Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen XX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen XX

2 Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt.. 7 Förskola/skolbarnomsorg... 9 Grundskola inkl. skolhälsovård och elevvård samt särskola Elever/prov/betyg 10 Övrigt 12 Socialtjänst. 13 SoL, LVU m.m.. 13 Familjerätt.. 14 Övrigt. 15 2

3 Anvisningar Dokumenthanteringsplanens tillämpning Denna dokumenthanteringsplan har till syfte att vara ett stöd i frågan om en befintlig handling ska bevaras eller gallras. Planen ska alltså inte ses som en förteckning över vilka handlingstyper förvaltningen ska producera. Som ett extra stöd till den tjänsteman som hanterar en handling anges också vilka handlingstyper som generellt ska diarieföras. Handlingar som ska bevaras Handlingar som ska bevaras överlämnas till kommunens Centralarkiv i Stadshuset vid tidpunkt som anges i denna dokumenthanteringsplan, och efter samråd med kommunarkivarien. Överlämning gäller originalhandlingar. Kopior av handlingar kan alltid slängas. Diarieförda handlingar När diarieförda handlingar gallras ska notering om detta göras i diariet. Noteringen ska innehålla uppgift om att handlingen har gallrats, datum för gallringen samt hänvisning till det aktuella gallringsbeslutet (t.ex. dokumenthanteringsplanen). Administration 3

4 Protokoll m.m. Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Protokoll från Barn- och Närarkiv Bevaras 5 år familjenämnden Protokoll från arbetsutskottet Närarkiv Bevaras 5 år Kallelser och dagordningar till Närarkiv 2 år - sammanträden med nämnd/au Handlingar rörande förtroendemän och Närarkiv 2 år - sammanträden Protokoll från MBL-förhandling Protokoll från samverkansgrupper Protokoll från Närarkiv Bevaras 5 år chefskonferens/ledningsgrupp Sammanställning över delegationsbeslut Ekonomi Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Inköpsorder, kopior Arbetsrum När faktura godkänts - Följesedlar Närarkiv 2 år - Verifikationer för utbetalning Närarkiv 10 år - Verifikationer inkomna före 1/ Originalfakturor Närarkiv 10 år - Fakturor inkomna före 1/ Kvitton från kontantförsäljning Närarkiv 10 år - Underlag för debiteringar Närarkiv 2 år - Statsbidragsansökningar och Närarkiv 10 år - Diarieförs. rekvisitioner Protokoll från anbudsöppning Närarkiv Bevaras 5 år Hemlig handling som ska diarieföras. Beslut om antagande av anbud eller Närarkiv Bevaras 5 år Hemlig handling som ska diarieföras. 4

5 leverantör Antagna anbud/offerter Närarkiv 2 år efter - Diarieförs. avtalstidens utgång Anbud, ej antagna Närarkiv 2 år - Övriga anbudshandlingar (t.ex. annonsunderlag, Närarkiv 2 år - anbudsinfordran, anbudsvärdering, soliditetsupplysningar, underrättelse om ej antagna anbud) Avtal Närarkiv 2 år efter - Diarieförs. avtalstidens utgång Förteckning över avtal Närarkiv Bevaras 5 år Uppdateras löpande. Skrivs ut årligen per den 31/12 och diarieförs. Beslut om utdelning ur fonder Inventarielistor Närarkiv 10 år Lämnas årligen till centrala förvaltningen. Årlig sammanställning över fördelning av undervisningsresurser Närarkiv Bevaras 5 år Sker genom central förvaltning. Diarieförs. Interkommunal ersättning Handling Överenskommelse om interkommunal ersättning med annan kommun Övriga handlingar avseende interkommunal ersättning (ej fakturor) Förteckning över elever med i annan kommun Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Närarkiv 5 år Både elev/barn i Eslövs kommun och elev/barn i annan kommun. Diarieförs. Arbetsrum 2 år - Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31/12 och diarieförs. Förteckning över elever från annan Arbetsrum 5 år efter avslutad - 5

6 kommun med i Eslövs kommun Personal Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Annons avseende ledigförklarad tjänst Offentliga Jobb 2 år efter - anställningsbeslutet Tjänsteansökningar som ej avser viss ledigförklarad tjänst Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras inom 12 månader efter att svar har lämnats. Tjänsteansökningar till ledigförklarad tjänst (personligt brev, CV samt Offentliga Jobb 2 år efter anställningsbeslutet - Kan inkomma via Offentliga Jobb, post eller e-post. kopior av betyg m.m. avseende sökande som ej fått tjänsten) Tjänsteansökningar (personligt brev, CV m.m. från den som fått tjänsten) Offentliga Jobb/Personalakt Bevaras - Original lämnas till löneenheten, KLK, för hantering och förvaring. Sammanställning av sökande till viss Offentliga Jobb 2 år efter - tjänst Tjänsteansökan (personligt brev, CV, betyg m.m. från den som ej fått tjänsten och överklagat beslutet) anställningsbeslutet Anställningsbevis Personalakt Bevaras - Lämnas till löneenheten, KLK, för hantering och förvaring. Diarieförs om anställningstiden överstiger 6 månader. Utdrag ur belastningsregistret Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras när utdraget beaktats och anteckning påförts anställningsbevis. Personaladministration. Alla övriga handlingar som ska bevaras (sekretessförbindelse, tjänstledigheter, kopior av utfärdade intyg, betyg m.m.) Personalakt - Lämnas till löneenheten, KLK. Svar på om företrädesrätt önskas eller Pärm hos 1 år - 6

7 ej (varselbesked) bemanningen Tjänstgöringsrapporter KLK - Original till löneenheten, KLK. Semesterlistor Arbetsrum 1 år - Läkarintyg vid sjukskrivning mer än 14 dagar (lämnas till arbetsledaren) Original t. FK, kopia inlåst på 2 år eller i rehabakt (digital/pappersform) - Arbetstagaren skickar själv originalet till Försäkringskassan. arbetsrum Läkarintyg vid sjukskrivning högst 14 Inlåst på 2 år - dagar (lämnas till arbetsledaren) arbetsrum Rehabiliteringsutredning Adato/rehabakt Bevaras 2 år efter sista anteckning Dokumentation av systematiskt arbetsmiljöarbete Hälsobokslut Anmälan om arbetsskada/tillbud KLK Bevaras 5 år Original förvaras på KLK (löneenheten), kopia i närarkivet. Sammanställning av arbetsskador/tillbud Likabehandlingsplan eller annan plan mot kränkande behandling Övrigt Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Korrespondens av rutinmässig eller Arbetsrum Vid inaktualitet - kortvarig betydelse Elektroniska handlingar (e-post av Server Vid inaktualitet - rutinmässig eller kortvarig betydelse) Meddelanden i röstbrevlåda som är av kortvarig betydelse Telefon Vid inaktualitet - När meddelandet avlyssnats och eventuellt svar lämnats. Korrespondens som inte är av 7

8 rutinkaraktär Elektroniska handlingar som skrivits ut Server Efter utskrift - Pappershandlingen förvaras i diariet. för diarieföring Ett exemplar av allt Närarkiv Bevaras 1 år informationsmaterial som framställs Diarieplan Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31 december och sätts först i diariet. Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31 december och sätts först i diariet. Diarium eller annat register över inoch utgående korrespondens Diarieförda handlingar som ej gallras Närarkiv Bevaras 5 år Diarieförda handlingar av trivial art Närarkiv 5 år - (dvs. som ej tillför uppgifter till ärendet) Cookies Server 1 månad - Inkomna cirkulär och information av Arbetsrum Vid inaktualitet - olika slag Statistiska uppgifter som lämnats till Närarkiv Bevaras 5 år SCB Resultat av uppföljningar och Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. utvärderingar Godkännande av och avtal med enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Redovisningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet Betygssammanställningar Sammanställningar över resultat på nationella prov fr.o.m. år 2000 Närarkiv (central Närarkiv (central Närarkiv (central Bevaras 5 år Bevaras 5 år Bevaras 5 år 8

9 Förskola/skolbarnomsorg Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Dokumentation över förskolas pedagogiska Närarkiv (cent- Bevaras 5 år Diarieförs. inriktning och verksamhet ral Utredningar gällande pedagogisk Arbetsrum 5 år efter pedagogisk - omsorg omsorg upphört Statistik över köer och beläggning inom förskolan Närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs en gång per år per den 1 januari. Ansökan om förskoleplats Arbetsrum 1 år efter - placering/inaktualitet Placeringsmeddelande och svar på Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när placeringen är gjord. placeringsmeddelande Inkomstuppgift Närarkiv 3 år efter inkomståret - Förvaras hos Placeringsenheten första året, därefter i närarkiv. Rapporter/listor över barnens närvaro Arbetsrum 2 år - Uppsägning av förskoleplats Arbetsrum 1 år - Schema Arbetsrum När uppgiften registrerats - i Procapita Minnesanteckningar från Närarkiv Vid inaktualitet - Gallras senast när barnet slutar. föräldrasamtal Beslut gällande enskilda barn, särskilt Närarkiv (central Bevaras 5 år efter sista Diarieförs. stöd, förturer m.m. anteckning Handlingar angående nedsättning av Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. barnomsorgsavgift Handlingar avseende egentillsyn i Arbetsrum 5 år - förskolekök Beskrivningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) (central Beslut om tilläggsresurser 9

10 Grundskola inkl. skolhälsovård och elevhälsa samt särskola Elever/prov/betyg Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Underlag för elevregistrering, såsom Arbetsrum När uppgiften registrerats - personavier, flyttningsanmälan etc. i Procapita Elevkort Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Beslut om att få gå om årskurs Vårdnadshavares begäran om att ett Närarkiv När eleven slutat - barn ska få börja skolan som 6-åring n Klasslistor (slutliga listor med in- och Närarkiv Bevaras 5 år utflyttningar noterade) Sammanställning över elevtal Närarkiv Bevaras 5 år Ledighetsansökningar Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras efter läsårets slut. Frånvaroregistrering för elever Arbetsrum Vid läsårets slut - Gallras senare om t.ex. hög frånvaro. Skolkataloger Arbetsrum Bevaras 5 år Redovisning av urvalet för elevens val Arbetsrum Bevaras 5 år Förteckning över PRAO-placeringar Arbetsrum Bevaras 5 år Förteckning över elever som haft Arbetsrum Bevaras 5 år efter avslutad modersmålsundervisning Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, skoldaghem eller om anpassad studiegång Protokoll från klass- eller elevhälsokonferenser Protokoll från andra konferenser om pedagogiska frågor eller elevhälsa Beslut om åtgärdsprogram inklusive underlag samt åtgärdsprogram Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Diarieförs. Diarieförs. 10

11 Individuella utvecklingsplaner Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Barnhälsovårdsjournaler, hälsokort/elevhälsojournaler och Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad underlag från logoped Psykologiska undersök- Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad ningar/sammanfattningar av tester Sammanställning över resultat från kommunövergripande test och nationella prov Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. Elevers svar på skriftliga prov Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när läraren bedömer att underlaget inte längre behövs. Samtliga svar på centrala och Närarkiv Bevaras 5 år nationella prov i svenska Svar på centrala och nationella prov i Närarkiv 5 år - andra ämnen än svenska Betyg (betygskatalog), intyg om måluppfyllelse Närarkiv Bevaras 10 år och omprövning av betyg Betygssammanställningar på Ro-nivå Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras när handläggningen är avslutad. Betygssammanställningar, kommunövergripande Intyg om avgång från (om Närarkiv Bevaras 10 år slutbetyg ej ges) Anmälan till prövning med bilagor Arbetsrum 2 år - Intyg om prövning Närarkiv Bevaras 10 år Anteckningar från utvecklingssamtal Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras då läraren ej har behov av dem. Intyg om anpassad studiegång Närarkiv Bevaras 10 år Beslut om tilläggsresurser Skriftliga omdömen Närarkiv Bevaras 5 år Enkätsvar Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras då sammanställning till nämnden gjorts. Personbevis Närarkiv Vid inaktualitet - Gäller enbart särskola. 11

12 Ansökningar och beslut om in- och utskrivningar vid särskola Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Handlingar i överklagningsärenden Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Diarieförs. Testprotokoll, särskola Närarkiv 2 år - Gäller särskola. Utredningar (psykologiska, Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. pedagogiska, sociala och medicinska) inför beslut om inskrivning i särskola Journaler med sammanfattande Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. anteckningar Pedagogiska journaler med bilagor Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Intyg om genomgången utbildning Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Studieomdömen Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Övrigt Handling Protokoll från lokal samverkansgrupp, t.ex. skola-fritids, skola-näringsliv Ansökningar och beslut om skolskjuts samt överklagande av sådant beslut Protokoll från olika sammankomster om pedagogiska frågor med personal, föräldrar och elever (samverkansorgan) Lokala arbetsplaner och andra dokument över planeringen av skolans arbete Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Närarkiv 5 år Diarieförs. Arbetsrum Bevaras 5 år Arbetsrum Bevaras 5 år Diarieförs. 12

13 Dokumentation över Arbetsrum Bevaras 5 år Diarieförs. utvecklingsprojekt Beskrivningar och analyser av verksamheten och dess kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) (central Handlingar angående studieresor, Arbetsrum Bevaras 5 år skolresor och lägerskolor Handlingar angående friluftsdagar, bad Arbetsrum 2 år - och utflykter Handlingar angående kulturell Arbetsrum 2 år - verksamhet Handlingar angående SYV och PRAO Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när handläggningen avslutats. Informationsblad etc. från skolan Arbetsrum 1 år - Villkor för premier och stipendier (urkund) Närarkiv Bevaras När urkundet inte gäller längre Underlag för fördelning av stipendier Arbetsrum 2 år - och premier Förteckning över utdelade stipendier och premier Foton från skolor (skolans urval) Arbetsrum Bevaras 5 år Kopia av hemsida Närarkiv Bevaras 10 år Informationsavdelningen bränner arkivbeständig CD 1 g/år eller vid större förändringar. Socialtjänst SoL, LVU m.m. Handling Personakter socialregistret. Placeringar i familje- resp. HVB-hem Förvaring Gallringsfrist Leverans till Närarkiv Bevaras 5 år 13 Anmärkning

14 Personakter socialreg. Övr ärenden Närarkiv Bevaras 5 år personer födda dag 5, 15 och 25 Personakter socialregistret. Ej Närarkiv 5 år - placeringar, ej födda dag 5, 15 el 25 Förfrågan angående förekomst i Närarkiv 5 år - socialregister Polisrapporter som ej ligger till grund Närarkiv Vid inaktualitet Gallras när rapporten hanterats. för insats Beslut att ej inleda utredning Närarkiv 5 år - Diarieförs. Begäran om polisregisterutdrag Närarkiv Vid inaktualitet - När svar inkommer Polisregisterutdrag Närarkiv 5 år - Utredning av familjehem och Närarkiv 5 år efter senaste - kontaktperson/kontaktfamilj uppdraget Anmälan enligt 14 kap. 1 SoL Närarkiv 5 år - Bevaras i akt om den lett till placering. Familjerätt Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Faderskap Närarkiv Bevaras 5 år Adoption Närarkiv Bevaras 5 år Vårdnad, boende och umgängesutredningar Närarkiv Bevaras 5 år på begäran av tingsrätt, personer födda dag 5, 15 och 25 Vårdnad, boende och umgängesutredningar Närarkiv 5 år - på begäran av tingsrätt, personer ej födda dag 5, 15 eller 25 Familjerätt, ej anledning till öppnande Närarkiv 2 år - av ärende Samarbetssamtal efter remiss från Närarkiv Bevaras 5 år domstol, personer födda dag 5, 15, 25 Anmärkning 14

15 Samarbetssamtal efter remiss från Närarkiv 5 år - domstol, personer ej födda dag 5, 15 eller 25 Avtal om boende, vårdnad, umgänge, personer födda dag 5, 15 och 25 Närarkiv Bevaras 5 år efter att den unge fyllt 18 år Avtal om boende, vårdnad, umgänge, Närarkiv 5 år efter att den - personer ej födda dag 5, 15 eller 25 unge fyllt 18 år Namnärende, personer födda dag 5, 15 Närarkiv Bevaras 5 år eller 25 Namnärende, personer ej födda dag 5, Närarkiv 5 år - 15 eller 25 Äktenskapslicens, personer födda dag Närarkiv Bevaras 5 år 5, 15 och 25 Äktenskapslicens, personer ej födda Närarkiv 5 år - dag 5, 15 eller 25 Medlingsanteckningar Närarkiv Vid inaktualitet - Gallras när medlingen avslutats. Övrigt Handling Beskrivningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning 15

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer