Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.."

Transkript

1 Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal

2 Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta samtal... 7 Stänga av/koppla n rngsgnal... 8 Koppla n kamerabld... 8 Växla färgkamerans vsnng... 9 Kopplngsfunktoner...9 Öppna port... 9 Tända belysnng (endast samband med en kopplngsaktor)... 9 Menygränssnttets uppbyggnad...10 Kameraval...11 Internrngnng...11 Kopplng...12 Portöppnarautomatk...12 Statusvsnng...13 Ställa n talvolym...13 Ställa n rngsgnalvolym...14 Välja rngsgnalmelod...14 Ljusstyrka Kontrast Färg...15 Inkopplngstd...15 Idrftsättnngsmeny...16 Prortet...16 Frekvens...17 Motstånd...17 Belysnng...18 Dsplay...19 Språk...19 Tlldela...20 Fabrksnställnng...21 Verson...22 Tlldela portregster tll vdeotermnalen...23 Tlldela vdeotermnalen va vånngsanropsknapp...23 Tlldela svarsapparat tll vdeotermnalen...24 Tlldela en vdeotermnal tll en svarsapparat...25 Tlldela en kopplngsaktor tll vdeotermnalen...26 Teknska data...27 Garant...28

3 Beskrvnng Vdeotermnal är en svarsapparat Gra porttelefonsystem med stor TFT-färgdsplay och praktsk röststyrnng. Vdeotermnalen manövreras med vrd- och tryckknapp med bakgrundsbelysnng och fyra funktonsknappar. Gra VdeoTermnal kan nstalleras på tre olka sätt: den modulära funktonspelaren (utanpålggande) montageramen, utanpålggande montageramen, nfällt VdeoTermnal Menu 1 Apparatdosa 2 VdeoTermnal 3 Glasplatta 3

4 BUS ET ZV Montage Lednngslängder för spännngsförsörjnng Den maxmala lednngslängden mellan spännngsförsörjnngen och vdeotermnalen beror på lednngarnas dameter. Den är 50 m vd dameter på 0,6 mm och 80 m vd dameter på 0,8 mm. Om dessa maxmala lednngslängder överskrds kan funktonsstörnngar hos vdeotermnalen nträffa. 1. Fastställ den optmala monterngsplatsen: Som monterngshöjd rekommenderar v att du placerar dsplayens mtt mellan 1,60 m och 1,70 m. 2. Installera den modulära funktonspelaren eller montageramen (se monterngshandlednngen för funktonspelare eller montageram). 3. Ta ut vdeotermnalen ur apparatdosan. 4. Öppna de lednngsngångar som behövs apparatdosan och stck n matarlednngarna. 5. Sätt n apparatdosan funktonspelaren eller montageramen och skruva fast den. 6. Anslut vdeotermnalen: 2-trådsbusen tll BUS-klämmorna, spännngsförsörjnngen (24 V DC, 700 ma) tll ZV-klämmrona, eventuellt vånngsanropsknappen tll ET-klämmorna. 230 V AC BUS ET ZV Spannungsversorgung 24 V DC BUS ZV 7. Sätt n vdeotermnalen funktonspelaren eller montageramen och skruva fast den med 4 skruvar. 8. Sätt på glasplattan och tryck tll, så att fästfjädrarna hakar. Startprocedur för vdeotermnalen När drftspännngen kopplas tll startar programvaran tll vdeotermnalen. Denna startprocedur tar ca 30 sekunder. Under denna td lyser betjänngsknappen gult. 4

5 Demontage av glasplattan Man demonterar glasplattan genom att trycka den framåt med hjälp av de medföljande demontagesugkopparna. Användnng Vdeotermnalen manövreras med de 4 funktonsknapparna och tryckknappen med bakgrundsbelysnng. VdeoTermnal 1Dsplay 2"Menu"-knapp Menyn slås på/av genom en kort knapptrycknng (se sdan 10). Dsplayen och färgkameran slås på/av genom en lång knapptrycknng (se sdan 8). Menu 1 3 Knapp Drektkopplng av en kopplngsaktor (se sdan 9). 4 Knapp Används för att stänga av rngsgnalen (se sdan 8) Knapp Drektaktverng av portöppnaren (se sdan 9). 6Mkrofon 7 Betjänngsknapp Betjänngsknappen används för att besvara och avsluta ett samtal och för genomsläppsfunktonen (se sdan 6). Man kan välja och bekräfta funktonerna de olka menyerna genom att vrda och trycka. Vd flera anslutna färgkameror används betjänngsknappen för omkopplng tll nästa kamera (se sdan 9). 8Högtalare 5

6 Vanlga samtal Ta mot samtal 3 Vd nkommande samtal blnkar betjänngsknappen grönt två mnuter. Om samtalet kommer från ett vdeoportregster kopplas dsplayen automatskt n och vsar kamerablden. Numret för den vsade kameran vsas på dsplayen. Camera1 Door call Accept call Camera Om samtalet kommer från ett audoportregster vsas "Portrngnng" (Door call) och "Ta emot samtal" (Accept call) på dsplayen. Om samtalet kommer från en svarsapparat vsas "Internrngnng" och "Ta emot samtal" (Accept call) på dsplayen. En färgkamera systemet kan kopplas n med funktonsknappen "Kamera" (Camera). Om det fnns flera färgkameror kopplas den senast aktva kameran n. 1. Tryck kort på betjänngsknappen för att påbörja samtalet med personen vd regstret. 3 Betjänngsknappen lyser med fast grönt sken medan samtalet pågår. Maxmal samtalstd Max. samtalstd är 2 mnuter. Samtalet avslutas automatskt när denna td har gått. 6

7 Genomsläppsfunkton Om bakgrundsbullret vd portregstret är så högt, att talrktnngen nte växlar automatskt, kan du koppla tll genomsläppsfunktonen: 1. Tryck då på betjänngsknappen under samtalet. Under tden som knappen hålls ntryckt, går det bara att tala från vdeotermnalen tll portregstret. 2. Släpp knappen gen, när du vll låta den upprngande tala. Avsluta samtal Door call 3 Betjänngsknappen lyser med fast grönt sken medan samtalet pågår. Under ett samtal med ett audoportregster eller ett nternsamtal med en annan svarsapparat vsas "Avsluta samtal" (End call). End call Camera 1. Tryck kort på betjänngsknappen när du vll avsluta samtalet. 3 Belysnngen knappen slocknar. 7

8 Stänga av/koppla n rngsgnal Stänga av rngsgnalen endast vd behov Stäng av rngsgnalen endast undantagsfall. Annars fnns det rsk för att rngnngen nte uppfattas t.ex. en nödstuaton. 1. Tryck på knappen för att stänga av rngsgnalen. 3 Vd avstängd rngsgnal lyser betjänngsknappen med fast rött sken. 2. Tryck på knappen gen för att koppla n rngsgnalen gen. 3 Belysnngen knappen slocknar. Stänga av rngsgnalen menyn "Portöppnarautomatk" (Automtc door opener). Rngsgnalen tll vdeotermnal kan alternatvt också stängas av menyn "Portöppnarautomatk" (Automatc door opener) (se sdan 12). Koppla n kamerabld Med menyknappen kan dsplayen tll vdeotermnalen och den tllhörande färgkameran kopplas n/från: 3 s 3 s Menu Menu 1. Tryck på menyknappen (Menu) ca 3 sekunder för nkopplng. 3 Om det fnns flera färgkameror kopplas den senast aktva kameran n. 3 På dsplayens nedersta rad vsas kontnuerlgt betecknngen för kameran som för närvarande är aktv. 2. Tryck på menyknappen gen (Menu) ca 3 sekunder för frånkopplng. 8

9 Växla färgkamerans vsnng Om det fnns flera färgkameror kan man växla mellan de olka kamerablderna med betjänngsknappen: 1. Vrd på betjänngsknappen för att välja nästa kamera. Vd fler än två kameror: Vrdnng medurs = nästa kamera, vrdnng moturs = föregående kamera. 3 På dsplayens nedersta rad vsas kontnuerlgt betecknngen för kameran som för närvarande är aktv. Kopplngsfunktoner Öppna port 1. Portöppnaren utlöses med knappen. 3 Om det fnns flera portar, aktveras den portöppnare nom 2 mnuter, från vars portregster samtalet har kommt. 2 mnuter efter nkommet samtal eller 30 sekunder efter avslutat portsamtal, sker omkopplng tll huvudporten. Tända belysnng (endast samband med en kopplngsaktor) Kopplngar kan utlösas på två olka sätt på vdeotermnalen: med knappen : 1. Med knappen kopplas belysnngen (t.ex. ytter- eller trapphusbelysnng) om. va menyn "Kopplng" (Swtchng) (se sdan 12) 9

10 Menygränssnttets uppbyggnad Menu 1. Tryck kort på menyknappen (Menu) för att slå på menyn. Slå på menyn medan portöppnarautomatken är aktverad eller rngsgnalen är avstängd. Om portöppnarautomatken är aktverad eller rngsgnalen är avstängd (betjänngsknappen lyser rött), vsas statusvsnngen först när man trycker kort på menyknappen (Menu) (s. sdan 13). Menyn startar när menyknappen (Menu) (tllbaka) () trycks n gen Menu Frequency Resstor Lghtng Dsplay Language Assgn Factory settng Verson Camera selecton Internal call Swtchng Automatc door opener Speech volume Rngng tone volume No camera found ^ v 2 Menu 1Menynamn: Menynamnet anger vlken meny som är aktv (här drftsättnngsmeny programmerngsläge). 2 Bläddrngsplar: Bläddrngsplarna anger vlka rktnngar du kan navgera med betjänngsknappen. 3Urvalspl: Urvalsplen anger vlken meny du för tllfället har valt med betjänngsknappen. I detta exempel öppnas menyn "Kameraval" (Camera selecton) när man trycker mtt på betjänngsknappen. 4Statusrad: För vsnng av eventuella statusmeddelanden. 5 Förloppskännetecken funktonsknappar: Här vsas de för tllfället möjlga förloppen för funktonsknapparna. I detta exempel avslutas huvudmenyn med menyknappen. Grundfunktonerna för funktonsknapparna (t.ex. nkopplng av kamera med menyknappen (Menu)) kan då nte utföras. 10

11 Kameraval Camera selecton Camera 1 Camera 2 I menyn "Kameraval" (Camera selecton) vsas alla tlldelade färgkameror. Man kan välja och koppla n önskad kamera genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. Menu Camera selecton Internal call Swtchng Automatc door opener Speech volume Rngng tone volume Assgn rngng tone melody Brghtness Contrast Colour Swtch-on tme Camera blocked for tme Om menyn "Kameraval" (Camera selecton) väljs medan ett "vdeosamtal" pågår porttelefonsystemet, vsas "Kamera temporärt spärrad" (Camera blocked for tme) på statusraden. Om det nte fnns någon färgkamera porttelefonsystemet, eller om ngen har programmerats ännu, vsas "Ingen kamera httades" (No camera found) på statusraden. Internrngnng Internal call Internal call 1 Internal call 2 Internal call 3 Internal call 4 Internal call 5 Internal call 6 Internal call 7 Internal call 8 Internal call 9 Internal call 10 Internal call 11 Internal call 12 Internal call 13 Internal call 14 I menyn "Internrngnng" (Internal call) kan man rnga tll tlldelade svarsapparater. Man kan välja och rnga tll önskad svarsapparat genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. Betjänngsknappen blnkar grönt 2 mnuter, tlls samtalet besvaras eller nternrngnngen avslutas genom att betjänngsknappen trycks n på nytt. 11

12 Kopplng Swtchng Swtchng acton 1 Swtchng acton 2 Swtchng acton 3 Swtchng acton 4 Swtchng acton 5 Swtchng acton 6 Swtchng acton 7 Swtchng acton 8 Swtchng acton 9 Swtchng acton 10 Swtchng acton 11 Swtchng acton 12 Swtchng acton 13 Swtchng acton 14 I menyn "Kopplng" (Swtchng) kan tlldelade kopplngar utlösas. Man kan välja och utlösa önskad kopplng genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. På statusraden vsas den senast utförda kopplngen. Med funktonsknapparna "på/av" (on/off) kan den markerade kopplngen slås på eller av. Swtchng 1: carred out on off Specfk n-/urkopplng med funktonsknapparna In-/urkopplng av en specfk kopplng med funktonsknapparna är endast möjlg när funktonen "Kopplng" (Swtchng) har valts på kopplngsaktorn. Grundfunktonerna och för funktonsknapparna kan detta fall nte utföras. Portöppnarautomatk Portöppnarautomatken används t.ex. läkarpraktker, där portöppnaren ska aktveras automatskt ca 4 sekunder efter trycknng på en portregsteranropsknapp. Om det fnns flera portregster systemet, fungerar automatken på portöppnaren för det portregster, varfrån rngsgnalen kom. Automatc door opener Automatc door opener Rngng tone deactvaton o Vrd och tryck på betjänngsknappen för att aktvera eller avaktvera portöppnarautomatken. Ett "o" menyn vsar att portöppnarautomatken är aktverad. Samtdgt lyser betjänngsknappen kontnuerlgt rött när portöppnarautomatken är nkopplad. Dessutom kan rngsgnalen för vdeotermnalen slås på/stängas av denna meny. Åtgärder efter strömavbrott Efter ett strömavbrott är portöppnarautomatken frånkopplad. 12

13 Statusvsnng Status Automatc door opener Rngng tone deactvaton o Om portöppnarautomatken är aktverad eller rngsgnalen är avstängd (betjänngsknappen lyser rött), vsas statusvsnngen först när man trycker kort på menyknappen (Menu). Menyn vsas när menyknappen (tllbaka) () trycks n flera gånger. Ställa n talvolym Speech volume 4 Level I menyn "Talvolym" (Speech volume) kan man ställa n talvolymen på vdeotermnalen 8 nvåer genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. Ställa n talvolymen under ett samtal Det lönar sg att ställa n talvolymen medan ett samtal pågår. När man trycker på betjänngsknappen lagras det nställda värdet och menyn avslutas. När menyn avslutas va menyknappen (tllbaka) () lagras nte ändrngen. 13

14 Ställa n rngsgnalvolym Rngng tone volume 4 Level I menyn "Rngsgnalvolym" (Rngng tone volume) kan man ställa n rngsgnalvolymen på vdeotermnalen 8 nvåer genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. När betjänngsknappen vrds ljuder den valda rngsgnalvolymen. När man trycker på betjänngsknappen lagras det nställda värdet och menyn avslutas. När menyn avslutas va menyknappen (tllbaka) () lagras nte ändrngen. Välja rngsgnalmelod Vdeotermnalen erbjuder fem rngsgnalmeloder, som kan användas ndvduellt från portregstrets anropsknappar, nternanropsknapparna andra svarsapparater eller vånngsanropsknappen. Därgenom kan alla ett hushåll (t.ex. föräldrar, barn) få en egen portregsteranropsknapp med en egen rngsgnalmelod. Rngsgnalmelodn ställs n va menyn "Tlldela rngsgnalmelod" (Assgn rngng tone melody). Utlös rngsgnal först Det är alltd melodn för den senast utlösta rngsgnalen som ändras. Assgn melody Melody 1 Melody 2 Melody 3 Melody 4 Melody 5 Door call I menyn "Tlldela melod" (Assgn melody) kan man välja melodn för den senast utlösta rngsgnalen genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. Den senast utlösta rngsgnalen vsas på den översta raden på dsplayen (här: portrngnng (Door call)). När betjänngsknappen trycks n spelas den valda melodn och den lagras på samma gång. Menyn avslutas med menyknappen (tllbaka) (). OBS! När du raderar rngsgnaler för svarsapparaten, återställs rngsgnalmeloderna tll fabrksnställnngen. 14

15 Ljusstyrka Kontrast Färg Välj kamera först En färgkamera måste väljas nnan en av menyerna "Ljusstyrka" (Brghtness), "Kontrast" (Contrast) eller "Färg" (Colour) väljs. Om ngen kamera har valts vsas meddelandet "Ingen kamera vald" (No camera selected). Brghtness Camera 1 50 % I menyerna "Ljusstyrka" (Brghtness), "Kontrast" (Contrast) eller "Färg" (Colour) kan man välja och ställa n de olka parametrarna genom att vrda och trycka på betjänngsknappen. När man trycker på betjänngsknappen lagras det nställda värdet och menyn avslutas. När menyn avslutas va menyknappen (tllbaka) () lagras nte ändrngen. Inställnngar vd flera vdeotermnaler och färgkameror Dessa nställnngar gäller endast för förbndelsen mellan aktv vdeotermnal och den aktva färgkameran. Om flera vdeotermnaler och/eller färgkameror är nstallerade, kan dessa parametrar ställas n ndvduellt för varje kamera på varje vdeotermnal. Inkopplngstd Swtch-on tme 65 s Fabrksnställnng: 30 s Inkopplngstden fastställer, efter vlken td vdeotermnalen kopplas från automatskt efter manuell nkopplng. Välj nkopplngstd mellan 20 och 120 s för vdeotermnal med betjänngsknappen. När man trycker på betjänngsknappen lagras det nställda värdet och menyn avslutas. När menyn avslutas va menyknappen (tllbaka) () lagras nte ändrngen. 15

16 Idrftsättnngsmeny Starta drftsättnngsmenyn så här: 1. Tryck på programmerngsknappen på styrmodulen 3 sekunder för att starta programmerngsläget. 3 Betjänngsknappen för vdeotermnalen blnkar rött. Menu 2. Tryck kort på menyknappen för att starta drftsättnngsmenyn. Menu Prorty Frequency Resstor Lghtng Dsplay Language Assgn Factory settng Verson Camera selecton Internal call Swtchng Automatc door opener Speech volume v I drftsättnngsmenyn fnns följande nställnngsalternatv: Prortet Prorty Man dsplay Secondary dsplay o Fabrksnställnng: Huvuddsplay Om flera vdeotermnaler eller TFTdsplayer används en lägenhet, får max. en vdeotermnal eller TFT-dsplay anges som huvuddsplay, övrga måste anges som sdodsplayer. Huvuddsplayen (Man Dsplay) kopplas n automatskt vd nkommande portrngnng. Sdodsplayerna (Secondary dsplays) kopplas nte n förrän någon svarar på svarsapparaten efter en portrngnng eller vd trycknng på menyknappen (3 sekunder). 16

17 Frekvens Välj kamera först En färgkamera måste ha valts nnan menyn "Frekvens" (Frequency) väljs. Om ngen kamera har valts vsas meddelandet "Ingen kamera vald" (No camera selected). Frequency Camera 1 För fnnställnng av vdeosgnalen mellan kamera och vdeotermnal kan du här med betjänngsknappen ställa n den optmala frekvensen för vdeosgnalen för den för tllfället aktva överförngssträckan. Om menyn "Frekvens" (Frequency) avslutas med "tllbaka" (), sparas nte ändrade nställnngar. 13 Inställnng vd flera vdeotermnaler och färgkameror Frekvensnställnngen gäller endast för förbndelsen mellan aktv vdeotermnal och den aktva färgkameran. Om flera vdeotermnaler och/eller färgkameror är nstallerade, måste frekvensen för överförngssträckan mellan vdeotermnalen och färgkameran ställas n ndvduellt på varje vdeotermnal. Motstånd Resstor Termnaton yes Termnaton no o Fabrksnställnng: Ja (yes) Här tll- och frånkopplas avslutnngsmotståndet tll vdeotermnalen. Denna nställnng är beroende av topologn. Närmare anvsnngar om detta fnns systembeskrvnngen, som följer med vdeostyrmodulen. 17

18 Belysnng Välj kamera först En färgkamera måste ha valts nnan menyn "Belysnng" (Lghtng) väljs. Om ngen kamera har valts vsas meddelandet "Ingen kamera vald" (No camera selected). Lghtng Camera 1 auto o off Fabrksnställnng: auto (auto) Här ställer du n beteendet för belysnng av färgkamerans synfält. Före nställnngen måste du välja aktuell färgkamera. auto: Belysnngen av färgkamerans synfält kopplas n vd en portrngnng eller vd manuell nkopplng av vdeotermnal, när omgvande ljusstyrka understger värdet 1Lux. från (off): Belysnngen av synfältet är alltd frånkopplad. Inställnng vd flera vdeotermnaler och färgkameror Belysnngsnställnngen gäller endast för aktv vdeotermnal och aktv färgkamera. Det nnebär, att om det fnns flera vdeotermnaler och/eller färgkameror, måste belysnngen för varje färgkamera ställas n ndvduellt på varje vdeotermnal. 18

19 Dsplay Dsplay off on o Fabrksnställnng: tll (on) Här anges om vdeotermnalen kan kopplas n med menyknappen. från (off): Vdeotermnalen kopplas n endast efter en portrngnng. Med denna nställnng går det nte koppla n manuellt va menyknappen. tll (on): Vdeotermnalen kopplas n efter trycknng på anropsknappen eller menyknappen. Inställnng vd flera vdeotermnaler När det fnns flera vdeotermnaler, måste denna nställnng göras på alla vdeotermnaler. Språk Language German Englsh o Fabrksnställnng: Tyska (German) Här kan du välja tyska eller engelska som menyspråk. 19

20 Tlldela Assgn Assgn call Provde nternal call Assgn swtchng acton o o I menyn "Tlldela" (Assgn) tlldelas komponenter från porttelefonsystemet (t.ex. portregster, svarsapparater och kopplngsaktorer) tll vdeotermnalen. De exakta arbetsmomenten för tlldelnng av komponenter beskrvs utförlgt från sdan 23. R: 3.10 S: 2.20 Tlldela samtal (Assgn call): Vdeotermnalen tlldelas en anropsknapp. R: 3.10 anger hur många anropsknappar som redan är nlärda och hur många som kan tlldelas maxmalt. I detta exempel är redan 3 anropsknappar tlldelade tll vdeotermnalen. Totalt 10 anropsknappar kan tlldelas. Aktvera nternrngnng (Provde nternal call): En nternrngnng på vdeotermnalen tllordnas en svarsapparat eller en TK-Gateway. Tlldela kopplng (Assgn swtchng acton): En kopplng på vdeotermnalen tlldelas en kopplngsaktor. S: 2.20 anger hur många nternrngnngar som är mellanlagrade. I detta exempel mellanlagras 2 nternrngnngar från vdeotermnalen. Totalt 20 nternrngnngar kan mellanlagras. Internrngnng - kopplng Funktonen "Tlldela kopplngar" (Assgn swtchng actons) är bara aktv när programmerngsläget är aktvt på kopplngsaktorn. I detta fall kan nga nternrngnngar aktveras. Den aktva funktonen markeras med "o" denna meny. 20

21 Fabrksnställnng Factory settng Dsplay parameters Delete cameras Delete call assgnment Delvered state Här återställs nställnngarna för vdeotermnalen tll fabrksnställnngarna. Det är skllnad mellan: Dsplayparametrar (Dsplay parameters): Här återställs värdena för menyerna för prortet, motstånd, dsplay, språk, ljusstyrka, kontrast, färg och nkopplngstd tll fabrksnställnngarna. Tlldelnngarna tll färgkameror, anropsknappar och portregster/svarsapparater bbehålls. Radera kameror (Delete cameras): Här raderas alla kameratlldelnngar. Värdena menyerna för frekvens, belysnng, ljusstyrka, kontrast och färg återställs tll fabrksnställnngarna. "Radera kameror" (Delete cameras) krävs t.ex. om busskopplaren tll vdeoportregstret ska bytas. När denna funkton är utförd, måste kamerorna anmälas på nytt: Starta programmerngsläget styrmodulen och tryck på en valfr knapp på alla portregster med färgkamera 3 s. Vktgt! Gå tll portregstren den ordnngsföljd som de senare ska vsas på vdeoblden (t.ex. Huvudport kamera 1, Sdoport Kamera 2...). Radera samtalstlldelnng (Delete call assgnment): Här raderas eller återställs alla tlldelade anropsknappar och rngsgnaler. Levererngstllstånd (Delvered state): Här återställs alla menyer för vdeotermnalen tll fabrksnställnngen. Dessutom raderas tlldelnngarna tll anropsknappar och färgkameror. 21

22 Verson Verson Här vsas den aktuella programversonen för vdeotermnalen CPU GIF KBA SES HW 0x ADR Fler menyer Nedan följer de menyer, som även är tllgänglga nställnngsmenyn och som redan har beskrvts tdgare denna bruksanvsnng: Kameraval (se sdan 11) Internrngnng (se sdan 11) Kopplng (se sdan 12) Portöppnarautomatk (se sdan 12) Talvolym (se sdan 14) Rngsgnalvolym (se sdan 14) Tlldela rngsgnalmelod (se sdan 14) Ljusstyrka (se sdan 15) Kontrast (se sdan 15) Färg (se sdan 15) Inkopplngstd (se sdan 15) 22

23 Tlldela portregster tll vdeotermnalen Gör så här för att tlldela en portregsteranropsknapp tll vdeotermnalen: 1. Tryck på knappen "Systemprogr." på styrmodulen 3 s för att starta programmerngsläget. 2. Tryck på anropsknappen på portregstret 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvtterngssgnalen. 3 Portregstret avger en lång kvtterngssgnal. Släpp knappen efter 3 s Om du nte släpper knappen efter den första kvtterngssgnalen, raderas alla anropsknapparna för portregstret efter ytterlgare 3 s. 3 s 3. Tryck på knappen på vdeotermnalen 3 s tlls du hör en kort kvtterngssgnal. 3 En lång kvtterngssgnal vsar att tlldelnngen är utförd. Tre korta kvtterngssgnaler anger en felaktg tlldelnng. Eventuellt är vdeotermnalens mnne fullt. Max. 10 anropsknappar kan tlldelas. 4. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på styrmodulen för att avsluta programmerngsläget. Tlldela vdeotermnalen va vånngsanropsknapp Om du under drftsättnngen nte har tllgång tll lägenheten, kan du tlldela vdeotermnalen även va en ansluten vånngsanropsknapp. I detta fall fungerar vdeotermnalen som en svarsapparat Gra porttelefonsystem. Tlldelnngen va en vånngsanropsknapp beskrvs systemhandboken. 23

24 Tlldela svarsapparat tll vdeotermnalen Med tllvalsanropsknapp för svarsapparater kan du utföra den så kallade nternanropsfunktonen. Va nternrngnngen kan en samtalsförbndelse skapas mellan svarsapparat och vdeotermnal. Gör så här för att tlldela en anropsknapp på en svarsapparat tll vdeotermnalen: 1. Tryck på knappen "Systemprogr." på styrmodulen 3 s för att starta programmerngsläget. 2. Tryck på anropsknappen på svarsapparaten 3 s. Släpp anropsknappen efter den korta kvtterngssgnalen. 3 Svarsapparaten avger en lång kvtterngssgnal. Släpp knappen efter 3 s Om du nte släpper knappen efter den första kvtterngssgnalen, raderas alla anropsknapparna för svarsapparaten efter ytterlgare 3 s. 3 s 3. Tryck på knappen på vdeotermnalen 3 s tlls du hör en kort kvtterngssgnal. 3 En lång kvtterngssgnal vsar att tlldelnngen är utförd. Tre korta kvtterngssgnaler anger en felaktg tlldelnng. Eventuellt är vdeotermnalens mnne fullt. Max. 10 anropsknappar kan tlldelas. 4. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på styrmodulen för att avsluta programmerngsläget. 24

25 Tlldela en vdeotermnal tll en svarsapparat Med vdeotermnalen kan du använda den så kallade nternanropsfunktonen. Va nternrngnngen kan en samtalsförbndelse skapas mellan vdeotermnal och svarsapparat. Gör så här för att tlldela vdeotermnalen tll en annan svarsapparat: 1. Tryck på knappen "Systemprogr." på styrmodulen 3 s för att starta programmerngsläget. Menu 2. Tryck på knappen "Meny" (Menu) på vdeotermnalen för att ta fram drftsättnngsmenyn. Assgn Provde nternal call Internal call 1 3. Välj menyn "Tlldela" (Assgn) drftsättnngsmenyn för vdeotermnalen. 4. Välj "Aktvera nternrngnng" (Provde nternal call) menyn "Tlldela" (Assgn). 5. Välj önskad nternrngnng (1 14) menyn "Aktvera nternrngnng" (Provde nternal call) och bekräfta. 3 Vdeotermnalen avger en lång kvtterngssgnal. 6. Tryck på knappen på svarsapparaten 3 s tlls du hör en kort kvtterngssgnal. 3 En lång kvtterngssgnal vsar att tlldelnngen är utförd. Tre korta kvtterngssgnaler anger en felaktg tlldelnng. Eventuellt är svarsapparatens mnne fullt. Max. 10 anropsknappar kan tlldelas en svarsapparat (utanpålggande, röststyrd svarsapparat max. 15 anropsknappar). 7. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på styrmodulen för att avsluta programmerngsläget. 25

26 Tlldela en kopplngsaktor tll vdeotermnalen 1. Tryck på knappen "Systemprogr." på styrmodulen 3 s för att starta programmerngsläget. 3 På kopplngsaktorn blnkar LED för det senast nställda drftläget. 2. Tryck flera gånger på knappen "Funkton" på kopplngsaktorn, tlls lysdoden för önskat drftläge blnkar. 3. Tryck på knappen "Progr." på kopplngsaktorn 3 s tlls lysdoden bredvd knappen blnkar. Menu 4. Tryck på knappen "Menu" på vdeotermnalen för att ta fram drftsättnngsmenyn. Assgn Assgn swtchng acton Swtchng acton 1 5. Välj menyn "Tlldela" (Assgn) drftsättnngsmenyn för vdeotermnalen. 6. Välj "Tlldela kopplng" (Assgn swtchng acton) menyn "Tlldela" (Assgn). 7. Välj och bekräfta önskad kopplng (1 14) menyn "Tlldela kopplng" (Assgn swtchng acton). 3 En lång kvtterngssgnal bekräftar att tlldelnngen är utförd. 8. Tryck kort på knappen "Systemprogr." på styrmodulen för att avsluta programmerngsläget. 26

27 Teknska data Mått: 182 x 240 x 52 mm (B x H x D) Spännngsförsörjnng: 24 V DC ± 10%, 700 ma Omgvnngstemperatur: -5 C tll +40 C Kapslngsklass: IP 20 Anslutnngar: 2 skruvklämmor 2-trådsbus 2 skruvklämmor vånngsanropsknapp 2 skruvklämmor extraförsörjnng 1 stckanslutnng systembus (6-polg) Färgsystem: PAL Antal bldpunkter: 640 x 480 (H x V) Tllåtna lednngslängder mellan VdeoTermnal - spännngsförsörjnng: VdeoTermnal - färgkamera: 50 m vd 0,6 mm lednngsdameter 80 m vd 0,8 mm lednngsdameter (slngresstans 6,5 Ω) se systemhandboken 27

28 Garant V ger garant enlgt gällande lagstftnng. Skcka apparaten portofrtt med felbeskrvnng tll vår kundtjänst: Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße Radevormwald Tyskland Gra Gersepen GmbH & Co. KG Elnstallatonssystem Postfach Radevormwald Tyskland Tel +49(0) Fax +49(0)

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. TV-gateway 2610..

Monterings- och bruksanvisning. TV-gateway 2610.. Monterings- och bruksanvisning TV-gateway 2610.. Innehållsförteckning Beskrivning... 3 Anslutning till en TV... 4 Anslutning till en BK-anläggning (kabelanslutning)... 5 Anslutning till IP-världen... 6

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200..

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200.. Monterings- och bruksanvisning Utanpåliggande gong 1200.. Beskrivning Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Inbyggnadshögtalare 1258 00

Monterings- och bruksanvisning. Inbyggnadshögtalare 1258 00 Monterings- och bruksanvisning Inbyggnadshögtalare 1258 00 Beskrivning Med inbyggnadshögtalaren integreras Gira porttelefonsystem i brevlådesystem, röstfack, inbyggnad bredvid dörr eller bakom frontplattor.

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265..

Bruksanvisning. Färgkamera för infällt portregister 1265.. Bruksanvisning Färgkamera för infällt portregister 1265.. Beskrivning Färgkameran ingår i Gira porttelefonsystem och används för utbyggnad av infällt portregister. Färgkameran har följande produktfördelar:

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Trådlös fjärrkontroll 2-kanals Best. nr. : 5352 10 Trådlös fjärrkontroll 4-kanals Best. nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Säkerhetsanvsnngar Monterng och anslutnng av elektrska enheter får bara utföras av kvalfcerade

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

Bruksanvisning. Kopplingsaktor

Bruksanvisning. Kopplingsaktor Bruksanvisning Kopplingsaktor 1289 00 Innehållsförteckning Beskrivning...3 Manöverenheter och indikeringar...4 Anslutningsklämmor...7 Montage...8 Inställning av driftläge...9 Omkoppling av driftläge efter

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion)

Driftinstruktion ProMinent Sigma/ 3 S3Ba (Basversion) S3Ca (Kontrollversion) Dulcodes UV-Desnfektonsanlage Drftnstrukton romnent Sgma/ 3 S3Ba (Basverson) S3Ca (Kontrollverson) romnent S3Ba S3Ca V. g. sätt fast typskylten här! Två drftnstruktoner erfordras för att säkerställa att

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Svarsapparat Video utanpåliggande

Monterings- och bruksanvisning. Svarsapparat Video utanpåliggande Monterings- och bruksanvisning Svarsapparat Video utanpåliggande 1279.. Innehållsförteckning Beskrivning...3 Användning...4 Vanliga samtal...6 Kopplingsfunktioner...10 Menygränssnittets uppbyggnad...11

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll... Före användnng...- Skvor som går att spela... Fjärrkontrollens användnngsavstånd... Försktghetsåtgärder... Informaton om skvor... Om symboler... Välja källa att ttta på...

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton-

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform Vägar: Bllgaste väg Bllgaste väg s t Indata: Rktad graf med bågkostnader c, start/slutnod s, t. Bllgaste väg-problemet: Fnn en väg från s tll t med mnmal kostnad. Kostnaden för en väg är summan av kostnaderna

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. 2kanals Best. nr. : 5142 00 5kanals (2+3) Best. nr. : 5145 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Om anvisningarna

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Chalmers, Data- och informationsteknik 2011-10-19. DAI2 samt EI3. Peter Lundin. Godkänd räknedosa

Chalmers, Data- och informationsteknik 2011-10-19. DAI2 samt EI3. Peter Lundin. Godkänd räknedosa LET 624 (6 hp) Sd nr 1 TENTAMEN KURSNAMN PROGRAM: namn REALTIDSSYSTEM åk / läsperod DAI2 samt EI3 KURSBETECKNING LET 624 0209 ( 6p ) EXAMINATOR TID FÖR TENTAMEN Onsdagen den 19/10 2011 kl 14.00 18.00 HJÄLPMEDEL

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

SVENSKA LADDNING ANSLUTNING DISPLAY SAMTAL AVISERINGAR AKTIVITET SÖMN MÅL PÄMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM

SVENSKA LADDNING ANSLUTNING DISPLAY SAMTAL AVISERINGAR AKTIVITET SÖMN MÅL PÄMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM SVENSKA LADDNING ANSLUTNING DISPLAY SAMTAL AVISERINGAR AKTIVITET 06 07 11 12 13 14 SÖMN MÅL PÄMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM 15 16 17 18 19 19 ÖVERSIKT 4 VÄNSTER knapp HÖGER knapp För att

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual

Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Spectra Optics KCP-10 Instruktions Manual Hur startar/stänger jag min Spectra Optics KCP-10? Du startar den genom att hålla in knappen Meny som finns belägen på baksidan av enheten i ca 2-3 sekunder Du

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installationsguide

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installationsguide Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatonsgude Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer