KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM"

Transkript

1 KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan 14 Ställa in room equalizer 17 Ställa in digital sound equalizer 19 Spela CD 22 Använda radion 25 RDS-sökning 29 Lyssna till anslutna programkällor 32 Finesser hos CD-spelaren 33 Ställa in timern 37 Ställa in dimmern 42 Koppla in nivåinstrumentet 43 Bra att veta 44 SID. 6 7 Anslutningar Bilden på uppslaget i den engelska bruksanvisningen visar hur du kopplar högtalarna till hvudenheten och ansluter antenner. Nätkontakten måste vara urdragen när du gör anslutningarna. Se till att magnetfälten från högtalarna inte stör TV:n eller datorskärmen. Se också till att luften kan cirkulera fritt runt förstärkaren avståndet uppåt måste vara minst 50 cm och bakåt minst 10 cm. Kortslut aldrig + och ledningarna till högtalana. Om du ansluter + till vice versa kommer ljudet att återges felaktigt. Medföljande antenner för AM resp. FM är endast avsedda för tillfällig användning inomhus. För bästa mottagning bör du ansluta radiodelen till antingen en utomhusantenn eller centralantenn. På apparatens baksida finns en anslutning märkt ROOM EQ MIC IN. Till denna ansluts medföljande mikrofon för optimal ljudinställning i förhållande till rummet. En vanlig mikrofon för inspelning kan inte anslutas.

2 SID. 8 Ansluta andra komponenter På bilden visas hur en utomhus- eller centralantenn ansluts. Vidare illustreras anslutningar för skivspelare med vanlig pickup, videobandspelare, subwoofer med slutsteg och kassettdäck. Läs alltid igenom bruksanvisningen till en komponent innan du ansluter den. En skivspelare med MC-pickup kan inte anslutas direkt till receivern utan kräver en mellanförstärkare. Skivspelaren ansluts då till ingången AUX IN. SID Kontroller och indikatorer Displayen 1. Visar bokstäver och siffror. 2. MUTE-indikator (tillfällig bortkoppling av ljudet) 3. RDS-indikatorer 4. Sifferindikatorer för ljudinställningar 5. Indikator för Room EQ 6. Indikator för D-Bass (digital basinställning) 7. Nivåinstrument 8. Indikatorer för tunern, timer och klocka 9. Indikatorer för timerinställningar 10. EQ-indikator 11. CD-indikatorer Huvudenheten 1. Standby/timer-indikator (tänds vid inställning i Standby-läge). Rött = normal. Grönt = timern i standby-läge. OFF = funktionen urkopplad. 2. Knapp för på/av. 3. CD-fack. 4. Display (se ovan). 5. Ljudindikatorer D-BASS = blinkar under inställning och lyser fast då denna är gjord. ROOM EQ = blinkar under inställning och lyser fast då denna är gjord. TONE = tonkontroll som blinkar under inställning och lyser fast då denna är klar. ROOM EQ = blinkar under inställning och lyser fast då denna är gjord. 6. Öppnar och stänger CD-facket. 7. SOUND SELECTOR = för val av ljudinställning (D-BASS, ROOM EQ, BASS och TREBLE = diskant). 8. ENTER = tryck på knappen för att bekräfta vald inställning; vid radiolyssning för att bekräfta att en station ska lagras i minnet. 1. MODE = knapparna / används dels för att ta fram menyn och dels för att lämna denna. 10. MUTE = för tillfällig bortkoppling av ljudet. 11. VOLUME = ratt för volyminställning. 12. / = knappar som normalt används för att hoppa över spår på en CD eller för att välja en station som lagrats i minnet; vid menyinställning knappar du fram önskad funktion genom att trycka på MODE, därefter på någon av knapparna och till sist på ENTER för att bekräfta gjort val. Om du inte använt knapparna inom 20 sekunder återgår de till normalinställning. 1. Huvudinställningar för CD (inkoppling, uppspelning och paus under uppspelning); TUNER/BAND (val av program och inställning av frekvensband vid radiolyssning); INPUT

3 SELECTOR (val av programkälla PHONO, TAPE eller AUX); /TUNING (stopp vid CDuppspelning; omkoppling mellan automatisk stationssökning och manuell); Standby (för visning av tiden). 14. DISPLAY = används för att ställa om CD-TEXT-visning och veckodag och tid. 15. SOUND CONTROL = för justering av ljudet. 16. TIMER = för inkoppling/urkoppling av timern. 17. PHONES = anslutning för hörtelefon. 18. REMOTE = sensor för mottagning av kommandon från fjärrkontrollen. SID Fjärrkontrollen Ett flertal av reglagen på huvudenheten motsvaras av knappar med samma beteckning på fjärrkontrollen. I vissa fall kan dock beteckningarna skilja sig åt. När så är fallet anges beteckningen på fjärrkontrollen inom parentes ( ). 1. ROOM EQ = för inställning av Room Equalizer (bästa ljud i förhållande till lyssningsrummet) TIMER = slår på/av timern SLEEP = slår på/av insomningstimern 2. RANDOM (CD) = för slumpmässig uppspelning av spåren REPEAT (CD) = slår på/av repeteringsfunktionen P.MODE (CD) = för omkoppling av spår- eller programuppspelning DIMMER = slår på/av dimmern 3. Sifferknappar = för att välja spårnummer på CD eller stationsnummer vid radiolyssning 4. Ljudkontroller FLAT = ställer om tonkurvan D-BASS = reglerar digitalbas-funktionen ROOM EQ MODE = ställer in Room Equalizern TONE TURN OVER = ställer om bas- och diskantåtergivningen 5. SOUND PRESET ( / ) = kopplar in programmerad ljudinställning SOUND CONTROL ( / ) = reglerar ljudstyrkan MANUAL EQ = för inkoppling av manuell EQ-inställning MODE = kopplar in olika inställningsalternativ AUX = kopplar in en programkälla ansluten till AUX (analog ingång) ENTER = används för att bekräfta vald inställning PHONO = kopplar in en programkälla ansluten till PHONO-ingången 6. Grundkommandon CD / = start och paus TUNER/BAND = för val av frekvensband vid radiolyssning INPUT SELECT = för val av programkälla (PHONO, TAPE, AUX) AUTO/MONO/ (STOP) = automatisk sökning, manuell sökning i mono och stopp 7. P.CALL ( / ) = hoppar över CD-spår; ställer in en radiostation. TUNING ( / ) = snabbspolning framåt/bakåt vid CD-uppspelning; för sökning av radiostationer 8. POWER = slår på/av apparaten 9. PTY = för sökning av RDS-program efter programtyp TIME DISPLAY = ställer in tidvisningen DISPLAY (endast CD/TUNER) = för ändring av CD-TEXT-visning; för visning av veckodag och tid MUTE = för tillfällig bortkoppling av ljudet CLEAR = för radering av ett program 10. VOLUME ( / ) = för volyminställning

4 Bilderna på sidan 13 visar dels hur batterierna placeras i fjärrkontrollen och dels fjärrkontrollens arbetsområde (ca 30 grader åt sidorna i förhållande till mottagarsensorn och max 6 m avstånd). Undvik att placera receivern så att sensorn träffas av direkt solljus eller ljuset från ett lysrör, vilket kan påverka funktionen. SID. 14 Ställa in klockan Klockan används inte bara för att visa tiden utan också för att styra timern. Gör så häer (sedan du slagit på strömmen): 1. Välj TIME ADJUST genom att trycka på knappen MODE och därefter på knapparna /. Texten blinkar på displayen. Bekräfta genom att trycka på ENTER. 2. Ställ in veckodagen genom att trycka på /. När du ser aktuell dag på displayen trycker du på ENTER. 3. Ställ in tiden. Förfar som ovan och börja med tim-visningen. När du programmerat in denna börjar minut-visningen blinka. 4. Ställ in minuterna som ovan. Om du skulle välja fel, börja från början. När du har programmerat in minuterna visas texten COMPLETE på displayen. Om nätsladden dras ur eller ett strömavbrott inträffar måste klockan ställs in på nytt. När du trycker på knappen (STOP) och receivern står i STANDBY visas tiden under 8 sekunder. SID Använda anläggningen Siffrorna hänvisar till illustrationen överst på sidan Slå på strömmen. När du trycker på knappen slås strömmen på och receivern står i Standby. Du kan också slå på strömmen genom att trycka på någon av knapparna CD /, TUNER/BAND eller INPUT SELECTOR (INPUT SELECT). Om det ligger en skiva i CD-spelaren kommer uppspelningen att börja automatiskt. 2. Välj önskad programkälla (CD, TUNER eller PHONO/TAPE/AUX). Vald programkälla anges på displayen. För att koppla in någon av de anslutna programkällorna trycker du på INPUT SELECTOR (INPUT SELECT) tills du ser texten PHONO, TAPE eller AUX. 3. För att ställa in volymen använder du ratten på receivern. På displayen visas ett referensvärde. 1. För att ställa in balansen (volymen i resp. stereokanal) trycker du på knappen MODE och väljer inställning BALANCE. Tryck sedan på ENTER. Därefter ställer du in volymen med knapparna / och trycker på ENTER (se bilderna på sidan 16). Hörtelefon Ansluts i ingången PHONES på fronten. Kontakten måste vara av typ stereo mini plug. Då hörtelefon är ansluten hörs inget ljud ur högtalarna. MUTE För tillfällig bortkoppling av ljudet trycker du på knappen MUTE. För att koppla in ljudet igen trycker du på knappen en gång till. Du kan också vrida på volymkontrollen för att koppla in ljudet.

5 SID Room Equalizer Den medföljande mikrofonen används för att mäta upp akustiken i rummet och ställer automatiskt in högtalarna för bästa återgivning av ljudet. Följande parametrar mäts upp: 1. Tidsskillnaden i ljudet mellan högtalarna 2. Skillnader i ljudstyrka mellan vänster och höger högtalare 3. Frekvenskurvan hos högtalarna och lysningsrummets egenskaper vad avser ljudåtergivningen Under mätningen produceras en mycket kraftig testton. Tänk på dina grannar innan du startar mätningen! Uppmätning av rummets ljudegenskaper (ROOM EQ) 1. Anslut mikrofonen till ROOM EQ MIC IN på baksidan av receivern. 2. Placera mikrofonen på din vanliga lyssningsplats (i öronhöjd). 1. Välj ROOM EQ på menyn med hjälp av knapparna / och tryck på ENTER. Du kan också trycka på knappen ROOM EQ på fjärrkontrollen. För varje tryck ändras inställningen enligt följande: R.EQ.START = Mätningen börjar R.EQ.OFF = Inställningarna avbryts tillfälligt. R.EQ.CALL = För kontroll av gjorda inställningar Mätningen tar ungefär 1 minut. Om mikrofonen inte är ansluten eller om du har anslutit en hörtelfon, kan mätningen inte utföras ("CAN'T SETUP visas). Mikrofonen måste dras ur så snart mätningen är gjord. Under vissa förhållanden kan ett bra mätresultat inte erhållas. Under mätningen blinkar ROOM EQ-indikatorn och indikatorn på displayen tänds när mätningen är färdig. Bilderna längst ner i högra spalten på sidan 17 visar hur mikrofonen bör placeras i förhållande till högtalarna se till att inga föremål hindrar ljudvågorna. Koppla ur funktionen För att avsluta uppmätningen vrider du på volymkontrollen på receivern eller trycker på knapparna VOLUME på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på knappen ROOM EQ på fjärrkontrollen. När du ser texten R.EQ.CANCEL? trycker du på ENTER. Ändra inställningen i efterhand (ROOM EQ MODE) 1. Tryck på SOUND SELECTOR (eller ROOM EQ MODE) för att välja ROOM EQ MODE. 2. Välj inställning med ratten SOUND CONTROL (eller knapparna SOUND CONTROL). Du kan välja mellan: NORMAL = Detta är normalinställningen grundad på gjord mätning av rummet. WIDE = Använd denna inställning om du vill bredda ljudbilden i rummet så att du t.ex. kan gå omkring i rummet utan att upplevelsen av musiken försämras. NIGHT = Välj denna inställning när du vill lyssna på låg volym t.ex. nattetid. Inställningen görs utifrån ett soloinstrument eller en röst och ger god kvalitet även på låg volym. ROOM EQ MODE-indikatorn blinkar och skylten tänds efter gjord inställning.

6 SID Använda Digital Sound Equalizer Ställa in D-BASS 1. Tryck på SOUND SELECTOR (D-BASS på fjärrkontrollen) och välj D-BASS. Indikatorn blinkar. 2. Ställ in nivån med SOUND CONTROL (SOUND CONTROL). Nivån kan justeras inom området Indikatorn D-BASS tänds efter gjord inställning. När du vrider på SOUND CONTROL eller trycker på motsvarande knappar på fjärrkontrollen kopplas D-BASS in automatiskt. TONE/TURN OVER TONE är en vanlig tonkontroll för inställning av bas och diskant. Därutöver kan du ändra frekvenskurvorna hos såväl bas som diskant med funktionen TURN OVER. 1. Välj BASS med SOUND SELECTOR eller knappen TON/TURN OVER på fjärrkontrollen. 2. Med knapparna SOUND PRESET på fjärrkontrollen väljer du frekvens: låg 100Hz, medel 150Hz eller hög 200Hz. 3. Ställ in basnivån med SOUND CONTROL. 4. Repetera steg 2 och 3 ovan för att ställa in önskade nivåer i basåtergivningen. 5. Välj TREBLE enligt 1 ovan för att ändra diskanten. 6. Välj frekvens: låg 5kHz, medel 7kHz eller hög 10kHz som ovan. 7. Ställ in diskantnivån med SOUND CONTROL. 8. Repetera steg 6 och 7 ovan för att ställa in önskade nivåer i diskantåtergivningen. 9. Tryck på knappen SOUND SELECTOR (TONE TURN OVER). Nivån kan ställas in i 1dB-steg inom området 6 till +6dB. Efter 20 sekunder återgår visningen till normal om du inte ger några kommandon. När inställningen ändrats från 0 tänds indikatorn TONE. Kurvorna längst ner i vänsterspalten på sidan 20 visar vad inställningarna innebär. MANUELL EQ I receivern finns en 7-bands equalizer. Med hjälp av den kan du ställa in ljudet efter eget tycke och smak, från den djupaste basen till de allra högsta tonerna. 1. Tryck på knappen MANUAL EQ på fjärrkontrollen. Kurva, nivå och frekvens visas och EQindikatorn blinkar. 2. Välj equalizerband genom att trycka på knapparna SOUND PRESET på fjärrkontrollen. Nu blinkar frekvensbandet och du kan välja band mellan 1 och Ställ in önskad nivå genom att trycka på knappen SOUND CONTROL på fjärrkontrollen. Nivån kan ställas in i i 1dB-steg inom området 8 till +8dB. Efter 20 sekunder återgår visningen till normal om du inte ger några kommandon. Kurvan längst ner i högerspalten på sidan 20 visar vad inställningen innebär. SID. 21 Programmera in en ljudinställning 1. Tryck på MODE, välj SOND PRESET och tryck på ENTER. På displayen blinkar indikatorerna 1, 2 och 3. På textdisplayen visas PRESET och 1, 2 och 3. Nu kan du ställa in och lagra något av ljudmönstren 1 3.

7 Inställningen för Room EQ lagras också i minnet. 2. Välj något av numren 1 3 och tryck på ENTER. Valt nummer tänds på displayen. Preset Call av ett ljudmönster Tryck på SOUND PRESET på fjärrkontrollen. På displayen visas SOUND PRESET och 1. Grundinställningen är rak kurva ( flat ). Displayen återgår till normal efter 3 sekunder. Om du vill nollställa trycker du på FLAT på fjärrkontrollen eller håller knappen SOUND SELECTOR på receivern intryckt i ca 2 sekunder. Bra att veta om equalizern Låga basregistret (band 1: 63Hz) När du för upp kontrollen kommer ljudet från t.ex. en basgitarr att bli mörkare. Skulle du uppfatta ljudet som alltför burkigt för du ner kontrollen lite. Basregistret (band 2: 160Hz) Resonansfrekvensen i lyssningsrummet brukar ligga inom detta område. För att undvika basresonans för du ner kontrollen. Mellanbas (band 3: 400Hz) Detta område lägger grunden i musiken och avgör om ett ljud ska uppfattas som fylligt eller inte. Upplever du ljudåtergivningen som tunn kan du höja det hör området lite. Mellanregistret (band 4: 1kHz) När du ändrar inställningarna uppåt eller nedåt kommer en bariton- eller sopranröst att framhävas resp. hållas tillbaka. Man brukar säga att detta område påverkar närvarokänslan i musiken ( presens ). Medelhöga registret (band 5: 2,5kHz) Området avgör klangfärg och klarhet hos musiken. Rätt inställt ger detta register musiken liv. Diskantregistret (band 6: 6,3kHz) Påverkar musiken så att den kan låta hård. Det gäller framför allt stråkinstrument och flöjter. Drar du ned kontrollen lite så upplevs musiken som angenämare för örat. Superhöga registret (band 7: 16kHz) Detta område påverkar bredden och detaljupplevelsen. Instrument som cymbaler och trianglar tas fram när du höjer registret och får ljudet att breda ut sig i rummet. SID Spela CD Om du laddar receivern med en CD kommer uppspelningen att starta direkt när du trycker på knappen CD /. 1. Lägg i en skiva enligt bild. Öppna och stäng skivfacket med knappen. 2. Tryck på knappen CD och uppspelningen startar från spår 1. På displayen tänds indikatorn, spårnumret visas liksom tiden.

8 Avbryta uppspelningen Tryck på CD-knappen för att göra en paus i uppspelningen. Tryck på knappen (STOP) för att avbryta uppspelningen. Uppspelning av visst spår Använd fjärrkontrollens sifferknappar för att skriva in spårnumret. Vill du spela upp t.ex. spår 23, trycker du +10, +10 och 3. Snabbsökning Använd fjärrkontrollens TUNING-knappar för att snabbsöka framåt eller bakåt. Uppspelningen börjar där du släpper upp knappen. Hoppa över spår Tryck på någon av knapparna / för att hoppa över ett spår före eller efter det spelade. Tryck flera gånger för att hoppa över fler spår. Du kan använda funktionen även då spelaren står i stoppläge. För att mata ut skivan Trycker du på knappen (endast på receivern). Tidvisningen Varje tryck på knappen TIME DISPLAY ändrar visningen på dislayen. 1. Visar den tid som gått sedan spåret började spelas. 2. Visar återstående tid av det spelade spåret. 3. Visar hur lång tid som gått sedan hela skivan började spelas (skylten TTL tänds). 4. Visar återstående tid av hela skivan ( TTL och - tänds). Titelvisning på skivor med CD-TEXT Om CD:n har titeltext visas namnen på de olika spåren. Tryck på knappen DISPLAY för att ta fram textvisningen och ändra den enligt nedan. Det finns dock en del skivor med CD-TEXT som inte fungerar tillsammans med denna receiver. När 1000 tecken visats på displayen skrivs CD TEXT FULL. 1. Visar spårnummer. 2. Visar titel. 3. Visar tiden. CD-R/RW-skivor som inte är klara kan inte spelas upp. Datainformation kan inte spelas upp. Vissa CD-R/RW-skivor med musik kan inte spelas upp på grund av koder, inspelning etc. SID Ta emot radiostationer Tryck på knappen TUNER/BAND för att koppla in radiodelen. För använda knappar på receivern och fjärrkontrollen, se bilden på sidan Välj frekvensband genom att trycka en eller två gånger på knappen (FM eller AM). 2. Lagra en station i minnet. AUTO MEMORY: Se sidan 26 för automatisk sökning och lagring av upp till 40 stationer. MANUAL: Se sidan 28 för manuell sökning och inställning av stationer. 3. För att välja lagrade stationer använder du knapparna /. För varje knapptryck går du till följande/tidigare station. På displayen visas numret. När stationen är inställd tänds skylten TUNED och vid stereomottagning skylten ST.

9 Håller du en knapp nedtryckt matas stationerna fram med ca 0,5 sekunders intervall. För att välja förinställda stationer med fjärrkontrollen använder du P.CALL-knapparna eller skriver in stationsnumret med sifferknapparna. AUTO MEMORY 1. Tryck på knappen MODE. 2. Välj inställning AUTO MEMORY med sökknapparna. 3. Tryck på ENTER. På displayen visas AUTO MEMORY. Du måste använda denna inställning för att söka och lagra RDS-stationer. Kan du inte ställa in och lagra en station med AUTO MEMORY måste du använda manuell sökning. SID Ställa in andra stationer Om du vill ställa in andra stationer utöver dem som du redan har lagrat i receiverns minne, förfar du på följande sätt. Använd AUTO TUNING när mottagningsförhållandena är goda och MANUAL vid sämre förhållanden. Obs! Vid manuell inställning tas stationerna alltid emot i mono. 1. Välj TUNER som programkälla. 2. Tryck på knappen TUING MODE (AUTO/MONO) för att välja typ av inställning. 3. Ställ in en station med hjälp av sök-knapparna /. Vid AUTO TUNING startar varje knapptryck sökning/inställning av en ny station. Vid MANUAL TUNING håller du någon av knapparna intryckt tills en station hittas och tas emot. Lagra stationer manuellt 1. Börja med att ställa in en önskad station enligt ovan. 2. Tryck på ENTER under mottagningen. Texten MEMORY P visas på displayen under ca 20 sekunder. Gå till steg 3 nedan. 1. Välj ett nummer mellan 1 och 40 med / (sifferknapparna) och skriv in det. 4. Tryck åter på ENTER. Gör på samma sätt när du vill ställa in och lagra andra stationer. SID. 29 RDS-mottagning RDS är ett system som sänder information i form av digitala data med hjälp av FM-signalen. Data kan bestå av t.ex. automatisk visning av stationsnamnet, programtyp, trafikinformation etc. Obs! För inställning och lagring av RDS-stationer måste AUTO MEMORY användas. Med den här receivern kan du ta emot PS = stationsnamn och PTY = sökning av stationer som sänder en viss typ av musik etc. För att ändra displayvisningen trycker du på knappen DISPLAY. För varje tryck ändras visningen från PS (stationsnamn) till Frekvens till Tidvisning. SID Sökning efter en viss typ av program (PTY) Om du inte har programmerat in en station med AUTO MEMORY kommer texten No Data att blinka och sökningen kan inte genomföras. Endast FM-bandet tillåter PTY-sökning. 1. Välj PTY-sökning genom att trycka på knappen PTY. På displayen visas aktuell programtyp för stationen. Om inga data sänds skrivs texten None.

10 1. Välj önskad programtyp med / (P.CALL) när skylten PTY är tänd. Du kan välja mellan 29 olika programtyper (se lista på sidan 30 i medföljande bruksanvisning). 3. Starta sökningen genom att trycka på PTY-knappen på fjärrkontrollen. Så länge PTY-indikatorn blinkar hörs inget ljud. När en station tas emot som sänder önskad programtyp, visas stationens namn och indikatorn släcks. Tryck en gång till på PTY-knappen för att avbryta sökningen. SID. 32 Lyssna på anslutna programkällor 1. Välj med INPUT SELECTOR(INPUT SELECT) önskad programkälla: PHONO, TAPE eller AUX. 2. Starta uppspelningen av programkällan. 3. Ställ in volymen med volymratten. Ändra ingångsnivån Ingångsnivån hos en ansluten programkälla t.ex. ett kassettdäck kan ställas in så volymen ungefär blir densamma som när du spelar en CD. 1. Tryck på knappen MODE och välj INPUT LEVEL med sök-knapparna. Tryck sedan på ENTER. 2. Välj signalnivån med sök-knapparna. Du kan ställa om nivån från 3 till +5. Nivån visas på displayen under ca 20 sekunder. 3. Tryck på ENTER för att bekräfta valet. SID. 33 Finesser vid CD-uppspelning Programmerad uppspelning Sedan du har valt CD som programkälla kan du programmera in max 32 spår i valfri ordning. 1. Välj först inställning PGM genom att trycka på knappen P.MODE på fjärrkontrollen (obs! CDspelaren ska stå på stopp). På displayen tänds indikatorn PGM. 2. Välj spårnumren i den ordning du vill spela upp dem. Skriv in numren med fjärrkontrollens sifferknappar och tryck på ENTER efter varje nummer (du har 20 sekunder på dig). Fortsätt på detta sätt för varje spår. Upp till 32 spår kan programmeras. När programmet inte kan ta emot fler spår, skrivs PGM FULL på displayen. Skulle du skriva fel trycker du på CLEAR och skriver om numret. Spåren läggs till efter varandra i serie. Max speltid för ett program är 1000 minuter. Därefter skrivs - - -:- - - på displayen. 3. Starta uppspelningen på vanligt sätt. Du kan hoppa över spår och gå framåt/bakåt i programmet. Lägga till ett spår i ett program 1. Välj numret på det spår du vill lägga till (med CD-spelaren på stopp). 2. Tryck på ENTER. Radera ett spår Med CD-spelaren i stopp-läge kan du radera ett programmerat spår genom att trycka på knappen CLEAR. För varje tryck raderas ett spår bakifrån i programmet.

11 Lämna PGM-inställningen Tryck på P.MODE på fjärrkontrollen (med CD-spelaren på stopp). Skylten PGM släcks. När du slår av receivern eller tar ut CD:n raderas programmet. SID. 35 Repetering För att repetera uppspelningen av ett spår trycker du på REPEAT-knappen på fjärrkontrollen när det aktuella spåret spelas. Skyltarna REPEAT och ONE tänds. PGM -indikatorn får inte vara tänd (tryck på P.MODE för att släcka den). För varje tryck på REPEAT-knappen ändras programmet: ett spår repeteras, alla spår repeteras och repetering upphör (skylten släcks). För att repetera alla spår på en skiva trycker du två gånger på REPEAT-knappen. Skylten REPEAT tänds. Repetera ett program 1. Sedan du har programmerat en serie spår trycker du på REPEAT-knappen på fjärrkontrollen tills du ser skylten REPEAT. 2. Därpå startar du uppspelningen av programmet. När du trycker en gång på knappen repeteras samtliga spår i programmet. Vid det andra knapptrycket släcks REPEAT -skylten och programmet stängs. Spela upp spår i slumpmässig ordningsföljd PGM -skylten få inte vara tänd (är den det, tryck på P.MODE tills den släcks). Tryck på knappen RANDOM på fjärrkontrollen. För varje tryck ändras inställningen: Random (slumpmässig uppspelning, skylten RDM tänd); normal uppspelning (skylten släcks). Uppspelningen avbryts efter varje spår. Trycker du på REPEAT repeteras uppspelningen av spåret. För att välja ett annat spår under uppspelning trycker du på knappen P.CALL. För att avbryta slumpmässig uppspelning trycker du på RANDOM-knappen. SID. 37 Timern SLEEP (insomningstimer) Stänger automatiskt av receivern efter inställd tid. Timer-uppspelning (PROG.1, PROG.2) Uppspelning från vald programkälla startar vid inställd tid. A1 timer-uppspelning (PROG.1, PROG.2) När uppspelningen startar ökas volymen stegvis till normal ljudvolym. SLEEP Ställ in antalet minuter genom att trycka upprepade gånger på knappen SLEEP. För varje tryck ändras tiden med 10 minuter (kan ställas in för upp till 90 minuter). Tryck på knappen SLEEP för att kontrollera hur lång tid som återstår till frånslaget.

12 För att stänga av insomningstimern trycker du på SLEEP tills informationen försvinner från displayen eller också stänger du av receivern. SID Programmera timern Tack vare PROG.1 och PROG.2 kan du ställa in när du vill att en programkälla ska börja spela eller sluta spela. Klockan måste förstås vara inställd och programkällan ansluten. 1. Förbered genom att ansluta och ladda programkällan med musikmaterial. Du kan använda båda programmen samtidigt, men se till att det är minst 1 minut mellan programmen så att de inte överlappar varandra. 2. Välj program med MODE-knappen, ställ in TIMER SET och tryck på ENTER. Välj PROG.1 SET eller PROG.2 SET och tryck på ENTER. Om du redan har använt ett program och vill behålla det, trycker du bara på ENTER när programnumret visas på displayen. I annat fall skrivs den nya inställningen över. 1. Välj PROG.1 ON eller PROG.1 OFF med knapparna / och tryck på ENTER. 4. Välj vilken dag programmet ska starta med sök-knapparna ovan. På sidan 39 finns en lista med valmöjligheter. Som du ser kan du ställa in programmet på varje dag, viss veckodag eller för några dagar. 5. Ställ först in när programmet ska starta med sök-knapparna. På displayen visas ON TIME och du skriver in först timme och sedan minuter. Skriver du fel trycker du på knappen MODE och börjar programmeringen från punkt 2 ovan. 6. Gör alla inställningar. 1. Välj PLAY (vanlig timer-uppspelning) eller A1 PLAY (uppspelning med gradvis ökande volym) med knapparna /. Tryck sedan på ENTER. 2. Ställ in volymen med knapparna. Har du valt PLAY gäller denna inställning från start, har du valt A1 PLAY kommer uppspelningen att gradvis öka i volym upp till denna inställning. Tryck på ENTER. 3. Välj programkälla med knapparna. Du kan välja mellan tuner, CD, phono, tape eller aux. Tryck på ENTER när du gjort ditt val. 4. Om du har valt tuner ovan ställer du in önskad radiostation. Skriv in numret med knapparna. Tryck på ENTER. När du är klar med alla inställningar trycker du en gång till på ENTER. På displayen visas då COMPLETE. Vill du göra ändringar i programmet måste du börja från början igen. 7. Ställ receivern i läge standby genom att trycka en gång på knapen POWER. I standby-läge lyser STANDBY/TIMER-indikatorn grönt. Om strömmen bryts efter det att timern har ställts in, blinkar STANDBY/TIMER-indikatorn grönt. Då måste du ställa om klockan på nytt för att inställningen ska fortsätta att gälla. För att se gjorda inställningar på displayen trycker du på knappen STOP. Koppla in eller ur timerprogrammet Några knapptryck räcker för att koppla in eller koppla ur ett timerprogram. Strömmen måste vara påslagen. Därefter trycker du på någon av knapparna TIMER. För varje tryck ändras inställningen: 1) Koppla in PROG.1. 2) Koppla in PROG.2. 1,2) Koppla in både PROG.1 och PROG.2. Koppla från. Obs! Timerprogrammet finns kvar även om du kopplar bort timern.

13 SID. 42 Ställa in DIMMER Tryck på knappen DIMMER på fjärrkontrollen. För varje tryck ändras inställningen: DIMMER OFF = normal ljusstyrka DIMMER 1 = ljusstyrkan minskas DIMMER 2 = ljusstyrkan minskas ytterligare och ljuset bakom knapparna släcks liksom skyltarna för ljudet. DIMMER 3 = ljuset bakom knapparna släcks. Vill du göra inställningarna på huvudenheten trycker du på knapparna / och sedan på ENTER efter gjort val. SID. 43 Koppla in nivåmätaren 1. Välj inställning LEVEL METER genom att trycka på MODE, därefter på / och sist på ENTER. Nivåmätaren börjar blinka. 2. Koppla in eller koppla bort mätaren med knapparna och tryck på ENTER. AUTO POWER SAVE (A.P.S.) Om receivern står påslagen i mer än ca 30 minuter utan att det ligger någon CD-skiva i den, kommer apparaten automatiskt att koppla ner i standby-läge. Du kan själv välja om du vill utnyttja funktionen eller inte. 1. Välj A.P.S. SET med knappen MODE och pilknapparna och tryck på ENTER medan skylten blinkar. 2. Välj A.P.S. ON eller A.P.S. OFF med pilknapparna. 3. Tryck på ENTER. Vid inställningar TUNER eller AUX fungerar A.P.S. bara om volymen är neddragen i botten eller om du tryckt in knappen MUTE. SID. 44 Bra att veta Om du t.ex. flyttar anläggningen i bil och sätter upp den igen i ett rum finns det risk för kondens på grund av temperaturskillnaderna. Detta kan innebära att anläggningen inte fungerar som den ska. Låt den i så fall stå några timmar i det nya rummet innan du börjar spela. Tänk också på att alltid ta ut en CD-skiva innan du flyttar receivern. Vänta tills du har fått meddelandet CD NO DISC på displayen innan du stänger av den. Många funktioner och inställningar raderas om du låter anläggningen stå utan strömtillförsel under en hel dag.

14

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar

KENWOOD K-501USB. Kompakt hifi-system. Tillbehör. Installation. Anslutningar 1 KENWOOD K-501USB Kompakt hifi-system SNABBRUKSANVISNING Sid-hänvisningar till den medföljande engelska bruksanvisningen. Innehåll Tillbehör.. 6 Installation 7 Anslutningar. 8 Kontroller, indikatorer

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM

KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM KENWOOD HM-537WM KOMPAKT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna avser medföljande originalbruksanvisning Med denna anläggning kan du spela CD och CD-R/RW. Det betyder att du också kan lyssna

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Svenska - 1

BRUKSANVISNING. Svenska - 1 BRUKSANVISNING 1. STRÖMBRYTARE 2. FUNKTIONSKNAPP (AUX/CD/KASSETT/RADIO) 3. VÅGLÄNGDSVÄLJARE 4. KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING 5. VOLYMREGLAGE 6. INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) 7. CD-DISPLAY 8. STATIONSSKALA 9.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) KENWOOD R-K1000 STEREO RECEIVER Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till den engelska bruksanvisningen) SID. 6 R-K1000 har Ingångar för både analoga komponenter som skivspelare och kassettdäck och

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER 1 Bruksanvisning KENWOOD VRS-5100 AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Sidnummren hänvisar till den Engelska bruksanvisningen Sid. 6 FUNKTIONER Huvudenheten LISTEN MODE = Indikatorer för olika lyssningsinställningar

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER

KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER KENWOOD KRF-V6400D/5450D AUDIO VIDEO SURROUND RECEIVER Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Speciella finesser 5 Namn och funktioner 7 Ställa in högtalare

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

RX-772 STEREO RECEIVER

RX-772 STEREO RECEIVER RX-772 STEREO RECEIVER - Hjärtat av ditt hemmabiosystem! www.moon.se Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD K-521 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 2 Det här kan K-521 Spela CD och audiofiler MP3/WMA Spela musik från ipod med

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811

MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-531 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 01 SW 9811 MIKRO HI-FI KOMPONENTSYSTEM HM-5 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-4006-00 0 SW 98 Före anslutning av ström Varning: Läs denna sida noga för en säker hantering. Enheterna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829

Din manual PHILIPS MC-30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011829 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS MC-30. Du hittar svar på alla dina frågor i PHILIPS MC-30 instruktionsbok (information,

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

Ett bärbart musikcentrum

Ett bärbart musikcentrum BeoSound 1 Handbok E bärbart musikcentrum 3 Placera BeoSound 1 där du vill ha den. Den kompakta designen gör a du kan ta den med dig överallt. BeoSound 1 ger dig enastående ljud, oavse hur nära eller

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING

HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING HK 970 Integrerad Förstärkare BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution Innehållsförtäckning 3 Introduktion 4 Anslutningar 5 Kontroller och funktioner 6 Fjärrkontrollen 7 Handhavande 7 Felsökning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. RCR10 FM / AM Digital Klockradio m. ipod dockning Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar

Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar Användarmanual till DAISY-spelaren Telex Scholar 1 1 Översikt Telex Scholar 1 Start-, paus- och stopp-knapp. 10. Hörlursuttag 2. Pilknapp för förflyttning bakåt i boken och mellan nivåer 3. Sida. Knapp

Läs mer

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver

KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver KENWOOD KRF-V6090D/5090D Audio Video Surround Receiver Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande bruksanvisningen på engelska Innehåll De olika komponenterna 5 Fjärrkontrollen 6 Inkoppling

Läs mer

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC

HIFI MICRO SYSTEM. Ovation CDS 7000 DEC HIFI MICRO SYSTEM Ovation CDS 7000 DEC nl pl da sv fi tr INNEHÅLL 110 3 Uppställning och säkerhet Magic Fidelity. Ovation ljudkoncept 4 En överblick HiFi-anläggningens reglage HiFi-anläggningens display

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning

X-HM22-K/-S. http://www.pioneer.se. CD-receiver. Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på. Bruksanvisning X-HM22-K/-S CD-receiver Upptäck fördelarna med att registrera din produkt online på http://www.pioneer.se Bruksanvisning VIKTIGT FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET) INTE TAS

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Genzo 3124 WR... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal...

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Viktiga säkerhetsinstruktioner FM-RDS / AM / CD MP3 / SD-KORT + USB MP3 / WMA DIGITAL UPPSPELNING STEREOMOTTAGARE 381QL13-A Bruksanvisning S WR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning

TV 2400. Trådlösa hörlurar med förstärkare. Bruksanvisning TV 2400 Trådlösa hörlurar med förstärkare Bruksanvisning Översikt Denna broschyr visar en översikt över din TV 2400. ÜBERSICHT TV 2400 1 1 2 3 4 5 7 6 8 1 7 2 3 4 5 6 8 9 10 ÖVERSIKT Mottagare 1 Öronproppar

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

1. Innan du justerar ljudkvaliteten

1. Innan du justerar ljudkvaliteten 1. Innan du justerar ljudkvaliteten Funktioner som finns tillgängliga då tillvalet 5.1-kanals/AV-matrisenhet anslutits I nedanstående tabell visas de finjusteringar av ljudet du kan göra om tillvalet 5.1-

Läs mer

hur du KRF-V7773D hanterar och njuter av din Användarguide B60-4645-00 SW

hur du KRF-V7773D hanterar och njuter av din Användarguide B60-4645-00 SW hur du hanterar och njuter av din KRF-V7773D Användarguide B60-4645-00 SW Denna bruksanvisning används för att beskriva flera modeller enligt ovan. (KRF- V7773D/VR-4090/VR-4080). Modellers tillgänglighet

Läs mer

C-V350 C-V150 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION AV CONTROL CENTER

C-V350 C-V150 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION AV CONTROL CENTER AV CONTROL C C-V350 C-V50 BRUKSANVISNING KENWOOD CORPORATION Denna bruksanvisning beskriver två modeller för vilka tillgänglighet och egenskaper kan skilja mellan olika länder och försäljningsområden.

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER

DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER DENVER CRL-310 SWEDISH FUNKTION OCH KONTROLLER 1. LAMPSKÄRM 2. DISPLAY 3. LJUS PÅ-AV 4. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL LÅG 5. STÄLLA IN LJUSSTYRKAN TILL HÖG 6. STÄMNINGSBELYSNING PÅN AV / VAL AV STÄMNINGSBELYSNING

Läs mer

BeoSound 9000. Referensbok

BeoSound 9000. Referensbok BeoSound 9000 Referensbok VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar: Avlägsna inte höljet eller baksidan. Inga delar inuti kan servas av användaren. All service skall utföras av kvalificerad

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

BRUKSANVISNING ACR-120 MIXER- FÖRSTÄRKARE MED CD-VÄXLARE OCH RADIO

BRUKSANVISNING ACR-120 MIXER- FÖRSTÄRKARE MED CD-VÄXLARE OCH RADIO BRUKSANVISNING ACR-120 MIXER- FÖRSTÄRKARE MED CD-VÄXLARE OCH RADIO Uppackning och installation 3 Även om det varken är komplicerat att installera eller svårt att använda ACR-120, bör Du offra några minuter

Läs mer

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM

KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM 1 KENWOOD HM-537MP KOMPAKT HI-FI SYSTEM Sidnumren hänvisar till den engelska bruksanvisningen. SID. 3 Skivor som kan spelas Systemet tillåter uppspelning av alla digitala CD-skivor, inklusive inspelningsbara

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3231 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Användarhandbok Käyttöopas Á ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË Instrukcja obsługi & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3 2 1 5 Svenska Gratulerar till

Läs mer