Svenskbruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskbruksanvisning"

Transkript

1 Svenskbruksanvisning

2 Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa kan vara farliga vid direkt kontakt. Varning Risk för elektrisk stöt! Öppna ej enheten! För att minska risken att få en elektrisk stöt, öppna aldrig någon del på enheten som ej beskrivs i bruksanvisningen. Det finns inga delar i den som du som användare kan eller får reparera. Denna symbol betyder att användaren bör läsa bruksanvisningen noga för att kunna använda och ta hand om enheten på rätt sätt. Detta för att användningen ska ske på ett säkert sätt. Observera! Läs alltid bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Rengöring: -Rengör alltid din produkt med en torr, mjuk trasa. Använd inga rengöringsmedel eller dylikt. Placering: - Placera alltid din produkt på en stadig plats där den ej kan vältas ned. - Platsen ska hålla normal rumstemperatur. - Se till att fukt,väta eller damm ej kommer åt produkten. - Inget får vara i vägen för produktens ventilationshål! Annars kan produkten överhettas och garantin täcker ej sådana skador. - Se till att ingen kan komma åt att skada elkabeln. Garanti: - Garatin gäller endast om produkten gått sönder pg a tillverkningsfel. - Kontakta återförsäljaren. Reparation: - All reparation måste ske av auktoriserad serviceverkstad. Kontakta din återförsäljare om produkten går sönder. - Öppnas produkten av obehöriga upphör garantin att gälla direkt! Tänk på: - Om enheten varit i en kall miljö och kommer till en varmare kan kondens uppstå. Anslut då kabeln till vägguttaget och låt enheten stå i 1 timme innan du använder den. Produkttillverkaren eller någon av dess återförsäljare ansvarar EJ för skador som uppkommit vid felanvändning av produkten! Om du någon gång i framtiden har behov av att kasta denna apparat, så bör du notera detta: Elektroniska apparater får ej sorteras som hushållssopor. Vänligen lämna in denna apparat för återvinning. Kontrollera med din återförsäljare eller din kommun var du enklast kan lämna in denna apparat.

3 1. Display - LCD funktions display. 2. Skip- / Sök Vänster - Gå till föregående spår/fil eller spola tillbaka. 3. Skip + / Sök höger - Gå till kommande spår/ fil eller spola framåt. 4. Play/ Paus/ upp - Startar enheten, startar uppspelningen och pausar. Mp3 fil: Sök Upp. 5. Line Out - Anslut till en förtstärkare. 6. Hörlurs uttag - 3.5mm hörlurs utgång. 7. Volym - Justera volymen. 8. Öppna CD luckan - Öppnar CD luckan. 9. Batteriutrymme - Installera batteri (inuti enheten). 10. Stopp/ Ned - Stoppar uppspelningen, raderar program och stänger 11. ESP/ Meny - Mp3: välj sök funktion. CD: Anti- skak On/Off

4 12. Mode/ Clear - Välj olika uppspelnings lägen: Repeat1/ All/ Dir, Intro, random. 13. Program/ EQ/ Enter -Väljer program, söker Mp3 filer Search- Enter, Välj equalizer inställning. 14. Laddnings knapp - Ställ knappen på ON för att starta laddning. Båda batterier måste vara laddningsbara Nickel- Cadmium eller NI- MH typ. 15. Laddningslampa - Den röda LEd lampan kommer att lysa när enheten laddar. 16. DC ingång - Ingång för externa 4.5V ström försörjning. 17. Hold - När Hold knappen är aktiverad kommer ingen knapp att fungera. Se till att den står i Off läge för att knapparna ska vara aktiva. Strömförsörjning. Batterier (medföljer ej) Du kan använda: Alkaliska batterier (AA) Sätt i batterier 1. Öppna batteriluckan och installera 2 alkaliska batterier. Kontrollera att polariteten blir korrekt. Notera: Använd ej batterier som är: - Av olika märken. - Olika gamla. - Använda. Tag bort batterierna om de börjar ta slut eller om enheten ej ska användas med batterier på ett tag. Tänk på att batterier innehåller kemiska substanser och ska återvinnas korrekt. Indikation för lågt batteri. Low Battery kommer att blinka på displayen när batterierna behöver bytas. Byt ut eller anslut AC ström adaptern. (Tag dock ändå ur batterierna).

5 Notera: Batteri tiden som nämns är under normal användning och bara ca tider. Det beror även väldigt mycket på vilket märke på batterier som används. Vad spelas/ Batteri sort ESP ON ESP OFF CD/ normal 3 timmar 4 timmar CD/ Alkalisk 8 timmar 9 timmar MP3/ normal 4 timmar N/A MP3/ Alkalisk 10 timmar N/A Strömkabeln (medföljer) Använd endast den strömkabeln som medföljer. Skulle den behöva bytas ut, prata med din återförsäljare så du får korrekt ersättare. 1. Kontrollera att strömmen i ditt vägguttag stämmer överens med enheten. 2. Anslut den lilla delen till strömingången på enheten och den stora delen till vägguttaget. Notera: Koppla alltid bort strömmen när du ej ska använda enheten. Line Out Du kan ansluta enheten till en annan musikkälla så som, Radio, förstärkare m.m. Den behöver endast ha en Line In Ingång. 1. Vrid ned volymen på båda enheter. 2. Anslut ljud kablen (medföljer ej) till Line Out på enheten och till Line In på radion (t ex). 3. Justera volymen på enheterna. Hörlurar Anslut hörlurarna till hörlursutgången (den gröna). Tänk på detta: - Ha aldrig hörlurarna i öronen när du ansluter till enheten. - Se till att dra ned volymen innan anslutning. - Ha aldrig hög volym när du lyssnar i hörlurar, det kan skada din hörsel. - Lyssna aldrig i hörlurar när du vistas i trafiken på något vis. - När du lyssnar i hörlurar skärmas du av och hör inte vad som händer omkring dig. Var mycket försiktig att lyssna i vissa situationer. Stäng t om av enheten om den medför fara.

6 CD (användning och hantering). - Vidrör ej linsen på CD spelaren. - Utsätt ej enheten, batterierna eller CD skivorna för fukt, hetta, regn, sand, kyla eller direkt solljus. - Enheten kan rengöras med en torr, mjuk trasa. Använd inga rengöringsmedel. - Rengör CD skivan med trasor avsedda för CD rengöring. Torka alltid från mitten och rakt ut. Aldrig runt! Skriv aldrig på en CD skiva, repa den ej och förvara den alltid i sitt fodral när den ej används. - Om du kommer in i värmen ifrån kyligare väder så låt enheten stå en stund så kondensen kan försvinna. Annars kan den ta skada. - Hantera enheten varsamt. Garantin ersätter ej skador som uppkommit från yttrevåld. Laddningsbara batterier. Denna enhet kan ladda ett par laddningsbara batterier på ca 15h. Laddningbara batterier (medföljer ej) ska laddas första gången de används eller om de ej används under en längre period (ca 60dagar). 1. Öppna batteriluckan och sätt i 2 st av de rekomenderade laddningsbara batterierna. (1.2V 1200mA). Kontrollera polariteten. Alla batterier måste vara av laddningsbara Nickel- kadmium eller N-M batterier. Annars kan batterier börja läcka eller rent av explodera. Garantin täcker ej något dylikt. 2. Anslut Strömkabeln och ställ laddningsknappen på ON för att börja laddningen. 3. När 15 timmar har gått så tag bort strömkabeln och ställ Laddningsknappen på OFF. Tänk på att ej ladda batterierna för länge. Högst timmar. Viktigt: Används Ni- Kad batterier blir laddningstiden ca 7-8 timmar. Notera: Du kan lyssna på musik medan batterierna laddas. 4. Om batteriernas anvädnings tid börjar sjunka även om de nyss laddats så köp nya batterier. 5. Helt nya laddningsbara batterier kan vara väldigt svaga efter första laddningen. Detta kommer att bli bättre när de laddats några gånger. Spela en CD Denna enhet spelar Audio CD och MP3 CD så som CDR och CDRW. Försök inte att spela en Cdi, CDV eller data CD/DVD. 1. Tryck knappen Öppna CD luckan åt sidan och CD luckan kommer att öppnas. 2. Sätt i en Audio CD eller MP3 med tryckta sidan uppåt. Tryck försiktigt ned skivan på plats. Tar det emot för mycket så kontrollera att skivan ligger rätt och att inget är i vägen. Stäng luckan genom att trycka ned den på vänstra sidan. 3. Tryck på Play/ Paus knappen i ca 1 sekund för att starta enheten och uppspelningen. Nuvarande spår numret och den gångna tiden kommer att synas på displayen. Det tar ca 5 sekunder innan CD skivan börjar spelas upp. Tänk på att en bränd skiva kan ta lite längre tid att läsa.

7 - Du kan pausa uppspelningen genom att trycka på Play/ Paus knappen. Tryck på samma knapp för att återuppta uppspelningen. 4. Tryck på Stop knappen för att stoppa uppspelningen. Det totala antalet spår på skivan kommer att synas på displayen. 5. Tryck på Stop knappen igen för att stänga av enheten. 6. För att ta ur skivan, håll i kanterna av den och tryck försiktigt på mitten plattan inuti enheten medan du lyfter upp skivan. Notera: - Om en CD-RW/CD-R inte är korrekt bränd (finalized) kommer Disc Error att synas på displayen. Skivan kommer att kunna spelas upp. - Öppnas CD luckan kommer uppspelningen att stanna. Öppna inte luckan med mer än att du tryckt på Stop och skivan stannat. - När skivan avläses kommer Now Reading att synas på displayen. - Om ingenting startas eller trycks på under 10 sekunder kommer displayen att bli tom. Sker ingenting under 50 sekunder kommer enheten att stänga av sig själv automatiskt. Volym - Justera volymen genom att använda Volym (Upp/ Ned) knappen. Volymen har 32 steg. Tänk på din hörsel och ha ej hög volym. Programmerad Equalizer Medan en CD spelas, tryck på Prog/ Eq./ Enter knappen för att bläddra igenom EQ programmen. (Flat, Classic, Pop, Jazz och Rock).

8 Välj ett spår/ spola Välj ett spår under uppspelning. - Tryck en gång på +Skip eller - Skip knappen för att gå bakåt eller framåt i spår listan. Uppspelningen påbörjas på valt spår. (Tryck flera gånger för att gå förbi flera spår). Välj ett spår när uppspelningen är stoppad. 1. Tryck en gång på + Skip eller - Skip knappen. Spårets nummer kommer att synas på displayen. (Tryck flera gånger för att gå förbi flera spår). 2. Tryck på Play/ Pause för att starta uppspelningen från det valda spåret. Spola i en låt under uppspelning. 1. Tryck och håll + Skip eller - Skip knappen inne för att spola framåt eller bakåt i ett spår. Spolningen startar och uppspelningen håller en låg volym, efter 2 sekunder höj hastigheten. 2. Släpp knappen när du kommer till önskad passage. Normal uppspelning fortsätter därifrån. Notera: I Scan läge är spolningen ej möjlig. Programmera spår nummer. Du kan välja upp till 24 spår och lägga in de i ett program i önskad ordning. Du kan välja samma spår flera gånger. 1. När enheten är stoppad, (en skiva som fungerar måste sitta i) tryck på Prog. knappen. Program P lyser och CD 00 P- 01 kommer att synas på displayen. 2. Välj ett spår med + Skip eller - Skip knappen. - Tryck på Enter (Ent) knappen för att spara spåret i programmet. 3. Gör på samma sätt med önskat antal spår. 4. Tryck på Play/ Paus knappen för att starta uppspelningen av programmet. - Du kan se programmet genom att trycka på Prog knappen när uppspelningen är stoppad. Displayen visar alla programmerade spåren i ordning. Notera: Du kan även ändra programmet när som helst genom att trycka på Prog. knappen. Trycker du på Prog. knappen och inget spår välj kommer enheten att återgå till tidigare display efter 60 sekunder.

9 Radera programmet. Tryck på Stop under uppspelning och tryck sedan på Mode/ Clear knappen i ca 3 sekunder. Programmet kommer även att raderas om du byter CD. Programmet kommer att sparas även om enheten stängs av. ESP Spelaren har anti- skak skydd. Detta gör att enheten tål lite skakningar utan att skivan hoppar. Notera: När du spelar MP3 spår kommer displayen att visa Welcome MP3, ESP kommer ej att synas med aktiveras automatiskt oavsett hur ESP knappen står. Repeat/ Intro/ Random Det är möjligt att spela upp samma spår om och om igen eller spela en skiva om och om igen. Repeat Tryck på Mode knappen under uppspelning eller flera gånger tills displayen antingen visar: - Repeat 1 : Nuvarande spår kommer att repeteras, REP 1 syns på displayen. - Repeat All: Hela CD skivan kommer att repeteras, REP A syns på displayen. - Repeat D : Nuvarande mapp kommer att repeteras, REP D syns på displayen. Notera: Repeat D gäller endast MP3. Intro Intro betyder att de första 10 sekunderna av varje spår kommer att spelas upp i ordning. Använd Mode knappen till Intro syns. Random När Random väljs kommer alla spår att spelas upp i slumpmässig ordning. Använd Mode knappen för att få upp Random. Tryck på Play/ Paus knappen när du valt repeat/ intro/ random. Om du vill återgå till normal uppspelning, tryck på Mode knappen tills displayen återgår till normalt läge igen.

10 MP3 Spela MP3 skivor. Viktigt. - Använd endast filer av MP3 format. - Tänk på att inte använda textfiler i.mp3, dessa får ej användas i enheten. - Blanda ej olika format på samma CD. 1. Sätt i en MP3 skiva med tryckta sidan uppåt. 2. Tryck på Play/ Paus knappen för att starta uppspelningen, Welcome Mp3, antalet mappar och antalet spår kommer att synas på displayen. En MP3 skiva tar längre tid att läsa, mellan sekunder. 3. Tryck på Stop knappen för att stoppa uppspelningen. Välj ett spår eller spola. Följande lista visar de olika funktionerna som är tillgängliga när du spelar en Audio CD eller MP3 CD. - Single File syns när du spelar en MP3 CD med endast ett album som inte innehåller flera andra mappar (folders). - Med Albums menas en MP3 CD som har mer än en mapp, displayen visar då t ex Root 1, Root 2 osv.

11 Välj föregående eller nästa spår. - Använd +Skip eller - Skip knappen en gång eller flera gånger under uppspelning för att välja spår. Uppspelningen kommer att fortsätta från det valda spåret. Spola För att spola igenom ett musik spår. - Tryck och håller +Skip eller - Skip knappen inne under uppspelning, släpp knappen för att uppspelningen ska fortsätta från önskad passage. Fil sökning på MP3 CD med Meny knappen. Du kan söka direkt på File name och File Select med meny knappen. File name sökning T ex: rock.mp3 (fil namn) 1. Tryck på Meny knappen en gång, displayen kommer att visa ABCDEFGHIJKL och pekaren kommer att blinka. 2. Använd Upp knappen, displayen visar MNOPQRSTUVWX och pekaren blinkar. 3. Välj bokstaven R med höger/ vänster knappen. Pekaren börjar blinka på R. 4. Tryck på ENT. knappen. Uppspelningen av filen rock.mp3 kommer automatiskt att starta. Om det finns fler filer som börjar med bokstaven R kommer den första filen att blinka. Välj önskad fil med Höger/ Vänster knapparn och tryck på ENT. Notera: Filer med symboler så som *, /, -,!, = m.m, kan sökas efter. I detta fall, välja special symbol på displayen. Välj Album/ Fil 1. Tryck på Meny knappen 2 gånger, Album namn syns på övre raden och Fil namn på nedre. 2. Välj önskat album med Upp/ Ned knappen eller Fil namn med Höger/ Vänster knappen. 3. Tryck på ENT. knappen. Valt spår kommer automatiskt att spelas upp.

12 Programmerad uppspelning. Programmera in spår på samma vis som för vanlig audio CD. Du måste dock även välja album och spår. (Kan endast ske i Stopp läge!) Single session/ Multi session Följande schema är ett exempel på en single session på en MP3 CDR- R/W i Windows Explorer. Läs de tillagda noteringarna för att lättare förstå MP3 skivans finesser. Multi session- Användaren behöver ej finalize CDR- R/W skivan när filerna laddas ned från internet. Musiken kan laddas ned vid flera tillfällen och brännas upp på skivan. Finalize den när hela är full för att kunna spela i enheten. Notera: pilen visar ordningen på en MP3 skiva med mappar och filer. Resume funktion Om du lyssnar på en ljud CD eller MP3 och vill stanna uppspelningen tillfälligt så tryck på Stopp knappen en gång. Musiken kommer att stanna och när du trycker på Play knappen kommer den att fortsätta uppspelningen från samma plats som den stannade. Denna funktion fungerar även när enheten stängs av eller CD luckan öppnas, förutsatt att du fortsätter spela samma CD/MP3.

13 Felsökning FEL ORSAK LÖSNING Produkten är helt död. Den vill inte läsa CD/DVD skivan. (Om produkten har funktionen). Radio mottagningen är dålig/ fungerar inte alls. Det sprakar i högtalarna - Elkabeln kanske inte är inkopplad. -Det kan finnas en huvudströmknapp på baksidan. - Strömuttaget kanske är trasigt. - Drivs enheten på batterier kan de vara slut. - Är det en bränd skiva kan det hända att enheten ej stödjer formatet. - CD/ DVD skivan kan vara vänd åt fel håll. - Är CD/ DVD skivan bränd kan det hända att något gått fel vid bränning. - FM antennen är inte helt ute. - AM antennen är felriktad (oftast inbyggd). - Enheten är placerad på en plats med dålig / ingen mottagning. - Frekvensen du valt sänder ej där du är. - Om enheten drivs på batterier: batterierna håller på att ta slut/ är slut. - Söker enheten efter FM station med stereo sändning kan det vara dålig mottagning om stereo sändning är dålig. (Alla stationen eller enheter har ej denna funktion). - Radio mottagningen kan vara dålig. - Är högtalarna anslutna med sladd kan det hända att den ej är ordentligt ansluten.. - Är enheten en dusch radio kan det kommit vatten i högtalaren. - Anslut elkabeln till vägguttaget. - Kontrollera om det finns en strömknapp och slå i sådanafall på den. - Byt vägguttag. - Byt batterier. - Kontrollera om enheten stödjer det formatet. - Kontrollera bruksanvisningen hur skivan ska ligga. - Prova med en annan skiva. - Veckla ut FM antennen. - Är AM antennen inbyggd så vrid på enheten. - Prova en annan placering. - Prova en annan frekvens. - Byt batterier. - Byt till Mono. - Kontrollera antennen, byt plats om mottagningen störs av något eller byt frekvens. - Tryck in kontakten ordentligt så den sitter i som den ska. - Stäng av enheten och låt den vara några timmar.

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Play / Pause knapp (PLAY / PAUSE) Uppspelning av CD skivan, spelar och pausar skivan. Stop / Off knapp (STOP) Stoppar uppspelning, raderar en programmering eller stänger av strömmen.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning

Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Generalagent i: Sverige, Danmark och Norge. Svensk Bruksanvisning Kontroller AM/FM band byte Nödsignal Dynamo AM/FM band indikator Stationsindikator Ladda stations indikator Belysnings knapp Radio skala

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843

Din manual PHILIPS AX5303/00C http://sv.yourpdfguides.com/dref/1012843 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS AX5303/00C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ÅLDER FRÅ 6 ÅR Street Savage MSD0388 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK

DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK DYNA COM 155 MICRO INSTRUKTIONS- BOK Box 1097 402 52 Göteborg Tel. 01-84 04 0 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT DC-155 Micro är en kommunikationsradio som kan förses med upp till 16 kanaler på 155 MHz bandet.

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1

Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 Nokia minihögtalare MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessorieslogotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720

User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 User manual PT919 PT866 PT860 PT845 PT739 PT737 PT731 PT730 PT727 PT726 PT725 PT723 PT721 PT720 1 Introduktion SVENSKA 131 www.philips.com/welcome. och roligare att raka sig. Allmän beskrivning (Bild 1)

Läs mer

Nokia Musikhögtalare MD-3

Nokia Musikhögtalare MD-3 Nokia Musikhögtalare MD-3 9253871/2 SVENSKA MD-3-stereohögtalarna ger hög ljudkvalitet när du lyssnar på musik eller radio på en kompatibel Nokia-telefon eller ljudenhet. Högtalarna har en 3,5 mm stereoljudkontakt

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer