DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING"

Transkript

1 DVD-SPELARE & VIDEOBANDSPELARE HR-XV45SEY PAL R BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS SW

2 VARNINIG FÖR ELEKTRISKA STÖTAR ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALLA SERVICE. Denna åskblixt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar. Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten. VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT. VARNING: Installera inte denna produkt i ett trångt utrymme, som på en bokhylla eller liknande. Uppgifter om copyright: Det är förbjudet enligt lag att utan tillstånd kopiera, sända ut, visa, sända ut via kabel, visa eller spela för publik eller hyra ut material med copyright. Denna produkt innehåller en kopieringsskyddsfunktion utvecklad av Macrovision. Kopieringsskyddade signaler finns inspelade på vissa skivor. Vid inspelning och avspelning av dessa skivor på eller via en videobandspelare blir bilden brusig. Denna produkt innehåller kopieringsskyddsteknik som är skyddad genom krav i vissa amerikanska patent och andra intellektuella egendomsrättigheter som tillhör Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare. Användning av denna copyrightskyddsteknik måste godkännas av Macrovision Corporation och är avsedd endast för hemmabruk och annat liknande begränsat tittande, såvida inte särskilt tillstånd erhållits av Macrovision Corporation. Omvänd engineering eller isärtagning är förbjudet. SERIENUMMER: Serienumret finns på apparatens baksida. Detta nummer är unikt för apparaten och finns inte på någon annan apparat. Du bör skriva in denna information här och behålla denna bruksanvisning som permanent bevis på ditt köp. Modell nr. Serienr. R VARNING: Denna Digital Video Disc-spelare använder ett lasersystem. För att garantera säker användning av denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och behåll den för framtida bruk. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om apparaten skulle behöva underhåll - se serviceprocedurer. Användning av kontroller, justeringar eller utförande av annorlunda procedurer än de som specificeras häri kan resultera i exponering för farlig strålning. För att undvika direkt exponering för laserstrålen, försök aldrig öppna ytterhöljet. Synlig laserstrålning när apparaten öppnas. TITTA INTE IN I STRÅLEN. VARNING: SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR KLAFFARNA LÅSTS UPP OCH PRODUKTEN ÄR ÖPPEN. VARNING: Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller stänk och vattenfyllda föremål som t.ex. vaser får inte placeras på apparaten. Denna produkt är tillverkad för att uppfylla radiointerferenskraven i EEC DIREKTIV 89/336/EEC, 93/68/EEC och 73/23/EEC. SHOWVIEW är ett varumärke för Gemstar Development Corporation. SHOWVIEW systemet tillverkas på licens från Gemstar Development Corporation. Viktig information om hur du använder denna apparat Denna apparat innehåller en uppsättning manöverorgan för att styra både DVD-spelaren och videobandspelaren. Du kan använda de följande knapparna för att styra de olika delarna. 1. 1/I-knappen Du slår på apparaten genom att trycka på 1/Iknappen på apparaten eller på fjärrkontrollen. 2. DVD-knappen Tryck på DVD-knappen på fjärrkontrollen när du vill använda DVD-spelaren. DVD-indikatorn i frontpanelen tänds och visar att du har valt DVD. 3. VCR-knappen Tryck på VCR-knappen på fjärrkontrollen när du vill använda videospelaren. VCR-indikatorn i frontpanelen tänds och visar att du har valt videobandspelaren. 4. Knappen DVD och videobandspelare Tryck på knappen DVD/VCR på frontpanelen om du vill växla mellan DVD och videobandspelaren. 2

3 Inledning Inledning Symboler som används i den här bruksanvisningen Om symboldisplayen Om skivorna Skötsel av skivorna Förvaring av skivor Rengöring av skivor Typer av spelbara skivor Regionskod Skivrelaterade termer Frontpanel Displayfönster Fjärrkontrollknappar Anslutningar på baksidan Förberedelser Anslutningar till en TV eller satellit Anslutning till extrautrustning Innan drift - Video Ställa in en videosignal på din TV Använda videon för första gången Ställa in klockan Manuellt Ställa in färgsystemet Hur du använder huvudmenyn Ställa in en TV station Automatiskt Ställa in en TV station Manuellt Ändra ordningen på TV stationer Ta bort & välja TV stationer Innan drift - DVD Skärmdisplay De första inställningarna Allmän drift SPRÅK Menyspråk Disk Audio / Subtitel / Meny DISPLAY TV-skärmsstorlek Displayvisning AUDIO Dolby Digital / DTS / MPEG Samplingsfrekvens DRC Vocal ANDRA PBC Automatisk uppspelning DivX(R) VOD LÅS (FÖRÄLDERFUNKTION) Klassificering Lösenord Landskod Användning Avspelning av ett band CM (Commercial message) Skip OPR (optimum Picture Response) Spela ett band ShowView-programmering Timer inspelning med display på skärmen Spela en DVD eller video-cd-skiva Allmänna egenskaper Gå till en annan TITEL Gå till ett annat KAPITEL/SPÅR Sök Ändra audiokanal Stillbild och uppspelning scen för scen Slow Motion Random (Slumpvis) Repeat A-B Repetering D Surround Tidssökning Zoom Märkessökning Speciella DVD-funktioner Titelmeny Skivmeny Kameravinkel Ändra audiospråk Undertexter Spela upp en audio-cd eller MP3-skiva Egenskaper hos Audio-CD och MP3-skivor Paus Gå tillbaka till ett annat spår Repetera spår/alla/av Sök Random (Slumpmässig uppspelning) Repeat A-B D Surround Programuppspelning Upprepa programmerade spår Ta bort ett spår från listan Program Ta bort hela programlistan Titta på en JPEG-skiva Bildserie Stillbild BYTA TILL EN ANNAN FIL Zoom Rotera bilden Lyssna på MP3-musik när en bild visas Avspelning av DVD VR-formater-ad skiva Underhåll och service Spela upp en DivX-filmskiva Additional Features-VCR part Display på TV skärmen Bandräkneverkets minnesfunktion Videodoktor (självdiagnos) Hi-Fi Stereo Ljud system Wide screen 16: Inställning av dekodern Ytterligare funktioner Minne för sista scenen Skärmsläckare Kopiera från DVD till videobandspelaren Spela in från en annan videobandspelare Referens Språkkoder Landskoder Felsökning Specifikation Inledning 3

4 Inledning Läs igenom den här bruksanvisningen noga och behåll den för framtida användning. Den här bruksanvisningen ger information om drift och underhåll av din DVD-spelare. Om du behöver lämna in apparaten på service, kontakta en auktoriserad reparatör. Om skivorna Skötsel av skivorna Rör inte skivans uppspelningssida. Håll skivan i dess kanter så att den inte får några fingeravtryck. Sätt aldrig papper eller tejp på skivan. Symboler som används i den här bruksanvisningen Blixtsymbolen varnar dig för att det innanför produktens hölje finns farlig spänning som kan utgöra en risk för elektriska stötar. Utropstecknet gör dig uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner om underhåll/service. Anger att det finns faror som kan orsaka skada på apparaten eller annan materiell skada. Förvaring av skivor När du har spelat en skiva, placera den i sitt fodral. Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på varma platser och lämna dem aldrig i en parkerad bil som står i solen. Rengöring av skivor Fingeravtryck och damm på skivorna kan göra att bildoch ljudkvaliteten försämras. Innan du börjar spela skivan rengör man den med en ren trasa. Torka av skivan från mitten och utåt. Observera: Gör dig uppmärksam på speciell information eller speciella driftegenskaper. Tips: Anger att det är ett tips eller annan information för att göra uppgiften lättare. En avdelning med någon av följande symboler i titeln kan endast användas till skivor som har denna symbol. DVD VCD CD MP3 JPEG DivX DVD och stängd DVD±R/RW Video-CD Audio-CD MP3-skivor JPEG-skivor DivX-skivor Om symboldisplayen kan visas på din TV-skärm under drift och anger att den funktion som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är tillgänglig för just den DVD- skivan. Använd inte starka lösningsmedel som till exempel alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel som säljs i butikerna eller antistatiska sprejer som är avsedda för äldre vinylskivor. Val av videokälla Du måste välja en källa (DVD eller video) att se på TV-skärmen. Om du önskar se DVD-källa: Tryck på DVD tills DVD-indikatorn på displayen lyser upp och DVD-spelarens källa kan ses på TV-skärmen. Om du önskar se videokälla: Tryck på VCR tills videoindikatorn på displayen lyser upp och videons källa kan ses på TV-skärmen. Obs: Sätter du in en skiva när DVD+VCR är i videoläge kommer DVD+VCR automatiskt att växla över till DVD-läge. Sätter du in ett kassettband utan skyddsflik när DVD+VCR är i DVD-läge kommer DVD+VCR automatiskt att växla över till videoläge. 4

5 Typer av spelbara skivor DVD (skivor på 8 cm / 12 cm) Video-CD (VCD) (skivor på 8 cm / 12 cm) Audio-CD (skivor på 8 cm / 12 cm) Vidare kan man spela minneskort, DivX-filer, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, SVCD och CD-R/CD- RW med audiotitlar, MP3 och/eller JPEG-filer. Det indikerar produktens särdrag som kan spela upp DVD-RW skivor inspelade i Video Recording-format. Observera: Beroende på inspelningsutrustning eller själva CD-R/RW-skivan (eller DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) kan vissa CD-R/RW (eller DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) inte spelas på apparaten. Fäst ingen försegling eller etikett på någon sida av skivan (varken på översidan eller på uppspelningssidan). Använd inte CD-skivor med ojämn form (tex. hjärtformade eller åttakantiga) eftersom detta kan leda till att fel uppstår. Regionskod Den här DVD-spelare har utformats och tillverkats för att spelar upp DVD-skivor med regionskod "2". Den här apparaten kan endast spela upp DVD-skivor som är 2 märkta "2" eller "ALL". 2 Om regionskoder På de flesta DVD-skivor finns en glob med ett eller flera siffror som syns tydligt på omslaget. De här siffrorna ska stämma överens med din DVDspelares regionskod för att du ska kunna spela den skivan. Om du försöker spela upp en DVD-skiva med en annan regionskod än din DVD-spelares regionskod visas meddelandet "Kontrollera regionskod" på TVskärmen. Inledning Om DVD och video-cd Vissa av uppspelningsfunktionerna hos DVD och video-cd-skivor har programmerats av tillverkaren. Den här apparaten spelar upp DVD och video-cdskivor i enlighet med hur den programmerats av tillverkaren, därför kan det hända att vissa uppspelningsegenskaper inte är tillgängliga och att andra funktioner har lagts till. Tillverkad med licens från Dolby Laboratories. "Dolby" och den dubbla D- symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. DTS och DTS Surround Out är varumärken tillhörande Digital Theater Systems, Inc. 5

6 Skivrelaterade termer DVD±R / DVD±RW DVD-R och DVD+R är två olika standarder för DVD och andra enheter med inspelningsmöjligheter. Det här formatet innebär att man endast kan spela in information på DVD-skivan en enda gång. DVD+RW och DVD-RW är två format för omskrivningsbara media, dvs. att DVD-innehållet kan raderas och spelas in igen. Ensidiga skivor kan innehålla upp till 4,38 gigabyte och tvåsidiga skivor kan innehålla dubbelt så mycket. Det finns inga ensidiga inspelningsbara skivor med dual layer. VCD (video-cd) På en VCD finns det plats för upp till 74 minuter (650 MB) eller 80 minuter (700 MB) MPEG- full-motionvideo tillsammans med stereoljud av hög kvalitet. MPEG MPEG är ett internationellt format för video och audiokomprimering. MPEG-1 används för att koda video för VCD och ger möjlighet att spela in flerkanaligt surroundljud som till exempel PCM, Dolby Digital, DTS och MPEG-audio. MP3 MP3 är ett populärt komprimeringsformat som används för digitala ljudfiler och ger väldigt hög kvalitet nära CD-kvalitet. JPEG Joint Pictures Expert Group. JPEG är ett komprimerat filformat som gör det möjligt att spara bilder utan begränsningar till antal färger. DivX DivX är namnet på en revolutionerande ny videocodec som baseras på komprimeringsstandarden MPEG-4 för videofiler. Du kan spela upp DivX-filmer med den här DVD-spelaren. PBC: Playback Control (gäller endast video-cd) PBC finns för video-cd (VCD) version 2.0 skivformat. Med hjälp av PBC kan du interagera med system med hjälp av menyer, sökfunktioner eller andra typiska datorlika funktioner. Dessutom finns det möjlighet att spela upp stillbilder med hög upplösning som finns på skivan. VCD-skivor som inte har (Version 1.1) fungerar på samma sätt som audio-cd. Titel (gäller endast DVD-skivor) En titel är oftast ett avsnitt på DVD-skivan. Till exempel så skulle huvudfunktionen kunna vara titel 1, en dokumentär där man beskriver hur filmen gjordes kan vara titel 2 och intervjuer med medverkande kan vara titel 3. Varje titel har ett referensnummer som gör det möjligt för dig att lätt hitta den. Kapitel (gäller endast DVD-skivor) Ett kapitel är en del av en titel som till exempel en filmscen eller en av de olika intervjuerna. Varje kapitel har ett kapitelnummer för att du lättare ska kunna hitta det. På en del skivor finns inga kapitel. Scen (VCD) På en video-cd med PBC-funktioner (playback control) kallas rörliga bilder och stillbilder "scener". Varje scen visas på menyskärmen och tilldelas ett scennummer för att du ska kunna hitta den scen du letar efter. En scen består av ett eller flera spår. Spår Ett distinkt element för audiovisuell information, som till exempel bild eller ljudspår för ett visst språk (DVD) eller ett musikstycke på en video eller audio-cd. Varje spår ges ett spårnummer för att du ska kunna hitta det spår du vill. DVD-skivor gör det möjligt att ha ett videospår (med flera vinklar och flera audiospår). 6

7 Frontpanel 1/I Växlar dvd- och videobandspelaren ON och STANDBY. m Gå till början av det aktuella kapitlet/ spåret eller till FÖREGÅENDE kapitel/spår. Tryck och håll nere i två sekunder för snabb bakåtsökning. Spolar bandet bakåt.. M Hoppa till NÄSTA kapitel/spår. Håll intryckt i två sekunder för snabbsökning framåt. Spolar bandet framåt. Á Stannar uppspelning av skiva eller band. Kassettfack (videobandspelare) X Ställer uppspelning eller inspelning i pausläge. Tryckflera gånger för att spela upp bildruta-för-bildruta. OPEN/CLOSE ( ) Öppnar eller stänger skivfacket. Fjärrsensor Rikta fjärrkontrollen mot denna sensor. Sätt i en videokassett här. z Används när du gör en normal inspelning eller för att aktivera one touch -timerinspelning genom upprepade knapptryckningar. VCR/DVD Väljer källa för utsignaler som ska visas på en teveskärm, DVD eller VCR. Inledning N Startar uppspelning av skiva eller band. Skivfack (dvd-spelare) Sätt i en skiva här. Display EJECT Matar ut bandet i videobandspelaren. Videoingång Audio-ingång (L/R) PROG.(-/+) Scannar upp eller ner genom lagrade kanaler. Displayfönster Indikerar upprepningsläge. En skiva är inmatad I DVD-facket (Lysar upp när en skiva är inmatad i DVD-facket och blinkar när det är ingen skiva i det.) DVD-facket är aktiverat. DVD+VCR är satt i tidsinspelning eller tidsinspelningen är programmerad. Det finns en kassett inne i kassettdäcket. Kassettdäcket är valt. VCR-inspelningen är aktiverad. Kopiering DVD till videobandspelare pågår Indikerar ett TV-läge. (se Anmärkningarna på s. 23) DVD P VCR REC TV Indikerar den totala avspelningstiden/förflutna tiden/aktuella tiden 7

8 AAA AAA 1/I Växlar dvd- och videobandspelaren ON och STANDBY. TV/VCR Visar kanaler som valts med videobandspelaren eller teveapparaten. DVD Ställer spelaren funktionsläge på DVD. VCR Ställer spelaren funktionsläge på VCR. DISPLAY - - : Tar fram bilskärmsvisning (DVD). - Visar aktuell tid eller räknare (VCR). b/b/v/v - Väljer menyalternativ. - PR/TRK (+/-): Väljer kanaler på vidoebandspelaren. Ställer manuellt in bandets bild på skärmen. SETUP/MENU (i) Tar fram eller tar bort inställningsmenyn för dvd och menyn för videobandspelaren. ENTER/OK Bekräftar menyval. Visar funktioner på teveskärmen. X - Ställer uppspelning eller inspelning i pausläge. - Tryck flera gånger för att spela upp bildruta-för-bildruta. (m) - Snabbsöker bakåt. - Spolar tillbaka bandet när det är stoppat. N Startar uppspelning. (M) - Snabbsöker framåt. - Spolar bandet framåt när det är stoppat. Sifferknapparna 0-9. Väljer numrerade alternativ i en meny. REPEAT Upprepar kapitel, spår, titel eller alla. RANDOM ( ) - Spelar spår i slumpvis ordning. - CM SKIP REPEAT A-B Upprepar sekvensen mellan två punkter (A och B). Väljer inspelningshastighet. SHOWVIEW Visar programmenyn för en ShowViewprogrammering. Fjärrkontrollknappar OPEN/CLOSE, EJECT( ) - Matar ut bandet i videobandspelaren. - Öppnar och stänger skivfacket. AUX Väljer inkälla för inspelning på band. DISC MENU Tar fram menyn för en dvd-skiva. SKIP (. / >) Hoppar till början av aktuellt kapitel eller spår, tryck två gånger i snabb följd för att gå till föregående kapitel eller spår. Hoppar till nästa kapitel eller spår. RETURN - Tar bort inställningsmenyn. -Visar menyn för en video-cd-skiva med PBC. x Stoppar uppspelning eller inspelning. MNL. PROG. Lägger in ett spår i programlistan. CLEAR ( ) Tar bort spårnummer i programmenyn eller en markering i menyn MARKER SEARCH. A.MONITOR Väljer språk för ljudet (dvd-skiva) eller en ljudkanal (videoband). SUBTITLE Väljer språk för undertext. ANGLE Väljer kameravinkel på en dvd-skiva, om tillgänglig. ZOOM Förstorar dvd-videobilder. MARKER Markerar en punkt under uppspelning. SEARCH Visar menyn Marker Search. TITLE Visar skivans titelmeny, om tillgänglig. REC ( ) Spelar in normalt eller aktiverar one touch -timerinspelning genom upprepade knapptryckningar. Fjärrkontrollens driftsområde Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och tryck på knapparna. Varning Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda aldrig olika typer av batterier (standard, alkalin, osv.). Insättning av batterier i fjärrkontrollen Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och stoppa i två R03 (storlek AAA) batterier med och inriktade korrekt. 8

9 Anslutningar på baksidan ANTENN (Koppla antennen i denna kontakt) VIDEO/AUDIO OUT (Vänster/Höger) (DVD/VCR OUT) Anslut till TV med video och audio ingångar. AUDIO OUT (Vänster/höger) (DVD EXCLUSIVE OUT) Ansluts till en förstärkare, mottagare eller stereosystem. Inledning EURO AV2 Nätsladd Kopplas in till ett vägguttag. EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) COAXIAL (Digital audio out jack) (DVD EXCLUSIVE OUT) Kopplas till digital (koaxiell) audioutrustning. RF.OUT (Koppla in TV via detta uttag) Rör inte vid stiften hos baksidans kontakter. Elektrostatisk urladdning kan orsaka permanent skada på apparaten. 9

10 Förberedelser Observera Om utrustningen installeras i ett skåp eller på en hylla, bör du se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor för att tillåta god ventilation (10 cm eller mer på båda sidorna, över och bakom enheten). När batterierna ska kasseras bör miljöaspekter beaktas och de lokala reglerna eller lagarna för batterikassering följas. Om du inte följer nedanstående säkerhetsföreskrifter kan enheten, fjärrkontrollen eller skivan skadas. 1. Ställ INTE enheten i en omgivning där det finns risk för höga temperaturer eller luftfuktighet. i direkt solljus. i en omgivning med mycket damm. i en omgivning där det skapas starka magnetfält. på ett underlag som är ostadigt eller utsätts för vibrationer. 2. Blockera INTE enhetens ventilationsöppningar. (Om ventilationsöppningarna täcks igen av en tidning, duk eller liknande kan det hända att värmen inte kan komma ut.) 3. Ställ INTE några tunga föremål på enheten eller fjärrkontrollen. 4. Ställ INTE något som riskerar att spillas ut på enheten eller fjärrkontrollen. (Om vatten eller någon annan vätska tillåts komma in i utrustningen kan det orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.) 5. Utsätt INTE apparaten för dropp eller stänk. 6. Använd INTE utrustningen i ett badrum eller på någon annan plats med vatten. Ställ INTE heller något förvaringskärl som är fyllt med vatten eller annan vätska (som till exempel kosmetika eller medicin, blomvaser, krukväxter, koppar osv.) ovanpå den här enheten. 7. Ställ INTE några föremål som avger öppen låga, som till exempel tända stearinljus, på apparaten. 8. UNDVIK att utsätta enheten för hårda stötar under transport. Anslutningar till en TV eller satellit Anslut på ett av följande sätt, beroende på möjligheterna hos din befintliga utrustning. Grundanslutningar (AV) 1. Anslut EURO AV1 AUDIO/VIDEO på apparatens bakpanel till SCART-kontakten på TVn med en SCART-kabel. För tv-apparater utan SCART ansluter du det gula VIDEO OUT-uttaget och DVD/VCR AUDIO OUTuttagen på den här enheten till tv-apparaten. 2. Vissa TV-presentatörer sänder ut kodade TV signaler som kan ses efter avkodning med en köpt eller hyrd dekoder. Du kan ansluta en sådan dekoder till DVD+videodand spaelaren. Grundanslutningar (RF) 1. Anslut antennkabeln från din inomhus-/utomhusantenn till kontakten AERIAL på apparatens baksida. 2. Anslut den medföljande antennkabeln på baksidan av apparaten och i TV-apparatens antenningång. AERIAL VIDEO IN AUDIO INPUT L R Baksidan Rear of av TVTVn SCART INPUT Decoder Satellit (or Satellite) Tips Beroende på TV:n och annan utrustning som du vill koppla in finns det olika sätt att koppla in spelaren. Använd bara en av inkopplingarna som beskrivs nedan. Titta i bruksanvisningarna till TV:n, videobandspelaren, stereoanläggningen eller andra apparater vid behov för att göra bästa möjliga anslutningar. För bättre ljudåtergivning, anslut spelarens kontakter AUDIO OUT till kontakterna audio in hos din förstärkare, mottagare, stereo eller audio/videoutrustning. Se "Anslutning till extrautrustning" på sidan 11. Baksidan Rear of this av unit apparaten (Basic connection) (grundanslutningar) Varning Kontrollera så att DVD-spelaren är inkopplad direkt till TV:n. Ställ in TV:n på den rätta videoinkanalen. Koppla inte DVD-spelarens kontakt AUDIO OUT till kontakten phono in (kassettdäck) hos audiosystemet. 10

11 Anslutning till extrautrustning Inkoppling till en förstärkare utrustad med tvåkanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Koppla in DVD-spelarens vänstra och högra AUDIO OUT till den vänstra och högra audio inkontakten på förstärkaren, mottagaren eller stereosystemet med hjälp av de audiokablarna. Obs Om audioformatet hos den digitala utgången inte passar din mottagare kommer mottagaren att producera ett kraftigt distorderat ljud eller inget ljud alls. Tryck på A.MONITOR för att se audioformatet hos den aktuella DVD:n på skärmdisplayen. Inkoppling till en förstärkare försedd med tvåkanals digital stereo (PCM) eller till en Audio/ Videomottagare utrustad med en multikanals avkodare (Dolby Digital, MPEG 2 eller DTS) 1. Koppla in en av DVD-spelarens DIGITAL AUDIO OUT-kontakter (KOAXIAL) till motsvarande kontakt på förstärkaren. Använd en extra digital (koaxial) audiokabel. 2. Du måste aktivera spelarens digitala utsignal. (Se "Digital Audioutsignal" på sidan 19). Förberedelser Digitalt Multikanalsljud En digital multikanalsanslutning ger den bästa ljudkvaliteten. För detta behöver du en multikanals Audio/Videomottagare som stöder en eller flera av de audioformat som stöds av DVD-spelaren (MPEG 2, Dolby Digital och DTS). Kontrollera mottagarens bruksanvisning och de logo som finns på mottagarens frontpanel. Varning: På grund av DTS Licensavtal kommer den digitala utsignalen att finnas i DTS digitalutgången när DTS audio stream är vald. Baksidan av denna apparat Anslutning för 2-kanals analog stereo eller Dolby Pro Logic II/Pro Logic Kabel endast för DVD Digitale flerkanals anslutning Multikanalverbindung (DVD exklusiv ut anslutning) L R AUDIO INPUT COAXIAL DIGITAL INPUT Förstärkare (Mottagare) 11

12 Innan drift - Video Ställa in en videosignal på din TV Obs Utgående signal på denna videobandspelare (VCR) är på UHF kanal 36. Om kanal 36 redan är upptagen av annan TV kanal eller om bilden är suddig så kan du ändra kanal till videon. Steg 5-8 visar hur du ändrar utgående signal på videon. Din TV tar emot en signal från videon på samma sätt som från en TV station. Du måste välja ett kanalnummer till videon och ställa in den så att du kan se på videoband. Om du har använt en SCART kontakt så behöver du inte göra denna inställning. DinTV bör då redan ha en videokanal. Vanligtvis kallad AV. 1. Se till att videon är riktigt installerad som visades tidigare i denna bruksanvisning. Tryck på I knappen för att sätta på din video. Sätt på din TV. 2. Sätt i ett inspelat band i videon och tryck på N på fjärrkontrollen. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Det gör inget om du inte har ett inspelat band i detta läge. Om du sätter på videon och fortsätter med steg 3-4 så kommer du istället för en bild på TVn se en blå bildskärm. 3. Ställ in denna kanal tills videobilden är skarp och ljudet klart. Om du har använt en SCART kontakt kablar så behöver du bara välja AV kanalen. Denna kanal är redan inställd för bästa video avspelning på TVn. 4. Lagra den valda TV kanalen på din TV. Du får titta i bruksanvisningen till din TV om du inte vet hur man gör detta. 5. Fortsätt bara till steg 5-8 om du inte kan få en klar bild på TVn efter det att du gjort steg 1-4. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Kontrollera att din videobandspelare står i stanby läge genom att trycka på I på fjärrkontrollen. (bara klockan visas på displayen.) 6. Tryck på PROG. (-/+) på framsidan på din videobandspelare i mer än 4 sekunder. RF36 visas på videons display. Följande bild visas på tv-skärmen : 7. Tryck ner PROG. (-/+) på videon för att välja en annan videokanal. Du kan välja en annan videokanal mellan 22 till 68. Man kan också ställa den på "OFF" om det förekommer interferens när TV:n är andsluten till videobandspelaren via en SCART-kabel. 8. Välj en kanal på TVn som du vill använda till videon. Tryck på 1/I knappen och sedan är du färdig. Ställ in denna kanal tills en klar blå bild syns på TV skärmen Lagra denna kanal i din TV. Obs Se till att du kopplat in videon på rätt sätt och ställt in en videokanal på din TV. Om du inte ställer in en videokanal på TVn så kommer du inte att kunna se på inspelade videoband. Använda videon för första gången Följande bild kommer att visas på TV-skärmen när du ansluter din video för första gången. För att ställa in TV-kanaler följer man stegen 3 till 4 som beskrivs i "ACMS" (se sida 14). Pr-12 ACMS RF CHANNEL 36 A B CH D DK E F I N NL P S SF OTHERS OK i 12

13 Ställa in klockan Manuellt Klockan i din video kontrollerar tiden, dag och datum inställningar. Klockan ställs automatiskt in med ACMS när din video tar emot en kanal som sänder text TV. Om signalen är svag så behöver du ställa in klockan manuellt. 1. Tryck på i knappen. Tryck på F eller G för att välja SET. Tryck på OK. ACSS-läget kan ställas in på "AV" genom att trycka på OK om du önskar ställa in tiden manuellt. 1 2 SET HH MM DD MM YY - - : Tryck på eller på fjärrkontrollen för justera TIMMAR, MINUTER, DAG, MÅNAD och ÅR. Notera att videon använder 24 timmars visning. 1 pm visas som 13:00. Veckodag skrivs in automatiskt när du ställer in datumet. OK i Ställa in färgsystemet 1. Tryck på i. 2. Huvudmenyn visas på TV skärmen. 3. Tryck F eller G för att välja SYS. Tryck på OK. 4. Tryck på eller för att välja färgsystemet som används. fosd ON OFF AUTO 1 2 PAL MESECAM SET SYS 5. Tryck på 1 eller 2 för att välja RF AUDIO. Tryck på 3 eller 4 för att välja enligt RF AUDIO som är i bruk. fosd ON OFF 1 2 SET SYS SYS i SYS i Förberedelser HH MM DD MM YY 8 : Tryck på i för att ta bort menyerna från TV-skärmen. 1 2 SET ACSS : AV OK i 3. Om du matar in fel så tryck F eller G för att rätta till detta. 4. Tryck på i knappen. 13

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN

HR-DVS2EU BRUKS- ANVISNING. Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE SVENSKA ALLRA FÖRST INNEHÅLL SE AUTOMATISK INSTÄLLNING PÅ BAKSIDAN VPS/PDC PROG DAILY/QTDN. AUX : WEEKLY/HEBDO SEC EXPRESS ENTER/ENTREE OK + DV IN/OUT ENTREE/SORTIE DV DV VHS DUB COPIE INSERT PR A.DUB S-VHS ET R.A.EDIT IN/OUT START PULL-OPEN Mini DV/S-VHS VIDEOBANDSPELARE

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA

BRUKSANVISNING SÄKERHETEN FRÄMST VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA SW VIDEOBANDSPELARE HR-V610E HR-V611E HR-V612E SVENSKA BRUKSANVISNING LPT0915-009A Tryckt i Kina COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. 0304ASR-PR-BJ SÄKERHETEN FRÄMST... 1 Knappar, uttag och indikatorer...

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Utrustning

Bruksanvisning Utrustning Bruksanvisning Utrustning Viewvision DR+ DVB-T 3 3 1 4 7 0 5 2 233 33147.052 Snabbguide 32147 Viewvision DR+ DVB-T Förberedelser Fjärrkontroll TV Fjärrkontroll dvd-spelare Till-/frånkoppling av apparaten

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529

Din manual NAD T531 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1245529 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning inuti produkten, som utgör en risk för elstöt eller personskador.

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094

Din manual ALPINE DVA-5205P http://sv.yourpdfguides.com/dref/1080094 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ALPINE DVA-5205P. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobil Videohårddisk. Användarmanual

Mobil Videohårddisk. Användarmanual Mobil Videohårddisk Användarmanual 1 EGENSKAPER 6 TA UR OCH SÄTTA TILLBAKA FJÄRRKONTROLLEN 8 ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN 8 BYTA BATTERI PÅ FJÄRRKONTROLLEN 9 ANVÄNDA ENHET SOM EXTERN HÅRDDISK

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.

RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R. BEDIENUNGSANLEITUNG Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes. FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/ PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK R RDS DVD-Video Tuner DVA-9965R EN DE TM

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160

DTR 7005. FI Käyttäjän ohjekirja 2. FR Manuel utilisateur 40. DE Benutzerhandbuch 82. ES Manual de usuario 122. DK Brugsanvisning 160 DTR 7005 FI Käyttäjän ohjekirja 2 FR Manuel utilisateur 40 DE Benutzerhandbuch 82 ES Manual de usuario 122 DK Brugsanvisning 160 TU Kullan m K lavuzunuz 198 SV Bruksanvisning 234 Symbolernas betydelse

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Läs mer

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM

Användarhandbok NX702E DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM Användarhandbok DVD MULTIMEDIASTATION MED INBYGGD NAVIGERING & 7 PEKSKÄRM VAR FÖRSIKTIG: Den här enheten innehåller ett lasersystem och är klassificerad som LASERPRODUKT AV KLASS 1. För korrekt användning

Läs mer