Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen XX

2 Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt.. 7 Förskola/skolbarnomsorg... 9 Grundskola inkl. skolhälsovård och elevvård samt särskola Elever/prov/betyg 10 Övrigt 12 Socialtjänst. 13 SoL, LVU m.m.. 13 Familjerätt.. 14 Övrigt. 15 2

3 Anvisningar Dokumenthanteringsplanens tillämpning Denna dokumenthanteringsplan har till syfte att vara ett stöd i frågan om en befintlig handling ska bevaras eller gallras. Planen ska alltså inte ses som en förteckning över vilka handlingstyper förvaltningen ska producera. Som ett extra stöd till den tjänsteman som hanterar en handling anges också vilka handlingstyper som generellt ska diarieföras. Handlingar som ska bevaras Handlingar som ska bevaras överlämnas till kommunens Centralarkiv i Stadshuset vid tidpunkt som anges i denna dokumenthanteringsplan, och efter samråd med kommunarkivarien. Överlämning gäller originalhandlingar. Kopior av handlingar kan alltid slängas. Diarieförda handlingar När diarieförda handlingar gallras ska notering om detta göras i diariet. Noteringen ska innehålla uppgift om att handlingen har gallrats, datum för gallringen samt hänvisning till det aktuella gallringsbeslutet (t.ex. dokumenthanteringsplanen). Administration 3

4 Protokoll m.m. Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Protokoll från Barn- och Närarkiv Bevaras 5 år familjenämnden Protokoll från arbetsutskottet Närarkiv Bevaras 5 år Kallelser och dagordningar till Närarkiv 2 år - sammanträden med nämnd/au Handlingar rörande förtroendemän och Närarkiv 2 år - sammanträden Protokoll från MBL-förhandling Protokoll från samverkansgrupper Protokoll från Närarkiv Bevaras 5 år chefskonferens/ledningsgrupp Sammanställning över delegationsbeslut Ekonomi Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Inköpsorder, kopior Arbetsrum När faktura godkänts - Följesedlar Närarkiv 2 år - Verifikationer för utbetalning Närarkiv 10 år - Verifikationer inkomna före 1/ Originalfakturor Närarkiv 10 år - Fakturor inkomna före 1/ Kvitton från kontantförsäljning Närarkiv 10 år - Underlag för debiteringar Närarkiv 2 år - Statsbidragsansökningar och Närarkiv 10 år - Diarieförs. rekvisitioner Protokoll från anbudsöppning Närarkiv Bevaras 5 år Hemlig handling som ska diarieföras. Beslut om antagande av anbud eller Närarkiv Bevaras 5 år Hemlig handling som ska diarieföras. 4

5 leverantör Antagna anbud/offerter Närarkiv 2 år efter - Diarieförs. avtalstidens utgång Anbud, ej antagna Närarkiv 2 år - Övriga anbudshandlingar (t.ex. annonsunderlag, Närarkiv 2 år - anbudsinfordran, anbudsvärdering, soliditetsupplysningar, underrättelse om ej antagna anbud) Avtal Närarkiv 2 år efter - Diarieförs. avtalstidens utgång Förteckning över avtal Närarkiv Bevaras 5 år Uppdateras löpande. Skrivs ut årligen per den 31/12 och diarieförs. Beslut om utdelning ur fonder Inventarielistor Närarkiv 10 år Lämnas årligen till centrala förvaltningen. Årlig sammanställning över fördelning av undervisningsresurser Närarkiv Bevaras 5 år Sker genom central förvaltning. Diarieförs. Interkommunal ersättning Handling Överenskommelse om interkommunal ersättning med annan kommun Övriga handlingar avseende interkommunal ersättning (ej fakturor) Förteckning över elever med i annan kommun Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Närarkiv 5 år Både elev/barn i Eslövs kommun och elev/barn i annan kommun. Diarieförs. Arbetsrum 2 år - Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31/12 och diarieförs. Förteckning över elever från annan Arbetsrum 5 år efter avslutad - 5

6 kommun med i Eslövs kommun Personal Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Annons avseende ledigförklarad tjänst Offentliga Jobb 2 år efter - anställningsbeslutet Tjänsteansökningar som ej avser viss ledigförklarad tjänst Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras inom 12 månader efter att svar har lämnats. Tjänsteansökningar till ledigförklarad tjänst (personligt brev, CV samt Offentliga Jobb 2 år efter anställningsbeslutet - Kan inkomma via Offentliga Jobb, post eller e-post. kopior av betyg m.m. avseende sökande som ej fått tjänsten) Tjänsteansökningar (personligt brev, CV m.m. från den som fått tjänsten) Offentliga Jobb/Personalakt Bevaras - Original lämnas till löneenheten, KLK, för hantering och förvaring. Sammanställning av sökande till viss Offentliga Jobb 2 år efter - tjänst Tjänsteansökan (personligt brev, CV, betyg m.m. från den som ej fått tjänsten och överklagat beslutet) anställningsbeslutet Anställningsbevis Personalakt Bevaras - Lämnas till löneenheten, KLK, för hantering och förvaring. Diarieförs om anställningstiden överstiger 6 månader. Utdrag ur belastningsregistret Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras när utdraget beaktats och anteckning påförts anställningsbevis. Personaladministration. Alla övriga handlingar som ska bevaras (sekretessförbindelse, tjänstledigheter, kopior av utfärdade intyg, betyg m.m.) Personalakt - Lämnas till löneenheten, KLK. Svar på om företrädesrätt önskas eller Pärm hos 1 år - 6

7 ej (varselbesked) bemanningen Tjänstgöringsrapporter KLK - Original till löneenheten, KLK. Semesterlistor Arbetsrum 1 år - Läkarintyg vid sjukskrivning mer än 14 dagar (lämnas till arbetsledaren) Original t. FK, kopia inlåst på 2 år eller i rehabakt (digital/pappersform) - Arbetstagaren skickar själv originalet till Försäkringskassan. arbetsrum Läkarintyg vid sjukskrivning högst 14 Inlåst på 2 år - dagar (lämnas till arbetsledaren) arbetsrum Rehabiliteringsutredning Adato/rehabakt Bevaras 2 år efter sista anteckning Dokumentation av systematiskt arbetsmiljöarbete Hälsobokslut Anmälan om arbetsskada/tillbud KLK Bevaras 5 år Original förvaras på KLK (löneenheten), kopia i närarkivet. Sammanställning av arbetsskador/tillbud Likabehandlingsplan eller annan plan mot kränkande behandling Övrigt Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Korrespondens av rutinmässig eller Arbetsrum Vid inaktualitet - kortvarig betydelse Elektroniska handlingar (e-post av Server Vid inaktualitet - rutinmässig eller kortvarig betydelse) Meddelanden i röstbrevlåda som är av kortvarig betydelse Telefon Vid inaktualitet - När meddelandet avlyssnats och eventuellt svar lämnats. Korrespondens som inte är av 7

8 rutinkaraktär Elektroniska handlingar som skrivits ut Server Efter utskrift - Pappershandlingen förvaras i diariet. för diarieföring Ett exemplar av allt Närarkiv Bevaras 1 år informationsmaterial som framställs Diarieplan Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31 december och sätts först i diariet. Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31 december och sätts först i diariet. Diarium eller annat register över inoch utgående korrespondens Diarieförda handlingar som ej gallras Närarkiv Bevaras 5 år Diarieförda handlingar av trivial art Närarkiv 5 år - (dvs. som ej tillför uppgifter till ärendet) Cookies Server 1 månad - Inkomna cirkulär och information av Arbetsrum Vid inaktualitet - olika slag Statistiska uppgifter som lämnats till Närarkiv Bevaras 5 år SCB Resultat av uppföljningar och Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. utvärderingar Godkännande av och avtal med enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Redovisningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet Betygssammanställningar Sammanställningar över resultat på nationella prov fr.o.m. år 2000 Närarkiv (central Närarkiv (central Närarkiv (central Bevaras 5 år Bevaras 5 år Bevaras 5 år 8

9 Förskola/skolbarnomsorg Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Dokumentation över förskolas pedagogiska Närarkiv (cent- Bevaras 5 år Diarieförs. inriktning och verksamhet ral Utredningar gällande pedagogisk Arbetsrum 5 år efter pedagogisk - omsorg omsorg upphört Statistik över köer och beläggning inom förskolan Närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs en gång per år per den 1 januari. Ansökan om förskoleplats Arbetsrum 1 år efter - placering/inaktualitet Placeringsmeddelande och svar på Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när placeringen är gjord. placeringsmeddelande Inkomstuppgift Närarkiv 3 år efter inkomståret - Förvaras hos Placeringsenheten första året, därefter i närarkiv. Rapporter/listor över barnens närvaro Arbetsrum 2 år - Uppsägning av förskoleplats Arbetsrum 1 år - Schema Arbetsrum När uppgiften registrerats - i Procapita Minnesanteckningar från Närarkiv Vid inaktualitet - Gallras senast när barnet slutar. föräldrasamtal Beslut gällande enskilda barn, särskilt Närarkiv (central Bevaras 5 år efter sista Diarieförs. stöd, förturer m.m. anteckning Handlingar angående nedsättning av Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. barnomsorgsavgift Handlingar avseende egentillsyn i Arbetsrum 5 år - förskolekök Beskrivningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) (central Beslut om tilläggsresurser 9

10 Grundskola inkl. skolhälsovård och elevhälsa samt särskola Elever/prov/betyg Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Underlag för elevregistrering, såsom Arbetsrum När uppgiften registrerats - personavier, flyttningsanmälan etc. i Procapita Elevkort Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Beslut om att få gå om årskurs Vårdnadshavares begäran om att ett Närarkiv När eleven slutat - barn ska få börja skolan som 6-åring n Klasslistor (slutliga listor med in- och Närarkiv Bevaras 5 år utflyttningar noterade) Sammanställning över elevtal Närarkiv Bevaras 5 år Ledighetsansökningar Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras efter läsårets slut. Frånvaroregistrering för elever Arbetsrum Vid läsårets slut - Gallras senare om t.ex. hög frånvaro. Skolkataloger Arbetsrum Bevaras 5 år Redovisning av urvalet för elevens val Arbetsrum Bevaras 5 år Förteckning över PRAO-placeringar Arbetsrum Bevaras 5 år Förteckning över elever som haft Arbetsrum Bevaras 5 år efter avslutad modersmålsundervisning Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, skoldaghem eller om anpassad studiegång Protokoll från klass- eller elevhälsokonferenser Protokoll från andra konferenser om pedagogiska frågor eller elevhälsa Beslut om åtgärdsprogram inklusive underlag samt åtgärdsprogram Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Diarieförs. Diarieförs. 10

11 Individuella utvecklingsplaner Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Barnhälsovårdsjournaler, hälsokort/elevhälsojournaler och Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad underlag från logoped Psykologiska undersök- Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad ningar/sammanfattningar av tester Sammanställning över resultat från kommunövergripande test och nationella prov Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. Elevers svar på skriftliga prov Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när läraren bedömer att underlaget inte längre behövs. Samtliga svar på centrala och Närarkiv Bevaras 5 år nationella prov i svenska Svar på centrala och nationella prov i Närarkiv 5 år - andra ämnen än svenska Betyg (betygskatalog), intyg om måluppfyllelse Närarkiv Bevaras 10 år och omprövning av betyg Betygssammanställningar på Ro-nivå Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras när handläggningen är avslutad. Betygssammanställningar, kommunövergripande Intyg om avgång från (om Närarkiv Bevaras 10 år slutbetyg ej ges) Anmälan till prövning med bilagor Arbetsrum 2 år - Intyg om prövning Närarkiv Bevaras 10 år Anteckningar från utvecklingssamtal Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras då läraren ej har behov av dem. Intyg om anpassad studiegång Närarkiv Bevaras 10 år Beslut om tilläggsresurser Skriftliga omdömen Närarkiv Bevaras 5 år Enkätsvar Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras då sammanställning till nämnden gjorts. Personbevis Närarkiv Vid inaktualitet - Gäller enbart särskola. 11

12 Ansökningar och beslut om in- och utskrivningar vid särskola Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Handlingar i överklagningsärenden Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Diarieförs. Testprotokoll, särskola Närarkiv 2 år - Gäller särskola. Utredningar (psykologiska, Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. pedagogiska, sociala och medicinska) inför beslut om inskrivning i särskola Journaler med sammanfattande Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. anteckningar Pedagogiska journaler med bilagor Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Intyg om genomgången utbildning Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Studieomdömen Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Övrigt Handling Protokoll från lokal samverkansgrupp, t.ex. skola-fritids, skola-näringsliv Ansökningar och beslut om skolskjuts samt överklagande av sådant beslut Protokoll från olika sammankomster om pedagogiska frågor med personal, föräldrar och elever (samverkansorgan) Lokala arbetsplaner och andra dokument över planeringen av skolans arbete Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Närarkiv 5 år Diarieförs. Arbetsrum Bevaras 5 år Arbetsrum Bevaras 5 år Diarieförs. 12

13 Dokumentation över Arbetsrum Bevaras 5 år Diarieförs. utvecklingsprojekt Beskrivningar och analyser av verksamheten och dess kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) (central Handlingar angående studieresor, Arbetsrum Bevaras 5 år skolresor och lägerskolor Handlingar angående friluftsdagar, bad Arbetsrum 2 år - och utflykter Handlingar angående kulturell Arbetsrum 2 år - verksamhet Handlingar angående SYV och PRAO Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när handläggningen avslutats. Informationsblad etc. från skolan Arbetsrum 1 år - Villkor för premier och stipendier (urkund) Närarkiv Bevaras När urkundet inte gäller längre Underlag för fördelning av stipendier Arbetsrum 2 år - och premier Förteckning över utdelade stipendier och premier Foton från skolor (skolans urval) Arbetsrum Bevaras 5 år Kopia av hemsida Närarkiv Bevaras 10 år Informationsavdelningen bränner arkivbeständig CD 1 g/år eller vid större förändringar. Socialtjänst SoL, LVU m.m. Handling Personakter socialregistret. Placeringar i familje- resp. HVB-hem Förvaring Gallringsfrist Leverans till Närarkiv Bevaras 5 år 13 Anmärkning

14 Personakter socialreg. Övr ärenden Närarkiv Bevaras 5 år personer födda dag 5, 15 och 25 Personakter socialregistret. Ej Närarkiv 5 år - placeringar, ej födda dag 5, 15 el 25 Förfrågan angående förekomst i Närarkiv 5 år - socialregister Polisrapporter som ej ligger till grund Närarkiv Vid inaktualitet Gallras när rapporten hanterats. för insats Beslut att ej inleda utredning Närarkiv 5 år - Diarieförs. Begäran om polisregisterutdrag Närarkiv Vid inaktualitet - När svar inkommer Polisregisterutdrag Närarkiv 5 år - Utredning av familjehem och Närarkiv 5 år efter senaste - kontaktperson/kontaktfamilj uppdraget Anmälan enligt 14 kap. 1 SoL Närarkiv 5 år - Bevaras i akt om den lett till placering. Familjerätt Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Faderskap Närarkiv Bevaras 5 år Adoption Närarkiv Bevaras 5 år Vårdnad, boende och umgängesutredningar Närarkiv Bevaras 5 år på begäran av tingsrätt, personer födda dag 5, 15 och 25 Vårdnad, boende och umgängesutredningar Närarkiv 5 år - på begäran av tingsrätt, personer ej födda dag 5, 15 eller 25 Familjerätt, ej anledning till öppnande Närarkiv 2 år - av ärende Samarbetssamtal efter remiss från Närarkiv Bevaras 5 år domstol, personer födda dag 5, 15, 25 Anmärkning 14

15 Samarbetssamtal efter remiss från Närarkiv 5 år - domstol, personer ej födda dag 5, 15 eller 25 Avtal om boende, vårdnad, umgänge, personer födda dag 5, 15 och 25 Närarkiv Bevaras 5 år efter att den unge fyllt 18 år Avtal om boende, vårdnad, umgänge, Närarkiv 5 år efter att den - personer ej födda dag 5, 15 eller 25 unge fyllt 18 år Namnärende, personer födda dag 5, 15 Närarkiv Bevaras 5 år eller 25 Namnärende, personer ej födda dag 5, Närarkiv 5 år - 15 eller 25 Äktenskapslicens, personer födda dag Närarkiv Bevaras 5 år 5, 15 och 25 Äktenskapslicens, personer ej födda Närarkiv 5 år - dag 5, 15 eller 25 Medlingsanteckningar Närarkiv Vid inaktualitet - Gallras när medlingen avslutats. Övrigt Handling Beskrivningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning 15

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,?

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,? Utskrift: 20111207 Familjerätten, Indvid och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social och äldrenämnden 2011,? SÄN 2011/252 20111117 Handlingstyp Medium Sorterings Begäran om upplysningar enl. 6:20

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Tjänsteskrivelse 2012-11-21 KFN 2012.0090 Handläggare: Annelie Liljebjörn Dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Allmänt om journaler och akter

Allmänt om journaler och akter Allmänt om journaler och akter Av 11 kap. 5 första stycket, första meningen SoL, framgår det att genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör enskilda ska dokumenteras. I LSS kap.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

5 år Bevaras. 2 år. / rektor

5 år Bevaras. 2 år. / rektor 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Socialtjänsten m.m. samt kommunala hälso- och sjukvården 1 Innehåll 1. HANDBOKENS SYFTE OCH INNEHÅLL... 4 2. DOKUMENTHANTERING INOM SOCIALTJÄNSTEN M.M.... 5 Avgränsning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING Robertsfors kommun Kommunstyrelsens Barn och utbildningsverksamhet Fastställd 2011-10-25 Ks 167 2011-08-22 Maj-Britt Malmén 2 Allmänna handlingar som förekommer hos kommunen utgör vårt arkiv. Gallringsplanen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2015-05-06 BUN 2015/0431 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner Förslag

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg

Rutiner vid placering och omplacering vid förskola och pedagogisk omsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-19 FSN-2014/713.601 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.berwing@huddinge.se Förskolenämnden Rutiner vid placering och omplacering vid förskola

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Jarborn Tjänsteutlåtande 2014-01-20 Dnr: KS 2012/0314 1(2) Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Ärendet Enligt kommunens arkivreglemente 4

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 200011 7-1 2011-12-19 KS.2011.0246. Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv

ESLÖVS KOMMUN 200011 7-1 2011-12-19 KS.2011.0246. Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Maria Beckman 0413-62348 2011-12-19 KS.2011.0246 Vård och omsorgsnämnden: Förvaltningschef Eva AströM Gröna Torg 2 241 80 Eslöv 200011 7-1 Tillsyn av Vård och Omsorgs

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer