4-ÅRSENKÄT. Välkommen till BVC! Information om hur svaren hanteras, anonymiseras och används för utvärdering. Datum: Denna enkät besvaras av:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4-ÅRSENKÄT. Välkommen till BVC! Information om hur svaren hanteras, anonymiseras och används för utvärdering. Datum: Denna enkät besvaras av:"

Transkript

1 4-ÅRSENKÄT Välkmmen till BVC! Inför 4-årsbesöket ber vi er att besvara ett antal frågr m er ch ert barns situatin. Syftet med detta är att kunna anpassa besökets innehåll efter det sm är aktuellt för just ert barn ch er familj. Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. När en sida är besvarad sparas detta ch du kan gå vidare till nästa sida. Om ifyllandet av enkäten avbryts innan den är avslutad, kan du senare frtsätta att fylla i de ännu besvarade sidrna. Försök att svara på alla frågr, men det är ckså möjligt att hppa över enstaka frågr. Det är helhetsbilden sm är viktig, inte svaren på någn enskild fråga. Det finns utrymme att kmmentera m ni vill förtydliga någt, eller ta upp någt sm är viktigt för er sm inte täcks av enkäten. Har ni frågr inför besöket? Kntakta gärna er sjuksköterska. Infrmatin m hur svaren hanteras, annymiseras ch används för utvärdering. Enkätsvaren sparas elektrniskt i en databas under ert barns tid på BVC, under ansvar av Stckhlms läns landsting. Svaren förvaras så att inte behöriga kan ta del av dem. Avsikten är att underlätta för sjuksköterskan att följa ert barns utveckling. När ert barn vid 6 års ålder skrivs ut från BVC raderas uppgifterna i databasen ch överlämnas således inte till sklhälsvården eller annan vårdgivare. Data från dessa enkäter kan kmma att sammanställs på gruppnivå för att beskriva barns hälsa i länet. Detta görs i så fall annymt, vilket innebär att inga individer eller familjer längre kan identifieras. Genm att svara på frågrna samtycker ni till att enkäten sparas elektrniskt under resten av tiden sm ert barn är inskrivet på denna BVC. Om ni ångrar samtycket till att enkätsvaren sparas i denna databas kan du när sm helst begära att de raderas. Du har ckså rätt att ta del av de uppgifter du lämnat till databasen ch att få rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter, i enlighet med persnuppgiftslagen. Det är frivilligt att fylla i enkäten. Om ni föredrar att genmföra 4-årsbesöket utan att svara på enkäten så meddela er sjuksköterska detta så genmförs besöket utan denna förberedelse. Om ni vill ha mer infrmatin m enkäten ch hur den hanteras så kntakta Barnhälsvårdsenheten i Stckhlm, Datum: Denna enkät besvaras av:

2 FAMILJEFÖRHÅLLANDEN Denna enkät besvaras av: (fler kryss kan sättas m ni fyller i gemensamt) mamma mamma pappa pappa annan, nämligen 4-åringen är flicka pjke vill ej svara Barnet br: (välj ETT alternativ) Med båda föräldrarna hela tiden Växelvis ungefär lika mycket hs båda föräldrarna Enbart hs mamma pappa annan Mest hs mamma pappa annan Annat bende, nämligen Födelseår, syskn under 18 år: syskn 1: (åååå) syskn 2: syskn 3: syskn 4: Om barnet br med båda föräldrarna hela tiden, hänvisas föräldrarna ni direkt vidare till nästa del sm handlar m FÖRSKOLA OCH KAMRATER. Annars följer: Om barnet br växelvis, mest med en förälder eller enbart med en förälder, men inte singelförälder: Vilka br tillsammans med barnet? FAMILJ 1 mamma pappa medförälder annan antal syskn FAMILJ 2 mamma pappa medförälder annan antal syskn

3 Om barnet br enbart med en förälder Har barnet kntakt med en annan förälder? ja nej Om nej: är du singelförälder? ja nej Singelföräldrar hänvisas till nästa del sm handlar m FÖRSKOLA. Om barnet br växelvis, mest med en förälder eller enbart med en förälder, men inte med singelförälder: Hur gammalt var barnet då ni separerade? år Vi har aldrig btt tillsammans Hur länge har barnet btt på det sätt sm hen gör idag? Alltid > 2 år 1 2 år 6 mån 1 år < 6 mån Hur fungerar barnets nuvarande bende? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Om ganska dåligt eller mycket dåligt: Barnet skulle ha glädje av mer umgänge med den andra föräldern? Ja Nej Barnet skulle må bra av mindre umgänge med den andra föräldern? Ja Nej Eventuella kmmentarer kring barnets bende?

4 FÖRSKOLA OCH KAMRATER Går barnet på förskla? Ja Barnet är på familjedaghem Barnet har ingen msrg utanför hemmet Barnet är på förskla / familjedaghem ungefär timmar per vecka. Hur tycker du/ni att barnet verkar trivas på försklan? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Hur skulle du/ni beskriva följande situatiner? Lugnt/lätt Oftast lätt Stökigt/ ledsamt/ tar lång tid Lämna barnet på mrgnen: Att hämta barnet på eftermiddagen/kvällen: Följande situatiner kan förekmma på förskla / i barngrupp. Har du/ni funderingar eller r kring hur detta fungerar för barnet? Övergångar mellan aktiviteter (t ex klä på sig, plcka undan, avsluta lek) Lek med flera barn samtidigt Vara ute ch leka Måltider eller vila Delta i samling Annat: Inga funderingar eller r Har persnalen uttryckt r kring barnet? Ja Nej Om Ja, beskriv gärna: Eventuella kmmentarer kring barnets situatin på försklan:

5 SKÄRMVANOR Använder ditt barn skärmar (för t ex tv-tittande, ipadspel, mbillek, Yutube eller tv-spel)? Aldrig eller nästan aldrig En timme eller mindre per dag > 1 timme 3 timmar per dag > 3 timmar per dag Blir det knflikter kring barnets skärmanvändning? Ofta Ibland Sällan eller aldrig Beskriv gärna: Känner du/ni r för barnets skärmanvändning? Ja Ibland Sällan eller aldrig Beskriv gärna:

6 HÄLSA OCH UTVECKLING Hur upplever du/ni barnets allmänna hälstillstånd? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Har ni haft kntakt med någn specialist angående barnets hälsa/utveckling sedan 3- årsbesöket? Nej Ja, med (ange t ex lgped, psyklg, läkare) Om Ja, beskriv rsaken till kntakten: Har du/ni funderingar kring någt av följande kring barnet? (flera alternativ kan markeras). Barnets uttal Barnets förståelse ch användning av språket Barnets humör Talettvanr, ptta eller blöja Barnets sömnvanr Barnets förmåga att anpassa sig till vardagsrutiner (påklädning, läggning, måltider, etc) Barnets matvanr eller aptit Barnets vikt Övervikt Undervikt Barnets förmåga att använda fingrar ch händer (t ex förmågan att greppa, rita, pyssla) Barnets rörelseförmåga (t ex springa, hppa, klättra, gå i trappa, hålla balans) Annat: Nej, inga funderingar Eventuella kmmentarer kring barnets hälsa/utveckling:

7 BARNETS BETEENDE OCH MÅENDE I OLIKA SITUATIONER Här följer några frågr m hur du/ni uppfattar barnets beteende ch mående i lika situatiner. Det är värdefullt m du/ni besvarar alla frågr, även m man inte är helt säker eller tycker att frågan verkar knstig. Helhetsbilden är viktigare än enskilda svar. Var vänlig markera det alternativ (Stämmer inte, Stämmer delvis eller Stämmer helt) sm du tycker passar bäst. Frågrna gäller barnets beteende de senaste 6 månaderna. Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt 1 Omtänksam, tar hänsyn till andra människrs känslr 2 Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge 3 Klagar fta över huvudvärk, nt i magen eller illamående 4 Delar gärna med sig till andra barn (t ex gdis, leksaker, pennr) 5 Har fta raseriutbrtt eller häftigt humör 6 Ganska ensam, leker eller håller sig fta för sig själv 7 Sm regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar 8 Orar sig över mycket, verkar fta bekymrad 9 Hjälpsam m någn är ledsen, upprörd eller känner sig dålig 10 Svårt att sitta stilla, rör ch vrider jämt på sig 11 Har minst en gd vän (kamrat) 12 Slåss/bråkar fta med andra barn eller mbbar dem 13 Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd 14 Vanligtvis mtyckt av andra barn 15 Lättstörd, tappar lätt kncentratinen 16 Nervös eller klängig i nya situatiner, blir lätt trygg 17 Snäll mt yngre barn 18 Säger fta emt vuxna 19 Blir retad eller mbbad av andra barn 20 Ställer fta upp ch hjälper andra (föräldrar, lärare, andra barn) 21 Kan stanna upp ch tänka sig för innan han/hn gör lika saker 22 Kan vara elak mt andra 23 Kmmer bättre överens med vuxna än med andra barn 24 Rädd för mycket, är lättskrämd 25 Fullföljer uppgifter, bra kncentratinsförmåga Eventuella kmmentarer:

8 SVÅRIGHETER Sammantaget, tycker du/ni att barnet har svårigheter med känslr, kncentratin, beteende eller med att kmma överens ch umgås med andra människr? Nej Ja, små svårigheter Ja, klara svårigheter Ja, allvarliga svårigheter Om nej, gå vidare till nästa sida. Om ja, var snäll ch besvara följande: Hur länge har svårigheterna funnits? Mindre än 1 månad 1-5 mån 6-12 mån Längre tid Oras eller lider barnet av svårigheterna? Inte alls Bara lite Ganska mycket Väldigt mycket Stör svårigheterna barnets vardagsliv på någt av följande mråden? Inte alls Bara lite Ganska mycket Väldigt mycket Hemma / i familjen: På försklan: I andra situatiner:

9 FÖRUTSÄTTNINGAR I FAMILJEN OCH NÄTVERKET Familjen ch nätverket är viktiga resurser för barn. Följande frågr handlar m hur nätverket ser ut ch fungerar. Om man kryssat i singelförälder, gå direkt till frågrna nedanför den streckade linjen. Vi föräldrar samarbetar ftast bra: Vi föräldrar kan stötta varandra i föräldraskapet: Vi föräldrar har förtrende för varandra: Att vara förälder är svårare än jag/vi trdde Det är ftast lätt för mig/ss att vara en bra förälder Det finns persner i mgivningen sm är ett stöd för mig/ss i föräldraskapet: Om du tänker på föräldraskapet den senaste månaden, kunde du/ni då umgås med barnet på ett sätt sm var rligt för både barn ch vuxen? Aldrig Sällan Ibland Ofta Väldigt fta Eventuella kmmentarer kring föräldraskapet / er situatin:

10 Är det någt annat sm BVC bör känna till? Ja Nej Om Ja: FRÅGOR OM VÅRDNADSHAVARE Frågrna m föräldrars ålder ch utbildning har betydelse för uppföljning ch utveckling av barnhälsvårdens verksamhet men inte för det enskilda mötet mellan barn, föräldrar ch sjuksköterskan på BVC. Ålder Förälder 1: Mamma år Pappa år Annan år Förälder 2: Mamma år Pappa år Annan år Högsta avklarade utbildning Förälder 1 Grundskla Gymnasium/yrkesskla Högskla/universitet (mindre än 3 år) Högskla/universitet (3 år eller mer) Förälder 2 Grundskla Gymnasium/yrkesskla Högskla/universitet (mindre än 3 år) Högskla/universitet (3 år eller mer) Annan Grundskla Gymnasium/yrkesskla Högskla/universitet (mindre än 3 år) Högskla/universitet (3 år eller mer) Tack för er medverkan!

3-ÅRSENKÄT. Välkommen till BVC! Information om hur svaren hanteras, anonymiseras och används för utvärdering. Datum: Denna enkät besvaras av:

3-ÅRSENKÄT. Välkommen till BVC! Information om hur svaren hanteras, anonymiseras och används för utvärdering. Datum: Denna enkät besvaras av: 3-ÅRSENKÄT Välkommen till BVC! Inför 3-årsbesöket ber vi er att besvara ett antal frågor om er och ert barns situation. Syftet med detta är att kunna anpassa besökets innehåll efter det som är aktuellt

Läs mer

SDQ och RHS Klinisk användbarhet i mötet med barn och unga som flytt

SDQ och RHS Klinisk användbarhet i mötet med barn och unga som flytt SDQ och RHS Klinisk användbarhet i mötet med barn och unga som flytt Eleonor Arén, samordnande sjuksköterska, Comos Kajsa Ådahl, projektledare, CHAP, Uppsala Universitet Cosmos asyl-och integrationshälsan

Läs mer

Frågeformulär till vårdnadshavare

Frågeformulär till vårdnadshavare Frågeformulär till vårdnadshavare Kod: (behandlare fyller i) Datum: (ÅÅMMDD) Innan du svarar på dessa frågor ska din behandlare ha gett dig information om den aktuella studien. Genom att svara på frågorna

Läs mer

Kupolstudien.se. Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare. 1. Vilken relation har du till ditt barn i årskurs 7? Mamma. Pappa.

Kupolstudien.se. Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare. 1. Vilken relation har du till ditt barn i årskurs 7? Mamma. Pappa. Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare 1. Vilken relation har du till ditt barn i årskurs 7? Mamma Styvmamma Fostermamma Pappa Styvpappa Fosterpappa Annat, vad? 2. Vem bor du med under större delen

Läs mer

Kupolstudien.se + + Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare. 1. Vilken relation har du till ditt barn i årskurs 9? Mamma. Pappa.

Kupolstudien.se + + Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare. 1. Vilken relation har du till ditt barn i årskurs 9? Mamma. Pappa. Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare 1. Vilken relation har du till ditt barn i årskurs 9? Mamma Styvmamma Fostermamma Pappa Styvpappa Fosterpappa Annat, vad? 2. Vem bor du med under större delen

Läs mer

Kupolstudien.se + + Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare. 1. Vilken relation har du till ditt barn som deltar i Kupolstudien? Mamma.

Kupolstudien.se + + Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare. 1. Vilken relation har du till ditt barn som deltar i Kupolstudien? Mamma. Bakgrundsinformation om dig som vårdnadshavare 1. Vilken relation har du till ditt barn som deltar i Kupolstudien? Mamma Styvmamma Fostermamma Pappa Styvpappa Fosterpappa Annat, vad? 2. Vem bor du med

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL VÅRDNADSHAVARE kupolstudien.se Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. Läsåret Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2015-2016 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Natallia

Läs mer

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-10-24 Södermalms Mntessriförsklas Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

KOMPISSAMTAL MED KLOKA UGGLAN

KOMPISSAMTAL MED KLOKA UGGLAN KOMPISSAMTAL MED KLOKA UGGLAN Din kmpis har en ny leksak sm du tycker är fin. Du frågar m du får titta på den men får ett nej. Du ser en kmpis viska till någn annan. Då tittar båda på dig. Du vill att

Läs mer

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Hardem försklan Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Hardem förskla är en plats där alla respekterar varandra. Där barn ch vuxna kan öppet framföra

Läs mer

Trollets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Trollets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (10) Rev 2018-02-28 Trllets plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Vänskapssamtal MED KLOKA UGGLAN

Vänskapssamtal MED KLOKA UGGLAN Vänskapssamtal MED KLOKA UGGLAN Din kmpis har en ny leksak sm du tycker är fin. Du frågar m du får titta på den men får ett nej. Du ser en kmpis viska till någn annan. Då tittar båda på dig. Du vill ta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 170622 Vår visin På Klippans förskla ska alla barn känna trygghet ch glädje. Alla är lika värdefulla ch respekterade avsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (13) Rev 2018-04-19 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

The Strengths and Difficul3es Ques3onnaire (SDQ)

The Strengths and Difficul3es Ques3onnaire (SDQ) The Strengths and Difficul3es Ques3onnaire (SDQ) Tobias Edbom Mia Danielson 2014-05- 27 SDQ Strengths and difficulaes quesaonnaire Ger en uppfafning om barns psykiska hälsa och möjlighet af följa över

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

METOD IPP METOD AICKO UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? PÅ PLATS!

METOD IPP METOD AICKO UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? PÅ PLATS! 18-06- 04 METOD IPP METOD AICKO METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS Hur? Var? Varför? Resultat? När ska det inte användas? UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? Elsa

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Lathund för inmatning av statistiskdata

Lathund för inmatning av statistiskdata 1(6) Lathund för inmatning av statistiskdata Kursivt: rapprteras in manuellt. Ej kursiverat= att tänka på/ hur det ska dkumenteras vid inmatning i jurnalen. Barnantal Antal inskrivna barn per varje åldersgrupp

Läs mer

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola Trygghetsplan för Trädgårdens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla skall alla känna sig välkmna ch delaktiga. De ska känna trygghet ch inflytande

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel:

Uppföljning. Nej. Ibland ombeds du skriva ett eget svar. Det är då markerat med en skrivande hand:?, se exempel: Uppföljning Om du inte längre ger stöd/vård till din närstående var då vänlig att endast besvara frågrna 1 till 11. Vi skulle även uppskatta m du vill ta tillfället i akt ch skriva någn kmmentar på den

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyköping 2019-03-01 Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling 2019 FÖRSKOLAN SAFFRANET 2019-03-01 Enligt Diskrimineringslagen SFS (2008:567) är förskllärare eller annan persnal inm försklan,

Läs mer

Trygghetsplan för Åbytorps förskola

Trygghetsplan för Åbytorps förskola Trygghetsplan för Åbytrps förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: I försklan läggs grunden för det livslånga lärandet. Det gäller i högsta grad lärandet m hur ska

Läs mer

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma.

Kupolstudien.se + + Alkohol, narkotika och tobak. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma. 1. Vem bor du med? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make Någon bror/styvbror Någon syster/styvsyster

Läs mer

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård Barn ch ungas delaktighet i samhällsvård Syfte: Öka delaktighet för placerade barn ch ungdmar Mål: Utarbetat en mall för DUS samtal (delaktighetsch utvecklingsstödjande samtal) Hur kan dessa samtal systematiseras

Läs mer

Förskolan Sjötomtens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Sjötomtens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Försklan Sjötmtens plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016/2017 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Lekar för din träningsgrupp - En lekbank för ledare där nästan ingen extra utrustning krävs, enjoy!

Lekar för din träningsgrupp - En lekbank för ledare där nästan ingen extra utrustning krävs, enjoy! Lekar för din träningsgrupp - En lekbank för ledare där nästan ingen extra utrustning krävs, enjy! Innehållsförteckning Intrduktin 3 Hur leder jag en lek på bästa sätt? 3 Namnlekar hälsa på varandra 5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Kvarngårdens Trygghetsplan

Kvarngårdens Trygghetsplan Kvarngårdens Trygghetsplan Likabehandlingsplan ch plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Trygghetsarbete handlar m att skapa en förskla sm är fri från kränkande behandling,

Läs mer

Vem? Andra jämnåriga i ett elevboende Andra jämnåriga i eget boende Själv

Vem? Andra jämnåriga i ett elevboende Andra jämnåriga i eget boende Själv 1. Hur ser din nuvarande boendesituation ut? Kryssa för alla personer du bor med, även om det är på deltid. Jag bor med: Mamma Fostermamma Pappa Fosterpappa Pappas sambo/maka/make Mammas sambo/maka/make

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Geneskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Genesklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen: Grundskla Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Grundskla a för planen Rektr

Läs mer

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-01-13 Södermalms Mntessriförsklas Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2018-06-13 Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling 2018 Niclaigårdens förskla En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solveigs förskolor AB

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Solveigs förskolor AB LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Slveigs försklr AB 2018-07-01 2019-07-01 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Förskla samt övrig verksamhet inm Slveigs

Läs mer

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen Inkmmande: Individ ch familjemsrgen Handläggare: Ansökan m insatser med stöd av scialtjänstlagen Jag ansöker m stöd i hemmet Beskrivning av vad jag behöver stöd med: Namn: Persnnummer: Telefnnummer: Du

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-10-24 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

BOKENS FÖRSKOLAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

BOKENS FÖRSKOLAS plan mot diskriminering och kränkande behandling BOKENS FÖRSKOLAS plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018-2019 1 (14) Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Bkens förskla läsåret 18/19 - Bakgrund 3 - Ansvarsfördelning 3 2. Visin ch värdegrund

Läs mer

Trygghetsplan för Hästens förskola

Trygghetsplan för Hästens förskola Trygghetsplan för Hästens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla känner alla, barn ch vuxna; sig sedda, trygga ch respekterade för den man är. Vad

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Egalias Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019

Egalias Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2019-02-26 Egalias Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2019 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Bråstorpskolans plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2018/19.

Bråstorpskolans plan mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2018/19. Bråstrpsklans plan mt diskriminering, kränkande behandling ch trakasserier 2018/19. Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen: Grundskla f-6 ch fritidshem Ansvariga för planens genmförande:

Läs mer

Föräldraenkät förskola Hur nöjd är Du med Ditt barns förskola/familjedaghem

Föräldraenkät förskola Hur nöjd är Du med Ditt barns förskola/familjedaghem 1 Föräldraenkät förskola Hur är Du med Ditt barns förskola/familjedaghem Det är viktigt att Du fyller i hela frågeformuläret. Det spelar ingen roll om det är barnets mamma eller pappa eller annan vårdnadshavare

Läs mer

Manual 3 år Instruktioner för nytt 3-årsbesök

Manual 3 år Instruktioner för nytt 3-årsbesök Manual 3 år Instruktioner för nytt 3-årsbesök Av: Projektgruppen för BVC-Elvis Hälsoundersökning och utvecklingsövervakning av 3-åringar görs av BHVsjuksköterskan och ska erbjudas alla barn. För de flesta

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder III Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder Här kommer det tredje frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur du har det tillsammans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

VALBO AIF Innebandy P09 Föräldramöte

VALBO AIF Innebandy P09 Föräldramöte VALBO AIF Innebandy P09 Föräldramöte Nteringar från föräldramötet den 9e ktber 2017 19:00 på VAIF s Kansli. Vi är 5 ledare kring laget denna säsng. Lars Grahn, Jennie Larssn, Bel Bergfrs, Martin Janssn

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Tala om vad Du och Ditt barn tycker om barnets förskola/familjedaghem!

Tala om vad Du och Ditt barn tycker om barnets förskola/familjedaghem! Januari 2004 Tala om vad Du och Ditt barn tycker om barnets förskola/familjedaghem! Denna frågeblankett har förskolepersonal i Göteborg utarbetat tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB). För vårt

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Engelsk-svenska försklan i Skanstull Sida 1 (13) Rev 2018-02-08 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb Ålands häls- ch sjukvård/åhs Barnrådgivningarna på Åland Bästa föräldrar, Enligt direktiv från Institutet för hälsa ch välfärd gällande verksamheten på barnrådgivningarna, ska 4 års besöket utvidgas. ÅHS

Läs mer

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering

Parkskolans plan mot kränkande behandling och diskriminering Parksklans plan mt kränkande behandling ch diskriminering HT2016/VT2017 - Med fkus på välmående ch trygga elever, med gda kunskaper Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Uppdrag Enligt 3 kap.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT Fråga Svarsalternativ 1 Hur mår du? Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Jag försöker vara vänlig mot andra.

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning november 2017

Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning november 2017 1 (10) Till samtliga deltagare vid Telö 17 seminarieövning 14 16 nvember 2017 Denna enkät är en del av utvärderingen av Telö 17. Enkäten delas ut till samtliga deltagare i seminarieövningen 14 16 nvember

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Att intervjua elever om hållbar utveckling

Att intervjua elever om hållbar utveckling Ämnesövergripande Grundskla åk 7-9 Mdul: Hållbar utveckling Del 3: Sklan ch eleverna mttagare av kunskap ch deltagare i förändring Att intervjua elever m hållbar utveckling Claes Malmberg, Högsklan i Halmstad

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Denna plan gäller skola och fritidshem.

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Denna plan gäller skola och fritidshem. Likabehandlingsplan ch Plan mt kränkande behandling Denna plan gäller skla ch fritidshem. På tar vi avstånd från alla frmer av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande behandling. Det gäller alla

Läs mer

Vilka är ni? Syfte med förmiddagen. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Erik Rova leg. Psykolog.

Vilka är ni? Syfte med förmiddagen. Rova & Sjögren. Rova & Sjögren. Erik Rova leg. Psykolog. Erik Rva leg. Psyklg Vilka är ni? Ungdmsmttagning Skla Prjekt Vuxenpsykiatrin Egen verksamhet erik@rvasjgren.se 070-2363200 LÅGAFFEKTIVT BEMÖTANDE 9.30 10.30 Teri ch principer Prblemskapande beteende Ansvarsprincipen

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Registerbeskrivning. Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse. EU:s dataskyddsförordning, 2016/679. Registerförare 23.5.

Registerbeskrivning. Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse. EU:s dataskyddsförordning, 2016/679. Registerförare 23.5. Registerbeskrivning Svensk-Österbttniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse EU:s dataskyddsförrdning, 2016/679 Registerförare 23.5.2018 1045136-6 Rådhusgatan 17 a 13 inf@samfundet.fi www.samfundet.fi

Läs mer