Policys. Vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policys. Vård och omsorg"

Transkript

1 LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden (Policy för insatser och vårdåtgärder)

2 Ledningssystem för kvalitet ur brukarperspektiv gäller för alla utförare av tjänster inom Vård och omsorg i Mölndals stad Kvalitet för brukare Ledningssystemet syftar till att säkerställa att brukare ges vård och omsorg av god kvalitet. Utgångspunkten är Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU; LVM och LSS (SOSFS 2006:11) Följande områden ingår: Insatser och vårdåtgärder Tillgänglighet Bemötande Handläggning och dokumentation Samverkan och samarbete Personal och kompetens Tjänster, produkter och teknik Avvikelser Synpunkter och klagomål och utvärdering - Vad innebär tjänsten - Vi är tillgängliga för dig... - Vi visar dig respekt och vill att du är delaktig.. - Planera -besluta -dokumentera - Vi samarbetar för ditt bästa - Du får hjälp av kunnig personal - Vi tänker på säkerheten - Om vi upptäcker ett fel eller risk - Om du tycker att vi inte lever upp till det vi lovar.. - Vi följer upp Styrdokument För varje kvalitetsområde finns styrdokument i form av policy, riktlinjer och rutiner. Policyn är ett normerande dokument. Policyn uttrycker Vård och omsorgsnämndens mål för, och uppföljning av, kvalitet ur brukarperspektiv för det aktuella kvalitetsområdet i ledningssystemet. Riktlinjen ger vägledning för ett konkret handlande. Riktlinjen uttrycker förvaltningschefens syn på hur policyn ska efterlevas. Rutinen beskriver hur riktlinjen skall efterlevas på en enhet. Rutinen ska anpassas efter lokala förutsättningar.

3 MÖLNDALS STAD Policy Insatser och vårdåtgärder Rev Jag kan förvänta mig tydlig information om vad jag kan få hjälp och stöd med och att Vård och omsorgs tjänster är anpassade till medborgarnas behov. Jag kan känna mig trygg eftersom insatser och vårdåtgärder bygger på bästa tillgängliga kunskap och utförs med omtanke om mitt bästa. Policy för Insatser och vårdåtgärder För att kunna garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet bör ledningssystemet säkerställa att de viktigaste tjänsterna finns beskrivna (SOSFS 2005:12, SOSFS 2006:11). Vård och omsorgs tjänster omfattar insatser och vårdåtgärder till enskilda personer gällande socialtjänst (SoL), stöd och service till funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvård (HSL). Tjänsterna med dess insatser och vårdåtgärder ska bygga på god vård och god omsorg. Vård och omsorgs tjänster, med insatser och vårdåtgärder, ska svara mot medborgarnas behov och vara kunskapsbaserade och effektiva. o Vård och omsorgs tjänster (insatser och/eller vårdåtgärder) ska vara anpassade till medborgarnas behov. o Vård och omsorgs tjänster ska vara beskrivna med tydliga krav på innehåll och kvalitet. o Det ska vara tydligt vad brukaren kan få stöd och hjälp med. När insatser och vårdåtgärder utförs ska arbetssättet: o utgå från en helhetssyn och vara inriktat på samordning och kontinuitet o vara kunskapsbaserat, ändamålsenligt och effektivt o vara utformat på ett sätt som främjar hälsa och säkerhet för brukaren Nämnden får uppföljning av målen minst en gång om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelsen. en följs upp med hjälp av indikatorer. o Andelen brukare som anser att de är nöjda med verksamheten i stort. Andel arbetstagare inom daglig verksamhet med plats på ordinär arbetsplats. o Nationella indikatorer: Antal utförda läkemedelsgenomgångar, trycksårsbedömningar, fallriskbedömningar per år o Öppna jämförelser (äldreomsorg)

4 MÖLNDALS STAD Policy Tillgänglighet Jag kan förvänta mig att information från Vård och omsorg ska vara lätt att nå och förstå. Jag kan förvänta mig att Vård och omsorgs lokaler är placerade och utformade så att jag enkelt kan ta mig fram och hitta. När jag fått ett beslut om att få hjälp och stöd kan jag förvänta mig få detta inom rimlig tid. Jag ska lätt kunna komma i kontakt med personalen som ger mig hjälp och stöd och med den som är ansvarig för verksamheten. Policy för Tillgänglighet I SOSFS 2006:11 och 2005:12 finns Allmänna råd för tillgänglighet i verksamheten. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder gäller för lokaler dit allmänheten har tillträde. Diskrimineringslagen gäller inom hälsooch sjukvård och socialtjänsten. Mölndals stads kommunikationspolicy säger bl.a. att information och kommunikation från staden ska vara trovärdig, tillgänglig och tydlig. I målbilden i Mölndals stads bemötandeplan beskrivs aspekter av tillgänglighet. Brukare och medborgare ska känna att tillgängligheten är god till Vård och omsorgs information, lokaler, tjänster och personal i verksamheten. o Information från Vård och omsorg ska vara lätt att nå och förstå o Vård och omsorgs lokaler ska vara tillgängliga o Brukaren ska enkelt kunna få veta till vem man ska vända sig med önskemål och synpunkter kring hjälpen och stödet o Tillgänglighet ska anges för insatser och vårdåtgärder Nämnden får uppföljning av målen minst två gånger om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. o Tiden från ansökan till inflyttning på äldreboende o Mått på handläggningstid, SoL 30 dagar i genomsnitt och LSS 90 dagar i genomsnitt o Rapport till länsstyrelsen, KF och revisionen av icke verkställda beslut o Nationell webbgranskning av Mölndals hemsida jämfört med andra kommuner o Årlig brukarundersökning

5 MÖLNDALS STAD Policy Bemötande Jag kan förvänta mig ett gott bemötande i mina kontakter med Vård och omsorg. Jag kan förvänta mig att man lyssnar till hur jag vill ha det och tar hänsyn till mig som den person jag är. Jag kan förvänta mig att vara delaktig i de beslut som rör mig. Jag kan känna mig trygg eftersom jag möter personal som väl känner till mig och mina behov. Jag tycker att jag träffar lagom antal personal för det jag behöver hjälp med. Policy för Bemötande I SOSFS 2005:12 gällande hälso- och sjukvård finns Bemötande av patienter med som ett område. I SOSFS 2006:11 gällande SoL och LSS hänvisas till paragrafer i SoL och LSS-lagarna, som anger förhållningssätt till den enskilde. Mölndals stad har antagit en bemötandeplan som beskriver grundläggande förhållningssätt och värderingar för Mölndals stad. Vård- och omsorgsnämnden har en vision om Kvalitet i varje möte. Brukare ska känna att de har en stark ställning i Vård och omsorg. Detta innebär ett gott bemötande med hög delaktighet, kontinuitet och trygghet för brukarna. o Brukarna och deras anhöriga ska få ett gott bemötande o Brukare och deras anhöriga ska känna att personalen lyssnar till hur de vill ha det och tar hänsyn till önskemål. o Brukarna ska vara nöjda med personalkontinuiteten o Brukare och medborgare ska kunna ta del av enheternas resultat i brukarundersökningen o Brukarna ska känna sig trygga genom att veta till vem man ska vända sig med önskemål och synpunkter kring stödet och hjälpen o Alla brukare ska vara delaktiga i sin vård- och omsorgsplanering Nämnden får resultatet av brukarundersökning och uppföljning av målen minst en gång om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelse.. o Andel brukare som anser att de är nöjda med bemötandet o Andel brukare som är nöjda med personalkontinuiteten o Redovisning av avvikelser, fel och brister, synpunkter och klagomål som rör området

6 MÖLNDALS STAD Policy Handläggning och dokumentation Jag kan förvänta mig att personal tillsammans med mig tar reda på mina behov och att jag får veta skälen till det beslut som fattas. Om jag inte är nöjd med beslutet har jag rätt att få veta hur jag går vidare. Det som skrivs om mig i vård- och omsorgsdokumentationen är sakligt och lätt att förstå. Dokumentationen är bara till för mig och den personal som behöver det för sitt arbete. Policy för Handläggning och dokumentation I handläggning och dokumentation avspeglas hur den enskildes ansökan behandlas och utreds, beslutet om insats och informationsöverföring till verkställare samt hur beslut och genomförande följs upp och dokumenteras under ärendets gång. Allmänna råd i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2006:5 och en kompletterande handbok, Handbok och dokumentation inom socialtjänsten, ger vägledning. SOSFS 2005:12 betonar spårbarheten, att rutiner ska säkerställa att man i dokumentationen kan identifiera och följa åtgärder som rör den enskilde. Processerna för myndighetsutövning, för utförare av tjänster och hälso- och sjukvård ska vara tydligt beskrivna. Av dokumentationen i ett ärende ska process och informationsöverföring kunna följas. Genom dokumentationen, där genomförandeplan och vårdplan ingår, ska man över tid kunna följa insatsen/vårdåtgärden och uppföljning av dessa. o Brukarens behov ska stå i fokus när beslut fattas o Det ska vara enkelt att överklaga ett beslut o Dokumentationen ska vara ändamålsenlig, tydlig och säkert förvarad Nämnden får uppföljning av målen minst två gånger om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. sker genom granskning av individdokumentation.

7 MÖLNDALS STAD Policy Samverkan och samarbete Jag bestämmer själv varifrån uppgifter om mig kan lämnas och hämtas och jag kan känna mig trygg med att uppgifterna används på ett respektfullt sätt. Jag kan lita på att, om jag så vill, den som beslutar om den hjälp och det stöd jag ska få tar kontakt med andra som känner till något om mig som har betydelse för beslutet. Policy för Samverkan och samarbete SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11 är tydliga med vikten av rutiner som anger ansvar för samarbete kring den enskildes behov av insatser och vårdåtgärder, t ex för överföring av information. Det måste också finnas rutiner kring samverkan inom och mellan nämnder och med andra myndigheter, vårdgivare och aktörer. Sekretesslagen, bestämmelser om tystnadsplikt i SoL, LSS samt lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område ska självklart beaktas. Vem som har ansvaret för samarbete kring brukaren, hur det ska gå till och vem som har huvudansvar för överföring av information vid samverkan och samarbete ska vara tydliggjort. Vård och omsorg tar ansvar för samarbete och samverkan mellan olika aktörer, internt och externt, för att få en helhetssyn både vid utredning av den enskildes behov och vid planering och genomförande av insatser och vårdåtgärder. o Effektivt samarbete ska finnas med andra myndigheter, huvudmän och nämnder i staden för att gynna brukaren Nämnden får uppföljning av målen minst en gång om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelse.

8 MÖLNDALS STAD Policy Personal och kompetens Jag kan förvänta mig att det finns tillräckligt med personal för att jag ska kunna få den hjälp och det stöd jag blivit lovad och att personalen har den utbildning, kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna. Policy för Personal och kompetens I SOSFS 2006:11 sägs att ledningssystemet ska säkerställa rutiner för kontroll av att det finns tillräcklig bemanning. Både i denna och i SOSFS 2005:12 sägs att rutiner också ska finnas för kontroll av att personalen har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna och verksamhetens uppdrag. Kraven på vilken utbildning och erfarenhet som behövs för arbetsuppgifterna ska vara tydliga. Personalen ska ges möjlighet till kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov. Insatser och vårdåtgärder ska utföras med tillräcklig bemanning av personal med rätt kompetens på ett effektivt och säkert sätt. o All personal ska ha adekvat utbildning för uppdraget o All personal ska få erforderlig introduktionsutbildning o Enhetschef ska ha 3-årig högskoleutbildning, med inriktning social omsorg/socionomutbildning eller motsvarande o Enhetschefen ska vara närvarande på enheten enligt givna kriterier Nämnden får uppföljning av målen minst en gång om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. o Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal ska ha adekvat gymnasieutbildning, omvårdnadsprogram eller motsvarande

9 MÖLNDALS STAD Policy Tjänster, produkter och teknik Jag förväntar mig att Vård och omsorg hushållar med skattemedel genom att köpa bra varor och tjänster på ett korrekt sätt. Jag kan lita på att utrustning jag kommer i kontakt med är trygg och säker att använda. Policy för Tjänster, produkter och teknik I Mölndal finns en antagen Upphandlingspolicy för Mölndals stad och Riktlinjer för Mölndals stads upphandling. I Allmänna råd SOSFS 2006:11 sägs att varor och tjänster som tillhandahålls i verksamheten ska vara av god kvalitet. SOSFS 2005:12 föreskriver rutiner för säker användning av produkter, försörjningssystem och informationssystem. Varor och tjänster av god kvalitet ska inköpas eller upphandlas på ett korrekt sätt och användning av produkter och informationssystem ska ske på ett säkert sätt, även vid eventuellt oförutsett avbrott i försörjning eller teknik. o Vård och omsorg ska följa stadens upphandlingspolicy och riktlinjer vid upphandling av varor och tjänster o Användning av produkter och tjänster skall ske på ett tryggt och säkert sätt Nämnden får uppföljning av målen minst en gång om året i samband med bokslut och verksamhetsberättelse.

10 MÖLNDALS STAD Policy Avvikelser Jag kan förvänta mig att få de insatser och åtgärder jag blivit lovad utan att bli utsatt för risk eller fara. Om det ändå skulle uppstå brister eller risker kan jag förvänta mig att Vård och omsorg tar reda på vad det beror på och förändrar arbetssätt så att det inte händer igen. Policy för Avvikelser I Socialstyrelsens SOSFS 2005:12 och i Socialstyrelsens SOSFS 2006:11 finns föreskrifter som handlar om säkerställandet av rutiner för att identifiera, dokumentera, och rapportera fel och brister i verksamheten. Avvikelserna skall användas systematiskt för att undanröja brister som påverkar kvalitet och säkerhet för brukarna. Allvarliga missförhållanden anmäls enligt Lex Maria och Lex Sarah. Nämndens ansvar är att verka för ett klimat där avvikelsehanteringen ses som en tillgång i förbättringsarbetet. Erfarenheter av negativa händelser som hänt eller riskerar att hända ska användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra verksamheten. Arbetssätt och förhållningssätt ska vara inriktade på att: o identifiera och förebygga risker som kan medföra skada för brukarna o rapportera alla avvikelser, fel och brister o förbättringar för brukarna sker i verksamheterna till följd av informationen av avvikelser o avvikelser ska ses som en viktig del i en lärande organisation Nämnden får uppföljning minst två gånger per år om vilka slags avvikelser som inträffat inom verksamheten och om det förbättringsarbete som skett med anledning av dessa.

11 MÖLNDALS STAD Policy Synpunkter och klagomål Jag kan förvänta mig att det finns flera enkla sätt att lämna synpunkter och klagomål på Vård och omsorgs verksamhet. Jag kan förvänta mig att mina synpunkter och klagomål tas emot på ett respektfullt sätt. Om jag lämnar ett klagomål förväntar jag mig att få veta hur man tagit itu med problemet så att det som blev fel inte händer igen. Policy för Synpunkter och klagomål I Socialstyrelsens SOSFS 2006:11 finns en föreskrift i 4 kap. 4 som handlar om säkerställandet av rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål. Den uttrycker nämndens ansvar att verka för ett klimat där synpunkter och klagomål ses som en tillgång i förbättringsarbetet. De ska dessutom användas som underlag i nämndens planering och utformning av insatser på individ- och gruppnivå. Brukare och medborgare ska känna att synpunkter och klagomål gärna tas emot och används för att utveckla verksamheten. et är att brukare och medborgare ska o känna till hur man lämnar synpunkter och klagomål o känna att det är enkelt att lämna synpunkter och klagomål o känna att synpunkter och klagomål är välkomna et är att o förebygga fel och brister o utveckla verksamheten o identifiera nya och ej tillgodosedda behov Nämnden får resultat av årlig brukarundersökning samt uppföljning minst två gånger per år om vilka slags synpunkter och klagomål som kommit in och om förbättringsarbete som skett med anledning av dessa.

12 MÖLNDALS STAD Policy och utvärdering Jag kan känna mig trygg och säker med att Vård och omsorg följer upp och utvärderar de tjänster som utförs. Jag förväntar mig att kunna ta del av resultatet av uppföljningar så att jag lättare kan välja vem som ska ge mig hjälp och stöd. Policy för och utvärdering I Socialstyrelsens SOSFS 2005:12 och i Socialstyrelsens SOSFS 2006:11 framgår att det är nämndens ansvar att säkerställa att både kvalitetsmålen i ledningssystemet och verksamheten som helhet följs upp och utvärderas. och utvärdering ger nämnden dels en uppfattning om hur väl de uppsatta målen uppfyllts, dels kunskap och underlag när nya mål ska utarbetas och antas. Det ska finnas en koppling mellan målen och budget- och verksamhetsplanering. Genom uppföljning - att samla in och dokumentera kvantitativa och kvalitativa data - och utvärdering - att analysera, jämföra och värdera den insamlade informationen kontrollerar Vård och omsorg att den enskilde får sina behov tillgodosedda, att ställda krav uppfylls och att målen för verksamheten uppnås. Erfarenheterna från uppföljning och utvärdering används för att utveckla och förbättra vård och omsorg. o och utvärdering ska utgöra ett bra underlag för styrning o Metoder för uppföljning skall vara kvalitetssäkrade o Ledningssystemet ska säkerställa att policymål, riktlinjer och rutiner är ändamålsenliga. och utvärdering sker kontinuerligt och rapporteras till nämnden minst en gång per halvår i samband med bokslut/verksamhetsberättelse och halvårsbokslut.

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11

KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (6) SDN 2008-11-27 KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM ENLIGT SOSFS 2006:11 Kvalitetssystemet inom Södermalms stadsdelsnämnd omfattar verksamhet enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 28 Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-02-21

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för

Läs mer

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN Bilaga 7, socialnämnden 2018-06-05 77 Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I

Läs mer

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2015-11-16 Uppdateras senast: 2016-11-16

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-07 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00754-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Individ- och familjenämnden Riktlinje

Läs mer

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer

Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat, kommentarer

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst Ledningssystem för kvalitet i Vindelns kommun 2017 Fastställd av socialnämnden 2017-12-13 Ledningssystem för kvalitet i Sida 2(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Ledningssystem för kvalitet

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11

Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG, ÄLDREOMSORG KVALITETS- OCH LEDNINGSSYSTEM SID 1 (9) 2010-09-14 2010-09-30 Kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2006:11 Kvalitets- och ledningssystemet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/ Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer

LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET i Socialtjänsten och den kommunala hälso-och sjukvården Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Upprättad Ingela Lundberg 2013-03-08 2 Revidering Ingela Lundberg

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 19 december 2013 Dnr Von 4/13. Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 19 december 2013 Dnr Von 4/13. Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 19 december 2013 Dnr Von 4/13 Verksamhetsplan 2014-2016 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Verksamhetens förutsättningar...

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport hemtja nst

Kvalitetsrapport hemtja nst Kvalitetsrapport hemtja nst 2018-08-13 1 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Kvalitetsrapporten... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1 Riskanalys... 3 2.2 Egenkontroll... 4 2.3 Utredning av avvikelser,

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 137/18 Gäller för

Läs mer

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2013 Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...2

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Fastställd/upprättad Kommunstyrelsen 2012-01-18, 8 Senast reviderad

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun

Vv 150/2010. Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun 2010-07-13 Vv 150/2010 Riktlinje för Avvikelsehantering Örebro kommun Innehållsförteckning Avvikelsehantering...3 Patientsäkerhetsterminolog...3 Hälso- och sjukvårdslagen...3 Lag om yrkesverksamhet på

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg 2013-12-02 Senast reviderad: 2016-03-08 Giltighetstid: Tillsvidare Omprövning: Vid behov och minst

Läs mer

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida. RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 träder i kraft..och ersätter 20120101 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för systematiskt sarbete Övergripande styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska sarbete

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Avvikelser och Lex Sarah. Monika Jonasson Robotycka SAS (socialt ansvarig samordnare)

Avvikelser och Lex Sarah. Monika Jonasson Robotycka SAS (socialt ansvarig samordnare) Avvikelser och Lex Sarah Monika Jonasson Robotycka SAS (socialt ansvarig samordnare) SAS, socialt ansvarig samordnare Genomför utredningar och granskningar som syftar till att säkerställa att verksamheterna

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET VAD ÄR ETT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET? Ett ledningssystem består av en organisatorisk struktur, processer, rutiner, och resurser som är nödvändiga för ledning, styrning och

Läs mer

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880)

Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt. Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) Bilaga 4 Slutrapport Kvalitetsmål för sektorerna Arbetsliv och Stöd samt Vård och Äldreomsorg (Dnr KS2010/1880) 2011-03-15 ARBETSLIV OCH STÖD VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst Äldreförvaltningen Utvecklingsavdelningen Sida 1 (5) 2019-01-02 Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade år 2017 om ett nytt inriktningsbeslut gällande stadens uppföljningsmodell

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Ärende- och dokumenthantering

Ärende- och dokumenthantering www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer