Sollefteå kommun KVALITETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sollefteå kommun KVALITETSPLAN"

Transkript

1 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 1 (16) 1. Kvalitetssäkring av sciala tjänster (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för att kvalitetssäkra sciala tjänster Årliga brukarundersökningar Ta tillvara frskning ch erfarenheter från t.ex. tillsynsmyndigheter Tjänstedeklaratiner Stöd till anhöriga Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Brukarundersökningar 90 % ska vara nöjda med den vård ch msrg sm ges Nöjdhetsindex i scialstyrelsens årliga brukarenkät Analys vid resultat understigande 90% Årlig undersökning Redvisas vid VÄN i mars Verksamhetsutvecklare Hantering av revisins ch tillsynsrapprter Utfrma tjänstedeklaratiner 75% av påtalade förbättringsmråden ska hanteras inm ett år Fastställa tjänstedeklaratiner för de mest vanligt förekmmande tjänsterna inm hemtjänst ch särskilt bende Antalet genmförda förbättringsåtgärder med anledning av tillsyns eller revisinsrapprt Antal utfrmade tjänstedeklaratiner Rutin för hantering av revisins ch tillsynsrapprter bör utfrmas Resultat för föregående år redvisas vid VÄN i mars Utfrma tjänstedeklaratiner Klart 2013 Resultat för föregående år redvisas vid VÄN i mars Verksamhetsutvecklare V. chef hemtjänst v. chef särskilt bende Anhörigstöd Individuellt anpassat stöd till anhöriga Antal anhöriga sm fått respektive inte fått stöd utifrån önskemål Analys av resultat för ställningstagande Klart 2012 Redvisas vid VÄN i mars Anhörigknsulent 1

2 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 2 (16) 2. Tillgänglighet (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för hur verksamheten ska göras tillgänglig Möjlighet för medbrgaren att nå lika prfessiner Möjlighet för medbrgaren att besöka verksamheten Tydlig ch lättillgänglig infrmatin m verksamheten Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Nåbarhet Besöka verksamheterna Tydliggöra tillgänglighet hs lika prfessiner utanför rdinarie arbetstid för medbrgaren Tydliggöra tillgängligheten i samtliga verksamheters lkaler Antal verksamheter med utfrmad rutin för tillgänglighet Antal verksamheter med utfrmad rutin för tillgänglighet i verksamhetens lkaler Infrmatin Mångfald i infrmatinsutbudet Tillgång till infrmatin på andra språk samt för funktinsnedsatta Verksamhetsvisa rutiner för tillgänglighet utanför rdinarie arbetstid Utfrma rutiner för tillgänglighet i verksamheternas lkaler Analys av behv av infrmatin på andra språk samt för funktinsnedsatta Klart 2012 Klart 2012 Klart 2013 Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars Verksamhetschefer Verksamhetschefer Nämndssekreterare 2

3 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 3 (16) 3. Samverkan ch samarbete (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för samverkan ch samarbete, internt ch externt Samverkansfrum mellan kmmun ch landsting Samverkansrutiner mellan kmmun ch landsting Interna samarbetsrutiner mellan beslutsfattare ch verkställare Samarbetsrutiner mellan kmmunens sciala nämnder Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Samverkansgrupper med landstinget Vårdplaneringsrutin (VPL) Att aktiv samverkan sker inm identifierade behvsmråden Att 80% av VPL genmförs av särskilda VPLhandläggare Antalet samverkansgrupper frtlöpande Resultat för föregående år redvisas vid VÄN i mars Andel genmförda VPL av VPLhandläggare Frtlöpande Resultat för föregående år redvisas vid VÄN i mars V.chef myndighetsutövning Egenvårdsrutin Gula mappen Samarbete i individärenden Att rutin utfrmas i enligt med föreskrift Att aktuellt scialt meddelande finns i gula mappen hs samtliga Att rutin finns sm tydliggör ansvar ch befgenheter Att rutin finns sm tydliggör hur infrmatin mellan beslutsfattare ch verkställare ska ske Att nätverksträff genmförs vid behv Förekmst av rutin Förekmst av scialt meddelande i gula mappen Förekmst av rutin Förekmst av rutin Antalet genmförda nätverksträffar Utfrma egenvårdsrutin Utfrma rutin sm tydliggör hur uppgifter ch beslut ska överlämnas mellan beslutsfattare ch verkställare Klart 2013 Rutin vid delegering från dsk till htpersnal Infrmatinsöverföring Internkntrll 2011 Redvisas vid VÄN i mars Redvisas internkntrllredvisning Redvisas vid VÄN i mars 2011 Redvisas vid VÄN i mars V chef hemtjänst V chef myndighetsutövning hemtjänst särskilt bende Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars V chef myndighetsutövning 3

4 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 4 (16) 4. Handläggning ch dkumentatin m.m. av ärenden sm rör enskilda (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för handläggning ch dkumentatin Rutiner för handläggning av ett ärende Rutiner för dkumentatin under handläggning ch under genmförandet av insatser Rutin för hur uppgifter lämnas mellan beslutsfattare ch verkställare Rutin för uppföljning ch utvärdering av insatser Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Handläggning av ärenden Scial dkumentatin Överlämnade av uppgifter ch beslut mellan beslutsfattare ch verkställare Uppföljning ch utvärdering Att rutiner finns sm tydliggör hur lika ärendetyper ska handläggas samt tidsramar Att rutiner för dkumentatin under handläggning ch genmförande av insatser finns Att rutin finns sm tydliggör hur uppgifter ch beslut ska överlämnas mellan beslutsfattare ch verkställare Att rutin finns sm visar hur uppföljning ch utvärdering av pågående insatser ska ske samt inm vilken tidsperid uppföljning ska ske Förekmst av rutin Förekmst av rutin Förekmst av rutin Förekmst av rutin Utfrma handläggningsrutin sm mfattar lika typer av ärenden samt tidsramar för handläggningstid Revidering av dkumentatinsrutin Utfrma rutin sm tydliggör hur uppgifter ch beslut ska överlämnas mellan beslutsfattare ch verkställare Utfrma rutin för hur ch när uppföljning ch utvärdering ska ske Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars V chef myndighetsutövning V chef myndighetsutövning hemtjänst särskilt bende V chef myndighetsutövning hemtjänst särskilt bende V chef myndighetsutövning 4

5 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 5 (16) 5. Fel ch brister (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för hur fel ch brister ska identifieras, dkumenteras, analyseras ch åtgärdas Rutin för hur fel ch brister ska identifieras, dkumenteras, analyseras ch åtgärdas Rutin för riskbedömning vid förändring i verksamheten Rutin för anmälan av allvarliga missförhållanden, Lex Sarah Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Hantering av uppmärksammade fel ch brister Riskbedömning vid förändring i verksamheten Att rutin finns för hur fel ch brister ska identifieras, dkumenteras, analyseras ch åtgärdas Att rutin finns för riskbedömning vid förändring i verksamheten Förekmst av rutin Utfrma rutin Redvisas vid VÄN i mars Förekmst av rutin Utfrma rutin Redvisas vid VÄN i mars Verksamhetsutvecklare Anmälan enligt Lex Sarah Att rutin finns för anmälan av allvarliga missförhållanden, Lex Sarah Förekmst av rutin Uppdatera nuvarande rutin Redvisas vid VÄN i mars Verksamhetsutvecklare 5

6 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 6 (16) 6. Synpunkter ch klagmål (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för hantering av synpunkter ch klagmål Rutin för mttagande ch hantering av synpunkter ch klagmål från enskilda Rutin för mttagande ch hantering av synpunkter ch klagmål från myndigheter ch rganisatiner Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Hantering av synpunkter ch klagmål från enskilda Hantering av synpunkter ch klagmål från myndigheter ch rganisatiner Att rutin finns för mttagande ch hantering av synpunkter ch klagmål från enskilda Att rutin finns för mttagande ch hantering av synpunkter ch klagmål från myndigheter ch rganisatiner Förekmst av rutin Revidering av gällande rutin Redvisas vid VÄN i mars Förekmst av rutin Utfrma rutin Klart 2012 Redvisas vid VÄN i mars Infrmatinssekreterare 6

7 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 7 (16) 7. Persnal ch kmpetensförsörjning (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer gällande persnal ch kmpetensförsörjning Rutiner för intrduktin Rutiner för bedömning av behv av kmpetensutveckling Rutin för kmpetensutveckling Rutin för bemanning för att utföra scialtjänstens uppdrag Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Intrduktin Övergripande intrduktinsplan med verksamhetsspecifika delar Förekmst Utfrma övergripande intrduktinsplan Översyn av verksamhetsspecifika intrduktinsplaner Redvisas vid VÄN i mars Verksamhetsutvecklare Respektive V chef Behv av kmpetensutveckling Kmpetensutveckling Bemanning Att kmpetensutveckling tas upp i medarbetarsamtal Struktur för hur behv av kmpetensutveckling ska åtgärdas Rutin för översyn hur bemanning stämmer överens med brukarens behv ch arbetsbelastning Genmförda medarbetarsamtal Genmförd kmpetensutveckling Synliggöra uppgiftsfördelning i SAM ang. kmpetensplaner Fastställa förslag till struktur Redvisas i samband med årlig uppföljning SAM Redvisas vid VÄN i mars Förekmst av rutin Utfrma rutin Klart 2013 Redvisas vid VÄN i mars 7

8 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 8 (16) 8. Upphandling av varr ch tjänster (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer gällande upphandling av varr ch tjänster Upphandlingsreglemente Uppföljning av ställda kvalitetskrav vid upphandling Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Upphandlingsreglemente Att upphandlingsreglementet är känt Om reglementet är känt Internkntrll 2012 Redvisas internkntrllredvisning Cntrller Kvalitetskrav vid upphandling Att rutin finns för uppföljning av ställda kvalitetskrav vid upphandling av enskild verksamhet Förekmst av rutin Utfrma rutin 2013 Redvisas vid VÄN i mars Eknm 9. Uppföljning ch utvärdering (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för uppföljning ch utvärdering Rutin för internkntrll Rutin för uppföljning av ch utvärdering av planering, genmförande, resultat ch utveckling Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Internkntrll Verksamhetsplanering Att rutin finns för hur internkntrllarbetet ska bedrivas Att övergripande mål i ledningssystem för kvalitet uppfylls Förekmst av rutin Utfrma skriftlig rutin 2012 Redvisas vid VÄN i mars Mål uppfyllelse Fastställa ledningssystem för kvalitet med kvalitetsplan 2011 Redvisas vid VÄN i mars Eknm 8

9 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 9 (16) 1. Bemötande av patienter (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer i bemötandet av patienter Rutin för bemötande av patient ch anhöriga Synpunkts ch klagmålshantering Tydlig ch lättillgänglig infrmatin m verksamheten Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Bemötande Synpunkts ch klagmålshantering 90 % ska vara nöjda med den vård ch msrg sm ges Patienter ch anhöriga sm lämnat synpunkt eller klagmål ska senast inm en vecka kntaktas av ansvarig Upplevelse av nöjdhet ch trygghet hs patienter ch anhöriga Antalet inkmna synpunkter Antalet inkmna klagmål Utfrma verktyg för mätning Klart 2012 Analys av åtgärdsbehv vid sammanställning Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars Frtlöpande redvisning till VÄN Sammanställning rapprteras 1 gång/år Infrmatinssekreterare Alla patienter ska ha fått Antal sm fått infrmatin infrmatin m landstingets patientnämnd/etiska nämnd Infrmatin Mångfald i infrmatinsutbudet Tillgång till infrmatin på andra språk samt för funktinsnedsatta Infrmatin i samband med inflyttning i särskilt bende Analys av behv av infrmatin på andra språk samt för funktinsnedsatta Klart 2013 Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars V chef sjuksköterskr Nämndssekreterare 9

10 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 10 (16) 2. Metder för diagnstik, vård ch behandling (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer för diagnstik, vård ch behandling Rutiner för hur nya metder inm diagnstik, vård ch behandling ska intrduceras ch implementeras Rutiner för hur fastställda metder ska tillämpas, följas upp ch revideras Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Intrduktin ch implementering av nya metder Att rutiner för medicintekniska prdukter finns Att nya metder inm hälsch sjukvård blir kända hs legitimerad persnal Att rutin finns Antalet nya metder sm införts Tydliggöra ansvar/rutin för bevakning av nya metder Klart 2012 Klart 2012 Redvisas vid VÄN i mars Redvisas vid VÄN i mars V chef HSL V chef SÄBO V chef SSK Tillämpning av fastställda metder Att hygienrutin finns ch tillämpas Att rutiner för avvikelsehantering finns Att rutin finns Antalet avvikelser Analys Redvisas vid VÄN i mars 10

11 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 11 (16) 3. Kmpetens (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer gällande kmpetens Rutiner för intrduktin Rutiner för bedömning av behv av kmpetensutveckling Rutin för kmpetensutveckling Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Intrduktin Övergripande intrduktinsplan med verksamhetsspecifika delar Förekmst Utfrma övergripande intrduktinsplan Översyn av verksamhetsspecifika intrduktinsplaner Redvisas vid VÄN i mars Verksamhetsutvecklare Respektive V chef Behv av kmpetensutveckling Kmpetensutveckling Att kmpetensutveckling tas upp i medarbetarsamtal Struktur för hur behv av kmpetensutveckling ska åtgärdas Genmförda medarbetarsamtal Genmförd kmpetensutveckling Synliggöra uppgiftsfördelning i SAM ang. kmpetensplaner Fastställa förslag till struktur Redvisas i samband med årlig uppföljning SAM Redvisas vid VÄN i mars 11

12 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 12 (16) 4. Samverkan ch samarbete (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer för samverkan ch samarbetet Samverkansfrum mellan kmmun ch landsting Samverkansrutiner mellan kmmun ch landsting Samverkansfrum mellan kmmun ch ambulanssjukvården Samverkansrutiner mellan kmmun ch ambulanssjukvården Interna samverkansfrmer mellan verksamheter ch prfessiner Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Samverkansgrupper med landstinget Vårdplaneringsrutin (VPL) Att aktiv samverkan sker inm identifierade behvsmråden Att rutin finns för samrdnad vårdplanering ch infrmatinsöverföring Antalet samverkansgrupper Frtlöpande Resultat för föregående år redvisas vid VÄN i mars Förekmst av rutin Frtlöpande Resultat för föregående år redvisas vid VÄN i mars Egenvårdsrutin Att rutin utfrmas i enligt med föreskrift Förekmst av rutin Utfrma egenvårdsrutin Klart 2013 Redvisas vid VÄN i mars Gula mappen Att rutin finns gällande gula mappen Förekmst av rutin Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars V chef sjuksköterskr Samverkansgrupp med ambulanssjukvård Samverkansrutiner mellan kmmun ch ambulanssjukvård Infrmatinsöverföring Att aktiv samverkan sker inm identifierade behvsmråden Antalet möten /år Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars Att rutiner finns utfrmade Förekmst av rutin Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars Att rutin finns sm tydliggör hur infrmatin mellan prfessiner ska ske Förekmst av rutin Vidareutveckla befintlig rutin Klart 2012 Redvisas vid VÄN i mars V chef sjuksköterskr V chef sjuksköterskr V chef sjuksköterskr myndighetsutövning hemtjänst särskilt bende 12

13 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 13 (16) 5. Riskhantering (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer vid riskhantering Rutin för hur fel ch risker ska identifieras, dkumenteras ch åtgärdas så att patientsäkerhet tillgdses Rutin för riskbedömning vid förändringar i verksamheten Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Hantering av uppmärksammade fel ch risker Att rutin finns för hur fel ch risker ska identifieras, dkumenteras ch åtgärdas Förekmst av rutin Utfrma rutin Klart 2013 Redvisas vid VÄN i mars V chef sjuksköterskr Riskbedömning vid förändring i verksamheten Att rutin finns för riskbedömning vid förändring i verksamheten Förekmst av rutin Utfrma rutin Redvisas vid VÄN i mars 13

14 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 14 (16) 6. Avvikelsehantering (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer för avvikelsehantering Rutiner för Lex Maria Rutin för mttagande, hantering ch återkppling av synpunkter ch klagmål från patienter, närstående ch persnal Rutin för avvikelsehantering Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Lex Maria Att rutiner finns för hantering av anmälan ch åtgärd enligt Lex Maria Att rutinen finns Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars Att rutin för avvikelsehantering finns Att rutin finns för mttagande ch hantering av synpunkter ch klagmål från enskilda Att rutinen finns Frtlöpande Redvisas vid VÄN i mars Förekmst av rutin Revidering av gällande 2011 Redvisas vid VÄN i mars rutin Avvikelsehantering Hantering av synpunkter ch klagmål från enskilda Infrmatinssekreterare 14

15 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 15 (16) 7. Försörjning av tjänster, prdukter ch teknik (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer för försörjning av tjänster, prdukter ch teknik Rutin för hantering av prdukter Upphandlingsreglemente Uppföljning av ställda kvalitetskrav vid upphandling Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Prdukthantering Rutiner för prdukter Antal rutiner för prdukter Översyn av befintliga alt. saknade rutiner 2013 Redvisas vid VÄN i mars Upphandlingsreglemente Att upphandlingsreglementet är känt Om reglementet är känt Internkntrll 2012 Redvisning internkntrllredvisning Cntrller Kvalitetskrav vid upphandling Att rutin finns för uppföljning av ställda kvalitetskrav vid upphandling av enskild verksamhet Förekmst av rutin Utfrma rutin 2013 Redvisas vid VÄN i mars Eknm 15

16 Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN Sidan 16 (16) 8. Spårbarhet (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer för spårbarhet Dkumentatinsrutin Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Dkumentatin Att rutiner för dkumentatin utifrån häls ch sjukvårdslagen finns Förekmst av rutin Framtagande av rutin Redvisas vid VÄN i mars 9. Egenkntrll, uppföljning ch erfarenhetsåterföring (SOSFS 2005:12) Framgångsfaktrer för egenkntrll, uppföljning ch erfarenhetsåterföring Rutin för återförande av verksamhetens innehåll ch resultat Natinella kvalitetsregister Aktivitet Målinriktning Vad ska mätas Behv av åtgärd Tidplan Uppföljning/redvisning Ansvarig Verksamhetsplanering Delta i natinella kvalitetsregister Att övergripande mål i ledningssystem för kvalitet uppfylls Att jämförelser ska leda till kvalitetsutveckling Mål uppfyllelse Antal kvalitetsåtgärder till följd av jämförelser Fastställa ledningssystem för kvalitet med kvalitetsplan Att analysera resultat för kvalitetsutveckling 2011 Redvisas vid VÄN i mars 2012 Redvisas vid VÄN i mars V chef sjuksköterskr 16

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering Scialförvaltningen

Läs mer

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN Nrrbttens läns landsting Giltigt fr m Versin: 7 Ersätter: 6 Sid nr 1 av ( 6) Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprcessen Dkumenttyp: Ledningssystem för systematiskt Upprättat av: Britta Svenssn

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Äldremsrgen Sida 1 (7) 2016-04-19 Handläggare Marj Tumi Telefn: 08-508 10 554 Uppföljning av scial msrg enligt scialtjänstlagen vid Ri vård- ch msrgsbende 2016

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården www.pwc.cm/se Revisinsrapprt Sllentuna kmmun Lars Högberg Certifierad kmmunal revisr 2014-10-01 Samverkan mellan kmmun ch landsting vid in- ch utskrivning inm den slutna häls- ch sjukvården Uppföljning

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2015

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Rio vård- och omsorgsboende 2015 Östermalms stadsdelsförvaltning Äldremsrgen Bilaga 1 Dnr 2015-269-1.2.1. Sida 1 (7) 2015-08-31 Handläggare Marj Tumi Telefn: 08-508 10 554 Uppföljning av scial msrg enligt scialtjänstlagen vid Ri vård-

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård ch msrg Vellinge Kmmun År 2017 2018-03-01 Helen Hanssn Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehåll Patientsäkerhetsberättelse Vård ch msrg... 1 Vellinge Kmmun...

Läs mer

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Göransson Arena AB

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Göransson Arena AB www.pwc.se Revisinsrapprt Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olssn, Cert. kmmunal revisr Erika Brlin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning... 2 1.3. Rekmmendatiner...

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Linnégårdens vård- och omsorgsboende 2014 Östermalms stadsdelsförvaltning Äldremsrgen Bilaga 1 Dnr 2014-299-1.2.1. Sida 1 (8) 2014-08-25 Handläggare Marj Tumi Tfn: 08-508 10 554 Uppföljning av scial msrg enligt scialtjänstlagen vid Linnégårdens

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kampementets vård- och omsorgsboende

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kampementets vård- och omsorgsboende Östermalms stadsdelsförvaltning Äldremsrgen Bilaga 1 Dnr 2014-298-1.2.1. Sida 1 (7) 2014-08-15 Handläggare Hanna Markkula Tfn: 08-508 10 133 Uppföljning av scial msrg enligt scialtjänstlagen vid Kampementets

Läs mer

Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder

Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder Östermalms stadsdelsförvaltning Äldremsrgen Bilaga 1 Sida 1 (8) 2015-02-09 Handläggare Kerstin Kullberg Telefn: 08 508 10 924 Uppföljning av scial msrg enligt scialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård-

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård ch msrg Vellinge Kmmun År 2018 2019-03-01 Helen Hanssn Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehåll Patientsäkerhetsberättelse Vård ch msrg... 1 Vellinge Kmmun...

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Gävle kommunkoncern 2018

Likabehandlingsplan för Gävle kommunkoncern 2018 Källa: DO Fyra steg sju diskrimineringsgrunder fem mråden Likabehandlingsplan för Gävle kmmunkncern 2018 Inledning Gävle kmmunkncerns gemensamma värdegrund; bemötande, kvalitet ch samarbete, är vägledande

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Innehåller instruktioner för hur du ska fylla i mallen Egenkontroll för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall

Innehåller instruktioner för hur du ska fylla i mallen Egenkontroll för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall Guide Innehåller instruktiner för hur du ska fylla i mallen Egenkntrll för elinstallatinsarbete EL-Inf i Växjö AB LINEBORGSPLAN 3, 352 33 VÄXJÖ 0470-72 40 30 SUPPORT@EL-INFO.SE 1 Inledning/Förrd 2 Företagets

Läs mer

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017 NOV 2016 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag ch direktiv för verksamhetsdelarna i ny rganisatin från januari 2017 Inriktning för ledarskapet Ledarskapet är en central del

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Arbetsrutin för digital signering

Arbetsrutin för digital signering 2019-02-19 1 (8) Vård- ch msrg Ansvarig Upprättad den Helen Hanssn Malmgren 2018-11-01 Upprättad av Reviderad den Helen Hanssn Malmgren 2019-02-19 Arbetsrutin för digital signering Under hösten 2018 infördes

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård ch msrg Vellinge Kmmun År 2016 2017-03-01 Helen Hanssn Malmgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehåll Patientsäkerhetsberättelse Vård ch msrg... 1 Vellinge Kmmun...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2017 Socialnämnden År 2017

Budget och verksamhetsplan 2017 Socialnämnden År 2017 Karlsbrgs kmmun Bilaga 12, SN 124, 2016-12-07 Budget ch verksamhetsplan 2017 Scialnämnden År 2017 Karlsbrgs kmmun, Strgatan 16, 546 82 Karlsbrg 0505-170 00 www.karlsbrg.se karlsbrg.kmmun@karlsbrg.se Karlsbrgs

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet Beskrivning av chef vid Karlinska Institutet Fastställd av universitetsdirektören Dnr Gäller från ch med 2017-03-01 Bilagr Detta dkument har följande bilagr kpplade till sig: Nr Beskrivning Karlinska Institutet

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskntret Tr Anderssn Klas Lind Theresia Ängarne Lindberg 2017-03-14 Dnr BOU 2017-213 Dnr BIN 2017-64 Bildningsnämnden Barn- ch ungdmsnämnden Genmlysning av elevhälsan i

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

SITHS rekommendationer för internt revisionsarbete

SITHS rekommendationer för internt revisionsarbete SITHS rekmmendatiner för internt revisinsarbete SITHS rekmmendatiner för internt revisinsarbete SITHS Plicy Authrity Revisinshistrik Versin Datum Författare Kmmentar 0.1 2016-03-17 Cathrine Anderssn Reviderat

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Rutin för dokumentation och journalföring, hälso-och sjukvård

Rutin för dokumentation och journalföring, hälso-och sjukvård 2018-03-01 1 (11) Omsrgsenheten Ansvarig Upprättad den Helen Hanssn Malmgren 2018-03-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Helen Hanssn Malmgren Rutin för dkumentatin ch jurnalföring, häls-ch

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ...

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ... mdell plan plicy prgram regel rutin rutin för arbete med kmmunalt aktivitetsansvar riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- ch utbildningsnämnden Beslutandedatum: 2017-06-13

Läs mer

Kvalitetsberättelse för omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun 2016

Kvalitetsberättelse för omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun 2016 Kvalitetsberättelse för mvårdnadsförvaltningen, Falu kmmun 2016 Scialtjänstlagen (SL) 3 kap. 3 säger: Insatser inm scialtjänsten ska vara av gd kvalitet. För utförande av scialnämndens uppgifter skall

Läs mer

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2016/856 Uppdrag m kvalitetsutveckling inm e-lärandemrådet vid Uppsala universitet Direktiv för fas 1 Beslutade av rektr 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ch förutsättningar 3 2 Uppdraget

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser Tidahlms kmmun Revisrena Revisinsplan 2016 för Tidahlms kmmun ch dess helägda blag ch stiftelser 1 Uppdrag Revisrerna är kmmunfullmäktiges, ch ytterst medbrgarnas rgan för kntrll av ch stöd till nämnderna

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM. Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX

SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM. Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX Vi kmmer att berätta m http://anhriga.se/nkaplay/barn-sm-anhrig/filmer-m-psykisk-halsa-ifamiljer/jhans-mamma-missbrukar-alkhl/

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Dnr: ST 2013/181-1.1 Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2013-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till

Läs mer

Förstudie om ekonomiskt bistånd

Förstudie om ekonomiskt bistånd Förstudie m eknmiskt bistånd Crnelia Björk, utredare FU i Väst/GR crnelia.bjrk@grkm.se www.grkm.se Förstudiens bakgrund Behv av ökat fkus på eknmiskt bistånd Medel från ESF Identifiera ett antal utmaningar,

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Brita Sohlin (M) Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret IF, Malung, kl. 12.00-14.00 Carina Albertssn (S), rdförande Jörgen Nrén (S) Brita Shlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjs, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner, handlingsplan Region Uppsala

Vårdrelaterade infektioner, handlingsplan Region Uppsala Gdkänt den: 2017-05-29 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Regin Uppsala Vårdrelaterade infektiner, handlingsplan Regin Uppsala Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte... 2 1.2 Uppföljning...

Läs mer

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4

4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 4.5. Sammanställning Psykiatriråd nummer 4 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr Granskningsrapprt Falu kmmun KPMG AB 2017-06-07 Antal sidr 7 Falu kmmun Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr KPMG AB 2017-06-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Bedömning om egenvård

Bedömning om egenvård Revisinsrapprt Bedömning m egenvård Nrrbttens läns landsting Hans Rinander Certifierad kmmunal revisr Maria Strömbäck Revisinsknsult Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund, uppdrag... 1 1.2.

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Redovisning av målstyrnings

Redovisning av målstyrnings FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Scialnämnd 2018-10-24 ÄRENDE 16 Dnr: SN 2018/147 Redvisning av målstyrnings Scialnämnden beslutar att gdkänna redvisningen av Nämndsmålen för 2019 efter redaktinella

Läs mer