DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE"

Transkript

1 -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant.

2 Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton om hur du använder denna apparat WARNING FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALLA SERVICE. Denna åskblxt med ett plhuvud en lksdg trangel avser att varna användaren för att det fnns osolerad farlg spännng nut produktens hölje som kan vara tllräcklgt stor för att utgöra en rsk för männskor att få elektrska stötar. Utropstecknet nom en lksdg trangel avser att uppmärksamma användaren på att det fnns vktga drfts- och underhålls- (servce-) anvsnngar den ltteratur som medföljer produkten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Denna Dgtal Vdeo Dsc-spelare använder ett lasersystem. För att garantera säker användnng av denna produkt, läs denna bruksanvsnng noggrant och behåll den för framtda bruk. Kontakta en auktorserad servceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll - se servceprocedurer. Användnng av kontroller, justerngar eller utförande av annorlunda procedurer än de som specfceras här kan resultera exponerng för farlg strålnng. För att undvka drekt exponerng för laserstrålen, försök aldrg öppna ytterhöljet. Synlg laserstrålnng när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN. VARNING: Apparaten får nte utsättas för vattendroppar eller stänk och vattenfyllda föremål som t.ex. vaser får nte placeras på apparaten. Denna produkt är tllverkad för att uppfylla radonterferenskraven EEC DIREKTIV 89/6/EEC, 9/68/EEC och 7//EEC. Uppgfter om copyrght: Det är förbjudet enlgt lag att utan tllstånd kopera, sända ut, vsa, sända ut va kabel, vsa eller spela för publk eller hyra ut materal med copyrght. Denna produkt nnehåller en koperngsskyddsfunkton utvecklad av Macrovson. Koperngsskyddade sgnaler fnns nspelade på vssa skvor. Vd nspelnng och avspelnng av dessa skvor på eller va en vdeobandspelare blr blden brusg. Denna produkt nnehåller koperngsskyddsteknk som är skyddad genom krav vssa amerkanska patent och andra ntellektuella egendomsrättgheter som tllhör Macrovson Corporaton och andra rättsnnehavare. Användnng av denna copyrghtskyddsteknk måste godkännas av Macrovson Corporaton och är avsedd endast för hemmabruk och annat lknande begränsat tttande, såvda nte särsklt tllstånd erhållts av Macrovson Corporaton. Omvänd engneerng eller särtagnng är förbjudet. SERIENUMMER: Serenumret fnns på apparatens baksda. Detta nummer är unkt för apparaten och fnns nte på någon annan apparat. Du bör skrva n denna nformaton här och behålla denna bruksanvsnng som permanent bevs på dtt köp. Modell nr. Serenr. Funktoner: Kan spela, Vdeo-CD, ljud-cd eller VHS vdeoband. Ttta på en -flm medan du spelar n ett TV-program på vdeobandspelaren. Fjärrkontrollen hanterar både - och vdeo-cd-spelaren. Spelar n från tll vdeobandspelaren (såvda nte skvan är koperngsskyddad med Macrovson). HF stereo vdeobandspelare. Vktg nformaton om hur du använder denna apparat Denna apparat nnehåller en uppsättnng manöverorgan för att styra både -spelaren och vdeobandspelaren. Du kan använda de följande knapparna för att styra de olka delarna. POWER-knappen Du slår på apparaten genom att trycka på POWER -knappen på apparaten eller på fjärrkontrollen. -knappen Tryck på -knappen på fjärrkontrollen när du vll använda -spelaren. -ndkatorn frontpanelen tänds och vsar att du har valt. VHS-knappen Tryck på VHS-knappen på fjärrkontrollen när du vll använda vdeospelaren. VHS-ndkatorn frontpanelen tänds och vsar att du har valt vdeobandspelaren. Växlng mellan och vdeobandspelare 4 Tryck på knappen /VHS SELECT på frontpanelen om du vll växla mellan och vdeobandspelaren. Knappen OUTPUT SELECT 5 Välj vlken utgångskälla du vll vsa på TV-skärmen.

3 Innehåll Inlednng Säkerhetsföreskrfter Vktg nformaton om hur du använder denna apparat Innehåll Före användnng Spelbara skvor Försktghetsåtgärder Uppgfter om skvor Om symboler Frontpanel och dsplayfönster Fjärrkontroll Baksdan Förberedelse Anslutnngar Anslutnngar tll en TV eller satellt Anslutnng tll extrautrustnng Före användnng - vdeobandspelaren Använda dn vdeo första gångem Ställa n en vdeosgnal på dn TV Ställa n klockan Manuellt Ställa n färgsystemet Hur du använder huvudmenyn Ställa n en TV staton Automatskt Ställa n en TV staton Manuellt Ändra ordnngen på TV statoner Ta bort & välja TV statoner Före användnng - -spelaren Allmän förklarng Skärmdsplayen Ursprungsnställnngar Ursprunglga nställnngar allmän drft Språk Bld Ljud Annat Barnspärr Användnng Användnng med band Avspelnng av ett band Gör så här om du vll ha en bättre bld CM (Commercal message) Skp OPR (optmum Pcture Response) Spela ett band ShowVew Programmerng Tmer nspelnng med dsplay på skärmen Användnng med och vdeo-cd Spela en och en vdeo-cd Allmänna funktoner Att hoppa tll en annan TITEL Hoppa tll ett annat kaptel/spår Slow Moton Stllbld och bld-för-bldavspelnng Söknng Slumpvs Upprepnng Upprepnng A-B Tdssöknng D Surround Zoom Markörsöknng Specella -funktoner Ttelmeny Skvmeny Kameravnkel Ändrng av audospråket Textremsor Drft med Audo CD och MP-skvor Att spela Audo CD och MP-skvor Paus Att hoppa tll ett annat spår Upprepa Spår/Allt/Från Söknng Slumpspelnng Upprepa A-B D Surround Ändrng av audokanal Programmerad avspelnng Programmerad avspelnng med ljud-cd-och MP- skvor Programmerad avspelnng med vdeo-cd Upprepnng av programmerade spår Raderng av ett spår programlstan Att radera hela programlstan Ytterlgare funktoner - vdeobandspelaren Dsplay på TV skärmen Bandräkneverkets mnnesfunkton Barnspärr Vdeodoktor (självdagnos) (ez) Upprepa H-F Stereo Ljud system Wde screen 6: Ytterlgare funktoner - -spelaren Senaste tllståndsmnne Skärmsläckare Inställnng av vdeoläge Uppgfter om MP-skvor Specalnspelnng Kopera från tll vdeobandspelaren Spela n från en annan vdeobandspelare..... Referens Felsöknng Språkkodlsta Landskodlsta Specfkaton About the symbols for nstructons Indcates hazards lkely to cause harm to the unt tself or other materal damage. Indcates specal operatng features of ths unt. Indcates tps and hnts for makng the task easer. INLEDNING

4 Före användnng Spelbara skvor (8 cm / cm skvor) Vdeo CD (VCD) (8 cm / cm skvor) Audo CD (8 cm / cm skvor) Dessutom kan denna apparat spela CD-R eller CD-RW som nnehåller audottlar eller MP-fler, samt SVCD. Beroende på tllståndet hos nspelnngsutrustnngen eller CD-R/RW-skvan kan vssa CD-R/RW-skvor nte spelas på apparaten. Apparaten kan nte spela CD-R/RW-skvor som nte nnehåller några data eller som nnehåller andra typer av formaterade data än MP och CD-DA data. Fäst nte något märke eller etkett på någondera sdan (vare sg etkettsdan eller nspelnngssdan) på en skva. Använd nte oregelbundet formade CD:ar (t.ex. hjärtformade eller åttasdga skvor). De kan orsaka felfunktoner. Om - och vdeo-cd-skvor Vssa avspelnngsfunktoner för - och vdeo-cdskvor kan vara avsktlgt låsta av programtllverkare. Eftersom denna apparat kan spela - och vdeo-cdskvor enlgt ett skvnnehåll som har bestämts av programtllverkaren, kan vssa avspelnngsfunktoner apparaten vara blockerade, eller andra funktoner kan ha tllkommt. Se även anvsnngarna som följer men - och vdeo- CD-skvorna. Vssa -skvor som har tllverkats för affärsändamål kan nte spelas denna apparat. Regonkod på -spelaren och -skvor Denna -spelare är desgnad och tllverkad för avspelnng av regon ""- kodade -program. Regonkoden på etketten hos vssa -skvor ndkerar vlken typ av spelare som kan spela skvan. Denna apparat kan bara spela -skvor märkta "" eller "ALL". Om du försöker spela någon annan skva vsas meddelandet "Check Regonal Code" på TV-skärmen. Vssa -skvor kanske nte har någon regonkodssymbol trots att avspelnng nte kan göras på grund av områdesbegränsnngar. Skvrelaterade termer Ttel (endast ) Huvudflmens nnehåll eller medföljande artkels nnehåll eller muskalbum. Varje enskld ttel tlldelas en referenssffra som gör att du enkelt kan htta den. Kaptel (endast ) Avsntt av en flm eller muskstycke som är kortare än tteln. En ttel består av ett eller flera kaptel. Varje kaptel tlldelas en kaptelsffra som gör att du kan htta det kaptel du vll. Beroende på uppläggnngen av skvan kanske det nte fnns några kaptel. Spår (endast vdeo-cd och ljud-cd) Delar av en flm eller ett muskstycke på en vdeo-cd eller en ljud-cd. Varje spår har ett spårnummer som du kan använda för att htta det spår du vll ha. Scen På en vdeo-cd med PBC-funktoner (för avspelnng) är flmer och stllblder ndelade avsntt som kallas "scener". Varje scen vsas skärmmenyn med ett scennummer, som du kan använda för att htta den scen du vll ha. En scen består av ett eller flera spår. Typer av vdeo-cd-skvor Det fnns två typer av vdeo-cd-skvor: Vdeo-CD-skvor utrustade med PBC (verson.0) Du kan använda PBC-funktonerna (för avspelnng) för att samverka med systemet va menyer, sökfunktoner eller andra typska datorlknande funktoner. Dessutom kan du vsa högupplösta stllblder om de fnns på skvan. Vdeo-CD-skvor utan PBC (verson.) Dessa skvor fungerar på samma sätt som ljud-cdskvor. Du kan spela vdeoflmer och ljud, men de är nte utrustade med PBC. 4

5 Före användnng (forts.) Försktghetsåtgärder Förvarng av skvor Hanterng av apparaten Vd transport av apparaten Det är praktskt att spara orgnalkartongen och dess förpacknngsmateral för transport. Förpacka apparaten på samma sätt som den ursprunglgen kom från fabrken för maxmalt skydd. Vd nställnng av apparaten Bld och ljud från en närstående TV, vdeobandspelare eller rado kan störas under avspelnng. Flytta bort apparaten från TV:n, vdeobandspelaren eller radon eller stäng av apparaten efter att du tagt ur skvan, om detta nträffar. Stoppa tllbaka skvan stt fodral efter spelnng. Utsätt nte skvan för drekt solljus eller värme och lämna den nte en parkerad bl som är utsatt för drekt sol, eftersom det kan bl mycket hög temperatur blen. Rengörng av skvor Fngeravtryck och damm på skvan kan orsaka dålg bldkvaltet och ljudstörnngar. Torka av skvan med en ren trasa före avspelnng. Torka skvan från mtten och utåt. INLEDNING För att hålla ytan ren Använd nte lättflyktga vätskor som t.ex. nsektssprej nära apparaten. Lämna nte gumm- eller plastartklar kontakt med apparaten under längre td. De kan lämna märken på ytan. Rengörng av apparaten Rengörng av ytterhöljet Använd en mjuk, torr trasa. Om ytorna är väldgt smutsga kan man använda en mjuk trasa fuktad med en mld tvättlösnng. Använd nte starka lösnngsmedel som t.ex. alkohol, bensen eller thnner eftersom dessa kan skada apparatens ytor. För att få en tydlg bld -spelaren är ett precsonsnstrument. Om den optska lnsen eller skvans drvdelar är smutsga eller utsltna blr bldkvalteten dålg. Regelbunden nspekton och underhåll rekommenderas efter var 000 tmmas användnng. (Detta beror på drftmljön.) För detaljer, kontakta närmaste återförsäljare. Uppgfter om skvor Hanterng av skvor Rör nte vd skvans avspelnngssda. Håll skvan kanterna så att det nte blr några fngeravtryck på ytan. Sätt nte fast något papper eller tejp på skvan. Använd nte starka lösnngsmedel som t.ex. alkohol, bensen, thnner eller kommersellt tllgänglga rengörngsmedel eller antstatsprejer som är avsedda för äldre vnylskvor. Om symboler Om symboldsplayen kan vsas på TV-rutan under drft. Denna kon betyder att den funkton som förklaras bruksanvsnngen nte fnns tllgänglg på denna specfka vdeoskva. Om anvsnngarnas skvsymboler Ett avsntt vars ttel har en av följande symboler gäller bara för skvan som representeras av symbolen. VCD.0 Vdeo-CD-skvor med PBC-funktoner (för avspelnng) VCD. Vdeo-CD-skvor utan PBC-funktoner (för avspelnng) CD Audo CD-skvor. MP MP-skva. 5

6 Frontpanel och dsplayfönster POWER Sätter gång (ON) och stänger av spelaren (OFF). POWER-ndkator OPEN/CLOSE ( ) Öppnar eller stänger skvtallrken. Skvtallrk Ladda n skvan här. Koperngsknapp tll VHS -ndkator Skjuter ut bandet PAUSE ( / ) Stoppar avspelnngen tllfällgt / tryck upprepade gånger för avspelnng bld för bld. STOP ( Á ) Stoppar avspelnngen. Hoppa/sök framåt, snabbt framåt ( ) Hoppa tll NÄSTA kaptel/spår. Håll ntryckt två sekunder för snabbsöknng framåt. Spolar bandet framåt. PLAY ( G) Startar avspelnng. Hoppa/skanna bakåt ( ) Gå tll början av det aktuella kaptlet/ spåret eller tll FÖREGÅENDE kaptel/spår. Tryck och håll nere två sekunder för snabb bakåtsöknng. Spolar bandet bakåt. Bandfack OPEN/CLOSE EJECT VHS VIDEO L-AUDIO-R COPY /VHS OUTPUT SELECT PROG. Kontakt vdeo IN Kontakter ljud IN (V/H) OUTPUT SELECT Väljer en av dna utgångskällor för vsnng på TV-skärmen. TITLE Indkerar aktuell ttelsffra PROG. Programmerad avspelnng aktv Kanalprogram MP MP-skva nladdad Aktv ANGLE (kameravnkel) Tvåspråkgt läge Indkerar upprepnngsläge CD Audo CD nladdad nladdad VCD Vdeo CD nladdad Det aktuella TVprogrammet eller vdeon sänds stereo Fjärrsensor Rkta -spelarens fjärrkontroll mot denna. Vdeoprogramväljare VHS-ndkator Inspelnng vdeobandspelare /VHS-väljare Dsplayfönster Vsar aktuell status hos spelaren. CHP/TRK Indkerar aktuell kaptel- eller spårsffra Vdeobandspelarens nbyggda kanalväljare används En tdsnställd nspelnng har programmerats eller pågår Vdeobandspelaren spelar n Indkerar total speltd/td som gått Barnspärr aktverad Koperng tll vdeobandspelare pågår HF-spåret på ett vdeoband spelas Kassettndkator Vdeobandspelaren s hastghet är nställd på SP eller LP A B VCD ST PROG. TITLE ALL MP BIL PR CHP/TRK VCR TIMER REC CDREC HI-FI SP LP 6

7 AAA AAA Fjärrkontroll Valknapp /vdeobandspelare Väljer drftläge för fjärrkontrollen. POWER Slår apparaten av och på. TV/VCR Växlar mellan TVns och vdeobandspelarens nbyggda kanalväljare. DISPLAY CLK/CNT Aktverar skärmmenyn. Vsar aktuell td eller räknare. F G D E (höger/vänster/upp/ned) - Väljer en post menyn. - Väljer kanal för vdeobandspelaren. SETUP/ Aktverar eller tar bort nställnngsmenyn. TITLE Vsar ttelmenyn för skvan om den fnns. PAUSE/STEP ( ) Stoppar avspelnngen tllfällgt /tryck flera gånger för enbldsvsnng STOP ( Á ) Stoppar avspelnngen. Sfferknappar 0-9 Välj numrerade poster en meny. AUDIO Välj ljudspråk () eller en ljudkanal (CD). SUBTITLE Välj språk för textremsorna. MARKER Lägg n en markör vd avspelnng. SEARCH Vsar menyn för MARKÖRSÖKNING. ANGLE Väljer betraktnngsvnkel för kameran om möjlgheten fnns. RETURN - Tar bort nställnngsmenyn. - Vsar menyn för en vdeo-cd med PBC. CHILD LOCK Slår barnspärren av och på. POWER OPEN/CLOSE EJECT TV/VCR VHS OUTPUT SELECT DISPLAY CLK/CNT SETUP / SELECT OK ENTER DISC MENU AV TITLE PAUSE/STEP STOP REC/ITR BACKWARD PLAY FORWARD PROGRAM CLEAR AUDIO SUBTITLE MARKER - SEARCH C.LOCK ANGLE RETURN ZOOM REPEAT RANDOM SHOWVIEW A-B ez REPEAT CM SKIP VIDEO Plus + LP OPEN/CLOSE EJECT - Öppnar eller stänger skvsläden. - Skjuter ut vdeobandet. OUTPUT SELECT Väljer en av dna utgångskällor för vsnng på TV-skärmen. DISC MENU Aktverar menyn för en -skva. SELECT/ENTER/OK Bekräftar menyvalet. AV Väljer ngångskälla för nspelnng på band. REC/ITR Spelar n dna ngångskällor på band. Forward SKIP/SCAN ( )/ Fast - Forward - Söker framåt* / hoppa tll nästa kaptel eller spår. - Spolar bandet framåt. * Håll knappen ntryckt c:a två sekunder. PLAY (G) Startar avspelnng. Reverse SKIP/SCAN ( )/ Rewnd - Söker bakåt* / hoppa tll början av det aktuella kaptlet eller spåret eller hoppa tll närmast föregående kaptel eller spår. - Återspolar bandet. * Håll knappen ntryckt c:a två sekunder. PROGRAM Aktverar eller tar bort programmenyn. CLEAR - Tar bort ett spårnummer programmenyn eller en markör på MARKER SEARCH-menyn (markörsöknng). - Nollställer bandräknaren. REPEAT/ez REPEAT - Repeterar kaptel, spår, ttel, allt. - ez-repeterng A-B/LP - Repeterar sekvens. - Väljer nspelnngshastghet för bandet. RANDOM/CM SKIP - Spelar spår slumpvs. - Hoppar över reklammeddelanden (CM) ZOOM Förstorar vdeoblden. SHOWVIEW För att vsa programmenyn vd ShowVew programmerng INLEDNING Fjärrkontrollens drftsområde Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och tryck på knapparna. Avstånd: Crka 7 m ( fot) från fjärrsensorns framsda Vnkel: Crka 0 varje rktnng från fjärrsensorns framsda Insättnng av batterer fjärrkontrollen Ta bort batterluckan på fjärrkontrollens baksda och stoppa två R0 (storlek AAA) batterer med och nrktade korrekt. Varnng Blanda nte gamla och nya batterer. Blanda aldrg olka typer av batterer (standard, alkaln, osv.). 7

8 Baksdan AUDIO OUT (Vänster/höger) Ansluts tll en förstärkare, mottagare eller stereosystem. COAXIAL (Dgtal audo out jack) Kopplas tll dgtal (koaxell) audoutrustnng. ANTENN (Koppla antennen denna kontakt) EURO AV VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT EURO AV DECODER COAXIAL R EURO AV AUDIO/ VIDEO RF.OUT L /VHS OUT VIDEO OUT Nätsladd Kopplas n tll ett vägguttag. EURO AV AUDIO/VIDEO (VHS IN+OUT/ OUT) RF. OUT (Koppla n TV va detta uttag) VIDEO OUT Ansluts tll en TV med vdeongångar. Rör nte vd stften hos baksdans kontakter. Elektrostatsk urladdnng kan orsaka permanent skada på apparaten. 8

9 Anslutnngar Tps Beroende på TV:n och annan utrustnng som du vll koppla n fnns det olka sätt att koppla n spelaren. Använd bara en av nkopplngarna som beskrvs nedan. Ttta bruksanvsnngarna tll TV:n, vdeobandspelaren, stereoanläggnngen eller andra apparater vd behov för att göra bästa möjlga anslutnngar. För bättre ljudåtergvnng, anslut spelarens kontakter AUDIO OUT tll kontakterna audo n hos dn förstärkare, mottagare, stereo eller audo/vdeoutrustnng. Se "Anslutnng tll extrautrustnng" på sdan 0. Varnng Kontrollera så att -spelaren är nkopplad drekt tll TV:n. Ställ n TV:n på den rätta vdeonkanalen. Koppla nte -spelarens kontakt AUDIO OUT tll kontakten phono n (kassettdäck) hos audosystemet. Anslutnngar tll en TV eller satellt Anslut på ett av följande sätt, beroende på möjlgheterna hos dn befntlga utrustnng. Anslutnng endast för Du kan bara ttta på -skvor. Anslut kontakten VIDEO OUT fältet EXCLU- SIVE OUT på baksdan av apparaten tll TVn med den medföljande vdeokabeln. Anslut vänster och höger kontakt AUDIO OUT fältet EXCLUSIVE OUT på baksdan av apparaten tll TVn med den medföljande ljudkabeln. Baksdan Rear of ths av apparaten unt ((fältet exclusve EXCLUSIVE out connecton) OUT) EURO AV DECODER EURO AV AUDIO/ VIDEO VHS IN+OUT/ OUT AERIAL RF.OUT /VHS OUT DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL EXCLUSIVE OUT AUDIO OUT R L VIDEO OUT FÖRBEREDELSE Grundanslutnngar (AV) Anslut EURO AV AUDIO/VIDEO på apparatens bakpanel tll SCART-kontakten på TVn med en SCART-kabel. Rear Baksdan of TVav TVn SCART INPUT AUDIO INPUT VIDEO INPUT AERIAL Grundanslutnngar (RF) Anslut antennkabeln från dn nomhus-/utomhusantenn tll kontakten AERIAL på apparatens baksda. Anslut den medföljande antennkabeln på baksdan av apparaten och TV-apparatens antennngång. Satellte L R VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT EURO AV DECODER AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT COAXIAL R EURO AV RF.OUT L AUDIO/ VIDEO /VHS OUT Rear Baksdan of ths av unt apparaten (Basc connecton) (grundanslutnngar) VIDEO OUT 9

10 Anslutnngar (forts.) Anslutnng tll extrautrustnng Inkopplng tll en förstärkare utrustad med tvåkanals analog stereo eller Dolby Surround Koppla n -spelarens vänstra och högra AUDIO OUT tll den vänstra och högra audo nkontakten på förstärkaren, mottagaren eller stereosystemet med hjälp av de audokablarna. Om audoformatet hos den dgtala utgången nte passar dn mottagare kommer mottagaren att producera ett kraftgt dstorderat ljud eller nget ljud alls. Tryck på AUDIO för att se audoformatet hos den aktuella :n på skärmdsplayen. Inkopplng tll en förstärkare försedd med tvåkanals dgtal stereo (PCM) eller tll en Audo/ Vdeomottagare utrustad med en multkanals avkodare (Dolby Dgtal, MPEG eller DTS) Koppla n en av -spelarens DIGITAL AUDIO OUT-kontakter (KOAXIAL) tll motsvarande kontakt på förstärkaren. Använd en extra dgtal (koaxal) audokabel. Du måste aktvera spelarens dgtala utsgnal. (Se "Dgtal Audoutsgnal" på sdan 8). Dgtalt Multkanalsljud En dgtal multkanalsanslutnng ger den bästa ljudkvalteten. För detta behöver du en multkanals Audo/Vdeomottagare som stöder en eller flera av de audoformat som stöds av -spelaren (MPEG, Dolby Dgtal och DTS). Kontrollera mottagarens bruksanvsnng och de logo som fnns på mottagarens frontpanel. Varnng: På grund av DTS Lcensavtal kommer den dgtala utsgnalen att fnnas DTS dgtalutgången när DTS audo stream är vald. Baksdan av denna apparat VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT EURO AV DECODER AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT COAXIAL R EURO AV AUDIO/ VIDEO RF.OUT Pb L /VHS OUT VIDEO OUT L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT 0

11 Före användnng - vdeobandspelaren Använda dn vdeo första gångem Följande bld kommer att vsas på TV skärmen när du kopplat n dn vdeo första gången. För att ställa n TV kanaler så följ steg tll 4 som vsas ACMS (Se sd ). Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Ställa n en vdeosgnal på dn TV 4 Lagra den valda TV kanalen på dn TV. Du får ttta bruksanvsnngen tll dn TV om du nte vet hur man gör detta. 5 Fortsätt bara tll steg 5-8 om du nte kan få en klar bld på TVn efter det att du gjort steg - 4. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Kontrollera att dn vdeobandspelare står stanby läge genom att trycka på POWER på fjärrkontrollen. (bara klockan vsas på dsplayen.) 6 Tryck på PROG. eller på framsdan på dn vdeobandspelare mer än 4 sekunder. RF6 vsas på vdeons dsplay. Följande bld vsas på tv-skärmen : FÖRBEREDELSE Utgående sgnal på denna vdeobandspelare (VCR) är på UHF kanal 6. Om kanal 6 redan är upptagen av annan TV kanal eller om blden är suddg så kan du ändra kanal tll vdeon. Steg 5-8 vsar hur du ändrar utgående sgnal på vdeon. Dn TV tar emot en sgnal från vdeon på samma sätt som från en TV staton. Du måste välja ett kanalnummer tll vdeon och ställa n den så att du kan se på vdeoband. Om du har använt en SCART kontakt eller AUDIO och VIDEO kablar så behöver du nte göra denna nställnng. DnTV bör då redan ha en vdeokanal. Vanlgtvs kallad AV. RF CHANNEL 6 7 Tryck ner PROG. eller på vdeon för att välja en annan vdeokanal. Du kan välja en annan vdeokanal mellan tll 68. Man kan också ställa den på "OFF" om det förekommer nterferens när TV:n är andsluten tll vdeobandspelaren va en SCART-kabel. 8 Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Tryck på I knappen och sedan är du färdg. Ställ n denna kanal tlls en klar blå bld syns på TV skärmen Lagra denna kanal dn TV. Se tll att vdeon är rktgt nstallerad som vsades tdgare denna bruksanvsnng. Tryck på POWER knappen för att sätta på dn vdeo. Sätt på dn TV. Sätt ett nspelat band vdeon och tryck på PLAY på fjärrkontrollen. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Det gör nget om du nte har ett nspelat band detta läge. Om du sätter på vdeon och fortsätter med steg - 4 så kommer du stället för en bld på TVn se en blå bldskärm. Ställ n denna kanal tlls vdeoblden är skarp och ljudet klart. Om du har använt en SCART kontakt eller AUDIO och VIDEO kablar så behöver du bara välja AV kanalen. Denna kanal är redan nställd för bästa vdeo avspelnng på TVn. Se tll att du kopplat n vdeon på rätt sätt och ställt n en vdeokanal på dn TV. Om du nte ställer n en vdeokanal på TVn så kommer du nte att kunna se på nspelade vdeoband.

12 VCR Före användnng - vdeobandspelaren Ställa n klockan Manuellt Klockan dn vdeo kontrollerar tden, dag och datum nställnngar. För att ShowVew skall fungera rktgt så måste tden vara rätt nställd. Klockan ställs automatskt n med ACMS när dn vdeo tar emot en kanal som sänder text TV. Om sgnalen är svag så behöver du ställa n klockan manuellt. Tryck på knappen. Tryck på F eller G för att välja TIME DATE. Tryck på OK. Den automatska nställnngen kan stängas av genom att trycka på eller. Tryck på OK. Ställa n färgsystemet Tryck på. Huvudmenyn vsas på TV skärmen. Tryck F eller G för att välja SYSTEM. Tryck på OK. 4 Tryck på eller för att välja färgsystemet som används. REC fosd ON OFF Pr- P R SET AUTO TIME ACMS PAL DATE NIC MESECAM 6:9 4: OPR AB SYS- C TEM OSD Dr. SYS- TEM TIME DATE AUTO - - ADJUST : ON OK 5 Tryck på för att ta bort menyn. HH MM DD MM YY - - : TIME DATE Använd sfferknapparna på fjärrkontrollen för att ändra och knappa n TIMMA, MINUTER DAG, MÅNAD och ÅR. Notera att vdeon använder 4 tmmars vsnng. pm vsas som :00. Veckodag skrvs n automatskt när du ställer n datumet. HH MM DD MM YY 8 : TUE TIME DATE Om du matar n fel så tryck F eller G för att rätta tll detta. 4 Tryck på knappen.

13 VCR Före användnng - vdeobandspelaren Hur du använder huvudmenyn Denna vdeo kan enkelt programmeras genom att använda en meny som vsas på TV skärmen. Menyn kontrolleras med hjälp av FJÄRRKONTROLLEN. Tryck på POWER för att sätta på vdeon. Tryck på. Menyn kommer att vsas på TV skärmen. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. REC Ställa n en TV staton Automatskt ACMS systemet bygger på sgnaler som sänds från TV statoner och ger automatsk klocknställnng och dentferar TV statonen. Om sgnalen är svag eller varerar så fnns det en möjlghet att vdeon nte kan läsa TV statonens namn. För att lösa detta så läs avsnttet MANUELL INSTÄLLNING sdan 4. Tryck på POWER knappen på dn vdeo. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja ACMS. Tryck på OK. FÖRBEREDELSE REC - Ställer n tmern (se sd. ) PR SET - Manuell kanalnställnng (sd. 4) ACMS - ACMS (Automatskt Kanal Mnne System) (sd. ) TIME DATE - Datum och klocknställnng (se sd. ) O SYSTEM - För att ställa n färgsystem (se sd. ) O ABC OSD - För att ändra språk (se denna sda tll vänster) Du kan välja följande språk. Engelska, Tyska, Franska, Italenska, Spanska och Holländska. O Dr. - För att kontrollera ett problem på dn vdeo (se sd. 9) O F.OSD ON/OFF - För att vsa vdeons funktonsdsplay (se sd. 9) O 6:9/4: - För att välja bldbredd på dn TV (se sd. 0) O OPR - För att förbättra blden vd avspelnng (se sd. 0) O NIC - För att aktvera eller stänga av NICAM dgtal ljud (se sd. 0). Tryck på F eller G för att välja meny. Tryck på OK och tryck på eller för att välja under meny. 4 Tryck på för att ta bort menyn. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: Pr- ACMS OPR TIME DATE NIC Tryck F eller G för att välja land. (A: Österke, B: Belgen, CH: Schwez, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrke, I: Italen, N: Norge, NL: Holland, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, ANDRA) Tryck på OK för att starta den automatska söknngen. Vdeons klocka kommer att ställas n automatskt när nställnngen är klar. 4 TV statonstabellen vsas på skärmen när söknngen är färdg. Tryck på knappen för att spara nställnngarna. SYS- TEM VCR AB C OSD Dr. A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS 0 C0 00 TNT 0 C0 00 MTV 0 C04 00 NELON 04 C05 00 TRT 05 C06 00 RTL4 06 C07 00 TELEC 07 C08 00 REREA 08 C09 00 RETE4 MOVE : DELETE :, Pr- ACMS 0 C0 00 TNT 0 C0 00 MTV 0 C04 00 NELON 04 C05 00 TRT 05 C06 00 RTL4 06 C07 00 TELEC 07 C08 00 REREA 08 C09 00 RETE4 MOVE : DELETE :,

14 VCR Före användnng - vdeobandspelaren Ställa n en TV staton Manuellt I vssa områden landet är sändnngssgnalen för svag för att vdeon automatskt skall kunna ställa n TV statonerna rktgt. Du måste då ställa n dessa svagare TV statoner manuellt för att dn vdeo skall kunna lagra dem. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. Tryck på knappen. Tabellen med TV-statoner vsas. Tryck på eller 4 för att välja det programnummer som du vll ställa n. (tll exempel PR 09). Tryck på OK. Tryck på AV för att välja C (Standard statoner) eller S (Kabel statoner): C0 - C69, S0 - S4. Fnjustera mottagnngen med eller knapparna. Du kan slå n kanalnummret på den staton du vll söka med sfferknapparna om du vet vlket det är. 4 Söknngen stannar när den httar en sändare. Tryck på G för att välja MFT. Tryck eller knappen för att justera. PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, PR CH MFT STATION 09 C CHANNEL/CABLE : AV CHANNEL/CABLE : AV 5 Tryck på G för att välja STATION så att du kan namnge en TV staton. Tryck på OK. TV statonstabellen vsas på skärmen. PR CH MFT 09 C Tryck på eller för att välja statonsnamn från lstan. Tryck på OK för att bekräfta valet. Om en TV kanal nte fnns med lstan så tryck nte på OK utan gå tll steg 7. PR CH MFT 06 C06 00 TNT MTV NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 TNT MTV NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 7 Du kan ändra en TV statons namn manuellt stället för att använda standard namn. Tryck G. Tryck på eller för att välja bokstäver och nummer för TV statonens namn. Tryck på F eller G för att flytta fram och bak bland skrvtecknen. Tryck på OK. PR CH MFT STATION C09 C0 00 MTV 8 Tryck på för att bekräfta statonens plats. Tryck på gen. Den nya TV statonen har nu lagrats vdeon. Om du vll lagra andra statoner manuellt så följ steg tll C0 00 MTV MOVE : DELETE :, OK OK PR CH MFT STATION 09 C0 00 CHANNEL/CABLE : AV 4

15 VCR VCR Före användnng - vdeobandspelaren Ändra ordnngen på TV statoner När du lagrat TV statonerna dn vdeo så kanske du vll ändra på vlken ordnng kanalerna lgger utan att lagra om dem. Instruktonerna på denna sda vsar hur du enkelt flyttar dem tll annan plats. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. Tryck på knappen. Tryck på eller för att välja vlket programnummer du vll flytta. (tll exempel PR 0). Tryck på G. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 Tryck på eller för att placera den markerade lnjen på den plats du vll placera kanalen. (tll exempel PR 05) CHANNEL/CABLE : AV 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 Ta bort & välja TV statoner När du lagrat TV statonerna dn vdeo så kanske du vll ta bort en staton. Instruktonerna på denna sda vsar hur du enkelt tar bort en staton du nte vll ha kvar. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Tryck på knappen. Tryck på eller för att välja vlket programnummer du vll ta bort. Tryck på F. Efter en kort stund så kommer den valda statonen att tas bort. De andra statonerna sorteras automatskt om. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, FÖRBEREDELSE 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR-0 06 C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, 4 Tryck på OK. Den valda kanalen flyttas nu tll den nya platsen. Tryck på knappen. Om du vll flytta flera kanaler så upprepa steg C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, 4 Tryck på knappen. Om du vll ta bort flera kanaler så upprepa steg C0 00 PR-0 C0 00 PR-0 C06 00 PR-0 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 MOVE: DELETE : Välja lagrade TV statoner: Lagrade statoner kan väljas på något av följande två sätt. Tryck på PROG. eller för att välja olka statoner på dn vdeo. Du kan också välja drekt genom att trycka på sffer knapparna på fjärrkontrollen., 5

16 Före användnng - -spelaren Allmän förklarng Denna bruksanvsnng ger grundanvsnngar för drft av -spelaren. Vssa -skvor kräver specfk hanterng eller tllåter endast begränsad drft under avspelnng. Om detta nträffar vsas symbolen på TV-skärmen, som ndkerar att detta nte är tllåtet hos -spelaren eller att det nte fnns tllgänglgt på skvan. Skärmdsplayen Den allmänna avspelnngsstatusen kan vsas på TVskärmen. Vssa saker kan ändras på menyn. Användnng av skärmdsplayen Tryck på DISPLAY under avspelnng. Tryck på eller 4 för att välja en sak. Den valda saken markeras. Tryck på eller för att ändra nställnng hos en funkton. Sfferknapparna kan också användas för nställnng av sffror (t.ex. ttelsffran). För vssa funktoner, tryck på SELECT/ENTER för att utföra nställnngen. Tllfällga feedback fältkoner TITLE CHAPT TRACK A ALL OFF B Upprepa ttel Upprepa kaptel Repetera spår (endast vdeo-cd utan PBC) Repetera alla spår (endast vdeo-cd utan PBC) Upprepa A-B Upprepa från Återuppta avspelnng från denna punkt förbjudet eller ej tllgänglgt Vssa skvor har nte alla saker som fnns på nedanstående skärmdsplay. Om ngen knapp trycks n nom 0 sekunder försvnner skärmdsplayen. Inställnngar Funkton (Tryck på /4 för att välja önskad nställnng) Valmetod Ttelsffra / Vsar den aktuella ttelsffran och det totala antalet ttlar och hoppa tll den önskade ttelsffran. /, eller Sffra, SELECT/ENTER Kaptelsffra Tdssöknng / 0:6:57 Vsar den aktuella kaptelsffran och det totala antalet kaptel och hoppa tll den önskade kaptelsffran. Vsar den speltd som gått och söker drekt efter önskad punkt med användnng av den td som gått. /, eller Sffra, SELECT/ENTER Sffra, SELECT/ENTER Audospråk och dgtal audo utsgnalläge Textremsespråk ENG D 6 CH OFF Vsar det aktuella ljudspårsspråket, avkodnngsmetod, kanalsffra och ändrar nställnngen. Vsar det aktuella textremsespråket och det totala antalet vnklar och ändrar nställnngen. / / Vnkel / Vsar den aktuella vnkelsffran och ändrar vnkelsffran. / Ljud NORM. Vsar det aktuella ljudläget och ändrar nställnngen. / VCD.0 VCD. Inställnngar Funkton (Tryck på /4 för att välja önskad nställnng) Valmetod Spårnummer /4 Vsar det aktuella spårnumret, totalt antal spår och läget PBC tll, samt hoppa tll önskat spårnummer. /, eller Sffra, SELECT/ENTER Td 0:6:57 Vsar använd avspelnngstd (endast vsnng) Ljudkanal STER. Vsar ljudkanalen och ändrar ljudkanalen. / Ljud NORM. Vsar det aktuella ljudläget och ändrar nställnngen. / 6

17 Före användnng (forts.) - -spelaren Ursprungsnställnngar Du kan ställa n dna egna personlga preferenser på spelaren Ursprunglga nställnngar allmän drft Tryck på SETUP. Installatonsmenyn vsas. Tryck på /4 för att välja önskad funkton. Skärmen vsar den aktuella nställnngen för den valda funktonen förutom alternatva nställnngar. Medan den önskade funktonen är markerad, tryck först på och sedan på /4 för att välja den önskade nställnngen. 4 Tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta dtt val. Vssa saker kräver ytterlgare steg. 5 Tryck på SETUP, RETURN eller PLAY för att lämna nstallatonsmenyn. Språk Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other Skvspråk Välj ett språk för skvmeny, Audo och Textremsa. Orgnal : Det ursprunglga språket som skvan spelades n på väljs. Other : För att välja ett annat språk, tryck på sffertangenterna för att mata n motsvarande 4-sffrga tal enlgt språkkodlstan på sdan 4. Om du matar n fel språkkod, tryck på CLEAR. Menyspråk Välj språk för nstallatonsmenyn. Det är den meny du ser när du trycker på SETUP. Bld Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others TV bredd/höjdförhållande Englsh Spansh French German Italan 4: Letterbox: Väljs om en standard 4: TV är ansluten.vsar teaterlknande blder med svarta fält ovanför och under blden. 4: Panscan: Väljs om en standard 4: TV är ansluten. Vsar blder som är avskurna så att TV-rutan fylls ut. Bldens båda sdor är avskurna. 6:9 Wde: Väljs när en 6:9 wdescreen TV är ansluten. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others 4: Letterbox 4: Panscan 6:9 Wde FÖRBEREDELSE Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other 7

18 Före användnng (forts.) - -spelaren Ljud Dgtal Audoutsgnal Alla -skvor har en rad olka alternatv för audoutsgnalen. Ställ n spelarens dgtala audoutsgnal enlgt den typ av audosystem som du använder. DOLBY DIGITAL/PCM: Välj "DOLBY DIGITAL/PCM" om du kopplade -spelarens DIGITAL OUT tll en Dolby Dgtal avkodare (eller en förstärkare eller annan utrustnng med en Dolby Dgtal avkodare). Stream/PCM: Välj "Stream/PCM" om du kopplade -spelarens DIGITAL OUT tll en förstärkare eller annan utrustnng med en DTS-avkodare, Dolby Dgtal avkodare eller MPEG-avkodare. PCM: Väljs vd nkopplng tll en -kanals dgtal stereoförstärkare. -spelaren matar ut ljud PCM ch format när du spelar en vdeoskva nspelad med Dolby Dgtal, MPEG eller MPEG nspelnngssystem. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DOLBY DIGITAL /PCM Stream/PCM PCM Sample Freq. 48 KHz 96KHz Samplngsfrekvens För att ändra nställnngen av samplngsfrekvensen, välj först den önskade dgtala audoutsgnalen som ndkeras ovan. Välj 48KHz om mottagaren eller förstärkaren INTE klarar av att hantera 96 khz-sgnaler. Om detta val gjorts kommer denna apparat att automatskt omvandla alla 96KHz sgnaler tll 48KHz så att systemet kan avkoda dem. Välj 96KHz om mottagaren eller förstärkaren kan hantera 96KHz sgnaler. Om det har valts kommer denna apparat att skcka genom alla sgnaltyper utan någon vdare behandlng. Annat Du kan ändra nställnngarna DRC, Vocal och PBC. Tryck på /4 för att välja den önskade funktonen och tryck på SELECT/ENTER. Inställnngen hos den valda funktonen ändras mellan On (Tll) och Off (Från). Dynamc Range Control (DRC) (Kontroll av det dynamska området) Med -formatet kan man höra ett programs ljudspår så exakt och realstskt presenterat som det är möjlgt tack vare den dgtala audoteknken. Du kan emellertd vlja komprmera det dynamska området hos audosgnalen (skllnaden mellan de högsta ljuden och de lägsta ljuden). Du kan då lyssna på en flm vd en lägre volym utan att förlora ljudskärpan. Ställ n DRC på On för denna effekt. Vocal Ställ n Vocal på On endast när en multkanals karaoke- spelas. Karaokekanalerna på skvan mxas då tll ett normalt stereoljud. PBC Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DRC On Vocal On PBC On Ställ avspelnngskontrollen (Playback Control - PBC) läge Tll (On) eller Från (Off). Tll: Vdeo-CD-skvor med PBC spelas av enlgt PBC-nställnngen. Från: Vdeo-CD-skvor med PBC spelas av på samma sätt som ljud-cd-skvor. 8

19 Före användnng (forts.) - -spelaren Barnspärr Barnspärrnvå Flmer på kan nnehålla scener som nte är lämplga för barn. Därför kan skvor nnehålla nformaton om barnspärr som gäller för hela skvan eller vssa scener på skvan. Dessa scener är poängsatta från tll 8, och på en del skvor fnns det lämplgare alternatva scener som kan väljas. Poängen eller nvåerna är landsberoende. Barnspärrfunktonen gör att du kan hndra att skvor spelas av barnen eller att vssa skvor spelas med alternatva scener. Dsc Audo 8 Dsc Subttle 7 Dsc Menu 6 Ratng 5 Country Code 4 TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Unlock Change Others Välj "Ratng" med hjälp av knapparna /4 nstallatonsmenyn. Tryck på medan "Ratng" är valt. Om du ännu nte har matat n något lösenord; Mata n ett 4-sffrgt lösenord med hjälp av sfferknapparna för att skapa ett personlgt säkerhetslösen och tryck sedan på SELECT/ENTER. Mata n det 4- sffrga lösenordet gen och tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta. Om du redan har matat n ett lösenord; Mata n dtt 4-sffrga lösenord med sfferknapparna för att bekräfta dtt säkerhetslösen och tryck sedan på SELECT/ENTER. Om du gör fel nnan du trycker på SELECT/ENTER, tryck på CLEAR och mata n det 4-sffrga lösenordet gen. 4 Välj en barnspärrnvå från tll 8 med hjälp av /4. Ett () har de mnsta avspelnngsrestrktonerna. Åtta (8) är den mest begränsade avspelnngsnvån. Unlock: Om du väljer Unlock, är barnspärren nte aktv. Skvan spelas helt utan begränsnng. Nvåerna tll 8: Vssa skvor nnehåller scener som nte är lämplga för barn. Om du ställer n en spärrnvå på spelaren kommer alla skvscener med samma eller lägre spärrnvå att kunna spelas. Scener med högre spärrnvå spelas nte, såvda nte alternatva scener fnns tllgänglga på skvan. Alternatvet måste ha samma eller lägre nvå. Om nga lämplga alternatv httas stannar avspelnngen. Du måste mata n det 4-sffrga lösenordet eller ändra barnspärrnvån för att kunna spela skvan. 5 Tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta valet av barnspärrnvå och tryck sedan på SETUP för att lämna menyn. Landskod Mata n koden för det land/område vars standard använts för att poängsätta vdeoskvan, (Se "Landskodlstan", sdan 5.). Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Code Set S E Välj landskod med hjälp av /4 nstallatonsmenyn. Tryck på medan landskoden är markerad. Följ steg "Ratng" tll vänster. 4 Välj det första tecknet med hjälp av /4. 5 Flytta markören med hjälp av / och välj det andra tecknet med hjälp av /4. 6 Tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta landskoden och tryck sedan på SETUP för att lämna menyn. Bekräftelse på det 4-sffrga lösenordet är nödvändgt om koden ändras (se "Ändrng av den 4-sffrga koden" nedan ). Ändrng av den 4-sffrga koden Följ stegen - som tll vänster (Ratng). Mata n den gamla koden och tryck sedan på SELECT/ENTER. Välj Change med hjälp av /4 och tryck sedan på SELECT/ENTER. 4 Mata n den nya 4-sffrga koden och tryck på SELECT/ENTER. 5 Mata n exakt samma kod en andra gång och bekräfta den genom att trycka på SELECT/ENTER. 6 Tryck på SETUP för att lämna menyn. Om du glömmer av dn 4-sffrga kod Om du glömmer bort dtt lösenord, följ nedanstående procedur för att radera det aktuella lösenordet. Tryck på SETUP för att få fram nstallatonsmenyn. Använd sfferknapparna för att mata n det 6-sffrga talet "0499." Det 4-sffrga lösenordet raderas. Mata n en ny kod som beskrvs tll vänster (Ratng). FÖRBEREDELSE 9

20 Användnng med band Avspelnng av ett band Du kan bara sätta och ta ur ett band ur vdeon om strömmen är nkopplad. Dn vdeo kan också vsa nspelade NTSC band (PAL TV). Gör så här om du vll ha en bättre bld När du har satt n ett vdeoband och börjat avspela flmen sätts den automatska bldsökfunktonen gång så att en så bra bld som möjlgt ställs n automatskt. Om kvalteten på nspelnngen är dålg ska du trycka på eller på fjärrkontrollen flera gånger för att ställa n bldsöknngen manuellt tlls alla störnngar har försvunnt. Tryck på knappen 0 på fjärrkontrollen för att sätta på den automatska bldsöknngen gen. Se tll att vdeon är rktgt nkopplad vlket beskrevs tdgare denna bruksanvsnng. Sätt på dn TV och välj vlken kanal du vll se vdeon på. Tryck på POWER knappen på dn vdeo. Sätt ett vdeoband vdeon. Vdeokassetten skall ha den delen med ett fönster uppåt och plen pekande från dg. Tryck på PLAY för att starta avspelnngen. Om du sätter ett band med skyddsflken borttagen så startar avspelnngen automatskt. AUTO TRACKING Dn vdeo kommer automatskt att justera trackngen för att ge bästa bld. Tryck på PAUSE/STEP för att pausa en bld. Tryck på PAUSE/STEP upprepade gånger för att ttta på stllblder ruta för ruta. Om du håller FORWARD (framåt) ntryckt kommer blden att spelas med c:a /9 av normal hastghet. Bandet kan stannas upp tll 5 mnuter sedan stängs avspelnngen av för att skydda bandet och vdeon från skador. Tryck eller för att reducera skaknngarna på blden. Tryck på PLAY för att fortsätta avspelnngen. 4 Bldsöknng: Under avspelnng så tryck på antngen FORWARD eller BACKWARD detta ger dg möjlghet att spola bandet fram eller bak med bld så att du ser var på bandet du är. Logsk söknng: Under fram eller tllbakaspolnng så tryck och håll n antngen FORWARD eller BACKWARD och blden vsas med hög hastghet. 0 5 Slow moton (långsam flm), Shuttle : Under avspelnng eller stllbld, tryck på F eller G knappen för att byta tll slow moton-avspelnng. Baklänges avspelnng 7x hastgheten, baklänges avspelnng x hastgheten, baklänges avspelnng, stllbld, /9 slow moton, avspelnng, avspelnng x hastgheten, avspelnng 7x hastgheten. För att starta normal avspelnng, tryck på PLAY-eller STOP-knappen. Under Slow eller stllbld kommer du att se ljudstrecken på blden lte beroende på kassett typ. Om det förekommer störnngar (ränder) blden, ta bort dessa med D eller E knappen. Tryck på STOP för att stoppa avspelnngen. 6 Tryck på EJECT. Om bandet har spelats hela sn längd så stannar vdeon automatskt avspelnngen, spolar tllbaka, stoppar, matar ur bandet. CM (Commercal message) Skp: Denna funkton gör att under avspelnng så spolas bandet fram några sekunder för att sedan återgå tll avspelnng. När bandet spelas tryck på CM SKIP knappen på fjärrkontrollen för att hoppa över ett reklam nslag eller annat programmateral. Tryck CM SKIP knappen upprepade gånger för att hoppa över : tryck 0 sekunder tryck 60 sekunder tryck 90 sekunder 4 tryck 0 sekunder 5 tryck 50 sekunder 6 tryck 80 sekunder OPR (optmum Pcture Response) Denna funkton förbättrar automatskt avspelnngsblden genom att justera vdeon förhållande tll bandet. Tryck på. Tryck F eller G för att välja OPR. Tryck på OK. OFF Pr- P RECSOFT R SET ACMS fosd SHARP ON 6:9 OFF 4: OPR TIME DATE NIC VCR AB C OSD Dr. Tryck på eller upprepade gånger för att välja: 4 OFF, SOFT eller SHARP. Notera att du bara kan sätta på OPR under avspelnng. Tryck på för att ta bort menyn. 5 SYS- TEM OPR

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll... Före användnng...- Skvor som går att spela... Fjärrkontrollens användnngsavstånd... Försktghetsåtgärder... Informaton om skvor... Om symboler... Välja källa att ttta på...

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

MODEL: RN-300/ RN-200

MODEL: RN-300/ RN-200 NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-300/ RN-200 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Försktghetsåtgärder

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Förberedelser. Svenska. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll...77 Före användnng...78-79 Skvor som går att spela...78 Fjärrkontrollens användnngsavstånd...78 Försktghetsåtgärder...79 Informaton om skvor...79 Om symboler...79 Välja källa

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: RN-100

BRUKSANVISNING MODELL: RN-100 Vdeo Kassett spelare Swedsh BRUKSANVISNING MODELL: RN-100 PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Försktghetsåtgärder & funktoner Informaton

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: RN-102

BRUKSANVISNING MODELL: RN-102 Vdeo Kassett spelare Swedsh BRUKSANVISNING MODELL: RN-12 PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model No. EC27P Part No. 3834RP79V Försktghetsåtgärder

Läs mer

HR-XV2E BRUKSANVISNING SVENSKA DVD-SPELARE/VIDEOBAND-SPELARE PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL TV/VCR PR

HR-XV2E BRUKSANVISNING SVENSKA DVD-SPELARE/VIDEOBAND-SPELARE PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR CANCEL TV/VCR PR TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL SVENSKA -SPELARE/VIDEOBAND-SPELARE

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

DVD-736 Bruksanvisning

DVD-736 Bruksanvisning DVD-736 Bruksanvisning VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. INNEHÅLL INNEHÅLL...1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...2-3 NOTERINGAR

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

DVD- SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 DV5612E HA8SER_SWE

DVD- SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 DV5612E HA8SER_SWE DV5612E HA8SER_SWE - SPELARE BRUKSANVISNING MODELL : RN-6502 Läs alla anvisningar i detta häfte noggrant innan du kopplar in, använder eller justerar denna produkt. Säkerhetsföreskrifter VARNING FÖR ELEKTRISKA

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700

Bruksanvisning DVD-VIDEOSPELARE SD-9700 DVD-VIDEOSPELARE Bruksanvisning SD-9700 Regionskod för DVD/Videospelare för hemmabruk är region eller ALL (alla). Om en DVD-skiva med en annan regionskod sätts in, så kommer den inte att kunna spelas.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE

KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE KENWOOD DVF-3500 DVD/VCD/CD-SPELARE Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den engelska bruksanvisningen SID. 5 Speciella egenskaper Högre videokvalitet än med S-VHS-video och LaserDisc Högre ljudkvalitet

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt.

BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773. Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. BÄRBAR DVD ANVÄNDARHANDBOK MT-773 Innan du ansluter, använder eller justerar denna produkt, läs igenom hela denna användarhandbok ordentligt. Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning S.1 Förebyggande

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton-

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning

MDV- 14. DivX. Svensk Bruksanvisning MDV- 14 DivX Svensk Bruksanvisning Innehåll Innehåll. Sid 1- Sid 2- Sid 3- Sid 4- Sid 5- Sid 6- Sid 7- Säkerhet Enhetens delar, Fjärrkontroll Fjärrkontrollens delar Koppla till TV Koppla till förstärkare

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540

Din manual NAD T571 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245540 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990

Din manual SONY DVP-NS30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/670990 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DVP- NS30. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden.

DVD-767 VIKTIGT. Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. DVD-767 Bruksanvisning POWER R/L VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noga innan du använder DVD-spelaren. Spara denna bruksanvisning som referens för framtiden. Säkerhetsregler Varning Läs alla instruktioner.

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan?

Hur har Grön Flagg-rådet/elevrådet arbetat och varit organiserat? Hur har rådet nått ut till resten av skolan? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur eleverna fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från elever

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer