Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. W 560 Maritim"

Transkript

1 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 Maritim S

2 S W 560 Maritim / A B

3 W 560 Maritim S a b click 2 1 A B C

4 S W 560 Maritim + a -- b A B

5 W 560 Maritim S B A C A 13 B 14 15

6 S W 560 Maritim

7 W 560 Maritim Handledning Läs noga igenom bruksanvisningen innan enheten tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats. S Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING! 1. Arbetsplatssäkerhet Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och angivna anvisningar inte beaktas finns det risk för elektriskt slag, brand eller allvarliga personskador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (utan nätsladd). a) Håll din arbetsplats ren och se till att belysningen alltid är tillräcklig. Ostädade eller dåligt belysta arbetsplatser kan leda till olyckor. b) Arbeta inte med utrustningen i en omgivning med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gaser eller dammpartiklar. Elverktyg bildar gnistor som kan antända damm eller ångor. c) Se till att inga barn eller andra personer finns i närheten när du använder elverktyget. Om du blir störd kan du förlora kontrollen över utrustningen. 2. Elsäkerhet a) Utrustningens anslutningskontakt måste passa i stickuttaget. Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakt tillsammans med skyddsjordade utrustningar. Oförändrade kontakter och passande stickuttag minskar risken för en elektrisk stöt. b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spisar och kylskåp. Risken för en elektrisk stöt är större om din kropp är jordad. c) Utsätt inte utrustningen för regn eller väta. Om vatten tränger in i en elutrustning ökar risken för elektriska stötar. d) Använd inte sladden för att bära utrustningen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stickuttaget. Se till att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar på utrustningen. Skadad eller veckad sladd ökar risken för en elektrisk stöt. e) Om du använder elverktyget utomhus får endast sådana förlängningskablar användas som är godkända för utomhusbruk. Risken för en elektrisk stöt minskar om du använder en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk. 1

8 S W 560 Maritim f) Om utrustningen ska tas i drift i fuktig omgivning, och detta inte går att undvika, måste en jordfelsbrytare användas. Med en jordfelsbrytare kan man undvika risken för elektriskt slag. 3. Personsäkerhet a) Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd inte utrustningen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid användning av utrustningen kan medföra allvarliga skador. b) Använd personlig skyddsutrustning, och bär alltid skyddsglasögon. Om du använder personlig skyddsutrustning, som dammask, halksäkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vilket elverktyg du ska använda, minskar risken för skador. c) Undvik ofrivillig idrifttagning. Kontrollera att brytaren står i läget "FRÅN" innan du sätter i kontakten i stickuttaget. Olyckor kan inträffa om du har ett finger på brytaren när du bär utrustningen eller ansluter strömförsörjningen med utrustningen påkopplad. d) Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du kopplar på utrustningen. Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en rörlig del av utrustningen kan orsaka skador. e) Undvik onormal kroppsställning. Se till att du står stadigt och hela tiden har god balans. Då kan du kontrollera utrustningen bättre vid oväntade situationer. f) Använd lämplig klädsel. Bär inga vida kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar. g) Detta aggregat är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller själslig förmåga eller personer utan erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte arbetet sker under uppsikt av säkerhetsansvarig eller att denne gett tillräcklig utbildning i hur aggregatet ska användas. Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med aggregatet. 4. Noggrann hantering och användning av elverktyg a) Överbelasta inte utrustningen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet. Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet. Använd aldrig ett elverktyg med defekt brytare. b) Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller ifrån är farligt och måste repareras. 2

9 W 560 Maritim S c) Dra ur kontakten ur stickuttaget innan du ställer in utrustningen, byter tillbehörsdelar eller lägger ifrån dig utrustningen. Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att utrustningen startar oavsiktligt. d) Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte känner till utrustningen eller inte har läst dessa anvisningar använda den. Elverktyg kan vara farliga om de används av oerfarna personer. e) Sköt om utrustningen noga. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte klämmer, att inte delar är trasiga eller så pass skadade att de påverkar utrustningens funktion. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder utrustningen. Många olyckor orsakas av att elverktygen är dåligt underhållna. f) Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg etc. i enlighet med dessa anvisningar och på det sätt som föreskrivs för den här speciella typen av utrustning. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och den arbetsuppgift som ska utföras. Farliga situationer kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för. 5. Service a) Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera utrustningen, och tillåt endast att originalreservdelar används. Detta garanterar att utrustningens säkerhet bibehålls. b) Om elkabeln till aggregatet råkar bli skadad, måste den bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörighet, för att utesluta risker. Säkerhetsanvisningar Endast sprutmaterial, som färger, lacker, lasyrer etc. som har en flampunkt på 21 C eller högre utan extra uppvärmning får användas. (Sprutmaterial i riskklass A II resp. A III, se materialbehållaren.) Anläggningen får inte användas på arbetsplatser som lyder under förordningen om explosionsskydd. Inga tändkällor får finnas i närheten under sprutning. Detta avser t.ex. öppen eld, rökning, gnistor, glödande trådar, heta ytor etc. Spruta inte med några ämnen vars farlighet inte är känd. Före alla arbeten på sprutpistolen ska nätkontakten dras ut ur stickuttaget. Sprutpistolerna får inte användas till att spruta brännbara ämnen. Sprutpistolerna får inte rengöras med brännbara lösningsmedel med en flampunkt under 21 C. 3

10 S W 560 Maritim Se upp för de faror som kan orsakas av det material som sprutas ut och beakta påskrifter på behållarna eller anvisningarna från materialtillverkaren. Rekommendation: Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon vid sprutmålning. VARNING FÖR SKADERISK! Rikta aldrig pistolen mot dig själv, andra personer eller djur. Vid arbete med utrustningen W 560 måste du både inomhus och utomhus se till att utrustningen inte suger in några lösningsmedelsångor. Observera vindriktningen när du arbetar utomhus. Vinden kan göra att sprutmaterialet förs iväg långa sträckor och orsakar skador. Vidarbete inomhus måste en tillräcklig ventilation säkerställas. Låt aldrig barn handskas med utrustningen. Öppna aldrig utrustningen för att själv utföra reparationer av den elektriska installationen! Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar. Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (fig. 1, 11)! Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna och byt membran om det behövs. Lägg inte ner sprutpistolen. Originaltillbehör och reservdelar från WAGNER borgar för att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda. Tekniska data Max viskositet: 40 DIN-s Spänning: 230 V ~ Upptagen effekt: 300 W Finfördelningseffekt: 75 W Dubbel isolation: Ljudtrycksnivå: 74 db (A) Vibrationsnivå: < 2,5 m/s Vikt: 1,3 kg Beskrivning (fig. 1) 1) Luftkåpa 2) Munstycke 3) Kopplingsmutter 4) Sprutpistol framstycke 5) Avtryckarbygel 6) Sprutpistol bakstycke 7) Materialmängdreglage 8) Luftfilterkåpa 9) Nätsladd 10) Behållare 11) Luftslang 12) Ventil 13) Rengöringsbehållare 14) Rengöringsborste 15) Omröringsstav 16) Viskositetsmätbägaren 4

11 W 560 Maritim S Bearbetningsbara sprutmaterial Lösningsmedelshaltiga och vattenbaserade lackfärger, lasyrer, grundfärger, 2-komponents lacker, klarlacker, täcklacker för fordon, betsar och träskyddsmedel. Antifouling Icke-bearbetningsbara sprutmaterial Väggfärger (dispersionsfärger), lacker och syrahaltiga sprutmaterial. Sprutmaterial med en flampunkt under 21 C. Förberedelse av sprutmaterialet Se upp för de faror som kan orsakas av det material som sprutas ut och beakta påskrifter på behållarna eller anvisningarna från materialtillverkaren. Färgerna måste oftast förtunnas före användning av sprutpistolen. Anvisningar för sprutfärdig spädning finns på färgburken eller på det tekniska databladet från färgtillverkaren (t.ex. på internet). Annars kan du använda uppgifterna i nedanstående viskositetstabell som riktvärden. Mätning av viskositet (fig. 2) 1. Rör om sprutmaterialet ordentligt före mätningen. 2. Doppa mätbägaren för viskositet över kanten ned i sprutmaterialet. 3. Lyft upp mätbägaren och mät i sekunder hur lång tid det tar innan vätskeströmmen bryts av. Denna tid kallas "Utloppstid i sekunder". Viskositetstabell Sprutmaterial Utloppstid i sekunder Lösningsmedelsbaserade grundfärger Lösningsmedelsbaserade lackfärger Vattenbaserade grundfärger Vattenbaserade lackfärger Träskyddsmedel, betser, oljor outspädda Desinfektionsmedel, växtskyddsmedel outspädda Täcklacker för fordon Antifouling förtunna enligt tillverkarens anvisningar 5

12 S W 560 Maritim Idrifttagande Innan du ansluter utrustningen till nätet måste du kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på märkskylten. Skruva loss behållaren från sprutpistolen. Rikta in stigröret (fig. 3). Om stigröret står i rätt läge, kan innehållet i behållaren användas till nästan sista droppen. Vid arbeten på liggande föremål: Vrid stigröret framåt. (Fig. 3 A) Sprutarbeten på föremål högre än huvudhöjd: Vrid stigröret bakåt. (Fig. 3 B) Ställ behållaren på ett pappersunderlag och fyll på med det förberedda sprutmaterialet - skruva fast behållaren ordentligt på sprutpistolen. Koppla samman pistolens fram- och bakstycke (fig. 4). Ställ endast ifrån dig utrustningen på en jämn och ren yta. Annars kan utrustningen välta! Aktivera avtryckarbygeln. W 560 har en avtryckarbygel med 2 steg. På det första steget startar turbinen. Materialet matas fram om du trycker på avtryckarbygeln igen. Ställ in sprutbilden på sprutpistolen. Tre olika former på sprutstrålen kan ställas in på sprutpistolen, beroende på användning och objekt. Val av sprutbild Fig. 5 A = lodrät flatstråle för horisontella ytor Fig. 5 B = vågrät flatstråle för vertikala ytor Fig. 5 C = rundstråle för hörn, kanter och svåråtkomliga ytor Inställning av önskad sprutbild (fig. 6) Vrid luftkåpan (1) till önskad sprutbildsposition (pil) när kopplingsmuttern (2) är lätt åtdragen. Dra sedan åt kopplingsmuttern ordentligt igen. VARNING! Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln när du ställer in luftkåpan. Inställning av materialmängd (fig. 7) Fastställ materialmängden genom att vrida på reglaget på pistolens avtryckarbygel. - vrid åt vänster mindre materialmängd + vrid åt höger större materialmängd 6

13 W 560 Maritim S Sprutteknik Det som avgör sprutbilden är hur slät och ren ytan är före sprutningen. Förbehandla därför ytan noga och håll den fri från damm. Täck över de ytor som inte ska sprutas. Täck över gängor och liknande på sprutobjektet. Det är lämpligt att göra ett sprutprov på kartong eller liknande underlag för att få fram den lämpligaste inställningen på sprutpistolen. Viktigt: Börja utanför sprutytan och undvik brott i sprutslaget inom sprutytan. Rätt (fig. 8 A) Håll alltid sprutpistolen på ett jämnt avstånd, ca 5-15 cm, från sprutobjektet. Fel (fig. 8 B) Kraftig utveckling av färgdimma, ojämn ytkvalitet. Rör sprutpistolen jämnt på tvären eller uppåt och nedåt, beroende på sprutbildsinställning. Om sprutpistolen förs jämnt och stadigt erhålls en enhetlig ytkvalitet. Vid sprutmaterialbeläggning på munstycket (A) och luftkåpan (B) (fig. 9) - ska båda rengöras med lösningsmedel eller vatten. Driftavbrott upp till 4 timmar Stäng av utrustningen. Utrustningen ska rengöras genast vid bearbetning med 2-komponentslack. Avstängning och rengöring En fackmässigt utförd rengöring är förutsättningen för en felfri drift av färgsprutan. Om sprutan rengjorts på ett icke fackmässigt sätt, eller inte alls, gäller inte garantin. 1) Dra ur nätkontakten. Lufta behållaren vid längre uppehåll och när arbetet är avslutat. Detta kan göras genom att du snabbt skruvar upp och omedelbart därefter stänger behållaren eller genom att du drar i avtryckarbygeln och sprutar färgen i originalburken. 2) Ta isär pistolen. Tryck haken (fig. 4 B "klick") lätt nedåt. Vrid pistolens fram- och bakstycke mot varandra. 3) Skruva av behållaren. Häll tillbaka överblivet sprutmaterial i materialbehållaren. 4) Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (fig. 11, C). 5) Häll lösningsmedel eller vatten i behållaren. Skruva på behållaren. Använd endast lösningsmedel med en flampunkt på minst 21 C. 6) Sätt ihop pistolen igen (fig. 4). 7) Sätt i nätkontakten, starta utrustningen och spruta lösningsmedel eller vatten i en behållare eller på en trasa. 8) Upprepa proceduren tills klart lösningsmedel eller vatten kommer ut ur munstycket. 9) Stäng av utrustningen och dra ur nätkontakten. 10) Skruva av och töm behållaren. Dra ut stigröret med behållarpackningen. 11) Rengör stigröret med rengöringsborsten 7

14 S OBS! W 560 Maritim Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpistolen med vassa metallföremål. Luftningsslang och membran är endast till viss del beständiga mot lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av dem. 12) Dra av luftslangen (fig. 11 A, 13) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (14). Ta ur membranet (15). Rengör alla delar noggrant. VARNING! Håll aldrig pistolens bakstycke under vatten eller doppa ned det i vätska. Gör endast rent huset med en indränkt trasa. 13) Rengör sprutpistolen och behållaren utvändigt med en trasa dränkt i lösningsmedel eller vatten. 14) Lossa kopplingsmuttern, ta bort luftkåpan och munstycket. 15) Fyll på rengöringsbehållaren med lämpligt lösningsmedel. 16) Lägg ned luftkåpan, munstycket och munstyckspackningen i rengöringsbehållaren. Stäng till behållaren och skaka den väl. 17) Ta ut delarna och torka av dem. Hopsättning Aggregatet får endast användas när membranet (fig. 11 A, 15) är oskadat. Sätt membranet med stiftet uppåt på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset. Sätt försiktigt på ventillocket och skruva fast det. Sätt fast luftslangen på ventillocket och på nippeln på pistolhuset. Stick in munstyckstätningen (pos. 4) med spåret (skåran) framåt i munstycket (fig. 11 B). Sätt munstycket på pistolhuset och vrid tills du hittar rätt läge. Sätt luftkåpan över munstycket och dra åt med överfallsmuttern. För behållartätningen på stigröret underifrån och förbi fodret. Vrid samtidigt behållartätningen något. Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset. Tillbehör Tillbehörsbehållaren med lock gör det enkelt att byta färg. Locket gör att färgen inte torkar och att lösningsmedel inte dunstar. Komponentlista (fig. 11) Pos. Benämning Best.nr 1 Kopplingsmutter Luftkåpa Munstycke Munstyckstätning O-ring

15 W 560 Maritim S Komponentlista (fig. 11) 6 Materialmängdreglage komplett med fjäder Pistolframstycke kompl. med 800 ml behållare Luftfilterset Luftfilterkåpa Behållartätning Stigrör Behållare med lock Luftslang Ventillock Membran Rengöringsbehållare Viskositetsmätbägaren Rengöringsborste Omröringsstav Fett Det nya CLICK&PAINT SYSTEM med fler spruttillsatser och tillbehör är rätt verktyg för alla arbeten. i Vi rekommenderar inte att använda W 560 tillsammans med WallPerfect spruttillsats. Tillbehör (ingår inte i leveransen) Benämning Best.nr 800 ml behållare med lock Förhindrar att färgen torkar och att lösningsmedel avdunstar HVLP handtagsförlängning För att underlätta beläggning av tak och liggande föremål Brilliant spruttillsats inkl. 600 ml behållare Optimerat munstycke och luftstyrning för glänsande ytor Perfec Spray spruttillsats inkl. 800 ml behållare För snabbt färgbyte. För mellanstora och större objekt och möbler Spruttillsats för små mängder inkl. 250 ml behållare För filigrana objekt, detaljerade och kreativa arbeten Perfec Spray spruttillsats inkl ml behållare För arbeten på större objekt som trähus, garagedörrar, etc Spruttillsats för detaljarbeten och väremeelement inkl. 600 ml behållare För ställen som är svåra att nå, t.ex. värmeelement, skåphörn, nischer, etc För ytterligare information om WAGNERS produktutbud för renovering,se 9

16 S W 560 Maritim Underhåll VARNING! Använd aldrig utrustningen utan luftfilter, smuts kan sugas in och påverka driften. Byt luftfilter när det blivit smutsigt (fig. 10). Dra ur nätkontakten före bytet. Applicera rikligt med fett (bifogas) på O-ringen i pistolens framstycke efter rengöringen för enklare montering av pistolen. (Fig. 11, 5) Störningsavhjälpning Störning Orsak Åtgärd Inget sprutmaterial Munstycket igentäppt kommer ut ur Stigröret igentäppt munstycket Inställningsskruven för material mängd vriden för långt åt vänster (-) Stigröret löst Ingen tryckbildning i behållaren Sprutmaterial droppar Munstycket löst efter ur munstycket Munstycket utslitet Munstyckstätningen utsliten Uppbyggnad av För grov finfördelning sprutmaterialrester på luftkåpa, munstycke eller nål Sprutmaterialet har för hög viskositet För stor materialmängd Inställningsskruven för material mängd vriden för långt åt höger (+) Munstycket förorenat Luftfiltret kraftigt nedsmutsat För låg tryckbildning i behållaren Rengör Rengör Vrid åt höger (+) Sätt i röret Dra åt behållaren Dra åt Byt ut Byt ut Rengör Förtunna Vrid inställningsskruven för materialmängd åt vänster (-) Rengör Byt ut Dra åt behållaren 10

17 W 560 Maritim S Störning Orsak Åtgärd Sprutstrålen pulserar Sprutmaterialet i behållaren Fyll på börjar ta slut Byt ut Luftfiltret starkt nedsmutsat Sprutmaterial För mycket sprutmaterial Vrid inställningsskruven gardinbildning pålagt för materialmängd åt vänster (-) För mycket dimma För stort avstånd till Minska sprutavståndet från sprutmaterial sprutobjektet (overspray) För mycket sprutmaterial Vrid inställningsskruven pålagt för materialmängd åt vänster (-) Färg i luftslangen Membranet igensatt Rengör membranet Membranet defekt Byt membran Miljöskydd Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören. Viktiga anvisningar om produktansvaret! Till följd av en sedan den 1 januari 1990 gällande EU-förordning har tillverkaren endast ansvar för sin produkt, då alla delar härstammar från tillverkaren eller har godkänts av denna, samt då utrustningen har monterats och används korrekt. Vid användning av tillbehör eller reservdelar från andra leverantörer kan tillverkarens ansvar helt eller delvis bortfalla. 11

18 S W 560 Maritim 2 års garanti Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto). Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar. Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall. Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från WAGNER. Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete. Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person-, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman. Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik. Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation. 12

19 W 560 Maritim S PS CE Försäkran Vi intygar och ansvarer för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: 2006/42/EG; 2004/108/EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG Använta harmoniserade normer: EN :2006; EN :1995+A1:2001+A2:2005; EN :2006; EN :1997+A1:2001; EN 50366:2003+A1:2006; EN :1998+A1:2002+A2:2003; EN :2000 i.v. T. Jeltsch Senior Vice President Global Product Strategy & Planning i. V. J. Ulbrich Vice President Engineering Dokumentationsansvarig J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf 13

20 S D J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf Hotline / (0) 75 44/ B Wagner Spraytech Belgie Veilinglaan Meise-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf Les Ulis Cedex (0) DK/S Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ E-Coreco s.r.o. Na Roudné Plzen W 560 Maritim E J. Wagner Spraytech Ibérica S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molins de Rei (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servisa: GMA Elektromehanika d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 115, Ljubljana 1000/Slowenien +386(1)/ (1)/ H Magyarországi szerviz Hondimpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industriestraße Altstätten PL PUT Wagner Service ul. E. Imieli Swietochlowice +41/71/ /71/ SK NL Phobos Corporation Spol.r.o Stanicna 6, Sala Slowakei +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. De Heldinnenlaan MB Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Main Road Middleton Cheney OX17 2ND Part. No /2012_RS Copyright by J.Wagner GmbH +48/32/ /32/ HR Adresa servisa: EL-ME-HO Horvatinčićev put Rakov Potok/Kroatien / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd., Kevlar Close, Braeside, VIC 3195/Australia +61/3/ /3/ Vi påtar oss inget ansvar för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten att utföra ändringar. 14

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5

W 600 WoodPerfect S 3 4 a b A B 5 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 600 WoodPerfect S S W 600 WoodPerfect 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 600 WoodPerfect S 3 4 a A b B 5 S W 600 WoodPerfect 7

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

2 års garanti W 867 E S

2 års garanti W 867 E S 2 års garanti W 867 E S 11 12 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 19 18 20 17 16 15 13 14 28 27 26 24/25 23 22 30 21 31 29 d W 867 E c e A B f g 3 2 1 h i 1 2 A B C j 20-30 cm A B C k 5 18 4 3 2 1 6 19 11A 11B 12 C 7

Läs mer

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE S 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 . W 450 SE S Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol. Du har

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Perfect Spray 800 spruttillsats S

Perfect Spray 800 spruttillsats S 2 års garanti Perfect Spray 800 spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 800 Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Brilliant spruttillsats S

Brilliant spruttillsats S 2 års garanti Brilliant spruttillsats S 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 16 Brilliant S Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta

Läs mer

Spruttillsats för små mängder

Spruttillsats för små mängder 2 års garanti Spruttillsats för små mängder S 1 2 1 A 3 4 6 5 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 16 Spruttillsats för små mängder Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

2 års garanti W 640 S

2 års garanti W 640 S 2 års garanti W 640 S 1 3 4 5 6 1/2 7 8 9 12 11 13 10 2 a b 0209058 0050342 3 4 a b 5 6 A B 7 8 A B C 2 9 10 1 - + 11 5-15 cm 12 a b 13 A B 14 6 7 1 2 3 4 5 13 12 8 11 9 10 W 640 S Var god läs denna bruksanvisning

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 560

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 560 Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 560 W 560 8 6 5 4 3 13 1/2 7 11 Originalbetriebsanleitung 9 14 12 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 10 W

Läs mer

Spruttillsats för värmeelement

Spruttillsats för värmeelement 2 års garanti Spruttillsats för värmeelement S 1 1B 1A C 1A 15 1B 16 17 2 A C B 3 4 A B 5 A B 6 18 Spruttillsats för värmeelement S Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT SPRUTTILLSATS wagner-group.com a 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Brilliant Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. Tapetnedångare W 15 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. Tapetnedångare W 15 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare S 4 5 6 7 8 9 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse du papier peint WARRANT Y Behangafstoom-apparaat

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 I-Spray

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 I-Spray Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti WallPerfect W 665 I-pray 1 översikt 11 9 8 7 6 10 5 4 3 1/2 17 18 12/13 14 15 20 19 16 2 3 4 a b A B 5 Click 6 7 1 A 9 8 20-30 cm a + b 10 11

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 670 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 670 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C 13

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti

Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti HVLP handtagsförlängning S 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 S Handledning Läs denna bruksanvisning innan förlängningen tas i

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 610 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 610 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti S S 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 S 3 4 a A b B 5 S 6 7 1 2 A B C 8 9 a b 10 11 S 12 5 8 18 4 3 2 1 2 3 4 12 B 12 A 6 7 C 13 14

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Flexio 585 I-pray Flexio 585 I-pray överikt 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect Flexio 585 I-pray 5-5 cm A B C D + I-pray 20-30

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. PowerRoll System Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti PowerRoll System S a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 S HJÄRTLIGT TACK FÖR

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA STANDARD SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA STANDARD SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA TANDARD PRUTTILLAT wagner-group.com a 15 8 7 1 A 1 2 3 1 B 4 5 6 1A 13 12 14 9 C 1B 2 10 3 4 11 A B 6 5 A B C tandard Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

2 års garanti. WallPerfect I-Spray 1300 spruttillsats

2 års garanti. WallPerfect I-Spray 1300 spruttillsats 2 års garanti WallPerfect I-pray 1300 spruttillsats WallPerfect I-pray 1300 a 1 2 3 4 5 6 7 1A 15 8 9 10 16 C 14 11 17 12 13 1 A 20-30 cm B WallPerfect I-pray 1300 1 2 3 4 5 4 3 2 1 WallPerfect I-pray

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

WOOD&METAL EXTRA DETAIL SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA DETAIL SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA DETAIL PRUTTILLAT wagner-group.com a 1 2 1 A 3 4 5 6 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Detail pruttillsats Handledning Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 140 P

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti W 140 P Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti W 140 P S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 10 S Vi gratulerar till ditt inköp av en WAGNER-sprutpistol. Du har köpt en märkesprodukt som behöver

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

2 års garanti. Rengöringstillbehör

2 års garanti. Rengöringstillbehör 2 års garanti Rengöringstillbehör S 7 2 6 1 3 9 4 5 8 1 Abb. A 2 Abb. B Abb. C Abb. D Abb. E Abb. F Abb. G Rengöringstillbehör S Läs noga igenom bruksanvisningen innan enheten tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna.

Läs mer

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9 D Allesschneider UNA 9 EN Universal slicer UNA 9 F I Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 E Cortadora de alimentos UNA 9 NL Allessnijder UNA 9 kärmaskin UNA 9 DK Multiskærer UNA 9 N Universal skjæremaskin

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

2 års garanti W 670 S

2 års garanti W 670 S 2 års garanti S S 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 S 3 4 a A b B 5 S 6 7 1 2 A B C 8 9 a b 10 11 a b S 12 5 8 19 4 3 2 1 6 7 2 3 4 12 B 12 A C 13 14 18 12 13 10 7 11 12 17 9 12 A 12 B 14

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. 2 års garanti. WallPerfect W 665 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti WallPerfect W 665 S S WallPerfect W 665 1 översikt 10 8 7 6 5 9 4 3 1/2 16 17 11/12 13 14 19 18 15 2 S WallPerfect W 665 3 4 a b A B 5 Click S

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning

Fastsättningsteknik. Nitverktyg MS 5. Bruksanvisning L Fastsättningsteknik Nitverktyg MS 5 Bruksanvisning Innehållsförteckning Hänvisningar till bruksanvisningen... 4 Varningar, hänvisningar och åtgärder i brukanvisningen... 5 Märkningar på nitverktyget...

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker.

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker. Utomhuskamin Manual (OBS! Spara den för senare användning) Modell M120 Nödvändigt verktyg (ej inkl.) VARNING FARA! Utomhuskaminen får ENDAST användas utomhus. Elda aldrig i utomhuskaminen, och låt den

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118

B R U K S A N V I S N I N G. Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 B R U K S A N V I S N I N G Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 1 Skruvdragare 14,4V, Li-Ion Artikelnummer 3110-1118 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

WALL EXTRA I-SPRAY 1300 SPRUTTILLSATS. wagner-group.com

WALL EXTRA I-SPRAY 1300 SPRUTTILLSATS. wagner-group.com WALL EXTRA I-PRAY 1300 PRUTTILLAT wagner-group.com Wall Extra I-pray 1300 a 7 8 5 4 3 2 1 1A 15 6 9 10 16 C 14 11 17 12 13 1 A 20-30 cm B Wall Extra I-pray 1300 1 2 3 4 5 6 7 6 5 5 1 4 3 2 Wall Extra I-pray

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 B R U K S A N V I S N I N G Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 1 Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer