Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 990"

Transkript

1 Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect Flexo 990

2 Frågor? Har du några fler frågor eller något som är oklart? På Internet fnns flmer med detaljerade steg-för-steganvsnngar om hur man använder masknen. Gå tll eller skanna n QR-koden med dn martphone.

3 HJÄRTLIGT TACK FÖR ERT FÖRTROENDE V gratulerar er tll köpet av denna märkesprodukt från Wagner och är övertygade om att den kommer att skänka er stor glädje. Läs noga genom bruksanvsnngen nnan produkten tas drft och beakta särsklt säkerhetsanvsnngarna. Förvara bruksanvsnngen omsorgsfullt och bfoga den tll produkten om den någon gång överlämnas tll någon annan. Om du har några frågor, förslag eller önskemål står v gärna tll förfogande på det telefonnummer som anges på baksdan av manualen eller e-postadress Innehållsförtecknng. Förklarng av använda symboler Allmänna säkerhetsanvsnngar äkerhetsanvsnngar för färgsprutor Leveransens omfattnng Användnngsområde Användbara sprutmateral Inte användbara sprutmateral Förberedelse av arbetsplatsen Förberedelse av sprutmateralet Idrfttagnng...9. Användnng av Perfect pray sprutöverdel och andra sprutöverdelar (tllbehör) Bälteshållare Inställnng av materalmängd Inställnng av luftmängd Inställnng av önskad sprutbld Inställnng av bredden på sprutstrålen prutteknk Drftavbrott Transport (bld 2) Rengörng Underhåll törnngsavhjälpnng Förvarng Reservdelslsta Tllbehör Teknska data... 28

4 . Förklarng av använda symboler Denna symbol varnar för en möjlg fara för dg och apparaten. Under denna symbol fnns vktg nformaton om hur man undvker skador på person och apparat. Fara för el-stöt Anger användnngstps och andra specellt användbara anvsnngar. Apparat och tllbehör som är märkta med denna symbol är lämplga att använda för bearbetnng av tjockflytande materal som t.ex. nomhusväggfärger (dspersoner och latexfärger). Om ett materal har denna logga är det lämplgt att använda tllsammans med respektve apparat. Apparat och tllbehör som är märkta med denna symbol är lämplga för bearbetnng av tunnflytande materal som t.ex. lacker, lasyrer och särsklt därför anpassade väggfärger. Om ett materal har denna logga är det lämplgt att använda tllsammans med respektve apparat. 2. Allmänna säkerhetsanvsnngar OB! Läs genom samtlga anvsnngar. Underlåtenhet att följa de anvsnngar som följer kan orsaka elektrska stötar, brand och/eller svåra skador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrvna elverktyg (med nätsladd) och batterdrvna elverktyg (utan nätsladd).. Arbetsplatssäkerhet a) Håll dn arbetsplats ren och se tll att belysnngen alltd är tllräcklg. Ostädade eller dålgt belysta arbetsplatser kan leda tll olyckor. b) Arbeta nte med utrustnngen en omgvnng med explosonsrsk, där det fnns brännbara vätskor, gaser eller dammpartklar. Elverktyg bldar gnstor som kan antända damm eller ångor. c) e tll att nga barn eller andra personer fnns närheten när du använder elverktyget. Om du blr störd kan du förlora kontrollen över utrustnngen. 2

5 2. Elsäkerhet a) Utrustnngens anslutnngskontakt måste passa stckuttaget. Kontakten får nte förändras på något sätt. Använd nte adapterkontakt tllsammans med skyddsjordade utrustnngar. Oförändrade kontakter och passande stckuttag mnskar rsken för en elektrsk stöt. b) Undvk kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spsar och kylskåp. Rsken för en elektrsk stöt är större om dn kropp är jordad. c) Utsätt nte utrustnngen för regn eller väta. Om vatten tränger n en elutrustnng ökar rsken för elektrska stötar. d) Använd nte sladden för att bära utrustnngen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stckuttaget. e tll att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörlga delar på utrustnngen. kadad eller veckad sladd ökar rsken för en elektrsk stöt. e) Om du använder elverktyget utomhus får endast sådana förlängnngskablar användas som är godkända för utomhusbruk. Rsken för en elektrsk stöt mnskar om du använder en förlängnngssladd avsedd för utomhusbruk. f) Om utrustnngen ska tas drft fuktg omgvnng, och detta nte går att undvka, måste en jordfelsbrytare användas. Med en jordfelsbrytare kan man undvka rsken för elektrskt slag. 3. Personsäkerhet a) Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd nte utrustnngen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medcn. Ett ögonblcks brstande uppmärksamhet vd användnng av utrustnngen kan medföra allvarlga skador. b) Använd personlg skyddsutrustnng, och bär alltd skyddsglasögon. Om du använder personlg skyddsutrustnng, som dammask, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vlket elverktyg du ska använda, mnskar rsken för skador. c) Förhndra oavsktlg drfttagnng. Kontrollera att elverktyget är avstängt nnan du ansluter det tll eluttaget, tar upp det eller bär det. Olyckor kan nträffa om du har ett fnger på brytaren när du bär utrustnngen eller ansluter strömförsörjnngen med utrustnngen påkopplad. d) Ta bort nställnngsverktyg eller skftnycklar nnan du kopplar på utrustnngen. Ett verktyg eller en nyckel som stter en rörlg del av utrustnngen kan orsaka skador. 3

6 e) Överskatta nte dg själv. e tll att du står stadgt och hela tden har god balans. Då kan du kontrollera utrustnngen bättre vd oväntade stuatoner. f) Använd lämplg klädsel. Bär nga vda kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörlga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna rörlga delar. g) Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av fysskt eller mentalt handkappade personer, eller personer med brstande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller undervsas om säker användnng av produkten och förståelse för de därav resulterande farorna. Barn får nte leka med apparaten. Rengörng och användarunderhåll får nte utföras av barn utan uppskt. 4. Användnng och hanterng av elverktyg a) Överbelasta nte utrustnngen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet. Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare nom det angvna effektområdet. b) Använd aldrg ett elverktyg med defekt brytare. Ett elverktyg som nte kan kopplas tll eller från är farlgt och måste repareras. c) Dra ur kontakten ur stckuttaget nnan du ställer n utrustnngen, byter tllbehörsdelar eller lägger från dg utrustnngen. Dessa försktghetsåtgärder förhndrar att utrustnngen startar oavsktlgt. d) Förvara elverktyg som nte används utom räckhåll för barn. Låt nte personer som nte känner tll utrustnngen eller nte har läst dessa anvsnngar använda den. Elverktyg kan vara farlga om de används av oerfarna personer. e) köt om utrustnngen noga. Kontrollera att rörlga delar fungerar felfrtt och nte klämmer, att nte delar är trasga eller så pass skadade att de påverkar utrustnngens funkton. e tll att få skadade delar reparerade nnan du använder utrustnngen. Många olyckor orsakas av att elverktygen är dålgt underhållna. f) Använd elverktyg, tllbehör, nsatsverktyg etc. enlghet med dessa anvsnngar och på det sätt som föreskrvs för den här specella typen av utrustnng. Ta hänsyn tll arbetsförhållandena och den arbetsuppgft som ska utföras. Farlga stuatoner kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för. 4

7 5. ervce a) Låt endast kvalfcerad fackpersonal reparera utrustnngen, och tllåt endast att orgnalreservdelar används. Detta garanterar att utrustnngens säkerhet bbehålls. b) Om elkabeln tll aggregatet råkar bl skadad, måste den bytas av tllverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörghet, för att utesluta rsker. 3. äkerhetsanvsnngar för färgsprutor Varnng! Använd andnngsskydd: prutdmma och lösnngsmedelsångor är hälsovådlga. Arbeta endast väl ventlerade lokaler eller lokaler med utsug. V rekommenderar att arbetskläder, hörselskydd och handskar används. OB! kadersk! Rkta aldrg sprutstrålen mot dg själv, personer eller djur. pruta nte på basenheten! Tejpa tvunget över stckuttag och strömbrytare. Fara för el-stöt på grund av sprutmateral som tränger n! Obs! Använd aldrg masknen med skadat munstycke eller om munstycket saknas. Om munstycket saknas eller är skadat kan vätska tränga n masknen och därmed ökar rsken för elstöt. Kontrollera munstycket saknas före varje användnng. prutpstolerna får nte användas tll att spruta brännbara ämnen. prutpstolerna får nte rengöras med brännbara lösnngsmedel. e upp för de faror som kan orsakas av det materal som sprutas ut och beakta påskrfter på behållarna eller anvsnngarna från materaltllverkaren. pruta nte med några ämnen vars farlghet nte är känd. prutpstoler får nte användas på arbetsplatser som lyder under förordnngen om explosonsskydd. För att undvka explosonsrsk vd sprutarbeten ska lokalerna vara väl ventlerade eller ha en utsug. Inga tändkällor får fnnas närheten under sprutnng. Detta avser t.ex. öppen eld, röknng, gnstor, glödande trådar och heta ytor. Vd arbete med utrustnngen Flexo 990 måste du både nomhus och utomhus se tll att utrustnngen nte suger n några lösnngsmedelsångor. prutpstolen är ngen leksak. Låt därför nte några barn hålla eller leka med sprutpstolen. Dra ur nätkontakten ur uttaget före alla arbeten på sprutpstolen. 5

8 ätt endast kontakten på turbnenheten uttaget på materalslangen (bld, 8c). Annan elutrustnng får nte anslutas och strömförsörjas från Flexo 990. Täck över ytor som nte skall sprutas. Observera att t.ex. vnd kan göra att sprutdmman förs väg långa sträckor och orsakar skador. Öppna aldrg utrustnngen för att själv utföra reparatoner av den elektrska nstallatonen! Undvk att skada materalslangen. Kör nte över slangen och bocka den nte. kydda den även mot vassa föremål och kanter. Ta aldrg av materalslangen så länge den står under tryck. täng alltd först av masknen och avlasta trycket genom att trycka på avtryckarbygeln. Orgnaltllbehör och reservdelar från WAGNER borgar för att alla säkerhetsföreskrfter är uppfyllda. 4. Leveransens omfattnng Leveransens omfattnng (bld ) Basenhet Flexo TILL/FRÅN-brytare 3 Höjdjusterbart färghnksfäste 4 Insugnngsslang (a) med flter (b) 5 Kontakt på basenheten 6 Turbnenhet (a) med luftreglage (b) och luftflterhållare (c) 7 Drect Feed sprutöverdel (a) med nställnng av sprutstrålen (b), materalflödesregulator (c) och avtryckarbygel (d) 8 Materalslang (a) med strömkabel (b) och uttag (c) 9 Bälteshållare 0 Rengörngsborste Omrörngsstav 2 Perfect pray 800 sprutöverdel 3 Övnngsposter (ej bld) 4 Reservpacknng för sprutöverdel och tryckregulator (ej bld) 5 Reservluftflter (ej bld) 6 Fett (ej bld) 6

9 a 6b 6a 4a 7a 3 7b 2 4b 6c 7c 7d 8c 5 8a 8b Användnngsområde Med Flexo 990 kan man bearbeta många olka beläggnngsmateral. Beroende på beläggnngsmateralet måste en annan sprutöverdel användas: prutmateral Vattenlöslg nomhusfärg (dspersoner och latexfärger), rödfärg prutöverdel Drect Feed sprutöverdel Lösnngsmedelshaltga och vattenbaserade Perfect pray 800 sprutöverdel l a c k f ä rg e r, l a s y re r, gr u n d f ä rg e r, 2-komponentslacker, klarlacker, täcklacker för fordon, bets och träskyddsmedel. Alla beläggnngsmateral med röd Perfect pray-logga 7

10 6. Användbara sprutmateral Vattenlöslg nomhusfärg (dspersoner och latexfärger), rödfärg Lösnngsmedelshaltga och vattenbaserade lackfärger, lasyrer, grundfärger, 2-komponentslacker, klarlacker, täcklacker för fordon, betsar och träskyddsmedel. OB! ug aldrg upp lösnngsmedelsbaserade materal drekt med nsugnngssystemet. Pumpar och slangar är nte lösnngsmedelsbeständga och kan skadas. 7. Inte användbara sprutmateral Materal som nnehåller kraftgt slpande komponenter, puts, fasadfärger, lut och syrahaltga beläggnngsämnen. Brännbara beläggnngsmateral. Följande materal får endast bearbetas med extratllbehör. Lösnngsmedelsbaserade väggfärger (WallPerfect I-pray sprutöverdel, Best-nr ) 8. Förberedelse av arbetsplatsen Tejpa tvunget över stckuttag och strömbrytare. Fara för el-stöt på grund av sprutmateral som tränger n! Täck över alla ytor och föremål som nte skall sprutas, eller avlägsna dem från arbetsområdet. V ansvarar nte för skador som orsakas av färgdmma (överspray). lkatfärger fräter på glas- och keramkytor. Alla sådana ytor måste därför absolut täckas över helt. Var noga med kvalteten på den använda maskerngstejpen. Använd maskerngstejp som är avsedd för tapeter och målade ytor (nte så kraftg vdhäftnng) för att förhndra skador vd borttagnng. Ta bort tejpen långsamt och jämnt, ryck nte. Låt endast ytorna vara maskerade så länge att rsken för rester mnmeras vd borttagnng.observera även anvsnngarna från tejptllverkaren. 8

11 9. Förberedelse av sprutmateralet Rör ordentlgt om materalet orgnalbehållaren. V rekommenderar att använda ett rörverk för nomhusfärger. Flexo 990 har utvecklats för att kunna bearbeta alla kommersellt förekommande färger outspädda. Vd släta underlag och särsklt tjockflytande, geleaktga färger ska färgen spädas med 0 %. Utspädnng kan även krävas vd alltför kraftg fnfördelnng eller om transportmängden är för låg även vd maxmal nställnng. Detaljerad nformaton om de ensklda materalerna och maxmalt tllåten utspädnng fnns på materaltllverkarens teknska datablad (t.ex. på nternet). prutmateral som mnst har rumstemperatur ger ett bättre sprutresultat. 0. Idrfttagnng täll endast från dg utrustnngen på en jämn och ren yta. Innan du ansluter utrustnngen tll nätet måste du kontrollera att nätspännngen överensstämmer med uppgfterna på märkskylten. Ta ut nsugnngsslangen (bld 2, ) från hållaren. Dra bort det gula handtaget (bld 2,2) från masknen och häng ut det uppåt. Ta materalslangen (bld 2, 3) och strömkabeln från masknen. kjut n handtaget hållaren på masknen. (Bld 3) 3 2 9

12 Fäll upp den svarta bygeln (bld 4, 4) och ta sprutpstolen från masknen. Lnda upp materalslangen helt. Följande steg behöver endast utföras om materalet ska sugas drekt från färghnken. Läs vdare kaptel, om du vll använda Perfectpray sprutöverdel. Håll det höjdjusterbara färghnksfästet (bld 5, 5) åt sdan och dra uppåt. täll färghnken på avsatsen (bld 6, 6), så att handtaget tll färghnken befnner sg mellan de båda hållarna. Vktgt. Färghnkens handtag måste befnna sg mellan de båda hållarna. Annars kan färghnken tppa under transport på grund av Flexo 990 vkt och färgen rnna ut. kjut ner det höjdjusterbara färghnksfästet (bld 7, 5) för att fxera färghnken. Vktgt: Använd endast masknen med satt flter (bld 5, A). Annars kan nsugnngsfltret suga fast botten på färghnken under arbetet. A

13 Fäst nsugnngsslangen (bld 8, C) hållaren och skjut ner den mot botten av färghnken. e tll att det fnns tllräcklgt materal färghnken. Om pumpen suger luft kan materalet komma ut stötvs från pstolen och orsaka fläckar på väggen. Tps! Om färghnken står lte snett kan man suga upp hela nnehållet. Gör detta genom att lägga ett ltet föremål under färghnken. ätt nätkontakten. tarta masknen med strömbrytaren (bld 9, 7) (poston I). Rkta sprutpstolen mot en bt kartong och håll avtryckarbygeln ntryckt tlls att luften har pumpats ut från materalslangen och materalet sprutas jämnt (beroende på färgen kan detta ta upp tll en mnut). Om materalet nte pumpas eller endast pumpas stötvs är materalet för tjockflytande och har orsakat att materalslangen har satts gen. Läs kaptel 22 för att åter göra masknen drftsredo. 7

14 clck. Användnng av Perfect pray sprutöverdel och andra sprutöverdelar (tllbehör) För att använda Perfectpray 800 sprutöverdel behövs endast turbnenheten. 2 Lägg nte sprutöverdelen på sdan om den är fylld med färg. Ta av DrectFeed sprutöverdel (bld 0, ) från turbnenheten (2). Ta ut turbnenhetens strömkabel från uttaget på materalslangen. Ta av turbnenhetens strömkabeln helt från materalslangen. Anslut Perfectpray sprutöverdel (bld 0, 3) tll turbnenheten (2). ätt kontakten tll turbnenheten uttaget. Anslut alltd turbnenheten ett separat uttag, när du arbetar med Perfectpray sprutöverdel. Om turbnenheten är satt materalslangen startar pumpen onödan, vlket leder tll ökat sltage och ökad strömförbruknng. Mer nformaton om sprutöverdelen fnns den medföljande bruksanvsnngen tll Perfectpray 800. Läs även nformatonen om luftreglerngen och sprutteknk kaptel 4 och

15 2. Bälteshållare Man kan fästa materalslangen bälteshållaren för att underlätta arbetet. Dessutom kan man hänga fast sprutpstolen under pauser arbetet. Fäst bälteshållaren bältet eller byxan. (Bld ) Häng fast strömkabeln (bld 2, ) på materalslangen bälteshållaren. Häng vd behov sprutpstolen med upphängnngen (bld 3, 2) bälteshållaren. 2 3

16 3. Inställnng av materalmängd Materalmängden måste ställas n efter typ av materal (vskostet) och personlg arbetshastghet. Denna nställnngen görs med materalflödesregulatorn (bld 4, ) från (mn.) tll 2 (max.). V rekommenderar att börja med låg materalmängdsnställnng och anpassa denna stegvs efter behovet. 4. Inställnng av luftmängd Beroende på vskosteten (hur lättflytande ett materal är) på sprutmateralet och beskaffenheten på ytan på det som ska sprutas, kan det vara en fördel att reglera luftmängden. Mycket tunnflytande sprutmateral, som t.ex. vattng lasyr, får nte fnfördelas med maxmal luftmängd. V rekommenderar ett sådant fall att luftmängden mnskas. Då mnskar sprutdmman. Detta gäller även för användnng av tllbehöret för sprutnng av värmeelement och smådetaljer (tllbehör). Vrd luftreglaget (bld 5, ) tlls önskat steg befnner sg över plen. tunnflytande materaler steg mn. tll 6 tjockflytande materaler steg 6 tll max. 4

17 5. Inställnng av önskad sprutbld VARNING! kadersk! Dra aldrg avtryckarbygeln när du ställer n luftkåpan. Genom att vrda nställnngsrngen (Bld 6, ) kan man ställa n två olka former på sprutstrålen. Bld 7 A = lodrät flatstråle för horsontella ytor Bld 7 B = vågrät flatstråle för vertkala ytor A B 6. Inställnng av bredden på sprutstrålen Med den röda nställnngsspaken (bld 8, ) kan man dessutom ändra från en bred ( ) tll en smal ( ) sprutstråle. 5

18 7. prutteknk prutresultatet beror på hur slät och ren ytan är före sprutnngen. Förbehandla därför ytan noga och håll den fr från damm. Medföljande övnngsposter är dealsk för att bekanta sg med sprutpstolen. Efter dessa första sprutförsök är det lämplgt att utföra ett sprutprov på kartong eller lknande underlag för att fastställa materal- och luftmängd för en optmal sprutbld. Täck över de ytor som nte ska sprutas. Vktgt: tarta vd kanten av ytan som ska sprutas. Börja först med sprutrörelsen och tryck därefter på avtryckaren. Undvk avbrott nnanför ytan som ska sprutas. prutrörelsen ska nte utföras med handleden, utan med armen. Därmed går det att hålla samma avstånd mellan sprutpstol och yta under sprutslaget. Välj ett avstånd på 5-5 cm beroende på önskad bredd på sprutstrålen. Bld 9 A: RÄTT jämnt avstånd tll objektet 0-30 cm Bld 9 B: FEL ojämnt avstånd ger en ojämn lackerng Rör sprutpstolen jämnt på tvären eller uppåt och nedåt, beroende på sprutbldsnställnng. En regelbunden och jämn styrnng av sprutpstolen ger en enhetlg ytkvaltet. A B Vktgt: Torka regelbundet av munstycke och luftkåpa under användnngen för att förhndra att munstycket sätts gen. 6

19 pruta med "korsande" rörelser vd färger med dålg täckförmåga eller vd kraftgt sugande underlag (bld 20). Färg tll nnerväggar kraftga färgtoner ska påföras mnst två gånger (första färglagret ska först torka). Därmed erhålls en täckande påförng. 8. Drftavbrott täng av masknen (poston 0). Tryck n avtryckarbygeln för att avlasta trycket systemet. Lämna nsugnngsslangen färgen. Häll ett tunt lager vatten ovanpå färgen för att undvka sknnbldnng. 9. Transport (bld 2) Vktgt. Färghnkens handtag måste befnna sg mellan de båda hållarna. Annars kan färghnken tppa under transport på grund av Flexo 990 vkt och färgen rnna ut. OB! Häll nte vätska över basenheten. Om masknen är fäst färghnken kan den bekvämt bäras tllsammans med färghnken. Kontrollera att masknen är säkert fäst hnken nnan du bär den handtaget. Bär eller dra nte masknen slangarna. Masknen kan skadas. 7

20 20. Rengörng En fackmässgt utförd rengörng är förutsättnngen för en felfr drft av färgsprutan. Om sprutan rengjorts på ett cke fackmässgt sätt, eller nte alls, gäller nte garantn. Använd endast vatten för rengörng. Lämplgt är ljummet vatten med ltet dskmedel. Achtung! Kene Flüssgketen über das Grundgerät schütten. täng av masknen (poston 0). Häng änden av nsugnngsslangen en hnk med vatten. (Bld 22) Tryck haken (bld 23 "klck") lätt nedåt. Vrd sprutöverdelen och turbnenheten mot varandra och dela på dem. OB! Ta ur kontakten tll turbnenheten. Lägg nte turbnenheten närheten av vätskor. Doppa aldrg turbnenheten vätska. Gör endast rent huset med en ndränkt trasa. Vktgt: Materalflödesregulatorn måste stå på 2 för att spärren ska kunna köras ut. Dra bak avtryckarbygeln (bld 24, ) och kör ut spärren (2). Häng fast sprutöverdelen med upphängnngen (bld 25, 3) över färghnken så att munstycket pekar ner hnken. tarta masknen (poston I) och pumpa färgen tllbaka från slangen tll färghnken tlls vatten kommer ut. täng av masknen (poston 0). Ta av nsugnngsfltret änden på nsugnngsslangen och rengör det noga under rnnande vatten. Montera åter det rengjorda nsugnngsfltret. Häng änden av nsugnngsslangen en hnk med vatten. clck 8 2

21 3 Med en annan tom hnk kan man förbättra rengörngseffekten genom att det smutsga vattnet nte åter gen pumpas tllbaka genom systemet. Ersätt färgbehållaren på basenheten med vattenhnken eller en tomt hnk. Häng fast sprutöverdelen med upphängnngen (bld 25, 3) över hnken. Låt pumpen arbeta ca 0 5 mnuter. Byt vattnet vd behov. Pumpa ut allt vattnet från masknen och slangen efter rengörngen. Om pumpen är fylld med vatten är det rsk för frostskador vd temperaturer under 0 C. täng av masknen (poston 0) och ta ut strömkabeln. kjut upp spärren tlls den hörbart hakar fast. Lossa materalslangen (bld 26, ) på sprutöverdelen och ta av kåpan (2). Dra ut den röda regeln (bld 27, 3) och ta av tryckregulatorn (4). Ta av ventlen (bld 28, 5) och rengör grundlgt. Rengör öppnngarna tryckregulatorn (bld 28, 4) med borste och vatten

22 Ta försktgt av ställrngen (bld 29, ) från kopplngsmuttern (2). Lossa kopplngsmuttern (bld 29, 2). Ta av luftkåpan (3), luftspjället (4), munstycket (5) och munstyckets packnng (6). OB! Rengör aldrg tätnngar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpstolen med vassa metallföremål. Lägg nte ner dem lösnngsmedel utan torka bara av dem. Rengör luftkåpa, luftspjäll, munstycke och munstyckets packnng grundlgt med pensel och vatten. Montera hop delarna gen (se "Hopsättnng") Hopsättnng Obs! Använd aldrg masknen med skadat munstycke eller om munstycket saknas. Om munstycket saknas eller är skadat kan vätska tränga n masknen och därmed ökar rsken för elstöt. kjut munstyckets packnng (bld 30, 6) över nålen (7), spåret ska peka mot dg. ätt på munstycket (bld 3, 5) med spåret nedåt på pstolkroppen. OB! Nålens läge måste överensstämma med munstyckets öppnng. (bld. 32)

23 ätt luftspjället (bld 33, 4) luftkåpan (3). ätt på båda munstyckena (5) och dra åt med kopplngsmuttrar (2). Rkta nställnngsrngen (bld 34, ) så att den grper tag de båda "hörnen" på luftkåpan och den röda nställnngsspaken (8) stter på stftet (9). Haka fast nställnngsrngen på kopplngsmuttern. Fetta n packnngen (bld 35, 4) på tryckregulatorn och O-rngen på ventlen (3). ätt ventlen (bld 35, 3) tryckregulatorn (2). ätt tryckregulatorn (bld 35, 2) sprutöverdelen och fxera med den röda regeln (). ätt locket (bld 36, 5) sprutöverdelen och skruva fast materalslangen (6)

24 Fetta n O-rngen (bld 37, ) på sprutöverdelen. ätt sprutöverdelen (bld 37, 2) turbnenheten och vrd 90 tlls den hörbart klckar fast. Håll det höjdjusterbara färghnksfästet åt sdan och dra uppåt. Ta av behållaren från masknen. kjut ner fästet tll färgbehållaren. Rulla upp materalslang och strömkabel ordentlgt och bocka dem nte. Dra ut det gula handtaget (bld 38, 4) från masknen. Häng fast den upprullade materalslangen 2 (bld 39, 3) på fästet tll färgbehållaren och fäst den med handtaget (4) på masknen

25 Fäll upp den svarta bygeln (bld 40, ) på masknen. täll sprutpstolen på plattan (bld 40, 2) på masknen och fäst den med den svarta bygeln (). Nu kan man bekvämt bära masknen det gula handtaget. (Bld 4) 2. Underhåll VARNING! Använd aldrg utrustnngen utan luftflter, smuts kan sugas n och påverka drften. Kontrollera luftfltret för smuts efter varje användnng. Ta ur elkontakten före bytet. Öppna luftflterkåpan med hjälp av rörstaven. (Bld 42) Ta ut luftfltret och byt det beroende på luftfltrets nedsmutsnng. kjut först n det nya luftfltret undersdan av facket. (Bld 43) Tryck därefter n det fullständgt facket. För att trycka n luftfltret helt facket rekommenderas att använda rörstaven

26 22. törnngsavhjälpnng törnng Orsak Åtgärd Materalet sugs vsserlgen n vd den första påfyllnngen, men det transporteras nte eller endast stötar. Inget sprutmateral kommer ut ur munstycket prutmateral droppar efter ur munstycket För grov fnfördelnng Materalslangen har bockats. Materalet är för tjockflytande och har satt gen materalslangen. Munstycket gentäppt För stor materalmängd Behållaren tom Insugnngsslang gensatt Insugnngsslang är nte färgen Tryckregulator genklbbad Pumpen är defekt Munstycket löst Munstycket utsltet Munstycket saknas eller är sltet Uppbyggnad av sprutmateralrester på luftkåpa, munstycke eller nål Beläggnngsmateralet för tjockflytande För stor materalmängd Munstycket förorenat Luftfltret kraftgt nedsmutsat För lten luftmängd Räta ut slangen. Utför först nstruktonerna som beskrvs kaptel 20 tlls sprutöverdelen hänger över färghnken (bld 25). tarta sedan pumpen och låt den köra tlls materalet kommer ut jämnt (kan ta flera mnuter). päd ut materalet lagom. Fortsätt med drfttagnngen kaptel 0. Rengör Mnska materalmängden Ny färgbehållare Rengör nsugnngsslangen Doppa ner nsugnngsslangen Avlasta trycket och rengör tryckregulatorn (bld 26 28) Kontakta Wagner ervce Dra åt kopplngsmuttern Byt ut ätt ntakt munstycke saknas Rengör Förtunna Mnska materalmängden Rengör Byt ut Öka luftmängden 24

27 törnng Orsak Åtgärd prutstrålen är ojämn/nte konstant Byt ut ätt ntakt munstycke saknas Rengör Pstolen "spottar" prutmateral gardnbldnng För mycket dmma från sprutmateral (overspray) Det går nte att ställa n färgstrålens bredd Dålg täcknng på väggen Beläggnngsmateralet sprds nte Luftfltret kraftgt nedsmutsat Munstycket saknas eller är sltet Fltret nsugnngsslangen gensatt För lte materal färghnken (pumpen har sugt n luft) För mycket sprutmateral pålagt För stort avstånd tll sprutobjektet För hög materalmängd För stor luftmängd tällrngen är nte sammankopplad med stftet på luftkåpan Luftspjället genklstrat prutmateralet för kallt Kraftgt sugande underlag eller färg med dålg täckförmåga För stort avstånd tll sprutobjektet Turbnen är defekt Fyll på färghnken. Ta av sprutöverdelen från turbnenheten och håll över färghnken. Tryck på avtryckarbygeln tlls materalstrålen åter är jämn. Mnska materalmängden Mnska sprutavståndet Mnska materalmängden Mnska luftmängden Koppla samman ställrngen med stftet Demontera spruthuvudet och rengör det prutmateralet ska först uppnå rumstemperatur pruta med korsande rörelser (bld 20) Mnska sprutavståndet Kontakta Wagner ervce 23. Förvarng OB! Rsk för skador på grund av vatten som fryser. Förvara endast masknen helt tom på en frostfr plats. Förvara endast masknen korrekt rengjord. Lossa på spärren tll avtryckarbygeln. 25

28 24. Reservdelslsta Reservdelslsta: Drect Feed sprutöverdel (bld A) Pos. Benämnng Best.nr. Drect Feed sprutöverdel (pos. -0) tällrng för sprutstråle Kopplngsmutter Luftkåpa Luftspjället ,8 Munstycke, Ventl Munstyckstätnng (2 styck) Packnng tryckregulator Tryckregulator kompl. (nkl. pos. 7, 8) Kåpa tryckregulator Materalslang Reservdelslsta: Perfectpray sprutöverdel (bld A2) Pos. Benämnng Best.nr. Perfect pray sprutöverdel kompl nkl. 800 ml behållare Kopplngsmutter Luftkåpa Munstycke Munstyckstätnng O-rng sprutöverdel Luftnngsslang, ventlkåpa, membran tgrör Behållarpacknng Behållare (800 ml) med lock Reservdelslsta: Basenhet Flexo 990 Drect Feed (bld A3) Pos. Benämnng Best.nr. Luftflterkåpa (höger och vänster) Luftflterset (2 styck) Fästbygel Insugnngsslang kompl. (nkl. pos. 5) Insugnngsflter Bälteshållare Omrörngsstav Rengörngsborste Fett (ej bld)

29 A A A

30 25. Tllbehör Det CLICK&PAINT YTEM med fler spruttllsatser och tllbehör är rätt verktyg för alla arbeten. Tllbehör (ngår nte leveransen) Benämnng Best.nr Brllant sprutöverdel nkl. 600 ml behållare Optmerat munstycke och luftstyrnng för glänsande ytor prutöverdel för små mängder nkl. 250 ml behållare För flgrana objekt, detaljerade och kreatva arbeten Perfec pray sprutöverdel nkl. 400 ml behållare För arbeten på större objekt som trähus, garagedörrar, etc prutöverdel för detaljarbeten och väremeelement nkl. 600 ml behållare För ställen som är svåra att nå, t.ex. värmeelement, skåphörn, nscher, etc WallPerfect I-pray sprutöverdel nkl. 300 ml behållare För bearbetnng av lösnngsmedelsbaserade nomhusfärger För ytterlgare nformaton om WAGNER produktutbud för renoverng, se Teknska data Teknska data Max vskostet: Färger tll nnerväggar 4000 mpas pännng: 230 V ~, 50 Hz Upptagen effekt: Totalt (P max) Pump (P) Turbnenhet 680 W 50 W 630 W Fnfördelnngseffekt: 200 W Max. sprutkapactet: Färger tll nnerväggar 525 ml/mn Max tryck:,5 MPa (5,0 bar) kyddsklass: I Materalslangens längd: 7,0 m Vkt: 4,7 kg Ljudtrycksnvå*: 76 db (A); Osäkerhet K = 4 db Ljudnvåeffekt* 89 db (A); Osäkerhet K = 4 db Vbratonsnvå* < 2,5 m/s²; Osäkerhet K =,5 m/s² * Mätt för turbnenheten enlgt EN

31 Informaton om vbratonsnvå Den angvna vbratonsnvån har mätts med en standardserad mätmetod och kan användas för jämförelse av elverktyg. Vbratonsnvån används även för nlednngsvs kunna uppskatta vbratonsbelastnngen. OB! Vbratonsvärdet kan sklja sg från det angvna värdet under den faktska användnngen, beroende på vlket sätt som elverktyget används. Det är nödvändgt att vdta säkerhetsåtgärder för att skydda användaren som baseras på en uppskattnng av hur användaren utsätts för vbratonerna under de faktska användnngsförhållanden ( bedömnngen ska alla delar av drftcykeln tas beaktande, exempelvs tder som elverktyget är avstängt och tder som det var gång, men körde utan belastnng). Mljöskydd Masknen samt tllbehör och förpacknng ska lämnas n för återvnnng. Den får nte kastas hushållssoporna. Var mljömedveten! Lämna utrustnngen tll kommunens återvnnngscentral eller fråga leverantören. Färgrester och lösnngsmedel får nte släppas ut avloppssystemet, dagvattenlednngarna eller kastas hushållsavfallet. Dessa ska lämnas n som specalavfall på återvnnngsstatonen. Läs anvsnngarna på produktförpacknngen. Vktga anvsnngar om produktansvaret! Enlgt ett EU-drektv ansvarar tllverkaren endast för sn produkt vd produktfel om alla delarna kommer från tllverkaren eller om dessa har godkänts av tllverkaren och monterats korrekt och används korrekt på masknen. Vd användnng av tllbehör eller reservdelar från annan tllverkare kan ansvaret bortfalla helt eller delvs, om användnngen av tllbehör eller reservdelar från annan tllverkare orsakar fel på produkten. 29

32 2 års garant Garantn gäller 2 år, räknat från nköpsdagen (kassakvtto). Den omfattar och nskränker sg tll grats åtgärdande av fel, där det går att påvsa att v har använt felaktgt materal vd tllverknngen eller gjort ett monterngsfel, eller grats leverans för att ersätta defekta delar. Vd användnng eller drft, samt egna monterngar eller reparatoner, som nte är beskrvna vår bruksanvsnng, upphör garantn att gälla. Dessutom gäller nte garantn för försltnngsdelar. Garantn gäller nte för yrkesmässg användnng. V förbehåller oss uttrycklgen rätten att avgöra vad som är ett garantfall. Garantn upphör att gälla om utrustnngen har öppnats av andra personer än servcepersonal från WAGNER. Garantn gäller nte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på brstande underhållsarbete. Vd ett garantärende måste nnehavaren kunna vsa upp orgnalkvttot på förvärvet. I den utsträcknng det är möjlgt enlgt gällande lag, utesluter v allt ansvar för person-, sak-, eller följdskador, synnerhet när utrustnngen har använts tll annat ändamål än som är angvet bruksanvsnngen, nte har startats eller reparerats enlgt vår bruksanvsnng, eller reparatoner utförts självständgt av en cke-fackman. Reparatoner och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrvs bruksanvsnngen, förbehåller v oss rätten att utföra vår fabrk. Vänd er tll nköpsstället vd garantreklamaton eller reparaton. 30

33 CE Försäkran P V ntygar och ansvarer för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: 2006/95/EG (Type 0449); 2006/42/EG (Type 0442A, 0442B); 2004/08/EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG. Använta harmonserade normer: EN :202; EN : A: A2:200 (Type 0449) EN : A:200, EN 50580:202 (Type 0442A, 0442B) EN 5504-: A: A2:20; EN :997 + Corrgendum A:200 + A2:2008; EN : A: A2:2009; EN :203; EN 62233:2008.V. T. Jeltsch enor Vce Presdent Global Product trategy & Plannng. V. J. Ulbrch Vce Presdent Engneerng Dokumentatonsansvarg J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-tr. 8 D Markdorf 3

34 32

35 33

36 D J. Wagner GmbH Otto-Llenthal-tr. 8 D Markdorf Hotlne / (0) 75 44/ B WB Fnshng Equpment Velnglaan Mese-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France.a.r.l. 2 Avenue des Tropques Z.A. de Courtaboeuf 9978 Les Uls Cedex (0) DK/ Wagner praytech candnava A/ Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzeň E Makmport Herramentas,.L. C/ Méjco nº 6 Pol. El Descubrmento Alcalá de Henares (Madrd) / LO Adresa servsa: GMA Elektromehanka d.o.o. Cesta Andreja Btenca 5, Ljubljana 000/lovenja +386()/ ()/ H Magyarország szervz Hondmpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industrestraße Altstätten PL PUT Wagner ervce ul. E. Imel wetochlowce +4/7/ /7/ K E-Coreco K s.r.o. Kráľovská ulca 8/ Šaľa lovenská republka NL WB Fnshng Equpment BV De Heldnnenlaan MB Utrecht +3/30/ /30/ GB Wagner praytech (UK) Ltd Opus Park Moorfeld Road Guldford urrey GU Z +44 (0) (0) /32/ /32/ HR Adresa servsa: EL-ME-HO Horvatnčćev put Rakov Potok/Kroaten / +385(-) AU Wagner praytech Australa Pty. Ltd., 4-6 Kevlar Close, Braesde, VIC 395/Australa +6/3/ /3/ Part. No /205_R Copyrght by J.Wagner GmbH V påtar oss nget ansvar för eventuella felaktgheter och förbehåller oss rätten att utföra ändrngar. 34

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 985E S Översättnng av orgnal-drftsnstruktonen 2 års garant WallPerfect W 985E överskt a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11 5 6 7 8 9 10 A

Läs mer

Project 115 Airless Sprayer 0418A

Project 115 Airless Sprayer 0418A Översättnng av orgnal-drftsnstruktone Project 115 Arless Sprayer 0418A S 2 års garant 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) c) b) a) 3 (a) (b) 1) 2) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a) (b)

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 600 WoodPerfect S S W 600 WoodPerfect 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 600 WoodPerfect S 3 4 a A b B 5 S W 600 WoodPerfect 7

Läs mer

2 års garanti. Renuvo

2 års garanti. Renuvo 2 års grnt Renuvo S Renuvo Snbbgude 1 2 3 Sätt smmn förbndelserören Monter påförngsdyn för utomhusbruk (med fogpensel) eller nomhusbruk Fyll behållren (mx. 1,9 lter) 4 5 6 Ställ n mterlflödet Tryck n vtryckrbygeln

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 Maritim S S W 560 Maritim 8 6 5 4 3 1/2 13 7 9 11 12 10 14 15 16 A B W 560 Maritim S a b click 2 1 A B C S W 560 Maritim + a -- b A B W

Läs mer

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1

Utanpåliggande takmontering planpanel FKT-1 Monterngshandlednng Utanpålggande takmonterng planpanel FKT- för IVT solvärmesystem 60966.0-.SD 6 70 6 99 SE (006/0) SD Innehållsförtecknng Allmänt.................................................... Teknska

Läs mer

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning

Radio-universaldimmer Mini Bruksanvisning Rado-unversaldmmer Mn Bruksanvsnng Rado-unversaldmmer Mn Art. Nr.: 2255 00 Apparatens komponenter Bld 1 (1) Lysdod (2) Programmerngsknapp (3) Antenn Säkerhetsanvsnngar Inbyggnad och monterng av elektrska

Läs mer

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg

Manual. För användaren. Manual. eloblock. Elpanna för montage på vägg Manual För användaren Manual eloblock Elpanna för montage på vägg SE Innehållsförtecknng Innehållsförtecknng 1 Hänvsnng tll dokumentaton...3 1.1 Beakta gällande underlag...3 1.2 Förvara underlagen...3

Läs mer

2 års garanti W 867 E S

2 års garanti W 867 E S 2 års garanti W 867 E S 11 12 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 19 18 20 17 16 15 13 14 28 27 26 24/25 23 22 30 21 31 29 d W 867 E c e A B f g 3 2 1 h i 1 2 A B C j 20-30 cm A B C k 5 18 4 3 2 1 6 19 11A 11B 12 C 7

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 I-Spray

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 I-Spray Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti WallPerfect W 665 I-pray 1 översikt 11 9 8 7 6 10 5 4 3 1/2 17 18 12/13 14 15 20 19 16 2 3 4 a b A B 5 Click 6 7 1 A 9 8 20-30 cm a + b 10 11

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti PowerRoll System S a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 S HJÄRTLIGT TACK FÖR

Läs mer

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTSINSTRUKTIONEN

UNIVERSAL SPRAYER W 950 FLEXIO ÖVERSÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTSINSTRUKTIONEN UNIVERAL PRAYER W 950 FLEXIO ÖVERÄTTNING AV ORIGINAL- DRIFTINTRUKTIONEN wagner-group.com W 950 Flexo Innehållsförtecknng. Förklarng av använda symboler... 2. Allmänna säkerhetsanvsnngar...2 3. äkerhetsanvsnngar

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 560

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 560 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 W 560 8 6 5 4 3 13 1/2 7 11 Originalbetriebsanleitung 9 14 12 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 10 W

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 670 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 670 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Flexio 585 I-pray Flexio 585 I-pray överikt 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect Flexio 585 I-pray 5-5 cm A B C D + I-pray 20-30

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Bruksanvisning och monteringshandledning

Bruksanvisning och monteringshandledning Bruksanvsnng och monterngshandlednng Energpelare 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Ljuspelare 1343 26/27/28 Ljuspelare, kort 1344 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE S 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 . W 450 SE S Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol. Du har

Läs mer

Referensguide. Inställning och flödning

Referensguide. Inställning och flödning Referensgude Inställnng och flödnng Före Inställnng, samla hop följande materal: En 500 ml- eller 1000 ml-påse/flaska flödnngslösnng (0,9 % NaCl med tllsats av 1 E/ml heparn) En 500 ml- eller 1000 ml-påse

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

2 års garanti. Rengöringstillbehör

2 års garanti. Rengöringstillbehör 2 års garanti Rengöringstillbehör S 7 2 6 1 3 9 4 5 8 1 Abb. A 2 Abb. B Abb. C Abb. D Abb. E Abb. F Abb. G Rengöringstillbehör S Läs noga igenom bruksanvisningen innan enheten tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna.

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner

Innehåll Etablera instrument Funktioner Tekniska data Inställningar Meddelandekoder Underhåll Garanti Säkerhetsföreskrifter Funktioner DEWALT DW03201 Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Överskt - - - - - - - -

Läs mer

Perfect Spray 800 spruttillsats S

Perfect Spray 800 spruttillsats S 2 års garanti Perfect Spray 800 spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 800 Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25%

SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superpriser gäller t.o.m 30.07.2015. Från 2.600:- 1.964:- 2.925:- -25% SOMMARERBJUDANDE! UPP TILL 30% RABATT Superprser gäller t.o.m 30.07.2015-20 % Från 2.600:- -18 % PÅ KÖPET! Blvårdskt (värde 450:-). Vd köp för mnst 3.500:- 1.964:- ÄR DIN LEVERANTÖR MILJÖCERTIFIERAD I

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS wagner-group.com a 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Brilliant Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA DETAIL SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA DETAIL SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA DETAIL PRUTTILLAT wagner-group.com a 1 2 1 A 3 4 5 6 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Detail pruttillsats Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här

Läs mer

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING

D 1 KOMPONENTBESKRIVNING PURE CYCLING CYKELHANDBOK Speedmax CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Detta är extra anvsnngar för Canyon Speedmax CF. Se även Canyons cykelhandbok

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 1 Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

2 års garanti W 640 S

2 års garanti W 640 S 2 års garanti W 640 S 1 3 4 5 6 1/2 7 8 9 12 11 13 10 2 a b 0209058 0050342 3 4 a b 5 6 A B 7 8 A B C 2 9 10 1 - + 11 5-15 cm 12 a b 13 A B 14 6 7 1 2 3 4 5 13 12 8 11 9 10 W 640 S Var god läs denna bruksanvisning

Läs mer

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare

SIEMENS. Bruksanvisning och installationshandbok. Tvättmaskin/ torktumlare SIEMENS Bruksanvsnng och nstallatonshandbok sv Tvättmaskn/ torktumlare Läs denna bruksanvsnng samt all medföljande nformaton och följ anvsnngarna. Spara all dokumentaton för senare bruk eller andrahandsägare.

Läs mer

Brilliant spruttillsats S

Brilliant spruttillsats S 2 års garanti Brilliant spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 16 Brilliant S Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Renhållningsordning för Finspångs kommun

Renhållningsordning för Finspångs kommun Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Föreskrfter Antagen av kommunfullmäktge 2014-03-26 ( 69) F Ö RE S K RI F T E R Renhållnngsordnng för Fnspångs kommun Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA

Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA SVENSKA Sdan 4 Svenska BRUKSANVISNING ÖVERSIKT LADDNING BÄRA INSTÄLLNINGAR SYNKRONISERING DISPLAY AKTIVITET SÖMN MÅL PÅMINNELSER TEKNISKA DATA 6 8 10 12 16 18 20 21 22 23 24 1. ÖVERSIKT LÅDANS INNEHÅLL

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING

ACCU-CHEK. Compact Plus. Bruksanvisning SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FÖR BLODSOCKERMÄTNING Bruksanvsnng Följande symboler som vsas nedan kan förekomma på förpacknngen, på mätarens typskylt och på blodprovstagaren. De har följande betydelser:

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Bosch. Penslar - det var förr det. Nu är det bara. som gäller.

Bosch. Penslar - det var förr det. Nu är det bara. som gäller. Penslar - det var förr det. Nu är det bara Bosch som gäller. De nya färgsprutsystemen med SprayControl-teknik. Smidiga och suveräna. Du blir imponerad. Om du vill glänsa lite de nya färgsprutsystemen från

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048

A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL. Kaffemaskin: FCS4039 - kylenhet: FCS4048 A200 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL Kaffemaskn: FCS039 - kylenhet: FCS08 läs genom bruksanvsnngen och kaptlet "För dn säkerhet" nnan du börjar arbeta med masknen. Förvara bruksanvsnngen nära

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Sätter färg på livet.

Sätter färg på livet. Målning på nytt sätt. Sätter färg på livet. Är väggarna trista och grå, eller har träet bleknat? Bosch ger dig den hjälp du behöver för att ny få färg på livet med sina färgsystem för vägg- och träfärg.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 SV Användarhandbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 SV Användarhandbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL

SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 11 SAMTAL SVENSKA LADDNING 06 ANSLUTNING 07 DISPLAY 11 SAMTAL 13 AVISERINGAR 14 SYNKRONISERA DATA 14 AKTIVITET 15 SÖMN MÅL PÅMINNELSER RÖSTSTYRNING MUSIK ANTI-LOST ALARM TEKNISKA DATA 15 16 17 19 20 20 21 ÖVRE VÄNSTER

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer