Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg"

Transkript

1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: Avdelningschef Stadsområdesförvaltning Innerstaden Avdelning för bistånd inom vård och omsorg och Avdelning för vård och omsorg

2 2 Stadsområdesnämnd Innerstaden

3 Innehållsförteckning 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ansvar för ledningssystemet Stadsområdesnämndens ansvar Uppgiftsfördelning i stadsområde Innerstaden Mål och krav God kvalitet att uppfylla mål och krav Målstyrning i Malmö stad Ansvar och roller i målarbetet Processer och rutiner Processer och rutiner som leder till en god kvalitet Processer och rutiner för samverkan Uppgifter gällande processer och rutiner Systematiskt förbättringsarbete Stadsområdesnämndens ansvar Kvalitetsråd Riskanalys Egenkontroll Rapporter om avvikelser samt klagomål och synpunkter Uppgifter i det systematiska förbättringsarbetet Dokumentationsskyldighet Stadsområdesnämnd Innerstaden

4 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ikraft och har kommunstyrelsen beslutat om Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och omsorg i Malmö stad. Detta dokument beskriver ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och omsorg i stadsområdesförvaltning Innerstaden. Syftet med ledningssystemet är att det ska vara ett stöd för både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen att säkerställa och utveckla verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet kan förenklat sägas vara rutiner för kvalitetsarbetet så att det bedrivs systematiskt, d.v.s. strukturerat och fortlöpande. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska det systematiska kvalitetsarbetet fungera på följande sätt: Identifiera mål och krav enligt lagar, förordningar, föreskrifter och kommunala beslut som gäller för verksamheten. Processer och rutiner som leder till att mål och krav uppfylls ska tas fram och implementeras. Kontrollera att arbetet bedrivs i enlighet med gällande processer och rutiner samt att processerna och rutinerna är ändamålsenliga, dvs att de leder till att mål och krav uppfylls. Detta ska kontrolleras med hjälp av riskanalyser, egenkontroll och utredning av avvikelser. Systematiskt förbättra processer och rutiner utifrån resultat från riskanalys, egenkontroll och rapporter om avvikelser Figur: Process för systematiskt kvalitetsarbete Riskanalyser Planera Genomför a Ta emot synpunkter och klagomål Utred och sammanställ Ständigt utveckla och förbättra processer mm. - förbättrad verksamhet Förbättra Utvärdera Följa upp och utvärdera resultatet - egenkontroll. 4 Stadsområdesnämnd Innerstaden

5 2. Ansvar för ledningssystemet 2.1 Stadsområdesnämndens ansvar Stadsområdesnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem. Detta ansvar kan inte överlåtas på någon annan. Däremot är det möjligt att uppdra åt någon eller några i verksamhetens organisation att utföra uppgifter i kvalitetsarbetet. Stadsområdesnämnden ska då ange hur uppgifterna är fördelade i verksamheten (3 kap. 1-3 SOSFS 2011:9 samt Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 11/2011 s. 3). Stadsområdesnämnden ska: Fastställa de mål, strategier och en årlig planering för det systematiska kvalitetsarbetet. Kontinuerligt följa upp och utvärdera målen för det systematiska kvalitetsarbetet. Besluta om fördelning av uppgifterna inom Vård och omsorg gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Vid behov revidera ledningssystemet. 2.2 Uppgiftsfördelning i stadsområde Innerstaden Vård och omsorgsverksamheten i stadsområde Innerstaden är organiserad i två avdelningar: Avdelningen för vård och omsorg samt Avdelning för bistånd inom vård och omsorg. Varje avdelning leds av en avdelningschef och är indelad i enheter och sektioner, som leds av enhetschefer och sektionschefer. Avdelning för bistånd inom vård och omsorg Bistånd och HSL MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) SAS (socialt ansvarig samordnare) Utvecklingssekreterare Planeringssekreterare IT-sekreterare Administrativ assistent Anhörigkonsulent Äldrepedagog Äldrepedagog Demenskonsult Psykiatrikonsult Administrativ assistent Administrativ assistent Utredningssektion Utredningssektion Nattsjuksköterskor BUMS 5 Stadsområdesnämnd Innerstaden

6 Avdelning för vård och omsorg Planeringssekreterare Planeringssekreterare Assistent/Utbildare Assistent Hjälpmedelscentrum Särskilt boende 1 Särskilt boende 2 Ordinärt boende Hälso- och sjukvård Demenssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Hjälpmedelscentrum Basen Basunen Gyllebogården Jylland Dammfri Hästhagen Brantevik Fågelbacken Hemsjukvård V. Rönneholmsvägen Hemsjukvård Amiralsgatan Marietorp Rönnbäret Kronprinsen Styrkan Omvårdnadsgrupp Palmgatan Dagverksamhet Möllevångens Mellanheden Ribersborg Rehab V. Rönneholmsvägen Dagverksamhet Fenix Rehab Amiralsgatan Boendestöd Skogshill Tryggheten Trevnaden Visheten Omvårdnadsgrupp Korsörvägen Dagverksamheter: Ljusglimten Club Cefalon Slottsstaden Natt Rönneholm Seved Natt Vårdboendesköterskor Förstärkt hemtjänst Vittlingen Bemanningsteam Vikariebank Dagverksamhet Dammfrigården Stadsområdesnämnden i Innerstaden ger avdelningschefen uppdraget att på nämndens vägnar ansvara för att verkställa och utveckla ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet inom sitt verksamhetsområde samt att leda kvalitetsarbetet. Uppdraget ska utföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och det av kommunstyrelsen beslutade övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avdelningschefen ska bedriva kvalitetsarbetet i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), socialt ansvarig samordnare (SAS), chefer och medarbetare. Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet redovisas varje år till stadsområdesnämnden i en Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse (se kap. 6). En mer detaljerad fördelning av uppgifter i kvalitetsarbetet fastställs i: Kapitel 3: Uppgiftsfördelning gällande mål och krav Kapitel 4: Uppgiftsfördelning gällande processer och rutiner Kapitel 5: Uppgiftsfördelning gällande systematiskt förbättringsarbete Kapitel 6: Uppgiftsfördelning gällande dokumentationsskyldighet 6 Stadsområdesnämnd Innerstaden

7 3. Mål och krav 3.1 God kvalitet att uppfylla mål och krav Socialstyrelsen definierar kvalitet på följande sätt: att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana uppgifter (2 kap. 1 SOSFS 2011:9). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska stadsområdesnämnden kartlägga de krav och mål som gäller för respektive verksamhet. Socialstyrelsen påpekar även att den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att sätta egna mål. 3.2 Målstyrning i Malmö stad I Malmö stads styr- och ledningssystem beskrivs att den kommunala styrningen utgår ifrån kommunfullmäktige, som är kommunens enda direkt folkvalda organ. Malmö stad använder sig av en målkedja som består av nio Målområden, tio Kommunfullmäktigemål och Nämndsmål som omsätts i Åtaganden och Aktiviteter. För varje moment i målkedjan konkretiseras vad som ska utföras. 7 Stadsområdesnämnd Innerstaden

8 3.3 Ansvar och roller i målarbetet Målstyrning innebär att olika nivåer av organisationen ges tydligare roller och ansvar. Mycket förenklat kan sägas att kommunfullmäktige och nämnden pekar på vad det är som ska uppnås. Hur detta görs är sedan en fråga för förvaltningen. Utgångspunkten i ett effektivt målstyrningsarbete är att det präglas av samverkan, dialog, kommunikation och öppenhet. Det skapar förankring av målen, vilket är en förutsättning för att de ska bli styrande. Chefers och medarbetares ansvar och roller i målarbetet beskrivs så här: Chefer : Chefer ansvarar gemensamt för förvaltningens utveckling samt för att leda sin verksamhet och dess Åtaganden och Aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktigemål och nämndsmål. Chefer ansvarar för att involvera och tillvarata kompetensen hos medarbetarna när de planerar, genomför, följer upp och analyserar verksamheten. Detta gör de i enlighet med styr- och ledningssystemet, samverkansavtalet, personalpolicyn och den egna förvaltningens instruktioner och tidplaner. Chefer ansvarar för att bidra till förvaltningens uppföljning och analys genom att tillvarata medarbetarnas kunskaper om verksamheten och använda dem i uppföljningen. Medarbetare: Medarbetarna ansvarar för att bidra aktivt med sin kompetens i planering, genomförande och uppföljning för att uppfylla verksamhetens mål. Medarbetarna ansvarar för att uppmärksamma de behov som uttrycks av dem som verksamheten är till för, och att göra chefen uppmärksam på de erfarenheter som medarbetarna gör i mötet med Malmöborna. 8 Stadsområdesnämnd Innerstaden

9 4. Processer och rutiner 4.1 Processer och rutiner som leder till en god kvalitet Ett ledningssystem utgörs av att de processer och rutiner som leder till en god kvalitet identifieras, beskrivs, fastställs, kontrolleras och utvecklas. Enligt Socialstyrelsen är en process en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. I varje process ska de aktiviteter som ingår i processen fastställas. Varje process bör bestå av aktiviteter som måste utföras för att mål och andra krav på verksamheten ska uppfyllas. Vidare ska aktiviteternas inbördes ordning bestämmas. För varje aktivitet ska skriftliga rutiner utarbetas. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Det ska finnas en ansvarig funktion för varje process och rutin. Ansvaret omfattar att regelbundet, dock minst en gång per år, följa upp och vid behov revidera processen/rutinen. 4.2 Processer och rutiner för samverkan Många som kommer i kontakt med Vård och omsorg har sammansatta behov som kräver samverkan mellan olika verksamheter, medarbetare och andra aktörer. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd anger därför särskilt att processer och rutiner för samverkan ska fastställas, för att säkra kvaliteten på de insatser som ges och för att inom hälso- och sjukvården även förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Stadsområdesnämnden ska därför säkerställa att det finns processer och rutiner för hur samarbetet ska bedrivas internt inom och mellan nämnder samt externt med andra myndigheter och aktörer. Processer och rutiner för informationsöverföring mellan vårdnivåer, förvaltningar och huvudmän inom Malmö stad ska finnas. I Malmö stad finns antagna avtal, samverkansdokument och rutiner med andra vårdgivare som ska tillämpas vid behov. I processerna och rutinerna för samverkan ska det framgå vem som ansvaret för överföring av information mellan de samverkande parterna. 9 Stadsområdesnämnd Innerstaden

10 4.3 Uppgifter gällande processer och rutiner Stadsområdesnämnd Innerstaden fördelar uppgifterna gällande processer och rutiner enligt följande. Avdelningschef ska gällande processer och rutiner: Bedöma och besluta vilka processer och rutiner som ska fastställas för respektive verksamhet för att uppfylla gällande krav och mål. Ansvara för att skriftliga beskrivningar av processerna utarbetas. Ansvara för att verksamhetsövergripande skriftliga rutiner utarbetas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ska gällande processer och rutiner: Bedöma vilka övergripande processer och rutiner som behöver fastställas för att den kommunala hälso- och sjukvården ska uppfylla gällande krav och mål. Utarbeta processer och rutiner gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvara för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs i överensstämmelse med lagar, förordningar, föreskrifter, processer och rutiner. Socialt ansvarig samordnare (SAS) ska gällande processer och rutiner: Bedöma vilka övergripande processer och rutiner som behöver fastställas för att handläggningsprocesser enligt SoL och LSS samt det sociala omsorgsarbetet enligt SoL ska uppfylla gällande krav och mål. Utarbeta processer och rutiner gällande handläggningsprocesser enligt SoL och LSS samt det sociala omsorgsarbetet enligt SoL. Enhetschef ska gällande processer och rutiner: Leda arbetet med att utarbeta skriftliga processer och rutiner som leder till att verksamhetens mål, krav och åtagande uppfylls. Leda arbetet att implementera gällande processer och rutiner. Arbeta i enlighet med gällande processer och rutiner. Sektionschef ska gällande processer och rutiner: Leda arbetet med att utarbeta skriftliga processer och rutiner som leder till att verksamhetens mål, krav och åtagande uppfylls. Leda arbetet att implementera gällande processer och rutiner. Arbeta i enlighet med gällande processer och rutiner. Medarbetare ska gällande processer och rutiner: Medverka i arbetet med att utarbeta skriftliga processer och rutiner som leder till att verksamhetens mål, krav och åtagande uppfylls. Medarbetarna ansvarar för att uppmärksamma om rutiner inte går att följa och att göra chefen uppmärksam på dessa rutiner. Arbeta i enlighet med gällande processer och rutiner. 10 Stadsområdesnämnd Innerstaden

11 5. Systematiskt förbättringsarbete 5.1 Stadsområdesnämndens ansvar Stadsområdesnämnden ska bedriva ett systematiskt förbättringsarbete och ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter: Fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet (riskanalys). Utöva egenkontroll med den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet (uppföljning och utvärdering). Sammanställa och analysera inkomna klagomål och synpunkter samt rapporter om avvikelser för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Den information som stadsområdesnämnden får genom riskanalyser, egenkontroll samt utredning av klagomål, synpunkter och rapporter om avvikelser ligger till grund för förbättringsarbetet och stadsområdesnämnden ska vidta de åtgärder som krävs för att säkra en god kvalitet. Om resultatet av riskanalys, egenkontroll eller utredning av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter visar att processerna och rutinerna inte är ändamålsenliga, så ska dessa förbättras Kvalitetsråd Inom Vård och omsorg i stadsområdesförvaltning Innerstaden utgör avdelningarnas ledningsgrupper kvalitetsråd. Nya former för vård och omsorgs kvalitetsråd arbetas fram under Riskanalys Stadsområdesnämnden ska systematiskt använda riskanalyser i förbättringsarbetet. Inför t ex organisationsförändringar, införande av ny teknik eller nya arbetssätt ska riskanalys ur ett brukarperspektiv genomföras. En sådan riskanalys ska biläggas ärendet till den instans som ska besluta om förändringen. I Innerstaden ska: Riskanalyser genomföras fortlöpande och vid behov. Resultatet av riskanalyserna spridas till andra verksamheter där identifierade risker också kan finnas. Riskanalyserna användas i analysen av vilka förbättringsåtgärder som ska genomföras. Genomförda riskanalyser samt åtgärder vidtagna utifrån dessa redovisas i kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen. I Innerstaden ska Limhamn-Bunkeflomodellen för riskanalys användas. Denna modell grundar sig på Socialstyrelsens modell för riskanalys, men har anpassats till den kommunala verksamheten. Samtliga chefer ska ha kunskap om Limhamn-Bunkeflomodellen för riskanalys. Ett urval av medarbetare från olika yrkeskategorier utbildas till analysledare, för att kunna leda riskanalyser. 11 Stadsområdesnämnd Innerstaden

12 5.1.3 Egenkontroll Socialstyrelsens definition av egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem (2 kap. 1 SOSFS 2011:9). I Malmö stad ska Uppföljning av verksamheten ske årligen utifrån en gemensam mall för Malmö stad ( Egenkontroll av Malmö stads verksamheter inom SoL, LSS, HSL ). Resultatet av egenkontrollen utgöra en del av underlaget till kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelsen. Verksamheten utifrån resultat från brukarundersökningar planera, genomföra och följa upp åtgärder samt återkoppla till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Utvecklingsområden i verksamheten kan identifieras med t.ex. stöd av de kvalitetsregister som Malmö stad beslutat att delta i (Senior Alert, BPSD och Palliativregistret). Utvecklingsområden kan identifieras t.ex. genom kvalitetsuppföljningar av MAS, MAR och SAS Rapporter om avvikelser samt klagomål och synpunkter Enligt bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska: Samtliga medarbetare genast rapportera missförhållande och risk för missförhållande till stadsområdesnämnden. Stadsområdesnämnden ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt eller den påtagliga risken för ett missförhållande är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga medarbetare registrera avvikelser, klagomål och synpunkter så att data är tillgängligt för analys och utveckling av verksamheten. Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Denna regel kallas lex Maria. Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska: Medarbetare som utför hälso- och sjukvård rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren, Vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, och Vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Vårdgivaren ska anmäla till tillverkaren samt till Läkemedelsverket om en negativ händelse eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt inträffar. 12 Stadsområdesnämnd Innerstaden

13 I Malmö stad ska: Rutiner för hantering av klagomål och synpunkter följas. Klagomål och synpunkter registreras i avvikelsehanteringssystem. Inkomna klagomål och synpunkter leda till förbättringar inom verksamheterna. 5.2 Uppgifter i det systematiska förbättringsarbetet På stadsområdesnämndens uppdrag fördelas uppgifterna gällande det systematiska förbättringsarbetet enligt följande: Avdelningschef ska gällande det systematiska förbättringsarbetet: Säkerställa att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner genom riskanalys, egenkontroll, rapporter om avvikelser samt synpunkter och klagomål. Besluta om förbättringsåtgärder av processer och rutiner utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll, rapporter om avvikelser samt synpunkter och klagomål Årligen eller vid behov bedöma vilka utbildningsinsatser eller andra åtgärder som behövs för att säkerställa att medarbetaren arbetar i enlighet med fastställda processer och rutiner. Årligen upprätta en plan för kompetensutveckling samt genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser. Minst en gång per år se över ledningssystemets ändamålsenlighet och vid behov revidera det. Ge möjlighet för medborgare, politiker, medarbetare samt brukaren och deras närstående att föra en dialog kring verksamheternas utveckling och resultat. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ska gällande det systematiska förbättringsarbetet: Kontrollera att arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner. Snarast utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Snarast till IVO anmäla händelser inom specifik omvårdnad (MAS) eller specifik rehabilitering (MAR) som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Föreslå förbättringsåtgärder inom den kommunala hälso- och sjukvården utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. I övrigt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att verksamheten har en god kvalitet och en hög patientsäkerhet. Arbeta utifrån ett övergripande perspektiv Vid behov utföra kvalitetsuppföljning samt ta del av egenkontrollsresultatet. 13 Stadsområdesnämnd Innerstaden

14 Socialt ansvarig samordnare (SAS) ska gällande det systematiska förbättringsarbetet: Vid behov utföra kvalitetsuppföljning samt ta del av egenkontrollsresultatet. Efter rapportering i avvikelsesystemet utreda risk för missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden. Ansvara för utredning enligt lex Sarah samt rapportera till nämnden som beslutar om anmälan om allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Föreslå förbättringsåtgärder gällande det sociala omsorgsarbetet enligt SoL och handläggningsprocesser enligt SoL och LSS utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. I övrigt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att verksamheten har en god kvalitet. Enhetschef ska gällande det systematiska förbättringsarbetet: Kontrollera och säkerställa att sektionschefer och övriga medarbetare arbetar utifrån de fastställda processerna och rutinerna. Besluta om förbättringsåtgärder inom enheten utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll, rapporter om avvikelser samt synpunkter och klagomål. Verkställa beslutade förbättringsåtgärder inom avdelningen utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. I övrigt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att verksamheten har en god kvalitet och en hög patientsäkerhet. Sektionschef ska gällande det systematiska förbättringsarbetet: Kontrollera och säkerställa att medarbetarna arbetar utifrån gällande processer och rutiner. Rapportera synpunkter och klagomål. Besluta om förbättringsåtgärder inom sektionen utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. Verkställa beslutade förbättringsåtgärder inom enheten utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. I övrigt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att verksamheten har en god kvalitet och en hög patientsäkerhet. Medarbetare ska gällande det systematiska förbättringsarbetet: Föreslå förbättringsåtgärder inom sektionen utifrån riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser och utifrån de erfarenheter som görs i mötet med brukarna. Verkställa beslutade förbättringsåtgärder inom sektionen utifrån resultat av riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser. Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för att bidra till att verksamheten har en god kvalitet och en hög patientsäkerhet. 14 Stadsområdesnämnd Innerstaden

15 6 Dokumentationsskyldighet Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras. Det gäller både ledningssystemets uppbyggnad och det systematiska förbättringsarbetet som bedrivs med hjälp av ledningssystemet. Stadsområdesnämnden ska i enlighet med beslut i Malmö stad senast före den 1 april varje år upprätta en kvalitetsberättelse avseende föregående kalenderår. Kvalitetsberättelsen ska följa gemensam mall för Malmö stad. Vårdgivaren, dvs stadsområdesnämnden, ska enligt Patientsäkerhetslagen senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse avseende föregående kalenderår. Patientsäkerhetsberättelsen ska följa gemensam mall för Malmö stad. Avdelningschef ska gällande dokumentationsskyldigheten: Före den 1 april upprätta och till stadsområdesnämnden redovisa en kvalitetsberättelse i enlighet med Socialstyrelsens och Malmö stads anvisningar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ska gällande dokumentationsskyldigheten: Senast den 1 mars upprätta och till stadsområdesnämnden redovisa en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med Patientsäkerhetslagen och Malmö stads anvisningar. Efter godkännande ska stadsområdesnämnden skicka kvalitetsberättelsen och patientsäkerhetsberättelsen till kommunfullmäktige för sammanställning. 15 Stadsområdesnämnd Innerstaden

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 SOSFS 2011:9 träder i kraft..och ersätter 20120101 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget

Avvikelser, klagomål. och synpunkter inom. Vård- och omsorgsnämnden. verksamheter. Antaget RIKTLINJE Avvikelser, klagomål och synpunkter inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare, dock längst

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad Kommunstyrelsen 2017-05-30, 105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg 2013-12-02 Senast reviderad: 2016-03-08 Giltighetstid: Tillsvidare Omprövning: Vid behov och minst

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 28 Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-02-21

Läs mer

RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen

RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJE FÖR RAPPORTERING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt

Läs mer

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Förvaltning Välfärdsförvaltningen Avdelning Alla Godkänd av Humanistiska nämnden 2018-11-13 Omsorgsnämnden 2018-11-14 Processområde Utveckla tjänster Process Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Dokumenttyp

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-07 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00754-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Individ- och familjenämnden Riktlinje

Läs mer

Kvalitetsberättelse för 2017

Kvalitetsberättelse för 2017 Tjänsteskrivelse 1(5) VIMON 2017/000308/739 Id 25472 Socialnämnden Kvalitetsberättelse för 2017 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2017 och lägger informationen till handlingarna.

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen

RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJE FÖR UTREDNING AV AVVIKELSE inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Beslutsdatum: 2018-10-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Socialt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst

Ledningssystem för kvalitet i Socialtjänst Ledningssystem för kvalitet i Vindelns kommun 2017 Fastställd av socialnämnden 2017-12-13 Ledningssystem för kvalitet i Sida 2(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Ledningssystem för kvalitet

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Kvalitetsledningsarbetet

Kvalitetsledningsarbetet www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Riktlinjer för systematiskt patientsäkerhetsarbete RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Riktlinjer för systematiskt sarbete Övergripande styrdokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska sarbete

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria Riktlinjer för hälso- och sjukvård Sida 0 (8) 2018 Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN

L f} Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I<arlsborg KARLSBORGS KOMMUN Bilaga 7, socialnämnden 2018-06-05 77 Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialförvaltningen i I

Läs mer

Annika Nilsson,

Annika Nilsson, SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 108 Avvikelsehantering BAKGRUND. Verksamhet inom vård och omsorg ska vara av god kvalitet och kvaliteten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Arbete och socialtjänst Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Fastställd/upprättad Kommunstyrelsen 2012-01-18, 8 Senast reviderad

Läs mer

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Bestämmelserna om lex Sarah (SOSFS 2011:5) hittar du på Socialstyrelsens hemsida. RIKTLINJE FÖR LEX SARAH inom vård- och omsorgsförvaltningen Handläggare: Socialt ansvarig Beslutsdatum: 2018-10-01 samordnare (SAS) Enhet: Central administration Reviderad: Beslutad av SAS Inledning Lex

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef dnr VON 137/18 Gäller för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV UPPRÄTTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVVIKELSE

RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV UPPRÄTTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVVIKELSE Utfärdad av: Antagen av: Giltig från: Reviderad: Kvalitetsutvecklare och MAS Socialnämnden 2018-SN-83 181001 Socialförvaltningen RUTIN FÖR HANDLÄGGNING AV UPPRÄTTAD HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVVIKELSE När något

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Riktlinje - Ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete 1/12 Beslutad: 2018-08-28, 85 Myndighet: Diarienummer: Socialnämnden SN/2018:361-003 Ersätter: beslutad av socialnämnden 2013-10-29 127 Gäller för: Gäller fr o m: 2018-09-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig:

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SID 2(22) 1 Inledning... 3 2 Stockholms stads ledningssystem... 4 3 Definition

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET

LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET LEDNINGSYSTEM FÖR KVALITET i Socialtjänsten och den kommunala hälso-och sjukvården Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Upprättad Ingela Lundberg 2013-03-08 2 Revidering Ingela Lundberg

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och sjukvård

Rutin för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och sjukvård Rutiner för hantering avvikelser och tillbud Medicinsk ansvarig sjuksköterska 2017-11-07 Sid 1/8 Rutin för hantering av avvikelser och tillbud gällande hälso- och sjukvård Inledning Avvikelser i verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)

Riktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet) Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING

AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING AVVIKELSEHANTERING RIKTLINJE FÖR AVVIKELSEHANTERING KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Tillsynsenheten 2 Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen SAS, MAS, MAR Gäller fr o m: 2016-06-20 Uppdateras senast: 2017-06-20

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Hässelgården och Skolörtens vård- och omsorgsboende- Patientsäkerhetsberättelse 2010

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Hässelgården och Skolörtens vård- och omsorgsboende- Patientsäkerhetsberättelse 2010 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN Marie Sundström Telefon: 508 05 016 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 APRIL 2011 SID 1 (6) DNR 1.2.1 195-2011 SAMMANTRÄDE 19 APRIL 2011 Till Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad Avdelningen egen regi äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri Sida 1 (6) 2019-03-15 Handläggare: Maria Premfors 08 508 18 170 Till Farsta stadsdelsnämnd 2019-04-11 Patientsäkerhetsberättelser

Läs mer

Kvalitet och Ledningssystem

Kvalitet och Ledningssystem Kvalitet och Ledningssystem Arbetsmiljö Abello arbetar kontinuerligt med arbetsmiljön och använder erfarenheten från tidigare arbetsplatser för att undersöka, identifiera, förebygga, åtgärda och följa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete December 2014

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete December 2014 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete December 2014 Farsta stadsdelsnämnd December 2014 Dnr: 1.2.6-18/2014 Fastställd datum: 20xx-xx-xx Utgivare: Farsta stadsdelsförvaltning Kontaktperson: Medea

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år

RIKTLINJE. Lex Sarah. Vård- och omsorgsnämnden. Antaget Tills vidare, dock längst fyra år RIKTLINJE Lex Sarah Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-02-26 Giltighetstid Dokumentansvarig Tills vidare, dock längst fyra år Förvaltningschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki Diarienummer

Läs mer

Rutin Avvikelsehantering

Rutin Avvikelsehantering Diarienummer: Hälso- och sjukvård Rutin Avvikelsehantering Gäller från: 2017-05-09 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: MAS och SAS Revideras

Läs mer