DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE"

Transkript

1 -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant.

2 Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton om hur du använder denna apparat WARNING FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALLA SERVICE. Denna åskblxt med ett plhuvud en lksdg trangel avser att varna användaren för att det fnns osolerad farlg spännng nut produktens hölje som kan vara tllräcklgt stor för att utgöra en rsk för männskor att få elektrska stötar. Utropstecknet nom en lksdg trangel avser att uppmärksamma användaren på att det fnns vktga drfts- och underhålls- (servce-) anvsnngar den ltteratur som medföljer produkten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Denna Dgtal Vdeo Dsc-spelare använder ett lasersystem. För att garantera säker användnng av denna produkt, läs denna bruksanvsnng noggrant och behåll den för framtda bruk. Kontakta en auktorserad servceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll - se servceprocedurer. Användnng av kontroller, justerngar eller utförande av annorlunda procedurer än de som specfceras här kan resultera exponerng för farlg strålnng. För att undvka drekt exponerng för laserstrålen, försök aldrg öppna ytterhöljet. Synlg laserstrålnng när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN. VARNING: Apparaten får nte utsättas för vattendroppar eller stänk och vattenfyllda föremål som t.ex. vaser får nte placeras på apparaten. Denna produkt är tllverkad för att uppfylla radonterferenskraven EEC DIREKTIV 89/6/EEC, 9/68/EEC och 7//EEC. Uppgfter om copyrght: Det är förbjudet enlgt lag att utan tllstånd kopera, sända ut, vsa, sända ut va kabel, vsa eller spela för publk eller hyra ut materal med copyrght. Denna produkt nnehåller en koperngsskyddsfunkton utvecklad av Macrovson. Koperngsskyddade sgnaler fnns nspelade på vssa skvor. Vd nspelnng och avspelnng av dessa skvor på eller va en vdeobandspelare blr blden brusg. Denna produkt nnehåller koperngsskyddsteknk som är skyddad genom krav vssa amerkanska patent och andra ntellektuella egendomsrättgheter som tllhör Macrovson Corporaton och andra rättsnnehavare. Användnng av denna copyrghtskyddsteknk måste godkännas av Macrovson Corporaton och är avsedd endast för hemmabruk och annat lknande begränsat tttande, såvda nte särsklt tllstånd erhållts av Macrovson Corporaton. Omvänd engneerng eller särtagnng är förbjudet. SERIENUMMER: Serenumret fnns på apparatens baksda. Detta nummer är unkt för apparaten och fnns nte på någon annan apparat. Du bör skrva n denna nformaton här och behålla denna bruksanvsnng som permanent bevs på dtt köp. Modell nr. Serenr. Funktoner: Kan spela, Vdeo-CD, ljud-cd eller VHS vdeoband. Ttta på en -flm medan du spelar n ett TV-program på vdeobandspelaren. Fjärrkontrollen hanterar både - och vdeo-cd-spelaren. Spelar n från tll vdeobandspelaren (såvda nte skvan är koperngsskyddad med Macrovson). HF stereo vdeobandspelare. Vktg nformaton om hur du använder denna apparat Denna apparat nnehåller en uppsättnng manöverorgan för att styra både -spelaren och vdeobandspelaren. Du kan använda de följande knapparna för att styra de olka delarna. POWER-knappen Du slår på apparaten genom att trycka på POWER -knappen på apparaten eller på fjärrkontrollen. -knappen Tryck på -knappen på fjärrkontrollen när du vll använda -spelaren. -ndkatorn frontpanelen tänds och vsar att du har valt. VHS-knappen Tryck på VHS-knappen på fjärrkontrollen när du vll använda vdeospelaren. VHS-ndkatorn frontpanelen tänds och vsar att du har valt vdeobandspelaren. Växlng mellan och vdeobandspelare 4 Tryck på knappen /VHS SELECT på frontpanelen om du vll växla mellan och vdeobandspelaren. Knappen OUTPUT SELECT 5 Välj vlken utgångskälla du vll vsa på TV-skärmen.

3 Innehåll Inlednng Säkerhetsföreskrfter Vktg nformaton om hur du använder denna apparat Innehåll Före användnng Spelbara skvor Försktghetsåtgärder Uppgfter om skvor Om symboler Frontpanel och dsplayfönster Fjärrkontroll Baksdan Förberedelse Anslutnngar Anslutnngar tll en TV eller satellt Anslutnng tll extrautrustnng Före användnng - vdeobandspelaren Använda dn vdeo första gångem Ställa n en vdeosgnal på dn TV Ställa n klockan Manuellt Ställa n färgsystemet Hur du använder huvudmenyn Ställa n en TV staton Automatskt Ställa n en TV staton Manuellt Ändra ordnngen på TV statoner Ta bort & välja TV statoner Före användnng - -spelaren Allmän förklarng Skärmdsplayen Ursprungsnställnngar Ursprunglga nställnngar allmän drft Språk Bld Ljud Annat Barnspärr Användnng Användnng med band Avspelnng av ett band Gör så här om du vll ha en bättre bld CM (Commercal message) Skp OPR (optmum Pcture Response) Spela ett band ShowVew Programmerng Tmer nspelnng med dsplay på skärmen Användnng med och vdeo-cd Spela en och en vdeo-cd Allmänna funktoner Att hoppa tll en annan TITEL Hoppa tll ett annat kaptel/spår Slow Moton Stllbld och bld-för-bldavspelnng Söknng Slumpvs Upprepnng Upprepnng A-B Tdssöknng D Surround Zoom Markörsöknng Specella -funktoner Ttelmeny Skvmeny Kameravnkel Ändrng av audospråket Textremsor Drft med Audo CD och MP-skvor Att spela Audo CD och MP-skvor Paus Att hoppa tll ett annat spår Upprepa Spår/Allt/Från Söknng Slumpspelnng Upprepa A-B D Surround Ändrng av audokanal Programmerad avspelnng Programmerad avspelnng med ljud-cd-och MP- skvor Programmerad avspelnng med vdeo-cd Upprepnng av programmerade spår Raderng av ett spår programlstan Att radera hela programlstan Ytterlgare funktoner - vdeobandspelaren Dsplay på TV skärmen Bandräkneverkets mnnesfunkton Barnspärr Vdeodoktor (självdagnos) (ez) Upprepa H-F Stereo Ljud system Wde screen 6: Ytterlgare funktoner - -spelaren Senaste tllståndsmnne Skärmsläckare Inställnng av vdeoläge Uppgfter om MP-skvor Specalnspelnng Kopera från tll vdeobandspelaren Spela n från en annan vdeobandspelare..... Referens Felsöknng Språkkodlsta Landskodlsta Specfkaton About the symbols for nstructons Indcates hazards lkely to cause harm to the unt tself or other materal damage. Indcates specal operatng features of ths unt. Indcates tps and hnts for makng the task easer. INLEDNING

4 Före användnng Spelbara skvor (8 cm / cm skvor) Vdeo CD (VCD) (8 cm / cm skvor) Audo CD (8 cm / cm skvor) Dessutom kan denna apparat spela CD-R eller CD-RW som nnehåller audottlar eller MP-fler, samt SVCD. Beroende på tllståndet hos nspelnngsutrustnngen eller CD-R/RW-skvan kan vssa CD-R/RW-skvor nte spelas på apparaten. Apparaten kan nte spela CD-R/RW-skvor som nte nnehåller några data eller som nnehåller andra typer av formaterade data än MP och CD-DA data. Fäst nte något märke eller etkett på någondera sdan (vare sg etkettsdan eller nspelnngssdan) på en skva. Använd nte oregelbundet formade CD:ar (t.ex. hjärtformade eller åttasdga skvor). De kan orsaka felfunktoner. Om - och vdeo-cd-skvor Vssa avspelnngsfunktoner för - och vdeo-cdskvor kan vara avsktlgt låsta av programtllverkare. Eftersom denna apparat kan spela - och vdeo-cdskvor enlgt ett skvnnehåll som har bestämts av programtllverkaren, kan vssa avspelnngsfunktoner apparaten vara blockerade, eller andra funktoner kan ha tllkommt. Se även anvsnngarna som följer men - och vdeo- CD-skvorna. Vssa -skvor som har tllverkats för affärsändamål kan nte spelas denna apparat. Regonkod på -spelaren och -skvor Denna -spelare är desgnad och tllverkad för avspelnng av regon ""- kodade -program. Regonkoden på etketten hos vssa -skvor ndkerar vlken typ av spelare som kan spela skvan. Denna apparat kan bara spela -skvor märkta "" eller "ALL". Om du försöker spela någon annan skva vsas meddelandet "Check Regonal Code" på TV-skärmen. Vssa -skvor kanske nte har någon regonkodssymbol trots att avspelnng nte kan göras på grund av områdesbegränsnngar. Skvrelaterade termer Ttel (endast ) Huvudflmens nnehåll eller medföljande artkels nnehåll eller muskalbum. Varje enskld ttel tlldelas en referenssffra som gör att du enkelt kan htta den. Kaptel (endast ) Avsntt av en flm eller muskstycke som är kortare än tteln. En ttel består av ett eller flera kaptel. Varje kaptel tlldelas en kaptelsffra som gör att du kan htta det kaptel du vll. Beroende på uppläggnngen av skvan kanske det nte fnns några kaptel. Spår (endast vdeo-cd och ljud-cd) Delar av en flm eller ett muskstycke på en vdeo-cd eller en ljud-cd. Varje spår har ett spårnummer som du kan använda för att htta det spår du vll ha. Scen På en vdeo-cd med PBC-funktoner (för avspelnng) är flmer och stllblder ndelade avsntt som kallas "scener". Varje scen vsas skärmmenyn med ett scennummer, som du kan använda för att htta den scen du vll ha. En scen består av ett eller flera spår. Typer av vdeo-cd-skvor Det fnns två typer av vdeo-cd-skvor: Vdeo-CD-skvor utrustade med PBC (verson.0) Du kan använda PBC-funktonerna (för avspelnng) för att samverka med systemet va menyer, sökfunktoner eller andra typska datorlknande funktoner. Dessutom kan du vsa högupplösta stllblder om de fnns på skvan. Vdeo-CD-skvor utan PBC (verson.) Dessa skvor fungerar på samma sätt som ljud-cdskvor. Du kan spela vdeoflmer och ljud, men de är nte utrustade med PBC. 4

5 Före användnng (forts.) Försktghetsåtgärder Förvarng av skvor Hanterng av apparaten Vd transport av apparaten Det är praktskt att spara orgnalkartongen och dess förpacknngsmateral för transport. Förpacka apparaten på samma sätt som den ursprunglgen kom från fabrken för maxmalt skydd. Vd nställnng av apparaten Bld och ljud från en närstående TV, vdeobandspelare eller rado kan störas under avspelnng. Flytta bort apparaten från TV:n, vdeobandspelaren eller radon eller stäng av apparaten efter att du tagt ur skvan, om detta nträffar. Stoppa tllbaka skvan stt fodral efter spelnng. Utsätt nte skvan för drekt solljus eller värme och lämna den nte en parkerad bl som är utsatt för drekt sol, eftersom det kan bl mycket hög temperatur blen. Rengörng av skvor Fngeravtryck och damm på skvan kan orsaka dålg bldkvaltet och ljudstörnngar. Torka av skvan med en ren trasa före avspelnng. Torka skvan från mtten och utåt. INLEDNING För att hålla ytan ren Använd nte lättflyktga vätskor som t.ex. nsektssprej nära apparaten. Lämna nte gumm- eller plastartklar kontakt med apparaten under längre td. De kan lämna märken på ytan. Rengörng av apparaten Rengörng av ytterhöljet Använd en mjuk, torr trasa. Om ytorna är väldgt smutsga kan man använda en mjuk trasa fuktad med en mld tvättlösnng. Använd nte starka lösnngsmedel som t.ex. alkohol, bensen eller thnner eftersom dessa kan skada apparatens ytor. För att få en tydlg bld -spelaren är ett precsonsnstrument. Om den optska lnsen eller skvans drvdelar är smutsga eller utsltna blr bldkvalteten dålg. Regelbunden nspekton och underhåll rekommenderas efter var 000 tmmas användnng. (Detta beror på drftmljön.) För detaljer, kontakta närmaste återförsäljare. Uppgfter om skvor Hanterng av skvor Rör nte vd skvans avspelnngssda. Håll skvan kanterna så att det nte blr några fngeravtryck på ytan. Sätt nte fast något papper eller tejp på skvan. Använd nte starka lösnngsmedel som t.ex. alkohol, bensen, thnner eller kommersellt tllgänglga rengörngsmedel eller antstatsprejer som är avsedda för äldre vnylskvor. Om symboler Om symboldsplayen kan vsas på TV-rutan under drft. Denna kon betyder att den funkton som förklaras bruksanvsnngen nte fnns tllgänglg på denna specfka vdeoskva. Om anvsnngarnas skvsymboler Ett avsntt vars ttel har en av följande symboler gäller bara för skvan som representeras av symbolen. VCD.0 Vdeo-CD-skvor med PBC-funktoner (för avspelnng) VCD. Vdeo-CD-skvor utan PBC-funktoner (för avspelnng) CD Audo CD-skvor. MP MP-skva. 5

6 Frontpanel och dsplayfönster POWER Sätter gång (ON) och stänger av spelaren (OFF). POWER-ndkator OPEN/CLOSE ( ) Öppnar eller stänger skvtallrken. Skvtallrk Ladda n skvan här. Koperngsknapp tll VHS -ndkator Skjuter ut bandet PAUSE ( / ) Stoppar avspelnngen tllfällgt / tryck upprepade gånger för avspelnng bld för bld. STOP ( Á ) Stoppar avspelnngen. Hoppa/sök framåt, snabbt framåt ( ) Hoppa tll NÄSTA kaptel/spår. Håll ntryckt två sekunder för snabbsöknng framåt. Spolar bandet framåt. PLAY ( G) Startar avspelnng. Hoppa/skanna bakåt ( ) Gå tll början av det aktuella kaptlet/ spåret eller tll FÖREGÅENDE kaptel/spår. Tryck och håll nere två sekunder för snabb bakåtsöknng. Spolar bandet bakåt. Bandfack OPEN/CLOSE EJECT VHS VIDEO L-AUDIO-R COPY /VHS OUTPUT SELECT PROG. Kontakt vdeo IN Kontakter ljud IN (V/H) OUTPUT SELECT Väljer en av dna utgångskällor för vsnng på TV-skärmen. TITLE Indkerar aktuell ttelsffra PROG. Programmerad avspelnng aktv Kanalprogram MP MP-skva nladdad Aktv ANGLE (kameravnkel) Tvåspråkgt läge Indkerar upprepnngsläge CD Audo CD nladdad nladdad VCD Vdeo CD nladdad Det aktuella TVprogrammet eller vdeon sänds stereo Fjärrsensor Rkta -spelarens fjärrkontroll mot denna. Vdeoprogramväljare VHS-ndkator Inspelnng vdeobandspelare /VHS-väljare Dsplayfönster Vsar aktuell status hos spelaren. CHP/TRK Indkerar aktuell kaptel- eller spårsffra Vdeobandspelarens nbyggda kanalväljare används En tdsnställd nspelnng har programmerats eller pågår Vdeobandspelaren spelar n Indkerar total speltd/td som gått Barnspärr aktverad Koperng tll vdeobandspelare pågår HF-spåret på ett vdeoband spelas Kassettndkator Vdeobandspelaren s hastghet är nställd på SP eller LP A B VCD ST PROG. TITLE ALL MP BIL PR CHP/TRK VCR TIMER REC CDREC HI-FI SP LP 6

7 AAA AAA Fjärrkontroll Valknapp /vdeobandspelare Väljer drftläge för fjärrkontrollen. POWER Slår apparaten av och på. TV/VCR Växlar mellan TVns och vdeobandspelarens nbyggda kanalväljare. DISPLAY CLK/CNT Aktverar skärmmenyn. Vsar aktuell td eller räknare. F G D E (höger/vänster/upp/ned) - Väljer en post menyn. - Väljer kanal för vdeobandspelaren. SETUP/ Aktverar eller tar bort nställnngsmenyn. TITLE Vsar ttelmenyn för skvan om den fnns. PAUSE/STEP ( ) Stoppar avspelnngen tllfällgt /tryck flera gånger för enbldsvsnng STOP ( Á ) Stoppar avspelnngen. Sfferknappar 0-9 Välj numrerade poster en meny. AUDIO Välj ljudspråk () eller en ljudkanal (CD). SUBTITLE Välj språk för textremsorna. MARKER Lägg n en markör vd avspelnng. SEARCH Vsar menyn för MARKÖRSÖKNING. ANGLE Väljer betraktnngsvnkel för kameran om möjlgheten fnns. RETURN - Tar bort nställnngsmenyn. - Vsar menyn för en vdeo-cd med PBC. CHILD LOCK Slår barnspärren av och på. POWER OPEN/CLOSE EJECT TV/VCR VHS OUTPUT SELECT DISPLAY CLK/CNT SETUP / SELECT OK ENTER DISC MENU AV TITLE PAUSE/STEP STOP REC/ITR BACKWARD PLAY FORWARD PROGRAM CLEAR AUDIO SUBTITLE MARKER - SEARCH C.LOCK ANGLE RETURN ZOOM REPEAT RANDOM SHOWVIEW A-B ez REPEAT CM SKIP VIDEO Plus + LP OPEN/CLOSE EJECT - Öppnar eller stänger skvsläden. - Skjuter ut vdeobandet. OUTPUT SELECT Väljer en av dna utgångskällor för vsnng på TV-skärmen. DISC MENU Aktverar menyn för en -skva. SELECT/ENTER/OK Bekräftar menyvalet. AV Väljer ngångskälla för nspelnng på band. REC/ITR Spelar n dna ngångskällor på band. Forward SKIP/SCAN ( )/ Fast - Forward - Söker framåt* / hoppa tll nästa kaptel eller spår. - Spolar bandet framåt. * Håll knappen ntryckt c:a två sekunder. PLAY (G) Startar avspelnng. Reverse SKIP/SCAN ( )/ Rewnd - Söker bakåt* / hoppa tll början av det aktuella kaptlet eller spåret eller hoppa tll närmast föregående kaptel eller spår. - Återspolar bandet. * Håll knappen ntryckt c:a två sekunder. PROGRAM Aktverar eller tar bort programmenyn. CLEAR - Tar bort ett spårnummer programmenyn eller en markör på MARKER SEARCH-menyn (markörsöknng). - Nollställer bandräknaren. REPEAT/ez REPEAT - Repeterar kaptel, spår, ttel, allt. - ez-repeterng A-B/LP - Repeterar sekvens. - Väljer nspelnngshastghet för bandet. RANDOM/CM SKIP - Spelar spår slumpvs. - Hoppar över reklammeddelanden (CM) ZOOM Förstorar vdeoblden. SHOWVIEW För att vsa programmenyn vd ShowVew programmerng INLEDNING Fjärrkontrollens drftsområde Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och tryck på knapparna. Avstånd: Crka 7 m ( fot) från fjärrsensorns framsda Vnkel: Crka 0 varje rktnng från fjärrsensorns framsda Insättnng av batterer fjärrkontrollen Ta bort batterluckan på fjärrkontrollens baksda och stoppa två R0 (storlek AAA) batterer med och nrktade korrekt. Varnng Blanda nte gamla och nya batterer. Blanda aldrg olka typer av batterer (standard, alkaln, osv.). 7

8 Baksdan AUDIO OUT (Vänster/höger) Ansluts tll en förstärkare, mottagare eller stereosystem. COAXIAL (Dgtal audo out jack) Kopplas tll dgtal (koaxell) audoutrustnng. ANTENN (Koppla antennen denna kontakt) EURO AV VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT EURO AV DECODER COAXIAL R EURO AV AUDIO/ VIDEO RF.OUT L /VHS OUT VIDEO OUT Nätsladd Kopplas n tll ett vägguttag. EURO AV AUDIO/VIDEO (VHS IN+OUT/ OUT) RF. OUT (Koppla n TV va detta uttag) VIDEO OUT Ansluts tll en TV med vdeongångar. Rör nte vd stften hos baksdans kontakter. Elektrostatsk urladdnng kan orsaka permanent skada på apparaten. 8

9 Anslutnngar Tps Beroende på TV:n och annan utrustnng som du vll koppla n fnns det olka sätt att koppla n spelaren. Använd bara en av nkopplngarna som beskrvs nedan. Ttta bruksanvsnngarna tll TV:n, vdeobandspelaren, stereoanläggnngen eller andra apparater vd behov för att göra bästa möjlga anslutnngar. För bättre ljudåtergvnng, anslut spelarens kontakter AUDIO OUT tll kontakterna audo n hos dn förstärkare, mottagare, stereo eller audo/vdeoutrustnng. Se "Anslutnng tll extrautrustnng" på sdan 0. Varnng Kontrollera så att -spelaren är nkopplad drekt tll TV:n. Ställ n TV:n på den rätta vdeonkanalen. Koppla nte -spelarens kontakt AUDIO OUT tll kontakten phono n (kassettdäck) hos audosystemet. Anslutnngar tll en TV eller satellt Anslut på ett av följande sätt, beroende på möjlgheterna hos dn befntlga utrustnng. Anslutnng endast för Du kan bara ttta på -skvor. Anslut kontakten VIDEO OUT fältet EXCLU- SIVE OUT på baksdan av apparaten tll TVn med den medföljande vdeokabeln. Anslut vänster och höger kontakt AUDIO OUT fältet EXCLUSIVE OUT på baksdan av apparaten tll TVn med den medföljande ljudkabeln. Baksdan Rear of ths av apparaten unt ((fältet exclusve EXCLUSIVE out connecton) OUT) EURO AV DECODER EURO AV AUDIO/ VIDEO VHS IN+OUT/ OUT AERIAL RF.OUT /VHS OUT DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL EXCLUSIVE OUT AUDIO OUT R L VIDEO OUT FÖRBEREDELSE Grundanslutnngar (AV) Anslut EURO AV AUDIO/VIDEO på apparatens bakpanel tll SCART-kontakten på TVn med en SCART-kabel. Rear Baksdan of TVav TVn SCART INPUT AUDIO INPUT VIDEO INPUT AERIAL Grundanslutnngar (RF) Anslut antennkabeln från dn nomhus-/utomhusantenn tll kontakten AERIAL på apparatens baksda. Anslut den medföljande antennkabeln på baksdan av apparaten och TV-apparatens antennngång. Satellte L R VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT EURO AV DECODER AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT COAXIAL R EURO AV RF.OUT L AUDIO/ VIDEO /VHS OUT Rear Baksdan of ths av unt apparaten (Basc connecton) (grundanslutnngar) VIDEO OUT 9

10 Anslutnngar (forts.) Anslutnng tll extrautrustnng Inkopplng tll en förstärkare utrustad med tvåkanals analog stereo eller Dolby Surround Koppla n -spelarens vänstra och högra AUDIO OUT tll den vänstra och högra audo nkontakten på förstärkaren, mottagaren eller stereosystemet med hjälp av de audokablarna. Om audoformatet hos den dgtala utgången nte passar dn mottagare kommer mottagaren att producera ett kraftgt dstorderat ljud eller nget ljud alls. Tryck på AUDIO för att se audoformatet hos den aktuella :n på skärmdsplayen. Inkopplng tll en förstärkare försedd med tvåkanals dgtal stereo (PCM) eller tll en Audo/ Vdeomottagare utrustad med en multkanals avkodare (Dolby Dgtal, MPEG eller DTS) Koppla n en av -spelarens DIGITAL AUDIO OUT-kontakter (KOAXIAL) tll motsvarande kontakt på förstärkaren. Använd en extra dgtal (koaxal) audokabel. Du måste aktvera spelarens dgtala utsgnal. (Se "Dgtal Audoutsgnal" på sdan 8). Dgtalt Multkanalsljud En dgtal multkanalsanslutnng ger den bästa ljudkvalteten. För detta behöver du en multkanals Audo/Vdeomottagare som stöder en eller flera av de audoformat som stöds av -spelaren (MPEG, Dolby Dgtal och DTS). Kontrollera mottagarens bruksanvsnng och de logo som fnns på mottagarens frontpanel. Varnng: På grund av DTS Lcensavtal kommer den dgtala utsgnalen att fnnas DTS dgtalutgången när DTS audo stream är vald. Baksdan av denna apparat VHS IN+OUT/ OUT EXCLUSIVE OUT EURO AV DECODER AERIAL DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT COAXIAL R EURO AV AUDIO/ VIDEO RF.OUT Pb L /VHS OUT VIDEO OUT L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT 0

11 Före användnng - vdeobandspelaren Använda dn vdeo första gångem Följande bld kommer att vsas på TV skärmen när du kopplat n dn vdeo första gången. För att ställa n TV kanaler så följ steg tll 4 som vsas ACMS (Se sd ). Pr- ACMS A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS Ställa n en vdeosgnal på dn TV 4 Lagra den valda TV kanalen på dn TV. Du får ttta bruksanvsnngen tll dn TV om du nte vet hur man gör detta. 5 Fortsätt bara tll steg 5-8 om du nte kan få en klar bld på TVn efter det att du gjort steg - 4. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Kontrollera att dn vdeobandspelare står stanby läge genom att trycka på POWER på fjärrkontrollen. (bara klockan vsas på dsplayen.) 6 Tryck på PROG. eller på framsdan på dn vdeobandspelare mer än 4 sekunder. RF6 vsas på vdeons dsplay. Följande bld vsas på tv-skärmen : FÖRBEREDELSE Utgående sgnal på denna vdeobandspelare (VCR) är på UHF kanal 6. Om kanal 6 redan är upptagen av annan TV kanal eller om blden är suddg så kan du ändra kanal tll vdeon. Steg 5-8 vsar hur du ändrar utgående sgnal på vdeon. Dn TV tar emot en sgnal från vdeon på samma sätt som från en TV staton. Du måste välja ett kanalnummer tll vdeon och ställa n den så att du kan se på vdeoband. Om du har använt en SCART kontakt eller AUDIO och VIDEO kablar så behöver du nte göra denna nställnng. DnTV bör då redan ha en vdeokanal. Vanlgtvs kallad AV. RF CHANNEL 6 7 Tryck ner PROG. eller på vdeon för att välja en annan vdeokanal. Du kan välja en annan vdeokanal mellan tll 68. Man kan också ställa den på "OFF" om det förekommer nterferens när TV:n är andsluten tll vdeobandspelaren va en SCART-kabel. 8 Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Tryck på I knappen och sedan är du färdg. Ställ n denna kanal tlls en klar blå bld syns på TV skärmen Lagra denna kanal dn TV. Se tll att vdeon är rktgt nstallerad som vsades tdgare denna bruksanvsnng. Tryck på POWER knappen för att sätta på dn vdeo. Sätt på dn TV. Sätt ett nspelat band vdeon och tryck på PLAY på fjärrkontrollen. Välj en kanal på TVn som du vll använda tll vdeon. Det gör nget om du nte har ett nspelat band detta läge. Om du sätter på vdeon och fortsätter med steg - 4 så kommer du stället för en bld på TVn se en blå bldskärm. Ställ n denna kanal tlls vdeoblden är skarp och ljudet klart. Om du har använt en SCART kontakt eller AUDIO och VIDEO kablar så behöver du bara välja AV kanalen. Denna kanal är redan nställd för bästa vdeo avspelnng på TVn. Se tll att du kopplat n vdeon på rätt sätt och ställt n en vdeokanal på dn TV. Om du nte ställer n en vdeokanal på TVn så kommer du nte att kunna se på nspelade vdeoband.

12 VCR Före användnng - vdeobandspelaren Ställa n klockan Manuellt Klockan dn vdeo kontrollerar tden, dag och datum nställnngar. För att ShowVew skall fungera rktgt så måste tden vara rätt nställd. Klockan ställs automatskt n med ACMS när dn vdeo tar emot en kanal som sänder text TV. Om sgnalen är svag så behöver du ställa n klockan manuellt. Tryck på knappen. Tryck på F eller G för att välja TIME DATE. Tryck på OK. Den automatska nställnngen kan stängas av genom att trycka på eller. Tryck på OK. Ställa n färgsystemet Tryck på. Huvudmenyn vsas på TV skärmen. Tryck F eller G för att välja SYSTEM. Tryck på OK. 4 Tryck på eller för att välja färgsystemet som används. REC fosd ON OFF Pr- P R SET AUTO TIME ACMS PAL DATE NIC MESECAM 6:9 4: OPR AB SYS- C TEM OSD Dr. SYS- TEM TIME DATE AUTO - - ADJUST : ON OK 5 Tryck på för att ta bort menyn. HH MM DD MM YY - - : TIME DATE Använd sfferknapparna på fjärrkontrollen för att ändra och knappa n TIMMA, MINUTER DAG, MÅNAD och ÅR. Notera att vdeon använder 4 tmmars vsnng. pm vsas som :00. Veckodag skrvs n automatskt när du ställer n datumet. HH MM DD MM YY 8 : TUE TIME DATE Om du matar n fel så tryck F eller G för att rätta tll detta. 4 Tryck på knappen.

13 VCR Före användnng - vdeobandspelaren Hur du använder huvudmenyn Denna vdeo kan enkelt programmeras genom att använda en meny som vsas på TV skärmen. Menyn kontrolleras med hjälp av FJÄRRKONTROLLEN. Tryck på POWER för att sätta på vdeon. Tryck på. Menyn kommer att vsas på TV skärmen. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. REC Ställa n en TV staton Automatskt ACMS systemet bygger på sgnaler som sänds från TV statoner och ger automatsk klocknställnng och dentferar TV statonen. Om sgnalen är svag eller varerar så fnns det en möjlghet att vdeon nte kan läsa TV statonens namn. För att lösa detta så läs avsnttet MANUELL INSTÄLLNING sdan 4. Tryck på POWER knappen på dn vdeo. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja ACMS. Tryck på OK. FÖRBEREDELSE REC - Ställer n tmern (se sd. ) PR SET - Manuell kanalnställnng (sd. 4) ACMS - ACMS (Automatskt Kanal Mnne System) (sd. ) TIME DATE - Datum och klocknställnng (se sd. ) O SYSTEM - För att ställa n färgsystem (se sd. ) O ABC OSD - För att ändra språk (se denna sda tll vänster) Du kan välja följande språk. Engelska, Tyska, Franska, Italenska, Spanska och Holländska. O Dr. - För att kontrollera ett problem på dn vdeo (se sd. 9) O F.OSD ON/OFF - För att vsa vdeons funktonsdsplay (se sd. 9) O 6:9/4: - För att välja bldbredd på dn TV (se sd. 0) O OPR - För att förbättra blden vd avspelnng (se sd. 0) O NIC - För att aktvera eller stänga av NICAM dgtal ljud (se sd. 0). Tryck på F eller G för att välja meny. Tryck på OK och tryck på eller för att välja under meny. 4 Tryck på för att ta bort menyn. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: Pr- ACMS OPR TIME DATE NIC Tryck F eller G för att välja land. (A: Österke, B: Belgen, CH: Schwez, D: Tyskland, DK: Danmark, E: Spanen, F: Frankrke, I: Italen, N: Norge, NL: Holland, P: Portugal, S: Sverge, SF: Fnland, ANDRA) Tryck på OK för att starta den automatska söknngen. Vdeons klocka kommer att ställas n automatskt när nställnngen är klar. 4 TV statonstabellen vsas på skärmen när söknngen är färdg. Tryck på knappen för att spara nställnngarna. SYS- TEM VCR AB C OSD Dr. A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS 0 C0 00 TNT 0 C0 00 MTV 0 C04 00 NELON 04 C05 00 TRT 05 C06 00 RTL4 06 C07 00 TELEC 07 C08 00 REREA 08 C09 00 RETE4 MOVE : DELETE :, Pr- ACMS 0 C0 00 TNT 0 C0 00 MTV 0 C04 00 NELON 04 C05 00 TRT 05 C06 00 RTL4 06 C07 00 TELEC 07 C08 00 REREA 08 C09 00 RETE4 MOVE : DELETE :,

14 VCR Före användnng - vdeobandspelaren Ställa n en TV staton Manuellt I vssa områden landet är sändnngssgnalen för svag för att vdeon automatskt skall kunna ställa n TV statonerna rktgt. Du måste då ställa n dessa svagare TV statoner manuellt för att dn vdeo skall kunna lagra dem. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. Tryck på knappen. Tabellen med TV-statoner vsas. Tryck på eller 4 för att välja det programnummer som du vll ställa n. (tll exempel PR 09). Tryck på OK. Tryck på AV för att välja C (Standard statoner) eller S (Kabel statoner): C0 - C69, S0 - S4. Fnjustera mottagnngen med eller knapparna. Du kan slå n kanalnummret på den staton du vll söka med sfferknapparna om du vet vlket det är. 4 Söknngen stannar när den httar en sändare. Tryck på G för att välja MFT. Tryck eller knappen för att justera. PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, PR CH MFT STATION 09 C CHANNEL/CABLE : AV CHANNEL/CABLE : AV 5 Tryck på G för att välja STATION så att du kan namnge en TV staton. Tryck på OK. TV statonstabellen vsas på skärmen. PR CH MFT 09 C Tryck på eller för att välja statonsnamn från lstan. Tryck på OK för att bekräfta valet. Om en TV kanal nte fnns med lstan så tryck nte på OK utan gå tll steg 7. PR CH MFT 06 C06 00 TNT MTV NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 TNT MTV NELON TRT RTL4 TELEC RETEA RETE4 7 Du kan ändra en TV statons namn manuellt stället för att använda standard namn. Tryck G. Tryck på eller för att välja bokstäver och nummer för TV statonens namn. Tryck på F eller G för att flytta fram och bak bland skrvtecknen. Tryck på OK. PR CH MFT STATION C09 C0 00 MTV 8 Tryck på för att bekräfta statonens plats. Tryck på gen. Den nya TV statonen har nu lagrats vdeon. Om du vll lagra andra statoner manuellt så följ steg tll C0 00 MTV MOVE : DELETE :, OK OK PR CH MFT STATION 09 C0 00 CHANNEL/CABLE : AV 4

15 VCR VCR Före användnng - vdeobandspelaren Ändra ordnngen på TV statoner När du lagrat TV statonerna dn vdeo så kanske du vll ändra på vlken ordnng kanalerna lgger utan att lagra om dem. Instruktonerna på denna sda vsar hur du enkelt flyttar dem tll annan plats. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. Tryck på knappen. Tryck på eller för att välja vlket programnummer du vll flytta. (tll exempel PR 0). Tryck på G. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 Tryck på eller för att placera den markerade lnjen på den plats du vll placera kanalen. (tll exempel PR 05) CHANNEL/CABLE : AV 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 Ta bort & välja TV statoner När du lagrat TV statonerna dn vdeo så kanske du vll ta bort en staton. Instruktonerna på denna sda vsar hur du enkelt tar bort en staton du nte vll ha kvar. Tryck på knappen. Huvudmenyn vsas på skärmen. Tryck på F eller G för att välja PR SET. Tryck på OK. REC fosd ON OFF Pr- ACMS 6:9 4: OPR TIME DATE NIC SYS- TEM AB C OSD Dr. PR CH MFT STATION 0 C 0 00 PR-0 CHANNEL/CABLE : AV Tryck på knappen. Tryck på eller för att välja vlket programnummer du vll ta bort. Tryck på F. Efter en kort stund så kommer den valda statonen att tas bort. De andra statonerna sorteras automatskt om. 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C04 00 PR-0 04 C05 00 PR C06 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, FÖRBEREDELSE 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR C06 00 PR C04 00 PR-0 06 C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 0 C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, 4 Tryck på OK. Den valda kanalen flyttas nu tll den nya platsen. Tryck på knappen. Om du vll flytta flera kanaler så upprepa steg C0 00 PR-0 0 C0 00 PR-0 0 C05 00 PR-0 04 C06 00 PR C04 00 PR C07 00 PR C08 00 PR C09 00 PR-08 MOVE : DELETE :, 4 Tryck på knappen. Om du vll ta bort flera kanaler så upprepa steg C0 00 PR-0 C0 00 PR-0 C06 00 PR-0 C04 00 PR-04 C07 00 PR-05 C08 00 PR-06 C09 00 PR-07 C0 00 PR-08 MOVE: DELETE : Välja lagrade TV statoner: Lagrade statoner kan väljas på något av följande två sätt. Tryck på PROG. eller för att välja olka statoner på dn vdeo. Du kan också välja drekt genom att trycka på sffer knapparna på fjärrkontrollen., 5

16 Före användnng - -spelaren Allmän förklarng Denna bruksanvsnng ger grundanvsnngar för drft av -spelaren. Vssa -skvor kräver specfk hanterng eller tllåter endast begränsad drft under avspelnng. Om detta nträffar vsas symbolen på TV-skärmen, som ndkerar att detta nte är tllåtet hos -spelaren eller att det nte fnns tllgänglgt på skvan. Skärmdsplayen Den allmänna avspelnngsstatusen kan vsas på TVskärmen. Vssa saker kan ändras på menyn. Användnng av skärmdsplayen Tryck på DISPLAY under avspelnng. Tryck på eller 4 för att välja en sak. Den valda saken markeras. Tryck på eller för att ändra nställnng hos en funkton. Sfferknapparna kan också användas för nställnng av sffror (t.ex. ttelsffran). För vssa funktoner, tryck på SELECT/ENTER för att utföra nställnngen. Tllfällga feedback fältkoner TITLE CHAPT TRACK A ALL OFF B Upprepa ttel Upprepa kaptel Repetera spår (endast vdeo-cd utan PBC) Repetera alla spår (endast vdeo-cd utan PBC) Upprepa A-B Upprepa från Återuppta avspelnng från denna punkt förbjudet eller ej tllgänglgt Vssa skvor har nte alla saker som fnns på nedanstående skärmdsplay. Om ngen knapp trycks n nom 0 sekunder försvnner skärmdsplayen. Inställnngar Funkton (Tryck på /4 för att välja önskad nställnng) Valmetod Ttelsffra / Vsar den aktuella ttelsffran och det totala antalet ttlar och hoppa tll den önskade ttelsffran. /, eller Sffra, SELECT/ENTER Kaptelsffra Tdssöknng / 0:6:57 Vsar den aktuella kaptelsffran och det totala antalet kaptel och hoppa tll den önskade kaptelsffran. Vsar den speltd som gått och söker drekt efter önskad punkt med användnng av den td som gått. /, eller Sffra, SELECT/ENTER Sffra, SELECT/ENTER Audospråk och dgtal audo utsgnalläge Textremsespråk ENG D 6 CH OFF Vsar det aktuella ljudspårsspråket, avkodnngsmetod, kanalsffra och ändrar nställnngen. Vsar det aktuella textremsespråket och det totala antalet vnklar och ändrar nställnngen. / / Vnkel / Vsar den aktuella vnkelsffran och ändrar vnkelsffran. / Ljud NORM. Vsar det aktuella ljudläget och ändrar nställnngen. / VCD.0 VCD. Inställnngar Funkton (Tryck på /4 för att välja önskad nställnng) Valmetod Spårnummer /4 Vsar det aktuella spårnumret, totalt antal spår och läget PBC tll, samt hoppa tll önskat spårnummer. /, eller Sffra, SELECT/ENTER Td 0:6:57 Vsar använd avspelnngstd (endast vsnng) Ljudkanal STER. Vsar ljudkanalen och ändrar ljudkanalen. / Ljud NORM. Vsar det aktuella ljudläget och ändrar nställnngen. / 6

17 Före användnng (forts.) - -spelaren Ursprungsnställnngar Du kan ställa n dna egna personlga preferenser på spelaren Ursprunglga nställnngar allmän drft Tryck på SETUP. Installatonsmenyn vsas. Tryck på /4 för att välja önskad funkton. Skärmen vsar den aktuella nställnngen för den valda funktonen förutom alternatva nställnngar. Medan den önskade funktonen är markerad, tryck först på och sedan på /4 för att välja den önskade nställnngen. 4 Tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta dtt val. Vssa saker kräver ytterlgare steg. 5 Tryck på SETUP, RETURN eller PLAY för att lämna nstallatonsmenyn. Språk Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other Skvspråk Välj ett språk för skvmeny, Audo och Textremsa. Orgnal : Det ursprunglga språket som skvan spelades n på väljs. Other : För att välja ett annat språk, tryck på sffertangenterna för att mata n motsvarande 4-sffrga tal enlgt språkkodlstan på sdan 4. Om du matar n fel språkkod, tryck på CLEAR. Menyspråk Välj språk för nstallatonsmenyn. Det är den meny du ser när du trycker på SETUP. Bld Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others TV bredd/höjdförhållande Englsh Spansh French German Italan 4: Letterbox: Väljs om en standard 4: TV är ansluten.vsar teaterlknande blder med svarta fält ovanför och under blden. 4: Panscan: Väljs om en standard 4: TV är ansluten. Vsar blder som är avskurna så att TV-rutan fylls ut. Bldens båda sdor är avskurna. 6:9 Wde: Väljs när en 6:9 wdescreen TV är ansluten. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others 4: Letterbox 4: Panscan 6:9 Wde FÖRBEREDELSE Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Orgnal Englsh French German Spansh Italan Chnese Polsh Hungaran Russan Other 7

18 Före användnng (forts.) - -spelaren Ljud Dgtal Audoutsgnal Alla -skvor har en rad olka alternatv för audoutsgnalen. Ställ n spelarens dgtala audoutsgnal enlgt den typ av audosystem som du använder. DOLBY DIGITAL/PCM: Välj "DOLBY DIGITAL/PCM" om du kopplade -spelarens DIGITAL OUT tll en Dolby Dgtal avkodare (eller en förstärkare eller annan utrustnng med en Dolby Dgtal avkodare). Stream/PCM: Välj "Stream/PCM" om du kopplade -spelarens DIGITAL OUT tll en förstärkare eller annan utrustnng med en DTS-avkodare, Dolby Dgtal avkodare eller MPEG-avkodare. PCM: Väljs vd nkopplng tll en -kanals dgtal stereoförstärkare. -spelaren matar ut ljud PCM ch format när du spelar en vdeoskva nspelad med Dolby Dgtal, MPEG eller MPEG nspelnngssystem. Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DOLBY DIGITAL /PCM Stream/PCM PCM Sample Freq. 48 KHz 96KHz Samplngsfrekvens För att ändra nställnngen av samplngsfrekvensen, välj först den önskade dgtala audoutsgnalen som ndkeras ovan. Välj 48KHz om mottagaren eller förstärkaren INTE klarar av att hantera 96 khz-sgnaler. Om detta val gjorts kommer denna apparat att automatskt omvandla alla 96KHz sgnaler tll 48KHz så att systemet kan avkoda dem. Välj 96KHz om mottagaren eller förstärkaren kan hantera 96KHz sgnaler. Om det har valts kommer denna apparat att skcka genom alla sgnaltyper utan någon vdare behandlng. Annat Du kan ändra nställnngarna DRC, Vocal och PBC. Tryck på /4 för att välja den önskade funktonen och tryck på SELECT/ENTER. Inställnngen hos den valda funktonen ändras mellan On (Tll) och Off (Från). Dynamc Range Control (DRC) (Kontroll av det dynamska området) Med -formatet kan man höra ett programs ljudspår så exakt och realstskt presenterat som det är möjlgt tack vare den dgtala audoteknken. Du kan emellertd vlja komprmera det dynamska området hos audosgnalen (skllnaden mellan de högsta ljuden och de lägsta ljuden). Du kan då lyssna på en flm vd en lägre volym utan att förlora ljudskärpan. Ställ n DRC på On för denna effekt. Vocal Ställ n Vocal på On endast när en multkanals karaoke- spelas. Karaokekanalerna på skvan mxas då tll ett normalt stereoljud. PBC Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others DRC On Vocal On PBC On Ställ avspelnngskontrollen (Playback Control - PBC) läge Tll (On) eller Från (Off). Tll: Vdeo-CD-skvor med PBC spelas av enlgt PBC-nställnngen. Från: Vdeo-CD-skvor med PBC spelas av på samma sätt som ljud-cd-skvor. 8

19 Före användnng (forts.) - -spelaren Barnspärr Barnspärrnvå Flmer på kan nnehålla scener som nte är lämplga för barn. Därför kan skvor nnehålla nformaton om barnspärr som gäller för hela skvan eller vssa scener på skvan. Dessa scener är poängsatta från tll 8, och på en del skvor fnns det lämplgare alternatva scener som kan väljas. Poängen eller nvåerna är landsberoende. Barnspärrfunktonen gör att du kan hndra att skvor spelas av barnen eller att vssa skvor spelas med alternatva scener. Dsc Audo 8 Dsc Subttle 7 Dsc Menu 6 Ratng 5 Country Code 4 TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Unlock Change Others Välj "Ratng" med hjälp av knapparna /4 nstallatonsmenyn. Tryck på medan "Ratng" är valt. Om du ännu nte har matat n något lösenord; Mata n ett 4-sffrgt lösenord med hjälp av sfferknapparna för att skapa ett personlgt säkerhetslösen och tryck sedan på SELECT/ENTER. Mata n det 4- sffrga lösenordet gen och tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta. Om du redan har matat n ett lösenord; Mata n dtt 4-sffrga lösenord med sfferknapparna för att bekräfta dtt säkerhetslösen och tryck sedan på SELECT/ENTER. Om du gör fel nnan du trycker på SELECT/ENTER, tryck på CLEAR och mata n det 4-sffrga lösenordet gen. 4 Välj en barnspärrnvå från tll 8 med hjälp av /4. Ett () har de mnsta avspelnngsrestrktonerna. Åtta (8) är den mest begränsade avspelnngsnvån. Unlock: Om du väljer Unlock, är barnspärren nte aktv. Skvan spelas helt utan begränsnng. Nvåerna tll 8: Vssa skvor nnehåller scener som nte är lämplga för barn. Om du ställer n en spärrnvå på spelaren kommer alla skvscener med samma eller lägre spärrnvå att kunna spelas. Scener med högre spärrnvå spelas nte, såvda nte alternatva scener fnns tllgänglga på skvan. Alternatvet måste ha samma eller lägre nvå. Om nga lämplga alternatv httas stannar avspelnngen. Du måste mata n det 4-sffrga lösenordet eller ändra barnspärrnvån för att kunna spela skvan. 5 Tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta valet av barnspärrnvå och tryck sedan på SETUP för att lämna menyn. Landskod Mata n koden för det land/område vars standard använts för att poängsätta vdeoskvan, (Se "Landskodlstan", sdan 5.). Dsc Audo Dsc Subttle Dsc Menu Ratng Country Code TV Aspect Menu Language Dgtal Audo Output Others Code Set S E Välj landskod med hjälp av /4 nstallatonsmenyn. Tryck på medan landskoden är markerad. Följ steg "Ratng" tll vänster. 4 Välj det första tecknet med hjälp av /4. 5 Flytta markören med hjälp av / och välj det andra tecknet med hjälp av /4. 6 Tryck på SELECT/ENTER för att bekräfta landskoden och tryck sedan på SETUP för att lämna menyn. Bekräftelse på det 4-sffrga lösenordet är nödvändgt om koden ändras (se "Ändrng av den 4-sffrga koden" nedan ). Ändrng av den 4-sffrga koden Följ stegen - som tll vänster (Ratng). Mata n den gamla koden och tryck sedan på SELECT/ENTER. Välj Change med hjälp av /4 och tryck sedan på SELECT/ENTER. 4 Mata n den nya 4-sffrga koden och tryck på SELECT/ENTER. 5 Mata n exakt samma kod en andra gång och bekräfta den genom att trycka på SELECT/ENTER. 6 Tryck på SETUP för att lämna menyn. Om du glömmer av dn 4-sffrga kod Om du glömmer bort dtt lösenord, följ nedanstående procedur för att radera det aktuella lösenordet. Tryck på SETUP för att få fram nstallatonsmenyn. Använd sfferknapparna för att mata n det 6-sffrga talet "0499." Det 4-sffrga lösenordet raderas. Mata n en ny kod som beskrvs tll vänster (Ratng). FÖRBEREDELSE 9

20 Användnng med band Avspelnng av ett band Du kan bara sätta och ta ur ett band ur vdeon om strömmen är nkopplad. Dn vdeo kan också vsa nspelade NTSC band (PAL TV). Gör så här om du vll ha en bättre bld När du har satt n ett vdeoband och börjat avspela flmen sätts den automatska bldsökfunktonen gång så att en så bra bld som möjlgt ställs n automatskt. Om kvalteten på nspelnngen är dålg ska du trycka på eller på fjärrkontrollen flera gånger för att ställa n bldsöknngen manuellt tlls alla störnngar har försvunnt. Tryck på knappen 0 på fjärrkontrollen för att sätta på den automatska bldsöknngen gen. Se tll att vdeon är rktgt nkopplad vlket beskrevs tdgare denna bruksanvsnng. Sätt på dn TV och välj vlken kanal du vll se vdeon på. Tryck på POWER knappen på dn vdeo. Sätt ett vdeoband vdeon. Vdeokassetten skall ha den delen med ett fönster uppåt och plen pekande från dg. Tryck på PLAY för att starta avspelnngen. Om du sätter ett band med skyddsflken borttagen så startar avspelnngen automatskt. AUTO TRACKING Dn vdeo kommer automatskt att justera trackngen för att ge bästa bld. Tryck på PAUSE/STEP för att pausa en bld. Tryck på PAUSE/STEP upprepade gånger för att ttta på stllblder ruta för ruta. Om du håller FORWARD (framåt) ntryckt kommer blden att spelas med c:a /9 av normal hastghet. Bandet kan stannas upp tll 5 mnuter sedan stängs avspelnngen av för att skydda bandet och vdeon från skador. Tryck eller för att reducera skaknngarna på blden. Tryck på PLAY för att fortsätta avspelnngen. 4 Bldsöknng: Under avspelnng så tryck på antngen FORWARD eller BACKWARD detta ger dg möjlghet att spola bandet fram eller bak med bld så att du ser var på bandet du är. Logsk söknng: Under fram eller tllbakaspolnng så tryck och håll n antngen FORWARD eller BACKWARD och blden vsas med hög hastghet. 0 5 Slow moton (långsam flm), Shuttle : Under avspelnng eller stllbld, tryck på F eller G knappen för att byta tll slow moton-avspelnng. Baklänges avspelnng 7x hastgheten, baklänges avspelnng x hastgheten, baklänges avspelnng, stllbld, /9 slow moton, avspelnng, avspelnng x hastgheten, avspelnng 7x hastgheten. För att starta normal avspelnng, tryck på PLAY-eller STOP-knappen. Under Slow eller stllbld kommer du att se ljudstrecken på blden lte beroende på kassett typ. Om det förekommer störnngar (ränder) blden, ta bort dessa med D eller E knappen. Tryck på STOP för att stoppa avspelnngen. 6 Tryck på EJECT. Om bandet har spelats hela sn längd så stannar vdeon automatskt avspelnngen, spolar tllbaka, stoppar, matar ur bandet. CM (Commercal message) Skp: Denna funkton gör att under avspelnng så spolas bandet fram några sekunder för att sedan återgå tll avspelnng. När bandet spelas tryck på CM SKIP knappen på fjärrkontrollen för att hoppa över ett reklam nslag eller annat programmateral. Tryck CM SKIP knappen upprepade gånger för att hoppa över : tryck 0 sekunder tryck 60 sekunder tryck 90 sekunder 4 tryck 0 sekunder 5 tryck 50 sekunder 6 tryck 80 sekunder OPR (optmum Pcture Response) Denna funkton förbättrar automatskt avspelnngsblden genom att justera vdeon förhållande tll bandet. Tryck på. Tryck F eller G för att välja OPR. Tryck på OK. OFF Pr- P RECSOFT R SET ACMS fosd SHARP ON 6:9 OFF 4: OPR TIME DATE NIC VCR AB C OSD Dr. Tryck på eller upprepade gånger för att välja: 4 OFF, SOFT eller SHARP. Notera att du bara kan sätta på OPR under avspelnng. Tryck på för att ta bort menyn. 5 SYS- TEM OPR

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem).

SVENSKA. XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). SVENSKA XL-LS703BH mikro komponent system bestående av XL-LS703BH (huvudenhet) och CP-LS703H (högtalarsystem). Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för

Läs mer

Bruksanvisning Blu-ray spelare

Bruksanvisning Blu-ray spelare Bruksanvisning Blu-ray spelare BluTechVision Interactive 233 33997.050 Snabbinstruktion Förberedelse TV-användning BluTechVision Interactive-användning Slå på/av apparat kort tryckning Lägg in skiva Knapp

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14

SVENSKA V-1. Inledning. Speciell anmärkning. Tillbehör INNEHÅLL. Radio Lyssning till radio... 14 XL-DH330PH Mikro komponent system bestående av XL-DH330PH (huvudenhet) och CP-DH330PH (högtalarsystem). XL-DH360PH Mikro komponent system bestående av XL-DH360PH (huvudenhet) och CP-DH360PH (högtalarsystem).

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer