avsedd användnng Denna kombnerade tvättmaskn/torktumlare är avsedd för: enbart hushållsbruk tvätt av textler som tål maskntvätt tvättvatten samt torknng av dessa textler användnng med kallt kranvatten och lämplga tvätt- och behandlngsmedel som är avsedda för användnng tvättmaskner. Denna kombnerade tvättmaskn och torktumlare uppfyller relevanta säkerhetsföreskrfter. Olycksrsker Se tll att förpacknngar och förpacknngsdelar hålls oåtkomlga för barn. Kvävnngsrsk på grund av plast och kartonger. När du ska göra dg av med apparaten, dra ur nätkontakten. Kapa nätsladden och ta bort den tllsammans med kontakten. Förstör låset på påfyllnngsfönstret. Därmed förhndras att barn låser n sg av msstag, vlket kan nnebära lvsfara. Använd nte masknen om tvätten: har behandlats med lösnngsmedel, olja, vax, fett eller färg (t.ex. fläckborttagnngsmedel, tvättbensn, hårbehandlngsmedel, medel för nagellacksborttagnng). är behäftat med hårbehandlngsmedel, medel för nagellacksborttagnng eller lknande medel. Brand- och explosonsrsk! nnehåller dammrester, t.ex. koldamm eller mjöl Explosonsrsk! nnehåller skumplast/gumm. Innan masknen tas bruk Vd tvätt och torknng Så skyddar du tvättmasknen Installera tvättmasknen/torktumlaren enlgt nstallatonsanvsnngen > sdan 23. Avlägsna och spara transportskydden. Använd nte tvättmasknen om den har synlga skador. Kontakta kundtjänst eller dn leverantör om du är osäker. Avlägsna alla föremål ur fckorna, särsklt lättantändlga sådana (t.ex. tändare, tändstckor). Lämna aldrg barn utan uppskt vd masknen. Barn och personer som nte har läst anvsnngarna får nte använda tvättmasknen! Håll husdjur borta från masknen. Var försktg när hett tvättvatten töms ut. Påfyllnngsluckan kan bl mycket het under användnngen. Kondensvatten är nte drcksvatten och vara förorenat med ludd. Klv aldrg på masknen. Luta dg nte mot masknens påfyllnngslucka när den är öppen. Placera nte masknen där det fnns rsk för frost. Transportera aldrg masknen utan transportskydden. WEEE ) Den här masknen är märkt enlghet med EG-drektvet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller nnehåller elektrska eller elektronska produkter (waste electrcal and electronc equpment - WEEE). Drektvet anger gltga regler för återtagande och återvnnng av uttjänta enheter nom EU.. 3

4 Mljöbesparande tps Separera de olka restmateralen från förpacknngen och lämna dem på närmaste mljöstaton. Utnyttja den maxmala mängden tvätt för respektve program. Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt. I stället för Cottons C F 90 C (vt-/kulörtvätt) väljer du programmet Cottons C F 60 C, X Intensv (vt-/kulörtvätt) > sdan 11. Jämförbar rengörng med betydlgt lägre energförbruknng. Dosera tvättmedlet enlgt tllverkarens anvsnngar och vattnets hårdhetsgrad. Om tvätten sedan ska torkas torktumlare väljer du centrfugerngsvarvtal enlgt torktumlartllverkarens anvsnngar. 4

5 Dn nya tvättmaskn och torktumlare Beskrvnng av tvättmasknen Med denna kombnerade tvättmaskn/torktumlare har du tre användnngsalternatv > sdan 15: endast tvätt endast torknng kombnerad tvätt och torknng. Under ett kombnerat tvätt- och torknngsprogram startar torknngen drekt efter tvättprocessen utan att du behöver göra något. Torknngen sker enlgt kondensprncpen. Vattnet som bldas vd kondenserngen transporteras va avloppsslangen ut tll avloppsbehållaren. OBS! Vattentlloppsslangen och vattenutloppsslangen måste stta på rätt sätt under tvätt och torknng > sdan 26. Vattenkranen måste vara öppen. Påfyllnngslucka En säkerhetsanordnng hndrar att påfyllnngsluckan öppnas under användnng. Innan du öppnar Kontrollera att det nte fnns vatten trumman och att trumman nte rör sg. 5

6 Manöverpanel Indkatorlampor Vsar valda nställnngar för: Centrfugerngsvarvtal: $ varv/mn (efter modell). Tvättalternatv/sgnal Dsplay Vsar valda nställnngar (t.ex. centrfugerngsvarvtal, torktd) samt programförlopp och programstatus. Programfortsättnng! N ' B ˆ Vsnng av hjälp 7 kg Förtvätt, huvudtvätt, sköljnng, slutcentrfugerng, torktumlng Tdsfördröjnng/resterande td, programstart, barnlås, luddrengörng, rekommenderad tvättmängd. Indkatorlampor Dsplay Knappar Programväljare Tvätt- och torktumlngsalternatv > sdan 13 B Spn (Centrfugerngsvarvtal): Indvduell anpassnng av centrfugerngsvarvtal. Opton: Inställnng av alternatv. Select: Aktvera/avaktvera valda tvättalternatv. 0 Delay (Tdsfördröjnng): Fördröjnng av programstart. 9 Dry (Torktumlng): Inställnng av torktumlngstd. Start/Pause!: För start och stopp av tvättprogram > sdan 14. Programväljare > sdan 11 In och frånkopplng av tvättmaskn/ torktumlare och val av program, kan vrdas åt båda hållen. Programväljaren ska nte röras under tvätt/ torknng. 6

7 Förre den första tvätten Tvättmasknen har kontrollerats nnan den lämnade fabrken. För att avlägsna eventuella vattenrester från kontrolltvätten, utför första tvättnngen utan tvätt. Kontrollera att du tagt bort transportskydden på baksdan av tvättmasknen > sdan 24. Lägg nte någon tvätt. Stäng påfyllnngsluckan. Öppna vattenkranen. Dra ut tvättmedelsfacket. Fyll ½ doserngsmått tvättmedel fack II > sdan 9. Använd nte ylle- eller fntvättmedel (skumbldnng). Stäng tvättmedelsfacket. Sätt programväljaren på ett program för 60 C. Tryck på startknappen. Sätt programväljaren på Av när programmet har slutförts. Öppna påfyllnngsluckan. Låt påfyllnngsluckan stå öppen så att trumman torkar nut. Förbered och sortera tvätt Sortera tvätt före tvättnng Tvätta vttvätt och kulörtvätt separat. Tvätta nte ofållade eller trasga textler masknen, de kan fransa sg. Om du nte följer tvättrådssymbolerna på textlerna kan tvätten skadas. Sortera tvätten enlgt Tvätta endast tvätt med någon av följande tvättrådssymboler: tvättrådssymbolerna Tvättrådssymbol Typ av tvätt <; Vttvätt 90 C :98 Kulörtvätt 60 C, 40 C, 30 C BA> Syntet 60 C, 40 C, 30 C ufae> Tvätt med tvättrådssymbol Hand- och maskntvättbart sden och ylle, 40 C, 30 C, kallt ska nte tvättas. 7

8 Sortera tvätt före torktumlng Sortera tvätten enlgt tvättrådssymbolerna Torktumla endast tvätt som har anvsnngen "kan torktumlas" eller någon av följande tvättrådssymboler : Tvättrådssymbol a ` Typ av tvätt Torktumlng normal temperatur. Torktumlng låg temperatur (skontorknng). Följande textler ska nte torkas tvättmaskn/torktumlare: tvätt med tvättrådssymbol b. lufttäta textler (t.ex. galon). ömtålga textler (sden, gardner av syntetmateral) De skrynklarsg! För fuktg tvätt hög energförbruknng! Ylle eller textler av ullblandnng. Förbereda tvätt före tvättnng Förbereda tvätt före torktumlng Lägga tvätt Lösa föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spk) kan skada tvätten och masknens komponenter (t.ex. trumman). Töm fckorna tvätten Borsta bort sand ur fckor och byxuppslag. Förbehandla ev. fläckar. Dra gen blxtlås, knäpp hop påslakan. Ta bort gardnkrokar eller lägg gardnerna nätpåse/örngott. Tvätt som ska tvättas tvättpåse/örngott: ömtålga textler, t.ex. strumpbyxor, gardner små textler som t.ex. strumpor eller näsdukar bygel-bh (byglarna kan lossna tvätten och orsaka skador). Byxor, stckade och vrkade textler (t.ex. trkåplagg), T-shrts och tröjor ska vändas ut och n. Torktumla endast textler som har tvättats, sköljts och centrfugeras. Även syntetplagg ska centrfugeras före torktumlng. Sortera tvätten efter textltyp och önskad torknngsgrad för att få en jämn torkeffekt. Innan du fyller masknen, se tll att nga föremål eller husdjur befnner sg trumman. Explosonsrsk! Tvätt som förbehandlats med tvättmedel som nnehåller lösnngsmedel, t.ex. fläckborttagnngssalt eller fläcklösare, måste noggrant tvättas ur för hand nnan de läggs n tvättmasknen. Lösgör textlerna från varandra och lägg dem löst trumman. Blanda stora och små textler. Observera maxmal belastnng för trumman, se programtabellen på > sdan 28. Kontrollera att textler nte kläms fast mellan påfyllnngsluckan och gummtätnngen. Stäng påfyllnngsluckan så att du hör att den låses. Mät upp och fyll på tvätt- och behandlngsmedel för endast tvätt eller kombnerad tvätt och torktumlng. Öppna vattenkranen. 8

9 Tvätt- och behandlngsmedel Tvättmedelsfack Tvättmedelsfacket är delat tre fack II I Fack I : Tvättmedel för förtvätt. Fack II : Tvättmedel för huvudtvätt. Fack : Flytande behandlngsmedel som stärkmedel eller mjukmedel. Behandlngsmedlet tllsätts automatskt tvättrumman under den ssta sköljnngen. Observera maxmal tvättmängd annat fall kan fack tömmas för tdgt. Trögflytande behandlngsmedel ska spädas ut med vatten nnan det fylls på tvättmedelsfacket för att förhndra tlltäppnng. Insats för flytande tvättmedel: måste sättas n nnan påfyllnng av flytande tvättmedel. Gör så här: Dra ut tvättmedelsfacket tll stoppet. Skjut n nsatsen fack II fram tll stoppet och fäll den nedåt. Avkalknngsmedel Avkalknngsmedel kan tllsättas fack I och II enlgt tllverkarens nstruktoner. Fyll först på tvättmedel och tllsätt sedan avkalknngsmedel. Tvätt- och behandlngsmedel Förgftnngsrsk! Förvara tvätt- och behandlngsmedel oåtkomlgt för barn. Rsk för kemska brännskador! Var försktg när du öppnar tvättmedelsfacket! Tvättmedelsrester kan fnnas kvar utdragslådan! Dosera tvättmedel enlgt: tvättmängden tvättmedelstllverkarens anvsnngar graden av nedsmutsnng vattnets hårdhet. Informaton om hårdheten hos vattnet där du bor får du från dtt lokala vattenverk Genom att dosera rätt mnskar du belastnngen på mljön och garanterar ett bra tvättresultat. För ylleprogram ska endast ph-neutrala ylletvättmedel användas. 9

10 Dosera pulvertvättmedel Normalt smutsad tvätt Ställ n ett program. Välj nte! förtvätt > sdan 13. Fyll på hela tvättmedelsmängden (enlgt tllverkarens anvsnngar) fack II tvättmedelsfacket. Starkt smutsad tvätt Ställ n ett program. Välj! Förtvätt > sdan 13. Fyll 1/4 av den rekommenderade tvättmedelsmängden fack I tvättmedelsfacket och 3/4 av tvättmedlet fack II. Dosera flytande tvättmedel Flytande tvättmedel ska endast användas för huvudtvätt utan förtvätt. Gör så här: Fyll rekommenderad mängd tvättmedel en doserngsboll för flytande tvättmedel och lägg den trumman eller Lägg först nsatsen för flytande tvättmedel fack II och fyll tvättmedelsfacket. Skalan på nsatsen för flytande tvättmedel är tll hjälp vd doserngen av flytande tvättmedel. Om fack II används för pulvertvättmedel, måste nsatsen för flytande tvättmedel fällas upp. 10

11 Program Programväljare Programmen ställs n med programväljaren. Resterande td tll programslut och rekommenderad tvättmängd vsas på dsplayen. Tvättprogram Cottons C F (vt-/kulörtvätt) Avsett för sltstarka textler, kokfasta textler av bomull eller lnne. Kulörtvätt upp tll 60 C. Vttvätt från 60 C tll 90 C. = Easy-Care (syntet) Tvättprogram för mndre sltstarka textler av bomull, lnne, syntet eller blandmateral. V rekommenderar att du sorterar tvätten efter färg. 8 Delcate/Slk (fntvätt/sden) Skonsamt program för ömtålga, tvättbara textler av t.ex. sden, satn, syntet eller blandmateral (t.ex. gardner). Skonsam centrfugerng mellan sköljnngarna och lägre slutcentrfugerngsvarvtal. p Wool u (ylle) Ylle fltas vd påverkan av värme, fuktghet och rörelse. Med ylleprogrammet beaktas dessa egenskaper och mndre rörelse används. Avsett för hand- eller maskntvättbara textler av ylle eller där ylle ngår. Mx = ; : (blandtvätt) För tvättnng av blandad tvätt med olka sltstyrka och skötselråd. Torktumlngsprogram ˆ Intensve Dry (ntensvtorknng) Intensv torktumlng för a (sltstarka textler). Torktumlngen sker 90 C. Low Heat Dry (skonsam torknng) Skonsam torktumlng för ` (sltstarka textler). Torktumlngen sker 60 C. 11

12 Specalprogram 7 Fluff Clean (Luddrengörng) I det här programmet rensas torknngskretsloppet från eventuella ansamlngar av ludd. Efter to torkcykler tänds symbolen 7 (luddrengörng) på dsplayen som en ndkerng på att programmet bör köras. Därefter återställs den elektronska cykelräknaren automatskt. Symbolen 7 (luddrengörng) slocknar när programmet startat. Så här kör du programmet 7 Fluff Clean (luddrengörng): Se tll att trumman är helt tom och stäng påfyllnngsluckan. Ställ programväljaren på 7 Fluff Clean (luddrengörng). Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). Programmet 7 Fluff Clean (luddrengörng) kan också köras när som helst, utan meddelande från masknen. Rnse ' + Spn B: (sköljnng+centrfugerng) En extra sköljnng med efterföljande centrfugerng. Om tvätten ska tas upp dropptorr sätter du centrfugerngsvarvtalet före programstart på $ (sköljstopp) > sdan 13. Empty ` + Spn B: (tömnng+centrfugerng) Urpumpnng av sköljvattnet efter program med $ (sköljstopp) >sdan 13. Sätt programväljaren på Empty ` + Spn B (tömnng+centrfugerng). Sätt centrfugerngsvarvtalet på $ (sköljstopp). Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). eller Urpumpnng och centrfugerng med nställbart centrfugerngsvarvtal: Programväljaren på Empty ` + Spn B (tömnng+centrfugerng). Tryck på knappen B Spn (centrfugerng) tlls önskat centrfugerngsvarvtal är nställt. Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). 12

13 Tvätt- och torktumlngsalternatv Knappen för B Spn (centrfugerngsvarvtal) Centrfugerngsvarvtalet kan ställas n ndvduellt för varje program. Tryck på knappen B Spn (centrfugerng) tlls önskat centrfugerngsvarvtal vsas. Sköljstopp Jämvktssystem Vd $ (sköljstopp) är centrfugerngsfunktonen avaktverad. Tvätten lgger kvar vattnet från den senaste sköljnngen. Det automatska jämvktssystemet fördelar tvätten jämnt genom flera korta centrfugerngar. Vd mycket ojämnt fördelad tvätt mnskas slutcentrfugerngsvarvtalet eller också hoppar masknen över centrfugerngen av säkerhetsskäl. Knappen Opton (alternatv) Knappen Select (nställnng) Tvättalternatv Det nställda tvättprogrammet kan anpassas ndvduellt. Så här väljer du tvättalternatv: Tryck på knappen Opton (alternatv) tlls önskat tvättalternatv har valts (ndkatorlampan blnkar). Tryck på knappen Select (nställnng) för att koppla på/av tvättalternatvet (ndkatorlampan lyser/lyser nte). Håller du knappen Opton (alternatv) nedtryckt bläddras alla tvättalternatv genom.! - Förtvätt Förtvätt 35 C. Avsett för starkt smutsad tvätt. X - Intensv Q - Skrynkelskydd R - Vatten plus A Tdsnställnng C Sgnal Knappen 0 Delay Förlängd tvättd. Avsett för särsklt starkt nedsmutsad tvätt med ntorkade fläckar. Går nte att använda tllsammans med A (Tdsnställnng). Särskld centrfugerng tllsammans med uppluckrng. Skonsam slutcentrfugerng med mnskat centrfugerngsvarvtal. Tvätten är något fuktgare. Mnskad skrynklng. Det går lättare att stryka tvätten. Högre vattennvå och extra sköljnng. För regoner med mycket mjukt vatten eller för förbättrng av sköljresultatet. Ev. tvättmedelsrester tas bort lättare. Inställnng av tvättd. normal-medel-mnmal. Aktverar resp. avaktverar sgnaltonen. Du kan fördröja programstart nnan programmet har startats. Med tdsfördröjnng avgör du när valt program ska avslutas. Det går att ställa n tdsfördröjnng steg på tmmar, upp tll 24 tmmar. Tryck på knappen 0 Delay (tdsfördröjnng) tlls önskat tmantal vsas. Tryck därefter på Start/Pause! (start/paus) så programstarten fördröjs enlgt nställd tdsfördröjnng. Den td som används tll programslut vsas på dsplayen. 13

14 Knappen 9 Dry (torktumlng) Torktumlngsalternatv Torktumlngsprogrammet > sdan 11 kan anpassas ndvduellt va torktden. Tryck på knappen ˆ Dry (torktumlng) tlls önskad torktd vsas på dsplayen. Vd avaktverng trycker du på knappen ˆ Dry (torktumlng) tlls vsas på dsplayen. Tdsstyrd torktumlng Du kan ställa n torktumlngstden mellan 2:40 och 0:00 genom att trycka på knappen ˆ Dry (torktumlng) upprepade gånger. Knappen Start/Pause! (start/paus) Fortsätta programmet Tryck på Start/Pause! (start/paus) för att starta valt program. Symbolen 1 (resterande td) vsas på dsplayen. Symbolen! (programstart) lyser. Programmets fortsättnng vsas på dsplayen:! - förtvätt N - huvudtvätt ' - sköljnng B - slutcentrfugerng ˆ - torktumlng Ändra program Avbryta program Avbryta program För att byta program: Välj ett nytt program och tryck på Start/Pause! (start/paus). Det nya programmet startas på nytt. Håll knappen Start/Pause! (start/paus) nedtryckt under programmet tlls vsas på dsplayen. Vd programpaus vsas omväxlande och resterande td. Tryck på Start/Pause! (start/paus) för att fortsätta programmet. Tryck på Start/Pause! (start/paus) tlls vsas. För tvättprogram med hög temperatur: Kyla ner tvätten: Välj Rnse ' + Spn B (sköljnng + centrfugerng). Välj Start/Pause! (start/paus). För program med låg temperatur: Välj Dran R + Spn B (tömnng + centrfugerng). Välj Start/Pause! (start/paus). OBS! När ett torktumlngsprogram avbryts kan tvätten fortfarande vara mycket het. 14

15 Tvätt och torktumlng Endast tvätt Endast torktumlng Tvätt och torktumlng Sätt programväljaren på önskat program, t.ex. Cottons C F (vt-/kulörtvätt) 60 C. På dsplayen vsas omväxlande 1 (resterande td) och rekommenderad tvättmängd kg. Symbolen! (programstart) blnkar. Anpassa centrfugerngsvarvtal och välj tvättalternatv för ndvduella program om så behövs > sdan 13. Funktonen ˆ Dry (torktumlng) får nte vara aktverad. Lägga tvätt > sdan 9. Observera maxmal tvättmängd, se programtabellen - > sdan 28. Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). 1 (resterande td) vsas på dsplayen. Symbolen! (programstart) lyser. Tvättprogrammet startar. Ställ programväljaren på önskat torktumlngsprogram. På dsplayen vsas omväxlande resterande td och rekommenderad tvättmängd kg. Tryck på knappen ˆ Dry (torktumlng)för att ställa n torktden > sdan 13. Lägga tvätt > sdan 9. Observera maxmal tvättmängd, se programtabellen > sdan 28. Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). 1 (resterande td) vsas på dsplayen och symbolerna ˆ Dry (torktumlng) och programstart lyser. Torktumlngsprogrammet startar. Genomgående tvätt- och torktumlngsprogram. Sätt programväljaren på önskat program, t.ex. Cottons C F (vt-/kulörtvätt) 60 C. På dsplayen vsas omväxlande 1 (resterande td) och rekommenderad tvättmängd kg. Symbolen! blnkar. Anpassa centrfugerngsvarvtal och välj tvättalternatv för ndvduella program om så behövs > sdan 13. Tryck på knappen ˆ Dry (torktumlng) för att ställa n torktden >sdan 14. Lägga tvätt > sdan 9. Observera maxmal tvättmängd kg, se programtabellen > sdan 28. Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). Vlket torkprogram som ska köras väljs automatskt utfrån tvättprogrammet, se programtabellen > sdan

16 Programslut Tvätt- och torktumlngsprogrammet avslutas automatskt. På dsplayen vsas. Sätt programväljaren på Off (av). Ta ut tvätten ur trumman. Låt påfyllnngsluckan stå öppen så att trumman torkar nut. Stäng vattenkranen ej nödvändgt för modeller med Aquastop. Barnlås Sköljstopp Om centrfugerngsfunktonen var avaktverad vd start av tvättnngen $ (utan slutcentrfugerng = tvätten blr kvar det senaste sköljvattnet), stoppas tvättprogrammet efter den ssta sköljnngen. På dsplayen vsas omväxlande med. Gör så här för att tömma ur sköljvattnet och vd behov centrfugera tvätten: Tryck på knappen B Spn (centrfugerng) tlls önskat centrfugerngsvarvtal är nställt. Vattnet pumpas ur, masknen centrfugerar. Programmet avslutas när vsas på dsplayen. Det maxmala centrfugerngsvarvtalet är beroende av valt tvättprogram. Om du nte vll centrfugera tvätten Sätt centrfugerngsvarvtalet på $ (sköljstopp). Vattnet pumpas ur, masknen centrfugerar nte. Programmet avlutas när vsas på dsplayen. Sätt programväljaren på Off (av). Ta ut tvätten. Låt påfyllnngsluckan stå öppen så att trumman torkar nut. Stäng vattenkranen (ej nödvändgt för modeller med Aquastop). Spärrar masknen så att de nställda funktonerna nte kan ändras. Aktvera/avaktvera: Tryck på knapparna Opton (alternatv) och Select (nställnng) på en gång för att aktvera resp. avaktvera barnlåset. Har barnlåset aktverats på dsplayen. 16

17 Skötsel och rengörng Säkerhetsanvsnngar Rsk för elektrska stötar! Dra först ur nätanslutnngen. Masknen får aldrg rengöras med rnnande vatten. Explosonsrsk! Rengör aldrg masknen med lösnngsmedel. Skållnngsrsk! Varmt tvättvatten måste svalna nnan det töms ur. Hölje och manöverpanel Trumma Tvättmedelsfack Torka rent med en mjuk, fuktg trasa. Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengörngsmedel. Duscha aldrg tvättmasknen med vatten. Ta ut kvarglömda föremål ur trumman och ta loss gummtätnngen. Avkalknng av trumman: Använd endast avkalknngsmedel med korrosonsskydd för tvättmaskner. Följ tllverkarens råd vad gäller tllvägagångssätt och doserng. När du har avkalkat trumman och avlägsnat all rost trumman körs programmet Rnse ' + Spn B (sköljnng + centrfugerng) flera gånger för att få bort alla syrarester. Om det uppstått rostfläckar på grund av kvarglömda metallföremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spkar): Använd ett klorfrtt rengörngsmedel, följ tllverkarens anvsnngar. Använd aldrg stålull. Vd tvättmedels- eller behandlngsmedelsrester: Dra ut tvättmedelsfacket tll stoppet. Tryck på området med markerngen PUSH och ta ut tvättmedelsfacket. Rengör tvättmedelsfackets styrskenan masknen. Ta bort sköljfacksnsatsen. Rengör tvättmedelsfacket och sköljfacksnsatsen under rnnande vatten. Sätt n sköljfacksnsatsen. Sätt tvättmedelsfacket. 17

18 Avloppspump Sätt programväljaren på Off (Av) Använd en skruvnyckel för att lossa låsstftet. Fäll hop sockelpanelen och dra upp den uppfrån. Tömma ur vatten Ta loss avloppsslangen från fästet. Avlägsna avloppsslangens stopp och töm ur tvättvattnet. Ibland måste avloppsbehållaren tömmas flera gånger. Sätt tllbaka stoppet när det nte längre rnner ut vatten. Sätt tllbaka avloppsslangen fästet. Rengöra avloppspumpen Skruva loss pumplocket. Rengör pumphuset och avlägsna ev. främmande föremål. Kontrollera att pumphjulet kan rotera frtt. Sätt tllbaka pumplocket och skruva fast det ordentlgt. Sätt sockelpanelen på de fyra fästhakarna och fäst den med låsstften på pumphuset. Fltret vattentlloppsslangen Avkalka masknen Om masknen nte tar n vatten eller tar n för lte vatten, stäng av vattentrycket tlloppsslangen: Stäng vattenkranen. Välj önskat program (utom Rnse ' + Spn B (sköljnng + centrfugerng) / Empty ` + Spn B (tömnng + centrfugerng). Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). Kör programmet ca 40 sekunder. Sätt programväljaren på av. Dra ut nätkontakten ur uttaget. Skruva loss vattentlloppsslangen från vattenkranen. Rengör fltret med en lten borste eller pensel. Återanslut slangen. Öppna vattenkranen. Kontrollera om det rnner ut vatten vd slangänden. Om det rnner ut vatten, kontrollera att fltret stter korrekt. Krävs nte vd korrekt tvättmedelsdoserng men utförs enlgt anvsnngarna från avkalknngsmedlets tllverkare om så behövs. Lämplga avkalknngsmedel kan du fnna va vår webbplats eller va kundtjänst >sdan

19 Vad gör jag om... Rsk för elektrska stötar! Reparatoner får endast utföras av kundtjänst eller auktorserad servceteknker. Om reparaton blr nödvändg eller om du nte kan åtgärda felet med hjälp av tabellen nedan: Sätt programväljaren på Off (av). Dra ur masknens nätkontakt. Stäng vattenkranen. Rng kundtjänst > sdan 22. Felkod Beskrvnng av problemet Påfyllnngsluckan är nte helt stängd. Stäng luckan. Vattenskyddssystemet har aktverats. Dra ur nätkontakten, stäng vattenkranen och meddela kundtjänst Tvättvattnet pumpas nte n. Se störnngen Vattnet pumpas nte n. Vattnet pumpas nte ur. Se störnngen Vattnet pumpas nte ur. Hänsyn har nte tagts tll maxmal eller mnmal tvättmängd för torknng. På dsplayen blnkar omväxlande HI/End och LO/End. Se störnngen Torknngen fungerar nte tllfredsställande. Andra felkoder är bara tll för kundtjänst. Notera felkoden för kundtjänsten. Fel Möjlg orsak Åtgärder Programmet startar nte. Är knappen start/paus nte ntryckt? Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). Det går nte att ställa n maxmalt varvtal. Har starttdsfördröjnng valts? Strömavbrott? Har den valda starttdsfördröjnngen raderats? Påfyllnngsluckan är nte helt stängd. Kontakten stter nte ordentlgt vägguttaget. Det maxmala centrfugerngsvarvtalet väljs automatskt beroende av valt program. Inget fel. Masknen startas enlgt nställd tdsfördröjnng. Välj tdsfördröjnng på nytt eller starta programmet drekt: Tryck på knappen Start/Pause! (start/paus). Stäng påfyllnngsluckan. Sätt kontakten helt. Byt program vd behov. Tvättmedelsrester tvättmedelsfacket. Blött eller hopklumpat tvättmedel. Rengör och torka tvättmedelsfacket >sdan 17. Använd doserngsbollen för flytande tvättmedel. 19

20 Vattnet pumpas nte n. Nätkontakten stter nte ordentlgt. Sätt kontakten helt. Kraftga vbratoner vd centrfugerng. Påfyllnngsluckan är nte helt stängd. Vattenkranen är nte öppen. Fltret vattentlloppsslangen är gentäppt. Vattentlloppsslangen är klämd eller böjd. Masknen står nte plant. Transportskydden har nte avlägsnats. Stäng påfyllnngsluckan. Öppna vattenkranen. Rengör fltret vattentlloppsslangen >sdan 18. Kontrollera vattentlloppsslangen. Ställ masknen plant > sdan 25 Ta bort transportskydden > sdan 24. Masknen fylls med vatten och pumpar ur det oavbrutet. Avloppsslangen stter för lågt. Placera avloppsslangen korrekt >sdan 27. Inget vatten syns trumman. Inget fel. Under vssa program är vattennvån så låg att vattnet nte syns. Vatten rnner ut under masknen. Tlloppsslangen är nte ordentlgt fastskruvad. Avloppsslangen läcker. Skruva fast den ordentlgt. Låt kundtjänst byta ut avloppsslangen. Vattnet pumpas nte ut. Avloppsslangen har vrdt sg. Räta ut avloppsslangen. Avloppspumpen är gentäppt. Rengör avloppspumpen > sdan 18. Skum kommer ut från tvättmedelsfacket. Masknen centrfugerar kort upprepade gånger. Tvätten centrfugeras nte ordentlgt. Tvätteffekten är nte tllfredsställande. Tvättmedelsrester tvätten. Tvättmedlet har överdoserats. Inget fel. Jämvktssystemet försöker jämna ut ojämnt fördelad tvätt genom att centrfugera lätt upprepade gånger. Stora textler har fördelat sg ojämnt trumman. Centrfugerngsvarvtalet har reducerats av säkerhetsskäl. Tvätten var smutsgare än väntat. För lte eller fel tvättmedel har använts. Maxmal tvättmängd har överskrdts. Vssa fosfatfra tvättmedel nnehåller rester som nte är vattenlöslga, dessa syns som ljusa fläckar på tvätten. Använd endast textltvättmedel som är avsedda för maskntvätt. Var noga med doserngen. Blanda alltd stora och små textler när du tvättar. Blanda alltd stora och små textler när du tvättar. Välj lämplgt program, t.ex. program med förtvätt. Förbehandla ev. fläckar vd behov. Dosera lämplgt tvättmedel enlgt tllverkarens anvsnngar. Lägg den tvättmängd som passar programmet. Skölj tvätten på nytt eller byt tll flytande tvättmedel vd behov. Borsta av tvätten efter torktumlngen. Grå fläckar på tvätten. Fläckar av salva, fett eller olja. Tvätta tvätten med maxmal mängd tvättmedel och maxmal tllåten tvättemperatur, se tvättrådsetketten. Plötslgt programavbrott. Knappen Start/Pause! (start/paus) har tryckts n av msstag. Tryck på knappen gen för att fortsätta programmet. 20

21 Centrfugerng under torknng Torktumlngseffekten är nte tllfredsställande. Mjukmedlet spolas nte n, eller för mycket vatten blr kvar fack. Inget fel Tvätten är fäst mot trumman efter centrfugerngen. Vattenkranen är stängd. Maxmal tvättmängd har överskrdts. Den valda torktumlngstden är för kort Maxmal eller mnmal tvättmängd har nte beaktats > sdan 28. Sköljfacksnsatsen stter nte rätt eller är tlltäppt. Efter crka 10 mnuters torktd startas en termocentrfugerng för energbesparande torknng. Luckra upp tvätten manuellt och starta torkprogrammet > sdan 15. Öppna vattenkranen. Mnska mängden tvätt enlgt programmet > sdan 28. Välj torktd enlgt tvättmängd och textltyp. Efter programslut: Anpassa tvättmängden, välj lämplgt torktumlngsprogram och starta om. Rengör sköljfacksnsatsen och sätt n den korrekt fack > sdan 17. Tvätten blr nte torr. Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen. Inget meddelande på dsplayen. Tvättmängden är för stor. Torktumlngstden är för kort. Strömavbrott. Mnska mängden tvätt. Välj en lämplg torktumlngstd. Programmet fortsätter när strömmen kommer tllbaka. Tappar först ur tvättvattnet om du vll ta ut tvätten under strömavbrott, > sdan 18. Kontrollera om: kontakten stter ordentlgt uttaget säkrngen har lösts ut rng kundtjänst. Det går nte att öppna påfyllnngsluckan. $ (sköljstopp) har valts. Välj programmet Empty ` + Spn B (tömnng+centrfugerng) och tryck på Start/Pause! (start/paus). Ett program körs och luckan är låst av säkerhetsskäl. Vänta tlls vsas på dsplayen. Strömavbrott. Lås upp påfyllnngsluckan mekanskt. Nödupplåsnng Gör så här för att öppna påfyllnngsluckan manuellt vd ett strömavbrott: Sätt programväljaren på av och dra ur nätkontakten ur uttaget. Öppna sockelpanelen och töm ur vattnet > sdan 18. Dra nödupplåsnngen nedåt och öppna samtdgt påfyllnngsluckan. Kontrollera nnan du öppnar påfyllnngsluckan att det nte fnns vatten resp. hett tvättvatten masknen! Öppna aldrg påfyllnngsluckan med nödupplåsnngen om trumman fortfarande roterar! Om du nte kan åtgärda felet själv (från-/tllkopplng) eller masknen måste repareras: Ställ programväljaren på Off (från) och dra ur nätkontakten. Stäng vattenkranen och rng kundtjänst > sdan

22 Kundtjänst Kontrollera om du kan åtgärda felet själv nnan du kontaktar kundtjänst >sdan 19. Vd rådgvnng står du själv för teknkerkostnaden, även under garanttden. Närmaste kundtjänst httar du här eller den bfogade adresslstan (beroende på modell). När du kontaktar kundtjänst, uppge masknens produktnummer (E-nr) och tllverknngsnummer (FD). O Skrv numret på dn maskn här. Dessa uppgfter httar du på typskylten på kanten av påfyllnngsluckan. Om du uppger produkt- och tllverknngsnummer slpper v skcka en teknker och du slpper de onödga kostnader detta nnebär. V ber dg alltd lta på tllverkarens kunskaper. När du vänder dg tll oss garanterar v att reparatonen utförs av utbldade servceteknker som har tllgång tll orgnalreservdelar. 22

23 Installatonsanvsnngar Säkerhetsanvsnngar Den kombnerade tvättmasknen/torktumlaren är tung. Var försktg när du lyfter den. Använd nte tvättmasknen om den har synlga skador. Kontakta kundtjänst eller dn leverantör om du är osäker. Placera nte tvättmasknen där det är kallt eller rsk för frost. Slangar kan frysa sönder och masknen kan skadas. Ställ nte tvättmasknen upp och ner eller med sdan nedåt. Lyft nte masknen utstckande delar (t.ex. luckan). Ställ nte masknen bakom en dörr eller skjutdörr, som blockerar eller kan förhndra att torktumlarluckan öppnas! Därmed förhndras att barn låser n sg av msstag, vlket kan nnebära lvsfara. Avlägsna och ta vara på transportskydden och tvärbalken. Förutom dessa anvsnngar kan det fnnas ytterlgare föreskrfter från dtt lokala vatten- och elbolag. Låt en fackman göra nstallatonen om du är tveksam! 23

24 I leveransen ngår Antal Betecknng 4 st. Skydd för öppnngar när transportskydden har tagts bort. 1 st. Nyckel 1 st. 1 slangklämma mm Ø för anslutnng tll en sfon. 1 st. Schablon tll luckan 2 st. Gångjärn med skruvar På baksdan av masknen: vattenutloppsslang vattentlloppsslang nätkabel med kontakt bruksanvsnng + häfte med adresser tll kundtjänst. Trumman kan vara fuktg på grund av den slutkontroll som varje tvättmaskn genomgår nnan den lämnar fabrken. Ta bort transportskydden Skruva loss alla fyra skruvarna med den medföljande nyckeln. Sätt på skydden. Ta bort alla transportskydd helt och ta ut nätkabeln från fästena. Innan masknen används för första gången ska alla transportskydd tas bort samt sparas och förvaras för senare användnng vd transport. Vd transport måste transportskydden sättas dt på nytt annars kan masknen skadas. Installaton och nvellerng Det är vktgt att masknen står stablt så att den nte vandrar väg vd centrfugerng. Uppställnngsplatsen ska vara stabl, ren och plan. Parkettgolv och mjuka golvbeläggnngar, t.ex. heltäcknngsmattor eller textlmattor med skumplastundersda, är olämplga underlag. 24

25 Installaton Med gldplattor underlättas nskjutnngen av masknen på monterngsplatsen. Om du vll beställa nya gldplattor (reservdelsnr ) så kan du beställa dem va kundtjänst. Fukta gldplattorna nnan masknen skjuts n med en blandnng av vatten och dskmedel. Använd nte fett och/eller olja! Nvellerng Felaktg nvellerng kan leda tll hög bullernvå, vbratoner och att masknen vandrar väg! Alla fyra masknfötterna måste stå stadgt på golvet. Låt nte masknen stå vnglgt! Kontrollera nvellerngen av masknen med ett vattenpass och korrgera om så behövs. Låt nte masknen lgga an mot väggarna på monterngsplatsen! Kontramuttrarna på de främre fötterna måste skruvas fast ordentlgt mot höljet!. 25

26 Mått Bredd x djup x höjd Vkt 595 mm x 584 mm x 820 mm 85 kg Längd på slangar och kablar Anslutnng på vänster sda eller Anslutnng på höger sda ca 1350 ca 1400 ca 1000 ca 760 mn. 500 max. 900 ca 1400 ca 950 mn. 500 max. 900 Mått mm Vattenanslutnng Vattentllopp * beroende på modell För att undvka läckor och vattenskador, följ anvsnngarna detta kaptel! Låt en fackman göra nstallatonen om du är osäker. Tll- och avloppsslangarna för vatten kan dras tll vänster eller höger, beroende på rådande nstallatonsförhållanden. Använd endast den medföljande tlloppsslangen eller en slang du köpt auktorserad fackhandel, aldrg en begagnad slang! Vattentlloppsslangen får nte: vkas eller klämmas justeras eller kapas (hållbarheten kan då nte längre garanteras). Observera trycket vattennätet: Vattentrycket ska lgga mellan kpa (0,5 9 bar) vlket motsvarar ett vattenflöde på mnst 8 lter per mnut när kranen är öppen. Om vattentrycket är högre, montera en tryckavlastnngsventl. Anslut tlloppsslangen för kallvatten (blå låsmutter) tll kallvattenkranen med ¾" rörgänga (3/4" = 26,4 mm). För varmvattentllförsel*, anslut slangen med den röda låsmuttern tll varmvattenkranen. Vattnets temperatur får nte överskrda 60 C. Skruva fast plastskruvfästet för hand. Ta nte loss fltret från tlloppsslangen. När vattentlloppsslangen är ansluten: Öppna vattenkranen helt. Kontrollera att anslutnngen är tät. 26

27 Vattenutlopp Utlopp en sfon Utloppsslangen får nte vkas eller dras ut. Höjdskllnad mellan uppställnngsplats och avlopp: Max. 90 cm, mn. 50 cm. Fäst anslutnngen med slangklämma mm (fnns fackhandeln). Elanslutnng Den kombnerade tvättmasknen/torktumlaren får endast anslutas tll ett fackmässgt nstallerat jordat uttag med växelström. Har du jordfelsbrytare, så ska den ha den här symbolen:. Märknngen garanterar att enheten uppfyller gällande föreskrfter. Nätspännngen måste stämma överens med spännngsangvelserna på masknen (typskylten). Informaton om anslutnng och säkrng httar du på typskylten. Kontrollera att: nätkontakten och vägguttaget passar hop kabelarean är tllräcklg uttaget är fackmässgt jordat masknen nte står på nätkabeln nätkabeln är lättåtkomlgt placerad. Ändrngar nätanslutnngen får endast utföras av elektrker. Använd nte fördelardosa eller förlängnngssladd. Sätt nte eller dra ur kontakten med fuktga händer. Dra alltd kontakten, nte kabeln, när du tar ut den ur uttaget. Monterng av gångjärnen på masknen Om masknen har nstallerats en kokvrå kan den döljas med en dörr. I sådant fall måste gångjärnen som följer med masknen användas. 27

28 Programtabell Observera anvsnngarna på tvättrådsetketten om textltyper och tvättmängder. Typ av tvätt Alternatv* Torktumlng Program* C max.! X Q R A ˆ Cottons F (vt-/kulörtvätt) kg/ 4kg** Sltstarka textler, textler som tål att kokas av bomull eller lnne. G G G G G G A = Easy-Care (syntet) Mx = ; : (blandtvätt) Strykfra textler av bomull, lnne, syntetfber eller blandmateral. G G A G G A G 3kg 30 Textler av bomull eller lättskötta textler G G G G G A G Delcate/ Slk 8 (fntvätt/sden) 30 2kg För ömtålga, tvättbara textler som sden, satn, syntetmateral eller sammansatta tyger (t.ex. gardner). A G A G A A A p Wool u (ylle) kallt-30 Hand och maskntvättbara textler av ylle eller ullblandnng. A A A A A A A *Program och alternatv varerar mellan olka modeller **Mnskad mängd tvätt vd kombnerat tvätt- och torktumlngsprogram 28

29 Förbruknngsvärden Tvätt Program Cottons C F (Vt/kulör) 30 C Tvättmängd Ström*** Vatten*** Programmets längd*** 0,40 kwh 60 l 1:52 h Cottons C F (Vt/kulör) 40 C 6 kg 0,80 kwh 60 l 1:52 h Cottons ;c (Vt/kulör) 60 C 1,02 kwh 45 l 2:09 h X Intensv** Mx = ; : (Blandtvätt) 30 C 0,35 kwh 40 l 0:49 h 3 kg = Easy-Care (Syntet) 40 C** 0,45 kwh 40 l 1:31 h Delcate/Slk 8 (Fntvätt/sden) 30 C 0,11 kwh 35 l 0:36 h p Wool u (Ylle) u Ž (kallt) 2 kg 0,05 kwh 49 l 0:47 h p Wool u (Ylle) u 30 C 0,20 kwh 49 l 0:47 h Cottons ;c (Vt/kulör) 60 C* X Intensv, ntensve dry ˆ (2 cykler) 6 kg/3 kg 4,85 kwh 83 l 6:03 h *Programnställnng för kontroll och energmärknng enlgt rktlnje EN50229, EU 96/60/EC. **Programnställnng för kontroll enlgt EN Informaton för jämförande kontroller: Vd test av kontrollprogrammet tvättar du med angven tvättmängd och maxmalt centrfugerngsvartal med alternatvet Intensv. Som kortprogram för kulörtvätt väljer du programmet = Easy-Care (Syntet) 40 C med maxmalt centrfugerngsvarvtal. ***Värdena varerar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, temperaturen hos nloppsvattnet, rumstemperaturen, tvättyp och mängd, hur smutsg tvätten är, vlket tvättmedel som används, varatoner nätspännngen och vlka tllvalsfunktoner som används. Torktumlng* Program Tvättmängd Cupboard dry Iron dry 1,5 kg 90 mn 60 mn ˆ Intensve dry 2 kg 90 mn 60 mn 2,5 kg 100 mn 90 mn 3 kg 110 mn 100 mn 3,5 kg 130 mn 110 mn 4 kg 150 mn 130 mn 1,5 kg 90 mn 60 mn Low Heat Dry 2 kg 100 mn 60 mn 2,5 kg 110 mn 90 mn 3 kg 130 mn 100 mn *)Värdena kan avvka från angvna värden beroende på textlsort, sammansättnngen på godset, restfuktgheten textlerna samt godsmängden. 29

30 Index A Alternatv 6 -opton-knapp 6 -torktumlngsalternatv 14 -tvättalternatv 13 Anslutnngsdelar 26 Användnng 15 Åtgärder 19 Avkalknng 18 Avloppspump -rengöra 18 B Barnlås 16 -dsplayvsnng 6 Behandlngsmedel 9 Besparande åtgärder 4 C Centrfugerng 12 Centrfugerngsvarvtal 13 -knapp 6 -lysdodsymboler 6 D Dsplay -felmeddelande 19 E Elanslutnng 27 F Fel 19 Felmeddelande 19 Flter -vattentlloppsslang 18 Fluff Clean (luddrengörng) -dsplayvsnng 6 Förbruknngsvärden 29 Första tvättomgången 7 Förtvätt -dsplayvsnng 6 -program 13 Gumm 3 Hölje -rengöra 17 G H Huvudtvätt -dsplayvsnng 6 I I leveransen ngår 24 Insats för flytande tvättmedel 9 Installaton -tvättmaskn/torktumlare 25 J Jämvktssystem 13 L Lösnngsmedel 3 M Manöverpanel 6 -rengöra 17 Mått 26 Mljö -Energförbruknng 8 -skydd 4 N Nvellerng 25 -tvättmaskn/torktumlare 25 Nödupplåsnng 21 O Olycksrsker -tvättmedel 9 Opton 13 P Påfyllnngslucka 5, 16 Program -ändra 14 -avbryta 14 -fortsätta 14 Programslut 16 Programstart -dsplayvsnng 6 Programväljare 6, 11 Pumpa ur vatten 16 30

31 R Rengörng -avloppspump 18 -hölje 17 -manöverpanel 17 -trumma 17 -tvättmedelsfack 17 -vattentlloppsslang 18 S Säkerhetsanvsnngar 23 3, 17, 19, Set 6, 13 Sgnal -lysdodsymboler 6 Sköljnng -dsplayvsnng 6 Sköljstopp 13, 16 skumplast 3 Slutcentrfugerng -dsplayvsnng 6 Specalprogram 12 Start/paus 6 Ström 29 T Tdsfördröjnng/resterade td -knapp 6 Tdsfördröjnng/resterande td 13 -knapp 6 Tdsstyrd torktumlng -torktumlngsalternatv 14 Tömma ur vatten 18 Torktumlng 14, 15 -alternatv 14 -dsplayvsnng 6 -knapp 6 -syntet 8 -ylle 8 Torktumlngsprogram 11 Transportskydd 24 Trumma -rengöra 17 Tvätt 15 -förbereda för torktumlng 8 -förbereda före tvätt 8 -lägga 8 -och torktumlng 15 -skrynklng 8 -sortera före torktumlng 8 -sortera före tvättnng 7 -tvättalternatv 13 Tvättalternatv -lysdodsymboler 6 Tvättmaskn/torktumlare -nstallaton och nvellerng 25 Tvättmedel 9 -nsats för flytande tvättmedel 9, 10 Tvättmedelsfack -beskrvnng 9 -rengörng 17 Tvättprogram 11 Tvättråd -torktumlng 8 -tvätt 7 U Uppställnngsplats 23 Urpumpnng 12 V Vatten 29 Vattentllopp 26 Vattentlloppsslang -rengöra 18 Vattenutlopp 27 31

32 Mer nformaton om våra produkter, tllbehör, reservdelar och tjänster fnns på: eller hos våra kundtjänstcentraler. Semens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str München / Tyskland wk14d320eu

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna

Ta bort transportsäkringarna Säkerhetsanvisningar Medföljande tillbehör beroende på modell Fukt i trumman kan bero på slutkontrollen. Ta bort transportsäkringarna Vattenanslutning beroende på modell Tvättmaskinen är tung - var försiktig

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell Säkerhetsanvisningar Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen. Leveransomfattning beroende på modell Tvättmaskinen är tung var försiktig när du lyfter den. Varning: Slangar som frusit kan spricka och

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning.

Tvättning. Frånkoppling. Sätt programväljaren på Från. Stäng vattenkranen Behöver inte göras på Aqua-Stop-modeller Installationsanvisning. Om tvättmaskinen Gratulerar - Du har valt en modern högkvalitativ hushållsprodukt av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sin låga energi- och vattenförbrukning. Innan maskinerna lämnar vår fabrik

Läs mer

Avsedd användning. uteslutande för användning inom hemmet, för tvättning av maskintvättbara textilier och handtvättbar ylle i tvättlösning,

Avsedd användning. uteslutande för användning inom hemmet, för tvättning av maskintvättbara textilier och handtvättbar ylle i tvättlösning, Din tvättmaskin Grattis! Du har tagit rätt beslut när du har bestämt dig för en modern, högklassig hushållsmaskin av märket Bosch. Tvättmaskinen utmärker sig genom sparsam vattenoch energiförbrukning.

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna

Ta bort transportsäkringarna Säkerhetsanvisningar Fukt i trumman kan bero på slutkontrollen. Medföljande tillbehör beroende på modell Tvättmaskinen är tung - var försiktig när du lyfter den. Obs! Slangar som fryser kan gå sönder eller

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning

Frånkoppling Sätt programväljaren på Från. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Smeg. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Alla maskiner som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna

Ta bort transportsäkringarna Säkerhetsanvisningar Medföljande tillbehör beroende på modell Fukt i trumman kan bero på slutkontrollen. Ta bort transportsäkringarna Vattenanslutning beroende på modell Tvättmaskinen är tung - var försiktig

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Siemens. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens.Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning.

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Ø 35 mm min.10 mm max. 90 max mm 58 cm Uppställnings- och monteringsanvisning sv 0,2 cm ,6 cm Sid. Säkerhetsanvisningar... 1 Miljövänlig

Ø 35 mm min.10 mm max. 90 max mm 58 cm Uppställnings- och monteringsanvisning sv 0,2 cm ,6 cm Sid. Säkerhetsanvisningar... 1 Miljövänlig Tvättmaskinen är tung - var försiktig när du lyfter den. Obs! Slangar som fryser kan gå sönder eller spricka. Placera inte tvättmaskinen i alltför kalla utrymmen eller utomhus. Tvättmaskinen kan skadas.

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b)

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

Washer- Dryer. Wk14D321Eu. siemens-home.com/welcome. Register your product online

Washer- Dryer. Wk14D321Eu. siemens-home.com/welcome. Register your product online Washer- Dryer Wk14D321Eu siemens-home.com/welcome Register your product online Din nya kombitvättmaskin Du har valt en kombitvättmaskin från Siemens. Ta ett par minuter och läs om och lär dig fördelarna

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

DAGLIG INFORMATIONSBOK

DAGLIG INFORMATIONSBOK DAGLIG INFORMATIONSBOK TACK FÖR ATT DU VALDE ATT KÖPA EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL För en mer omfattande hjälp och service, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register WWW Du kan ladda ner säkerhetsinstruktionerna

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

Din manual SAMSUNG B1245 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788370

Din manual SAMSUNG B1245 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788370 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG B1245. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin

Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG LB86-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om din tvättmaskin Grattis Du har valt en högklassig och modern hushållsmaskin från Siemens. Denna kombinerade tvättmaskin och torktumlare kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin,

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Bruks- och uppställningsanvisning

Bruks- och uppställningsanvisning Maxx 5 sv Bruks- och uppställningsanvisning Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvätt/tork-kombin och följ anvisningarna. Innehållsförteckning Användning

Läs mer

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion)

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion) Dulcodes UV-Desnfektonsanlage Drftnstrukton romnent Sgma/ 3 S3Ba (Basverson) S3Ca (Kontrollverson) romnent S3Ba S3Ca V. g. sätt fast typskylten här! Två drftnstruktoner erfordras för att säkerställa att

Läs mer

Din manual SIEMENS WH54880SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656067

Din manual SIEMENS WH54880SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656067 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WH54880SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier.

Avsedd användning. bara avsedd för hushållsanvändning, bara avsedd för att torka vattentvättade textilier. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Bosch. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier.

Avsedd användning. Enbart för hushållsbruk. Endast avsedd för att torka, fräscha upp eller släta ut vattentvättade textilier. Din torktumlare Grattis du har köpt en modern hushållsmaskin av hög kvalitet från Siemens. Kondenstumlaren med värmepump och automatisk rengöring av värmeväxlare utmärker sig genom sparsam energiförbrukning.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer