ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING"

Transkript

1 ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng

2 Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser: Se bruksanvsnngen Varnng (se bfogad dokumentaton)! Var god notera säkerhetsanvsnngarna nstrumentets bruksanvsnng. Förklarngar av alla andra symboler återfnns de bruksanvsnngar/ bpacksedlar som medföljer komponenterna. Förvaras vd Utgångsdatum Enbart för engångsbruk Sterlserat genom strålnng Tllverkare Artkelnummer Lotnummer IVD 0088 In vtro-dagnostka. Blodsockermätare: Denna produkt uppfyller kraven drektv 98/79/EC om medcnteknska produkter för n vtro-dagnostk. Blodprovstagare och lansetter: Dessa produkter uppfyller kraven drektv 93/42/EEG om medcnteknska produkter. Senaste revderng:

3 Avsedd användnng Accu-Chek Compact Plus-blodsockermätare Mätare för kvanttatv bestämnng av blodsockervärden färskt kapllärblod med Accu-Chek Compact-testremsor. Avsedd för självkontroll. Mätaren kan användas av personer med dabetes för test av den egna blodsockernvån samt för blodsockermätnng av vårdpersonal professonell mljö. Vårdpersonal måste dessutom observera anvsnngarna kaptel 10 Blodsockermätnng på flera patenter nformaton för vårdpersonal. Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagare Blodprovstagare med justerbart nstcksdjup för tagnng av kapllärblod från en fngertopp eller örsnbb med en specell AST-kåpa, eller från alternatva ställen, tll exempel från tumvalken. Blodprovstagaren är endast avsedd för egenkontroll samt för ensklt bruk. Den får nte användas för att ta blodprov från fler än en person eftersom det medför en nfektonsrsk. Alla föremål som kommer kontakt med humanblod utgör en potentell nfektonskälla (se Clncal and Laboratory Standards Insttute: Protecton of Laboratory Workers from Occupatonally Acqured Infectons; Approved Gudelne Thrd Edton; CLSI document M29-A3, 2005). 4 Avsedd användnng Avsedd användnng 5

4 Om denna bruksanvsnng Läs genom bruksanvsnngen noga nnan du testar dtt blodsocker första gången. Om du har frågor är du välkommen att kontakta dn lokala kundsupport och servceavdelnng (se kaptel 17). Bruksanvsnngen hjälper dg att steg för steg bekanta dg med mätaren och blodprovstagaren. Här fnns all nformaton du behöver för att använda och sköta mätaren och blodprovtagaren på rätt sätt, samt för att åtgärda eventuella fel som kan tänkas uppstå. Kom håg att om du vll behålla mätaren och blodprovstagaren gott skck måste du följa användnngsprocedurerna korrekt och även vara noga med övrga nstruktoner. Mätaren och blodprovstagaren är precsonsnstrument, och felaktg hanterng kan försämra deras funkton. Även andra symboler används. De har följande betydelse: Den här symbolen uppmanar dg att göra något, tll exempel sätta på mätaren. Den här symbolen betecknar en lsta. Den här symbolen betecknar en lsta nom en lsta. V rekommenderar att du börjar med att bekanta dg med alla funktoner hos mätaren och blodprovstagaren (se kaptel 1.1 och 1.2). Testa alla steg som beskrvs bruksanvsnngen och öva dg att använda mätaren och blodprovstagaren. I bruksanvsnngen fnns tre symboler som gör dg uppmärksam på vktg nformaton. Läs dessa punkter särsklt noga. Den här symbolen ndkerar att det fnns rsk för skador eller för skadlg påverkan på dn egen eller andras hälsa. Den här symbolen gör dg uppmärksam på hanterng som kan leda tll skador på mätaren eller blodprovstagaren. Den här symbolen gör dg uppmärksam på vktg nformaton. 6 Om denna bruksanvsnng Om denna bruksanvsnng 7

5 Innehåll 1 Introdukton Accu-Chek Compact Plus-blodsockermätaren, överskt Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagaren, överskt Huvudfunktoner Dsplayllustratoner Innan du påbörjar testnng Kontrollera nnehållet Kontrollera blodsockerenheten Typskylt Dsplaykontroll Sätta eller byta testremsetrumman Testremsetrummans förbruknngsperod Indkerng av antal återstående testremsor Inställnngar Ändra nställnngar allmänna regler Sätta på mätaren Ställa n ljudsgnal eller sgnalläge Ställa n dsplayens ljusstyrka Ställa n årtal Ställa n tds- och datumformat Ställa n td Ställa n datum Aktvera påmnnelsefunktonen Aktvera hypondkatorn Test av blodsocker Förbereda test av blodsocker Förbereda blodprovstagaren Ta bort blodprovstagaren från mätaren Sätta fast blodprovstagaren på mätaren Sätta lansetten Test av blodsocker Sätta på mätaren Blodprovstagnng Applcera blod på testremsan Mata ut testremsan Mata ut den använda lansetten Symboler som du ser före, under eller efter testnng och deras betydelse Flagga specella resultat Utvärdera resultat Mätområde Ormlga resultat möjlga felorsaker Använda mätaren för elektronska antecknngar Mnne Hämta resultat från mnnet Medelvärde, högsta och lägsta värde för 7, 14 och 30 dagar Överföra testresultat tll en statonär dator eller handdator (PDA) eller ett specellt utvärderngssystem Innehåll Innehåll 9

6 6 Sgnalläge Ljudsgnaler vd påsättnng Ljudsgnaler under testnng Meddelande om resultatet efter ett test Meddelande om resultaten och medelvärdena från mnnet Meddelande om varnngar och felmeddelanden Kontrollera dn mätare Det här behöver du Kontrollera prestandan Kontrollera möjlga orsaker tll fel under utförandet av prestandakontroller Rengöra mätaren och blodprovstagaren Rengöra mätaren Rengöra blodprovstagaren Byta batterer Blodsockermätnng på flera patenter - nformaton för vårdpersonal Ersätta blodprovstagaren med en blanknngsplatta Test av blodsocker Desnfekton av mätaren Lämplga desnfektonsmedel Mätnngs- och förvarngsvllkor Temperaturntervall Ljusförhållanden Luftfuktghet Lokala störnngskällor Symboler, felmeddelanden och felsöknng Symboler som vsas på dsplayen Ensklda symboler Kombnatoner av symboler Symboler som vsas sfferfältet Störnngar och felmeddelanden orsaker och rekommendatoner tll felsöknng Teknska fakta Kasserng av mätaren Systemkomponenter Patent Lokal kundsupport och servce Tps och felsöknng Adresser Alfabetskt ndex Innehåll Innehåll 11

7 1 Introdukton 1 Mätaren levereras med satta batterer. Td och datum har redan ställts n. Du kanske behöver anpassa dessa nställnngar tll dn egen tdszon (se kaptel 3). 1.1 Accu-Chek Compact Plus-blodsockermätaren, överskt Framsda Spetsen på testremsan där blodet sugs upp. Dsplay S-knapp Tryck på den här knappen, om du vll ändra nställnngarna. Fördjupnng för fastsättnng av blodprovstagaren Testknapp Använd endast den här knappen, om du vll testa dtt blodsocker, om du vll kontrollera prestandan, eller om du vll stänga av mätaren. Dra knappen nedåt mot luckan tll trumfacket. Knappen tppar nedåt och mätaren slås på. Dra och tppa -funktonen förhndrar att mätaren slås på av msstag. Trumfack Knapp för att ta ut trumman Testremseledare Mätfönster Testremsa Testremsetrumma Lucka tll trumfacket* M-knapp Tryck på den här knappen, om du vll hämta resultat som är lagrade mätarens mnne. * fnns som reservdel 12 Introdukton Introdukton 13

8 1 Baksda 1.2 Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagaren, överskt Lucka tll batterfacket* Infrarött fönster för att sända resultat tll en dator, tll exempel Batterer: typ AAA, LR 03, AM 4, Mcro Batterfack * fnns som reservdel Typskylt Kontrollfönster (vsar antalet testremsor som fnns kvar) Blodprovstagare* Reglage för borttagnng av blodprovstagaren Kolv Kolven är en multfunktonsknapp som används för att ladda, ta prov med och mata ut lansetten. Fönster som vsar nställnngen av nstcksdjup Lansetthållare Lansett Skyddskåpa på lansetten Hålet där lansetten kommer ut Kåpa Inställnng för nstcksdjup (när du vrder på kåpan ändras djupet). Skåra (anpassas tll lnjen) Lnje (anpassas tll skåran) 14 Introdukton Introdukton 15

9 1 1.3 Huvudfunktoner Fastsatt blodprovstagare Mätaren levereras med en fastsatt, Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagare. Du kan låta den stta kvar på mätaren när du tar blodprov, eller ta bort den om du föredrar det. Testremsetrumma stället för lösa testremsor Du behöver aldrg röra en testremsa. Sätt bara en trumma med 17 testremsor mätaren. Lätt att använda Sätt på mätaren, applcera blod, läs av resultatet, tryck på knappen för att mata ut testremsan. Självkodnng Varje testremsetrumma har en egen streckkod. Mätaren kodas automatskt när du sätter en ny trumma, en process som förser mätaren med nformaton om de specfka egenskaperna hos testremsan. Indkerng av antal återstående testremsor Varje gång som du stänger av mätaren vsar den det antal testremsor som fnns kvar trumman. Påltlghet Mätaren kontrollerar alla testremsor. Om den httar en testremsa som är defekt görs du uppmärksam på detta nnan blodet applceras. Blodvolymkontroll Mätaren känner av när du har applcerat tllräcklgt mycket blod (crka 1,5 μl (1 mkrolter = 1 tusendels mlllter)). Inte förrän då påbörjas testet. Om testet nte startar behöver mer blod applceras. Påmnnelsefunkton Mätaren kan påmnna dg om att testa blodsockret. Du kan ställa n en påmnnelsesgnal vd tre olka tllfällen. Hypondkatorfunkton Du kan ställa n ett hypogränsvärde (hypotröskel), om du vll hålla kontroll ovanlgt låga resultat. Om ett resultat är under det värde du ställt n, uppmanar en symbol på dsplayen och en påmnnelsesgnal (om sådan har ställts n) dg att kontrollera resultatet noggrant, så att du kan se om du närmar dg ett eventuellt hypogränsvärde (lågt blodsockervärde). Överföra resultat tll en dator Mätaren har ett nfrarött fönster. Du kan överföra resultat tll en dator med rätt programvara nstallerad eller tll ett specellt analyssystem. 16 Introdukton Introdukton 17

10 1 Sgnalläge Sgnalläget är avsett för personer med nedsatt syn. När sgnalläget är aktverat gudas du av mätaren genom blodsockertestet med hjälp av ljudsgnaler. Även resultatet presenteras med en sere ljudsgnaler. Kaptel 6 ger mer nformaton. Personer med nedsatt syn behöver hjälp av en person med fullgod syn för att få nstruktoner om mätaren och hjälp med alla användnngsmoment. Personer med nedsatt syn får nte testa stt blodsocker utan hjälp från någon med fullgod syn. 1.4 Dsplayllustratoner I bruksanvsnngen fnns flera exempel på hur dsplayen ser ut vd olka tllfällen. Alla komponenter som omges av en strålcrkel dessa exempel blnkar dsplayen. Exempel: Du har slagt på mätaren för att utföra ett blodsockertest. På dsplayen vsas td och datum plus testremsesymbolen och droppsymbolen. Testremsesymbolen och droppsymbolen blnkar. Den td, det datum och det blodsockerresultat som vsas dsplayllustratonerna är endast exempel. Sffrorna som vsas på dn egen mätare behöver nte nödvändgtvs vara de samma. Mätaren som används llustratonerna denna bruksanvsnng vsar blodsockerresultat mmol/l (se kaptel 2.2) och är nställd på 24-tmmarsformat (se kaptel 3.6). Dn mätare kanske vsar blodsockertestresultat mg/dl och/eller är nställd på ett 12-tmmarsformat. I Sverge används enheten mmol/l. 18 Introdukton Introdukton 19

11 2 Innan du påbörjar testnng Kontrollera nnehållet Kontrollera att dn provtagnngsväska är komplett. Förpacknngens nnehåll vsas på förpacknngen. Om något saknas är du välkommen att kontakta lokal kundsupport och servceavdelnngen. Kontaktnformaton fnns slutet av bruksanvsnngen. 2.2 Kontrollera blodsockerenheten Blodsockerresultat kan vsas två olka mätenheter (mmol/l eller mg/dl). Således säljer Roche två olka versoner av samma mätare. Om du nte vet vlken enhet som är rätt för dg kan du fråga dn läkare. Kontrollera att mätaren vsar den enhet som är rätt för dg Typskylt Typskylten på baksdan av mätaren anger vlken enhet mätaren använder Dsplaykontroll Du kan kontrollera vlken enhet mätaren använder genom en dsplaykontroll. Tryck på och håll ned M-knappen. Mätaren slås på. Medan du håller ned M-knappen ser du först dsplaykontrollskärmen. mmol/l-mätare eller mg/dl-mätare Kontrollera enheten genom typskylten och dsplayen under en dsplaykontroll (se nedan). Anmärknng Den enhet som vsas på mätaren kan nte ändras. Om fel enhet är angven på typskylten ska du vända dg tll återförsäljaren eller apoteket. Om fel enhet används kan det leda tll att du feltolkar testresultaten. Enheten vsas nedtll det högra hörnet på dsplayen. 20 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 21

12 2 Om du fortsätter att hålla ned M-knappen, ser du följande skärm efter crka 2 sekunder: mmol/l-mätare eller mg/dl-mätare Anmärknngar Om extra lnjer vsas under dsplaytestet eller om det saknas delar av sfferfältet eller av en symbol, bör du kontakta lokal kundtjänst och servceavdelnngen. Om sfferfältet (mmol/l-mätare) eller (mg/dl-mätare) berörs av detta, vsar mätaren eventuellt nte korrekta testresultat. När du släpper M-knappen, är mätaren mnnesläget. Så länge som nga resultat har sparats vsas tre streck. Mätaren stängs av automatskt efter 60 sekunder även om du håller M-knappen nedtryckt. Du kan utföra en dsplaykontroll när som helst. Om det redan fnns resultat sparade mnnet, kommer det senast sparade resultatet att vsas när du släpper M-knappen. Tryck på testknappen för att stänga av mätaren. 22 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 23

13 2 2.3 Sätta eller byta testremsetrumman Om mätaren är helt ny och oanvänd nnehåller den en dummytrumma (en tom trumma utan etkett), vlken du måste ta bort och ersätta med en testremsetrumma. Läs bpacksedeln som medföljde testremsetrummorna. Om mätaren är på trycker du på testknappen för att stänga av den. Vänta tlls motorn stannar. På baksdan av mätaren och tll vänster om blodprovstagaren fnns det en fördjupnng. Den övre delen av denna fördjupnng hör tll trumfackets lucka. Sätt tummen fördjupnngen och lyft upp luckan tll trumfacket. Lucka tll trumfacket Oavsett om en testremsetrumma är satt eller ej: Fördjupnng Tryck på den röda knappen, när du vll ta ut trumman. 24 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 25

14 2 Stftet som håller testremsetrumman på plats går tllbaka med ett hörbart KLICK. Sätt n en ny testremsetrumma mätaren som blden vsar (de två raderna streckkoden måste vara närmast dsplayen). Stäng luckan tll trumfacket och tryck gen den. Ett KLICK hörs. Mätaren slås på och testremsetrumman roteras tlls den första testremsan är rätt poston. Samtdgt läser mätaren av den streckkod som ger nformaton om testremsornas specfka egenskaper. Därefter stängs mätaren av. Om det fnns en testremsetrumma mätaren: luta mätaren framåt. Testremsetrumman faller ut. 26 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 27

15 2 En punkt vsas det llla kontrollfönstret på mätarens baksda. Detta ndkerar att du just satt en tesremsetrumma. När du utför ett blodsockertest, räknar mätaren antal testremsor som du använt. Antal återstående remsor vsas kontrollfönstret. Om du nte sätter en ny trumma, vsas följande meddelande nästa gång du sätter på mätaren för att utföra ett test: och trumsymbolen blnkar för att vsa att testremsetrumman är tom. Anmärknngar När alla testremsorna trumman har använts syns punkten det llla kontrollfönstret gen. Sätt en ny testremsetrumma. Använd endast testremsor som nte har passerat utgångsdatumet, eftersom sådana kan ge felaktga resultat. Felaktga resultat kan leda tll att fel beslut om behandlng tas, vlket kan ge allvarlga negatva hälsoeffekter. Utgångsdatumet är tryckt på förpacknngen och på den löstagbara etketten på trumbehållaren bredvd symbolen. 28 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 29

16 2 Nya testremsetrummor, på vlka alumnumfolen (slverändarna) är skadade, får nte användas. Dna blodsockerresultat kan bl felaktga om du använder en skadad trumma. Felaktga resultat kan leda tll att fel beslut om behandlng tas, vlket kan påverka hälsan negatvt. Luckan tll trumfacket får endast öppnas när mätaren är avstängd och motorn nte är gång. Om luckan tll trumfacket öppnas när mätaren är påslagen kan mätaren skadas. Testremsetrummorna ska hanteras försktgt! Ta endast ut en testremsetrumma ur behållaren, om du ska använda den. Behållaren skyddar alumnumfolen på trumman från att skadas. Det stter en etkett på varje trumbehållare. Den vänstra delen kan tas bort. Här fnns koncentratonstabellen för Accu-Chek Compact Autocontrol-kontrollösnngarna. De angvna koncentratonerna är endast gltga för testremsorna den här trumman. Du behöver den här tabellen för kontroll av mätaren (se kaptel 7). Exempelvs kan du sätta den löstagbara etketten antecknngsboken eller journalen. När du utför ett prestandatest ska du alltd kontrollera att den löstagbara etketten med koncentratonstabellen hör hop med den testremsetrumma som för närvarande fnns mätaren. Om du sätter n en delvs använd trumma mätaren, roterar mätaren trumman så att prcken vsas kontrollfönstret på baksdan. När du därefter sätter på mätaren för ett test och... du sätter n samma trumma gen som du förut tog ut, roterar mätaren genast trumman tll den första kammaren med en testremsa och matar ut remsan.... du har använt den tdgare trumman eller har ersatt en delvs använd trumma med en annan delvs använd trumma: söker mätaren genom alla kammare tlls den httar den första kammaren med en testremsa. Ju färre testremsor trumman nnehåller, desto längre tar processen. Om mätaren roterar trumman omgående tll en av de kammare som är belägen mot slutet (det hör du på grund av bruset från den motor som roterar trumman), kan trumman fortfarande nnehålla testremsor även om mätaren bedömer den som tom. Du kan fortfarande använda testremsorna, om du sätter n trumman gen. 30 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 31

17 2 Om du sätter n en delvs använd testremsetrumma, kan mätaren nte beräkna förbruknngsperoden för den trumman. Nästa gång som du utför ett test, vsas trumsymbolen och den blnkande flasksymbolen, vlka markerar detta för att göra dg uppmärksam på det (se kaptel 2.3.1). Använd endast Accu-Chek Compact-testremsetrummor. Det går nte att använda andra testremsor för att utföra tester. Om du sätter n en annan testremsetrumma, vsas felmeddelande E22 (se kaptel 12.2). Kontrollera att luckan tll trumfacket är ordentlgt stängd. Om den nte är ordentlgt stängd kan du nte sätta på mätaren genom att trycka på testknappen. Allt du kan se är en kort glmt av dsplaykontrollskärmen. Använda testremsetrummor kan kasseras som vanlgt hushållsavfall Testremsetrummans förbruknngsperod När du sätter en ny trumma börjar mätaren räkna antalet dagar som trumman har suttt mätaren. Varje trumma ska ha använts nom en förbruknngsperod på 90 dagar. Trummans förbruknngsperod har gått ut, när trumman har vart mätaren under ntto dagar. Nästa gång du sätter på mätaren för att utföra ett test, vsas symbolerna för trumman, flaskan och klockan. Sätt en ny testremsetrumma. Anmärknng Testremsorna trumman kan nte användas. Du får nte använda dessa testremsor, eftersom de kan ge felaktga resultat. Felaktga resultat kan leda tll att fel beslut om behandlng tas, vlket kan ge allvarlga negatva hälsoeffekter. 32 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 33

18 2 Mätaren kan nte beräkna förbruknngsperoden på 90 dagar om du sätter n en delvs använd trumma mätaren, även om det är samma trumma som den du just tog ut, Inställnngar för år, dag och td försvnner när du byter batterer (se kaptel 9), och en delvs använd trumma stter kvar mätaren. Mätaren kan dessa fall nte kontrollera när trumman först sattes eller hur lång td den delvs använda trumman har suttt mätaren. Om mätaren nte kan beräkna förbruknngsperoden och du sätter på mätaren för att utföra ett test, vsas följande symboler på dsplayen: Blnkande testremsa och blnkande droppe anger att du nu kan applcera blod eller kontrollösnng, Trumma ndkerar att förbruknngsperoden nte kan beräknas, Blnkande flaska uppmanar dg att testa prestandan för att kontrollera testremsorna. Utför en prestandakontroll (se kaptel 7). Om resultatet från prestandakontrollen lgger nom det angvna koncentratonsntervallet, kan du fortfarande använda de testremsor som fnns kvar trumman. Om resultatet lgger utanför ntervallet, måste du sätta en ny trumma. När prestandakontrollen har utförts försvnner flasksymbolen från dsplayen. Om du nte utför en prestandakontroll, blnkar flasksymbolen vd varje test tlls du sätter en ny trumma. Trumsymbolen fortsätter att vsas vd varje test för att göra dg uppmärksam på att mätaren nte kan beräkna förbruknngsperoden. Alla resultat sparas tllsammans med trumsymbolen. Trumsymbolen försvnner bara om du sätter en ny trumma. 34 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 35

19 Indkerng av antal återstående testremsor Varje gång som du stänger av mätaren med testknappen, vsas antal återstående testremsor trumman. Antalet återstående remsor fortsätter att vsas sa länge som du håller ned testknappen. I det här exemplet fnns det fortfarande tolv testremsor trumman. Om du nte har utfört ett test efter det senaste trumbytet, kan mätaren nte säga hur många testremsor det fnns kvar trumman. Detta är tll exempel fallet om du börjar ändra nställnngar eller hämta resultat från mnnet efter bytet av trumma. Om du därefter trycker på testknappen för att stänga av mätaren, vsas endast tre vågräta streck stället för antal återstående testremsor. Endast om du har utfört ett test med den nynsatta trumman vsar mätaren det antal testremsor som återstår varje gång som du stänger av mätaren med testknappen. Mätaren stängs av när du släpper testknappen. Anmärknngar Om testremsetrumman har tre eller färre testremsor efter ett test, blnkar symbolerna för testremsan och trumman på dsplayen. Om du endast trycker kort på testknappen när du stänger av mätaren, vsas antal återstående testremsor endast kort eller nte alls. 36 Innan du påbörjar testnng Innan du påbörjar testnng 37

20 3 Inställnngar Du kan ändra flera nställnngar på mätaren: aktvera eller naktvera ljudsgnalen eller sgnalläget, ställa n dsplayens ljusstyrka, välja tdsoch datumformat, ställa n år, td och datum samt aktvera påmnnelsefunktonen och hypondkatorn. Ljudsgnal: När ljudsgnalen är på hjälper den användaren under testet genom att markera starten för varje steg akustskt. Sgnalläge: När sgnalläget är aktverat gudas du av mätaren genom testproceduren med hjälp av ljudsgnaler; även resultatet presenteras med en sere ljudsgnaler. Påmnnelsefunkton: Du kan ställa n mätaren så att den påmnner dg om att testa blodsockret. Hypondkator: Du kan ställa n dtt personlga hypogränsvärde [med andra ord kan du ställa n en personlg gräns].om resultatet lgger under detta gränsvärde, utfärdar mätaren en varnng om att du eventuellt är på väg mot hypoglykem. Mätaren levereras med satta batterer. Td och datum har redan ställts n. Du måste kanske justera dessa nställnngar beroende på tdszon. Du kan testa blodsockret utan att justera några nställnngar. Alla nställnngar är förnställda fabrksnställnngar (se nästa sda). När du sätter på mätaren första gången har den följande förnställnngar. Detta är förnställnngar från fabrken som du kan ändra. Ljudsgnal (På), sgnalläge (Av). Dsplayens ljusstyrka: medum År: aktuellt årtal, t.ex Tds- och datumformat: 24-tmmarsformat: 24-tmmarsformat är förknppat med datumformatet dag-månad (DD-MM) Td: aktuell td baserat på CET (centraleuropesk td) Datum: aktuellt datum baserat på CET (centraleuropesk td) Påmnnelsefunktonen är naktverad. Hypondkatorn är naktverad. Anmärknngar Om nställnngarna för år, td och datum går förlorade på grund av batterbyte (se kaptel 9), och du nte ställer n dessa gen, vsar mätaren tden som 00:00 och datumet som 0-00 ( både 24-tmmarsformat och 12-tmmarsformat) när du utför ett test. I mnnet sparas resultaten nte med td och datum utan med mnnesplatsen (se kaptel 5.2). Utan td- och datumangvelse kan mätaren nte beräkna medelvärden, ej heller de lägsta och högsta värdena (se kaptel 5.3). Resultat sänt tll en dator utan td- och 3 38 Inställnngar Inställnngar 39

21 datumangvelse (se kaptel 5.4) kan tll exempel nte analyseras statstskt eller endast begränsad omfattnng. Om nställnngarna för år, datum och td går förlorade på grund av batterbyte, vsar mätaren följande nställnngar: År: tllverknngsåret 20XX, t.ex Td: 0:00 eller 12:00, beroende på vlket tds- och datumformat du valt tdgare. Datum: 1-01 som dag-månad (D-MM) eller månad-dag (M-DD), beroende på vlket tds- och datumformat du valt tdgare. I avsntten nedan httar du en beskrvnng av allmänna regler för att ändra nställnngar, beskrvnngar över ndvduella nställnngar och hur de kan ändras. Beskrvnngarna över nställnngar står samma ordnngsföljd som mätaren. Ljudsgnal eller sgnalläge Td Dsplayens ljusstyrka Datum År Påmnnelsefunkton 3.1 Ändra nställnngar allmänna regler Tds- och datumformat Hypondkator Vsnngen av på dsplayen (set = engelska för ställa n ) anger att mätaren är nställnngsläge och att du kan ändra nställnngarna Inställnngar Inställnngar 41

22 Så här går du tllväga för att ändra nställnngarna: Inställnngarna har en fast ordnngsföljd och vsas efter varandra, se bld på föregående sda. Tryck på S-knappen så vsas nställnngsskärmen. Ingen testremsa matas fram. Tryck på M-knappen för att ändra den nställnng som för närvarande blnkar Sfferndkerngar, t ex årtal, ökas med ett. Om du trycker på och håller ned knappen ökar sfferndkerngen snabbt. Om du trycker på M-knappen från det högsta valbara värdet hamnar du automatskt på det lägsta värdet. För de nställnngar där det fnns ett antal alternatv att välja bland, t ex nställnngen för ljudsgnal, vsas de olka alternatven ett taget när du trycker på M-knappen. Tryck på S-knappen om du vll spara vald nställnng och gå vdare tll nästa nställnng. Du kan ändra nställnngarna när som helst. Tryck på S-knappen flera gånger tlls den nställnng som du vll ändra vsas blnkande. Om du trycker på S-knappen från den senaste nställnngen hypondkator, kommer du tllbaka tll den första nställnngen Ljudsgnal/Sgnalläge. Du kan när som helst stänga nställnngsskärmen genom att trycka på testknappen. Alla nställnngar som gjorts httlls sparas. Anmärknngar Sätt alltd på mätaren med S-knappen om du vll ändra nställnngarna. Om du stället sätter på mätaren med testknappen och det stter en trumma mätaren, matas en testremsa fram. Om du stänger av mätaren med testknappen, vsas antal återstående testremsor trumman (se kaptel 2.3.2). Mätaren stängs av automatskt efter crka 60 sekunder om du nte trycker på någon knapp. Alla nställnngar som httlls bekräftats med S-knappen sparas. Inställnngar som nte har bekräftats med S-knappen försvnner och de ursprunglga nställnngarna kvarstår Inställnngar Inställnngar 43

23 3.2 Sätta på mätaren 3.3 Ställa n ljudsgnal eller sgnalläge Du är här 3 Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Tds- och datumformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar Td Datum Påmnnelsefunkton Hypondkator Tmmar, mnuter Månad, dag Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Från / gränsvärde Med den här nställnngen kan du sätta på/stänga av ljudsgnalen och aktvera sgnalläget. Låt mätaren vara avstängd och tryck på S-knappen. Mätaren sätts på utan att en testremsa matas fram. Efter dsplaykontrollen (se kaptel 2.2.2) blnkar ljudsgnalens aktuella nställnng. När ljudsgnalen är på, hör du en ton under testnng. När mätaren är redo att testa, kan du suga upp blod eller kontrollösnng med testremsan, När testremsan har sugt upp tllräcklgt med blod eller kontrollösnng och mätnngen har startat, När resultatet vsas, När du har satt på hypondkatorn och resultatet lgger under angvet gränsvärde, När mätaren vsar ett felmeddelande. 44 Inställnngar Inställnngar 45

24 Det fnns två typer av ljudsgnaler med olka tonhöjder. Tonhöjden för en hypondkator eller ett felmeddelande är högre än de tonhöjder som hörs andra fall (se ovan). När sgnalläget är aktverat gudas du av mätaren genom blodsockertestet med hjälp av de ljudsgnaler som angetts ovan. Läget presenterar även resultatet med en sere ljudsgnaler (se kaptel 6). Ljudsgnalen är fabrksnställd på ( ). Ljudsgnalen är on (on = engelska på ) Tryck på M-knappen för att flytta tll nästa alternatv. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Inställnng av ljusstyrka kommer härnäst. Anmärknngar När du väljer sgnalläge, hör du en ljudsgnal. Inställnngen av ljudsgnal påverkar nte påmnnelsefunktonen. Om du har aktverat påmnnelsefunktonen (se kaptel 3.9), pper mätaren hela tden för att påmnna dg om att testa blodsockret även om själva ljudsgnalen är avstängd. 3 Ljudsgnalen är off (off = engelska av ) Sgnalläget är på 46 Inställnngar Inställnngar 47

25 3.4 Ställa n dsplayens ljusstyrka Du är här Medum ljusstyrka (nvå ) 3 Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Tds- och datumformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar Td Datum Påmnnelsefunkton Hypondkator Tmmar, mnuter Månad, dag Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Från / gränsvärde Du kan använda den här nställnngen för att justera hur ljust symbolerna och sfferndkerngarna ska vsas. Det fnns tre ljusstyrkenvåer: låg, medum och hög. Låg ljusstyrka (nvå ) Hög ljusstyrka (nvå ) Fabrksnställnngen är medum (vlket ndkeras av det övre högra hörnet på dsplayen). Tryck på M-knappen, om du vll flytta tll nästa alternatv. Ljusstyrkan på dsplayen ändras tll den nställnng du valt. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Inställnng av årtal kommer härnäst. 48 Inställnngar Inställnngar 49

26 3.5 Ställa n årtal Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka Du är här År Tds- och datumformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar Td Tmmar, mnuter Datum Månad, dag Påmnnelsefunkton Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Hypondkator Från / gränsvärde Inställnng av tds- och datumformat kommer härnäst. Anmärknngar Det årtal du ställt n vsas nte under testet, nte heller tllsammans med resultatet eller när du tttar på sparade resultat mnnet. Det vsas endast när du är nställnngarna. Ändå är det mycket vktgt att rätt årtal har angetts, för utan detta kan nte mätaren känna gen den 29 februar vd skottår. Året måste också ställas n korrekt så att testresultaten för dna blodsockervärden kan dentferas entydgt när du laddar ned dem tll en dator för analys eller fortsatt bearbetnng. 3 Det årtal som är nställt för närvarande blnkar uppe tll höger på dsplayen. Året kan ställas n från produktonsåret tll produktonsåret plus 32. Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskat år vsas. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. 50 Inställnngar Inställnngar 51

27 3.6 Ställa n tds- och datumformat Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Du är här Tds- och datumformat Det tds- och datumformat som för tllfället är nställt blnkar på dsplayen. Fabrksnställnngen är 24-tmmarsformat ( ). 3 På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar Td Datum Påmnnelsefunkton Hypondkator Tmmar, mnuter Månad, dag Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Från / gränsvärde Du kan välja mellan två format. I 24-tmmarsformatet vsas tden från 0:00 tll 23:59. Om du väljer det här formatet, vsas datumet formatet DD-MM (dag-månad, nget år). I 12-tmmarsformat vsas tden från 12:00 tll 11:59 med förmddag (a.m.) respektve eftermddag (p.m.). Om du väljer det här formatet ändras datumformatet tll MM-DD (månad-dag, nget år). Tds-och-datumformatet vsas tllsammans med nställnngen för aktuell td och aktuellt datum. Om formatet ändras, ändras även vsnngen av td och datum. Tryck på M-knappen, om du vll välja 12-tmmarsformat. vsas. Om du trycker på M-knappen gen, återkommer och 24-tmmarsformatet ställs n. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Inställnng av td kommer härnäst. 52 Inställnngar Inställnngar 53

28 3.7 Ställa n td 3 Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Tds- och datumformat 12-tmmarsformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar Td Datum Påmnnelsefunkton Hypondkator Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskad tmme vsas. Tmmar, mnuter Månad, dag Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Från / gränsvärde Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Du är här Inställnng av mnuter kommer härnäst. Mnutndkerngen blnkar upptll tll vänster på dsplayen. Den td och det datum som för närvarande är nställda vsas. Tmndkerngen blnkar uppe tll vänster på dsplayen. 24-tmmarsformat 24-tmmarsformat 12-tmmarsformat 54 Inställnngar Inställnngar 55

29 Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskat antal mnuter vsas. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Inställnng av datum kommer härnäst. Månadsndkerngen blnkar upptll tll höger på dsplayen. 24-tmmarsformat (DD-MM) Ställa n datum Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Tds- och datumformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar 12-tmmarsformat (MM-DD) Td Tmmar, mnuter Datum Månad, dag Påmnnelsefunkton Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Hypondkator Från / gränsvärde Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskad månad vsas. Du är här Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Inställnng av dag kommer härnäst. 56 Inställnngar Inställnngar 57

30 Dagsndkerngen blnkar upptll tll höger på dsplayen. 3.9 Aktvera påmnnelsefunktonen 3 24-tmmarsformat (DD-MM) Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Tds- och datumformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar 12-tmmarsformat (MM-DD) Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskad dag vsas. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Aktverng av påmnnelsefunktonerna kommer härnäst. Td Tmmar, mnuter Datum Månad, dag Påmnnelsefunkton Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Hypondkator Från / gränsvärde Du är här Du kan använda mätarens påmnnelsefunkton, så att den påmnner dg om att testa blodsockret. Du kan ställa n tre larm. Mätaren pper under tjugo sekunder vd nställd td varje dag. Därefter stängs mätaren av gen. Du kan stänga av ljudsgnalen tdgare. Det gör du genom att trycka på en av de tre knapparna. Därefter stängs mätaren av. Ingen testremsa matas fram. Mätaren vsar följande medan sgnalen ljuder: 58 Inställnngar Inställnngar 59

31 Det krävs två steg för nställnngen. Först anger du om påmnnelsefunktonen grund och botten ska sättas på ( ) eller stängas av ( ). När den är på kan du ange eller ändra larmtderna. Påmnnelsefunktonen ( ) är fabrksnställd på Av. blnkar på dsplayen ( off = engelska AV). Om du har satt på påmnnelsefunktonen, följer nställnngen av den första larmtden. Följande skärm vsas: 3 24-tmmars-format 12-tmmars-format Om du har stängt av påmnnelsefunktonen, följer nställnngen av hypondkatorn. Följande skärm vsas (se kaptel 3.10): Tryck på M-knappen för att aktvera påmnnelsefunktonen. vsas (on = engelska PÅ). Om du trycker på M-knappen gen, återkommer och påmnnelsefunktonen stängs av. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. 60 Inställnngar Inställnngar 61

32 Ställa n larmtder Larmtden ställs n på samma sätt för varje larm. Larm 1 används nedan som en llustraton. Nummer och därefter och dsplayen står för larm 1, 2 och 3. Fabrksnställnngen är 0:00 (24-tmmarsformat) eller 12:00 (12-tmmarsformat). Tden nnebär att larm 1 är avstängt. Larm 1 sätts endast på, om du ställer n en annan larmtd. Först ställs tmmen n och därefter mnuterna. Tmndkerngen blnkar upptll tll vänster på dsplayen. Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskad tmme vsas. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. Inställnng av mnuter kommer härnäst. Mnutndkerngen blnkar upptll tll vänster på dsplayen. 24-tmmarsformat 3 24-tmmarsformat 12-tmmarsformat 12-tmmarsformat Tryck upprepade gånger på M-knappen, eller tryck på och håll ned knappen tlls önskat antal mnuter vsas. Tryck på S-knappen, om du vll spara vald nställnng. 62 Inställnngar Inställnngar 63

33 Därefter följer nställnngen för larm 2 och larm 3. Anmärknngar 3 Larm 2 24-tmmars-format 12-tmmars-format Du behöver nte ställa n alla tre larmtder, det räcker om du ställer n bara en eller två tder. När du har ställt n larmtderna och tmmen blnkar för nästa larm: Tryck på S-knappen flera gånger tlls du kommer tll aktverngen av hypondkatorn (se avsntt 3.10 ), eller Om du nte vll aktvera en hypondkator, trycker du på testknappen för att stänga av mätaren. Larm 3 24-tmmars-format 12-tmmars-format Gör lkadant som med larm 1 när du ställer n larmtderna för larm 2 och 3. Inställnng av hypondkatorn kommer härnäst. Du kan naktvera ensklda larm genom att ställa n deras tder på 0:00 (24-tmmarsformat) eller 12:00 a.m. (12-tmmarsformat). Alla andra tdsangvelser nnebär att påmnnelsefunktonen är aktverad för den här tdpunkten. Om du vll ställa n påmnnelsen tll mdnatt måste du därför ange tden tll en mnut före mdnatt (23:59 eller 11:59 p.m.) eller en mnut efter mdnatt (0:01 eller 12:01 a.m.). 64 Inställnngar Inställnngar 65

34 Mätaren kan endast påmnna dg att utföra ett blodsockertest när du har ställt n år, td och datum mätaren. Om du förlorar nställnngarna för år, td och datum medan du byter batterer (se kaptel 9), måste du ange dessa på nytt för att larmen ska vara aktva. Inställnngarna av själva larmen har nte gått förlorade Aktvera hypondkatorn Ljudsgnal eller sgnalläge Dsplayens ljusstyrka År Tds- och datumformat På / Av / sgnalläge Låg / medum / hög 24 tmmar / 12 tmmar 3 Om du har aktverat påmnnelsefunktonen, pper mätaren hela tden för att påmnna dg om att testa blodsockret även om själva ljudsgnalen är avstängd. Inställnngen av ljudsgnal påverkar nte påmnnelsefunktonen. Td Tmmar, mnuter Datum Månad, dag Påmnnelsefunkton Av / 1, 2 och 3 (tmmar, mnuter) Hypondkator Från / gränsvärde Om du stänger av påmnnelsefunktonen helt ( ), sparas de larmtder du har ställt n ändå. Om mätaren redan är påslagen när det är dags för en påmnnelse, vare sg det gäller ett blodsockertest eller av annat skäl, sä ljuder nte larmet. Så snart du stänger av mätaren eller om den stängs av automatskt så ljuder larmet. Larmet ljuder nte förrän då. Du är här För att hjälpa dg att känna gen ett eventuellt lågt blodsockervärde kan du ställa n mätaren så, att den varnar när testresultatet tyder på lågt blodsocker. Du kan välja vlket blodsockergränsvärde ndkatorn ska ha. Så snart som ett testresultat är under nställt gränsvärde, ser du den blnkande symbolen tllsammans med resultatet. Om ljudsgnalen ( ) är aktverad, hör du 5 korta dubbla sgnaler (efter den sgnal du hör när resultatet vsas). De fem sgnalerna hörs nte när ljudsgnalen är nställd på AV, eller om sgnalläge ( ) är nställt på PÅ. 66 Inställnngar Inställnngar 67

35 Du kan välja mellan följande gränsvärden för hypondkatorn: 3,3 mmol/l 3,9 mmol/l 4,4 mmol/l Hypondkatorn är fabrksnställd på AV. blnkar på dsplayen ( off = engelska AV). Tryck på M-knappen, om du vll flytta tll nästa alternatv. När valt gränsvärde vsas trycker du på testknappen för att stänga av mätaren. Då aktveras hypondkatorn på detta gränsvärde. Anmärknngar Hypondkatorn är endast tllförltlg om gränsvärdet för hypondkatorn har valts på lämplgt sätt. V rekommenderar därför bestämt att du rådgör med vårdpersonalen vlket gränsvärde som är dtt hypogränsvärde nnan du ställer n ndkatorn. Funktonen kan nte ersätta nformaton om hypoglykem från dn läkare eller dtt dabetesteam. 3 Hypondkatorns gränsvärde kan varera från person tll person. V rekommenderar därför att hypondkatorfunktonen får vara naktverad när mätaren används vårdmljö. 68 Inställnngar Inställnngar 69

36 4 Test av blodsocker 4.1 Förbereda test av blodsocker Du behöver följande saker för att utföra testet: Mätaren med nsatt testremsetrumma, Blodprovstagaren för att ta blodprov, En lansett för blodprovstagaren. Tvätta händerna med varmt vatten och tvål och torka noggrant. Det bdrar tll god hygen och stmulerar blodflödet. 4.2 Förbereda blodprovstagaren Blodprovstagaren använder du för att ta blod från en fngertopp eller örsnbb, eller från andra (alternatva) ställen. Om du vll ta blod från alternatva ställen (tll exempel från tumfästet, underarmen, överarmen, vaden eller låret), måste du byta ut den normala svarta kåpan på blodprovstagaren mot en specell, genomsknlg AST-kåpa (ngår förpacknngen eller kan erhållas genom lokal kundsupport eller servceavdelnngen). Läs dessutom de nstruktoner som medföljer AST-kåpan nnan du tar blod från alternatva ställen. Du kan välja mellan 11 olka nställnngar av nstcksdjup så att det passar dn hudtyp bäst. Blodprovstagaren kan användas både fastsatt eller borttagen från mätaren. Blodprovstagaren har en kolv längst upp (se bld kaptel 1.2). Kolven har tre funktoner: Ladda blodprovstagaren Ta blodprov med lansetten, Mata ut den använda lansetten. Alla de här funktonerna kan utföras med bara en hand. Tryck bara på kolven, om du vll aktvera en funkton. Om du vll ta blod, måste du först föra n en lansett och därefter ställa n nstcksdjupet Test av blodsocker Test av blodsocker 71

37 Anmärknngar Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagaren är endast avsedd för självtester av en enda person. Blodprovstagaren får nte användas på mer än en patent på grund av nfektonsrsken. Vårdpersonal som testar blodsocker på flera olka patenter får nte använda Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagaren för att ta blod, och bör därför ta bort blodprovstagaren från mätaren. Blodprovstagaren måste bytas ut mot en blanknngsplatta (se kaptel 10.1). Använd endast Accu-Chek Softclx-lansetter Accu-Chek Softclx Plus-blodprovstagaren. Användnng av andra lansetter kan skada blodprovstagaren eller försämra funktonen. Detta kan ge upphov tll skada Ta bort blodprovstagaren från mätaren Om du vll använda blodprovstagaren utan mätaren, kan du ta bort den så här: 4 Skjut knappen plens rktnng (1) och håll kvar den där. Dra av blodprovstagaren den rktnng som ndkeras av plen (2). 72 Test av blodsocker Test av blodsocker 73

38 4.2.2 Sätta fast blodprovstagaren på mätaren Sätta lansetten 4 Håll mätaren horsontellt med uttaget för docknng av blodprovstagaren uppåt. Placera blodprovstagarens plana yta vd den nedre änden av fördjupnngen, med kolven pekande mot reglaget. Skjut blodprovstagaren framåt längs mätaren plens rktnng, tlls den låses fast med ett hörbart KLICK. Ledarna längs nsdan av fördjupnngen måste passas n spåren längs blodprovstagaren. Ta bort kåpan från blodprovstagaren. Sätt en ny lansett lansetthållaren och tryck tlls det klckar. 74 Test av blodsocker Test av blodsocker 75

39 Ta bort skyddskåpan från lansetten med en vrdrörelse. Anmärknngar Om du tappar blodprovstagaren med satt lansett kan det hända att lansetten åker ut ur hållaren. Lansetten är då nte längre korrekt satt och den kan nte användas för att ta blodprov. I sällsynta fall kan lansetten tll och med stcka ut ur kåpan. I ett sådant fall kan du skada dg själv på lansetten. Var därför noga med att nte vdröra kåpans främre ände. Ta upp blodprovstagaren försktgt om du tappar den. Ta bort kåpan från blodprovstagaren. Var försktg så att du nte skadar dg på lansetten. Mata alltd ut lansetten och kassera den, om du har tappat blodprovstagaren golvet (se kaptel 4.5). Därefter kan du sätta fast kåpan gen utan att sätta n en lansett. Tryck n kolven helt två gånger. Först nu kan du sätta n en ny lansett. 4 Vd provtagnng måste kåpan stta på blodprovstagaren. Utan kåpan kan blodprovstagaren varken laddas eller lansetten användas för provtagnng. Lansetten matas då stället ut om du trycker på kolven. Tryck tllbaka kåpan på blodprovstagaren. Skåran kåpan (1) måste lgga helt jämnt med lnjen på blodprovstagaren (2). Kåpan snäpper på plats med ett hörbart KLICK. 76 Test av blodsocker Test av blodsocker 77

40 4.3 Test av blodsocker Sätta på mätaren Anmärknngar Du kan trycka på testknappen, om du vll stänga av mätaren gen medan dsplaytestet fortfarande körs. Om du gör det, matas en testremsa nte fram. 4 Om extra lnjer vsas under dsplaytestet eller om det saknas delar av en symbol, bör du kontakta dn lokala kundsupport. Om sfferfältet (mmol/l-mätare) eller (mg/dl-mätare) är defekt, vsar mätaren eventuellt nte korrekta testresultat. Tryck på testknappen, om du vll sätta på mätaren. Efter dsplaykontrollen (se kaptel 2.2.2) matas en testremsa automatskt fram, och testremsesymbolen samt droppsymbolen blnkar på dsplayen. Du har nu crka 5 mnuter på dg att applcera blod på testremsan. 78 Test av blodsocker Test av blodsocker 79

41 4.3.2 Blodprovstagnng Alla fngertopparna och båda örsnbbarna är lämplga för att ta blod. V rekommenderar att du tar kapllärblod från sdan av fngertoppen, eftersom detta gör mnst ont. 4 Du kan välja mellan elva olka nstcksdjup från 0,5 tll 5,5. Valt nstcksdjup vsas fönstret, tll exempel: Vrd på nställnngen för nstcksdjupet tlls du når önskad nställnng. Kåpan snäpper på plats vd varje nställnng av nstcksdjup. V rekommenderar en lägre nställnng (t ex 2) om du använder blodprovstagaren för första gången. Innan du tar ett prov måste du först ladda blodprovstagaren. Ju högre sffra, desto större är nstcksdjupet. De halva nställnngarna - tll exempel 2,5 - dentferas genom en punkt. 2,5 ställs n när punkten mellan 2 och 3 vsas fönstret. Av teknska skäl dentferas nställnngen 5,5 nte genom en punkt. 5,5 ställs n när du roterar kåpan bortom nställnng 5 och kåpan snäpper på plats. Tryck n kolven helt. Kolven går tllbaka ungefär en tredjedel. Blodprovstagaren är nu laddad. 80 Test av blodsocker Test av blodsocker 81

42 Anmärknngar Använd en ny lansett varje gång som du tar blod. Detta mnskar nte bara nfektonsrsken, utan ger även en så gott som smärtfr blodprovstagnng. 4 Tryck blodprovstagaren ordentlgt mot valt punktonsställe. Du känner den något upphöjda rngen mot huden. Det är hålet där spetsen på lansetten kommer ut. Tryck n kolven helt. Detta matar fram lansetten, vlken stcks n huden. Tryck försktgt och massera fngret mot fngertoppen för att få fram en bloddroppe. Ladda nte blodprovstagaren förrän du är redo för provtagnngen. Om blodprovstagaren är det laddade läget för länge kan vssa delar mssformas på grund av spännngen, vlket nedsätter funktonen. Mängden blod som kommer ut på punktonsstället beror på vlket nstcksdjup som ställts n och hur hårt du trycker blodprovstagaren mot huden. Om du nte får fram tllräcklgt med blod försöker du på nytt med lte hårdare tryck den här gången. Om du fortfarande nte får fram tllräcklgt med blod kan du försöka med ett större nstcksdjup. Om det kommer ut för mycket blod ska du mnska nstcksdjupet. 82 Test av blodsocker Test av blodsocker 83

43 4.3.3 Applcera blod på testremsan Vänta tlls testremsesymbolen och droppsymbolen blnkar på dsplayen och mätaren pper (endast när ljudsgnalen är aktverad). 4 Håll mätaren så att testremsan pekar nedåt (se blden). Drekt efter en bloddroppe har bldats: Håll den främre kanten på testremsan mot bloddroppen så att den svarta skåran vdrör bloddroppen. Testremsan suger då upp blodet. Ta bort fngret från testremsan så snart som tmglassymbolen vsas och mätaren pper (endast om ljudsgnalen är PÅ). 84 Test av blodsocker Test av blodsocker 85

44 Nu har testremsan sugt upp tllräcklgt med blod, och mätnngen startar. Tmglassymbolen anger att mätaren håller på att mäta. Mätnngen är klar efter crka fem sekunder. Resultatet vsas och mätaren pper (endast om ljudsgnalen är PÅ). Mätaren sparar samtdgt automatskt resultatet mnnet. Torka punktonsstället med en ren och torr trasa. V rekommenderar att du täcker punktonsstället, så att ngen smuts tränger n. Anmärknngar Vdrör nte testremsan om du nte applcerar blod. Små restpartklar på huden (från t ex hudkräm, mat eller dryck) kan hamna på remsan, vlket kan ge felaktga resultat. Felaktga resultat kan leda tll att fel beslut om behandlng tas, vlket kan påverka hälsan negatvt. Var noga med att nte böja testremsan nnan eller medan du suger upp blod. Böj eller flytta nte testremsan medan mätnngen pågår. Om du böjer eller flyttar testremsan, kan resultatet bl felaktgt eller göra att ett E-5-felmeddelande (se kaptel 12.2) vsas. Om du låter testremsan suga upp blod för tdgt, det vll säga nnan symbolerna för testremsa och droppe blnkar, kan resultatet bl felaktgt eller göra att felmeddelandet E-5 (se kaptel 12.2) vsas. Stäng av mätaren med testknappen så att testremsan matas ut (se kaptel 4.4) och kassera remsan. Upprepa blodsockertestet med en ny testremsa Test av blodsocker Test av blodsocker 87

45 Håll alltd mätaren så att testremsan pekar nedåt när du suger upp blod testremsan. Om du håller mätaren så att testremsan pekar uppåt eller åt sdan, eller om du ställer ned mätaren på en yta med testremsan fortfarande satt, kan blod komma n mätaren så att den kontamneras. Om testet nte startar trots att du har hållt bloddroppen mot testremsan, har testremsan sugt upp för lte blod. I så fall kan du nom en vss perod suga upp mer blod med testremsan (se den bpacksedel som medföljde testremsetrummorna). Om mätaren pper fler än en gång när resultatet vsas, är hypondkatorn antngen PÅ och resultatet lgger under gränsen (se kaptel 3.10), eller sgnalläget är PÅ, (se kaptel 3.3 och 6). 4 Så snart som symbolerna för testremsa och bloddroppe blnkar på dsplayen har du crka 5 mnuter på dg att applcera blod på testremsan. Om du nte har applcerat blod nom detta ntervall, det vll säga nte har startat mätnngen, stängs mätaren av automatskt. Tryck så fall på testknappen så att testremsan matas ut (se kaptel 4.4) och kassera remsan. Starta blodsockertestet gen med en ny testremsa. 88 Test av blodsocker Test av blodsocker 89

46 4.4 Mata ut testremsan Håll mätaren över en papperskorg med testremsan pekande nedåt. Anmärknngar Stäng alltd av mätaren genom att trycka på testknappen, då matas testremsan ut. Dra nte ut testremsan. Om du drar ut den använda testremsan kan blod komma n mätaren och kontamnera den. Tryck nte tllbaka en utmatad testremsa testremsetrumman. Det gäller även oanvända testremsor som matats ut av msstag. Dessa testremsor kan ge felaktga resultat. Felaktga resultat kan leda tll att fel beslut om behandlng tas, vlket kan ge allvarlga negatva hälsoeffekter. 4 Om du nte stänger av mätaren, stängs den av automatskt efter crka 60 sekunder. Testremsan stter då kvar mätaren. Nästa gång som du sätter på mätaren matar denna ut testremsan och stänger automatskt av mätaren. Använda testremsor kan kasseras som vanlgt hushållsavfall. Tryck på testknappen för att stänga av mätaren. Den använda testremsan faller ut. Innan mätaren stängs av, vsar den antalet återstående testremsor trumman (se kaptel 2.3.2). 90 Test av blodsocker Test av blodsocker 91

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden.

Koppla upp din diskmaskin mot framtiden. Koppla upp dn dskmaskn mot framtden. Home onnect. En app för allt. Home onnect är den första appen som tvättar, torkar, dskar, bakar, kokar kaffe och kollar kylskåpet åt dg. Olka hushållsapparater, olka

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch

Skolbelysning. Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolbelysnng Ecophon, fotograf: Hans Georg Esch Skolan är Sverges vanlgaste arbetsplats. En arbetsplats för barn, ungdomar och vuxna. Skolmljön ska skapa förutsättnngar för kreatvtet och stmulera nlärnng.

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Infälld rado 0315.. 1 Användnng Bld 1: Manöverenhet Funktonerna den nfällda radon styrs va knapparna på manöverenheten: kort trycknng kopplar Tll/Från radon; lång trycknng kopplar om

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Audio Module. Snabbstart och referenshandbok IN Audo Module Snabbstart och referenshandbok Läs säkerhetsanvsnngarna häftet noga nnan du använder audomodulen. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

1. RDS-TMC-information

1. RDS-TMC-information 1. -nformaton (Rado Data System Traffc Message Channel (RDS-trafkmeddelandekanal)) vsar trafknformaton som trafkstocknngar, olyckor och vägarbeten på kartorna genom att ta emot frekvensmultplex sändnng

Läs mer

LCD Färg TV BRUKSANVISNING

LCD Färg TV BRUKSANVISNING LCD Färg TV BRUKSANVISNING Vänlgen läs noga genom bruksanvsnngen nnan du börjar att använda dn nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk. Notera apparatens modell och sere nr. nedanför. Dessa upplysnngar

Läs mer

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel

Innehåll. Introduktion. Svenska. Förberedelser. Användning. Referensdel Innehåll Introdukton Innehåll... Före användnng...- Skvor som går att spela... Fjärrkontrollens användnngsavstånd... Försktghetsåtgärder... Informaton om skvor... Om symboler... Välja källa att ttta på...

Läs mer

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hemenhet mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hemenhet mot framtden. Quck Start Gude 1 Framtden börjar dtt hem från och med nu! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hemenhet. Redan från dag

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1

Introduktionsersättning eller socialbidraghar ersättningsregim betydelse för integrationen av flyktingar? 1 UPPSALA UNIVERSITET Natonalekonomska Insttutonen Examensarbete D-uppsats, Ht-2005 Introduktonsersättnng eller socalbdraghar ersättnngsregm betydelse för ntegratonen av flyktngar? 1 Författare: Henrk Nlsson

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder.

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tnntus, käkmuskelfunkton och mätmetoder. NUTEK projekt nr nr 92 92 -- 11904 Assar Assar Bjorne, Bjorne, Specalsttandvården, Ystad Ystad Johan Johan Hedbrant, Hedbrant, Lnköpngs Lnköpngs teknska teknska

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - -

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Fjäderkobben 17 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-25 11:44: Inskckad av msstag. 2014-04-17 09:52: Bra jobbat, Förskolan Fjäderkobben!

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Frontermanual för deltagare på våra kompetenskurser

Frontermanual för deltagare på våra kompetenskurser Frontermanual för deltagare på våra kompetenskurser Denna manual beskrver vad Fronter är, hur man loggar n samt de funktoner och verktyg som fnns kursrummet. Manualen behandlar även hur man lämnar n uppgfter

Läs mer

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish

MODEL: RN-302/RN-202 BRUKSANVISNING. NICAM/HI-FI STEREO Video Kassett spelare med ShowView Swedish NICAM/HI-FI STEREO Vdeo Kassett spelare med ShowVew Swedsh BRUKSANVISNING MODEL: RN-32/RN-22 R PAL Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Model

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Idala förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 10:40: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör dem

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~

~ ~ 'o II DJULÖ O /` ~ ~~ 1 ~ Rekreation. Fördjupning av översiktsplanen fiör. Stora Djulö säteri med omgivningar ~~ ~~~ Kommunstyrelsens handlng nr 1/2012 Fördjupnng av översktsplanen för FÖRÄNDRINGAR Stora Djulö säter med omgvnngar O Bostäder anpassade tll landskapet Katrneholms kommun ~~~~~~_:, O Utvdgnng av skogskyrkogården

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet.

Korrekt användning Ytmätningsinstrumentet MarSurf M 300 får endast användas för mätning och utvärdering av ytjämnhet. Bästa kund! Gratulerar tll att du valt att använda den här produkten från Mahr GmbH för dn verksamhet. För att få ett exakt nstrument som vara länge ber v att du följer de dessa anvsnngar. Tack vare den

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan

Handlingsplan. Grön Flagg. Västra Ekoskolan Handlngsplan Grön Flagg Västra Ekoskolan Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-03-17 14:07: Vad rolgt att n har jobbat aktvt med Grön Flagg snart 14 år! Handlngsplanen är tydlg och n tar upp flera exempel

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installationsguide

Ethernet Plug-in ISDN DSL. Power. Internet. Thomson ST605/608(WL)/620 Installationsguide Power Ethernet WLAN Plug-n ISDN DSL Internet Thomson ST605/608(WL)/620 Installatonsgude Thomson ST605/ 608(WL)/620 Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016

Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Fröslundavägens förskola 15 apr 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-04-15 10:59: Vad bra att n utgår från barnens ntressen för att få n deras nflytande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Jag vill tacka alla på företaget som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har hjälpt mig enormt mycket.

Jag vill tacka alla på företaget som har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har hjälpt mig enormt mycket. Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av nsttutonen för Industrell produkton på Lunds Teknska Högskola, och genomförts på företaget. Jag vll tacka alla på företaget som har delat med sg av

Läs mer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton-

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer