Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning"

Transkript

1 Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original Administration Diarieförda handlingar (akter, avtal, yttranden mm ) Hängmapp, diarienummerordning 5 år Bevaras Administration Diarielista Pärm, chefssekreterare Diarieplanordning 5 år Bevaras Omvänd ordning mot sorteringen av diarieförda handlingar Administration Diarium Dataregister - server, EDP Bevaras Konverteras vid systembyte Administration E-post av ringa eller tillfällig betydelse dataregister server Administration E-post som blir eller tillförs ett ärende handläggare Bevaras Uttages på papper Administration Förtroendevaldas löneunderlag Pärm, chefssekreterare 10 år Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Administration Hyreskontrakt Hängmapp, handläggare Gallras efter upphörd giltighetstid Administration John Johanssons fond Pärm, nämndsekreterare Bevaras Administration Kallelser, dagordning, socialnämnd, utskott Pärm, chefssekreterare 5 år Administration Kungörelsekort Chefssekreterare 2 år Administration MBL-protokoll och handlingar Pärm, personalsekreterare 5 år Bevaras Administration Postlista EDP Chefssekreterare Bevaras Administration Protokoll samrådsorgan Pärm, resp. sekreterare 5 år Bevaras Administration Protokoll socialnämnden och expeditionslista Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Originalprotokoll socialnämnden och dess arbetsutskott Administration Restaurangrapporter Hängmapp, chefssekreterare 5 år Administration Rutinkorrespondens Hängmapp, chefssekreterare 2 år Administration Röstbrevlådemeddelande - av ringa betydelse Handläggare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Administration Röstbrevlådemeddelande - av vikt Handläggare Se anmärkning Gallras efter utskrift Administration Serveringstillstånd Hängmapp, alkoholhandläggare När verksamheten Ansökan, utredningar m m upphör Administration Statistik till myndigheter Akt, chefssekreterare 2 år Administration Tillfälliga serveringstillstånd Hängmapp, alkoholhandl. 5 år Handlingar m m Administration Tillfälligt serveringstillstånd, slutna sällskap Samlingsakt, alkoholhandläggare 5 år Administration Tillsynsrapporter vid kontroll av detaljhandel med öl Hängmapp, chefssekreterare 5 år Administration Tillsynsrapporter, restauranger Hängmapp, chefssekreterare 5 år I respektive akt Administration Tjänstekort (ID-kort) Pärm hos resp. avdelning Se anmärkning Inlämnas och gallras efter avslutad anställning Allmänt Arkivrutiner/kvitto på leveranser till kommunarkivet Bevaras Allmänt Inventarieförteckning Bevaras Original skickas till ekonomienheten Allmänt Meddelandeblad cirkulär Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Ekonomi Autogiro, medgivanden Ekonomi Betalda fakturor, kopior 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Bokföringsorder Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Dagjournaler Pärm, ekonomiassistent 2 år Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fullmakter IFO Pärm ekonomiassistent Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Inköpskortshandlingar Pärm, handläggare 5 år 1 av 21

2 Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörsfakturor Pärm, ekonomiassistent 10 år Ekonomi Internbudgetverifikationer Pärm, ekonomiassistent 2 år Ekonomi Kassaverifikationer Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg Pärm, handläggare 2 år Ekonomi Kundfakturajournal Pärm, handläggare 2 år Ekonomi Kundfakturor Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag Pärm, ekonomiassistent 10 år Till Recall efter 2 år Personal Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner 2 år Ekonomi Underlag för behörighet, datanätet Pärm, handläggare 2 år Ekonomi Underlag för momsansökan Pärm, handläggare 5 år Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Bevaras Original till/på arbetsgivarenheten Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm arbetsledare 2 år Bevaras Personal Arbetsskadeanmälningar Pärm, personalsekreterare Se anmärkning Original till arbetsgivarenheten Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Försäkran om tystnadsplikt/sekretess Bevaras Personal Ledighetsansökningar korta 2 år Kopia till anställd. Personal Ledighetsansökningar 1 mån eller längre Bevaras Original till personalakt Kopia till anställd. Personal Läkarintyg 2 år Låst skåp. Registreras som sekretess Personal Lönesamtalsdokumentation 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Låst skåp Personal Meritförteckning, Matris/översikt, tillsatta tjänster Pärm, personalsekreterare 2 år Om sådan upprättats Personal Rehabiliteringsutredningar Pärm, personalsekreterare Se anmärkning Original till arbetsgivarenheten Personal Samverkansprotokoll 5 år Bevaras Kopia till facklig organisation Personal Sjukersättning, beslut Bevaras Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll 2 år Bevaras Personal Tillbudsrapporter Pärm, personalsekreterare Se anmärkning Original till arbetsgivarenheten Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg Bevaras Original till/på arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsintyg timanställda Bevaras Till arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsrapport 2 år 2 av 21

3 Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Övrig adm Cookiefiler Användarkatalog Övrig adm Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog Övrig adm Kopia biståndsbeslut och övriga handlingar gällande ej Pärm nämndsekreterare Bevaras verkställda beslut som anmälts till länsstyrelsen Övrig adm Synpunktsutredning (även från andra avdelningar) Pärm chefssekreterare Bevaras 3 av 21

4 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Administration MBL-protokoll och handlingar 5 år Bevaras Administration Postlista Bevaras Administration Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Se anmärkning Gallras efter avlyssning Administration Röstbrevlådemeddelande - av vikt Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Aktuella stödfamiljer Assistent biståndsenheten 2 år Allmänt Anhörigbidrag - utbetalningslista Assistent biståndsenheten 10 år Allmänt Arbetsgrupp strategisk statistik Assistent biståndsenheten Allmänt Arkiv rutiner/kvitto Assistent biståndsenheten Bevaras Allmänt Avvikelser, kopia Personakt 5 år Allmänt Avvikelser, original Personakt Se anmärkning Till MAS Allmänt Beslutsstatistik handläggare Assistent biståndsenheten Se anmärkning Eventuell sammanställning bevaras, underlaget gallras Vid inaktualitet Allmänt Blanketter för inrapportering av vistelse hos stödfamilj Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Allmänt Diarieförda handlingar 2 år Bevaras Allmänt Domar Personakt 5 år Allmänt E-post, fax Handläggare Se anmärkning Utskrives på papper om dokumentet tillhör ett ärende/personakt. Övriga behandlas som inkommande post. Allmänt Fullmakt för posthantering Assistent biståndsenheten Se anmärkning Uppdateras löpande Allmänt Fullmakter, ansökningar, intyg, utlåtande, utredningar, Närarkiv, biståndsenheten 5 år Till personakt efter avslut beslut Allmänt Förfrågningar Handläggare Se anmärkning Rutinmässiga förfrågningar gallras vid inaktualitet, övriga efter 5 år Allmänt Hyreskontrakt Avgiftsassistent biståndsenheten Bevaras Avslutade i personakt Allmänt Hyreslista Avgiftsassistent, pärm biståndsenheten Allmänt Individuella planer 10 LSS Personakt Se personakt Allmänt Inkomna brev och upprättade handlingar i enskilda ärenden Personakt 5 år Allmänt Inventarieförteckning Bevaras Original skickas till ekonomienheten Allmänt Jämkningsansökningar Avgiftsassistent, pärm Se anmärkning Avslutade i personakt Allmänt Jämkningsbeslut avslutade Personakt Se anmärkning Se personakt Allmänt Jämkningsbeslut pågående Pärm respektive kontor Till personakt Allmänt Kallelser, in och utskrivningsmeddelanden Personakt 5 år Arkiveras när det leder till åtgärd inom Sjukvård, vårdplanering Allmänt Kontaktpersoner, stödfamiljer, familjehem, avtal och utredningar Personakt Se anmärkning Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom bevaras Allmänt Kopia genomförandeplaner Personakt Se anmärkning Genomförandeplaner i original verkställare. Allmänt Kopia LASS-beslut och ev underlag Personakt Se anmärkning Original försäkringskassan 4 av 21

5 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Allmänt Kopia ärendeblad icke verkställda beslut i enskilda ärenden Personakt Se anmärkning Original till planeringsavdelningen och därefter redovisning vidare till kommunens revisorer och kommunfullmäktige samt länsstyrelsen Allmänt Körrapporter för kontaktpersoner, kopior Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Allmänt Lista aktuella brukare Assistent biståndsenheten 2 år Allmänt Lista aktuella kontaktpersoner Assistent biståndsenheten 2 år Allmänt Lista över kontaktpersoner för utbetalning Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Allmänt Meddelandeblad cirkulär Allmänt Minnesanteckningar som berör brukare Handläggare Allmänt Mottagningsbevis, delgivningserkännande Personakt 5 år Allmänt Personakt, digitalt Magna Cura, server Se anmärkning Gallras 5 år efter sista åtgärd/händelse. Födda 5/15/25, akter med handlingar rörande: faderskap eller föräldraskap, adoption samt vård eller boende i familjehem eller annat enskilt hem skall bevaras, och överförs till kommunarkivet i pappersform. Se SoL 12 kap 1-2. Allmänt Personakt, papper Närarkiv Se anmärkning Gallras 5 år efter sista åtgärd/händelse. Födda 5/15/25, akter med handlingar rörande: faderskap eller föräldraskap, adoption samt vård eller boende i familjehem eller annat enskilt hem skall bevaras, och överförs till kommunarkivet. Se SoL 12 kap 1-2. Allmänt Registerutdrag från överförmyndaren Personakt Se personakt Allmänt Rehabiliteringsslussens bedömningar / HSL Närarkiv, biståndsenheten Bevaras Bedömningen är en del av utredningsunderlaget SoL, LSS Allmänt Rutiner avgiftsassistent Pärm avgiftsassistent, Se anmärkning Uppdateras löpande biståndsenheten Allmänt Rutiner/riktlinjer, assistent På respektive kontor Se anmärkning Uppdateras löpande Allmänt Statistik ansökningar/vecka Assistent biståndsenheten 5 år Bevaras Sammanställning bevaras Allmänt Statistik LSS Biståndschef, pärm Bevaras Underlag gallras Allmänt Statistik ÄO Biståndschef, pärm Bevaras Underlag gallras Allmänt Tillbudsrapporter Se anmärkning Hanteras i samverkan; kopia skickas till rehabsamordnare Allmänt Uppdatering befolkningsregister CD-skivor Avgiftsassistent, biståndsenheten Gallras efter införsel i Magna Cura Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Allmänt srapporter (ek. utfall) Biståndschef 2 år Allmänt Vårdlägesrapporter Personakt Se anmärkning Upprättade av utförare ofta externt Allmänt Vårdplan Vårdplanerare, biståndsenheten 5 år Original sjukhuset, kopia personakten Allmänt Yttrande Personakt 5 år Allmänt Överklagan Personakt 5 år Ekonomi Autogiro, medgivanden Avgiftsassistent, biståndsenheten 5 av 21

6 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Avgiftsbeslut Server, Magna Cura Som/i personakt Endast digitalt Ekonomi Avstämningsrapporter för slutregistrerade fakturor - Assistent biståndsenheten 10 år anhörigbidrag Ekonomi Betalda fakturor, kopior Assistent biståndsenheten 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Beviljade anhörigbidrag Assistent biståndsenheten 2 år Ekonomi Blankett för inrapportering av anhörigbidrag Assistent biståndsenheten 2 år Ekonomi Bokföringsorder 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Dagjournaler 2 år Ekonomi Dagjournaler Avgiftsassistent, biståndsenheten 2 år Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Till Recall Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer Avgiftsassistent, biståndsenheten 10 år Ekonomi Ersättningsräkning stödfamiljer Assistent biståndsenheten 2 år Original till arbetsgivarenheten Ekonomi Fakturor 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Habiliteringsersättning, verifikation Assistent biståndsenheten 10 år Ekonomi Handkasseredovisning Assistent biståndsenheten 10 år Till ekonomienheten Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Inkomstuppgifter Avgiftsassistent, 1 år Därefter personakt biståndsenheten, gällande år, personnummerordning, Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer 2 år Ekonomi Inventarieförteckning Bevaras Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturajournal Avgiftsassistent, biståndsenheten 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Redovisning förskottskassa 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner Bevaras Befintlig nuvarande rutin gäller Ekonomi Underlag för behörighet, datanätet 2 år Ekonomi Underlag för momsansökan 5 år Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Biståndschef Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Biståndschef, låst skåp Original till/på arbetsgivarenheten Personal Ansökningshandlingar ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats 6 av 21

7 Bistånd Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Personal Ansökningshandlingar, kortare än tre månader IT-system, Offentliga jobb 2 år Till personalakt Personal Ansökningshandlingar tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till personalakt månader Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar 2 år Bevaras Personal Arbetsskadeanmälan Skickas till rehabsamordnare på adm avd Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Försäkran om tystnadsplikt/sekretess Bevaras Personal Introduktionspärm Biståndschef Uppdateras löpande Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Kopia till anställd. Personal Ledighetsansökningar längre än en månad 2 år Original till arbetsgivarenheten. Kopia till anställd. Personal Läkarintyg 2 år Låst skåp. Registreras om sekretess Personal Lönesamtalsdokumentation 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Personalakt hos biståndschef Låst skåp Personal Meritförteckning, Matris/översikt, tillsatta tjänster 2 år Om sådan upprättats Personal Nyckelkvittenser, kopior Assistent biståndsenheten Se anmärkning Uppdateras löpande Personal Nyckelkvittenser, kopior Assistent biståndsenheten Se anmärkning Uppdateras löpande Personal Rehabplaner/personal Biståndschef, låst skåp Bevaras Diarieförs Personal Samverkan, förhandlingsprotokoll 5 år Bevaras Kopia till facklig org. och avdchef Personal Samverkansprotokoll 19 Biståndsenheten 5 år Bevaras Kopia till facklig organisation Personal Sjukersättning, beslut Bevaras Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Biståndschef 2 år Bevaras Personal Tillbudsrapporter Pärm biståndschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg Biståndschef, låst skåp Bevaras Original till/på arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsintyg timanställda Bevaras Till arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsrapport 2 år Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Sociala kontrakt Besiktningsprotokoll Avgiftsassistent, Biståndsenheten Se anmärkning Gallras ej om hyresskuld finns Sociala kontrakt Hyreskontrakt, bostäder från socialtjänsten Avgiftsassistent, Biståndsenheten 2 år Övrig Cookiefiler administration Övrig Historyfiler/Globalfiler administration Allmänt Godkännande för hemdok, handläggare bistånd I hemdok Se personakt Finns i hemdok 7 av 21

8 Handikappomsorg Kommun arkiv Bevaras / Gallras Administration MBL-protokoll och handlingar 5 år Bevaras Allmänt Anmälningar till Länsstyrelsen Kopia pärm enhetschef Se anmärkning Beslutas i arbetsutskottet, originalet till protokollet. Kopian gallras vid inaktualitet. Allmänt Arkivrutiner/kvitto på leveranser till kommunarkivet Bevaras Allmänt Avvikelserapporter HSL inkl fallrapport Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Avvikelserapporter SoL/LSS Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Daganteckningar Kopia i personakt hos VC Bevaras Original i omvårdnadspärm Allmänt Egenkontroll städning Pärm hos enhetschef Allmänt Genomförandeplan Original personakt hos enhetschef Se personakt Kopia till brukaren/företrädaren och i omvårdnadspärm Allmänt Godkännande för hemdok I hemdok Se personakt Finns i hemdok Allmänt Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Allmänt Individuell plan Original på biståndsenheten Kopia i personakt hos VC Se personakt Kopia till brukaren/företrädaren och eventuellt i omvårdnadspärm Allmänt Intresseavdrag ex skattebeslut mm Assistent 2 år Allmänt Inventarieförteckning Adm avd Bevaras Kopia på HO-avd. Original skickas till ekonomienheten Allmänt Meddelandeblad cirkulär Databas Allmänt Personakt, brukare Arkivskåp hos enhetschef Se anmärkning Till biståndsenheten efter avslut. Gallras där enligt särskilda rutiner, 5 år efter sista åtgärd. Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Mottagare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av vikt Mottagare Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Synpunktsutredning Kopia i pärm hos enhetschef Se personakt Skickas till adm avd på socialförvaltningen Allmänt Tidrapport Löneassistent Se anmärkning Till Administrativa avdelningen efter 1 år Allmänt Tillbudsrapporter Lämnas till enhetschef Se anmärkning Hanteras i samverkan; kopia skickas till rehabsamordnare Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Ekonomi Betalda fakturor, kopior 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Bokföringsorder Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Daganteckningar Bevaras Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fakturor Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Försäljning terapimaterial Dagcenter 10 år Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Till ekonomienheten Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer 2 år 8 av 21

9 Handikappomsorg Kommun arkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag, pg/bg Pärm hos enhetschef 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning Assistent HO-avdelningen 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Privata medel Centralt 10 år Enligt rutin Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner Bevaras Befintlig nuvarande rutin gäller. Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Original till/på arbetsgivarenheten Personal Anställningsbeslut, tillsvidare- och månadsanställda Kopia pärm assistent Se anmärkning VC gallrar vi inaktualitet, original skickas till arbetsgivarenheten, där de bevaras Personal Anställningsbeslut, timanställda Pärm, assistent 2 år Personal Ansökan extra utbetalning/sem.pengar Pärm assistent HO-avd 2 år Personal Ansökan om dispens yngre än 18 år Pärm, enhetschef 2 år Personal Ansökningshandlingar, tjänster, ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm, enhetschef 2 år Bevaras Personal Arbetsschema Databas Personal Arbetsskadeanmälan Kopia hos enhetschef Skickas till rehabsamordnare på adm avd Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Delegeringar personal HSL Kopia i arkivskåp hos enhetschef 3 år Original hos anställd, kopia respektive sjuksköterska Personal Dokumentation om anställd Arkivskåp hos enhetschef Personal Förhandlingsprotokoll/samverkan på enheten 11 Original pärm hos enhetschef 5 år Bevaras Kopia skickas till facket och avdchef. Personal Försäkran om tystnadsplikt/sekretess Kopia i arkivskåp hos assistent HO Bevaras För timanställda förvaras blanketten hos enhetschef. Personal Intresseanmälan för ändrad tjänstg. Pärm hos enhetschef Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Assistent HO-avdelningen Kopia till anställd. Personal Ledighetsansökningar längre än en månad Kopia hos enhetschef 2 år Original till arbetsgivarenheten. Kopia till anställd. Personal Läkarintyg, kopia Arkivskåp hos enhetschef 2 år Kopia till arbetsgivarenheten Personal Lönesamtalsdokumentation Arkivskåp hos enhetschef 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Arkivskåp hos enhetschef Personal Meritförteckning, Matris/översikt, tillsatta tjänster 2 år Om sådan upprättats Personal Nyckelkvittenser På enheterna Personal Rehabiliteringsutredningar Kopia i arkivskåp hos enhetschef Original till rehabsamordnare på förvaltningen Personal Samverkansprotokoll 19 Original hos enhetschef 5 år Bevaras Ett ex skickas till kommunal 9 av 21

10 Handikappomsorg Kommun arkiv Bevaras / Gallras Personal Sjukersättning, beslut om Arbetsgivarenheten Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Pärm hos enhetschef 2 år 10 år Personal Tillbudsrapporter Pärm enhetschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg tillsvidare- och månadsanställda Se anmärkning Bevaras Skrivs och bevaras på arbetsgivarenheten. Personal Tjänstgöringsintyg timanställda Assistent HO-avdelningen 2 år Personal Tjänstgöringsrapport Assistent HO-avdelningen 2 år Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Övrig Cookiefiler Användarkatalog administration Övrig administration Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog 10 av 21

11 Individ- och Familjeomsorg Kommunarkiv Bevaras / Gallras Administration Postlista Bevaras Allmänt Arkivrutiner/kvitto på leveranser till kommunarkivet Bevaras Allmänt Avtal och kontrakt Se anmärkning Till administrativa avdelningen Allmänt Delegationsbeslut, original Chefssekreterare 5 år Bevaras Listor Allmänt Diarieförda handlingar Expeditionen 2 år Bevaras Allmänt Dödsboanmälningar, boutredningar Se anmärkning 5 år Se personakt Allmänt Familjehem, utredningar om, avtal m.m. Se anmärkning 5 år Se personakt Allmänt Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Allmänt Kallelser/föredragningslistor Arkiv 2 år Allmänt Kontaktpersoner/kontaktfamiljer, utredningar, avtal Se anmärkning 5 år Se personakt m.m. Allmänt Kungörelsekort, anslagskort Expeditionen 2 år Allmänt Meddelandeblad cirkulär Allmänt Mottagningsbevis, delgivningserkännande Handläggare, personakt i enskilda ärenden 2 år Allmänt Personakter, socialregister Närarkiv Se anmärkning Se anmärkning Personakterna omfattas av föreskrifterna i socialtjänstlagen vad gäller bevarande och gallring. Allmänt Protokoll, arbetsplatsträffar Arbetsplatserna 5 år Bevaras Allmänt Protokoll, MBL Respektive sektion 5 år Bevaras Allmänt Protokoll, samverkansmöten Pärm, exp 5 år Bevaras Allmänt Protokoll, socialnämnden (kopia) Arkiv Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Handläggare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av vikt Handläggare Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Statistiska uppgifter till statlig myndighet Arkiv 2 år Allmänt Statsbidragsansökningar Respektive sektion 5 år Bevaras Allmänt Statsbidragsansökningar, underlag Respektive sektion Allmänt Tillbudsrapporter Se anmärkning Hanteras i samverkan; kopia skickas till rehabsamordnare Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Se anmärkning Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Allmänt sberättelser Se anmärkning Bevaras Till administrativa avdelningen Allmänt splaner Se anmärkning Bevaras Till administrativa avdelningen Behandlings Minnesanteckningar kring klienter Respektive sektion sektioner Behandlings Statistik över rådgivningsverksamheten Respektive sektion Bevaras Underlag gallras när sammanställning är gjord. sektioner Behandlings Utvärderingar, uppföljningar Respektive sektion Bevaras sektioner Behandlings Års- och verksamhetsberättelse Respektive sektion Bevaras sektioner Bistånd Förteckning över barn Respektive sektion Bistånd Förteckning över kontaktpersoner/kontaktfamiljer Respektive sektion 11 av 21

12 Individ- och Familjeomsorg Kommunarkiv Bevaras / Gallras Bistånd Meddelande om placering inom kommunen av barn från annan kommun Till protokollet Se anmärkning Delegationsbeslut. Fem år efter sista anteckning eller när man får besked om att placeringen upphör Boende/beroende Minnesanteckningar kring klienter Respektive sektion Boende/beroende Statistik, rådgivning m.m. Respektive sektion 10 år Se anmärkning Sammanställning bevaras, underlaget gallras när sammanställningen är gjord. Ekonomi Betalda fakturor, kopior 2 år Original fakturaportalen Raindance Ekonomi Bokföringsorder Kontor 10 år Ekonomi Daganteckningar 2 år Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fakturor 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Redovisning förskottskassa Ingår i direktregistrering 10 år Till ekonomienheten Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Interna kundfakturor Expeditionen 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor Expeditionen 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer Expeditionen 2 år Allmänt Inventarieförteckning Adm avd Bevaras Kopia på IFO-avd. Skickas till ekonomienheten Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor Arkiv 2 år Ekonomi Redovisning förskottskassa Avdelningschef 10 år Ekonomi Rekvisitioner schef 2 år Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Familjerätt Domar som ej tillhör ärende Sektionen 5 år Familjerätt Handlingar som tillhör ärenden Personakt Se anmärkning Se personakt Familjerätt Underrättelse om nyfött barn Sektionen Familjerätt Adoptionsutredning Sektionen Bevaras Till separat mapp i barnets akt när adoptionen sker Familjerätt Beslut om medgivande till adoption Sektionen Bevaras Till separat mapp i barnets akt när adoptionen sker Fonder Ansökningshandlingar med bilagor Ekonomisektionen 5 år Fonder Sammanställning av ansökningar och beslut Ekonomisektionen 5 år Bevaras Fonder Urkunder Arkiv Bevaras Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm, verksamhetschef 2 år Bevaras Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Original till/på arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tillsvid/månadsanställd Kopia pärm, kontor/lönekonsult Se anmärkning VC gallrar, original till arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tim vikarier Pärm kontor/lönekonsult Bevaras 12 av 21

13 Individ- och Familjeomsorg Kommunarkiv Bevaras / Gallras Personal Ansökan extra utbetalning Pärm kontor/lönekonsult 2 år Personal Ansökningshandlingar ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Arbetsskadeanmälan Kopia pärm verksamhetschef Se anmärkning Skickas till rehabsamordnare på administrativa avdelningen Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Facklig tid, rapporter och sammanställningar Handläggare 2 år Personal Försäkran om tystnadsplikt Pärm socialregistret Bevaras Personal Förtroendevalda, underlag för ersättning Handläggare 2 år Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Pärm kontor/lönekonsult 2 år Personal Ledighetsansökningar längre än en månad Kopia personalakt hos kontor/lönekonsult 2 år Original till arbetsgivarenheten. Personal Läkarintyg Personalakt hos kontor/lönekonsult 2 år Låst skåp. Registreras om sekretess Personal Lönesamtalsdokumentation Personalakt hos verksamhetschef Bevaras Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Personalakt hos verksamhetschef Låst skåp Personal Meritförteckning, översikt, tillsatta tjänster Anställande chef 2 år Personal Nyckelkvittenser Pärm kontor 2 år Efter återlämnande Personal Rehabiliteringsutredningar Kopia pärm verksamhetschef kontor Original till rehabsamordnare på administrativa avdelningen Personal Samverkansprotokoll 19 Pärm verksamhetschef kontor 5 år Bevaras Kopia till facklig organisation Personal Sjukersättning Se anmärkning Bevaras Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Pärm verksamhetschef kontor 2 år Personal Tillbudsrapporter Pärm sektionschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Timrapporter Pärm kontor/lönekonsult 2 år Personal Tjänstgöringsintyg tillsvidare- och månadsanställda Se anmärkning Bevaras Till arbetsgivarenheten Personal Tjänstgöringsintyg tim anställda Personalakt hos verksamhetschef Bevaras Personal Tjänstgöringsrapporter Handläggare 2 år Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Arbetsgivarenheten Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Sociala kontrakt Besiktningsprotokoll Respektive sektion 2 år Gallras inte om hyresskuld finns Sociala kontrakt Hyreskontrakt, bostäder från socialtjänst Respektive sektion Se anmärkning Gallras 2 år efter det att kontraktet upphört gälla Övrig administration Övrig administration Cockiefiler Användarkatalog Historyfiler/Globalfiler Användarkatalog 13 av 21

14 Äldreomsorg Kategori Kommun arkiv Bevaras / Gallras Administration MBL-protokoll och handlingar 5 år Bevaras Allmänt Anmälan till Länsstyrelsen Kopia pärm enhetschef Se anmärkning Beslutas i arbetsutskottet, originalet till protokollet. Kopian gallras vid inaktualitet. Allmänt Avvikelserapporter HSL inkl fallrapport Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Avvikelserapporter SoL/LSS Databas/enhetschef 5 år Pappersunderlag i pärm hos enhetschef Allmänt Brukarenkäter Pärm enhetschef Allmänt Daganteckningar Personakt hos enhetschef Bevaras Låst skåp. Original i omvårdnadspärm Allmänt Egenkontroll Pärm enhetschef kontor 2 år Allmänt Genomförandeplan Personakt hos enhetschef 5 år Kopia till brukare/företrädare och personalgrupp Allmänt Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse (Se anmärkning) Handläggare I enlighet med RA-FS 1997:6. T ex Rutinkorrespondens, kursinbjudningar reklam m.m Allmänt Meddelandeblad och cirkulär Databas Allmänt Godkännande för Hemdok Handläggare bistånd Se personakt Finns i Hemdok Allmänt Mätningar omsorgstyngd Databas Skickas till verksamhetsutv ÄO när sammanst. gjorts Allmänt Personakt, brukare Arkivskåp hos enhetschef Se anmärkning Till biståndsenheten efter avslut. Gallras där 5 år efter sista åtgärd enligt särskilda rutiner Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av ringa / tillfällig betydelse Mottagare Se anmärkning Gallras efter avlyssning Allmänt Röstbrevlådemeddelande - av vikt Handläggare Se anmärkning Gallras efter utskrift Allmänt Synpunktsutredning Kopia i pärm hos enhetschef 5 år Original skickas till adm avd Allmänt Tillbudsrapporter Original i pärm hos enhetschef Se anmärkning Hanteras i samverkan, kopia sändes till rehabsamordnare på adm avd Allmänt Utredningar, allmänna ärenden Bevaras Till administrativa avdelningen, diarieförs där. Ekonomi Bokföringsorder Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Direktutbetalningar, verifikationer 10 år Recall Ekonomi Fakturor Närarkiv ( innevarande och föregående år) 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Handlingar i fakturaportalen och Raindance Digitalt/server, Raindance Se anmärkning Enligt systemets dokumentation Ekonomi Interna kundfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Interna leverantörfakturor 10 år Digitalt Ekonomi Internbudgetverifikationer 2 år Ekonomi Inventarieförteckning Bevaras Kopia på avdelningen Ekonomi Kassaverifikationer 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kontoutdrag pg/bg 2 år Ekonomi Kundfakturajournal 2 år Ekonomi Kundfakturor 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Kundfakturor underlag 10 år Till Recall efter 2 år Ekonomi Körjournaler, reseräkning 2 år Ekonomi Plusgiro/bankgiro, avstämningslistor 2 år Ekonomi Privata medel (brukare) Pärm enhetschef kontor 10 år Enligt rutin Ekonomi Redovisning förskottskassa Adm avd 10 år Hämtas av Recall Ekonomi Rekvisitioner enhetschef 2 år Enligt rutin. 14 av 21

15 Äldreomsorg Kategori Kommun arkiv Bevaras / Gallras Ekonomi Verifikationer (övriga), digitala Hanteras i fakturaportalen, Raindance 10 år Original hos Recall, se dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen, ekonomienheten Personal Anhörigregister/personal Uppdateras löpande Personal Anställningsavtal Original till/på arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tillsvid/månadsanställd Kopia pärm assistent Se anmärkning Gallras, original till arbetsgivarenheten Personal Anställningsbevis, tim vikarier Pärm assistent 2 år Personal Ansökan extra utbetalning (förskott) Pärm assistent 2 år Personal Ansökan om dispens yngre än 18 år Pärm, enhetschef 2 år. Personal Ansökningshandlingar ej antagna IT-system, Offentliga jobb 2 år Om ej matris/översikt upprättats Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, kortare än tre IT-system, Offentliga jobb 2 år Till arbetsgivarenheten månader Personal Ansökningshandlingar, tjänster, antagna, längre än tre IT-system, Offentliga jobb Bevaras Till arbetsgivarenheten månader Personal Arbetsplatsträff minnesanteckningar Pärm enhetschef 5 år Bevaras Personal Arbetsscheman Databas Personal Arbetsskadeanmälan Kopia pärm enhetschef Se anmärkning Original skickas till rehabsamordnare adm avd Personal Betyg och tjänstgöringsintyg Akt hos arbetsgivarenheten Bevaras Går via lönekonsult till personalakt Personal Delegeringar personal HSL Kopia pärm hos enhetschef, sjuksköterska 3 år Låst skåp Personal Dokumentation om anställd Kopia personalakt hos enhetschef 1 ex till sjuksköterska, 1 till den enskilde, 1 till enhetschef Personal Förhandlingsprotokoll samverkan Pärm enhetschef 5 år Bevaras Kopia till facklig org. och avdchef Personal Intresseanmälan för ändrad tjänstgöring Pärm enhetschef kontor Personal Ledighetsansökningar kortare än en månad Pärm assistent 2 år Personal Ledighetsansökningar längre än en månad Kopia personalakt hos assistent 2 år Original till arbetsgivarenheten. Kopia till anställd Personal Läkarintyg Personalakt hos enhetschef 2 år Kopia till arbetsgivarenheten efter 90 dagar Personal Lönesamtalsdokumentation Personalakt hos enhetschef 2 år Låst skåp Personal Medarbetarsamtalsdokumentation Personalakt hos enhetschef Låst skåp Personal Meritförteckning, översikt, tillsatta tjänster Anställande chef 2 år Om sådan upprättas Personal Nyckelkvittenser Pärm enhetschef kontor Efter återlämnande Personal Rehabiliteringsutredningar Kopia pärm enhetschef kontor Original till rehabsamordnare på administrativa avdelningen Personal Sekretessförsäkran/tystnadsplikt Original hos assistent Bevaras För timanställda förvars blanketten hos enhetschef Personal Sjukersättning, beslut om Arbetsgivarenheten Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och lönekonsult Personal Skyddsrondsprotokoll Pärm enhetschef kontor 10 år Personal Tillbudsrapporter Pärm enhetschef Se anmärkning Original till adm avd Personal Tidrapport Löneassistent Se anmärkning Till Administrativa avdelningen efter 1 år Personal Timrapporter 2 år Personal Tjänstgöringsintyg tillsvidare- och månadsanställda Se anmärkning Bevaras Skrivs och bevaras på arbetsgivarenheten. Personal Tjänstgöringsintyg tim anställda Personalakt hos enhetschef Bevaras 15 av 21

16 Äldreomsorg Kategori Kommun arkiv Bevaras / Gallras Personal smöten, anteckningar eller protokoll 5 år Bevaras Personal Övriga handlingar till personalakt Se anmärkning Skickas till arbetsgivarenheten och hanteras i enlighet med deras rutiner Övrig Cookiefiler Användarkatalog administration Övrig administration Historyfiler/Globalfiler användarkatalog 16 av 21

17 Socialregister Rutiner för socialtjänstens personakter. Gäller ej akter som rör placeringsärenden barn, faderskap och föräldraskap, adoption samt flykting- och invandrarverksamhet. Handlingar Bevaras / gallras Aktualisering vid anmälan 5 år / födda 5, 15, 25 Anm av socialbidragstagare för deltagande i Klotet 5 år / födda 5, 15, 25 Anmälan från polismyndighet innehållande arbetskopia,förhör,brottsanmälan osv, som ej leder till ärende Anmälan från polismyndighet innehållande arbetskopia,förhör,brottsanmälan osv, 5 år / födda 5, 15, 25 som leder till ärende Anmälan SFI Anställningsavtal Ansökan ekonomiskt bistånd 5 år / födda 5, 15, 25 Arbetsbefrämjande åtgärder, betyg, intyg över genomgågna utbildningar, anställningsbeslut, arbetsintyg och skriftliga omdömen Avslag ansökan ekonomiskt bistånd 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal familjehem 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal kontaktfamilj 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal kontaktpersoner 5 år / födda 5, 15, 25 Avtal om återbetalning av socialbidrag 5 år / födda 5, 15, 25 Begäran om körkortsyttrande från länsstyrelsen 5 år / födda 5, 15, 25 Begäran om yttrande med anledning av verkställighet av dom, från länsstyrelsen 5 år / födda 5, 15, 25 Behandlings och kostnadsförslag tandvård/glasögon Beslut från Försäkringskassan ang bostadsbidrag, sjukersättning, pension Beslut om förordnande övervakare, som ej leder till ärende Beslut om förordnande övervakare, som leder till ärende 5 år / födda 5, 15, 25 Bistånd, ansökningar från enskild om bistånd, med bilagor 5 år / födda 5, 15, 25 Brev ang kostnader skolavgift,behandlingsavgift,avtal mellan kommun och skola. 5 år / födda 5, 15, 25 Brev från skola angående elev, som ej leder till ärende Brev från skola angående elev, som leder till ärende 5 år / födda 5, 15, 25 Brev till klient om tider för besök Diverse brevväxling mellan handläggare och klient, av ringa och/eller tillfällig betydelse Diverse brevväxling mellan handläggare och klient, av vikt för ärende och 5 år / födda 5, 15, 25 handläggning Dom från Länsrätten, överklagat beslut 5 år / födda 5, 15, av 21

18 Socialregister Handlingar Bevaras / gallras Fakturor, kopior, ej bilagor till ansökan om bistånd Kommunens bokföringsunderlag förvaras med övriga verifikationer Flyttanmälan 5 år / födda 5, 15, 25 Framställan till Försäkringskassan Förordnande vårdnad o umgänge, från tingrätten 5 år / födda 5, 15, 25 Förundersökningsprotokoll från polismyndighet, som ej leder till ärende Förundersökningsprotokoll från polismyndighet, som leder till ärende 5 år / födda 5, 15, 25 Hyreskontrakt, kopior (klientens) Hyresvärd, brev ang varning om vräkning Individuell introduktionsplan flyktingmottagningen 5 år / födda 5, 15, 25 Individuella handlingsplaner vid Fami och underskrivna förbindelser att följa planen 5 år / födda 5, 15, 25 Intyg psykiatrin, psykologbedömning 5 år / födda 5, 15, 25 Intyg till CSN vid ansökan om anstånd med betalning av lån Journalanteckningar 5 år / födda 5, 15, 25 Kallelser (till möte med handläggare?) Kammarrätten: Brev med underrättelse om överklagat beslut Kartläggning teckning av nätverket kring barnet Kontobevis från bank Kontoutdrag Kopia på faderskapsbekräftelse 5 år / födda 5, 15, 25 Kopia på uppgifter på begäran lämnade till Frivården 5 år / födda 5, 15, 25 Kopian kan gallras efter tydlig anteckning över vad som lämnats ut. Kopia på uppgifter på begäran lämnade till Kronofogdemyndigheten 5 år / födda 5, 15, 25 Kopian kan gallras efter tydlig anteckning över vad som lämnats ut. Kopia på uppgifter på begäran lämnade till Överförmyndaren 5 år / födda 5, 15, 25 Kopian kan gallras efter tydlig anteckning över vad som lämnats ut. Kopia på utredning från annan kommun Kopia på överklagan till Länsrätt ang avslag ekonomiskt bistånd 5 år / födda 5, 15, 25 Kopior pass o körkort Kopior: Bevis om permanent uppehållstillstånd från Invandrarverket 5 år / födda 5, 15, 25 Kronofogdemyndigheten / Intrum Justitia: meddelande om uppsägning av lägenhet eller avstängning av el, utmätning, skuldspecifikation Kuvert Kuvert återsänt adressat okänd Kvitton, kvittenser på köpta varor, kopior Original som utgör bokföringsunderlag för kommunen förvaras med övriga verifikationer 18 av 21

19 Socialregister Handlingar Bevaras / gallras Körkortsyttrande 5 år / födda 5, 15, 25 Läkarintyg, ej faderskap/föräldraskap Lönespecifikationer Moderskapsintyg om barnafödsel från kvinnokliniken 5 år / födda 5, 15, 25 Mottagningsbevis / inlämningskvitton (rek) Normberäkningar (en för varje mån), se anm. Senaste beräkningen bevaras, 5 år / födda 5, 15, 25 Närvarorapporter Protokoll från tingsrätten Protokollsutdrag beviljat bistånd SoU. Finns i originalprotokollet, hänvisning i journal Remiss från länsstyrelsen 5 år / födda 5, 15, 25 Skriftlig begäran från annan kommun att ta del av utredning (med skriftligt 5 år / födda 5, 15, 25 godkännande av klient) Skriftligt samtycke från klient att handläggaren har rätt att begära in uppgifter från 5 år / födda 5, 15, 25 andra myndigheter Tandvårdsspecifikationer Taxeringsbesked från skattemyndigheten Teckningar som barnen gjort, ej placeringsärende Teckningar som barnen gjort, placeringärende Underlag för anvisning av kommunplats från Invandrarverket 5 år / födda 5, 15, 25 Utdrag från bilregistret Utredningar 5 år / födda 5, 15, 25 se anmärkning Inkomna utredningar för kännedom kan gallras om de ej är av vikt för ärendet. Utredningar av familjehem, kontaktperson/-familj 5 år / födda 5, 15, 25 Utredningssamtal mellan kommun o skola 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdnad o umgänge utredning från tingsrätten 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdnad o umgänge, beslut från tingsrätten 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdplaner 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdplaner från Familjecentrum 5 år / födda 5, 15, 25 Vårdplaner från Klara 5 år / födda 5, 15, 25 Yttrande till åklagarmyndighet 5 år / födda 5, 15, 25 Ärendeblad A och B 5 år / födda 5, 15, 25 Övervakningsmeddelande från Kriminalvården, som ej leder till ärende 19 av 21

20 HSL Handlingar Akupunktur journal Anmälan till myndigheter/vårdgivare Anvisning sjukvårdande behandling Arbetsorder hjälpmedelsservice Avvikelserapporter HSL Bilder/fotografier av sår mm. Bostadsanpassning Åtgärdsförslag Bostadsanpassningar ansökning Brev till/från/ang. patientens vård och behandling Diabetes kontrollista Dödsbevis/Dödsorsaksintyg Epikris externa Förskrivning av läkemedel Habiliteringsplaner Hjälpmedelsordinationer Hälsodeklarationer Individuella vårdplaner Intyg interna och externa Journalutdrag externa Kontrollistor Mat/vätskeintag/vändning/temp./blodtryck Kontrollistor Medicinska behandlingar Kopior från externa aktörer Laboratorielistor interna/externa Läkemedel Ansvarsövertagande Läkemedel Apodoskort Läkemedel Delningsunderlag Läkemedel - Kontrollista Läkemedelslista från sjukhus Magna Cura Journal ART/SJG/SSK Medgivande för informationsöverföring Medicinsk Epikris intern/extern Medicinsk tekniska produkter dokumentation/register Mätvärden i Magna Cura Narkotikajournaler för den enskilde Narkotikajournaler förrådsadministration Omvårdnads Anamnes Omvårdnads Epikris Omvårdnads Planer Omvårdnads Status Ordinationsblankett till HMC Ortopedteknisk dokumentation Pacemakeravlägsnande Rapportblad Hemdok Rehabiliteringsplan Rehabordination Remisser Remissvar externa Samordnad Vårdplanering från sjukhus (SVP) Signaturförtydligande legitimerad personal Smittskydd delgiven dokumentation Sondmatningsschema Hantering Gallras efter 10 år Gallras efter 10 år Gallras efter journalföring Gallras efter journalföring Gallras efter 3 år Gallras efter 10 år Gallras efter 10 år Gallras efter 10 år Gallras efter 3 år Gallras efter 10 år 20 av 21

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,?

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,? Utskrift: 20111207 Familjerätten, Indvid och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social och äldrenämnden 2011,? SÄN 2011/252 20111117 Handlingstyp Medium Sorterings Begäran om upplysningar enl. 6:20

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Socialnämndens dokumenthanteringsplan Antagen av socialnämnden genom Beslut 2009-11-12 232

Socialnämndens dokumenthanteringsplan Antagen av socialnämnden genom Beslut 2009-11-12 232 Socialnämndens dokumenthanteringsplan Antagen av socialnämnden genom Beslut 2009-11-12 232 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund...3 Struktur...3 Viktiga begrepp...3 Registrering av handlingar...3 Digitala

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Socialtjänsten m.m. samt kommunala hälso- och sjukvården 1 Innehåll 1. HANDBOKENS SYFTE OCH INNEHÅLL... 4 2. DOKUMENTHANTERING INOM SOCIALTJÄNSTEN M.M.... 5 Avgränsning...

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer