DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW

2 VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALLA SERVICE. Denna åskblixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar. Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Installera inte denna produkt i ett trångt utrymme, som på en bokhylla eller liknande. Uppgifter om copyright: Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd kopiera, sända ut, visa, sända ut via kabel, visa eller spela för publik eller hyra ut material med copyright. Denna produkt innehåller en kopieringsskyddsfunktion utvecklad av Macrovision. Kopieringsskyddade signaler finns inspelade på vissa skivor. Vid inspelning och avspelning av dessa skivor på eller via en videobandspelare blir bilden brusig. Denna produkt innehåller kopieringsskyddsteknik som är skyddad genom krav i vissa amerikanska patent och andra intellektuella egendomsrättigheter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är avsedd endast för hemmabruk och annat liknande begränsat tittande, såvida inte särskilt tillstånd erhållits av Macrovision Corporation. Omvänd engineering eller isärtagning är förbjudet. SERIENUMMER: Serienumret finns på apparatens baksida. Detta nummer är unikt för apparaten och finns inte på någon annan apparat. Du bör skriva in denna information här och behålla denna bruksanvisning som permanent bevis på ditt köp. Modell nr. Serienr. R VARNING: Denna Digital Video Disc-spelare använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll - se serviceprocedurer. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av annorlunda procedurer än de som specificeras häri kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika direkt exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN. VARNING: SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR KLAFFARNA LÅSTS UPP OCH PRODUKTEN ÄR ÖPPEN. VARNING: Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller stänk och vattenfyllda föremål som t.ex. vaser får inte placeras på apparaten. Denna produkt är tillverkad för att uppfylla radiointerferenskraven i EEC DIREKTIV 89/336/EEC, 93/68/EEC och 73/23/EEC. SHOWVIEW är ett varumärke för Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW systemet tillverkas på licens från Gemstar Development Corporation. Viktig information om hur du använder denna apparat Denna apparat innehåller en uppsättning manöverorgan för att styra både DVD-spelaren och videobandspelaren. Du kan använda de följande knapparna för att styra de olika delarna. 1. 1/I-knappen Du slår på apparaten genom att trycka på 1/Iknappen på apparaten eller på fjärrkontrollen. 2. DVD-knappen Tryck på DVD-knappen på fjärrkontrollen när du vill använda DVD-spelaren. DVD-indikatorn i frontpanelen tänds och visar att du har valt DVD. 3. VCR-knappen Tryck på VCR-knappen på fjärrkontrollen när du vill använda videospelaren. VCR-indikatorn i frontpanelen tänds och visar att du har valt videobandspelaren. 4. Knappen DVD och videobandspelare Tryck på knappen DVD/VCR på frontpanelen om du vill växla mellan DVD och videobandspelaren. 2

3 Inledning Inledning Symboler som används i den här bruksanvisningen Om symboldisplayen Om skivorna Skötsel av skivorna Förvaring av skivor Rengöring av skivor Typer av spelbara skivor Regionskod Skivrelaterade termer Frontpanel Displayfönster Fjärrkontrollknappar Anslutningar på baksidan Förberedelser Anslutningar till en TV eller satellit Anslutning till extrautrustning Innan drift - Video Ställa in en videosignal på din TV Använda videon för första gången Ställa in klockan Manuellt Ställa in färgsystemet Hur du använder huvudmenyn Ställa in en TV station Automatiskt Ställa in en TV station Manuellt Ändra ordningen på TV stationer Ta bort & välja TV stationer Innan drift - DVD Skärmdisplay De första inställningarna Allmän drift SPRÅK Menyspråk Disk Audio / Subtitel / Meny DISPLAY TV-skärmsstorlek Displayvisning AUDIO Dolby Digital / DTS / MPEG Samplingsfrekvens DRC Vocal ANDRA PBC Automatisk uppspelning DivX(R) VOD LÅS (FÖRÄLDERFUNKTION) Klassificering Lösenord Landskod Användning Avspelning av ett band CM (Commercial message) Skip OPR (optimum Picture Response) Spela ett band ShowView-programmering Timer inspelning med display på skärmen Spela en DVD eller video-cd-skiva Allmänna egenskaper Gå till en annan TITEL Gå till ett annat KAPITEL/SPÅR Sök Ändra audiokanal Stillbild och uppspelning scen för scen Slow Motion Random (Slumpvis) Repeat A-B Repetering D Surround Tidssökning Zoom Märkessökning Speciella DVD-funktioner Titelmeny Skivmeny Kameravinkel Ändra audiospråk Undertexter Spela upp en audio-cd eller MP3-skiva Egenskaper hos Audio-CD och MP3-skivor Paus Gå tillbaka till ett annat spår Repetera spår/alla/av Sök Random (Slumpmässig uppspelning) Repeat A-B D Surround Programuppspelning Upprepa programmerade spår Ta bort ett spår från listan Program Ta bort hela programlistan Titta på en JPEG-skiva Bildserie Stillbild BYTA TILL EN ANNAN FIL Zoom Rotera bilden Lyssna på MP3-musik när en bild visas Avspelning av DVD VR-formater-ad skiva Underhåll och service Spela upp en DivX-filmskiva Additional Features-VCR part Display på TV skärmen Bandräkneverkets minnesfunktion Videodoktor (självdiagnos) Hi-Fi Stereo Ljud system Wide screen 16: Inställning av dekodern Ytterligare funktioner Minne för sista scenen Skärmsläckare Kopiera från DVD till videobandspelaren Spela in från en annan videobandspelare Referens Språkkoder Landskoder Felsökning Specifikation Inledning 3

4 Inledning Läs igenom den här bruksanvisningen noga och behåll den för framtida användning. Den här bruksanvisningen ger information om drift och underhåll av din DVD-spelare. Om du behöver lämna in apparaten på service, kontakta en auktoriserad reparatör. Om skivorna Skötsel av skivorna Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt aldrig papper eller tejp på skivan. Symboler som används i den här bruksanvisningen Blixtsymbolen varnar dig för att det innanför produktens hölje finns farlig spänning som kan utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet gör dig uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner om underhåll/service. Anger att det finns faror som kan orsaka skada på apparaten eller annan materiell skada. Förvaring av skivor När du har spelat en skiva, placera den i sitt fodral. Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på varma platser och lämna dem aldrig i en parkerad bil som står i solen. Rengöring av skivor Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att bildoch ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar spela skivan rengör man den med en ren trasa. Torka av skivan från mitten och utåt. Observera: Gör dig uppmärksam på speciell information eller speciella driftegenskaper. Tips: Anger att det är ett tips eller annan information för att göra uppgiften lättare. En avdelning med någon av följande symboler i titeln kan endast användas till skivor som har denna symbol. DVD VCD CD MP3 JPEG DivX DVD och stängd DVD±R/RW Video-CD Audio-CD MP3-skivor JPEG-skivor DivX-skivor Om symboldisplayen kan visas på din TV-skärm under drift och anger att den funktion som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgänglig för just den DVD- skivan. Använd inte starka lösningsmedel som till exempel alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel som säljs i butikerna eller antistatiska sprejer som är avsedda för äldre vinylskivor. Val av videokälla Du måste välja en källa (DVD eller video) att se på TV-skärmen. Om du önskar se DVD-källa: Tryck på DVD tills DVD-indikatorn på displayen lyser upp och DVD-spelarens källa kan ses på TV-skärmen. Om du önskar se videokälla: Tryck på VCR tills videoindikatorn på displayen lyser upp och videons källa kan ses på TV-skärmen. Obs: Sätter du in en skiva när DVD+VCR är i videoläge kommer DVD+VCR automatiskt att växla över till DVD-läge. Sätter du in ett kassettband utan skyddsflik när DVD+VCR är i DVD-läge kommer DVD+VCR automatiskt att växla över till videoläge. 4

5 Typer av spelbara skivor DVD (skivor på 8 cm / 12 cm) Video-CD (VCD) (skivor på 8 cm / 12 cm) Audio-CD (skivor på 8 cm / 12 cm) Vidare kan man spela minneskort, DivX-filer, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD och CD-R/CD- RW med audiotitlar, MP3 och/eller JPEG-filer. Det indikerar produktens särdrag som kan spela upp DVD-RW skivor inspelade i Video Recording-format. Observera: Beroende på inspelningsutrustning eller själva CD-R/RW-skivan (eller DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) kan vissa CD-R/RW (eller DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) inte spelas på apparaten. Fäst ingen försegling eller etikett på någon sida av skivan (varken på översidan eller på uppspelningssidan). Använd inte CD-skivor med ojämn form (tex. hjärtformade eller åttakantiga) eftersom detta kan leda till att fel uppstår. Regionskod Den här DVD-spelare har utformats och tillverkats för att spelar upp DVD-skivor med regionskod "2". Den här apparaten kan endast spela upp DVD-skivor som är 2 märkta "2" eller "ALL". 2 Om regionskoder På de flesta DVD-skivor finns en glob med ett eller flera siffror som syns tydligt på omslaget. De här siffrorna ska stämma överens med din DVDspelares regionskod för att du ska kunna spela den skivan. Om du försöker spela upp en DVD-skiva med en annan regionskod än din DVD-spelares regionskod visas meddelandet "Kontrollera regionskod" på TVskärmen. Inledning Om DVD och video-cd Vissa av uppspelningsfunktionerna hos DVD och video-cd-skivor har programmerats av tillverkaren. Den här apparaten spelar upp DVD och video-cdskivor i enlighet med hur den programmerats av tillverkaren, därför kan det hända att vissa uppspelningsegenskaper inte är tillgängliga och att andra funktioner har lagts till. Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och den dubbla D- symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. DTS och DTS Surround Out är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc. 5

6 Skivrelaterade termer DVD±R / DVD±RW DVD-R och DVD+R är två olika standarder för DVD och andra enheter med inspelningsmöjligheter. Det här formatet innebär att man endast kan spela in information på DVD-skivan en enda gång. DVD+RW och DVD-RW är två format för omskrivningsbara media, dvs. att DVD-innehållet kan raderas och spelas in igen. Ensidiga skivor kan innehålla upp till 4,38 gigabyte och tvåsidiga skivor kan innehålla dubbelt så mycket. Det finns inga ensidiga inspelningsbara skivor med dual layer. VCD (video-cd) På en VCD finns det plats för upp till 74 minuter (650 MB) eller 80 minuter (700 MB) MPEG- full-motionvideo tillsammans med stereoljud av hög kvalitet. MPEG MPEG är ett internationellt format för video och audiokomprimering. MPEG-1 används för att koda video för VCD och ger möjlighet att spela in flerkanaligt surroundljud som till exempel PCM, Dolby Digital, DTS och MPEG-audio. MP3 MP3 är ett populärt komprimeringsformat som används för digitala ljudfiler och ger väldigt hög kvalitet nära CD-kvalitet. JPEG Joint Pictures Expert Group. JPEG är ett komprimerat filformat som gör det möjligt att spara bilder utan begränsningar till antal färger. DivX DivX är namnet på en revolutionerande ny videocodec som baseras på komprimeringsstandarden MPEG-4 för videofiler. Du kan spela upp DivX-filmer med den här DVD-spelaren. PBC: Playback Control (gäller endast video-cd) PBC finns för video-cd (VCD) version 2.0 skivformat. Med hjälp av PBC kan du interagera med system med hjälp av menyer, sökfunktioner eller andra typiska datorlika funktioner. Dessutom finns det möjlighet att spela upp stillbilder med hög upplösning som finns på skivan. VCD-skivor som inte har (Version 1.1) fungerar på samma sätt som audio-cd. Titel (gäller endast DVD-skivor) En titel är oftast ett avsnitt på DVD-skivan. Till exempel så skulle huvudfunktionen kunna vara titel 1, en dokumentär där man beskriver hur filmen gjordes kan vara titel 2 och intervjuer med medverkande kan vara titel 3. Varje titel har ett referensnummer som gör det möjligt för dig att lätt hitta den. Kapitel (gäller endast DVD-skivor) Ett kapitel är en del av en titel som till exempel en filmscen eller en av de olika intervjuerna. Varje kapitel har ett kapitelnummer för att du lättare ska kunna hitta det. På en del skivor finns inga kapitel. Scen (VCD) På en video-cd med PBC-funktioner (playback control) kallas rörliga bilder och stillbilder "scener". Varje scen visas på menyskärmen och tilldelas ett scennummer för att du ska kunna hitta den scen du letar efter. En scen består av ett eller flera spår. Spår Ett distinkt element för audiovisuell information, som till exempel bild eller ljudspår för ett visst språk (DVD) eller ett musikstycke på en video eller audio-cd. Varje spår ges ett spårnummer för att du ska kunna hitta det spår du vill. DVD-skivor gör det möjligt att ha ett videospår (med flera vinklar och flera audiospår). 6

7 Frontpanel 1/I Växlar dvd- och videobandspelaren ON och STANDBY. m Gå till början av det aktuella kapitlet/ spåret eller till FÖREGÅENDE kapitel/spår. Tryck och håll nere i två sekunder för snabb bakåtsökning. Spolar bandet bakåt.. M Hoppa till NÄSTA kapitel/spår. Håll intryckt i två sekunder för snabbsökning framåt. Spolar bandet framåt. Á Stannar uppspelning av skiva eller band. Kassettfack (videobandspelare) X Ställer uppspelning eller inspelning i pausläge. Tryckflera gånger för att spela upp bildruta-för-bildruta. OPEN/CLOSE ( ) Öppnar eller stänger skivfacket. Fjärrsensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. Sätt i en videokassett här. z Används när du gör en normal inspelning eller för att aktivera one touch -timerinspelning genom upprepade knapptryckningar. VCR/DVD Väljer källa för utsignaler som ska visas på en teveskärm, DVD eller VCR. Inledning N Startar uppspelning av skiva eller band. Skivfack (dvd-spelare) Sätt i en skiva här. Display EJECT Matar ut bandet i videobandspelaren. Videoingång Audio-ingång (L/R) PROG.(-/+) Scannar upp eller ner genom lagrade kanaler. Displayfönster Indikerar upprepningsläge. En skiva är inmatad I DVD-facket (Lysar upp när en skiva är inmatad i DVD-facket och blinkar när det är ingen skiva i det.) DVD-facket är aktiverat. DVD+VCR är satt i tidsinspelning eller tidsinspelningen är programmerad. Det finns en kassett inne i kassettdäcket. Kassettdäcket är valt. VCR-inspelningen är aktiverad. Kopiering DVD till videobandspelare pågår Indikerar ett TV-läge. (se Anmärkningarna på s. 23) DVD P VCR REC TV Indikerar den totala avspelningstiden/förflutna tiden/aktuella tiden 7

8 AAA AAA 1/I Växlar dvd- och videobandspelaren ON och STANDBY. TV/VCR Visar kanaler som valts med videobandspelaren eller teveapparaten. DVD Ställer spelaren funktionsläge på DVD. VCR Ställer spelaren funktionsläge på VCR. DISPLAY - - : Tar fram bilskärmsvisning (DVD). - Visar aktuell tid eller räknare (VCR). b/b/v/v - Väljer menyalternativ. - PR/TRK (+/-): Väljer kanaler på vidoebandspelaren. Ställer manuellt in bandets bild på skärmen. SETUP/MENU (i) Tar fram eller tar bort inställningsmenyn för dvd och menyn för videobandspelaren. ENTER/OK Bekräftar menyval. Visar funktioner på teveskärmen. X - Ställer uppspelning eller inspelning i pausläge. - Tryck flera gånger för att spela upp bildruta-för-bildruta. (m) - Snabbsöker bakåt. - Spolar tillbaka bandet när det är stoppat. N Startar uppspelning. (M) - Snabbsöker framåt. - Spolar bandet framåt när det är stoppat. Sifferknapparna 0-9. Väljer numrerade alternativ i en meny. REPEAT Upprepar kapitel, spår, titel eller alla. RANDOM ( ) - Spelar spår i slumpvis ordning. - CM SKIP REPEAT A-B Upprepar sekvensen mellan två punkter (A och B). Väljer inspelningshastighet. SHOWVIEW Visar programmenyn för en ShowViewprogrammering. Fjärrkontrollknappar OPEN/CLOSE, EJECT( ) - Matar ut bandet i videobandspelaren. - Öppnar och stänger skivfacket. AUX Väljer inkälla för inspelning på band. DISC MENU Tar fram menyn för en dvd-skiva. SKIP (. / >) Hoppar till början av aktuellt kapitel eller spår, tryck två gånger i snabb följd för att gå till föregående kapitel eller spår. Hoppar till nästa kapitel eller spår. RETURN - Tar bort inställningsmenyn. -Visar menyn för en video-cd-skiva med PBC. x Stoppar uppspelning eller inspelning. MNL. PROG. Lägger in ett spår i programlistan. CLEAR ( ) Tar bort spårnummer i programmenyn eller en markering i menyn MARKER SEARCH. A.MONITOR Väljer språk för ljudet (dvd-skiva) eller en ljudkanal (videoband). SUBTITLE Väljer språk för undertext. ANGLE Väljer kameravinkel på en dvd-skiva, om tillgänglig. ZOOM Förstorar dvd-videobilder. MARKER Markerar en punkt under uppspelning. SEARCH Visar menyn Marker Search. TITLE Visar skivans titelmeny, om tillgänglig. REC ( ) Spelar in normalt eller aktiverar one touch -timerinspelning genom upprepade knapptryckningar. Fjärrkontrollens driftsområde Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och tryck på knapparna. Varning Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda aldrig olika typer av batterier (standard, alkalin, osv.). Insättning av batterier i fjärrkontrollen Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och stoppa i två R03 (storlek AAA) batterier med och inriktade korrekt. 8

9 Anslutningar på baksidan ANTENN (Koppla antennen i denna kontakt) VIDEO/AUDIO OUT (Vänster/Höger) (DVD/VCR OUT) Anslut till TV med video och audio ingångar. AUDIO OUT (Vänster/höger) (DVD EXCLUSIVE OUT) Ansluts till en förstärkare, mottagare eller stereosystem. Inledning EURO AV2 Nätsladd Kopplas in till ett vägguttag. EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) COAXIAL (Digital audio out jack) (DVD EXCLUSIVE OUT) Kopplas till digital (koaxiell) audioutrustning. RF.OUT (Koppla in TV via detta uttag) Rör inte vid stiften hos baksidans kontakter. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanent skada på apparaten. 9

10 Förberedelser Observera Om utrustningen installeras i ett skåp eller på en hylla, bör du se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor för att tillåta god ventilation (10 cm eller mer på båda sidorna, över och bakom enheten). När batterierna ska kasseras bör miljöaspekter beaktas och de lokala reglerna eller lagarna för batterikassering följas. Om du inte följer nedanstående säkerhetsföreskrifter kan enheten, fjärrkontrollen eller skivan skadas. 1. Ställ INTE enheten i en omgivning där det finns risk för höga temperaturer eller luftfuktighet. i direkt solljus. i en omgivning med mycket damm. i en omgivning där det skapas starka magnetfält. på ett underlag som är ostadigt eller utsätts för vibrationer. 2. Blockera INTE enhetens ventilationsöppningar. (Om ventilationsöppningarna täcks igen av en tidning, duk eller liknande kan det hända att värmen inte kan komma ut.) 3. Ställ INTE några tunga föremål på enheten eller fjärrkontrollen. 4. Ställ INTE något som riskerar att spillas ut på enheten eller fjärrkontrollen. (Om vatten eller någon annan vätska tillåts komma in i utrustningen kan det orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.) 5. Utsätt INTE apparaten för dropp eller stänk. 6. Använd INTE utrustningen i ett badrum eller på någon annan plats med vatten. Ställ INTE heller något förvaringskärl som är fyllt med vatten eller annan vätska (som till exempel kosmetika eller medicin, blomvaser, krukväxter, koppar osv.) ovanpå den här enheten. 7. Ställ INTE några föremål som avger öppen låga, som till exempel tända stearinljus, på apparaten. 8. UNDVIK att utsätta enheten för hårda stötar under transport. Anslutningar till en TV eller satellit Anslut på ett av följande sätt, beroende på möjligheterna hos din befintliga utrustning. Grundanslutningar (AV) 1. Anslut EURO AV1 AUDIO/VIDEO på apparatens bakpanel till SCART-kontakten på TVn med en SCART-kabel. För tv-apparater utan SCART ansluter du det gula VIDEO OUT-uttaget och DVD/VCR AUDIO OUTuttagen på den här enheten till tv-apparaten. 2. Vissa TV-presentatörer sänder ut kodade TV signaler som kan ses efter avkodning med en köpt eller hyrd dekoder. Du kan ansluta en sådan dekoder till DVD+videodand spaelaren. Grundanslutningar (RF) 1. Anslut antennkabeln från din inomhus-/utomhusantenn till kontakten AERIAL på apparatens baksida. 2. Anslut den medföljande antennkabeln på baksidan av apparaten och i TV-apparatens antenningång. AERIAL VIDEO IN AUDIO INPUT L R Baksidan Rear of av TVTVn SCART INPUT Decoder Satellit (or Satellite) Tips Beroende på TV:n och annan utrustning som du vill koppla in finns det olika sätt att koppla in spelaren. Använd bara en av inkopplingarna som beskrivs nedan. Titta i bruksanvisningarna till TV:n, videobandspelaren, stereoanläggningen eller andra apparater vid behov för att göra bästa möjliga anslutningar. För bättre ljudåtergivning, anslut spelarens kontakter AUDIO OUT till kontakterna audio in hos din förstärkare, mottagare, stereo eller audio/videoutrustning. Se "Anslutning till extrautrustning" på sidan 11. Baksidan Rear of this av unit apparaten (Basic connection) (grundanslutningar) Varning Kontrollera så att DVD-spelaren är inkopplad direkt till TV:n. Ställ in TV:n på den rätta videoinkanalen. Koppla inte DVD-spelarens kontakt AUDIO OUT till kontakten phono in (kassettdäck) hos audiosystemet. 10

11 Anslutning till extrautrustning Inkoppling till en förstärkare utrustad med tvåkanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Koppla in DVD-spelarens vänstra och högra AUDIO OUT till den vänstra och högra audio inkontakten på förstärkaren, mottagaren eller stereosystemet med hjälp av de audiokablarna. Obs Om audioformatet hos den digitala utgången inte passar din mottagare kommer mottagaren att producera ett kraftigt distorderat ljud eller inget ljud alls. Tryck på A.MONITOR för att se audioformatet hos den aktuella DVD:n på skärmdisplayen. Inkoppling till en förstärkare försedd med tvåkanals digital stereo (PCM) eller till en Audio/ Videomottagare utrustad med en multikanals avkodare (Dolby Digital, MPEG 2 eller DTS) 1. Koppla in en av DVD-spelarens DIGITAL AUDIO OUT-kontakter (KOAXIAL) till motsvarande kontakt på förstärkaren. Använd en extra digital (koaxial) audiokabel. 2. Du måste aktivera spelarens digitala utsignal. (Se "Digital Audioutsignal" på sidan 19). Förberedelser Digitalt Multikanalsljud En digital multikanalsanslutning ger den bästa ljudkvaliteten. För detta behöver du en multikanals Audio/Videomottagare som stöder en eller flera av de audioformat som stöds av DVD-spelaren (MPEG 2, Dolby Digital och DTS). Kontrollera mottagarens bruksanvisning och de logo som finns på mottagarens frontpanel. Varning: På grund av DTS Licensavtal kommer den digitala utsignalen att finnas i DTS digitalutgången när DTS audio stream är vald. Baksidan av denna apparat Anslutning för 2-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Kabel endast för DVD Digitale flerkanals anslutning Multikanalverbindung (DVD exklusiv ut anslutning) L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT Förstärkare (Mottagare) 11

12 Innan drift - Video Ställa in en videosignal på din TV Obs Utgående signal på denna videobandspelare (VCR) är på UHF kanal 36. Om kanal 36 redan är upptagen av annan TV kanal eller om bilden är suddig så kan du ändra kanal till videon. Steg 5-8 visar hur du ändrar utgående signal på videon. Din TV tar emot en signal från videon på samma sätt som från en TV station. Du måste välja ett kanalnummer till videon och ställa in den så att du kan se på videoband. Om du har använt en SCART kontakt så behöver du inte göra denna inställning. DinTV bör då redan ha en videokanal. Vanligtvis kallad AV. 1. Se till att videon är riktigt installerad som visades tidigare i denna bruksanvisning. Tryck på I knappen för att sätta på din video. Sätt på din TV. 2. Sätt i ett inspelat band i videon och tryck på N på fjärrkontrollen. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Det gör inget om du inte har ett inspelat band i detta läge. Om du sätter på videon och fortsätter med steg 3-4 så kommer du istället för en bild på TVn se en blå bildskärm. 3. Ställ in denna kanal tills videobilden är skarp och ljudet klart. Om du har använt en SCART kontakt kablar så behöver du bara välja AV kanalen. Denna kanal är redan inställd för bästa video avspelning på TVn. 4. Lagra den valda TV kanalen på din TV. Du får titta i bruksanvisningen till din TV om du inte vet hur man gör detta. 5. Fortsätt bara till steg 5-8 om du inte kan få en klar bild på TVn efter det att du gjort steg 1-4. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Kontrollera att din videobandspelare står i stanby läge genom att trycka på I på fjärrkontrollen. (bara klockan visas på displayen.) 6. Tryck på PROG. (-/+) på framsidan på din videobandspelare i mer än 4 sekunder. RF36 visas på videons display. Följande bild visas på tv-skärmen : 7. Tryck ner PROG. (-/+) på videon för att välja en annan videokanal. Du kan välja en annan videokanal mellan 22 till 68. Man kan också ställa den på "OFF" om det förekommer interferens när TV:n är andsluten till videobandspelaren via en SCART-kabel. 8. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Tryck på 1/I knappen och sedan är du färdig. Ställ in denna kanal tills en klar blå bild syns på TV skärmen Lagra denna kanal i din TV. Obs Se till att du kopplat in videon på rätt sätt och ställt in en videokanal på din TV. Om du inte ställer in en videokanal på TVn så kommer du inte att kunna se på inspelade videoband. Använda videon för första gången Följande bild kommer att visas på TV-skärmen när du ansluter din video för första gången. För att ställa in TV-kanaler följer man stegen 3 till 4 som beskrivs i "ACMS" (se sida 14). Pr-12 ACMS RF CHANNEL 36 A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS OK i 12

13 Ställa in klockan Manuellt Klockan i din video kontrollerar tiden, dag och datum inställningar. Klockan ställs automatiskt in med ACMS när din video tar emot en kanal som sänder text TV. Om signalen är svag så behöver du ställa in klockan manuellt. 1. Tryck på i knappen. Tryck på F eller G för att välja SET. Tryck på OK. ACSS-läget kan ställas in på "AV" genom att trycka på OK om du önskar ställa in tiden manuellt. 1 2 SET HH MM DD MM YY - - : Tryck på eller på fjärrkontrollen för justera TIMMAR, MINUTER, DAG, MÅNAD och ÅR. Notera att videon använder 24 timmars visning. 1 pm visas som 13:00. Veckodag skrivs in automatiskt när du ställer in datumet. OK i Ställa in färgsystemet 1. Tryck på i. 2. Huvudmenyn visas på TV skärmen. 3. Tryck F eller G för att välja SYS. Tryck på OK. 4. Tryck på eller för att välja färgsystemet som används. fosd ON OFF AUTO 1 2 PAL MESECAM SET SYS 5. Tryck på 1 eller 2 för att välja RF AUDIO. Tryck på 3 eller 4 för att välja enligt RF AUDIO som är i bruk. fosd ON OFF 1 2 SET SYS SYS i SYS i Förberedelser HH MM DD MM YY 8 : Tryck på i för att ta bort menyerna från TV-skärmen. 1 2 SET ACSS : AV OK i 3. Om du matar in fel så tryck F eller G för att rätta till detta. 4. Tryck på i knappen. 13

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC)

21A-620 21A-720 21A-624 (VPS/PDC) 21A-724 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska DK Dansk Brugsansvisning Modell A-60 A-70 A-64 (VPS/PDC) A-74 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder PLAY REW REC OTR STOP/EJECT F.FWD PAUSE STILL VIDEO L AUDIO R FUNCTION

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr.

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics. Märke: FUNAI Modell nr. E8B04ED(SV).fm Page 1 Wednesday, May 24, 2006 1:06 PM DVD/CD-SPELARE & VIDEO KASSETTSPELARE Användarhandbok PAL GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Electronics

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bruksanvisning. FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT INNEHÅLLSFÖRTECKNING T6100EA(SW)_KAIHAN.fm Page 1 Wednesday, April 6, 2005 6:44 PM FÄRG TV/Videobandpelare/DVD TRIPLE COMBO TVD-A2104PT Bruksanvisning PAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försiktighetsåtgärder...2 LASERSÄKERHET...2 VIKTIGT...2

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Användarmanual 31504

Användarmanual 31504 Innehållsförteckning 1.Lokalinformation...1 2.Fjärrkontroll Tandberg - Videokonferens...2 2.1 Fjärrkontroll Tandberg > Olika bildkällor...3 2.1.1 Uppspelning av videofilm...3 2.2 Fjärrkontroll Tandberg

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud.

Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Tack för att du valt våra produkter! Produkten Ni köpt håller högsta kvalitet och använder sig av trådlösa signaler för att skicka bild i färg samt stereoljud. Läs igenom manualen innan Ni påbörjar installationen.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC)

19A-400 19A-204 (VPS/PDC) 19A-404 (VPS/PDC) Bruksansvisning DS Svenska Brugsansvisning Modell 9A-00 9A-400 9A-04 (VPS/PDC) 9A-404 (VPS/PDC) Videobandspelare Videorecorder REW PLAY F.FWD REC/OTR STOP/EJECT PAUSE/STILL FUNCTION TAPE SPEED ANNEL TODAY

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH277_278H_P1L_8SLL_SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH277H RH278H Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna produkt bör du noggrant läsa igenom hela denna bruksanvisning.

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL Sändare Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - För att förhindra kortslutningar bör denna produkt endast användas inomhus och i torra utrymmen. Utsätt inte komponenterna för regn eller väta.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN

MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN 1(9) MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Användarmanual Manöversystem för AV-utrustning, Aula 2370 Innehåll Sida Inledning 2 Startmeny och Huvudmeny 2 Uppspelning av DVD-skivor 3 Uppspelning av videoband

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning INNEHÅLLSREGISTER FUNKTIONSÖVERSIKT Kompatibel media... 4 Tillbehör... 4 Apparatens framsida... 5-6 Fjärrkontrollen... 7-8 ANSLUTNINGAR Apparatens baksida... 9 Anslutning av antennkabeln...

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Video Cassette Recorder

Video Cassette Recorder 3-090-239-13 (1) SE Video Cassette Recorder Bruksanvisning PAL SLV-SE840D/E SLV-SE747E SLV-SE740D/E SLV-SX740D/E SLV-SE640D/E SLV-SE240D 2004 Sony Corporation VARNING Utsätt inte videobandspelaren för

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk

GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk GRÄNSSNITTSADAPTER KS-PD500 FÖR D.-SPELARE Innan gränssnittsadaptern tas i bruk Senaste uppdatering: 1 mars 006 1 JVC-bilstereor som stöds Gränssnittsadaptern stöder följande JVC-bilstereor* 1 : Bilstereor

Läs mer

MOBIL DVD SPELARE BRUKSANVISNING. Kassering av produkten och batterier ska göras efter lokala bestämmelser. SPECIFIKATIONER

MOBIL DVD SPELARE BRUKSANVISNING. Kassering av produkten och batterier ska göras efter lokala bestämmelser. SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER Kompatibilitet.DVD/CD/MP3-WMA/MPEG4/CD-R/CD-RW/JPEG Panel storlek...7 inch Frekvens....0 Hz till 0kHz Video output.. 1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced Coaxial output...0,5 Vp-p +/- 0,1 Audio output..1vrms/10kohm

Läs mer

DVD SPELARE TILL BILEN

DVD SPELARE TILL BILEN DVD SPELARE TILL BILEN BRUKSANVISNING Innan du ansluter, justerar eller använder denna produkt, var vänlig läs igenom hela bruksanvisningen. Var vänlig behåll denna bruksanvisning till senare bruk. Varning:

Läs mer

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE

GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections SPARA DESSA INSTRUKTIONER PÅ ETT SÄKERT STÄLLE PAL VCR E3B43ED_.book Page 1 Friday, February 23, 2007 2:48 PM Användarhandbok DVD / Videokassettspelare med GRATTIS TILL ER NYA PRODUKT! Denna hotline gäller endast för produkter från Dangaard Collections

Läs mer

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat.

Innehåll 1. FINESSER. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. Tack för att du har köpt denna Clarion-apparat. *Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda bilstereon. *Spara sedan bruksanvisningen på något lättillgängligt ställe (t.ex. i handskfacket).

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Digitalisering av C-Kassetter

Digitalisering av C-Kassetter Digitalisering av C-Kassetter 1. Koppla på TEAC AD-RW900 spelaren genom att trycka på POWERknappen, ett ljus antänds i spelarens skärm. 2. Välj sedan rätt inbandningskälla från Teac spelaren. Tryck på

Läs mer

Din manual HITACHI DV-RX7000E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273150

Din manual HITACHI DV-RX7000E http://sv.yourpdfguides.com/dref/1273150 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI DV-RX7000E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-13(1) DVD Writer Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Säkerhetsföreskrifter VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand eller elektriska

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

DVD 23 Digital Versatile Disc Player BRUKSANVISNING

DVD 23 Digital Versatile Disc Player BRUKSANVISNING DVD 23 Digital Versatile Disc Player BRUKSANVISNING Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Terminologi 5 Egenskaper, Förpackningslista 6 Kontroller på Framsidan 7 Informationsdisplayen på Framsidan 8 Fjärrkontroll

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Föreskrifter Kompatibel med PAL DVD (Video CD) och NTSC DVD (Video CD) Denna spelare kan spela skivor inspelade i PAL och NTSC format. - Ett LSI chip integrerar nu alla huvudsakliga

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING

WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING DVD / VIDEO CASSETTE RECORDER WD6D-D4413DB BRUKSANVISNING EN PAL SECAM Modell / Serie nummer: Denna enhet har ett serienummer som finns på baksidan. Vänligen skriv ner modellnummer och serienummer och

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer