Ärende- och dokumenthantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende- och dokumenthantering"

Transkript

1 Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Metod och avgränsning Iakttagelser och bedömningar Iakttagelser - Ändamålsenlighet Riktlinjer för beredning av ärenden... 5 Styrning på politisk nivå Bedömning Iakttagelser Intern kontroll Uppföljning och utvärdering Bedömning Iakttagelser - Ändamålsenlighet Iakttagelser - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Bedömning Bedömningar Bedömningar mot kontrollmål Revisionell bedömning Rekommendationer... 9 Bilaga 1 - Föreskrifter och allmänna råd Bilaga 2 Gap-analys Mars av 11

3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Pajala har fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens ärende- och dokumenthantering samt socialnämndens ärendehantering och dokumentation inom äldreomsorgen. Syftet har varit att bedöma om områdena bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Vår sammanfattande revisionella bedömning är att hanteringen av ärenden och dokument i begränsad utsträckning har skett på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskat område. Socialnämndens hantering av ärenden och dokumentation inom äldreomsorgen bedöms inte ske på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan framgår av avsnitt 2. I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen säkerställer att dokumenterade riktlinjer upprättas för beredning och hantering av kommunstyrelsens ärenden. Kommunstyrelsen följer upp och utvärderar hur hanteringar av handlingar samt beredningen av kommunstyrelsens ärenden fungerar, utifrån upprättade riktlinjer. Socialnämnden säkerställer att ett kvalitetsledningssystem upprättas inom organisationen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Mars av 11

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund En fungerande hantering av ärenden och dokument i en offentlig organisation är en viktig förutsättning i flera aspekter, t ex för medborgare att kunna ta del av handlingar som finns inom kommunen. Det ger även förutsättningar för kommunen att kunna leva upp till de lagar och förordningar som finns inom olika verksamhetsområden på hur ärenden ska hanteras och dokumentation ska ske. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter för dokumentation inom socialnämndens verksamhetsområde. Syftet är att skapa mer enhetlighet och strukturerad dokumentation som bl.a. kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Under kommunstyrelsen samlas en rad olika verksamheter, däribland personal, ekonomi, tekniska samt administrativt även plan- och miljö. En bristfällig styrning av ärende- och dokumenthanteringen kan leda till att den administrativa organisationen inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis att beslut inte verkställs i rimlig tid eller inte enligt kommunstyrelsens intentioner. Revisionsobjekt i denna granskning är kommunstyrelsen och socialnämnden Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av ärenden och dokument sker på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. För att besvara granskningens revisionsfråga har följande kontrollmål formulerats: Ändamålsenlighet Det finns tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden (från inkommen/upprättad till beslut och expediering). Intern kontroll Uppföljning och utvärdering sker av hanteringen av ärenden/dokument Vidare ska vi bedöma om ärendehantering och dokumentationen inom äldreomsorgen sker på ett ändamålsenligt sätt. Ändamålsenlighet Det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift. Revisionskriterier i granskningen utgörs av följande: Socialtjänstlagen, 11 kap. 5 SOSFS 2011:9 Om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 3 kap. 5 kap. 7 kap. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Mars av 11

5 Förvaltningslagen Offentlighet och sekretesslagen 4 kap 1 Tryckfrihetsförordningen Arkivlagen Kommunallagen 6 kap Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom analys av styrande och stödjande dokument, t.ex. styrkort 2017, reglementen, protokoll. Kompletterande intervjuer har genomförts med företrädare för kommunstyrelsens och socialnämndens verksamheter. I tid avgränsas granskningen till att i huvudsak gälla år I övrigt se syfte och kontrollmål. I bilaga 1 redogörs för innehållet i Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I bilaga 2 redogörs för den GAPanalys som tillsammans med intervjuer fungerat som underlag för bedömning av om det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift Hans Forsström Uppdragsledare Robert Bergman Projektledare Mars av 11

6 2. Iakttagelser och bedömningar Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen ett ansvar att bereda ärenden till kommunfullmäktige. Vidare regleras i kommunallagen att kommunstyrelsen har möjlighet att inrätta utskott om inte kommunfullmäktige har bestämt annat. Utskottens roll regleras vanligtvis i arbetsordning eller kommunstyrelsens reglemente Iakttagelser - Ändamålsenlighet Riktlinjer för beredning av ärenden Styrning på politisk nivå Granskningen av kommunstyrelsens reglemente visar att kommunstyrelsens ärenden ska beredas av ett utskott och att ordförande eller föredragande tjänsteman överlämnar ärenden till utskottet. Vidare visar granskningen att kommunstyrelsens styrkort för år innehåller målsättningen effektiva processer inom perspektivet kommunal service. Till målsättningen planeras olika aktiviteter att genomföras under 2017, däribland upprättande av en politikerhandbok med riktlinjer för dokumenthantering. Styrning på verksamhetsnivå Granskningen visar att kommunens hantering av allmänna handlingar i låg utsträckning är reglerad på verksamhetsnivå. Det saknas exempelvis riktlinjer och handläggarstöd för kommunstyrelsens beredning av ärenden, vilket bekräftas i intervjuer med kommunsekreterare och nämndsekreterare. Vidare framgår det av intervjuer med kommunsekreterare och nämndsekreterare att rutiner/arbetssätt för registrering och diarieföring av handlingar är väl inarbetade bland nämndsekreterarna. Information kring rutinerna för ärende- och dokumenthanteringen sker muntligt då dokumenterade riktlinjer och handläggarstöd saknas. I sammanhanget noteras att det finns dokumenthanteringsplaner som reglerar gallring av handlingar inom olika verksamheter/nämnder, däribland kommunstyrelsen och socialnämnden Granskningen av kommunstyrelsens beredningsprocess visar att det även inom detta område saknas dokumentation av hur kommunstyrelsens beredning ska gå till, exempelvis hur kvalitetssäkring av tjänsteskrivelser ska ske, när handlingar ska lämnas till kommunsekreterare för vidare beredning, eller vilka funktioner som ska delta vid beredande träffar (tjänstemannaberedning och beredning med t.ex. ordförande/presidium). Av intervjuer framkommer dock att beredningsprocessen är känd i organisationen, exempelvis när handlingar ska lämnas in till sekreterare för vidare beredning. Vidare framgår att verksamheten har fokus på att under 2017 formalisera processer och upprätta stöd och riktlinjer för dokumenthantering. Mars av 11

7 Bedömning Vår bedömning är att tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden finns endast i begränsad utsträckning. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte har säkerställt att verksamheten har upprättat dokumenterade riktlinjer och/eller handläggarstöd för kommunstyrelsens beredning av ärenden. Granskningen indikerar dock att det finns inarbetade arbetssätt för beredning av kommunstyrelsens ärenden och att detta arbetssätt i väsentlig grad är känd och tillämpas i organisationen Iakttagelser Intern kontroll Uppföljning och utvärdering Enligt kommunallagens 6 kap 7 ska styrelsen och nämnderna säkerställa att verksamhetens bedrivs inom de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Det ligger även i styrelsen och nämndernas ansvar att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. En förutsättning för detta är bl.a. goda rutiner för uppföljning och utvärdering av hur verksamheten bedrivs. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen. Granskning av styrande dokument har inte kunnat styrka att det finns anvisningar hur ärendehanteringen eller beredningsprocessen ska följas upp och utvärderas. På politisk nivå konstateras att kommunstyrelsen inte har genomfört någon utvärdering av ärendehantering eller beredningsprocess under år Granskning av kommunstyrelsens protokoll visar att kommunstyrelsen inte dokumenterat följer upp ej verkställda beslut eller ärenden som fortfarande är under utredning. På verksamhetsnivå framgår att uppföljning och utvärdering av arbetssätt inte har genomförts under år Som tidigare nämnts har verksamhetsmål formulerats för år 2017 med bl.a. fokus på att förbättra de administrativa processerna och arbetssätten, genom att upprätta dokumenterade riktlinjer och handläggarstöd Bedömning Vår bedömning är att uppföljning och utvärdering av hanteringen av ärenden/dokument inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen inte kan styrka att det sker någon utvärdering hur kommunstyrelsen och dess verksamheter hanterar ärenden/dokument. Ett grundproblem med att utvärdera hur hanteringen av ärenden och dokument fungerar är att dokumenterade processer och riktlinjer saknas Iakttagelser - Ändamålsenlighet Innehåll Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 1. Med stöd i ledningssystemet ska vårdgivaren eller den som bedriver 1 Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheter enligt lag och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst, och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter, Mars av 11

8 socialtjänst eller verksamhet enligt LSS planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Uppgifterna som ingår i arbetet ska anges. Ledningssystemet ska vidare anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning Iakttagelser - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av intervjuer och dokumentanalys framkommer att: Socialnämnden under år 2012 har antagit en ram för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Denna ram behöver dock revideras. Ledningssystemet är inte anpassat till äldreomsorgens hela huvudprocess, d.v.s. från myndighet till verkställighet. I dagsläget saknas även ett tekniskt stöd för ledningssystemet. Ett systemstöd kommer dock att implementeras under år En kvalitetsledare har under år 2016 anställts på förvaltningen för att anpassa ledningssystemet till hela verksamheten. Denna har bl.a. till uppgift att implementera och göra ledningssystemet känt i organisationen. Ledningssystemet är alltså inte känt och implementerat i organisationen. Det systematiska förbättringsarbetet dokumenteras, t.ex. riskanalyser, egenkontroll, utredning av avvikelser m.m. Det saknas dock en röd tråd mellan det systematiska förbättringsarbetet som sker inom förvaltningens olika organisatoriska delar och nämnden. Nämnden informeras i dagsläget om kvalitetsarbetet uteslutande genom den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Planer finns på att upprätta en kvalitetsberättelse i enlighet med de allmänna råden i SOSFS 2011:9. Processer och rutiner för dokumentation Enligt SOSFS 2011:9 ska den som bedriver verksamhet ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att uppfylla de krav som ställs i bl.a. SOSFS 2014:5 (dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS). Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. SOSFS 2014:5 ska tillämpas under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av insatser som omfattas av bl.a. socialtjänstlagen, t.ex. SoL 11 kap. 5. Föreskriften ställer bl.a. krav på: Dokumentation vid handläggning av ärenden samt vid genomförande och uppföljning av insatser Dokumentation hos den beslutade nämnden Dokumentation hos utföraren Av intervjuer och dokumentanalys framkommer att: Socialtjänsten i juli 2012 beslutat om en rutin vid tillsvidare-/tidsbegränsade beslut om biståndsbedömda insatser inom äldreomsorgen samt rutin vid uppföljning/ombedömning av beslut om hemtjänst/särskilt boende. Rutinen avser reglera ansvars- och arbetsfördelningen mellan biståndshandläggare och personal inom särskilda boenden och hemtjänsten. I rutinen omnämns dokumentation vid beslut om insats samt vid uppföljning/ombedömning av insats i viss utsträckning. Det kan dock inte styrkas i vilken utsträckning det i ledningssystemet finnas de processer och rutiner som behövs för att uppfylla de krav som ställs i SOSFS 2014:5. Mars av 11

9 Implementering av förskrifter Enligt SOSFS 2011:9 ska vårdgivaren säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enligt med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Av intervjuer och dokumentanalys framkommer att: Personalens medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet inte är tydliggjort. Arbete pågår med att involvera personalgrupperna i detta arbete. Det inte finns några rutiner finns för implementering av Socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd i det befintliga ledningssystemet. Att säkerställa att berörda medarbetare har kunskap om, och tillämpar, t.ex. föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen beskrivs som ett utvecklingsområde Bedömning Socialnämnden bedöms inte ha säkerställt att det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift. Bedömningen baseras på att nämnden inte kan styrka att den uppfyller övergripande krav på innehåll, processer och rutiner för dokumentation eller implementering av föreskrifter som följer av SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystem) samt SOSFS 2014:5 (dokumentation) Mars av 11

10 3. Bedömningar 3.1. Bedömningar mot kontrollmål Kontrollmål Ändamålsenlighet Det finns tydliga riktlinjer för beredning av kommunstyrelsens ärenden Intern kontroll Uppföljning och utvärdering sker av hantering av ärenden/dokument Ändamålsenlighet Det finns ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer krav på dokumentation i lag och föreskrift Kommentar I begränsad utsträckning Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har säkerställt att verksamheten har upprättat styrning i form av dokumenterade riktlinjer och/eller handläggarstöd för kommunstyrelsens beredning av ärenden. Granskningen indikerar dock att det finns inarbetade arbetssätt för beredning av kommunstyrelsens ärenden och att detta arbetssätt i väsentlig grad är känt i organisationen Inte tillräcklig Granskningen visar att kommunstyrelsen inte kan verifiera att det sker någon utvärdering av hur kommunstyrelsen och dess verksamheter hanterar ärenden/dokument. Ett grundproblem med att utvärdera verksamheten är att dokumenterade processer och riktlinjer saknas. Inte uppfyllt Granskningen visar att socialnämnden inte kan styrka att den uppfyller övergripande krav på innehåll, processer och rutiner för dokumentation eller implementering av föreskrifter som följer av SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystem) samt SOSFS 2014:5 (dokumentation) 3.2. Revisionell bedömning Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av ärenden och dokument i begränsad utsträckning har skett på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskat område. Socialnämndens hantering av ärenden och dokumentation inom äldreomsorgen bedöms inte ske på ett ändamålsenligt sätt Rekommendationer För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Kommunstyrelsen säkerställer att dokumenterade riktlinjer upprättas för beredning och hantering av kommunstyrelsens ärenden. Kommunstyrelsen följer upp och utvärderar hur hanteringar av handlingar samt beredningen av kommunstyrelsens ärenden fungerar, utifrån upprättade riktlinjer. Socialnämnden säkerställer att ett kvalitetsledningssystem upprättas inom organisationen i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Mars av 11

11 Bilaga 1 - Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsen beslutade under år 2011 om nya, gemensamma föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft i januari 2012 och omfattar hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Därmed upphävdes de tidigare föreskrifterna SOSFS 2005:12 om kvalitetssystem för HSL-insatser samt SOSFS 2006:11 om kvalitetssystem enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifter är tvingande medan allmänna råd är rekommendationer. De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (landstingsstyrelsen) eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystem för kvalitet är ett system för att fastställa principerna för ledning av verksamheten. En viktig förändring som tillkommit i SOSFS 2011:9 är att en definition av kvalitet har införts. Den som bedriver verksamhet skall säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Ovanstående definition av kvalitet är grunden för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska användas. Detta ställer krav på att den som bedriver verksamheten har kunskap om de för verksamheten relevanta kraven och målen i lagarna och andra föreskrifter. Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att sätta egna mål eller följa krav i olika standarder. Det är möjligt förutsatt att sådana krav eller mål inte står i strid med gällande författningar. Vidare ställer föreskrifterna och allmänna råden bl.a. krav på att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten. I detta arbete måste ansvarig för ledningssystemet klargöra vilken verksamhet som bedrivs samt göra en kartläggning av vilka mål som gäller för respektive verksamhet. Vidare ska den som bedriver verksamhet bedöma vilka processer och rutiner som verksamheten behöver fastställa för att uppfylla dessa krav och mål. Därefter ska den som bedriver verksamhet se till att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. Mars av 11

12 Bilaga 2 Gap-analys Delar i ledningssystemet En ram för ledningssystemet finns Ledningssystemet är anpassat för verksamheten Personalens medverkan är tydliggjord Arbetet med att säkra kvaliteten dokumenteras Ledningssystemet är antaget Ledningssystemet är implementerat och känt i organisationen Rutiner finns för implementering av Socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd i det befintliga ledningssystemet. Finns och tillräckligt Finns men ej tillräckligt Saknas Mars av 11

Kvalitetsledningsarbetet

Kvalitetsledningsarbetet www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning

Socialnämndens systematiska kvalitetsledning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Socialnämndens systematiska kvalitetsledning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september Örnsköldsviks kommun. Granskning av systematiskt kvalitetsarbete

Revisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september Örnsköldsviks kommun. Granskning av systematiskt kvalitetsarbete Revisionsrapport 2017 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2017 Örnsköldsviks kommun Granskning av systematiskt kvalitetsarbete Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende

Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Cert. kommunal revisor Anna Carlénius Cert. Kommunal revisor Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende Gällivare kommun Handläggning och dokumentation

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 28 Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-02-21

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun

Intern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen

Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2013 Kvalitetsarbete Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...2

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 träder i kraft..och ersätter 20120101 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Kommunstyrelsens ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomistyrning www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)

Läs mer

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen

Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och ägardialog inom stadshuskoncernen Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg 2013-12-02 Senast reviderad: 2016-03-08 Giltighetstid: Tillsvidare Omprövning: Vid behov och minst

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2013-01-16, kl 1000-1110 Beslutande Anne Niska, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld,

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Projekt inom utvecklingsenheten

Projekt inom utvecklingsenheten www.pwc.se Revisionsrapport Projekt inom utvecklingsenheten Johan Lidström Januari 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun

Intern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål

Läs mer

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland

Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Ansvarsprövning 2014

Ansvarsprövning 2014 www.pwc.se Ansvarsprövning 2014 Översiktlig granskning av kommunstyrelsen och nämnderna Robert Bergman April 2014 1 Inledning 2 Inledning Bakgrund Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna

Läs mer

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten

Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering. Strömsunds kommun

Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljande granskning: Sjukfrånvaro och rehabilitering Robert Bergman Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte... 3 1.3. Avgränsning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens

Barn- och ungdomsnämndens www.pwc.se Revisionsrapport Barn- och ungdomsnämndens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2

Läs mer

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3

ABCD. Placerade barns skolgång och hälsa. Projektplan. Arboga kommun. Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Projektplan Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 3 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation 2 8. Oberoende och integritet

Läs mer

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Remisser i vården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Remisser i vården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-03-19 13REV40 2(11) Sammanfattning Landstingets revisorer har under 2010 granskat landstingets hantering av remisser. Syftet med denna uppföljande

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-07 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00754-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Individ- och familjenämnden Riktlinje

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg

Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCIAL OMSORG SID 1 (3) 2009-08-26 Ledningssystem för kvalitet vid avdelningen för social omsorg Inledning Av bestämmelserna i 3 kap. 3 SoL och

Läs mer

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018

Revisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072

KVALITETSREVISION. 1 (5) Dnr: SN 2012/0072 1 (5) Utvecklings och kvalitetsavdelningen Ann Louise Brolin 0340-697198 ann.louise.brolin@varberg.se KVALITETSREVISION Socialtjänstlagen (SoL 3kap 3) anger att Insatser inom socialtjänsten skall vara

Läs mer

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN Bilaga 7, socialnämnden 2018-06-05 77 Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Granskning år 2012 av patientnämnden

Granskning år 2012 av patientnämnden Granskning år 2012 av patientnämnden Rapport nr 22/2012 Februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll

Uppföljning av Granskning av socialnämndens. uppföljning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Elin Petersson Jörn Wahlroth Maj 2016 Uppföljning av Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mönsterås kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut. Vingåker kommun

Verkställighet och återrapportering av beslut. Vingåker kommun www.pwc.se Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Kerstin Svensson Pontus Hagman December 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll...

4.1.1. Iakttagelser... 6. 4.2. Roll och ansvarsfördelning... 8. 4.2.1. Iakttagelser... 8. 4.3. Styrning, uppföljning och kontroll... Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier... 3 2.4. Metod och avgränsning... 4 3. Organisation... 5 4. Granskningsresultat...

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation. goteborg.

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation. goteborg. Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relation goteborg.se/stadsrevisionen 2 P R O J E K T P L A N Göteborgs Stads arbete med stöd till personer

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET VAD ÄR ETT LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET? Ett ledningssystem består av en organisatorisk struktur, processer, rutiner, och resurser som är nödvändiga för ledning, styrning och

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet

Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet Äldre och handikappnämndens plan för uppföljning av verksamhet Inledning Arbetet med uppföljning ska identifiera områden för uppföljning och säkerställa att nämnden erhåller det resultat som förväntas

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer