Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter"

Transkript

1 Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter

2 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

3 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 1 Sammanfattning 5 2 Uppföljning av häls- ch sjukvården Gemensam sammanställning uppföljning hälsch sjukvård smmaren Riskbedömning /riskanalys Akutmttagningen ch slutenvården Samarbete mellan specialiserade vården, primärvård ch kmmuner Bemanning ch resurser Samlad bedömning Förslag åtgärder för frtsatt planering Möjliga alternativ för frtsatt planering 12 3 Uppföljning persnal, arbetsmiljö, vårddagar inm häls- ch sjukvård Ttalt centrum medicin, centrum pererande, centrum barn, kvinna, psykiatri, centrum diagnstik, teknik ch service, centrum primärvård Centrum medicin Område kirurgi, ögn, örn Område rtpedi Område akutvård Smmarpaket 2015 övriga 18 4 Anställning av sjuksköterskr 18 5 Avstämning fackliga rganisatiner ch arbetsgivare 18 Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

4 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 6 Inför smmar Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

5 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 1 Sammanfattning Smmaren 2015 blev betydligt dyrare än föregående år. Utförda tiden inm centrumen medicinska specialiteter, pererande specialiteter, barn, kvinna, psykiatri, primärvård samt diagns, teknik ch service ökade med mtsvarande 72 årsarbetare varav 10 årsarbetare mtsvarar en ökning inm gruppen sjuksköterskr. Inkluderat bemanningsföretag är ökningen av sjuksköterskr 12 årsarbetare. Trts ökade sjuksköterskeresurser vittnar verksamheterna m brist på sjuksköterskeresurser. Bemanningsfördelningen mellan sjuksköterska ch undersköterska är densamma trts kntinuerliga diskussiner m nödvändigheten att förändra arbetsfördelningen utifrån en minskad tillgång på sjuksköterskr. Det har skett en avsevärd kstnadsökning av övertid ch smmarpaket. Omräknat i pengar så är kstnaden drygt 17 miljner varav ca 7 miljner är en ökning jämfört med föregående år. Vad gäller smmarpaket så finns det tillämpningar ch tlkningar sm ligger utanför vad reglerna säger ch sm har bidragit till högre kstnader. Vårddagarna har minskat med 558 dagar jämfört med Det mtsvarar 2 % minskning. Arbete under rast ch dubbla pass har ökat någt men är företeelser sm inte ska förekmma annat än i undantagsfall. Sjukfrånvarn visar inga avvikelser däremt har föräldraledigheter ökat. Föräldraledigheter hs arbetsgivaren ska vara kpplade till uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan. Det finns en säkerhet m huruvida medarbetarna känner till detta. Avvikelserna i sig har ökat medan avvikelser vad gäller bemanning har minskat. Mellan periden gjrdes 243 anställningar av sjuksköterskr. Av dessa var 86 nyanställningar d v s externt rekryterade. Samtliga fackliga rganisatiner inbjöds till kntinuerliga avstämningsträffar med arbetsgivaren/persnalstaben. Syftet med avstämningsträffarna var att arbetsgivare ch fackliga företrädare tidigt skulle kunna fånga upp ch föra en dialg m aktuellt läge vad gäller verksamhet ch medarbetarnas arbetssituatin. Både arbetsgivare ch fackliga företrädarna tycker avstämningsträffarna har fungerat bra utifrån syfte. Uppföljning av persnalläget smmar 2015 visar på en rad frågr sm bör diskuteras/åtgärdas inför nästa smmar sm bl a M t p den ökade kstnaden för smmarpaket ch svårigheten att få till en gemensam tillämpning, ska smmarpaket finnas kvar? Infrmera m vilka regler sm gäller vid föräldraledighet Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

6 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Kan ytterligare mttagningssjuksköterskr fördelas till vårdavdelning? Kan administratörer/vårdutvecklare/liknande sm har en sjuksköterskeutbildning nyttjas i vården under smmaren? Kntinuerlig uppföljning vad gäller persnalstatistik. Persnalstaben följer med de fackliga företrädarna när det gör sina arbetsplatsbesök. Ytterligare infrmatin se kapitel 3-6 nedan. 2 Uppföljning av häls- ch sjukvården Sammanställningen mfattar resultat från enkäter ställda till Regin Jämtland Härjedalen att besvaras av verksamhetschefer inm specialiserad vård samt primärvård. Frågemrådena gällde riskanalys /bedömning, akutmttagningen samt slutenvården, samarbete/ samverkan, bemanning /resurser samt samlad bedömning ch förslag till aktiviteter att beakta inför nästa smmar. Rapprten inleds med gemensam sammanställning av huvudsakliga resultat. Förslag till åtgärder för frtsatt planering av häls- ch sjukvården 2.1 Gemensam sammanställning uppföljning hälsch sjukvård smmaren 2015 Svarsfrekvens: Primärvård: 15 inkmna svar Specialiserad vård: 9 inkmna svar Kmmuner: 8 inkmna svar Riskbedömning /riskanalys 7 verksamhetschefer inm specialiserade vården svarade att riskbedömning /analys gjrts inför smmaren. 2 verksamhetschefer svarade nej. Inm primärvården svarade 7 verksamhetschefer ja ch 8 nej (dvs. ej gjrt någn riskanalys/bedömning). Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

7 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) De flesta cheferna har svarat att analysen mfattar arbetsmiljö ch patientsäkerhet. De svarar att identifierade risker är t.ex. brist på persnal vissa veckr, ökad risk för stress hs persnalen, brist på lika persnalkategrier ch vårdplatser. Åtgärder cheferna vidtagit vid knstaterad risk har t.ex. varit: översyn av schemaplanering, reducering av verksamhet där det varit möjligt, erbjudande smmarpaket, kntaktat andra landsting avseende möjligheter för patienter att få vård på andra sjukhus Akutmttagningen ch slutenvården Frågrna i avsnittet ställdes till specialiserade vården. För att besvara ett par av frågrna behövde verksamhetschef efterfråga läkares uppfattning. 5 verksamhetschefer har svarat att rätt patienter sökt hjälp på akutmttagningen ch 2 har svarat delvis. 2 av verksamhetscheferna har svarat att frågan inte var relevant för deras verksamheter. I svar från 4 specialiteter framgår att det funnits lediga vårdplatser då läkaren behövt skriva in patienter.2 har svarat delvis ch 3 verksamheter bedömde att frågan inte var relevant. På fråga m vårdplatserna räckt till under smmaren har verksamhetsmråde kirurgi svarat nej ch centrum medicinska specialiteter att det varierat. Åtgärderna sm vidtagits vid vårdplatsbrist har varit snarlika enligt svaren, förstärkt bemanning ch öppnande av stängda vårdplatser. Vissa veckr har det varit högre efterfrågan på intensivvårdsplatser än tillgången. OBS- platserna har saknats de veckr de varit stängda. Medicinska specialiteter mråde Kirurgi, rtpedi ch akutmrådet anser att dimensineringen varit tillräcklig under smmaren. Vårdplatserna på NÄVA i Strömsund skulle kanske kunnat användas mera. Relativt få har besvarat frågan från specialiserade vården. Strömsund har i egna svaret uttryckt att de bedrivit verksamheten enligt planering, vilket innebar att det var helt stängt under två veckr. Det finns exempel på händelser ch situatiner sm rsakat att vårdtiderna förlängts. Exemplen har både bäring på interna faktrer ch samverkan med kmmuner: flytt av patienter, hög arbetsbelastning för läkarna sm ibland inte hunnit träffa patienter ch de därför fått stanna till nästföljande dag, sjukdm hs persnal på undersökningsavdelningar medfört avbkade tider ch förlängd väntan på diagnstik Samarbete mellan specialiserade vården, primärvård ch kmmuner Alla inkmmande svar från primärvården visar att samarbetet med länets kmmuner fungerat bra (15 av 15). Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

8 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Specialiserade vårdens svar visar att alla verksamheter utm psykiatrin anser att samarbetet med kmmunerna fungerat bra. Psykiatrins kmmentar det vanliga bekymret gällande möjligheten att ta emt utskrivningsklara. Samtliga svar från smatiska verksamheterna visar att kmmunerna har kunnat ta emt utskrivningsklara patienter under smmaren. Kmmunerna har svarat lite lika. I svar från 6 kmmuner framgår att cheferna bedömer att samarbetet med Regin Jämtland Härjedalen fungerat bra. Två kmmuner har uttryckt att det uppstått lika prblem under smmaren. Anledningar till att prblem uppstått kan vara lika. Därför handläggs detta så långt sm möjligt genm att analysera ch åtgärda avvikelser i de enskilda fallen ch avseende mer övergripande aspekter i frtsatt planering. Specialiserade vården ch primärvårdens samarbete fungerar överlag bra. Primärvården skulle behöva delta i vårdplaneringar i högre utsträckning. Avvikelser ch allvarliga händelser baserat på samverkan Primärvårdens ch specialiserade vårdens svar anger att det inte inträffat någn allvarlig händelse sm berdde på brist på samarbete mellan Regin Jämtland Härjedalen ch någn av länets kmmuner. Två kmmuner har svarat att det inträffat allvarliga händelser, sm behöver utredas. Nedan redvisas huvudsakliga anledningar till att avvikelser skrivits från kmmuner till Regin Jämtland Härjedalen. Patienter utskrivna utan hjälpmedel, flera svar handlar m arbetsterapeuters ch sjukgymnasters samarbete ch deras del i vårdplaneringen Vårdplaneringar ej fullföljda innan utskrivning, ett svar påpekar att utskrivningar under helg kräver bättre planering. Läkemedel följer inte alltid med patienten hem. Meddix används inte av alla sm bör kmmunicera via systemet Distriktsläkare inte genmfört brytpunktsamtal. Palliativ patient hemskickad utan kmmunens vetskap ch utan rdinatiner Bemanning ch resurser Både primärvård ch specialiserad vård har svarat att det fanns vakanser avseende läkare ch sjuksköterskr under smmaren. Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

9 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Verksamhetschef för mråde kirurgi har kmmenterat att det har varit nrmal bemanning utifrån öppna vårdplatser, men för få vårdplatser öppna pga. för få sjuksköterskr. Avseende vakanser inm andra yrkeskategrier har primärvården svarat att det saknats BVC- sjuksköterska, ch specialiserade vården har saknat psyklger. Både specialiserade vården ch primärvården har svarat att det fanns vakanser avseende medicinska sekreterare. Ni svar från primärvården anger att bemanningsblag anlitats. Inm specialiserade vården har fem verksamheter svarat att de anlitat bemanningsföretag. Distriktsläkarjuren har kunnat bemannas hela smmaren enligt svaren från primärvården (14 svar). Arbetsrganisatin Fråga m översyn av arbetsfördelning mellan yrkeskategrier bidragit till rimligare arbetsbelastning. Svaren antyder att frågan tlkats lika. Exempelvis har svaret kmmenterats med att översyn görs frtlöpande eller alla hjälps åt där man bäst behövs. Specialiserade vården besvarade även fråga m lån av persnal mellan avdelningar, vilket sker kntinuerligt. Det är ett inarbetat arbetssätt t.ex. inm Kvinnsjukvården där rtatin är ett inarbetat arbetssätt sedan länge. Sex verksamhetschefer inm Specialiserade vården har svarat att de använt tjänster från vårdnära service. Om vårdnära service har varit transprtör kök eller städ har varierat. Mtiven har främst varit att persnalen ska finnas tillgängliga för vårdarbete hs patienterna. Planering Respektive verksamhetschef har beskrivit hur de arbetade med förberedelser av bemanning ch resurser inför smmaren. Svaren visar att primärvården i relativt hög grad sköter detta arbete självständigt. Verksamheten reduceras, därför rekryteras inte så många vikarier. Specialiserade vården har ftare skrivit att de börjar rekryteringsarbete tidigt. Grvplanering ska vara klar tidigt. Sjuksköterskestudenter anställs fta sm undersköterskevikarier. Om möjligt anställs sjuksköterskr i januari för att hinna få bra insklning. Studerande till specialistsjuksköterska får arbeta på hem avdelning under smmaren. Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

10 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Samlad bedömning Avsnittet avser att få översiktlig uppfattning m verksamhetschefernas syn på m patientsäkerheten uppfyllts ch persnalens kmpetensnivå under smmaren. Vården har fungerat patientsäkert Primärvården 10 Ja (av 15) Verksamheten sm svarat nej har kmmenterat att det var för få persnal i tjänst senare delen av smmaren. Specialiserade vården: 8 Ja (av 9) Kmmentar från mråde kirurgi att :inm vissa mråden fanns långa väntelistr redan innan smmaren började. För str efterfrågan på nklger sm vi ej kunde tillgdses. Har patienterna fått samma kvalitet i vårdmhändertagande under smmaren sm under övriga året? Primärvården 10 Ja (av 15) Kmmentar från de sm svarat nej ½ bemanning kan de inte ha samma tillgänglighet för patienterna samt att uppföljningar av t.ex. patienter med diabetes blir senarelagda. En chef inm specialiserad vård har lämnat frågan besvarad övriga har svarat att kvaliteten i vårdmhändertagande är samma sm övriga året. Har tillgängligheten kunnat upprätthållas avseende tillgänglighet per telefn, besök ch mina vårdkntakter? Frågan ställdes till primärvården där 11 svarade ja ch en chef svarade nej med mtivering att för få medarbetare varit i tjänst senare del av smmaren. Medarbetarna sm intrducerats har nått tillräcklig kmpetens för att utföra sina arbetsuppgifter på arbetsplatsen Frågan ställdes till specialiserade vården där 7 av 9 chefer bedömde att fått tillräcklig intrduktin. Verksamhetsmrådet har haft bra kmpetensmix i betydelsen fördelning erfarna medarbetare i förhållande till medarbetare sm nyligen intrducerats Frågan ställdes till specialiserade vårdens chefer där 6 svarade ja. En chef kmmenterade att det är svårt med få erfarna på plats samtidigt med många nya. Trts att vi planerat för att få till en bra mix händer det ibland saker sm förändrar situatinen. Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

11 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 2.2 Förslag åtgärder för frtsatt planering Förslag från chefer i primärvården Förslag ch synpunkter m hur förberedelse- ch planeringsarbetet inför t.ex. kmmande smmarperid kan bli bättre: Bättre fördela persnal över de 2 semesterperiderna Vi planerar regelbundet för ökad belastning smmar ch vinter pga. vår turistanhpning I primärvården bör vi planera för att stänga några hälscentraler under smmaren. Om inte det går är nrmal bemanning med vikarier på de flesta tjänster det sätt sm gör att persnalen rkar genm semesterperiden. Patienttillströmningen minskar inte nämnvärt under semesterperiden. Eknmin sätter ju gränserna men önskar att det skulle finnas bättre möjlighet att sätta in vikarier ch inte gå på för låg bemanning vilket tröttar ut ch rar persnalen alltför mycket. Se hur 3 semesterperider skulle slå. Stänga en hälscentral ch då stå för varandra. Slå ihp BVC/MVC Östersund på ett eller två ställen. Gemensamma jurtider för Östersunds mråde att patienter sm har lättare akuta åkmmr kan få jurtid på annan hälscentral än den listade att vi har en gemensam tidbk för akuta läkartider. Förslag från chefer i Specialiserade vården Vi måste börja jbba långsiktigt, sluta prata m att lösa smmaren, vi måste jbba för att klara vården bättre året runt! Ska vi vara trvärdiga sm attraktiv arbetsgivare, kunna behålla erfarna ch rekrytera nya medarbetare krävs det att vi sm arbetsgivare skapar bättre förutsättningar för att leva upp till detta! Sm skrivet tidigare, bemanna högre under övriga året - då hinns kvalitets- ch förbättringsarbete med, minskar behvet av timvik ch dubbla pass ch prblem med smmarbemanningen blir ett minne bltt ;).. Se över arbetstidsmdellen, treskiftet med brist på återhämtning ch för lite överlappningstid gör arbetssituatinen hållbar i längden för sjuksköterskr ch undersköterskr på vårdavdelningarna. Planera för tre semesterperider, under 11 veckr. Första periden börjar 1-2 veckr in i juni. Ha rullande semesterschema. Se över hur lång intrduktin persnalen får. Planera i gd tid. Kntakta tidigare vikarier. De är redan intrducerade. Kntakta duktiga studenter ch erbjud dem vikariat. De kan ckså verksamheten ch behöver krtare intrduktin. Feedback från årets semester sm man arbetar med så snart sm möjligt, för att inte glömma Områdeschefer mer invlverade tidigt i smmargruppen. OBS öppet hela smmaren. Regler för smmarpaket ut senast i början på januari. Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

12 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Klara direktiv i gd tid m smmarpaketens utfrmning. Frtsätt med bra samarbete i smmarledning ch vårdplatsmöte. OBS- platser måste vara öppna även under smmaren. Mer erfaren sjuksköterska på plats ch bättre bemanning från början. Utöka grundbemanningen. Utred möjligheter till en vårdavdelning för utskrivningsklara patienter. Dimensinering av IVA ch pstp kan behöva utökas men då krävs en annan grundbemanning ch verksamhet under året. En verksamhetsgrupp behöver ta fram alternativ till rdinarie vårdavdelningar ch hur vi löser bemanningen. Löneläget är ett prblem för att rekrytera, ett lyft av löneläget är förmdligen ett måste. Fundera över OBS öppettider. Samt att AMBUSS ej gått under fyra veckr under smmaren Förslag från chefer i kmmunerna Bättre smmarplanering i primärvården Följa överenskmna vårdplaneringsrutiner ch använda Meddix Förbättra följsamhet till rutiner då patienter skrivs ut lördagar ch söndagar. Respektera knsulttiderna till läkare sm de kmmunala sjuksköterskrna har. Bka inte in andra patienter på dessa tider. Jag tycker att samarbetet med regin J/H har fungerat utmärkt! visst händer det att det blir lite dålig kmmunikatin ibland men inte sämre än annan tid på året. 2.3 Möjliga alternativ för frtsatt planering Utifrån diskussiner chefer ch vårdutvecklare: Ta fram underlag till riskanalys för att underlätta synliggörande av patientsäkerhetsaspekter. Patientsäkerhetsenheten vara stöd. Kan OBS platserna vara öppna hela smmaren? Uppdrag till Anita Secher sm tagit fram underlag. Möjliga åtgärder med ledning av enkäternas resultat? Flera har kmmenterat att det behövs bättre delaktighet i vårdplanering från berörda parter, likaså kunskap m hur Meddix fungerar ch hur systemet ska användas Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

13 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) Breddad delaktighet av regindirektörs stab inklusive Patientsäkerhetsenheten i översiktlig planering för Regin Jämtland Härjedalen Genmgång av förslag till åtgärder - listan inför både långsiktig planering ch planering på krt sikt Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

14 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 3 Uppföljning persnal, arbetsmiljö, vårddagar inm häls- ch sjukvård 3.1 Ttalt centrum medicin, centrum pererande, centrum barn, kvinna, psykiatri, centrum diagnstik, teknik ch service, centrum primärvård Uppgifterna nedan baseras på 3416 medarbetare, 3294 årsarbetare. KRITERIE DIFF 2014/2015 Utförd tid mtsv årsarb** Bemanningsföretag Sjsk ca åa** varav övertid timmar *** * Ca 6,4 milj Ca 9,8 milj ca 3,4 milj Varav övertid under j ch b tim Varav fyllnadstid timmar Varav förskjuten arbetstid timmar Varav arbete under rast tim Varav dubbelpass timmar Fördelning utförd tid sjsk/usk 62/38 60/40 60/40 60/40 Smmarpaket kr kr kr Vårddagar Sjukfrånvar Ttalt 5,9 % Ttalt 5,8 % Ttalt 5,7 % -0,1 Per månad Juni 6,1 Juli 5,6 Aug 5,9 Per månad Juni 6,1 Juli 5,5 Aug 5,8 Per månad Juni 6,0 Juli 5,2 Aug 6,0-0,1-0,3 +0,2 Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

15 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) KRITERIE DIFF 2014/2015 Föräldraledigheter 142 åa 183 åa 198 åa + 15 åa Avvikelser sammanhang Arbetsmiljö Ttalt 92 st. Varav 41 st handlar m bemanning. Ttalt 89 st. Varav 31 st handlar m bemanning. * övertid, krt varsel, dubbla pass, arbete under rast **1 årsarbetare = 440 tim Ttalt 95 st. Varav 24 st handlar m bemanning. *** Områden/centrum Barn- ch ungdmsmedicin, Kvinna, Medicin, Kirurgi, ögn, örn, Psykiatri, Ortpedi. Utförda tiden ökade med mtsvarande 72 årsarbetare varav 10 årsarbetare är en ökning inm gruppen sjuksköterskr. Inkluderat bemanningsföretag mtsvarar ökningen av sjuksköterskr 12 årsarbetare. Trts ökade sjuksköterskeresurser vittnar verksamheterna m brist på sjuksköterskeresurser. Bemanningsfördelningen mellan sjuksköterska ch undersköterska är densamma trts kntinuerliga diskussiner m nödvändigheten att förändra arbetsfördelningen utifrån minskad tillgång på sjuksköterskr. Det har skett en avsevärd kstnadsökning av övertid ch smmarpaket. Omräknat i pengar så är kstnaden drygt 17 miljner varav ca 7 miljner är en ökning jämfört med föregående år. Vad gäller smmarpaket så finns det tillämpningar ch tlkningar sm ligger utanför vad reglerna säger ch sm har bidragit till högre kstnader Vårddagarna minskade med 558 dagar jämfört med Det mtsvarar 2 % minskning. Arbete under rast ch dubbla pass ökade någt men är företeelser sm inte ska förekmma annat än i undantagsfall. Sjukfrånvarn visar inga större avvikelser men däremt har föräldraledigheter ökat. Föräldraledighet hs arbetsgivaren ska vara kpplat till uttag av föräldrapenning från Försäkringskassan. Det finns en säkerhet m huruvida medarbetarna känner till detta. Avvikelserna i sig har ökat medan avvikelser vad gäller bemanning har minskat. 3.2 Centrum medicin KRITERIE DIFF 2014/2015 Utförd tid mtsv årsarb Bemanningsföretag Sjsk ca åa 3,5 6,5 +3 Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

16 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) KRITERIE DIFF 2014/2015 varav övertid timmar 3308* Ca 2 milj kr Varav fyllnadstid timmar Varav förskjuten arbetstid timmar Varav arbete under rast tim Varav dubbelpass timmar Fördelning utförd tid sjsk/usk 65/35 62/38 63/37 Smmarpaket kr kr kr kr * övertid, krt varsel, dubbla pass, arbete under rast 3.3 Område kirurgi, ögn, örn KRITERIE DIFF 2014/2015 Utförd tid mtsv årsarb varav övertid timmar 988* Ca kr kr Varav fyllnadstid timmar Varav förskjuten arbetstid timmar Varav arbete under rast tim Varav dubbelpass timmar Fördelning utförd tid sjsk/usk 65/35 65/35 64/36 Smmarpaket kr kr kr kr * övertid, krt varsel, dubbla pass, arbete under rast Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

17 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 3.4 Område rtpedi KRITERIE DIFF 2014/2015 Utförd tid mtsv årsarb varav övertid timmar 332* Ca kr kr Varav fyllnadstid timmar Varav förskjuten arbetstid timmar Varav arbete under rast tim Varav dubbelpass timmar Fördelning utförd tid sjsk/usk 48/52 50/50 49/51 Smmarpaket kr kr kr kr * övertid, krt varsel, dubbla pass, arbete under rast 3.5 Område akutvård KRITERIE DIFF 2014/2015 Utförd tid mtsv årsarb varav övertid timmar Ca 3,4 milj ,4 milj Varav fyllnadstid timmar Varav förskjuten arbetstid timmar Varav arbete under rast tim Varav dubbelpass timmar Fördelning utförd tid sjsk/usk 61/39 62/38 Smmarpaket kr Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

18 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) 3.6 Smmarpaket 2015 övriga Område/Centrum Område psykiatri Område Barn ch ungdmsmedicin Område Kvinna Område diagnstik ch teknik Centrum primärvård kr kr kr kr kr 4 Anställning av sjuksköterskr Mellan periden gjrdes 243 anställningar av sjuksköterskr. Av dessa var 86 nyanställningar d v s externt rekryterade. Nyanställningarna mtsvarar 7 % persnalmsättning m man inte tar hänsyn till eventuellt ökat behv av sjuksköterskr. Persnalmsättning på 7 % är att betrakta sm nrmal. M t p att uppgifterna avser behv inför smmar så är persnalmsättningen förmdligen lägre på helårsbasis. Registrering av anställningar påbörjades i januari. Överenskmmelse m anställning gällande 2015 gjrdes ckså under senare delen av 2014 vilket innebär att antalet anställningar/nyanställningar är någt högre. 5 Avstämning fackliga rganisatiner ch arbetsgivare Samtliga fackliga rganisatiner inbjöds till kntinuerliga avstämningsträffar med arbetsgivaren/persnalstaben. Syftet med avstämningsträffarna var att arbetsgivare ch fackliga företrädare tidigt skulle kunna fånga upp ch föra en dialg m aktuellt läge vad gäller verksamhet ch medarbetarnas arbetssituatin. Träffarna hölls varje nsdag förmiddag för att sedan kunna vidareförmedlas till smmarledningsgruppen sm på eftermiddagen samma dag. Kmmunal ch Vårdförbundet var de fackliga rganisatiner sm regelbundet deltg i avstämningsträffarna. Både arbetsgivare ch fackliga företrädarna tycker avstämningsträffarna har fungerat bra utifrån syfte. Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

19 Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar (19) En huvudfråga i sammanhanget sm de fackliga rganisatinerna tar upp är att chefers ch medarbetares åsikter inte sällan går isär vad gäller bemanningssituatinen. Båda arbetsgivaren ch fackliga rganisatinerna tycker att det är viktigt med fakta i det sammanhanget. Om avstämningsträffar ska frtsätta nästa smmar ska persnalstatistik tas fram kntinuerligt vad gäller t ex dubbla pass, arbete under rast sv. En annan förbättringsåtgärd är att persnalstaben följer med de fackliga företrädarna när det gör sina arbetsplatsbesök inför nsdagsmötena. 6 Inför smmar 2016 Regindirektör Björn Erikssn har gett persnalstaben i uppdrag att ta fram strategier för nästa smmar till slutet av ktber. Uppföljning av persnalläget smmar 2015 visar på en rad frågr sm bör diskuteras/åtgärdas inför nästa smmar sm bl a M t p den ökade kstnaden för smmarpaket ch svårigheten att få till en gemensam tillämpning, ska smmarpaket finnas kvar? Infrmera m vilka regler sm gäller vid föräldraledighet Kan ytterligare mttagningssjuksköterskr fördelas till vårdavdelning? Kan administratörer/vårdutvecklare/liknande sm har en sjuksköterskeutbildning nyttjas i vården under smmaren? Kntinuerlig uppföljning vad gäller persnalstatistik. Persnalstaben följer med de fackliga företrädarna när det gör sina arbetsplatsbesök. Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mt systemet att utgåvan frtfarande är giltig.

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

MEDICINSK RUTIN ANELÄK IVA-DELIRIUM

MEDICINSK RUTIN ANELÄK IVA-DELIRIUM 1 (6) ANELÄK IVA-delirium Bakgrund IVA-delirium är ett akut insättande förvirringstillstånd med fluktuerande förlpp. Det kännetecknas av uppmärksamhet, sammanhängande tankar ch förändrad nivå av medvetande.

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5

4.6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 .6. Sammanställning Psykiatriråd nummer: 5 Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress:

Trainee. sjuksköterska. Södra Älvsborgs Sjukhus. Brämhultsvägen 53, Borås. 501 82 Borås 033-616 10 00. Södra Älvsborgs Sjukhus Besöksadress: Besöksadress: Brämhultsvägen 53, Borås Postadress: Televäxel: 033-616 10 00 Trainee sjuksköterska Besöksadress: Varbergsvägen 50, Skene Postadress: 511 81 Skene Televäxel: 0320-77 80 00 E-post: sas@vgregion.se

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet

Hälso- och sjukvård i Region Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet Häls- ch sjukvård i Regin Skåne en samlad resurs för ökad tillgänglighet 2015-09-28 Bakgrund aktuell situatin Tillgängligheten avseende besök ch peratin/åtgärd har under de senaste åren försämrats i Regin

Läs mer

4.2. Psykiatriråd nummer: 1

4.2. Psykiatriråd nummer: 1 4.2. Psykiatriråd nummer: Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna a - e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder, kön, befattning

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA UTGIFTER EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2008) 1954 SLUTLIG BRYSSEL DEN 02/07/2008 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2008 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 23, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC18/2008 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Organisation i Stockholm. VUB-teamet. VUB-teamet. Medicinering. VUB - förutsättningar

Organisation i Stockholm. VUB-teamet. VUB-teamet. Medicinering. VUB - förutsättningar Teamet för Vuxna med Utvecklingsstörning ch grav Beteendeavvikelse Tvärvetenskapligt team Belysa, diskutera svår ch kmplex prblematik från lika håll med flera perspektiv Ge rekmmendatiner, stöd ch behandling

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015

Resultat Söderskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Nrum/Westerman-Annerbrn KUN2015/111 Resultat Södersklan åk 8 våren 2015 2013 79 svarande av 97 elever, 41 flickr ch 38 pjkar, (enligt Prcapita 6/2) dvs 81 % 2014 90 svarande av 123 elever(enligt

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS

Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Rapport från uppföljning av sommarens vårdnära service VNS Bakgrund Vårdnära service är ett koncept som innebär överföring av arbetsuppgifter från vårdpersonal till servicepersonal. Tanken med vårdnära

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden8.se

Brf Herden 8 www.brfherden8.se Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare April 2010 Innehåll Besiktningen av samtliga lägenheter resultatet? Vattenskadan på Arbetargatan 27 (dagis) Våren ska firas krvgrillning trsdag

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 oktober kl. 09.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats ch tid Ebbasalen, Sala kmmun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), rdförande Olf Nilssn(S), vice rdförande Margaretha Quistberg (S) Per Erikssn (C) Per Mattssn (V)

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr Helande & Själavård Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Nrr Vi har sett att de andliga ch själsliga behven i samhället ch i hela vår regin växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter sm

Läs mer

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Inledning Inför sommaren 2013 beslutade sjukhusledningen och verksamhetscheferna om införande av ett arbetssätt med pulsmöten/pulstavlor på samtliga vårdavdelningar

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Kommunikationsplan - Time Care -

Kommunikationsplan - Time Care - Kommunikationsplan - Time Care - Jag önskar att vi kunde vara fler personal på morgonen Vårdtyngden har ökat, vi är färre personal och får bara springa fortare Vad är syftet? Att vi håller den vårdkvalitet

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30

AMP - GUIDEN. AMP guiden är ett verktyg och hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 AMP - GUIDEN AMP guiden är ett verktyg ch hjälpmedel för att ta fram arbetsmiljöplaner. 2010-01-30 Källa: Detta material är hämtat från SBUF, www.ampguiden.net Reviderad: 0000-00-00 2 A M P - G U I D E

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut 2015

Arbetsmiljöbokslut 2015 Handläggare: Sida: 1 (8) Arbetsmiljöbokslut 2015 Detta är 2015 års upplaga av Alingsås Energis arbetsmiljöbokslut. Bokslutet omfattar både Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB. Arbetsmiljöbokslutet

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Analys av insatser för barn och unga Ärende 6 SN 2018/43

Analys av insatser för barn och unga Ärende 6 SN 2018/43 Analys av insatser för barn ch unga Ärende 6 SN 208/43 Sida 4 av 328 Tjänsteskrivelse () 208-0-29 Dnr: SN 208/43 Scialnämnden Analys av insatser för barn ch unga Förslag till beslut Scialnämndens beslut

Läs mer