Project 115 Airless Sprayer 0418A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Project 115 Airless Sprayer 0418A"

Transkript

1 Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant

2 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b) O PRIME 2)

3 9 2) 10 (b) 1) l (a) PRIME 1) 11 2) 3) 12 (a) (b) PRIME l 13 A) B) cm D) C) cm cm cm

4 14 15 A) B) 16 2) 3) 1) A) B) 17 (a) (b) 18 (g) (e) (f) (d) (a) (c) (b)

5 19 20 (a) 1 2 (a) (a)

6 S Varnng! Varnng! Rsk för personskador på grund av njekton! Arless-anläggnngar arbetar med extremt högt spruttryck. 1 Låt 2 Observera 3 Det aldrg fngrar, händer eller andra kroppsdelar komma kontakt med sprutstrålen! Rkta aldrg sprutpstolen mot dg själv, andra personer eller djur. Använd aldrg sprutpstolen utan sprutstråle-berörngsskydd. Personskador som har uppstått av sprutmateral får nte behandlas som ofarlga skärsår. Uppsök omedelbart läkare vd hudskada som orsakats av sprutmateral eller lösnngsmedel för snabb, behandlng av medcnsk personal. Informera läkaren om vlket sprutmateral eller lösnngsmedel som har använts. följande punkter nnan produkten tas bruk: Anläggnng som har fel eller brster får nte användas. Säkra Wagner-sprutpstol med säkrngsspaken vd avtryckaren 3. Säkerställ korrekt jordnng - Anläggnngen måste alltd vara ansluten tll ett godkänt jordat uttag. 4. Kontrollera tllåtet arbetstryck för högtrycksslang och sprutpstol 5. Kontrollera att alla anslutnngsdelar är täta är mycket vktgt att anvsnngarna om regelbunden rengörng och underhåll av anläggnngen följs noggrant. Innan arbetet påbörjas och vd varje arbetspaus ska följande regler beaktas. 1. Tryckavlasta sprutpstol och högtrycksslang 2. Säkra Wagner-sprutpstol med säkrngsspaken vd avtryckaren 3. Stäng av anläggnngen. Sätt säkerheten främst! 1

7 S Project A Allmänna säkerhetsanvsnngar Läs genom samtlga anvsnngar. Underlåtenhet att följa de anvsnngar som följer kan orsaka elektrska stötar, brand och/eller svåra skador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrvna elverktyg (med nätsladd) och batterdrvna elverktyg (utan nätsladd) Förklarng av använda symboler Anger en drekt hotande fara. Om den nte undvks kan den leda tll dödsfall eller allvarlga personskador. Anger användnngstps och andra specellt användbara anvsnngar. Använd lämplgt hörselskydd under arbetet. Använd ett lämplgt andnngsskydd under arbetet. Använd lämplga skyddshandskar under arbetet 1. Arbetsplats a) Håll arbetsområdet rent och städat. Oordnng och dålgt belysta arbetsområden kan medföra olyckor. b) Arbeta nte med utrustnngen en omgvnng med explosonsrsk, där det fnns brännbara vätskor, gaser eller dammpartklar. Elverktyg bldar gnstor som kan antända damm eller ångor. c) Se tll att nga barn eller andra personer fnns närheten när du använder elverktyget. Om du blr störd kan du förlora kontrollen över utrustnngen. 2. Elsäkerhet a) Utrustnngens anslutnngskontakt måste passa stckuttaget. Kontakten får nte förändras på något sätt. Använd nte adapterkontakt tllsammans med skyddsjordade utrustnngar. Oförändrade kontakter och passande stckuttag mnskar rsken för en elektrsk stöt. b) Undvk kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spsar och kylskåp. Rsken för en elektrsk stöt är större om dn kropp är jordad. Utsätt nte utrustnngen för regn eller väta. c) Om vatten tränger n en elutrustnng ökar rsken för elektrska stötar. 2

8 S d) Använd nte sladden för att bära utrustnngen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stckuttaget. Se tll att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörlga delar på utrustnngen. Skadad eller veckad sladd ökar rsken för en elektrsk stöt. e) Om du arbetar med elverktyg utomhus måste förlängnngssladden vara godkänd för utomhusbruk. Rsken för en elektrsk stöt mnskar om du använder en förlängnngssladd avsedd för utomhusbruk. 3. Personsäkerhet a) Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd nte utrustnngen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medcn. Ett ögonblcks brstande uppmärksamhet vd användnng av utrustnngen kan medföra allvarlga skador. b) Använd personlg skyddsutrustnng, och bär alltd skyddsglasögon. Om du använder personlg skyddsutrustnng, som dammask, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vlket elverktyg du ska använda, mnskar rsken för skador. c) Undvk ofrvllg drfttagnng. Kontrollera att brytaren står läget "FRÅN" nnan du sätter kontakten stckuttaget. Olyckor kan nträffa om du har ett fnger på brytaren när du bär utrustnngen eller ansluter strömförsörjnngen med utrustnngen påkopplad. d) Ta bort nställnngsverktyg eller skftnycklar nnan du kopplar på utrustnngen. Ett verktyg eller en nyckel som stter en rörlg del av utrustnngen kan orsaka skador. e) Överskatta nte dg själv. Se tll att du står stadgt och hela tden har god balans. Då kan du kontrollera utrustnngen bättre vd oväntade stuatoner. f) Använd lämplg klädsel. Bär nga vda kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörlga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna rörlga delar. g) Detta aggregat är nte avsett att användas av personer (nklusve barn) med begränsad fyssk, sensorsk eller själslg förmåga eller personer utan erfarenhet och/eller kunskap, såvda nte arbetet sker under uppskt av säkerhetsansvarg eller att denne gett tllräcklg utbldnng hur aggregatet ska användas. Barn måste hållas under uppskt, så att de nte leker med aggregatet. 4. Noggrann hanterng och användnng av elverktyg a) Överbelasta nte utrustnngen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet. Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare nom det angvna effektområdet. b) Använd aldrg ett elverktyg med defekt brytare. Ett elverktyg som nte kan kopplas tll eller från är farlgt och måste repareras. c) Dra ur kontakten ur stckuttaget nnan du ställer n utrustnngen, byter tllbehörsdelar eller lägger från dg utrustnngen. Dessa försktghetsåtgärder förhndrar att utrustnngen startar oavsktlgt. d) Förvara elverktyg som nte används utom räckhåll för barn. Låt nte personer som nte känner tll utrustnngen eller nte har läst dessa anvsnngar använda den. Elverktyg kan vara farlga om de används av oerfarna personer. e) Sköt om utrustnngen noga. Kontrollera att rörlga delar fungerar felfrtt och nte klämmer, 3

9 S Project A att nte delar är trasga eller så pass skadade att de påverkar utrustnngens funkton. Se tll att få skadade delar reparerade nnan du använder utrustnngen. Många olyckor orsakas av att elverktygen är dålgt underhållna. f) Använd elverktyg, tllbehör, nsatsverktyg etc. enlghet med dessa anvsnngar och på det sätt som föreskrvs för den här specella typen av utrustnng. Ta hänsyn tll arbetsförhållandena och den arbetsuppgft som ska utföras. Farlga stuatoner kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för. 5. Servce a) Låt endast kvalfcerad fackpersonal reparera utrustnngen, och tllåt endast att orgnalreservdelar används. Detta garanterar att utrustnngens säkerhet bbehålls. b) Om elkabeln tll aggregatet råkar bl skadad, måste den bytas av tllverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörghet, för att utesluta rsker. För säker användnng av Arless högtryckssprutor skall särsklt följande säkerhetsföreskrfter beaktas. Hälsoskydd Flampunkt Explosonsskydd Varnng! Använd andnngsskydd: Sprutdmma och lösnngsmedelsångor är hälsovådlga. Arbeta endast väl ventlerade lokaler eller lokaler med utsug. V rekommenderar att arbetskläder, hörselskydd och handskar används. Spruta endast sprutmateral som har en flampunkt på mnst 21 C utan extra uppvärmnng. Flampunkten är den lägsta temperaturen vd vlken sprutmateralet avger ångor. Dessa ångor är tllräcklga för att blda en brandfarlg blandnng tllsammans med luften som fnns över sprutmateralet. Använd nte anläggnngen på platser som faller under explosonsskyddsförordnngen. Explosons- och brandfara vd sprutnng p.g.a. förelggande antändnngskällor Se tll att nga antändnngskällor fnns närheten, t.ex. öppen låga, tända cgaretter, cgarrer och tobaksppor, glödande trådar, heta ytor, o.sv. Elektrostatsk uppladdnng (gnst- eller flambldnng) Beroende på sprutmateralets strömnngshastghet vd sprutnng, är det möjlgt att anläggnngen laddas upp elektrostatskt. Vd urladdnng fnns det rsk för att gnstor eller lågor bldas. Därför är det nödvändgt att alltd jorda anläggnngen va den elektrska nstallatonen. Anläggnngen måste alltd vara ansluten tll ett godkänt jordat uttag. Ventlaton Tllse god, naturlg eller artfcell, ventlaton för att undvka brand och exploson samt skador på hälsan 4

10 S under sprutarbeten. Säkra maskn och sprutpstol Alla slangar, beslag och flterdelar måste vara säkert fastgjorda före användnng av spraypumpen. Osäkrade delar kan kastas ut med stor kraft eller läcka vätska under högt tryck vlket kan orsaka allvarlga skador. Säkra alltd pstolen vd monterng eller demonterng av munstycket samt vd arbetsavbrott. Rekyl från sprutpstol Vd högt arbetstryck uppstår en rekyl på upp tll 15 N när pstolens avtryckare trycks n. Om du nte är förberedd på detta fnns det rsk för att handen stöts tllbaka och du tappar balansen. Detta kan leda tll personskador. Konstant belastnng av dess rekyl kan leda tll varaktga hälsoskador. Max arbetstryck Tllåtet arbetstryck för sprutpstolen, sprutpstolens tllbehör och högtrycksslangen får nte vara lägre än det maxmala arbetstrycket 200 bar (20 MPa) som anges på anläggnngen. Sprutmateral Se upp för de faror som kan orsakas av det materal som sprutas ut och beakta påskrfter på behållarna eller anvsnngarna från materaltllverkaren. Spruta nte med några ämnen vars farlghet nte är känd. Högtrycksslang (säkerhetsföreskrft) Den elektrostatska uppladdnngen från sprutpstolen och högtrycksslangen leds bort va högtrycksslangen. Därför måste det elektrska motståndet mellan högtrycksslangens anslutnngar vara högst 197 kω/m (60 kω/ ft.). På grund av funkton, säkerhet och hållbarhet får endast WAGNER orgnal högtrycksslangar och sprutmunstycken användas. Överskt, se "Reservdelslsta". Anslutnng av masknen Anläggnngen måste alltd vara ansluten tll ett godkänt jordat uttag. Anslutnngen ska vara utrustad med en jordfelsbrytare INF 30 ma. Uppställnng av anläggnngen Vd arbete nomhus: I närheten av anläggnngen får nga lösnngsmedelshaltga ångor bldas. Anläggnngen placeras så långt från sprutobjektet som möjlgt. Håll aldrg sprutpstolen närmare än fem meter från anläggnngen. Vd arbete utomhus: Lösnngsmedelshaltga ångor får nte drva mot anläggnngen. Kontrollera vndrktnngen. Ställ upp anläggnngen så att nga lösnngsmedelshaltga ångor kommer n anläggnngen och lagrar sg där. Håll aldrg sprutpstolen närmare än fem meter från anläggnngen. Jordnng av sprutobjektet Objektets som ska besprutas måste vara jordat. 5

11 S Project A Rengörng av anläggnngen med lösnngsmedel När anläggnngen rengörs med lösnngsmedel får man nte spruta n eller pumpa tll behållaren med lten öppnng (sprundhål). Det förelgger rsk för att en explosv gas-/ luftblandnng bldas. Behållaren måste vara jordad. Maskn och tllbehör får nte rengöras med lättantändlga lösnngsmedel som har en flampunkt på under 21 C. Rengörng av anläggnngen Rsk för kortslutnng om vatten tränger n! Spruta aldrg av anläggnngen med högtrycks- eller ånghögtryckstvätt. Delar och beskrvnng Förpacknngen tll ert sprutmålnngssystem nnehåller följande delar: Sprutpstol med tre flter (M pstolen och vardera en av XS-S och M separat förpackade) Sprutmunstyckesenhet Tryckslang, längd: 7,5 m, Innerdameter: 6,35 mm Användarhandbok En axel, två axelplattor och fyra skruvar Två hjul (nkl. två metallkapslar och två plastkapslar) Ett skjutverktyg för nloppsventlen En monterngshjälp (placerad under överbehållaren) Bld 1 Manöverelement och funktoner (ytterlgare, detaljerade beskrvnngar av de ensklda lägena motsvarande avsntt användarhandböckerna ) Pos. Komponent Beskrvnng A) Utdragbart handtag.... Handtaget kan dras ut för transport och förvarng. B) Avtagbar överbehållare Överbehållaren kan tas av för enkel tömnng och rengörng. Den kan tas av när den är tom eller om den är fylld med materal. Fyll den med max 9,5 lter. Locket tll överbehållaren är nte tätt, därför kan materal tränga ut ur överbehållaren om för mycket materal fylls på eller om överbehållaren välter. C) Strömbrytare Strömbrytaren används för att starta och stänga av anläggnngen (O = från, I = tll). D) Vred PRIME/SPRAY När vredet PRIME/SPRAY står läget SPRAY leds vätskan n sprutslangen. När vredet står läget PRIME leds den n returlednngen. Plen på vredet PRIME/SPRAY antyder vrdrktnngen för PRIME och SPRAY. Vredet PRIME/ SPRAY används dessutom för att mnska trycket sprutslangen (se nstruktonerna för tryckavlastnng). E) Vredet PRIME/SPRAY.... Inställnng av anläggnngens funktoner: Prme, Clean/Roll, Spray 1 - MAX Spray. F) Returlednng Vätskan leds genom returlednngen tllbaka tll ursprungsbehållaren när vredet PRIME/SPRAY står läget PRIME. G) Handtagsspärr Med handtagsspärren kan handtaget dras ut och föras n.. H) Sprutpstol Sprutpstolen används för påförng av sprutmateralet och för att reglera matnngshastgheten.. I) Sprutslang Sprutslangen förbnder sprutpstolen med pumpen. 6

12 S Teknska data Typ av pump Kolvpump Spännng V ~ 50 Hz Upptagen effekt 625 W Säkrng Anslut endast tll uttag som är skyddat med jordfelsbrytare (16 A) Dubbel solaton Max spruttryck Max. sprutkapactet 1) Ljudtrycksnvå 2) Ljudnvåeffekt 2) Vbratonsnvå 2) Max temperatur på sprutmateralet 48 C Max. storlek på munstycket L (0,017") 190 bar 0,8 l/mn L WAd = (80+3) db (A) L pad = (91+3) db (A) a h =1,2 m/s Osäkerhet K = 1,5 m/s² Slanglängd 7,5 m Behållarens rymd 9,5 l Produktens dmenson 38 x 38 x 65 cm Vkt 12 kg 1) Dspersonsfärg med munstycke M och ett tryck på 138 bar 2) Uppmätt enlgt EN 1953 akustskt mätrum vd sprutnng av färg med maxmalt tryck Bearbetnngsbara sprutmateral Vatten- och lösnngsmedelshaltga lacker och lasyrer. Lackfärger, oljor, släppmedel, färger med bas av syntetsk harts, PVC-lacker, förlacker, grundlacker, spackelfärger och rostskyddsfärger. Dspersons- och latexfärger för nomhusanvändnng. Icke-bearbetnngsbara sprutmateral Materal som nnehåller kraftgt slpande komponenter, fasadfärger, lut och syrahaltga beläggnngsämnen. Materal med en flampunkt som är lägre än 21 C. Kontakta Wagner Servce om du har frågor angående sprutmateralets kompatbltet med materalen som har använts vd tllverknng av masknen. Användnngsområde Sprutnng av väggar nomhus samt mndre och medelstora objekt utomhus (t.ex. trädgårdsstaket, garageportar, etc.). Masknen får ej användas yrkesmässgt bruk. Monterng Bld 2 Monterng av hjulen 1. Skjut på dstansen (a), hjulet (b) och skjutmuttern (c) på axeln den avbldade ordnngsföljden. Kontrollera att dstansen (a) pekar med läppsdan mot axelns mtt. Du måste ställa axeln vertkalt på en plan och stabl yta för att montera hjulen. 7

13 S Project A 2. Slå försktgt med en hammare på monterngshjälpen (d) för att säkra skjutmuttern (c) på axelns ände. Upprepa för det andra hjulet. Bld 3 Monterng av axeln Skjut n de båda axeländarna spåren (a) (se bld). Dstansens läppsda (b) måste stta axelspåren. Försäkra dg om att axelplattorna är rktade och placerade enlgt blden (vänster och höger). Säkra varje platta med två skruvar. Snäpp fast hjulkapslarna (c) på änden av skjutmuttern. Bld 4 Monterng av handtaget Tryck på knappen (a) (se bld) och skjut n handtaget vagnen. När handtaget befnner sg helt vagnen släpper du knappen och drar handtaget tlls det hakar fast den övre eller den nedre postonen. Bld 5 Montera sprutslangen Försäkra dg om att pumpen är frånslagen och att sprutmasknen är frånkopplad från elnätet. 1. Skruva på högtrycksslangens gänga på anslutnngen på sprutslangen. Spänn fast med en skftnyckel. 2. Skruva på gängan på slangens andra ände på anslutnngen på sprutpstolen. Håll fast sprutpstolen med en skftnyckel vd handtaget och dra åt slangmuttern med ytterlgare en skruvnyckel. Sprutmunstycket bör först monteras när sprutanläggnngen och sprutslangen har spolats och fyllts. Förberedelser Förberedelse av sprutmateralet Med Project 115 kan nomhusväggfärger, lacker och lasyrer sprutas utan förtunnng eller endast något förtunnade. Se detaljerad nformaton på färgtllverkarens teknska datablad ( Internet download). 1. Rör materalet grundlgt och späd det kärlet enlgt rekommenderad utspädnng (ett rörverk rekommenderas för omrörnng). Spädnngsrekommendatoner Sprutmateral Lasyr outspädda Träskyddsmedel, bets, oljor, desnfektonsmedel, växtskyddsmedel outspädda Lösnngsmedels- eller vattenbaserade lackfärger, grundfärger, täcklack för blar, täcklasyr spädes 5-10 % Färger tll nnerväggar (dspersoner och latexfärger) spädes 0-10 % 2. Gör ett sprutprov (t.ex. på en bt kartong). 8

14 S Om sprutmönstret är jämnt som på bld 14 A är alla nställnngar korrekt gjorda. Om sprutmönstret uppvsar kantränder som på bld 14 B ökar du stegvs trycket eller förtunnar ytterlgare steg om 5 %. Bld 6 Säkra sprutpstolen 1. Kontrollera att avtryckaren är säkrad när du ska montera sprutmunstycket eller om nte sprutpstolen används. Pstolen är säkrad när låsspaken på avtryckaren står 90 vnkel (rät vnkel) mot avtryckaren. Bld 7 Tryckavlastnng Följ alltd nstruktonerna för tryckavlastnng när du stänger av anläggnngen. Därmed släpps trycket ut genom sprutslangen och sprutpstolen. Säkra sprutpstolen. Ställ strömbrytaren läge "O" (FRÅN). Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME. Se tll att du, när du vrder vredet, nte klämmer fngret. Avsäkra sprutpstolen och tryck avtryckaren mot kanten på materalbehållaren. Säkra sprutpstolen. Bld 8 Borttagnng/tömnng av överbehållaren Kontrollera att golvet och anordnngen är skyddade med trasor för att undvka skador. Ställ alltd överbehållaren på en hård, plan och stabl yta när du tar av den från anläggnngen Följ anvsnngarna om tryckavlastnng (se bld 7) och koppla från sprutanläggnngen från elnätet. Genomför tryckavlastnng. Dra bort returlednngen (a) från baksdan av överbehållarens hölje. Ta tag överbehållaren sdohandtagen (b) och dra försktgt ut den. När du har tömt samt rengjort överbehållaren och höljet tll överbehållaren sätter du på den gen. Sätt på returlednngen gen, stck n den genom öppnngen höljet tll överbehållaren. Överbehållaren kan vara mycket tung när den är fylld med sprutmateral. Lyft med benen och nte med ryggen för att undvka skador. 9

15 S Project A Skölj och förfyll Bld 9 Förfyllnng av sprutanläggnngen Försäkra dg om att pumpen är frånslagen och att sprutmasknen är frånkopplad från elnätet. 1. Dra ut returlednngen från överbehållaren och håll den över ett fat. 2. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME. Anslut sprutanläggnngen. Ställ strömbrytaren läget ON (I). Restmateral från pumpen och returlednngen strömmar ut ur returlednngen. Låt pumpen vara gång tlls det nte längre kommer ut någon vätska från returlednngen. 3. Stäng av pumpen. Ta ut returlednngen från fatet och stck åter n den öppnngen höljet tll överbehållaren. 4. Ta av höljet från överbehållaren. Fyll överbehållaren med önskat sprutmateral. Fyll den med max 9,5 lter (b). 5. Starta åter anläggnngen och försäkra dg om att materalet flödar ut ur returlednngen. Stäng av pumpen och sätt åter på höljet på överbehållaren. Bld 10 Lossa nloppsventlen När det nte kommer mer sprutmateral ut ur returlednngen kan eventuellt nloppsventlen ha fastnat. Följ följande nstruktoner. 1. Stäng av anläggnngen och koppla från den från elnätet. 2. Ta försktgt av överbehållaren. Rengör anslutnngsområdet mellan överbehållaren och basenheten. 3. För n skjutverktyget tll nloppsventlen (a) mtt nloppsventlen (b). Därmed ska nloppsventlen vara lossad och sprutvätskan flöda genom returlednngen. 4. Sätt åter på överbehållaren och returlednngen och fortsätt arbetet. Bld 11 Förfyllnng av sprutslangen 1. Avsäkra sprutpstolen och vrd vredet PRIME/SPRAY tll läget PRIME. Sprutmunstycket får nte vara monterad på sprutpstolen vd spolnng av sprutslangen. 2. Tryck på avtryckaren och rkta sprutpstolen mot fatets sdovägg. Vd användnng av oljebaserade medel måste sprutpstolen vara jordad vd spolnng (se varnng nedan). 3. Håll nte händerna vätskestrålen. Jorda sprutpstolen genom att trycka sprutpstolen mot kanten på en metallbehållare. Annars kan statsk elektrctet urladdas och orsaka brand. Håll avtryckaren ntryckt, starta pumpen (läge I) och vrd vredet PRIME/SPRAY tll läget SPRAY (1). Håll avtryckaren ntryckt tlls luft vatten och lösnngsmedel helt har tömts ut från sprutslangen och sprutvätskan flödar frtt genom slangen. När vredet PRIME/SPRAY fortfarande är läget SPRAY står slangen och sprutpstolen under högt tryck tlls vredet PRIME/SPRAY vrds tll läget PRIME. 10

16 S 4. Släpp avtryckaren. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME. Stäng av pumpen (läge O). Rkta sprutpstolen mot fatet och släpp den för att säkerställa att slangen nte längre står under tryck. Bld 12 Monterng av sprutmunstycket SKADERISK PÅ GRUND AV INJEKTION. Spruta aldrg utan munstycketsskyddet. Aktvera aldrg sprutan när munstycket nte befnner sg sprut- eller utspolnngsposton. Säkra alltd avtryckaren nnan du tar av, byter eller rengör munstycket. Säkra sprutpstolen. Skruva av munstyckesskyddet från pstolen. När du fäster muntyckesskyddet på sprutpstolen rktar du den enlgt bld 12 (a) och drar åt den för hand (b). Sprutmålnng Bld 13 Sprutmålnngsmetoder A) Nyckeln tll en lyckad lackerng är ett jämnt färglager över hela ytan. Rör armen med konstant hastghet och håll sprutpstolen på ett konstant avstånd från ytan som målas. Ett avstånd på 25 tll 30 cm mellan sprutmunstycket och ytan är optmalt. B) Håll sprutpstolen parallell med ytan. Rör på hela armen stället för att bara röra på handleden. C) Håll sprutpstolen vnkelrätt mot ytan som ska målas. Annars blr beläggnngen tjockare den ena änden än den andra. D) Tryck n avtryckaren på pstolen när du har startat rörelsen. Släpp avtryckaren nnan du slutar en rörelse. Sprutpstolen ska vara rörelse när du trycker n eller släpper avtryckaren. Överlappa varje armrörelse med ca 30 %. På så sätt erhålls en jämn täcknng av ytan. Följ nstruktonerna för tryckavlastnng när du har avslutat sprutnngsarbetet. När sprutnngsarbetet avbryts under längre td än en tmme ska rengörng för kort avbrott utföras (se avsnttet "Rengörng" denna användarhandbok). Bld 14 Användnng Kontrollera att färgslangen nte har några veck eller knutar och att det nte fnns några föremål med vassa kanter närheten. a. När trögflytande materal används vrder du vredet PRIME/SPRAY tll postton MAX SPRAY. b. När tunnflytande materal används vrder du vredet PRIME/SPRAY tll läge SPRAY (1) och använder mnmalt tryck. Färgslangen ska vara styv när vätskan börjar strömma. 3. Avsäkra sprutpstolen. 4. Tryck på sprutpstolens avtryckare för att tömma slangen på luft. 5. När vätskan når munstycket sprutar du mot en provyta för att kontrollera sprutmönstret. 6. Använd mnsta möjlga tryck som ger önskat sprutmönster (A). Om trycket är för kraftgt blr sprutmönstret för tunt. Om trycket är för lågt bldas ränder sprutmönstret eller ett ojämnt resultat med tydlga färgprckar. 11

17 S Project A Bld 15 Rengörng av gensatt munstycke När sprutmönstret har försämrats eller om det nte kommer ut någon färg ur munstycket även om avtryckaren är ntryckt ska du följa nedanstående nstrukton Försök nte rengöra munstycket med fngret. Vätskan står under högt tryck och kan orsaka skador på grund av njekton. Släpp avtryckaren och säkra pstolen. Vrd det vändbara munstycket 180 så att plen pekar mot den bakre delen av sprutpstolen (se bld 15). När sprutmunstycket står under tryck är det eventuellt mycket svårt att vrda. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME och tryck n avtryckaren på sprutpstolen. Därmed sänks trycket och munstycket är enklare att vrda på. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget SPRAY. Avsäkra sprutpstolen och tryck på avtryckaren medan du rktar den mot en kasserad träbt eller kartong. Därmed kan du blåsa loss förstoppnngen med trycket sprutslangen. När munstycket är rent sprutar färgvätskan ut en rak stråle med högt tryck. Släpp avtryckaren och säkra pstolen. Vrd på munstycket så att plen åter pekar framåt. Avsäkra sprutpstolen och fortsätt arbetet. Rengörng När du använder vattenbaserade materal, används ljummet såpvatten för rengörng av sprutanläggnngen. Vd användnng av lösnngsmedelshaltga sprutmedel ska ett lämplgt lösnngsmedel med flampunkt över 21 C användas vd rengörng. Använd nte lösnngsmedel för vattenlöslga materal, eftersom blandnngen förvandlas tll en gelaktg substans som är svår att få bort. Bld 16 Rengörng vd korta avbrott Följ endast denna anvsnng vd användnng av vattenlöslga materal. Om du har använt lösnngsmedelshaltga materal ska du följa anvsnngarna för rengörng och långtdsförvarng. A) Avbryta arbetet 1. Följ anvsnngarna om tryckavlastnng (se bld 7) och koppla från sprutanläggnngen från elnätet. 2. Häll försktgt ca. 200 ml vatten över färgen för att förhndra att färgen torkar. 3. Svep n sprutpstolsenheten en fuktg trasa och lägg den sedan en plastpåse. Knyt hop plastpåsen så att den håller tätt. Förvara sprutanläggnngen på en lämplg plats utom räckhåll för solljus. B) Återuppta arbetet 1. Ta upp sprutpstolen från plastpåsen. Rör ner vattnet färgen. 2. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME. 3. Anslut åter sprutanläggnngen. 4. Vrd på vredet tll läge ON (I). 5. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget MAX SPRAY. Testa sprutanläggnngen på en provyta och fortsätt därefter arbetet. 12

18 S Bld 17 Spola systemet 1. Utför tryckavlastnng (se bld 7). 2. Töm ut sprutmateralet från överbehållaren (se bld 8). 3. När du har tagt av överbehållaren spolar du den med en lämplg rengörngslösnng tlls den är ren. 4. Säkra sprutpstolen och ta av sprutmunstyckesenheten. Sätt åter på överbehållaren och returlednngen. Fyll överbehållaren med en lämplg rengörngslösnng. 5. Ställ ett fat (a) bredvd behållaren med sprutvätska (b). Behållarna måste vara kontakt med varandra. Rkta sprutpstolen mot kanten av behållaren med sprutvätska (b) och håll n avtryckaren. 6. Håll avtryckaren ntryckt, starta pumpen (läge I) och vrd vredet PRIME/SPRAY tll läget SPRAY (1) för att spola ur materalet från slangen tll behållaren med sprutvätska. Håll fortfarande avtryckaren ntryckt för följande steg. 7. Medan rengörngslösnngen strömmar genom sprutpstolen fortsätter du att hålla avtryckaren ntryckt och rktar sprutpstolen mot kanten på fatet (jorda sprutpstolen en metallbehållare vd spolnng av lättantändlga lösnngsmedel). 8. Håll avtryckaren ntryckt tlls en klar vätska (fr från färg) strömmar ut från sprutpstolen. Rengörngslösnngen måste eventuellt kasseras och bytas. 9. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME och tryck n avtryckaren för att frgöra trycket. 10. När det nte fnns mer rengörngslösnng överbehållaren fyller du på ny rengörngslösnng. 11. Ställ vredet PRIME/SPRAY läget PRIME och starta pumpen. 12. Pumpa ut rengörngslösnngen ur returlednngen två tll tre mnuter. Stäng av pumpen. 13. Ta av överbehållaren och spola ur den på nytt. 14. Sätt åter på överbehållaren. Bld 18 Rengörng av sprutpstolen 1. Utför tryckavlastnng (se bld 7). 2. Kontrollera att pumpen är frånslagen (läge O). Kontrollera att vredet PRIME/SPRAY står läge PRIME. Koppla från sprutanläggnngen från elnätet. 3. Skruva loss sprutpstolen från färgslangen med hjälp av två skftnycklar. 4. Lossa avtryckarskyddets klämfäste (a) från flterhuset (b) genom att dra av den från flterhuset. Skruva loss flterhuset. 5. Ta av fltret (c) från sprutpstolens hus och rengör den med en lämplg rengörngslösnng (ljummen såplösnng för vattenlöslga materal, lämplgt lösnngsmedel med en flampunkt på över 21 C för lösnngsmedelshaltga materal). 6. Ta av sprutmunstycket (d) från sprutskyddet. Rengör sprutmunstycket med en borste med mjuka borst och en lämplg rengörngslösnng. Kontrollera att även packnngen (e) och nfattnngen (f) som fnns den bakre delen av sprutmunstyckesenheten tas av och rengörs. 7. Sätt tllbaka det rengjorda fltret med den konska sdan framåt sprutpstolen. Den konska sdan (g) på fltret måste sättas korrekt sprutpstolen. Vd felaktg monterng sätts munstycket gen eller så går det nte att pumpa någon vätska ur sprutpstolen. 8. Montera sprutmunstycket (d), nfattnngen (f) och packnngen (e) och sätt åter sprutmunstyckesenheten. 9. Skruva åter fast sprutpstolen på färgslangen. Dra åt med en skruvmejsel. 13

19 S Project A Bld 19 Långtdsförvarng 1. Utför tryckavlastnng (se bld 7). 2. Ta av överbehållaren. Häll lte tunnflytande hushållsolja nloppsventlen (a). 3. Koppla från slangen från sprutslanganslutnngen. Lägg en trasa över anslutnngen tll sprutslangen och vrd vredet tll läget I. Låt anläggnngen vara gång ungefär fem sekunder. Stäng av pumpen (läge O). Koppla från sprutanläggnngen från elnätet. 4. Sätt åter på överbehållaren. 5. Rengör hela anläggnngen, slangen och sprutpstolen med en fuktg trasa för att ta bort färgrester. Sätt åter på sprutslangen. 6. Tryck på handtagsspärren för att fälla n handtagen. Bld 20 Rengörng av nloppsventlen (artkelnummer ) Om det uppstår problem vd förfyllnng av anläggnngen måste eventuellt nloppsventlen rengöras eller servas. Problem vd förfyllnngen kan undvkas om sprutanläggnngen rengörs på rätt sätt och anvsnngen för långtdsförvarng följs. Följ anvsnngarna om tryckavlastnng (se bld 7) och koppla från sprutanläggnngen från elnätet. 1. Ta bort överbehållaren. Lossa låsmuttern genom att skruva den moturs. 2. Ta av nloppsmuffen (1) med ett lämplgt verktyg (t.ex. nstcksnyckel SW 11). 3. Undersök gängan på nloppsmuffen och O-rngen på nloppsmuffen (2). Ta bort eventuella färgrester. 4. För att ta bort nloppsventlen måste du sätta på monterngshjälpen (8) på en nstcksnyckel (6) med en 5/8 -nsats (7). För n nloppsventlsverktyget nloppsventlen (a). Ta av nloppsventlsförskruvnngen från huset genom att vrda moturs. 5. Ta av nloppsventlen (9) och O-rngen tll nloppsventlen (10) från nloppsventlhuset. Rengör O-rngen eller byt den och smörj med en tunnflytande, matolja. 6. Sätt åter O-rngen tll nloppsventlen (10) huset och sätt på nloppsventlen (9). 7. Skruva åter nloppsventlsförskruvnngen (8) huset. Dra åt med nloppsventlsverktyget (7) och en nstcksnyckel (4, 5, 6). 8. Sätt åter packnngen (3). Sätt O-rngen tll nloppsmuffen (2) på nloppsventlsförskruvnngen (9) och sätt åter på nloppsmuffen (1) genom att vrda medurs. 9. Sätt åter på överbehållaren. Bld 21 Rengörng av utloppsventlen Utloppsventlen måste eventuellt rengöras när spruteffekten är för låg även efter att samtlga anvsnngar avsnttet "Hjälp vd störnngar" denna användarhandbok har utförts Följ anvsnngarna om tryckavlastnng (se bld 7) och koppla från sprutanläggnngen från elnätet. Skruva ut utloppsventlen ur huset med en skftnyckel. Undersök nsdan av utloppsventlhuset (a). Ta bort eventuella färgrester. Byt utloppsventlen. Dra åt med en skftnyckel. 14

20 S Reservdelsförtecknng Bld 22 Sprutpstol/-slang Pos. Artkelnr Beskrvnng Antal Sprutpstolenhet (utan munstycke) Munstycke, XS Munstycke, M Flter, XS-S (rött) Flter, M (gult) Sprutslang, 7,5 m, röd Tllbehör Artkelnummer Beskrvnng Sprutmunstycke, XS Vatten- och lösnngsmedelsbaserade färger och lackfärger, oljor och släppmedel Sprutmunstycke, S Färger med bas av syntetsk harts, PVC-färger Sprutmunstycke, M Lackfärger, mellanstryknngsfärger, grundfärger, spackelfärger, latexfärger och emulsonsfärger för nomhusbruk Sprutmunstycke, L Lackfärger, mellanstryknngsfärger, grundfärger, spackelfärger, latexfärger och emulsonsfärger för nomhusbruk, rostskyddsfärger Flter, XS-S (rött, 2 styck) Flter, M (gult, 2 styck) Flter, L-XXL+ (vtt, 2 styck) Ventlset (n- och utloppsventl) Alla ovan nämnda reservdelar är sltagedelar och täcks nte av garantn! Hjälp vd störnngar Problem Möjlg orsak Åtgärd A. Sprutanläggnngen startar nte. Sprutanläggnngen är nte ansluten tll elnätet. Anslut sprutanläggnngen. Strömbrytaren är frånslagen. Vrd strömbrytaren tll läget TILL (I). Sprutanläggnngen stängdes av medan den fortfarande stod under tryck. Motorn startar och stängs av vd sprutnng beroende på tryckbehov. Det är normalt. Fortsätt sprutnngsarbetet. Ingen spännng eluttaget. Kontrollera nätspännngen. Förlängnngskabeln är skadad Byt förlängnngskabeln. eller har låg kapactet. Det förelgger problem med Kontakta nköpsstället/återförsäljaren motorn. 15

21 S Project A Problem Möjlg orsak Åtgärd B. Sprutanläggnngen startar, men suger nte upp någon färg när vredet PRIME/SPRAY är ställt läget PRIME. C. Sprutanläggnngen suger upp färg, men trycket sjunker när avtryckaren på sprutpstolen trycks n. D. Ventlen SPRAY/PRIME står läget SPRAY och färgen flödar tll returlednngen. E. Munstyckesenheten läcker. F. Sprutpstolen sprutar nte. Anläggnngen har nte förfyllts ordentlgt eller har läckt ut vätska. Försök att förfylla anläggnngen på nytt. Överbehållaren är tom. Fyll på överbehållaren. Anläggnngen står snett. Ställ anläggnngen på en plan yta. Inloppsfltret är gensatt. Rengör nloppsfltet. Inloppsventlen stter fast. Rengör n- och utloppsventlen och byt ut sltna delar.* Inloppet kan vara gensatt med färgrester. För n skjutverktyget för nloppsventlen nloppsventlen. Inloppsventlen är slten eller Byt nloppsventlen.* skadad. Ventlen PRIME/SPRAY är Kontakta nköpsstället/återförsäljaren. gensatt. Sprutmunstycket är sltet. Byt sprutmunstycke.* Inloppsfltret är gensatt. Rengör nloppsfltet. Pstolfltret är gensatt. Rengör fltret eller byt det. Ha alltd reservflter på lager. Färgen är trögflytande eller Späd ut eller fltrera färgen. grovkorng. Utloppsventlenheten är slten. Byt utloppsventlenheten.* Inloppsventlenheten är slten Byt nloppsventlen.* eller skadad. Ventlen PRIME/SPRAY är Kontakta nköpsstället/återförsäljaren smutsg eller slten. Delen pstolen är slten eller Kontakta nköpsstället/återförsäljaren smutsg. Munstycket har nte monterats Kontrollera munstyckesenheten och korrekt. montera det på rätt sätt. En packnng behöver rengöras. Rengör packnngen. Sprutmunstycke eller pstolfltret Rengör sprutmunstycket eller är gensatt. pstolfltret. Sprutmunstycket har nte Vrd munstycket åt rätt håll. monterats korrekt. Vredet PRIME/SPRAY står nte Ställ vredet PRIME/SPRAY läget läget SPRAY. SPRAY. 16

22 S Problem Möjlg orsak Åtgärd G. Sprutmönstret är nte bra. Sprutpstolen eller munstycket är gensatt. Rengör sprutpstolen och fltrera färgen. Munstycket är sltet. Byt sprutmunstycket. Färgen är för trögflytande. Späd ut färgen. Tryckförlust. Se orsaker och lösnngar för problem C. * För dessa arbetssteg fnns specella reparatonssatser med nstruktoner. I avsnttet "Tllbehör" denna användarhandbok fnns en lsta över satser och dess artkelnummer. Daglgt underhåll - Det enda nödvändga daglga underhållet är grundlg rengörng. Följ rengörngsanvsnngarna denna användarhandbok. Ytterlgare underhåll - Vssa pumpdelar kan sltas och måste bytas. Pumpeffekten är dock den enda tllförltlga ndkatorn som vsar om delar behöver bytas. Ytterlgare nformaton om användnng av denna utrustnng fnns avsnttet "Hjälp vd störnngar". Vktg anvsnng om produktansvar enlgt EU-drektv som började gälla ansvarar tllverkaren endast för sn produkt om alla delar kommer från tllverkaren eller om dessa har godkänts av tllverkaren eller om anläggnngen har monterats och använts på korrekt sätt. Vd användnng av tllbehör och reservdelar från annan tllverkare kan ansvaret bortfalla helt eller delvs. I extrema fall kan myndghet förbjuda användnng av hela anläggnngen. Med orgnal WAGNER tllbehör och reservdelar är du garanterad att alla säkerhetsföreskrfter uppfylls. Anvsnng om avfallshanterng Enlgt EU-rktlnje 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller nnehåller elektrska eller elektronska produkter och dess omsättnng tll natonella bestämmelser får nte denna produkt avfallshanteras hushållsavfallet, utan måste nlämnas tll mljövänlg återvnnng! Dn förbrukade Wagner-produkt tas tllbaka av oss samt av våra återförsäljare och avfallshanteras åt er på mljövänlgt sätt. Kontakta detta fall en av våra servcepunkter eller återförsäljare eller vänd dg drekt tll oss. 17

23 S Project A 2 års garant Garantn gäller två år från nköpsdagen (kassakvtto). Den omfattar och begränsas tll kostnadsfr åtgärd av brst som bevsas ha uppkommt på grund av användnng av cke felfra materal vd tllverknngen eller monterngsfel eller kostnadsfr ersättnng av defekta delar. Garantn gäller nte vd användnng eller drfttagnng samt självständgt utförd monterng eller reparaton som nte anges användarhandboken. Garantn täcker nte heller delar som utsätts för sltage. Garantn gäller nte vd yrkesmässg användnng. V förbehåller oss utrycklgen för att lämna garant. Garantn upphör att gälla om anläggnngen öppnas av andra personer än av WAGNER Servce-personal. Transportskador, underhållsarbeten samt skador och störnngar som uppstår på grund av brstande underhållsarbeten täcks nte av garantn. Inköpsbevset för anläggnngen lämnas n orgnal vd garantanspråk. Så långt det är möjlgt utesluter v allt ansvar för person-, sak- eller följdskador, särsklt om anläggnngen har använts för andra ändamål än vad som anges användarhandboken, nte har tagts drft eller reparerats enlgt vår användarhandbok eller om reparatoner har utförts av en person som nte är fackman. Reparatoner eller servce som nte tas upp denna användarhandbok ska utföras av oss på fabrken. Kontakta oss butken där du köpte produkten vd garantanspråk eller reparatoner J. Wagner GmbH konformtetsdeklaraton Härmed ntygar v att 0418A - WAGNER Project 115 är konstruerad enlgt följande gällande bestämmelser: 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2002/95/EG, 2002/96/EG. Tllämpade harmonserade standarder, synnerhet: EN :2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010, EN ISO 12100:2010, EN 1953:1998+A1:2009, EN :2006+A1:2009, EN :1997+A1:2001+A2:2008, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008.V. T. Jeltsch Vce Presdent Product Strategy & Plannng. V. J. Ulbrch Development Manager Dokumentatonsansvarg J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-Str. 18 D Markdorf 18

24 S D J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-Str. 18 D Markdorf Hotlne 0180/ / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belge Velnglaan Mese-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. Parc de Gutenberg - Bâtment F8 8 voe la Cardon Palaseau Cedex DK/S Wagner Spraytech Scandnava A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzen E J. Wagner Spraytech Ibérca S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molns de Re (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servsa: GMA Elektromehanka d.o.o. Cesta Andreja Btenca 115, Ljubljana 1000/Slowenen +386(1)/ (1)/ H Magyarország szervz Hondmpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industrestraße Altstätten PL PUT Wagner Servce ul. E. Imel Swetochlowce +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporaton Spol.r.o Stancna 6, Sala Slowake +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. Zoonebaan EC Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Man Road Mddleton Cheney OX17 2ND UK-Helplne p per mnute (landlne) Part. No /2011_RS Copyrght by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servsa: EL-ME-HO Horvatnčćev put Rakov Potok/Kroaten / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australa Pty. Ltd., Kevlar Close, Braesde, VIC 3195/Australa +61/3/ /3/ V påtar oss nget ansvar för eventuella felaktgheter och förbehåller oss rätten att utföra ändrngar. 19

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990 Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect Flexo 990 Frågor? Har du några fler frågor eller något som är oklart? På Internet fnns flmer med detaljerade steg-för-steganvsnngar om hur

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 600 WoodPerfect S S W 600 WoodPerfect 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 600 WoodPerfect S 3 4 a A b B 5 S W 600 WoodPerfect 7

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

2 års garanti W 867 E S

2 års garanti W 867 E S 2 års garanti W 867 E S 11 12 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 19 18 20 17 16 15 13 14 28 27 26 24/25 23 22 30 21 31 29 d W 867 E c e A B f g 3 2 1 h i 1 2 A B C j 20-30 cm A B C k 5 18 4 3 2 1 6 19 11A 11B 12 C 7

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 Maritim S S W 560 Maritim 8 6 5 4 3 1/2 13 7 9 11 12 10 14 15 16 A B W 560 Maritim S a b click 2 1 A B C S W 560 Maritim + a -- b A B W

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar

Bruksanvisning Art Målarspruta 210 bar Bruksanvisning Art. 9047383 Målarspruta 210 bar Beskrivning: 220V målarspruta för målning med färg och träskydd. Levereras komplett med motor, kolvpump, sugslang, tryckslang och färg pistol. Målarsprutan

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Perfect Spray 800 spruttillsats S

Perfect Spray 800 spruttillsats S 2 års garanti Perfect Spray 800 spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 800 Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti PowerRoll System S a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 S HJÄRTLIGT TACK FÖR

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE S 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 . W 450 SE S Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol. Du har

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Brilliant spruttillsats S

Brilliant spruttillsats S 2 års garanti Brilliant spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 16 Brilliant S Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 1 Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTSINSTRUKTIONEN

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTSINSTRUKTIONEN UNIVERAL PRAYER W 950 FLEXIO ÖVERÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTINTRUKTIONEN wagner-group.com W 950 Flexo Innehållsförtecknng. Förklarng av använda symboler... 2. Allmänna säkerhetsanvsnngar...2 3. äkerhetsanvsnngar

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

2 års garanti W 640 S

2 års garanti W 640 S 2 års garanti W 640 S 1 3 4 5 6 1/2 7 8 9 12 11 13 10 2 a b 0209058 0050342 3 4 a b 5 6 A B 7 8 A B C 2 9 10 1 - + 11 5-15 cm 12 a b 13 A B 14 6 7 1 2 3 4 5 13 12 8 11 9 10 W 640 S Var god läs denna bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 SV Användarhandbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer