Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning"

Transkript

1 Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original Administration Diarieförda handlingar (akter, avtal, yttranden mm ) Hängmapp, diarienummerordning 5 år Bevaras Administration Diarielista Pärm, chefssekreterare Diarieplanordning 5 år Bevaras Omvänd ordning mot sorteringen av diarieförda handlingar Administration Diarium Dataregister - server, EDP Bevaras Konverteras vid systembyte Administration E-post av ringa eller tillfällig betydelse dataregister server Administration E-post som blir eller tillförs ett ärende handläggare Bevaras Uttages på papper Administration Förtroendevaldas löneunderlag Pärm, chefssekreterare 10 år Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Administration Hyreskontrakt Hängmapp, handläggare Gallras efter upphörd giltighetstid Administration John Johanssons fond Pärm, nämndsekreterare Bevaras Administration Kallelser, dagordning, socialnämnd, utskott Pärm, chefssekreterare 5 år Administration Kungörelsekort Chefssekreterare 2 år Administration MBL-protokoll och handlingar Pärm, personalsekreterare 5 år Bevaras Administration Postlista EDP Chefssekreterare Bevaras Administration Protokoll samrådsorgan Pärm, resp. sekreterare 5 år Bevaras Administration Protokoll socialnämnden och expeditionslista Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Originalprotokoll socialnämnden och dess arbetsutskott Administration Restaurangrapporter Hängmapp, chefssekreterare 5 år Administration Rutinkorrespondens Hängmapp, chefssekreterare 2 år Administration Röstbrevlådemeddelande - av ringa betydelse Handläggare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Administration Röstbrevlådemeddelande - av vikt Handläggare Se anmärkning Gallras efter utskrift Administration Serveringstillstånd Hängmapp, alkoholhandläggare När verksamheten Ansökan, utredningar m m upphör Administration Statistik till myndigheter Akt, chefssekreterare 2 år Administration Tillfälliga serveringstillstånd Hängmapp, alkoholhandl. 5 år Handlingar m m Administration Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap Samlingsakt, alkoholhandläggare 5 år Administration Tillsynsrapporter vid kontroll av detaljhandel med öl Hängmapp, chefssekreterare 5 år Administration Tillsynsrapporter, restauranger Hängmapp, chefssekreterare 5 år I respektive akt Administration Tjänstekort (ID-kort) Pärm hos resp. avdelning Se anmärkning Inlämnas och gallras efter avslutad anställning Allmänt Arkivrutiner/kvitto på leveranser till kommunarkivet Bevaras Allmänt Inventarieförteckning Bevaras Original skickas till ekonomienheten Allmänt Meddelandeblad cirkulär Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Ekonomi Autogiro, medgivanden Ekonomi Betalda fakturor, kopior 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Bokföringsorder Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Dagjournaler Pärm, ekonomiassistent 2 år Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fullmakter IFO Pärm ekonomiassistent Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Inköpskortshandlingar Pärm, handläggare 5 år 1 av 21

2 Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörsfakturor Pärm, ekonomiassistent 10 år Ekonomi Internbudgetverifikationer Pärm, ekonomiassistent 2 år Ekonomi Kassaverifikationer Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg Pärm, handläggare 2 år Ekonomi Kundfakturajournal Pärm, handläggare 2 år Ekonomi Kundfakturor Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Personal Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner 2 år Ekonomi Underlag för behörighet, datanätet Pärm, handläggare 2 år Ekonomi Underlag för momsansökan Pärm, handläggare 5 år Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Bevaras Original till/på arbetsgivarenheten Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm arbetsledare 2 år Bevaras Personal Arbetsskadeanmälningar Pärm, personalsekreterare Se anmärkning Original till arbetsgivarenheten Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Försäkran om tystnadsplikt/sekretess Bevaras Personal Ledighetsansökningar korta 2 år Kopia till anställd. Personal Ledighetsansökningar 1 mån eller längre Bevaras Original till personalakt Kopia till anställd. Personal Läkarintyg 2 år Låst skåp. Registreras som sekretess Personal Lönesamtalsdokumentation 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Låst skåp Personal Meritförteckning, Matris/översikt, tillsatta tjänster Pärm, personalsekreterare 2 år Om sådan upprättats Personal Rehabiliteringsutredningar Pärm, personalsekreterare Se anmärkning Original till arbetsgivarenheten Personal Samverkansprotokoll 5 år Bevaras Kopia till facklig organisation Personal Sjukersättning, beslut Bevaras Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll 2 år Bevaras Personal Tillbudsrapporter Pärm, personalsekreterare Se anmärkning Original till arbetsgivarenheten Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg Bevaras Original till/på arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsintyg timanställda Bevaras Till arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsrapport 2 år 2 av 21

3 Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Övrig adm Cookiefiler Användarkatalog Övrig adm Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog Övrig adm Kopia biståndsbeslut och övriga handlingar gällande ej Pärm nämndsekreterare Bevaras verkställda beslut som anmälts till länsstyrelsen Övrig adm Synpunktsutredning (även från andra avdelningar) Pärm chefssekreterare Bevaras 3 av 21

4 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Administration MBL-protokoll och handlingar 5 år Bevaras Administration Postlista Bevaras Administration Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Se anmärkning Gallras efter avlyssning Administration Röstbrevlådemeddelande - av vikt Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Aktuella stödfamiljer Assistent biståndsenheten 2 år Allmänt Anhörigbidrag - utbetalningslista Assistent biståndsenheten 10 år Allmänt Arbetsgrupp strategisk statistik Assistent biståndsenheten Allmänt Arkiv rutiner/kvitto Assistent biståndsenheten Bevaras Allmänt Avvikelser, kopia Personakt 5 år Allmänt Avvikelser, original Personakt Se anmärkning Till MAS Allmänt Beslutsstatistik handläggare Assistent biståndsenheten Se anmärkning Eventuell sammanställning bevaras, underlaget gallras Vid inaktualitet Allmänt Blanketter för inrapportering av vistelse hos stödfamilj Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Allmänt Diarieförda handlingar 2 år Bevaras Allmänt Domar Personakt 5 år Allmänt E-post, fax Handläggare Se anmärkning Utskrives på papper om dokumentet tillhör ett ärende/personakt. Övriga behandlas som inkommande post. Allmänt Fullmakt för posthantering Assistent biståndsenheten Se anmärkning Uppdateras löpande Allmänt Fullmakter, ansökningar, intyg, utlåtande, utredningar, Närarkiv, biståndsenheten 5 år Till personakt efter avslut beslut Allmänt Förfrågningar Handläggare Se anmärkning Rutinmässiga förfrågningar gallras vid inaktualitet, övriga efter 5 år Allmänt Hyreskontrakt Avgiftsassistent biståndsenheten Bevaras Avslutade i personakt Allmänt Hyreslista Avgiftsassistent, pärm biståndsenheten Allmänt Individuella planer 10 LSS Personakt Se personakt Allmänt Inkomna brev och upprättade handlingar i enskilda ärenden Personakt 5 år Allmänt Inventarieförteckning Bevaras Original skickas till ekonomienheten Allmänt Jämkningsansökningar Avgiftsassistent, pärm Se anmärkning Avslutade i personakt Allmänt Jämkningsbeslut avslutade Personakt Se anmärkning Se personakt Allmänt Jämkningsbeslut pågående Pärm respektive kontor Till personakt Allmänt Kallelser, in och utskrivningsmeddelanden Personakt 5 år Arkiveras när det leder till åtgärd inom Sjukvård, vårdplanering Allmänt Kontaktpersoner, stödfamiljer, familjehem, avtal och utredningar Personakt Se anmärkning Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom bevaras Allmänt Kopia genomförandeplaner Personakt Se anmärkning Genomförandeplaner i original verkställare. Allmänt Kopia LASS-beslut och ev underlag Personakt Se anmärkning Original försäkringskassan 4 av 21

5 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Allmänt Kopia ärendeblad icke verkställda beslut i enskilda ärenden Personakt Se anmärkning Original till planeringsavdelningen och därefter redovisning vidare till kommunens revisorer och kommunfullmäktige samt länsstyrelsen Allmänt Körrapporter för kontaktpersoner, kopior Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Allmänt Lista aktuella brukare Assistent biståndsenheten 2 år Allmänt Lista aktuella kontaktpersoner Assistent biståndsenheten 2 år Allmänt Lista över kontaktpersoner för utbetalning Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Allmänt Meddelandeblad cirkulär Allmänt Minnesanteckningar som berör brukare Handläggare Allmänt Mottagningsbevis, delgivningserkännande Personakt 5 år Allmänt Personakt, digitalt Magna Cura, server Se anmärkning Gallras 5 år efter sista åtgärd/händelse. Födda 5/15/25, akter med handlingar rörande: faderskap eller föräldraskap, adoption samt vård eller boende i familjehem eller annat enskilt hem skall bevaras, och överförs till kommunarkivet i pappersform. Se SoL 12 kap 1-2. Allmänt Personakt, papper Närarkiv Se anmärkning Gallras 5 år efter sista åtgärd/händelse. Födda 5/15/25, akter med handlingar rörande: faderskap eller föräldraskap, adoption samt vård eller boende i familjehem eller annat enskilt hem skall bevaras, och överförs till kommunarkivet. Se SoL 12 kap 1-2. Allmänt Registerutdrag från överförmyndaren Personakt Se personakt Allmänt Rehabiliteringsslussens bedömningar / HSL Närarkiv, biståndsenheten Bevaras Bedömningen är en del av utredningsunderlaget SoL, LSS Allmänt Rutiner avgiftsassistent Pärm avgiftsassistent, Se anmärkning Uppdateras löpande biståndsenheten Allmänt Rutiner/riktlinjer, assistent På respektive kontor Se anmärkning Uppdateras löpande Allmänt Statistik ansökningar/vecka Assistent biståndsenheten 5 år Bevaras Sammanställning bevaras Allmänt Statistik LSS Biståndschef, pärm Bevaras Underlag gallras Allmänt Statistik ÄO Biståndschef, pärm Bevaras Underlag gallras Allmänt Tillbudsrapporter Se anmärkning Hanteras i samverkan; kopia skickas till rehabsamordnare Allmänt Uppdatering befolkningsregister CD-skivor Avgiftsassistent, biståndsenheten Gallras efter införsel i Magna Cura Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Allmänt srapporter (ek. utfall) Biståndschef 2 år Allmänt Vårdlägesrapporter Personakt Se anmärkning Upprättade av utförare ofta externt Allmänt Vårdplan Vårdplanerare, biståndsenheten 5 år Original sjukhuset, kopia personakten Allmänt Yttrande Personakt 5 år Allmänt Överklagan Personakt 5 år Ekonomi Autogiro, medgivanden Avgiftsassistent, biståndsenheten 5 av 21

6 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Avgiftsbeslut Server, Magna Cura Som/i personakt Endast digitalt Ekonomi Avstämningsrapporter för slutregistrerade fakturor - Assistent biståndsenheten 10 år anhörigbidrag Ekonomi Betalda fakturor, kopior Assistent biståndsenheten 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Beviljade anhörigbidrag Assistent biståndsenheten 2 år Ekonomi Blankett för inrapportering av anhörigbidrag Assistent biståndsenheten 2 år Ekonomi Bokföringsorder 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Dagjournaler 2 år Ekonomi Dagjournaler Avgiftsassistent, biståndsenheten 2 år Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Till Recall Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer Avgiftsassistent, biståndsenheten 10 år Ekonomi Ersättningsräkning stödfamiljer Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Ekonomi Fakturor 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Habiliteringsersättning, verifikation Assistent biståndsenheten 10 år Ekonomi Handkasseredovisning Assistent biståndsenheten 10 år Till ekonomienheten Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Inkomstuppgifter Avgiftsassistent, 1 år Därefter personakt biståndsenheten, gällande år, personnummerordning, Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer 2 år Ekonomi Inventarieförteckning Bevaras Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturajournal Avgiftsassistent, biståndsenheten 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Redovisning förskottskassa 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner Bevaras Befintlig nuvarande rutin gäller Ekonomi Underlag för behörighet, datanätet 2 år Ekonomi Underlag för momsansökan 5 år Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Biståndschef Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Biståndschef, låst skåp Original till/på arbetsgivarenheten Personal Ansökningshandlingar ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats 6 av 21

7 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Personal Ansökningshandlingar, kortare än tre månader IT-system, Offentliga jobb 2 år Till personalakt Personal Ansökningshandlingar tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till personalakt månader Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar 2 år Bevaras Personal Arbetsskadeanmälan Skickas till rehabsamordnare på adm avd Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Försäkran om tystnadsplikt/sekretess Bevaras Personal Introduktionspärm Biståndschef Uppdateras löpande Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Kopia till anställd. Personal Ledighetsansökningar längre än en månad 2 år Original till arbetsgivarenheten. Kopia till anställd. Personal Läkarintyg 2 år Låst skåp. Registreras om sekretess Personal Lönesamtalsdokumentation 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Personalakt hos biståndschef Låst skåp Personal Meritförteckning, Matris/översikt, tillsatta tjänster 2 år Om sådan upprättats Personal Nyckelkvittenser, kopior Assistent biståndsenheten Se anmärkning Uppdateras löpande Personal Nyckelkvittenser, kopior Assistent biståndsenheten Se anmärkning Uppdateras löpande Personal Rehabplaner/personal Biståndschef, låst skåp Bevaras Diarieförs Personal Samverkan, förhandlingsprotokoll 5 år Bevaras Kopia till facklig org. och avdchef Personal Samverkansprotokoll 19 Biståndsenheten 5 år Bevaras Kopia till facklig organisation Personal Sjukersättning, beslut Bevaras Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Biståndschef 2 år Bevaras Personal Tillbudsrapporter Pärm biståndschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg Biståndschef, låst skåp Bevaras Original till/på arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsintyg timanställda Bevaras Till arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsrapport 2 år Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Sociala kontrakt Besiktningsprotokoll Avgiftsassistent, Biståndsenheten Se anmärkning Gallras ej om hyresskuld finns Sociala kontrakt Hyreskontrakt, bostäder från socialtjänsten Avgiftsassistent, Biståndsenheten 2 år Övrig Cookiefiler administration Övrig Historyfiler/Globalfiler administration Allmänt Godkännande för hemdok, handläggare bistånd I hemdok Se personakt Finns i hemdok 7 av 21

8 Handikappomsorg Kommun arkiv Bevaras / Gallras Administration MBL-protokoll och handlingar 5 år Bevaras Allmänt Anmälningar till Länsstyrelsen Kopia pärm enhetschef Se anmärkning Beslutas i arbetsutskottet, originalet till protokollet. Kopian gallras vid inaktualitet. Allmänt Arkivrutiner/kvitto på leveranser till kommunarkivet Bevaras Allmänt Avvikelserapporter HSL inkl fallrapport Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Avvikelserapporter SoL/LSS Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Daganteckningar Kopia i personakt hos VC Bevaras Original i omvårdnadspärm Allmänt Egenkontroll städning Pärm hos enhetschef Allmänt Genomförandeplan Original personakt hos enhetschef Se personakt Kopia till brukaren/företrädaren och i omvårdnadspärm Allmänt Godkännande för hemdok I hemdok Se personakt Finns i hemdok Allmänt Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Allmänt Individuell plan Original på biståndsenheten Kopia i personakt hos VC Se personakt Kopia till brukaren/företrädaren och eventuellt i omvårdnadspärm Allmänt Intresseavdrag ex skattebeslut mm Assistent 2 år Allmänt Inventarieförteckning Adm avd Bevaras Kopia på HO-avd. Original skickas till ekonomienheten Allmänt Meddelandeblad cirkulär Databas Allmänt Personakt, brukare Arkivskåp hos enhetschef Se anmärkning Till biståndsenheten efter avslut. Gallras där enligt särskilda rutiner, 5 år efter sista åtgärd. Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Mottagare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av vikt Mottagare Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Synpunktsutredning Kopia i pärm hos enhetschef Se personakt Skickas till adm avd på socialförvaltningen Allmänt Tidrapport Löneassistent Se anmärkning Till Administrativa avdelningen efter 1 år Allmänt Tillbudsrapporter Lämnas till enhetschef Se anmärkning Hanteras i samverkan; kopia skickas till rehabsamordnare Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Ekonomi Betalda fakturor, kopior 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Bokföringsorder Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Daganteckningar Bevaras Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fakturor Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Försäljning terapimaterial Dagcenter 10 år Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Till ekonomienheten Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer 2 år 8 av 21

9 Handikappomsorg Kommun arkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag, pg/bg Pärm hos enhetschef 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning Assistent HO-avdelningen 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Privata medel Centralt 10 år Enligt rutin Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner Bevaras Befintlig nuvarande rutin gäller. Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Original till/på arbetsgivarenheten Personal Anställningsbeslut, tillsvidare- och månadsanställda Kopia pärm assistent Se anmärkning VC gallrar vi inaktualitet, original skickas till arbetsgivarenheten, där de bevaras Personal Anställningsbeslut, timanställda Pärm, assistent 2 år Personal Ansökan extra utbetalning/sem.pengar Pärm assistent HO-avd 2 år Personal Ansökan om dispens yngre än 18 år Pärm, enhetschef 2 år Personal Ansökningshandlingar, tjänster, ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm, enhetschef 2 år Bevaras Personal Arbetsschema Databas Personal Arbetsskadeanmälan Kopia hos enhetschef Skickas till rehabsamordnare på adm avd Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Delegeringar personal HSL Kopia i arkivskåp hos enhetschef 3 år Original hos anställd, kopia respektive sjuksköterska Personal Dokumentation om anställd Arkivskåp hos enhetschef Personal Förhandlingsprotokoll/samverkan på enheten 11 Original pärm hos enhetschef 5 år Bevaras Kopia skickas till facket och avdchef. Personal Försäkran om tystnadsplikt/sekretess Kopia i arkivskåp hos assistent HO Bevaras För timanställda förvaras blanketten hos enhetschef. Personal Intresseanmälan för ändrad tjänstg. Pärm hos enhetschef Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Assistent HO-avdelningen Kopia till anställd. Personal Ledighetsansökningar längre än en månad Kopia hos enhetschef 2 år Original till arbetsgivarenheten. Kopia till anställd. Personal Läkarintyg, kopia Arkivskåp hos enhetschef 2 år Kopia till arbetsgivarenheten Personal Lönesamtalsdokumentation Arkivskåp hos enhetschef 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Arkivskåp hos enhetschef Personal Meritförteckning, Matris/översikt, tillsatta tjänster 2 år Om sådan upprättats Personal Nyckelkvittenser På enheterna Personal Rehabiliteringsutredningar Kopia i arkivskåp hos enhetschef Original till rehabsamordnare på förvaltningen Personal Samverkansprotokoll 19 Original hos enhetschef 5 år Bevaras Ett ex skickas till kommunal 9 av 21

10 Handikappomsorg Kommun arkiv Bevaras / Gallras Personal Sjukersättning, beslut om Arbetsgivarenheten Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Pärm hos enhetschef 2 år 10 år Personal Tillbudsrapporter Pärm enhetschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg tillsvidare- och månadsanställda Se anmärkning Bevaras Skrivs och bevaras på arbetsgivarenheten. Personal Tjänstgöringsintyg timanställda Assistent HO-avdelningen 2 år Personal Tjänstgöringsrapport Assistent HO-avdelningen 2 år Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Övrig Cookiefiler Användarkatalog administration Övrig administration Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog 10 av 21

11 Individ- och Familjeomsorg Kommunarkiv Bevaras / Gallras Administration Postlista Bevaras Allmänt Arkivrutiner/kvitto på leveranser till kommunarkivet Bevaras Allmänt Avtal och kontrakt Se anmärkning Till administrativa avdelningen Allmänt Delegationsbeslut, original Chefssekreterare 5 år Bevaras Listor Allmänt Diarieförda handlingar Expeditionen 2 år Bevaras Allmänt Dödsboanmälningar, boutredningar Se anmärkning 5 år Se personakt Allmänt Familjehem, utredningar om, avtal m.m. Se anmärkning 5 år Se personakt Allmänt Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Allmänt Kallelser/föredragningslistor Arkiv 2 år Allmänt Kontaktpersoner/kontaktfamiljer, utredningar, avtal Se anmärkning 5 år Se personakt m.m. Allmänt Kungörelsekort, anslagskort Expeditionen 2 år Allmänt Meddelandeblad cirkulär Allmänt Mottagningsbevis, delgivningserkännande Handläggare, personakt i enskilda ärenden 2 år Allmänt Personakter, socialregister Närarkiv Se anmärkning Se anmärkning Personakterna omfattas av föreskrifterna i socialtjänstlagen vad gäller bevarande och gallring. Allmänt Protokoll, arbetsplatsträffar Arbetsplatserna 5 år Bevaras Allmänt Protokoll, MBL Respektive sektion 5 år Bevaras Allmänt Protokoll, samverkansmöten Pärm, exp 5 år Bevaras Allmänt Protokoll, socialnämnden (kopia) Arkiv Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Handläggare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av vikt Handläggare Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Statistiska uppgifter till statlig myndighet Arkiv 2 år Allmänt Statsbidragsansökningar Respektive sektion 5 år Bevaras Allmänt Statsbidragsansökningar, underlag Respektive sektion Allmänt Tillbudsrapporter Se anmärkning Hanteras i samverkan; kopia skickas till rehabsamordnare Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Se anmärkning Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Allmänt sberättelser Se anmärkning Bevaras Till administrativa avdelningen Allmänt splaner Se anmärkning Bevaras Till administrativa avdelningen Behandlings Minnesanteckningar kring klienter Respektive sektion sektioner Behandlings Statistik över rådgivningsverksamheten Respektive sektion Bevaras Underlag gallras när sammanställning är gjord. sektioner Behandlings Utvärderingar, uppföljningar Respektive sektion Bevaras sektioner Behandlings Års- och verksamhetsberättelse Respektive sektion Bevaras sektioner Bistånd Förteckning över barn Respektive sektion Bistånd Förteckning över kontaktpersoner/kontaktfamiljer Respektive sektion 11 av 21

12 Individ- och Familjeomsorg Kommunarkiv Bevaras / Gallras Bistånd Meddelande om placering inom kommunen av barn från annan kommun Till protokollet Se anmärkning Delegationsbeslut. Fem år efter sista anteckning eller när man får besked om att placeringen upphör Boende/beroende Minnesanteckningar kring klienter Respektive sektion Boende/beroende Statistik, rådgivning m.m. Respektive sektion 10 år Se anmärkning Sammanställning bevaras, underlaget gallras när sammanställningen är gjord. Ekonomi Betalda fakturor, kopior 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Bokföringsorder Kontor 10 år Ekonomi Daganteckningar 2 år Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fakturor 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Till ekonomienheten Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Interna kundfakturor Expeditionen 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor Expeditionen 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer Expeditionen 2 år Allmänt Inventarieförteckning Adm avd Bevaras Kopia på IFO-avd. Skickas till ekonomienheten Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor Arkiv 2 år Ekonomi Redovisning förskottskassa Avdelningschef 10 år Ekonomi Rekvisitioner schef 2 år Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Familjerätt Domar som ej tillhör ärende Sektionen 5 år Familjerätt Handlingar som tillhör ärenden Personakt Se anmärkning Se personakt Familjerätt Underrättelse om nyfött barn Sektionen Familjerätt Adoptionsutredning Sektionen Bevaras Till separat mapp i barnets akt när adoptionen sker Familjerätt Beslut om medgivande till adoption Sektionen Bevaras Till separat mapp i barnets akt när adoptionen sker Fonder Ansökningshandlingar med bilagor Ekonomisektionen 5 år Fonder Sammanställning av ansökningar och beslut Ekonomisektionen 5 år Bevaras Fonder Urkunder Arkiv Bevaras Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm, verksamhetschef 2 år Bevaras Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Original till/på arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tillsvid/månadsanställd Kopia pärm, kontor/lönekonsult Se anmärkning VC gallrar, original till arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tim vikarier Pärm kontor/lönekonsult Bevaras 12 av 21

13 Individ- och Familjeomsorg Kommunarkiv Bevaras / Gallras Personal Ansökan extra utbetalning Pärm kontor/lönekonsult 2 år Personal Ansökningshandlingar ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Arbetsskadeanmälan Kopia pärm verksamhetschef Se anmärkning Skickas till rehabsamordnare på administrativa avdelningen Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Facklig tid, rapporter och sammanställningar Handläggare 2 år Personal Försäkran om tystnadsplikt Pärm socialregistret Bevaras Personal Förtroendevalda, underlag för ersättning Handläggare 2 år Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Pärm kontor/lönekonsult 2 år Personal Ledighetsansökningar längre än en månad Kopia personalakt hos kontor/lönekonsult 2 år Original till arbetsgivarenheten. Personal Läkarintyg Personalakt hos kontor/lönekonsult 2 år Låst skåp. Registreras om sekretess Personal Lönesamtalsdokumentation Personalakt hos verksamhetschef Bevaras Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Personalakt hos verksamhetschef Låst skåp Personal Meritförteckning, översikt, tillsatta tjänster Anställande chef 2 år Personal Nyckelkvittenser Pärm kontor 2 år Efter återlämnande Personal Rehabiliteringsutredningar Kopia pärm verksamhetschef kontor Original till rehabsamordnare på administrativa avdelningen Personal Samverkansprotokoll 19 Pärm verksamhetschef kontor 5 år Bevaras Kopia till facklig organisation Personal Sjukersättning Se anmärkning Bevaras Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Pärm verksamhetschef kontor 2 år Personal Tillbudsrapporter Pärm sektionschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Timrapporter Pärm kontor/lönekonsult 2 år Personal Tjänstgöringsintyg tillsvidare- och månadsanställda Se anmärkning Bevaras Till arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsintyg tim anställda Personalakt hos verksamhetschef Bevaras Personal Tjänstgöringsrapporter Handläggare 2 år Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Arbetsgivarenheten Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Sociala kontrakt Besiktningsprotokoll Respektive sektion 2 år Gallras inte om hyresskuld finns Sociala kontrakt Hyreskontrakt, bostäder från socialtjänst Respektive sektion Se anmärkning Gallras 2 år efter det att kontraktet upphört gälla Övrig administration Övrig administration Cockiefiler Användarkatalog Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog 13 av 21

14 Äldreomsorg Kategori Kommun arkiv Bevaras / Gallras Administration MBL-protokoll och handlingar 5 år Bevaras Allmänt Anmälan till Länsstyrelsen Kopia pärm enhetschef Se anmärkning Beslutas i arbetsutskottet, originalet till protokollet. Kopian gallras vid inaktualitet. Allmänt Avvikelserapporter HSL inkl fallrapport Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Avvikelserapporter SoL/LSS Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Brukarenkäter Pärm enhetschef Allmänt Daganteckningar Personakt hos enhetschef Bevaras Låst skåp. Original i omvårdnadspärm Allmänt Egenkontroll Pärm enhetschef kontor 2 år Allmänt Genomförandeplan Personakt hos enhetschef 5 år Kopia till brukare/företrädare och personalgrupp Allmänt Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Allmänt Meddelandeblad och cirkulär Databas Allmänt Godkännande för Hemdok Handläggare bistånd Se personakt Finns i Hemdok Allmänt Mätningar omsorgstyngd Databas Skickas till verksamhetsutv ÄO när sammanst. gjorts Allmänt Personakt, brukare Arkivskåp hos enhetschef Se anmärkning Till biståndsenheten efter avslut. Gallras där 5 år efter sista åtgärd enligt särskilda rutiner Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Mottagare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av vikt Handläggare Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Synpunktsutredning Kopia i pärm hos enhetschef 5 år Original skickas till adm avd Allmänt Tillbudsrapporter Original i pärm hos enhetschef Se anmärkning Hanteras i samverkan, kopia sändes till rehabsamordnare på adm avd Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Ekonomi Bokföringsorder Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fakturor Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer 2 år Ekonomi Inventarieförteckning Bevaras Kopia på avdelningen Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Privata medel (brukare) Pärm enhetschef kontor 10 år Enligt rutin Ekonomi Redovisning förskottskassa Adm avd 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner enhetschef 2 år Enligt rutin. 14 av 21

15 Äldreomsorg Kategori Kommun arkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Original till/på arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tillsvid/månadsanställd Kopia pärm assistent Se anmärkning Gallras, original till arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tim vikarier Pärm assistent 2 år Personal Ansökan extra utbetalning (förskott) Pärm assistent 2 år Personal Ansökan om dispens yngre än 18 år Pärm, enhetschef 2 år. Personal Ansökningshandlingar ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm enhetschef 5 år Bevaras Personal Arbetsscheman Databas Personal Arbetsskadeanmälan Kopia pärm enhetschef Se anmärkning Original skickas till rehabsamordnare adm avd Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Delegeringar personal HSL Kopia pärm hos enhetschef, sjuksköterska 3 år Låst skåp Personal Dokumentation om anställd Kopia personalakt hos enhetschef 1 ex till sjuksköterska, 1 till den enskilde, 1 till enhetschef Personal Förhandlingsprotokoll samverkan Pärm enhetschef 5 år Bevaras Kopia till facklig org. och avdchef Personal Intresseanmälan för ändrad tjänstgöring Pärm enhetschef kontor Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Pärm assistent 2 år Personal Ledighetsansökningar längre än en månad Kopia personalakt hos assistent 2 år Original till arbetsgivarenheten. Kopia till anställd Personal Läkarintyg Personalakt hos enhetschef 2 år Kopia till arbetsgivarenheten efter 90 dagar Personal Lönesamtalsdokumentation Personalakt hos enhetschef 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Personalakt hos enhetschef Låst skåp Personal Meritförteckning, översikt, tillsatta tjänster Anställande chef 2 år Om sådan upprättas Personal Nyckelkvittenser Pärm enhetschef kontor Efter återlämnande Personal Rehabiliteringsutredningar Kopia pärm enhetschef kontor Original till rehabsamordnare på administrativa avdelningen Personal Sekretessförsäkran/tystnadsplikt Original hos assistent Bevaras För timanställda förvars blanketten hos enhetschef Personal Sjukersättning, beslut om Arbetsgivarenheten Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Pärm enhetschef kontor 10 år Personal Tillbudsrapporter Pärm enhetschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Tidrapport Löneassistent Se anmärkning Till Administrativa avdelningen efter 1 år Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg tillsvidare- och månadsanställda Se anmärkning Bevaras Skrivs och bevaras på arbetsgivarenheten. Personal Tjänstgöringsintyg tim anställda Personalakt hos enhetschef Bevaras 15 av 21

16 Äldreomsorg Kategori Kommun arkiv Bevaras / Gallras Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Övrig Cookiefiler Användarkatalog administration Övrig administration Historyfiler/Globalfiler användarkatalog 16 av 21

17 Socialregister Rutiner för socialtjänstens personakter. Gäller ej akter som rör placeringsärenden barn, faderskap och föräldraskap, adoption samt flykting- och invandrarverksamhet. Handlingar Bevaras / gallras Aktualisering vid anmälan 5 år / födda 5, 15, 25 Anm av socialbidragstagare för deltagande i Klotet 5 år / födda 5, 15, 25 Anmälan från polismyndighet innehållande arbetskopia,förhör,brottsanmälan osv, som ej leder till ärende Anmälan från polismyndighet innehållande arbetskopia,förhör,brottsanmälan osv, 5 år / födda 5, 15, 25 som leder till ärende Anmälan SFI Anställningsavtal Ansökan ekonomiskt bistånd 5 år / födda 5, 15, 25 Arbetsbefrämjande åtgärder, betyg, intyg över genomgågna utbildningar, anställningsbeslut, arbetsintyg och skriftliga omdömen Avslag ansökan ekonomiskt bistånd 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal familjehem 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal kontaktfamilj 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal kontaktpersoner 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal om återbetalning av socialbidrag 5 år / födda 5, 15, 25 Begäran om körkortsyttrande från länsstyrelsen 5 år / födda 5, 15, 25 Begäran om yttrande med anledning av verkställighet av dom, från länsstyrelsen 5 år / födda 5, 15, 25 Behandlings och kostnadsförslag tandvård/glasögon Beslut från Försäkringskassan ang bostadsbidrag, sjukersättning, pension Beslut om förordnande övervakare, som ej leder till ärende Beslut om förordnande övervakare, som leder till ärende 5 år / födda 5, 15, 25 Bistånd, ansökningar från enskild om bistånd, med bilagor 5 år / födda 5, 15, 25 Brev ang kostnader skolavgift,behandlingsavgift,avtal mellan kommun och skola. 5 år / födda 5, 15, 25 Brev från skola angående elev, som ej leder till ärende Brev från skola angående elev, som leder till ärende 5 år / födda 5, 15, 25 Brev till klient om tider för besök Diverse brevväxling mellan handläggare och klient, av ringa och/eller tillfällig betydelse Diverse brevväxling mellan handläggare och klient, av vikt för ärende och 5 år / födda 5, 15, 25 handläggning Dom från Länsrätten, överklagat beslut 5 år / födda 5, 15, av 21

18 Socialregister Handlingar Bevaras / gallras Fakturor, kopior, ej bilagor till ansökan om bistånd Kommunens bokföringsunderlag förvaras med övriga verifikationer Flyttanmälan 5 år / födda 5, 15, 25 Framställan till Försäkringskassan Förordnande vårdnad o umgänge, från tingrätten 5 år / födda 5, 15, 25 Förundersökningsprotokoll från polismyndighet, som ej leder till ärende Förundersökningsprotokoll från polismyndighet, som leder till ärende 5 år / födda 5, 15, 25 Hyreskontrakt, kopior (klientens) Hyresvärd, brev ang varning om vräkning Individuell introduktionsplan flyktingmottagningen 5 år / födda 5, 15, 25 Individuella handlingsplaner vid Fami och underskrivna förbindelser att följa planen 5 år / födda 5, 15, 25 Intyg psykiatrin, psykologbedömning 5 år / födda 5, 15, 25 Intyg till CSN vid ansökan om anstånd med betalning av lån Journalanteckningar 5 år / födda 5, 15, 25 Kallelser (till möte med handläggare?) Kammarrätten: Brev med underrättelse om överklagat beslut Kartläggning teckning av nätverket kring barnet Kontobevis från bank Kontoutdrag Kopia på faderskapsbekräftelse 5 år / födda 5, 15, 25 Kopia på uppgifter på begäran lämnade till Frivården 5 år / födda 5, 15, 25 Kopian kan gallras efter tydlig anteckning över vad som lämnats ut. Kopia på uppgifter på begäran lämnade till Kronofogdemyndigheten 5 år / födda 5, 15, 25 Kopian kan gallras efter tydlig anteckning över vad som lämnats ut. Kopia på uppgifter på begäran lämnade till Överförmyndaren 5 år / födda 5, 15, 25 Kopian kan gallras efter tydlig anteckning över vad som lämnats ut. Kopia på utredning från annan kommun Kopia på överklagan till Länsrätt ang avslag ekonomiskt bistånd 5 år / födda 5, 15, 25 Kopior pass o körkort Kopior: Bevis om permanent uppehållstillstånd från Invandrarverket 5 år / födda 5, 15, 25 Kronofogdemyndigheten / Intrum Justitia: meddelande om uppsägning av lägenhet eller avstängning av el, utmätning, skuldspecifikation Kuvert Kuvert återsänt adressat okänd Kvitton, kvittenser på köpta varor, kopior Original som utgör bokföringsunderlag för kommunen förvaras med övriga verifikationer 18 av 21

19 Socialregister Handlingar Bevaras / gallras Körkortsyttrande 5 år / födda 5, 15, 25 Läkarintyg, ej faderskap/föräldraskap Lönespecifikationer Moderskapsintyg om barnafödsel från kvinnokliniken 5 år / födda 5, 15, 25 Mottagningsbevis / inlämningskvitton (rek) Normberäkningar (en för varje mån), se anm. Senaste beräkningen bevaras, 5 år / födda 5, 15, 25 Närvarorapporter Protokoll från tingsrätten Protokollsutdrag beviljat bistånd SoU. Finns i originalprotokollet, hänvisning i journal Remiss från länsstyrelsen 5 år / födda 5, 15, 25 Skriftlig begäran från annan kommun att ta del av utredning (med skriftligt 5 år / födda 5, 15, 25 godkännande av klient) Skriftligt samtycke från klient att handläggaren har rätt att begära in uppgifter från 5 år / födda 5, 15, 25 andra myndigheter Tandvårdsspecifikationer Taxeringsbesked från skattemyndigheten Teckningar som barnen gjort, ej placeringsärende Teckningar som barnen gjort, placeringärende Underlag för anvisning av kommunplats från Invandrarverket 5 år / födda 5, 15, 25 Utdrag från bilregistret Utredningar 5 år / födda 5, 15, 25 se anmärkning Inkomna utredningar för kännedom kan gallras om de ej är av vikt för ärendet. Utredningar av familjehem, kontaktperson/-familj 5 år / födda 5, 15, 25 Utredningssamtal mellan kommun o skola 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdnad o umgänge utredning från tingsrätten 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdnad o umgänge, beslut från tingsrätten 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdplaner 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdplaner från Familjecentrum 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdplaner från Klara 5 år / födda 5, 15, 25 Yttrande till åklagarmyndighet 5 år / födda 5, 15, 25 Ärendeblad A och B 5 år / födda 5, 15, 25 Övervakningsmeddelande från Kriminalvården, som ej leder till ärende 19 av 21

20 HSL Handlingar Akupunktur journal Anmälan till myndigheter/vårdgivare Anvisning sjukvårdande behandling Arbetsorder hjälpmedelsservice Avvikelserapporter HSL Bilder/fotografier av sår mm. Bostadsanpassning Åtgärdsförslag Bostadsanpassningar ansökning Brev till/från/ang. patientens vård och behandling Diabetes kontrollista Dödsbevis/Dödsorsaksintyg Epikris externa Förskrivning av läkemedel Habiliteringsplaner Hjälpmedelsordinationer Hälsodeklarationer Individuella vårdplaner Intyg interna och externa Journalutdrag externa Kontrollistor Mat/vätskeintag/vändning/temp./blodtryck Kontrollistor Medicinska behandlingar Kopior från externa aktörer Laboratorielistor interna/externa Läkemedel Ansvarsövertagande Läkemedel Apodoskort Läkemedel Delningsunderlag Läkemedel - Kontrollista Läkemedelslista från sjukhus Magna Cura Journal ART/SJG/SSK Medgivande för informationsöverföring Medicinsk Epikris intern/extern Medicinsk tekniska produkter dokumentation/register Mätvärden i Magna Cura Narkotikajournaler för den enskilde Narkotikajournaler förrådsadministration Omvårdnads Anamnes Omvårdnads Epikris Omvårdnads Planer Omvårdnads Status Ordinationsblankett till HMC Ortopedteknisk dokumentation Pacemakeravlägsnande Rapportblad Hemdok Rehabiliteringsplan Rehabordination Remisser Remissvar externa Samordnad Vårdplanering från sjukhus (SVP) Signaturförtydligande legitimerad personal Smittskydd delgiven dokumentation Sondmatningsschema Hantering Gallras efter 10 år Gallras efter 10 år Gallras efter journalföring Gallras efter journalföring Gallras efter 3 år Gallras efter 10 år Gallras efter 10 år Gallras efter 10 år Gallras efter 3 år Gallras efter 10 år 20 av 21

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030

DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN , 1030 Tyresö Kommun Socialnämnden DOKUMENTHANTERINGSPLAN SN 2011-05-04, 1030 Socialutskottets protokoll Papper Diarieförs 2 år Pensionärsrådets protokoll Papper Kronologisk 10 år KRF:s protokoll Papper Kronologisk

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Analoga dokument Digitala dokument Registrering Format Förvaring Format Förvaring Bevaras eller gallras

Analoga dokument Digitala dokument Registrering Format Förvaring Format Förvaring Bevaras eller gallras Faderskaps- och föräldraskapsärenden Journal Underrättelser från Skatteverket om nyfött barn till ogift mor ProCapita - - - Server Bevaras/ 2 Digital Journalen över ärendet finns i ProCapita. - Underrättelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-09 DOKUMENTPLAN MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN HANDLINGSTYP Ansökan om anställning -Anställningsbeslut Personalavdelningen är arkivansvarig Anmälan om delegeringsbeslut:

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,?

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,? Utskrift: 20111207 Familjerätten, Indvid och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social och äldrenämnden 2011,? SÄN 2011/252 20111117 Handlingstyp Medium Sorterings Begäran om upplysningar enl. 6:20

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering.

Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Socialförv altningen Rev. 2014-05-27 Bilaga 5 Simrishamns kommun Socialförvaltningen 27280 SIMRISHAMN Regler för akter vid förflyttning, gallring och arkivering. Utdrag ur Dokumenthanteringsplan senast

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Flyttas till. Närarkiv

Flyttas till. Närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för Socialnämnden Giltig från den 20 november 2012 Nämndadministration Kallelse till socialnämndens och socialutskottets sammanträden Gallras efter 2 år Per sammanträde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för socialkontoret

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för socialkontoret FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för socialkontoret 1 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SOCIALNÄMNDEN GÄLLER FR O M 2009-09-10 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Socialnämnden 1993-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Upplands Väsby kommun Hanteringsanvisningar Slutversion inför

Upplands Väsby kommun Hanteringsanvisningar Slutversion inför Hantera synpunkter, klagomål och avvikelser avvikelser BUS Avvikelseblankett Lex Lex Skickas till BUS-sekritariet KSL Hantera synpunkter, klagomål och avvikelser Lex Sarah Rapport till ansvarig chef skickas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Diarienummer 10/0096 Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Omvårdnadsnämndens Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Dokumenthanteringsplan Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Dokumenthanteringsplan Socialförvaltningen hanteringsplan Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2017-03-22 2(17) Rensning: När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive handläggare/journalförare.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Plan r Diarienummer: VON 2015:54 Dokumentet är beslutat av: vård- och omsorgsnämnden Dokumentet beslutades den: 2015-09-22 Dokumentet gäller för: vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SAF 22/16 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 9.3.0 Ta emot ansökningar och anmälningar, utreda och fatta beslut om insatser rörande barn och unga Antagen av social- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

Delegationsordning inom Allmänna ärenden

Delegationsordning inom Allmänna ärenden Delegationsordning inom Allmänna ärenden Ärende Rätt att vidaredelegera beslutanderätt till övriga anställda enligt KL 6 kap. 37 Firmateckning/avtal/handlingar - som beslutats av socialnämnden, övergripande,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.43) Antagen av 1(10) Kommunstyrelsen 2003-01-15 17 (KS/2002:225) DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kanslienheten Ekonomienheten Personalenheten STO-upphandling och Tekniska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist. Seriesignum. Handlingstyp Medium Sorterings- ordning. Anmärkningar. Individ- och familjeomsorg, akter - allmänt

Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist. Seriesignum. Handlingstyp Medium Sorterings- ordning. Anmärkningar. Individ- och familjeomsorg, akter - allmänt Anmälningar inkl. eventuella bilagor där det finns personakt eller som leder till att personakt skapas Papper (original) Alla akter gallras med undantag för personer födda den 5:e, 15:e och 25:e i varje

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga

MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga 1 MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga FRITIDSCHEF Arbetskopia protokoll, Efter 1 år till nämndsekreterare Fritidschef Gallras

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan DOKUMENTADMINISTRATION 0(15) Socialnämnden Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Kommuns arkivreglemente och dokumenthanteringsplan fastställs av nämnden. Dokumenthanteringsplanens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Handling Dokument Media Förvaring Sortering Gallring Anmärkning

Handling Dokument Media Förvaring Sortering Gallring Anmärkning Kärnprocess - Äldre Handling Dokument Media Förvaring Sortering Gallring Anmärkning Handläggning av ärenden Ansökan Bistånd eller service från enskild med ev bilagor P/D Personakt Personnummer 5 år/bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer