Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen diarienummer KS 2011/0232

2 Innehåll 1. INLEDNING Syfte ch mål med riktlinjerna GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Lagar ch föreskrifter Genmförandet ska dkumenteras Handlingar enligt Scialtjänstlagen Förvaring ch tillgänglighet INDIVIDUELL PLANERING TILLSAMMANS MED DEN ENSKILDE Syfte Anvisningar för den individuella planeringen Arbetssätt ch dkumentatin för den individuella planeringen GENOMFÖRANDEPLAN Syfte Anvisningar för genmförandeplanen Arbetssätt ch dkumentatin i samband med uppföljning av genmförandeplanen DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET Syfte Anvisningar för de löpande sciala jurnalanteckningarna UPPFÖLJNING AV DOKUMENTATIONEN Syfte AVSLUT AV ÄRENDE ANSVAR OCH ORGANISATION Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

3 Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda kmmun 1. INLEDNING Dessa riktlinjer anger Törebda kmmuns anvisningar för individuell planering, dkumentatin ch uppföljning av genmförandet av insatser enligt scialtjänstlagen ch häls- ch sjukvårdslagen. Riktlinjerna gäller för de särskilda bendena i Törebda kmmun ch avser både ffentlig ch enskild verksamhet. Allmänna utgångspunkter Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i scialtjänstlagen m den enskildes självbestämmande ch delaktighet samt att de sciala tjänsterna ska präglas av helhetssyn, kntinuitet ch flexibilitet. Riktlinjerna följer Scialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:5) ch anger hur de praktiskt ska tillämpas inm äldremsrgen i Törebda kmmun. Riktlinjerna ligger till grund för ett samrdnat ch enhetligt dkumentatinssystem ch ska tillämpas på samtliga benden inm Törebda kmmuns äldremsrg. Riktlinjerna ska ingå sm en del i verksamheternas ledningssystem för systematiskt Kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Riktlinjerna avser ckså mvårdnadspersnalens genmförande ch dkumentatin kring allmän mvårdnad ch vardags rehabilitering. 1.1 Syfte ch mål med riktlinjerna Huvudmålet är att den enskilde sm kmmer i kntakt med Törebda kmmuns äldremsrg får ett värdigt liv ch upplever välbefinnande. Riktlinjen ska bidra till individens berende ch självständighet. Riktlinjerna syftar till att ge persnalen kunskap ch samsyn kring vilket arbetssätt sm ska gälla för individuell planering, dkumentatin ch uppföljning av genmförandet av insatser inm äldremsrgen i Törebda kmmun. Riktlinjerna ska säkerställa den enskildes rättsäkerhet genm att: alla brukare ges inflytande i planering, genmförande ch uppföljning av insatser, alla brukare erbjuds en individuell planering, alla brukare har en genmförandeplan sm beskriver hur insatserna ska genmföras, alla brukare har en verkställighetsakt där sciala jurnalanteckningar förs kntinuerligt för att kunna följa hur situatinen utvecklas för den enskilde, samt att genmförandet av insatserna följs upp kntinuerligt. alla brukare sm har kmmunal häls- ch sjukvård har en strukturerad dkumentatin sm beskriver behv ch insatser enligt HSL 18. Aktuellt hälstillstånd samt identifierade behvsmråden beskrivs enligt ICF (klassifikatin av funktinstillstånd, funktinshinder ch hälsa) samt åtgärder enligt KVÅ (klassifikatin av vårdåtgärder). Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

4 2. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 2.1 Lagar ch föreskrifter Skyldigheten att dkumentera regleras i den lagstiftning sm styr äldremsrgen. Handläggnings- ch genmförandeprcessen samt dkumentatin ch hantering av akter ch persnuppgifter styrs av bestämmelser i scialtjänstlagen (2001:453), förvaltningslagen(1986:223) ch ffentlighets- ch sekretesslagen (2009:400). Scialstyrelsen har därtill kmpletterat dessa bestämmelser med föreskrifter ch allmänna råd m dkumentatin vid handläggning av ärenden ch genmförande av insatser enligt SL, LVU, LVM ch LSS (SOSFS 2006:5) samt en handbk, m handläggning ch dkumentatin inm scialtjänsten (Scialstyrelsen, 2010), för att underlätta tillämpningen av regelverket. Dkumentatin inm häls- ch sjukvården regleras enligt Patientdatalagen 2008:355. Scialstyrelsen har dessutm meddelat föreskrifter m infrmatinshantering ch jurnal hantering i häls- ch sjukvård (SOSFS 2008:14). Scialstyrelsen har ett tillsynsansvar, för att granska att verksamheter inm bl.a. äldremsrgen, följer lagstiftning samt fullgör sina ålägganden. I Scialstyrelsens granskning av dkumentatin i genmförandet läggs str vikt vid att den enskilde får den hjälp sm beviljats i biståndshandläggningen, att det finns individuella planer med uppsatta mål, sm scialtjänstpersnal ch/eller häls- ch sjukvårdspersnal i samråd med berörd individ beslutat att uppnå, att uppföljning genmförs samt att jurnalanteckningar förs löpande. 2.2 Genmförandet ska dkumenteras Enligt scialtjänstlagen ska genmförandet av beslutade biståndsinsatser dkumenteras. Dkumentatinsskyldigheten gäller alla individuellt behvsprövade stöd-, vård- ch behandlingsinsatser (11 kap. 5 SL). Teamet (biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut ch sjukgymnast) ansvarar för att utreda behvet. Biståndshandläggaren fattar beslut m insatser enligt SL, legitimerade fattar beslut m åtgärder enligt HSL, teamet ansvarar för att utföraren får infrmatin m beviljade insatser/åtgärder ch tillräcklig infrmatin m den enskilde. Därefter ansvarar utföraren för att planera hur beviljade insatser/åtgärder ska genmföras ch att dkumentera detta. Genmförandet av en insats ska dkumenteras för att visa vad sm faktiskt görs ch hur situatinen för den enskilde utvecklas. Dkumentatinen ska utvisa åtgärder sm vidtas för den enskildes samt faktiska mständigheter ch händelser av betydelse för genmförandet av insatsen (Scialstyrelsen, 2010). Dkumentatinen ska utfrmas med respekt för den enskilde, vara tydlig samt innehålla tillräcklig, väsentlig ch krrekt infrmatin (SOSFS 2006:5). Vad det innebär beskrivs närmare nedan: Respektfull ta hänsyn till den enskildes integritet ch inte innehålla vidkmmande mdömen ch nedsättande eller kränkande uppgifter eller frmuleringar Krrekt uppgifterna ska bygga på ett krrekt underlag ch det ska framgå vem sm har lämnat uppgifterna. Det ska även framgå vad sm är faktiska mständigheter ch vad sm är bedömningar, samt vem sm gjrt en viss bedömning. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

5 Tillräcklig så att den säkerställer den enskildes rättssäkerhet ch möjlighet till insyn samt ger relevant infrmatin för att genmföra ch följa upp insatser. Väsentlig endast innehålla uppgifter av betydelse för det frtsatta arbetet ch sm visar hur situatinen för den enskilde utvecklar sig. Tydlig alla anteckningar ska vara sakliga, väl strukturerade, tydligt frmulerade, föras löpande, vara daterade ch signerade. 2.3 Handlingar enligt Scialtjänstlagen De handlingar sm upprättas eller inkmmer kring den enskilde ska hållas samman i en persnakt. En persnakt upprättas av biståndshandläggaren i samband med ansökan m insatser. Insatsernas genmförande ska dkumenteras i den verksamhet där insatsen utförs ch hållas samman i en s.k. verkställighetsakt av den verkställande enheten. Verkställighetsakten är en del av den persnakt sm upprättas. När insatserna avslutas sammanförs samtlig dkumentatin till persnakten. Om insatsen genmförs av enskild verksamhet upprättas en ny persnakt. Verkställighetsakten ska innehålla följande handlingar: Uppdrag från biståndshandläggaren innehåller uppgifter m den enskilde, biståndsbeslut, beviljade insatser ch vem sm fattat beslutet. Genmförandeplan sm anger hur den beslutade insatsen praktiskt ska genmföras. Sciala jurnalanteckningar genmförandet av beslutad insats ska dkumenteras frtlöpande. Om insats uteblir dkumenteras även detta här samt rsak till utebliven insats. Levnadsberättelse m sådan upprättats. Ev. inkmna handlingar t.ex. beslut m gdman. 2.4 Förvaring ch tillgänglighet Enligt lagstiftningen ska dkumentatin inm häls- ch sjukvården ch dkumentatin av sciala tjänster föras ch förvaras åtskilda. Anledningen till detta är att det är en skillnad mellan häls- ch sjukvårdsåtgärder ch sciala insatser samt att deras dkumentatin styrs av lika lagstiftningar (Patientdatalagen respektive scialtjänstlagen ch förvaltningslagen). Lagstiftningarna skiljer sig åt gällande regler för arkivering samt vem sm har skyldighet ch rättighet att dkumentera. Det är inte möjligt att utifrån någn frm av generella regler slå fast vad sm är insats enligt SL eller LSS respektive en åtgärd enligt HSL. När det gäller varje persn ch varje enskild insats får man ta ställning till m den är att anses sm en insats enligt SL respektive LSS eller åtgärd enligt HSL vid den tidpunkt då insatsen ges (Scialstyrelsen, 2010). De enskildas verkställighetsakter ska förvaras åtskilda. Verkställighetsakterna kan förvaras i samma pärm, men ska då srteras under lika flikar. Verkställighetsakten ska förvaras inlåst på enheten så att behöriga inte får tillgång den. Dkumentatin i datr ska på mtsvarande sätt säkras mt intrång ch skadegörelse. Dkumentatinen ska alltid finnas tillgänglig för den persnal sm har rätt eller skyldighet att dkumentera samt för dem sm behöver ta del av infrmatinen för att kunna utföra sitt arbete. Den enskilde har rätt att när sm helst få ta del av sin dkumentatin. Om den enskilde anser att någn uppgift är felaktig ska detta antecknas i jurnalanteckning- Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

6 arna. Den enskilde kan ge sitt samtycke till att en närstående eller företrädare får läsa dkumentatinen. Detta samtycke ska då dkumenteras i jurnalanteckningarna. 3. INDIVIDUELL PLANERING TILLSAMMANS MED DEN EN- SKILDE 3.1 Syfte Hur insatser/åtgärder praktiskt ska genmföras ska vara individuellt anpassade efter den enskildes behv, situatin ch önskemål. Det är därför viktigt att insatserna utfrmas ch genmförs tillsammans med den enskilde. Om den enskilde p.g.a. långt framskriden demenssjukdm eller av andra rsaker inte själv kan delta i planeringen bör en företrädare, närstående eller gd man företräda den enskildes intressen. Den individuella planeringen bygger på teamets samlade bedömning. Kntaktman ch den enskilde ch/eller dennes företrädare möts för att planera ch dkumentera hur hjälpen praktiskt ska genmföras ch följas upp. Detta dkumenteras i en genmförandeplan (se kapitel 4) samt i jurnalanteckningarna, där det nteras att en individuell planering genmförts ch att en genmförandeplan har upprättats (se kapitel 5). 3.2 Anvisningar för den individuella planeringen Samtliga enskilda ska erbjudas en individuell planering Arbetssätt ch dkumentatin för den individuella planeringen a) Beslut ch uppdrag från biståndshandläggaren mttags av den enhetschef sm tar emt alla beslut till särskilt bende. b) Den enhetschef sm tar emt uppdraget öppnar en verkställighetsakt. Jurnalanteckningar inleds med att dkumentera att uppdraget inkmmit samt målsättningen i biståndsbeslutet. c) Enhetschef för bendet sm ska verkställa beslutet dkumenterar när insatsen påbörjas ch det sm är av vikt i kntakten med den enskilde, närstående eller andra. Enhetschefen ansvarar för att levnadsberättelsen överlämnas till enskild/anhörig eller annan. Om möjligt bkas hembesök innan inflyttning för att skapa en bra övergång till det nya bendet. d) Om infrmatin m den enskildes situatin, förmågr ch behv inhämtas från närstående ch/eller andra yrkesgrupper ska detta antecknas i jurnalanteckningarna. e) Det team sm lämnar ifrån sig ansvaret ansvarar för att rapprtera till mttagande team (var ch en rapprterar till sin yrkesgrupp). De ser även till att Persnlig pärm med aktuella papper kmmer med till det särskilda bendet. f) I samband med inflyttning hälsas den enskilde välkmmen av den persnal sm tar emt. Infrmatin ges även m aktuella händelser på enheten. Kntaktmannen frtsätter sedan infrmatinen frtlöpande fram till ankmstsamtalet hålls. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

7 g) När den enskilde har flyttat in görs funktinsbedömningar/riskbedömningar inm två veckr. Arbetsterapeuten ansvarar för ADL-bedömning ch sjukgymnasten för förflyttningsbedömning. Riskbedömningar ch registreringar i kvalitetsregister (Senir Alert ch BPSD) görs av mvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med kntaktman. Samtliga bedömningar skrivs ut ch sätts in i Persnlig Pärm under respektive flik. Teamets samlade bedömning tas med till ankmstsamtalet. h) Kntaktmannen bkar ett möte för ankmstsamtal inm fyra veckr med den enskilde ch i förekmmande fall dennes närstående ch/eller företrädare. Dessutm deltar sjuksköterska, sjukgymnast ch arbetsterapeut sm kan tillföra kunskap eller ge förslag på åtgärder. i) Vid ankmstsamtalet kmmer teamet överens med brukaren m målsättningen för de insatser/åtgärder sm ska ges. Genmförandeplanen/vårdplan upprättas. Ett datum för uppföljning/utvärdering bkas. j) Tiden innan genmförandeplanen har upprättats förs utförliga jurnalanteckningar för att på så sätt skapa ett underlag för genmförandeplanen. k) Om förändringar uppkmmer i den enskildes situatin, förmågr ch/eller behv sm föranleder en förändring i planerade insatser ska genmförandeplanen uppdateras. 4. GENOMFÖRANDEPLAN 4.1 Syfte Den individuella planeringen, sm beskrivs i kapitel 3, ska utmynna i att en Genmförandeplan upprättas. Syftet med genmförandeplanen är att, med utgångspunkt i ett biståndsbeslut m särskilt bende ch målet för detta, beskriva hur insatserna praktiskt ska genmföras utifrån den enskildes specifika behv ch önskemål (Scialstyrelsen, 2010). Genmförandeplanen är ett viktigt planerings- ch arbetsinstrument med betydelse för såväl den enskilde, persnalen sm verksamheten. Genmförandeplanens betydelse för den enskilde: Tydliggör den enskildes behv ch önskemål kring hur insatserna ska genmföras ch bidrar till att stärka kntinuiteten i insatserna. Säkerställer den enskildes rättssäkerhet, att den enskilde får sina behv ch önskemål tillgdsedda. Möjliggör den enskildes delaktighet i att planera ch skapa struktur i sin vardag. Tydliggör den enskildes behv av vardagsrehabilitering, allmän mvårdnad ch scialt innehåll i dagen. Synliggör ett helhetsperspektiv kring den enskildes situatin. Möjliggör uppföljning ch justering av beviljade insatser. Genmförandeplanens betydelse för persnalen: Säkerställer arbetsmetder ch tydliggör förhållningssätt. Stärker rättssäkerheten för persnalen. Underlättar samrdning mellan persnal ch stärker kntinuitet i insatserna. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

8 Genmförandeplanens betydelse för verksamheten: Tydliggör planering av verksamheten. Tydliggör kmmunens/enhetens kvalitetsarbete. Möjliggör uppföljning ch tillsyn av verksamheten Anvisningar för genmförandeplanen Den enskilde ska ha en individuell genmförandeplan utifrån biståndsbeslut, teamets samlade bedömning ch den enskildes önskemål. Genmförandeplanen ska sammanställas inm fyra veckr från det att uppdraget påbörjats. Nedan följer en uppräkning av vad sm ska framgå av genmförandeplanen ch i de sciala jurnalanteckningarna: Infrmatin kring den enskilde ch den individuella planeringen Den enskildes persnuppgifter. Vilka persner sm deltg i den individuella planeringen (namn, titel eller relatin). Den äldres inflytande över planeringen. Datum då planen upprättades. Vem sm upprättat genmförandeplanen. Infrmatin kring insatserna Vilken eller vilka insatser sm ska genmföras. Vilka mål sm gäller för insatserna eller delar av dem. När insatsen/insatserna ska genmföras. Hur insatsen/insatserna ska genmföras. Infrmatin kring uppföljning När genmförandeplanen ska följas upp. Hur genmförandeplanen ska följas upp Arbetssätt ch dkumentatin i samband med uppföljning av genmförandeplanen a) Kntaktpersnen ansvarar för att genmförandeplanen följs upp, minst en gång per halvår, genm att ett särskilt uppföljningsmöte hålls tillsammans med den enskilde ch/eller företrädare. Från enheten deltar företrädesvis samma persner sm deltg i den individuella planeringen. b) På mötet samtalar man kring hur den enskildes situatin har utvecklats ch m det skett förändringar i behv, förmågr eller önskemål kring insatserna/åtgärdernas genmförande. c) Om det skett mindre förändringar kan ändringar göras i den aktuella planen. Det ska vara tydligt vad man ändrat från ch det nya tillägget/förändringen ska dateras ch signeras. d) Vid många eller större förändringar kan det vara bättre att upprätta en ny plan. Föregående genmförandeplan sparas i genmförandeakten. e) I jurnalanteckningarna ska det antecknas när uppföljningen genmfördes, vilka sm deltg, vad resultatet blev, m ch vilka förändringar sm gjrts i aktuell plan, m ny plan upprättats. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

9 5. DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET 5.1 Syfte Genmförandet av ett beslut m en insats ska dkumenteras frtlöpande i frm av sciala jurnalanteckningar (SOSFS 2006:5). Dkumentatinen ska visa vad sm faktiskt görs eller avvikelser från det sm planerats ch anledningen till avvikelsen samt hur situatinen för den enskilde utvecklas. Beslut ch åtgärder sm vidtas i ärendet samt faktiska mständigheter ch händelser av betydelse för genmförandet av insatsen ska dkumenteras (Scialstyrelsen, 2010). 5.2 Anvisningar för de löpande sciala jurnalanteckningarna Alla anteckningar i jurnalen ska vara daterade (år, mån, dag) samt föras kntinuerligt i krnlgisk rdning. Det ska även tydligt framgå vem (namn ch titel) sm iakttagit händelsen ch vidtagit insatsen. De sakförhållanden eller bedömningar sm legat till grund för insatsen bör ckså dkumenteras. Dkumentatinen ska vara strukturerad på ett enkelt, tydligt ch överskådligt sätt. Det ska vara lätt att hitta sökt infrmatin ch tydligt var lika uppgifter ska antecknas. Det innebär att strukturen ch rutinerna för vad sm ska dkumenteras måste vara känd ch förankrad i persnalgruppen. Vad sm ska dkumenteras i den sciala jurnalen berr på vilken insats det gäller ch mständigheter i det enskilda fallet. Nedan följer en uppräkning av sådan infrmatin sm dck alltid ska antecknas i den sciala jurnalen. Infrmatin kring ankmstsamtalet ch genmförandeplan sm upprättats: När genmförandeplanen upprättades, vilka sm deltg samt planerat datum för uppföljning/utvärdering av genmförandeplanen. På vilket sätt brukaren utövat inflytande över det praktiska genmförandet i genmförandeplanen. Om brukaren deltagit i upprättandet av planen eller inte. Om brukaren av någn anledning inte deltagit ska rsaken till det anges. Om brukaren nekat till upprättandet av en genmförandeplan ch i så fall brukaren behv av insatser ch hur de ska genmföras. När genmförandeplanen följts upp ch reviderats. Infrmatin kring insatserna När insatsen eller lika delar av insatsen har påbörjats. Om det inträffat mständigheter sm medfört att insatsen inte har kunnat genmföras sm planerat (brukar även benämnas sm utebliven insats från genmförandeplanen). Vad sm har kmmit fram av betydelse vid kntakter med brukaren eller andra sm har lämnat uppgifter i samband med upprättandet av genmförandeplanen. Vad sm har uppnåtts i förhållande till de uppsatta målen för insatsen. När insatsen avslutats eller ändrats ch av vilka skäl. Infrmatin kring brukaren Händelser sm är av betydelse för brukaren. Om brukarens situatin eller behv har förändrats. Om systematiska bedömningsinstrument har använts ch i så fall vilka. Om brukaren anser att någn uppgift i dkumentatinen är riktig. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

10 Infrmatin i samband med hantering av handlingar, anmälningar eller klagmål Om den enskilde berörs av ett ärende sm är självständigt från ett grundläggande ärende t.ex. ett individuellt tillsynsärende ska handlingen i fråga inte ingå i persnakten. Däremt bör det i jurnalen göras en anteckning m att den enskild berörs av ett sådant ärende. Om klagmål har förts fram mt genmförandet av en beslutad insats ch i så fall vilka eventuella åtgärder sm vidtagits. När en handling kmmit in eller upprättats. 6. UPPFÖLJNING AV DOKUMENTATIONEN 6.1 Syfte Uppföljning är en viktig del i en kvalitetsstyrd verksamhet. Den kan påvisa vad sm uppnåtts i relatin till satta mål samt syftar till att förbättra verksamheten. Genm uppföljning ch utvärdering får man reda på vilka mråden sm behöver utvecklas eller förbättras. 7. AVSLUT AV ÄRENDE När ett ärende avslutas ska en slutanteckning göras i den sciala jurnalen där även skälet till att ärendet avslutas ska anges (SOSFS 2006:5). Genmförandeakten rensas på kpir sm finns i flera exemplar samt interna meddelanden innan den överförs till arkivansvarig. Kmmunstyrelsen har yttersta ansvaret för arkivering. 8. ANSVAR OCH ORGANISATION Kmmunstyrelsen: Fastställer riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun ch uppföljning av genmförandet av insatser enligt scialtjänstlagen inm äldremsrgen i Törebda kmmun. Verksamhetschef: Ansvarar för att teamet sätter individuella mål ch följer måluppfyllelsen i verksamhetsuppföljningen. Ansvarar övergripande för att genmförandet av insatser dkumenteras ch följs upp. Ansvarar för uppföljning av riktlinjerna. Enhetschefer inm äldremsrgen: Ansvarar för att den enskildes mål ch de fastställda riktlinjerna följs. Ansvarar för att ge persnalen de förutsättningar sm behövs för gd dkumentatin: att msätta riktlinjerna i rutiner, att persnalen har kunskap m ch följer de anvisningar ch rutiner sm gäller, tydliggöra att dkumentatinen är en viktig del i arbetet, avsätta tid för persnalen att dkumentera ch läsa dkumentatin. Ansvarar för att insatserna planeras tillsammans med den enskilde ch/eller dennes närstående. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

11 Ansvarar för att alla enskilda har en verkställighetsakt sm förvaras enligt fastställda riktlinjer. Ansvarar för att alla enskilda har en genmförandeplan. Ansvarar för att genmförandeplanen hålls aktuell ch revideras vid förändringar. Alla genmförandeplaner ska följas upp minst en gång per halvår. Datum för när genmförandeplanen ska följas upp bkas vid den individuella planeringen. Ansvarar för att jurnalanteckningar förs kntinuerligt ch enligt fastställda lagar ch författningar samt fastställda riktlinjer. Ansvarar för egenkntrll/kvalitetsuppföljning av dkumentatinen. Ansvarar för att förbättringsåtgärder vidtas vid brister i dkumentatinen. REFERENSLITTERATUR Förvaltningslagen (1986:223) Häls- ch sjukvårdslagen (1982:763) Offentlighets- ch sekretesslagen (2009:400) Patientdatalagen (2008:355) Scialtjänstlagen (2001:453) SOSFS 2006:5 Scialstyrelsen föreskrifter ch allmänna råd. (2006). Dkumentatin vid handläggning av ärenden ch genmförande av insatser enligt SL, LVU, LVM ch LSS. Stckhlm: Scialstyrelsen. Scialstyrelsen (2010). Handläggning ch dkumentatin inm scialtjänsten. Stckhlm: Scialstyrelsen. Törebda Ann-Sfie Eklund Karlssn Enhetschef Ulrika Berglund Enhetschef Rutinen/riktlinjen sparas ch finns: Intranät ch diariet. Bx VÄXEL kmmunen@trebda.se

Riktlinje för genomförande av uppdraget Särskilt boende

Riktlinje för genomförande av uppdraget Särskilt boende RIKTLINJE 1(12) RIKTLINJE 2(12) Innehåll RIKTLINJE FÖR GENOMFÖRANDE AV UPPDRAGET SÄRSKILT BOENDE... 1 1. INLEDNING... 3 Allmänna utgångspunkter... 3 1.1 Syfte och mål med riktlinjen... 3 2. GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Riktlinje för Social dokumentation Vård- och omsorg Töreboda Kommun

Riktlinje för Social dokumentation Vård- och omsorg Töreboda Kommun RIKTLINJE 1(12) Riktlinje för Social dokumentation Vård- och omsorg Töreboda Kommun RIKTLINJE 2(12) Innehåll RIKTLINJE FÖR SOCIAL DOKUMENTATION... 1 1. INLEDNING... 3 Allmänna utgångspunkter... 3 1.1 Syfte

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

individuell planering och dokumentation

individuell planering och dokumentation Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen Godkända av nämnden för äldre och funktionshindrade (NÄF) 13 februari 2008 VÄRMDÖ KOMMUN 0 FÖRORD

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell 2013-03-20 FÖRORD Kraven

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Riktlinjer och rutiner. för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner. för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell, förvaltningschef Maj

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering Scialförvaltningen

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2016 Innehåll Inledning Dokumentationens syfte Lagar och föreskrifter Personakt Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller Samtycke Social journal Dokumentationens

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Sollefteå kommun KVALITETSPLAN

Sollefteå kommun KVALITETSPLAN Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN 2011 2013 Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN 20101028 Sidan 1 (16) 1. Kvalitetssäkring av sciala tjänster (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för att kvalitetssäkra sciala

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen

Ansökan om insatser med stöd av socialtjänstlagen Inkmmande: Individ ch familjemsrgen Handläggare: Ansökan m insatser med stöd av scialtjänstlagen Jag ansöker m stöd i hemmet Beskrivning av vad jag behöver stöd med: Namn: Persnnummer: Telefnnummer: Du

Läs mer

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården www.pwc.cm/se Revisinsrapprt Sllentuna kmmun Lars Högberg Certifierad kmmunal revisr 2014-10-01 Samverkan mellan kmmun ch landsting vid in- ch utskrivning inm den slutna häls- ch sjukvården Uppföljning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Brita Sohlin (M)

Socialkontoret IFO, Malung, kl Carina Albertsson (S), ordförande Jörgen Norén (S) Brita Sohlin (M) Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret IF, Malung, kl. 12.00-14.00 Carina Albertssn (S), rdförande Jörgen Nrén (S) Brita Shlin (M) Övriga deltagande Kerstin Perjs, sekreterare Anna-Karin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL 2 RIKTLINJER Följande riktlinjer för dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Inm Hälsinglands Utbildningsförbund ska varje behandling av persnuppgifter ske med hänsyn till den enskildes persnliga integritet ch rättssäkerhet. Ovanstående plicy är antagen

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Ann-Britt Lundin Maj Forsberg Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Ann-Britt Lundin Maj Forsberg Ann-Britt Lundin Maj Forsberg RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2011-02-14 Ann-Britt Lundin Maj Forsberg 2 2012-01-24 Ann-Britt Lundin Maj Forsberg Riktlinje för Hemdok 1 (6) 1. Inledning Dokumentation är en viktig del

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna

PAJALA KOMMUN Tjänsteställe/Handläggare Revisorerna Datum 1(6) Kmmunfullmäktige i Pajala kmmun Revisinsberättelse för år 2016 Vi, av fullmäktige utsedda revisrer har granskat den verksamhet sm bedrivs i styrelser ch nämnder ch genm utsedda lekmannarevisrer

Läs mer

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018

Södermalms. Montessoriförskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2017-10-24 Södermalms Mntessriförsklas Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2018 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Social dokumentation, vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i. Härnösands kommun

Social dokumentation, vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i. Härnösands kommun Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare KVALITETSDOKUMENT Social dokumentation, vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL

Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL Dokumentation Hälso- och sjukvård HSL Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS Skribent MAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 319/18 Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med

Läs mer

Rutin för dokumentation och journalföring, hälso-och sjukvård

Rutin för dokumentation och journalföring, hälso-och sjukvård 2018-03-01 1 (11) Omsrgsenheten Ansvarig Upprättad den Helen Hanssn Malmgren 2018-03-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Helen Hanssn Malmgren Rutin för dkumentatin ch jurnalföring, häls-ch

Läs mer

Rutin: Dokumentation. (social journal och genomförandeplan)

Rutin: Dokumentation. (social journal och genomförandeplan) Rutin: Dokumentation (social journal och genomförandeplan) I socialtjänstlagen 1 11 kap. 5 första stycket SoL och 21 a första stycket LSS finns bestämmelser om dokumentation i samband med genomförande

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (6) Bilaga 4A Säkerhetskrav Förfrågningsunderlag Systemdrift ch Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefn 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN

AVVIKELSEHANTERINGSPROCESSEN Nrrbttens läns landsting Giltigt fr m Versin: 7 Ersätter: 6 Sid nr 1 av ( 6) Generella riktlinjer för avvikelsehanteringsprcessen Dkumenttyp: Ledningssystem för systematiskt Upprättat av: Britta Svenssn

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård Barn ch ungas delaktighet i samhällsvård Syfte: Öka delaktighet för placerade barn ch ungdmar Mål: Utarbetat en mall för DUS samtal (delaktighetsch utvecklingsstödjande samtal) Hur kan dessa samtal systematiseras

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Utbildningsmaterial Social dokumentation i verkställigheten

Utbildningsmaterial Social dokumentation i verkställigheten Utbildningsmaterial i verkställigheten Varför dokumenterar vi? Brukaren ska få den hjälp och det stöd som hen har rätt till enligt biståndsbeslutet/beställningen. Hur, när och av vem stödet ska utföras

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet Vård och omsorgsavdelningen Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2013-01-21 Reviderad 2014-08-11 Reviderad 2015-06-02 Reviderad 2016-01-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Sjötomtens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Sjötomtens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Försklan Sjötmtens plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016/2017 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder

Sammanfattande bedömning och förbättringsåtgärder Östermalms stadsdelsförvaltning Äldremsrgen Bilaga 1 Sida 1 (8) 2015-02-09 Handläggare Kerstin Kullberg Telefn: 08 508 10 924 Uppföljning av scial msrg enligt scialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård-

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer