KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM"

Transkript

1 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda CD/USB/SD 13 Lyssna på radio 16 Använda ipod 18 Använda D.AUDIO 18 Använda Bluetooth audio 19 Använda AUX 19 Ställa in klocka/timer 20 Ställa in display m.m. 22 Felsökning 23 Tillbehör som medföljer: 1 st FM inomhusantenn 1 st AM antenn 1 st ipod docka (endast C-515BT) 1 st fjärrkontroll med knappbatteri 1 st nätadapter 1 st nätkabel SID. 5 Fjärrkontrollen Dra ut batteriskyddet i pilens riktning (se bild). När anläggningen är ansluten till nätet, lyser STANDBY/TIMER indikatorn. Slå på anläggningen med knappen ON på fjärrkontrollen. Tryck sedan på önskad funktionsknapp. Observera att fjärrkontrollen bör riktas mot anläggningen enligt bilden. Max avstånd är 6 meter. Om du måste gå närmare än normalt för att ge kommandon, bör batteriet bytas. Placera inte apparaten så att sensorn hamnar För byte av batteri i fjärrkontrollen, se bilderna.

2 2 SID. 6-7 Anslutningar Bilden på sid. 6 i den engelska bruksanvisningen visar hur du ansluter komponenterna i systemet. Sätt aldrig i väggkontakten förrän alla anslutningar är klara. Medföljande antenner är endast avsedda för tillfällig användning. För bästa mottagning, anslut till centralantenn eller utomhusantenn. Se till att du ansluter högtalarkablarna till + och på högtalarna (+ har en vit linje på isoleringen). Kopplar du fel, kommer ljudet att låta förvrängt. Använd endast medföljande nätadapter vid anslutningen. Om du kompletterat systemet med en subwoofer ansluts denna till markerad ingång. Se till att luften kan cirkulera fritt runt anläggningen (minsta avstånd uppåt vid placering i hylla är 50 cm). Anslut den ipod adapter som medföljer ipoden till dockan på enheten enligt bilderna på sid. 7 i medföljande engelska bruksanvisning. SID Kontroller och indikatorer Huvudenheten 1. Huvudströmbrytare Standby/Timer = lyser röd vid vanlig standby och orange då timern är inkopplad 2. Knappar för val av programkälla TUNER BAND = FM-AM CD/USB/SD D.AUDIO/iPod/Bluetooth (modell C-515BT) D.AUDIO (modell C-313) AUX 3. / = startar eller avbryter uppspelning STOP = stoppar uppspelning 4. / = sökning bland spår/filer/radiostationer 5. MULTI CONTROL / / / = för val av inställningar ENTER = för att verkställa inställningar 6. Sifferknappar = för val av spår/filnummer/stationsnummer 7. Synkronisering av Bluetooth enhet (endast modell C-515BT) STEREO/MONO = omkoppling vid FM-mottagning 8. RANDOM = slumpmässig uppspelning 9. MEMORY/REPEAT = för lagring av radiostationer/repetera spår/filer 10. P.MODE = för programmering av spår/filer på CD och audio 11. PTY/CLEAR = för sökning efter programtyp (RDS) eller för att radera spår/filnummer under spår/filsökning 12. FILE SEARCH = för val av önskad audiofil 13. TIMER ON/OFF = in- och urkoppling av timern 14. TIMER SET = för inställning av klockan/timern/a.p.s. 15. FOLDER/P.CALL / = för val av mapp/förinställd radiostation 16. MUTE = för att avbryta eller starta en uppspelning på nytt 17. VOLUME / = för volyminställning 18. X-BASS = in/urkoppling av basförstärkning

3 3 19. SOUND = för val av ljudeffekterna POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, GAME eller FLAT (rak kurva) 20. DISPLAY = ställer om displayvisningen BACKLIGHT/CONTRAST = ökar/minskar ljusstyrkan på displayen 21. SLEEP = för inställning av insomningsfunktionen Övriga knappar på huvudenheten: 1. = öppnar/stänger CD-facket 10. SD-kort 11. USB-anslutning 12. ingång för D.AUDIO 13. PHONES = hörtelefon 14. Mottagarsensor 15. Display 16. Belysning 17. CD-fack SID. 12 Grundfunktioner Starta anläggningen Tryck på ON-knappen, på någon av knapparna TUNER BAND, CD/USB/SD, D.AUDIO/iPod/Bluetooth (modell C-515BT), D.AUDIO (modell C-313) eller AUX. Lysdioden som anger STANDBY/TIMER slocknar. Systemet kopplar in senast spelade programkälla eller den nyss valda programkällan. Koppla om till standby Tryck på ON-knappen en gång till. STANDBY/TIMER indikatorn tänds. Ställa in volymen Tryck på knappen VOLUME / för att öka resp. minska volymen (visas på displayen). Tryck på MUTE för att koppla bort återgivningen tillfälligt och tryck igen för att återgå till uppspelning med inställd volym. Ljudkontroll I enheten finns en förinställd equalizer för optimal återgivning av musiktyperna POP, CLASSIC, ROCK, JAZZ, GAME eller FLAT (equalizern urkopplad). Vid inställd musiktyp lyser symbolen EQ på displayen. Tryck på knappen X-BASS för att koppla in funktionen (ikonen tänds). Du kan inte utnyttja funktionerna vid inspelning. Hörtelefon Hörtelefonen ansluts på huvudenheten med 3,5 mm kontakt. Högtalarljudet bortkopplas automatiskt.

4 4 SID. 13 Använda CD/USB/SD Förberedekser Sätta i en skiva: 1. Tryck en gång eller flera på knappen CD/USB/SD till inställning CD. 2. Öppna CD-facket genom att trycka på. 3. Sätt i skivan med etiketten vänd mot dig. 4. Tryck på knappen för att stänga luckan. På displayen visas total speltid och totala antalet låtar. Ta ut en skiva: 1. Öppna facket genom att trycka på knappen och ta försiktigt ut skivan. 2. Stäng facket genom att trycka påknappen. Sätta i ett USB: 1. Tryck på ON/OFF-knappen och välj standby. 2. Anslut ett USB minne till ingången på huvudenhetens frontpanel. 3. Tryck på knappen CD/USB/SD en eller flera gånger och välj USB. På displayen visas det totala antalet album och filer. Ta ut ett USB: 1. Välj standby med ON/OFF-knappen. 2. Koppla ur USB minnet. Sätta i ett SD-kort: 1. Välj standby enligt ovan. 2. Sätt i SD-kortet i facket tills du hör ett klick. Etikettsidan ska vara vänd uppåt och sidan med urtaget vänd åt höger. 3. Välj SD enligt ovan. På displayen visas totala antalet album och filer. Ta ut ett SD-kort: 1. Välj standby. 2. Ta ut SD-kortet. Tips Innan du börjar spelningen bör du vänta tills enheten hunnit läsa vald programvara. Finns ingen skiva i CD-facket, visas texten NO DISC. Om enheten inte kan läsa programvaran eller denna inte innehåller audioinformation, visas texten NO DATA. Det kan ta 10 sekunder eller mer innan enheten hunnit läsa audiofiler på grund av det stora antalet låtar på den insatta programvaran. Ikonen MP3 visas endast när MP3-filer spelas. På samma sätt visas WMA bara vid spelning av WMA-filer. SID Spela en CD/audiofil Tryck på för att starta uppspelningen. På displayen visas spår/filnummer och spelad tid av det aktuella spåret.

5 5 Grundkommandon Stoppa uppspelningen = Tryck på STOP Avbryta uppspelningen = Tryck på (tryck en gång till för att fortsätta) Söka efter en viss del av en låt under uppspelning = Håll någon av knapparna eller intryckt under minst 2 sekunder. Tryck på när du kommer till det önskade stället. För att välja ett spår/en fil = Tryck på någon av knapparna eller med enheten i paus- eller uppspelningsläge. För att välja en mapp (endast audio) = Tryck på FOLDER/P.CALL / med enheten i paus- eller uppspelningsläge. Tips När displayen visar DIRxxxTRKxx vid uppspelning av en audiofil betyder DIRxxx numret på albumet och TRKxxx numret på filen. Sifferknapparna 0-9 på fjärrkontrollen kan också användas för att välja spår/fil. Tryck på knapparna enligt nedan: För att välja spår/fil 2 tryck 2 och ENTER För att välja spår/fil 23 tryck 2 och 3 och ENTER För att välja fil 120 (audiofil) tryck 1, 2 och 0 Välja önskad fil med hjälp av filnamnet (endast audiofiler) 1. Med enheten i läge STOP, tryck på knappen FILE SEARCH ( F-SEARCH visas på displayen). 2. Tryck på knapparna A-Z/0-9 för att skriva in första tecknet i filnamnet. 3. Tryck på ENTER. _ blinkar i väntan på nästa tecken. 4. Upprepa steg 2 och 3 ovan för att skriva in hela namnet. 5. Skriv in sista bokstaven i namnet. 6. Tryck åter på FILE SEARCH. SEARCHING visas på displayen. 7. Tryck på knappen för att starta uppspelningen. Programmera spår/filer Du kan lagra upp till 30 spår i minnet när enheten står på stopp. 1. Tryck på knappen P.MODE för att starta programmeringen. Ikonen PGM och P-01 T- -/ P-01 T--- visas på displayen. T- - betyder spårnummer på CD. T--- anger numret på audiofilen. P-01 anger programnumret. Ikonen PGM blinkar. 2. Tryck på någon av MULTI CONTROL-knapparna eller sifferknapparna för att välja önskat spår/fil. 3. Tryck på ENTER för att lagra spåret/filen. Därefter visas åter program- och spår/filnummer på displayen. 4. Upprepa steg 2 och 3 ovan för att välja och lagra spår/filer. 5. Tryck på knappen för att starta uppspelningen av programmerade spår/filer. Tips PGM FULL visas om du försöker lagra fler än 30 spår/filer. Du kan skriva in nytt spår/fil-nummer genom att antingen trycka på MULTI CONTROL eller eller sifferknapparna för att välja spår/fil eller trycka på CLEAR för att radera ett spår/fil i programmet och sedan välja önskat nummer med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du trycker på knappen REPEAT under programmerad uppspelning kommer det spelade spåret eller alla spår/filer att repeteras. Ikonen REP eller REP.ALL och ikonen PGM visas på displayen.

6 6 För att radera ett program Tryck på P.MODE. Ikonen PGM släcks. P står för PROGRAM. När du öppnar luckan till CD-facket raderas programmet automatiskt. Du kan inte programmera i inställning PLAY/PAUSE. Slumpmässig uppspelning 1. Tryck på RANDOM för att starta. Ikonen RDM visas. 2. Tryck en gång till på knappen för att lämna programmet. Ikonen RDM släcks. Repeterad uppspelning Tryck på knappen REPEAT i inställning PLAY eller PAUSE. För varje tryck ändras programmet enligt nedan: CD: Repetera ett enda spår ( REP ) Repetera alla spår ( REP.ALL ) Ingen repetering ( - ) Audiofil: Repetera en enda fil ( REP ) Repetera ett album ( REP.ALB. ) Repetera alla filer ( REP.ALL ) Ingen repetering ( - ) Ändra visning på displayen Tryck på DISPLAY under pågående spelning eller i pausläge. För varje tryck ändras programmet enligt nedan: CD: Status (ingen ikon på displayen) Tid som gått sedan spåret började spelas (-) Återstående speltid av spåret ( REMAIN ) Tid som gått sedan skivan började spelas ( TOTAL ) Återstående speltid på hela skivan ( TOTAL REMAIN ) Hela speltiden på CD-skivan (-) Audiofil: Status (-) Albumnamn och filnamn (-) Tag information (-) Albumnummer och spårnummer (-) SID Lyssna på radio Lyssna på FM/AM 1. Tryck på TUNER BAND och välj FM eller AM. 2. Ställ in en station genom att trycka på någon av knapparna eller. Tryck upprepade gånger på någon av knapparna att ställa in en svag station tills displayen visar frekvens eller bästa mottagning erhållits.

7 7 STEREO/MONO Tryck på knappen för att välja återgivning (endast FM). Ställa in stationer i minnet (AUTO PRESET) Upp till 40 stationer kan lagras (30 FM och 10 AM). AUTO MEMORY måste användas då du vill lagra RDS-stationer. 1. Tryck på TUNER BAND för att välja FM eller AM. 2. Håll knappen MEMORY/REPEAT intryckt i mer än 2 sekunder. Stationerna ställs in automatiskt. Därefter ställer radio automatiskt in station P01. Manuell lagring av stationer (MANUAL PRESET) 1. Tryck på TUNER BAND för att välja FM eller AM. 2. Välj önskad station med någon av knapparna eller. 3. Tryck på knappen MEMORY/REPEAT tills du ser P - - på displayen. 4. Välj ett nummer för stationen genom att trycka på FOLDER/P.CALL eller eller någon av sifferknapparna. 5. Tryck på ENTER. 6. Förfar på samma sätt för andra stationer du vill lagra. Efter 20 sekunder avbryts programmeringen om ingen knapp tryckts in. Ställa in en lagrad station Tryck på FOLDER/P.CALL eller eller någon av sifferknapparna för att välja förinställd station. Använder du sifferknapparna trycker du 1 och sedan ENTER för station 1 och t.ex. 1, 0 och ENTER för station nr 10. RDS-stationer När en RDS-station tas emot visas automatiskt stationsnamnet och RDS -indikatorn tänds. På denna enhet kan du använda följande RDS-funktioner: PTY, PS och Radio Text. För varje tryck på DISPLAY-knappen ändras visningen enligt någon av de tre ovan eller också anges frekvensen. PTY-sökning Du kan söka efter stationer som sänder program av en viss typ eller genre. 1. Tryck på TUNER BAND för att välja FM. 2. Tryck på PTY. Aktuell programtyp visas. 3. Välj önskad programtyp med knapparna FOLDER/P.CALL eller. I den engelska bruksanvisningen finns en lista på olika programtyper. 4. Starta sökningen genom att trycka på PTY. Under vissa förhållanden kan det ta mer än en minut att genomföra sökningen. Om det inte sänds något program av den önskade typen, blinkar skylten NO PROGRAM och displayen återgår till normalvisning. SID. 18 Använda ipod Docka 1. Docka ipoden. 2. Tryck på knappen D.AUDIO/iPod/Bluetooth och välj ipod. Ikonen visas på displayen. Spela upp program Tryck på knappen för att starta uppspelningen. Grundkommandon

8 8 Avbryta uppspelningen = Tryck på (tryck en gång till för att fortsätta) Söka efter en viss del av en låt under uppspelning = Håll någon av knapparna eller intryckt. Släpp knappen för att fortsätta uppspelningen. För att välja en låt = Tryck på någon av knapparna eller. För att välja ett album = Tryck på FOLDER/P.CALL /. Vid val av album på andra typer av ipod, se bruksanvisningen för denna. Repeterad uppspelning Tryck på knappen REPEAT. För varje tryck ändras programmet enligt nedan: Repetera en låt; repetera alla låtar; ingen repetition. Slumpmässig uppspelning Tryck på RANDOM. För varje tryck kopplas funktionen till eller från. Använda D-AUDIO Spela upp KENWOOD digital audio player kan anslutas. 1. Anslutning sker till ingången D.AUDIO enligt bilden i den engelska bruksanvisningen. Använd specialkabel eller adapter. 2. Tryck på knappen D.AUDIO/iPod/Bluetooth och välj D.AUDIO. 3. Starta uppspelningen. Grundkommandon Stoppa uppspelningen = Tryck på STOP. Avbryta uppspelningen = Tryck på (tryck en gång till för att fortsätta) Söka efter en viss del av en låt under uppspelning = Håll någon av knapparna eller intryckt under mer än 2 sekunder. Släpp knappen för att fortsätta uppspelningen. För att välja ett spår/en fil = Tryck på någon av knapparna eller i play- eller pausläge. För att välja en mapp = Tryck på FOLDER/P.CALL / i play- eller pausläge. SID. 19 Bluetooth audio Pairing 1. Tryck på knappen D.AUDIO/iPod/Bluetooth och välj Bluetooth. 2. Tryck på knappen PAIRING/STEREO/MONO (PAIRING). 3. När paring genomförts visar displayen C-515BT. 4. Välj och registrera enheten. 5. Om det krävs ett lösenord, skriv in 0000 (en symbol visas när pairing slutförts). När pairing gjorts behöver den inte upprepas. Välj bara C-515BT på listan för Bluetoothkomponenten. Multi-pairing kan inte utföras med denna enhet. Grundkommandon Stoppa uppspelningen = Tryck på STOP. Avbryta uppspelningen = Tryck på (tryck en gång till för att fortsätta)

9 9 Söka efter en viss del av en låt under uppspelning = Håll någon av knapparna eller intryckt under mer än 2 sekunder. Släpp knappen för att fortsätta uppspelningen. För att välja ett spår/en fil = Tryck på någon av knapparna eller i play- eller pausläge. Om enheten inte stöder AVRCP profilen, kan enheten inte styras. Kontrollera den då med audiospelaren. Ansluta till AUX Du kan ansluta en ljudenhet till AUX-ingången (AUX IN). Tryck på AUX och starta sedan uppspelningen. SID Klocka/timer Ställa in klockan 1. Tryck på knappen TIMER SET. 2. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller och välj CLOCK. Tryck sedan på ENTER. På displayen visas CLOCK SETTING. 3. Tryck på ENTER. Nu blinkar timvisningen. 4. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att ställa in timmen och tryck sedan på ENTER. Nu blinkar minutvisningen. 5. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att ställa in minuterna och tryck sedan på ENTER. På displayen visas COMPLETE. Om nätkabeln dras ur eller strömmen bryts på annat sätt, raderas inställningen av klockan. Du kan använda knapparna MULTI CONTROL eller för att gå till vissa inställningar på menyn. Ställa in timern Du kan ställa in timern för väckning med CD, USB, TUNER eller ipod. Kontrollera först att klockan är ställd. 1. Tryck på knappen TIMER SET. 2. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller och välj TIMER. Tryck sedan på ENTER. 3. Ställ in tiden för start av ansluten musikenhet. Ikonen ON blinkar. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att ställa in starttiden och tryck sedan på ENTER. Upprepa proceduren för att ställa in minuterna. Ikonen OFF blinkar. 4. Upprepa steg 3 ovan för att ställa in stopptiden. Ikonen TIMER blinkar och ansluten programkälla visas. 5. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja programkälla. Väljer du tuner måste du också skriva in ett stationsnummer. 6. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att ställa in volymen och tryck sedan på ENTER för att lagra inställningen. 7. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja uppspelning och tryck på ENTER för att lagra inställningen. PLAY = Uppspelningen börjar med den volym som ställts in med VOLUME. AI PLAY = Volymen ökar gradvis till inställt värde. När alla inställningar är klara, visas COMPLETE på displayen. Inställningsläget kopplas ur automatiskt. TIMER visas på displayen. Timern är nu inställd.

10 10 8. Ställ systemet i läge standby. Ikonen STANDBY/TIMER lyser med orange färg. Koppla in/ur timern Tryck på knappen TIMER ON/OFF. På displayen tänds ikonen TIMER. Ställa in sleep timer Du kan ställa in efter hur lång tid du vill att enheten ska stängas av automatiskt. Tryck på knappen SLEEP för att minska inställningstiden i 10-minuters intervall. Max tid är 90 minuter. Ikonen SLEEP visas på displayen. För att koppla ur timern trycker du på knappen SLEEP eller ON/OFF-knappen. SID. 22 Ställa in ljusstyrkan på displayen 1. Tryck på knappen BACKLIGHT/CONTRAST. 2. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja BACKLIGHT och tryck på ENTER. 3. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja inställning och tryck på ENTER för att lagra denna. BACKLIGHT 1 = både display och övriga lampor lyser BACKLIGHT 2 = endast displayen lyser BACKLIGHT 3 = endast indikatorlamporna är tända BACKLIGHT 4 = alla lampor och displayen släckta Efter gjord inställning skrivs COMPLETE på displayen och enheten återgår till normalläge. Ställa in kontrasten på displayen 1. Tryck på knappen BACKLIGHT/CONTRAST. 2. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja CONTRAST och tryck på ENTER. 3. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja inställning och tryck på ENTER för att lagra denna. 1 2, 3, 4 = minskar kontrasten 5 = ökar kontrasten Efter gjord inställning skrivs COMPLETE på displayen och enheten återgår till normalläge. Ställa in strömspararen A.P.S. står för Auto Power Save, en funktion som slår av strömmen 30 minuter efter det att anläggningen använts och inga nya kommandon getts. 1. Tryck på knappen TIMER SET. 2. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja A.P.S. och tryck på ENTER. 3. Tryck på någon av knapparna MULTI CONTROL eller för att välja inställningen och tryck på ENTER för att lagra denna. Efter gjord inställning skrivs COMPLETE på displayen och enheten återgår till normalläge.

11 11 SID. 23 Felsökning Återställa mikrodatorn Mikrodatorn kan sluta fungera på grund av strömavbrott eller liknande (enheten tar inte emot kommandon, felaktiga texter på displayen etc.). Slå av strömmen (standby) och håll knappen SOUND intryckt i minst 2 sekunder. Dra sedan ur nätsladden och sätt i den igen. På displayen visas FACTORY RESET FINISHED. Tänk på att alla lagrade inställningar raderas. Innan du lämnar in anläggningen på service på grund av felaktig funktion, bör du gå igenom det här schemat. Allmänt Inget ljud. Vänster och höger högtalare är fel anslutna. Dra upp volymen. Koppla ur MUTE. Koppla ur hörtelefonen. Kontrollera och koppla rätt. Systemet tar inte emot komman- Dra ur nätsladden och sätt i den igen. don. Enheten kopplas ifrån utan anledning. CD-spelaren NO DISC visas. USB NO USB visas. Kan inte spelas. ipod NO ipod visas. Fungerar inte som den ska. SD NO SD visas. Kan inte spelas. Bluetooth DISCONNECTED visas. Inget ljud. D.AUDIO En KENWOOD digital audio spelare kan inte styras. A.P.S. är inkopplat. Koppla från. Skivan är fel insatt. Skivan är smutsig. Kondens kan ha bildats på linsen. Vänta en stund. Felaktigt ansluten USB. Är USB-minnet kompatibelt och i läge ON. Felaktig anslutning. Koppla ur ipoden och sätt i den igen. Kontrollera att mjukvaran är av senaste version. Uppdatera vid behov. Sätt i kortet på rätt sätt. Kortet måste innehålla musikfiler. Kontrollera kompatibiliteten. Vissa audiofiler tillåter inte uppspelning via Bluetooth. Specialkabel måste användas vid anslutningen. Kontrollera kompatibiliteten.

12 12 Radio Störningar. Fjärrkontrollen Fungerar inte som den ska. Kontrollera FM-antennen. Ställ enheten längre bort från tv eller videospelare. Byt batterier. Se till att det inte finns hinder som bryter strålen. Gå närmare. SID. 24 Allmänt Underhåll Kondensation kan uppstå vid stora temperaturskillnader mellan ute och inne. Om du misstänker att kondens bildats, låt enheten står i rumstemperatur några timmar innan du startar den. Placering Vid väggmontering använd lämpliga skruvar eller pluggar. Mät ut hålen enligt bilderna i medföljande engelska bruksanvisning. Montera anläggningen. Tänk på att värmeutvecklingen från apparaten kan orsaka missfärgning av tapet eller väggfärg.

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 2 Det här kan K-521 Spela CD och audiofiler MP3/WMA Spela musik från ipod med

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

www.philips.com/welcome DCM3120 HU IT NL PL PT Manual do utilizador 109 RU 135 SK Visa RDS-information 205 Kontrollera uppspelning 201 Spela upp ett band 205 RDS-programtyper 210 Kompatibla ipod/iphone-modeller

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 77 NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1)

Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1) Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1) 2 Om handböckerna En Quick Start Guide och den här bruksanvisningen i PDF-format medföljer spelaren.

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning X-HM22-K/-S CD-receiver Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Bruksanvisning VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM KENWOOD C-707i KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 8 Beskrivning av systemet Spelar CD och MP3/WMA Ingång för USB Ingång för ipod

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

KENWOOD R-K711 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K711 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD R-K711 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 6 Det här kan R-K711 Spela CD och MP3 Ingång för digitala ljudspelare som tillåter

Läs mer

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6)

CAD-452 BLUETOOTH ST COMPACT BRUKSANVISNING ST COMPACT BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3 SPELARE MED PLL FM STEREO, RDS USB/SD/MMC KORT INGÅNG 4 (1-6) DIGIL AUDIO DIGIL AUDIO CAD-45 BLUETOOTH SCN OPEN DISP ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF 3 13 1 3 14 9 11 1 16 1 17 8 BRUKSANVISNING SCN DISP OPEN ST COMPACT 1 TOP INT 3 4 RDM 5 6 PTY AF BILRADIO-

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811 MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-5 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 0 SW 98 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out

Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out Bruksanvisning ELKO Bluetooth / DAB + / DAB / FM-radio i en apparatdosa och högtalare. Tack för att du köpt denna produkt, läs denna manual noga innan du använder enheten, och håller den för framtida referens.

Läs mer

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering.

CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. CAMZWEXT3 version 2 CCTV Säkerhetssystem med ljud och rörelse detektor samt videoaktivering. 1 Introduktion CAMZWEXT2 är ett användarvänligt kamerasystem som är lätt att installera. CAMZWEXT3 innehåller

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB. Bruksanvisning. Svenska

CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB. Bruksanvisning. Svenska CD RDS-MOTTAGARE DEH-P5100UB Bruksanvisning Svenska Innehåll Tack för att du köpt denna PIONEER-produkt. Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för första gången för att garantera korrekt

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer