SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN"

Transkript

1 SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN Fastställd av kmmunfullmäktige , 40 1

2 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva alternativ för alla barn ch elever. Verksamheten genmsyras av den kunskapssyn ch kvalitetstänkande sm kmmer till uttryck i lärplanerna. Verksamheten i försklr ch sklr skall förbereda våra barn ch ungdmar för vuxenlivet. Det sker genm att lärandet av kunskaper ch färdigheter håller en hög nivå, värdegrundsarbetet genmsyrar verksamheten samtidigt sm eleverna ges möjlighet till ansvar, inflytande ch engagemang. Så styrs sklan Natinella styrdkument sm skllag, lärplaner förrdningar ch allmänna råd samt kursplaner ch timplaner innehåller sklans natinella mål ch regleringar ch beslutas av riksdag ch regering. Sklplanen beskriver kmmunens inriktning ch pririteringar ch beslutas av kmmunfullmäktige. Av planen framgår vilka mråden kmmunfullmäktige har visiner m, vill priritera ch särskilt utveckla under innevarande mandatperid. Den lkala arbetsplanen är den enskilda sklans plan för att nå de natinella ch lkala målen. Rektr fastställer planen efter samråd med persnal, barn/elever ch föräldrar. Förutsättningar =( gestaltning) Grundläggande förutsättningar för bra pedaggisk verksamhet är Persnalens arbete i arbetslaget Individuella utvecklingsplaner Uppföljning, utvärdering samt analys ch återkppling Arbetslaget ch persnalens delaktighet är avgörande för utvecklingen av försklan/sklan ch barnens/elevernas resultat. För att delaktigheten skall öka krävs arenr där centrala frågr - arbetet med barnen/eleverna ch deras måluppfyllelse - kan diskuteras. Arenan för detta är arbetslaget, de vuxna i verksamheten, sm har ansvar för en definierad barn/elevgrupp. Ansvar - befgenheter resurser skall hållas samman ch rganisatinen skall präglas av tydlighet. Beslut ska fattas så långt ut i rganisatinen sm möjligt. Ett tydligt pedaggiskt ledarskap ch prfessinalism hs alla sm arbetar i verksamheten är fundament för hög kvalitet. Ett individuellt synsätt på varje barn ch elev är viktigt ch garanteras av de utvecklingsplaner sm skall följa barn ch elever under hela skltiden. Dessa fyller ckså en viktig funktin när det gäller att brygga över lika skeden under skltiden. 2

3 Individuella utvecklingsplaner i förskla ch skla är metder för att sätta varje barns ch elevs unika behv sm grund för det prfessinella pedaggiska arbetet. Dessa planer är utgångspunkt ch förutsättning för kntinuerlig planering ch uppföljning av varje barns/elevs lärande ch utveckling. Genm att de följer barnen ch eleverna under hela skltiden underlättar de övergången mellan förskla ch skla ch mellan de lika stadierna i sklan. Genm de individuella utvecklingsplanerna skapas förutsättningar för föräldrar att följa sina barns utveckling ch på ett aktivt sätt engagera sig i deras lärande. De ger samtidigt möjlighet ch utrymme för ett aktivt inflytande ch ansvarstagande för varje enskild individ. Uppföljning, utvärdering ch analys samt återkppling av försklans ch sklans arbete med barnen/eleverna är nödvändig för att nå hög måluppfyllelse ch ständig utveckling av det pedaggiska arbetet i förhållande till lärplanens mål. Föräldrarna har en viktig rll i sina barns utveckling ch lärande ch de skall på alla sätt ges stimulans ch möjlighet att engagera sig i sklverksamheten. Betyg ch skriftliga mdömen skall användas i den utsträckning sm det statliga regelverket så tillåter. Omdömen ger underlag för åtgärder på individnivå så att alla elever kan uppnå kunskapsmålen. Dessutm gäller följande Genm samverkan mellan de lika årskurserna från försklan till grundsklans slut (1-16 års perspektiv) säkerställs att alla barn ch elever ges förutsättningar för att uppnå kunskapsmål ch scial utveckling. Fritidshem för 6-12-åringar ingår i det samlade utbildningssystemet. De ska kmplettera sklan samt erbjuda barn en meningsfull fritid ch vara ett stöd i barnens utveckling. Sklbarnsmsrgen ch sklan ska tillsammans utgöra en helhet sm bidrar till barnens allsidiga utveckling ch lärande. Kmmunen har en ambitin att försklan ch sklan skall ha en persnaltäthet sm ligger i nivå med jämförbara kmmuner. Persnalens kmpetens ska säkerställas genm att 1,8 % av persnalbudgeten avsätts till kmpetensutveckling. Kmmunen skall sträva efter att erbjuda de minsta barnen/eleverna förskle- /sklverksamhet i närheten av sin bstad. Persnalen är försklans ch sklans viktigaste resurs. Det är viktigt att så str del sm möjligt av tilldelade medel går till verksamheten. Ändamålsenliga lkaler skall utnyttjas effektivt. Riktvärden för lkaler skall vara 8-10 kvm/barn i förskla 1-5 år, 10 kvm/elev i skla år F-6 ch 12 kvm/elev i skla år

4 Pririterade mråden utifrån lärplanerna I sklplanen redvisas tre pririterade mråden. Dessa grundar sig på resultat av genmförda enkätundersökningar, egentillsyn i försklr ch sklr samt föreslagna utvecklingsmråden i kmmunens kvalitetsredvisningar. Utveckling ch lärande, kunskaper Nrmer ch värden Barns ch elevers ansvar ch inflytande Verksamhetens uppdrag utifrån de pririterade mrådena Uppdraget innebär att de pririterade mrådena särskilt skall uppmärksammas när ledning ch persnal planerar, genmför ch följer upp arbetet i verksamheten. Utveckling ch lärande, kunskaper Försklans verksamhet skall präglas av en pedaggik, där mvårdnad, msrg, fstran ch lärande bildar en enhet. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten ch det lustfyllda lärandet ch ge barnen förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga. Verksamheten i sklan skall ge eleverna möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar ch stimulera viljan ch utveckla förmågan att söka kunskap, Eleverna skall lämna sklan med gtt självförtrende ch tillräckliga baskunskaper för sin frtsatta sklgång. Diagnstiska prv i år 2 ch natinella prv i år 3 skall utnyttjas sm underlag för individuella stöd så att alla elever lär sig grunderna i svenska ch matematik. De natinella prven i år 5 skall ligga till grund för en avstämning ch kntrll att alla elever har nått fastställda mål. Det innebär en frtlöpande kunskapsuppföljning under hela året så att de fastställda målen uppnås. En fördjupad analys av de natinella prven skall ligga till grund för åtgärder för att utveckla undervisningen, så att resultaten på de natinella prven förbättras. Alla elever skall ges möjligheter att lämna år 9 med gdkända betyg i alla ämnen. Knivsta sklr skall öka intresset för de naturvetenskapliga ämnena. Knivstas sklr skall arbeta aktivt med satsningar på barns hälsa, gda kstvanr ch fysisk aktivitet. För att tillvarata elevers specialintressen ska vissa timmars fördjupning erbjudas genm att ett antal centra inrättas, inm t ex språk, musik, ch/eller matematik/naturvetenskap. Införandet skall ske i den takt sm eknmin medger. 4

5 Nrmer ch värden Flickr ch pjkar skall ges samma möjlighet att utvecklas ch bli sedda utifrån sina förutsättningar. Verksamheten skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människr har lika värde berende av kön, scial ch etnisk bakgrund ch utvecklar respekt för allt levande. Försklan ch sklan ska vara en fysiskt ch psykscialt trygg plats för barn, elever ch persnal. Alla sm vistas i försklan/sklan skall känna trygghet ch trivsel ch uppleva ett scialt klimat sm skapar tilltr ch harmni. Mbbning ch kränkande behandling är acceptabelt ch skall mtarbetas på alla sätt. Kmmunen skall ha en kmmunövergripande handlingsplan mt mbbning ch kränkande behandling. Barns ch elevers ansvar ch inflytande Verksamheten skall utfrmas så att barn ch elever ges strt inflytande över sitt lärande ch sin arbetsmiljö samt insyn i de beslut ch i den rganisatin sm påverkar deras dagliga liv. Uppföljning ch utvärdering I Knivsta kmmun ska uppföljning ch utvärdering ske på alla nivåer. Bred medverkan ch delaktighet från persnal, barn, elever, ch föräldrar ska eftersträvas i det arbetet. Resultat ch analys av hur försklr ch sklr arbetat med sklplanens pririterade mråden redvisas i varje verksamhets kvalitetsredvisning per läsår ch i kmmunens årliga kvalitetsredvisning. 5

6 Bilaga Resultat av Sklplan 2004 I sklplan 2004 uttalas en ambitin att persnaltätheten i kmmunens i försklr ch sklr skall hävda sig väl med jämförbara kmmuner. Sedan kmmunens första sklplan beslutades 2004 har antalet barn i försklan ökat med nästan 40 % (från 607 barn 2004 till 788 barn 2007) ch ambitinen att öka persnaltätheten ch minska barngruppernas strlek har varit svår att förverkliga. Persnaltätheten i grundsklan har ökat någt men ligger ännu inte i nivå med jämförbara kmmuner. Det långsiktiga arbetet för en högre persnaltäthet ch mindre barngrupper kmmer att frtgå. I sklplan 2004 sägs att verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lkaler. Detta har resulterat i att all ny- ch mbyggnad av försklr ch sklr präglas av lkaleffektiva lösningar för att möjliggöra en ptimal verksamhet med hög måluppfyllelse. För att minska sårbarheten ch skapa lkal- ch persnaleffektiva försklr tillskapas i första hand försklr med fyra eller fler avdelningar i kmmunen. Rektrs uppgift sm pedaggisk ledare har stärkts. Det har möjliggjrts genm att försklans ch sklans verksamhet rganiserats i tre sklmråden med ett utökat administrativt stöd. För att säkerställa en frtsatt hög kmpetens hs persnalen i förskla ch skla har varje år avsatts mtsvarande 1,8 % av verksamhetens persnalbudget till kmpetensutveckling. Under periden har en genmgripande utbildningsinsats genmförts för samtliga persnalgrupper inm den kmmunala försklan ch sklan. Sedan hösten 2005 erbjuds alla elever busskrt, utifrån sklskjutsreglementets avståndskrav, till den skla man väljer inm kmmunen. I planen beskrivs kmmunens strävan att skapa lika prfiler i grundsklan. Detta har inte genmförts. I Sklplan 2004 ges uppdraget att etablera viss del av gymnasiesklans individuella prgram i kmmunen. Sedan läsåret 2005/2006 är det individuella prgrammet etablerat i kmmunen med gtt resultat. De elever sm inte uppnår behörighet till de natinella prgrammen på gymnasiet får plats på kmmunens individuella prgram. 6

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Digitalisering ch skla Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Vad menar vi med digitalisering av sklan? Digitalisering av prcesser för att rganisera utbildning Digitaliseringen av undervisning

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning

Kvalitetsrapport 2017/2018 Förskolor Sturefors- Sammanfattning Kvalitetsrapprt 2017/2018 - Sammanfattning Vår Visin: En förskla för alla där kunskap ch människr växer Engagemang- Kmpetens- Arbetsglädje Mål Linköpings kmmun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Intern rapport - Roller och ansvar

Intern rapport - Roller och ansvar Intern rapprt - Rller ch ansvar Försklan Barn- ch utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Versin 2 (13) Barn- ch utbildningsförvaltningen Förrd Utvecklingsmrådet Arbetslagets ansvar Förskllärarnas ansvar,

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Barn & Skola Kunskap, utveckling, lärande KUL 1 Lå A v. betar, utvecklar. firjtfor/fsjtrhc/ utvecklar

Systematiskt kvalitetsarbete i Barn & Skola Kunskap, utveckling, lärande KUL 1 Lå A v. betar, utvecklar. firjtfor/fsjtrhc/ utvecklar Lidköpings kmmun Systematiskt kvalitetsarbete i Barn & Skla Kunskap, utveckling, lärande KUL Lå 206-207 Nrmer ch Värden A Inflytande ch Ansvar A v Nämnd Tar fler rapmu Nämnd ch analyserar t betar, utvecklar

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskntret Tr Anderssn Klas Lind Theresia Ängarne Lindberg 2017-03-14 Dnr BOU 2017-213 Dnr BIN 2017-64 Bildningsnämnden Barn- ch ungdmsnämnden Genmlysning av elevhälsan i

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6) Sid 1

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6) Sid 1 IUP-året Observatrielundens skla (åk 1-6) 020101 Sid 1 Höstterminen vecka 34-37 Lära känna veckr: För samtliga klasser Tema: Superschysst - Tillsammans Knkretisera likabehandlingsplanen med de sciala målen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kvalitetsredovisning Barn- och utbildning Gagnefs kommun läsåret 2016/2017

Kvalitetsredovisning Barn- och utbildning Gagnefs kommun läsåret 2016/2017 Kvalitetsredvisning Barn- ch utbildning Gagnefs kmmun läsåret 2016/2017 I Gagnefs kmmun lämnar alla elever sklan med gd självkänsla ch känner trygghet ch tillförsikt inför livet Innehållsförteckning Organisatin...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr Granskningsrapprt Falu kmmun KPMG AB 2017-06-07 Antal sidr 7 Falu kmmun Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr KPMG AB 2017-06-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019

Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019 Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019 Trygghetsarbetet i sklan BIG medverkar vid genmförandet av lektiner i det våldsförebyggande prgrammet, mentrer i våldspreventin (MVP), i en klass på Brgarsklan.

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ...

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ... mdell plan plicy prgram regel rutin rutin för arbete med kmmunalt aktivitetsansvar riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- ch utbildningsnämnden Beslutandedatum: 2017-06-13

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-01-13 Södermalms Mntessriförsklas Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM BILAGA 3 SID 1 (5) 2011-09-20 Pm KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas strlek ch sammansättning RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRING

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Vetlanda kommun Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan

Vetlanda kommun Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan Revisinsrapprt 2015/2016 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av styrning ch uppföljning av grundsklan Sammanfattning ch slutsatser...2 1. Inledning...4

Läs mer

Oxelösunds kommun Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan

Oxelösunds kommun Granskning av styrning och uppföljning av grundskolan Revisinsrapprt 2016 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Oxelösunds kmmun Oxelösunds kmmun Granskning av styrning ch uppföljning av grundsklan Sammanfattning ch slutsatser...2 1. Inledning...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sommarlust förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sommarlust förskola Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Barn- ch utbildningsförvaltningen Smmarlust förskla Främja, förebygg, upptäck ch åtgärda Planen visar försklans eller sklans arbete för att mtverka kränkande

Läs mer

Riktlinjer för placering vid skolenhet

Riktlinjer för placering vid skolenhet Riktlinjer för placering vid sklenhet Visin Prgram Plicy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning 1. Bakgrund ch lagrum a. Rimligt avstånd 2. Urvalskriterier

Läs mer

Tillgänglighetsplan Remiss

Tillgänglighetsplan Remiss Kmmunstyrelsen, prtkll 2018-09-19 15(27) 128 Dnr: KS 2018/350 Tillgänglighetsplan 2019 - Remiss Beslut Kmmunstyrelsens beslut Tillgänglighetsplan, enligt bilaga 128/2018, sänds på remiss till nämnder ch

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 170622 Vår visin På Klippans förskla ska alla barn känna trygghet ch glädje. Alla är lika värdefulla ch respekterade avsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Gröndalsskolans Elevhälsoplan

Gröndalsskolans Elevhälsoplan Gröndalssklans Elevhälsplan Läsår: 2017/18 Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga arbetet. Barnens ch elevernas behv av kunskaper, färdigheter, mtanke

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245

Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245 Remiss: Ny Tillgänglighetsplan Ärende 12 BN 2018/245 Sida 100 av 160 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-03 Dnr: BN 2018/245 Bildningsnämnden Remiss tillgänglighetsplan Förslag till beslut Bildningsnämndens

Läs mer

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649

Utökad gymnasieskola i Knivsta KS-2011/649 Göran Nilssn FÖRSLAG TILL BESLUT Kmmunstyrelsens rdförande 2011-11-01 Kmmunstyrelsen Utökad gymnasieskla i Knivsta KS-2011/649 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar att uppdra till Kmmunfastigheter

Läs mer

Valprogram för Centerpartiet i Älmhults kommun

Valprogram för Centerpartiet i Älmhults kommun Valprgram för Centerpartiet i Älmhults kmmun 2019-2022 Centerpartiets värderingar grundas på ett fritt ch tryggt samhälle. Det innebär att vi slår vakt m demkrati, mänskliga frich rättigheter, vi trr på

Läs mer

Trygghetsplan för Hästens förskola

Trygghetsplan för Hästens förskola Trygghetsplan för Hästens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla känner alla, barn ch vuxna; sig sedda, trygga ch respekterade för den man är. Vad

Läs mer

Uppdragshandling UTKAST LSG

Uppdragshandling UTKAST LSG B-Staffan Jsefssn, sklchef Uppdragshandling UTKAST LSG 061129 2006-11-20 Framtidens lärmiljöer i Majrna vägval inför framtiden? Krtsiktigt, långsiktigt? Mt bakgrund av våra lärplaner 2000-talets arbetssätt?

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-10-24 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Förskolan Sjötomtens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Sjötomtens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Försklan Sjötmtens plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016/2017 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 5. Anna Österman Anne-Christine Hillman. Dnr 2010/242 BUN.149. Barn- och ungdomsnämnden Tjänsteutlåtande Anna Österman Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 5 Barn- ch ungdmsnämnden Otasdffråg angående en uppföljningsmdell för att säkerställa att persnaltätheten ch andelen anställda med pedaggisk

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-10-24 Södermalms Mntessriförsklas Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Vallaskolans särskola i Sollefteå

Kvalitetsgranskning av Vallaskolans särskola i Sollefteå Valla särskla Kyrkvägen 7 881 34 Sllefteå 1 (15) Sllefteå kmmun Djupövägen 3 881 80 Sllefteå Kvalitetsgranskning av Vallasklans särskla i Sllefteå kmmun Sklinspektinens beslut Sklinspektinen har i Vallasklans

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola

Likabehandlingsplan för Tomtahills förskola Likabehandlingsplan för Alla barn skall känna sig trygga ch bemötas med respekt för sin egenart. Försklan skall vara en miljö sm är fri från förekmsten av diskriminering, trakasserier ch annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN S SID 1 (9) KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA LÄSÅRET 2006/2007 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN Maria försklr mfattar Timmermansgården, Repslagargatan 12A, Ragvaldsgatan 14, Bastugatan 52 ch från februari

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6)

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6) IUP-året Observatrielundens skla (åk 1-6) Pärm 2, 1:1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 Höstterminen vecka 34-37 Lära känna veckr: För samtliga klasser Tema: Superschysst

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Nyköping 2019-03-01 Plan mt diskriminering, trakasserier ch kränkande behandling 2019 FÖRSKOLAN SAFFRANET 2019-03-01 Enligt Diskrimineringslagen SFS (2008:567) är förskllärare eller annan persnal inm försklan,

Läs mer

Trygghetsplan för Åbytorps förskola

Trygghetsplan för Åbytorps förskola Trygghetsplan för Åbytrps förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: I försklan läggs grunden för det livslånga lärandet. Det gäller i högsta grad lärandet m hur ska

Läs mer

Förskolan Tullstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Förskolan Tullstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Sida 1 (15) Rev 2018-06-18 Försklan Tullstugans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget barn i försklan får utsättas

Läs mer

Kvarngårdens Trygghetsplan

Kvarngårdens Trygghetsplan Kvarngårdens Trygghetsplan Likabehandlingsplan ch plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Trygghetsarbete handlar m att skapa en förskla sm är fri från kränkande behandling,

Läs mer

Bun 15 Dnr 00062/ Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshern och pedagogisk omsorg

Bun 15 Dnr 00062/ Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor, fritidshern och pedagogisk omsorg ARVIDSJAURS KOMMUN kviesjavrien kmmuvdna Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Blad Barn- ch utbildningsnämnden 2016-03-14 22 Bun 15 Dnr 00062/2016 003 Riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående försklr,

Läs mer

Trygghetsplan för Duvans förskola

Trygghetsplan för Duvans förskola Trygghetsplan för Duvans förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På Duvans förskla ska alla känna sig trygga, sedda ch bli bemötta med respekt. Alla ska ha samma

Läs mer

Verksamhetsråd Sandeplanskolan

Verksamhetsråd Sandeplanskolan 2016-02-04 1 (5) Sandeplansklan Verksamhetsråd Verksamhetsråd Sandeplansklan Närvarande Vårdnadshavare: Magnus Manders, Mnica Pålssn, Ltta Åbjörnssn, Maria Klitte, Lena Nrell, Mattias Petterssn, Jenny

Läs mer

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola Trygghetsplan för Trädgårdens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla skall alla känna sig välkmna ch delaktiga. De ska känna trygghet ch inflytande

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2016/856 Uppdrag m kvalitetsutveckling inm e-lärandemrådet vid Uppsala universitet Direktiv för fas 1 Beslutade av rektr 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ch förutsättningar 3 2 Uppdraget

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling enhet 3 Oktber 2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3. Visin:

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer