FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete"

Transkript

1 FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan

2 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt för ledningssystemet... 2 Framgångsfaktorer för kvalitétsarbete... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Verksamheter som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitétsarbete (SOSFS 2011:9) Ansvarsfördelning och organisation... 4 Socialnämnden... 4 Förvaltningschef... 5 Avdelningschefer... 5 Verksamhetschef HSL... 5 Enhetschefer... 5 Kvalitétssamordnare... 5 Medicinskt ansvarig sjuksköterska... 5 Personalen... 6 Kundernas delaktighet... 6 Former för delaktighet:... 6 Personalens delaktighet... 6 Former för medarbetares delaktighet... 6 Dokumentation av kvalitétsarbetet... 6 Dokumentation... 7 Kvalitetskriterier... 8 Handläggning... 8 Kvalitetskriterium... 8 Definition... 8 Vad mäts?... 8 Utförare (privat och kommunal regi)... 9 kvalitetskriterium... 9 Definition... 9 Vad mäts?... 9 Former för det systematiska kvalitetsarbetet Processer och rutiner som är centrala för kvalitétsarbetet Systematiskt förbättringsarbete Samverkan och samarbete Handläggning och dokumentation Personal- och kompetensförsörjning Rutiner och arbetsformer: Prioriterade utvecklingsområden Bilaga 1 System för uppföljning och granskning Bilaga 2 Socialförvaltningens effektmål för

3 Systematiskt kvalitetsarbete Varför ett ledningssystem för kvalité? I socialtjänstlagen (SOL) (2001:453) 3 kap. 3 står att socialtjänsten ska vara av god kvalité. Det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvalitén ska systematiskt och fortlöpande följas. Lagen (1993:387) om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller motsvarande bestämmelser i 6. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) 2 a ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitétsarbete (SOSFS 2011:9). Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén i verksamhet som omfattas av 31 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 16 tandvårdslagen (1985:125), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) samt socialtjänstlagen 3 kap. 3 (2001:453). Utgångspunkt för ledningssystemet God kvalité inom socialtjänsten och närliggande verksamheter innebär att tjänsterna bygger på gällande lagstiftning samt kommunens och förvaltningarnas övergripande visioner och mål. Verksamheterna ska bygga på lagstiftning och rättssäkerhet samt erbjuda god tillgänglighet med korta handläggningstider liksom respektfullt bemötande, självbestämmande, delaktighet och kontinuitet. Insatserna ska vara kunskapsbaserade och effektivt utförda, bygga på ett processorienterat arbetssätt samt sträva efter lika villkor för kvinnor, män, pojkar och flickor. Fagersta kommun har en värdegrund som bygger på Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt (STAR). Utifrån detta har socialförvaltningen även fastställt Värdegrund för äldreomsorgen. Fagersta kommun har antagit övergripande mål som ska ligga till grund för nämndernas effektmål Långsiktig hållbar utveckling med god kvalité Gott företagsklimat. Attraktiv arbetsgivare utifrån en definierad värdegrund. Bra utbildning. Trygg kommun. Regionutveckling genom samarbete, utbyggd infrastruktur och kommunikationer. Attraktiva boendemiljöer. 2

4 Framgångsfaktorer för kvalitétsarbete Arbetet ska bygga på socialnämndens mål vilka ska vara väl kända i verksamheterna. Kvalitetsförbättringar ska bygga på risk- och händelseanalys, synpunkter och avvikelser. Ledningens engagemang och ett tydligt ansvar för kvalitétsarbetet. Kvinnor och män, medborgare i Fagersta ska vara i fokus samt medverkan och delaktighet från kunder. Personalen ska göras delaktig i processorienterat arbetssätt. Lättillgänglig information till medborgare, kunder och personal. En tydlig och lätt struktur på kvalitetsarbetet. Dokumentation av kvalitétsarbetet. Dator-stöd. Systematiskt och fortlöpande använda sig av domar och tillsynsrapporter. Syfte Ledningssystemet ska säkerställa att en god kvalité i socialförvaltningens hela verksamhet uppnås och vidareutvecklas. Det ska ge underlag för effektivt resursanvändande och vara lättillgängligt för medborgare, medarbetare och politiker och därmed öka verksamheternas trovärdighet. Genom en enkel och tydlig struktur skapas delaktighet och en lärande organisation som ger förutsättningar för förändrings- och utvecklingsarbete samt flexibla lösningar. Mål Fagersta kommun styrs utifrån målbild och kommunens övergripande mål. Socialnämnden har fattat beslut om effektmål (bilaga 2)som sedan bryts ner till verksamhetsmål ute i verksamheterna. Socialförvaltningens verksamhetsidé är: Att stärka individens egna resurser 3

5 Verksamheter som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitétsarbete (SOSFS 2011:9). Socialstyrelsens föreskrifter omfattar samtlig handläggning och verksamhet som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 3, Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) 31. Handläggning, utredning och beslutande om insatser enligt SoL. Handläggning, utredning och beslutade insatser och åtgärder enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Handläggning, utredning och beslutade insatser och åtgärder enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVU). Familjehemsutredningar och uppföljning av placeringar. Handläggning av familjerättsliga ärenden enligt SoL och Föräldrabalken (1949:381). Bostadsanpassning Ensamkommande flyktingungdomar Stödboende Daglig verksamhet LSS Boende LSS Personlig assistans Dagvård Hemtjänst Särskilt boende Anhörigstöd Psykiatri; boende och boendestöd Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet som vårdgivaren ska bedriva utifrån 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). För att få en tydlig och för förvaltningen gemensam struktur ska det systematiska kvalitets-arbetet omfatta förvaltningens samtliga verksamheter. Exempel på sådana verksamheter är budgetrådgivningen, färdtjänst och arbetslivscoach. Ansvarsfördelning och organisation Ledningens engagemang och en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter är en förutsättning för ett välfungerande kvalitétsarbete. Socialnämnden Socialnämnden har det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalité. Nämnden beslutar om mål och nyckeltal samt fastställer Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 4

6 Förvaltningschef Förvaltningschefen har, utifrån det av socialnämnden fastställda Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete det övergripande ansvaret för att kvalitétsarbetet planeras, genomförs, utvärderas, förbättras och dokumenteras. Avdelningschefer Avdelningschefer ansvar för att arbetet bedrivs utifrån ledningssystemet och utifrån fastställda mål samt deltar i arbetet med att ta fram effektmål och verksamhetsmål. I ansvaret ingår även att utifrån sitt ansvarsområde svara för uppföljning av resultat, analys, och för att vidta de förbättringsåtgärder som uppföljningen aktualiserar. Chefen ansvarar för att medarbetare och kunder görs delaktiga. Verksamhetschef HSL Verksamhetschef enligt HSL 29 ansvarar för att patientsäkerhetsarbete bedrivs utifrån ledningssystemet och utifrån fastställda mål samt deltar i arbetet med att ta fram effektmål och verksamhetsmål. I ansvaret ingår även, att tillsammans med avdelningschefer, enhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), svara för uppföljning av resultat, analys, och för att vidta de förbättringsåtgärder som uppföljningen aktualiserar. Enhetschefer Enhetschefer ansvar för att arbetet bedrivs utifrån ledningssystemet och utifrån fastställda mål samt deltar i arbetet med att ta fram effektmål och verksamhetsmål. I ansvaret ingår även att utifrån sitt ansvarsområde svara för uppföljning av resultat, analys, och för att vidta de förbättringsåtgärder som uppföljningen aktualiserar. Chefen ansvarar för att medarbetare och kunder görs delaktiga. Kvalitétssamordnare Kvalitétssamordnare ansvarar för att på uppdrag av förvaltningschef samordna kvalitétsarbetet. Kvalitetssamordnaren sammankallar, två gånger per år till kvalitetsgrupp bestående av tre avdelningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnare ansvarar, i samråd med förvaltningschef, för att medborgarna får relevant information om socialförvaltningens kvalitetsarbete och verksamheternas resultat. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det lagstadgade ansvar som åligger MAS. MAS ansvarar dess utom för att genomföra den egenkontroll i form av verksamhetstillsyn som årligen beslutas av socialnämnden samt att tillsammans med verksamhetschef enligt 29 HSL bedriva patientsäkerhetsarbete enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659). 5

7 Personalen Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i ledningssystemet. Personalen är skyldig att medverka i kvalitetsarbetet samt agera utifrån anmälningsplikter. Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Kundernas delaktighet Kunder, patienter, klienter, anhöriga, Kommunala pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet ska ges möjlighet att påverka arbetet med att förbättra kvalitén. Deras åsikter är en viktig del i utvecklingen av Kvalité. Former för delaktighet: Nationella brukarundersökningar analyseras och åtgärdas utifrån aktuella kvalitétsbrister. Kundundersökningar lokalt i Fagersta kommun. Hantering av avvikelser; synpunkter och klagomål och anmälningar. Ömsesidigt informationsutbyte med Kommunala handikappråd och Kommunala pensionärsråd. Deltagande politiker ansvarar för återkoppling till socialnämnden. Intervjuer och fokusgrupper används vid analys av kvalité. Personalens delaktighet Personalen ska ges förutsättningar för att utveckla kvalité i det dagliga arbetet. De ska ges möjlighet att delta i vidareutveckling av metoder, riskoch händelseanalyser samt uppföljning och utvärdering. För att underlätta detta måste all personal få information och utbildning samt ges möjlighet att påverka kvalitétsarbetet i det dagliga arbetet. Former för medarbetares delaktighet Arbetsplatsträffar Planeringsdagar Facklig samverkan Torsdagsutbildningar Kvalitétsråd där fackliga representanter bjuds in en gång per året Information via intranätet Möjlighet att lämna synpunkter via innern. Dokumentation av kvalitétsarbetet Åtgärder och resultat ska dokumenteras så att kunder, medarbetare och medborgare ska kunna ta del av informationen. 6

8 Dokumentation Dokumenterade processer, riktlinjer och rutiner på intranätet Serviceåtagande eller värdighetsgarantier Dokumenterad sammanställning av synpunkter och klagomål. Dokumentation av måluppfyllelse Dokumenterad årsredovisning av kvalité Dokumenterad verksamhetsberättelse/kvalitétsberättelse Dokumenterad patientsäkerhetsberättelse Presentation av ovanstående på kommunens hemsida Kundvalsbroschyr för hemtjänstinsatser Uppföljning av utförare i hemtjänsten Prioriterade områden och prioriteringsplaner Könsuppdelad statistik 7

9 Kvalitetskriterier Handläggning Kvalitetskriterium Definition Vad mäts? Avd./enh. Delaktighet Socialtjänsten bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet. Delaktighet i handläggningsprocessen Upplevelsen av att kunna påverka handläggningsprocessen Individ och Familjeomsorg (IFO),Försörjning och Arbete (FoA), Vård och Omsorg (VoO) Bemötande Ett respektfullt bemötande Upplevelsen av att ha blivit bemött med 100% närvaro enligt bemötandepolicy Tillgänglighet Möjligheten att komma i kontakt med rätt person under kontorstid Upplevelsen av hur snabbt man fick kontakt Handläggnings och utredningstider FOA,VoO Valmöjligheter Kunden ska få möjlighet att göra val av hemtjänstutförare genom bra och saklig information Informationens utformning VoO Rättssäkerhet Socialtjänsten ska ha en rättssäker handläggning och beslut ska vara välgrundade och korrekta Information om att överklaga står i beslutet och besvärshänvisning bifogas Andelen korrekta utredningar av totalt granskade utredningar 8

10 Kunskapsbaserad socialtjänst Socialförvaltningens tjänster ska vara baserade på bästa tillgängliga kunskap. Socialförvaltningen ska följa Socialstyrelsens riktlinjer där sådana finns. Evidensgrad 1-3. Interna riktlinjer ska bygga på minst tre vetenskapligt undrebyggda studier alt. publikationer från socialstyrelsen eller Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Kund/klient/patients åsikter ska tas tillvara. Systematiskt kvalitétsarebet Intern granskning Utförare (privat och kommunal regi) Kvalitetskriterium Definition Vad mäts? Avd./enh. Delaktighet Socialtjänsten och verksamhet utifrån LSS och HSL bygger på respekt för individens självbestämmande och integritet. Delaktighet i utformandet av insatserna genom genomförandeplaner Upplevelsen av att kunna påverka utformandet av insatserna VoO Bemötande Ett respektfullt bemötande Upplevelsen av att ha blivit bemött med 100 % närvaro enligt bemötandepolicy VoO,FOA Tillgänglighet Möjlighet att komma i kontakt med utförare VoO Kontinuitet VoO Trygghet Insatserna ska vara trygga och säkra Upplevelse av trygghet. VoO Personalens utbildningsnivå FOA,IFO 9

11 Systematiskt kvalitetsarbete Utförare har ändamålsenliga system för kvalitetsarbete och uppföljning som ger god kvalité Rutiner för synpunkter och klagomål, anmälningsplikt, metoder för brukar/klient/patientinflytande Kunskapsbaserade insatser Insatserna ska vara baserade på bästa möjliga kunskap Utförare ska följa Socialstyrelsens riktlinjer där sådana finns. Evidensgrad 1-3. Interna riktlinjer ska bygga på minst tre vetenskapligt undrebyggda studier alternativt publikationer från socialstyrelsen eller Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Kund/klient/patients åsikter ska tas tillvara. Nöjdhet Brukarnas uppfattning om de insatser de får VoO Arbetstillfredsställelse hos utförarens personal 10

12 Former för det systematiska kvalitetsarbetet För att säkra en god kvalité inom socialtjänsten, LSS och den kommunala hälso- och sjukvården är det nödvändigt att identifiera och säkra väsentliga processer. För dessa ska det finnas dokumenterade processbeskrivningar och/eller rutiner. Dessa ska vara beslutade av ledningen, tydliga väl kända för alla i organisationen och jämställdhetsintegrerade om detta är relevant. Erfarenheter från riskanalyser, händelseanalyser, samt utredningar av avvikelser ska ligga till grund för ständigt förbättringsarbete. Processer och rutiner som är centrala för kvalitétsarbetet Systematiskt förbättringsarbete: Avvikelser, egenkontroll, synpunkter och klagomål, rapporteringsskyldighet, risk- och händelseanalys samt process för att planera, genomföra, förbättra och utvärdera. Samverkan och samarbete Handläggning och dokumentation Personal- och kompetensförsörjning Systematiskt förbättringsarbete För att ge socialförvaltningens kunder en god socialtjänst och en säker hälso- och sjukvård ska det finnas rutiner för systematiskt förbättringsarbete. Egenkontroll Deltagande i Punktprevalensmätningar hygien (mål och måluppfyllelse i patientsäkerhetsberättelsen). Mall för kvalitetsgranskning av hemtjänsten. Kvalitetsgranskning utförd av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. där områden beslutas av socialnämnden. Internkontrollsplan Analys av Öppna Jämförelser och Kommunens Kvalité i Korthet (KKiK) samt upprättande av handlingsplan utifrån resultatet. Nationella kvalitetsregister (mål och måluppfyllelse finns beskrivet i Patientsäkerhetsberättelsen) Arbetsmiljöplan och rutiner kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Brandskyddsarbete och rutiner kring systematiskt brandskyddsarbete. Medarbetarenkät Interna kundundersökningar i form av enkäter, intervjuer och fokusgrupper. Granskning utifrån domar och tillsynsrapporter Journalgranskning Riskanalys För att undvika och minska inverkan avseende negativa händelser i verksamheten ska det vid alla betydande förändringar göras en riskanalys. Där detta är lämpligt även i förebyggande syfte. Rutin utifrån Socialstyrelsens Risk- och händelseanalys Risk- och sårbarhets plan 11

13 Dokumenterat brandskyddsarbete Arbetsmiljöplan och rutiner kring systematiskt arbetsmiljöarbete. Synpunkter och klagomål Rutin för hantering av synpunkter och klagomål Årlig sammanställning Rapporteringsskyldighet/händelseanalys Rutiner för hantering av avvikelser Rutiner för anmälningar av Lex Maria Rutin för anmälningar enligt Lex Sarah Rutin utifrån Socialstyrelsens risk- och händelse analys. Planera, genomföra, förbättra och utvärdera Planering, åtgärder för förbättringar och utvärderingar sker kontinuerligt i verksamheten. I samband med delårbokslut och bokslut görs en samanställning av de ekonomiska målen samt kvalitétsmålen. Ytterligare beskrivning finns i System för uppföljning och granskning (bilaga 1). Uppföljning av socialnämndens effektmål och nyckeltal Uppföljning av enheternas verksamhetsmål Uppföljning och eventuell revidering av kvalitetssystemte samt kvalitetskriterier. Årlig redovisning av kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse till socialnämnden Bild 1 Visar den ständiga förbättringsprocess som ska vara vägledande vid kvalitetsarbete inom socialförvaltningen. 12

14 Ref. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Samverkan och samarbete Många av de personer som vänder sig till socialtjänsten eller till den kommunala hälso- och sjukvården har sammansatta behov och är ofta berörda av flera aktörers insatser. Interna och externa rutiner för samverkan och att dessa följs är centrala i arbetet med en god kvalité. Samverkan ska beaktas i alla processer där det är tillämpligt. Rutiner för samverkan: Dokument Samordnad vårdplanering Samverkansdokument Skola socialtjänst (under utarbetande) Samverkansavtal psykiatri (under utarbetande) Samverkansavtal Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) Samverkansavtal Barnahusärenden Samverkansavtal Slussen-vuxenpsykiatrin-Mitt Hjärta Samverkansavtal Familjecentralen Rutin i samverkan med Arbetsförmedlingen Samverkan kring handlingsplan för Våld i nära relation Samverkan med polisen angående ringa narkotikabrott Handläggning och dokumentation Handläggning och dokumentation ska vara av sådan kvalité att den ger rättssäkerhet och en god hälso- och sjukvård. Riktlinjer och rutiner för dokumentation enligt socialtjänstlagen och LSS Handbok för socialförvaltningens arbete med våld i nära relation 13

15 Riktlinjer för handläggning äldreomsorg Riktlinjer för handläggning IFO (under utarbetande) Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd Verksamhetssystem datorstöd Värdegrund för Fagersta kommun samt för socialförvaltningens äldreomsorg. Värdighetsgarantier och serviceåtagande Personal- och kompetensförsörjning För att säkerställa verksamhetens kvalité ska det finnas den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag samt en god hälso- och sjukvård. Personalen ska ha den kompetens som krävs och ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling. Rutiner ska även finnas för att trygga delaktighet, information och utveckling. Rutiner och arbetsformer: Uppföljning och analys av personalförsörjning inom ramen för mål- och budgetprocessen samt utifrån lagstiftning. Årligen upprättande av gemensam och individuella kompetensutvecklingsplaner Torsdagsutbildningar Rutiner för introduktion av nyanställda Medarbetarenkät utifrån riktlinjer från Kommunstyrelsen samt åtgärdsplan. Årliga medarbetarsamtal med all månadsavlönad personal Handlingsplan vid hot och våld (inom VoO, under utarbetande). Prioriterade utvecklingsområden 2013 Minskad sjukfrånvaro för kvinnor och män Förbättra resultat utifrån indikatorer i Öppna Jämförelser och KKiK Våld i nära relation Utveckla anhörigstödet Teknisk utveckling inom hemtjänsten Minska antalet avvikelser inom läkemedel och rehabilitering Arbeta med nationella kvalitetsregister för de mest sjuka äldre Minska tiden och individens behov av att vara beroende av försörjningsstöd Förstärka stödet och öka brukarmedverkan för barn och unga (flickor och pojkar) inom socialtjänstens barnavård. 14

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för god kvalitet

Ledningssystem för god kvalitet RIKTLINJE Ledningssystem för god kvalitet Dokumentet gäller för Socialnämnden och Äldrenämnden Dokumentets syfte och mål Säkerställa att medborgare inom socialnämnden och äldrenämndens ansvarsområden får

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen

Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av socialnämndens kvalitetssystem inom äldreomsorgen Region Gotland Lars-Åke Claesson Martin Andersson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2015 2016-01-07 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Mona Andersson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll:

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen 2015-01-26 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 795 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:17 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Kvalitetsberättelse

Läs mer

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen

Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Dnr: SN 64-2012/5 Beskrivning Ledningssystem Socialförvaltningen Antagen av Socialnämnden 2014-03-26 Dokumentansvarig (tjänstetitel och namn) Förvaltningschef - Ingmar Ångman Dokumentnamn (samma som filnamn)

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

KVALITETSMANUAL. för SOCIALTJÄNSTEN. Socialtjänsten. Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925. Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version

KVALITETSMANUAL. för SOCIALTJÄNSTEN. Socialtjänsten. Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925. Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version 1 Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Alla 120925 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10 år Socialtjänsten KVALITETSMANUAL för

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialförvaltningen Fastställd av Socialnämnden 2013-08-28, 100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God kvalitet inom socialtjänsten...

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015

Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Page 1 of 9 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: Olivia hemtjänst

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje.

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar att godkänna lag på riktlinje. TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2019-01-07 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2018/00754-1.3.2 Individ- och familjeförvaltningen Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Individ- och familjenämnden Riktlinje

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor Omsorg Fastställt av: Ledning Sektor Omsorg 2013-12-02 Senast reviderad: 2016-03-08 Giltighetstid: Tillsvidare Omprövning: Vid behov och minst

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun

Kvalitetsuppföljning av utförare av verksamhet särskilt boende samt korttidsenheten i Härnösands kommun Sid. 1 (13) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Annakarin Sandström-Gudmundsson Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 2015-03-03 Verksamhet Särskilt boende Beslutad

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

inspektionen för vård och omsorg

inspektionen för vård och omsorg n\ inspektionen för vård och omsorg Dagens program Presentation av IVO 10 min Nationell tillsynsåterföring inom socialtjänsten och verksamheter enligt LSS 50 min Kaffe och fralla 30 min Regional tillsynsåterföring

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 28 maj 2009

Socialnämnden sammanträder torsdag den 28 maj 2009 KALLELSE 1(3) Socialnämnden 2009-05-19 Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 28 maj 2009 Gemaket, plan 6, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Tina Teljstedt (KD) Dag för justering:

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS

Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2015-02-03 OSN-2015-0103 Omsorgsnämnden Avtalsuppföljning vid Täbyvägens gruppbostad, bostad med särskild service LSS Förslag till

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Hemtjänst Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016. Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Hemtjänst Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016. Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall Rapport Verksamhetsuppföljning, Hemtjänst Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016 Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4

GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 Sektorn för socialtjänst GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 3 kap 3 och 4 att uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs Uppföljningsbara mål utifrån SoL och LSS definieras, på

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Uppföljning av Intraprenaden

Uppföljning av Intraprenaden Rapport Sida 1 (5) 2015-10-21 Uppföljning av Intraprenaden Enhetens namn: Brännkyrka gruppbostad Enhetschef: Martin Pietsch martin.pietsch@ Närvarande från utföraren: Enhetschef Martin Pietsch, vårdare

Läs mer

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan

2013-02-15. Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan 2013-02-15 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen inom elevhälsan År 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015

HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Page 1 of 9 HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Södermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB - Södermalm Verksamhetschef/enhetschef:

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Hemtjänst i och omsorg i Stockholm Verksamhetschef/enhetschef: Natalia Gladych

Läs mer

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås

Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Uppdragsbeskrivning - Anhörigstöd i stadsdel öster äldreomsorg Borås Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt

Läs mer

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Hemtjänstenhet: Omsorgshuset i Stockholm AB - Västerort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Omsorgshuset i Stockholm AB Verksamhetschef/enhetschef: Halina Johansson Adress:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan 2015-2017 Socialförvaltningen, Degerfors kommun

Övergripande verksamhetsplan 2015-2017 Socialförvaltningen, Degerfors kommun Datum Beteckning Sida 2014-12-02 1(15) Reviderad 2015-06-10, 2015-11-09 Övergripande verksamhetsplan 2015-2017 Socialförvaltningen, Degerfors kommun Ingmar Ångman Tel: 0586-48240 E-post: ingmar.angman@degerfors

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer