Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen XX

2 Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt.. 7 Förskola/skolbarnomsorg... 9 Grundskola inkl. skolhälsovård och elevvård samt särskola Elever/prov/betyg 10 Övrigt 12 Socialtjänst. 13 SoL, LVU m.m.. 13 Familjerätt.. 14 Övrigt. 15 2

3 Anvisningar Dokumenthanteringsplanens tillämpning Denna dokumenthanteringsplan har till syfte att vara ett stöd i frågan om en befintlig handling ska bevaras eller gallras. Planen ska alltså inte ses som en förteckning över vilka handlingstyper förvaltningen ska producera. Som ett extra stöd till den tjänsteman som hanterar en handling anges också vilka handlingstyper som generellt ska diarieföras. Handlingar som ska bevaras Handlingar som ska bevaras överlämnas till kommunens Centralarkiv i Stadshuset vid tidpunkt som anges i denna dokumenthanteringsplan, och efter samråd med kommunarkivarien. Överlämning gäller originalhandlingar. Kopior av handlingar kan alltid slängas. Diarieförda handlingar När diarieförda handlingar gallras ska notering om detta göras i diariet. Noteringen ska innehålla uppgift om att handlingen har gallrats, datum för gallringen samt hänvisning till det aktuella gallringsbeslutet (t.ex. dokumenthanteringsplanen). Administration 3

4 Protokoll m.m. Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Protokoll från Barn- och Närarkiv Bevaras 5 år familjenämnden Protokoll från arbetsutskottet Närarkiv Bevaras 5 år Kallelser och dagordningar till Närarkiv 2 år - sammanträden med nämnd/au Handlingar rörande förtroendemän och Närarkiv 2 år - sammanträden Protokoll från MBL-förhandling Protokoll från samverkansgrupper Protokoll från Närarkiv Bevaras 5 år chefskonferens/ledningsgrupp Sammanställning över delegationsbeslut Ekonomi Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Inköpsorder, kopior Arbetsrum När faktura godkänts - Följesedlar Närarkiv 2 år - Verifikationer för utbetalning Närarkiv 10 år - Verifikationer inkomna före 1/ Originalfakturor Närarkiv 10 år - Fakturor inkomna före 1/ Kvitton från kontantförsäljning Närarkiv 10 år - Underlag för debiteringar Närarkiv 2 år - Statsbidragsansökningar och Närarkiv 10 år - Diarieförs. rekvisitioner Protokoll från anbudsöppning Närarkiv Bevaras 5 år Hemlig handling som ska diarieföras. Beslut om antagande av anbud eller Närarkiv Bevaras 5 år Hemlig handling som ska diarieföras. 4

5 leverantör Antagna anbud/offerter Närarkiv 2 år efter - Diarieförs. avtalstidens utgång Anbud, ej antagna Närarkiv 2 år - Övriga anbudshandlingar (t.ex. annonsunderlag, Närarkiv 2 år - anbudsinfordran, anbudsvärdering, soliditetsupplysningar, underrättelse om ej antagna anbud) Avtal Närarkiv 2 år efter - Diarieförs. avtalstidens utgång Förteckning över avtal Närarkiv Bevaras 5 år Uppdateras löpande. Skrivs ut årligen per den 31/12 och diarieförs. Beslut om utdelning ur fonder Inventarielistor Närarkiv 10 år Lämnas årligen till centrala förvaltningen. Årlig sammanställning över fördelning av undervisningsresurser Närarkiv Bevaras 5 år Sker genom central förvaltning. Diarieförs. Interkommunal ersättning Handling Överenskommelse om interkommunal ersättning med annan kommun Övriga handlingar avseende interkommunal ersättning (ej fakturor) Förteckning över elever med i annan kommun Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Närarkiv 5 år Både elev/barn i Eslövs kommun och elev/barn i annan kommun. Diarieförs. Arbetsrum 2 år - Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31/12 och diarieförs. Förteckning över elever från annan Arbetsrum 5 år efter avslutad - 5

6 kommun med i Eslövs kommun Personal Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Annons avseende ledigförklarad tjänst Offentliga Jobb 2 år efter - anställningsbeslutet Tjänsteansökningar som ej avser viss ledigförklarad tjänst Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras inom 12 månader efter att svar har lämnats. Tjänsteansökningar till ledigförklarad tjänst (personligt brev, CV samt Offentliga Jobb 2 år efter anställningsbeslutet - Kan inkomma via Offentliga Jobb, post eller e-post. kopior av betyg m.m. avseende sökande som ej fått tjänsten) Tjänsteansökningar (personligt brev, CV m.m. från den som fått tjänsten) Offentliga Jobb/Personalakt Bevaras - Original lämnas till löneenheten, KLK, för hantering och förvaring. Sammanställning av sökande till viss Offentliga Jobb 2 år efter - tjänst Tjänsteansökan (personligt brev, CV, betyg m.m. från den som ej fått tjänsten och överklagat beslutet) anställningsbeslutet Anställningsbevis Personalakt Bevaras - Lämnas till löneenheten, KLK, för hantering och förvaring. Diarieförs om anställningstiden överstiger 6 månader. Utdrag ur belastningsregistret Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras när utdraget beaktats och anteckning påförts anställningsbevis. Personaladministration. Alla övriga handlingar som ska bevaras (sekretessförbindelse, tjänstledigheter, kopior av utfärdade intyg, betyg m.m.) Personalakt - Lämnas till löneenheten, KLK. Svar på om företrädesrätt önskas eller Pärm hos 1 år - 6

7 ej (varselbesked) bemanningen Tjänstgöringsrapporter KLK - Original till löneenheten, KLK. Semesterlistor Arbetsrum 1 år - Läkarintyg vid sjukskrivning mer än 14 dagar (lämnas till arbetsledaren) Original t. FK, kopia inlåst på 2 år eller i rehabakt (digital/pappersform) - Arbetstagaren skickar själv originalet till Försäkringskassan. arbetsrum Läkarintyg vid sjukskrivning högst 14 Inlåst på 2 år - dagar (lämnas till arbetsledaren) arbetsrum Rehabiliteringsutredning Adato/rehabakt Bevaras 2 år efter sista anteckning Dokumentation av systematiskt arbetsmiljöarbete Hälsobokslut Anmälan om arbetsskada/tillbud KLK Bevaras 5 år Original förvaras på KLK (löneenheten), kopia i närarkivet. Sammanställning av arbetsskador/tillbud Likabehandlingsplan eller annan plan mot kränkande behandling Övrigt Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Korrespondens av rutinmässig eller Arbetsrum Vid inaktualitet - kortvarig betydelse Elektroniska handlingar (e-post av Server Vid inaktualitet - rutinmässig eller kortvarig betydelse) Meddelanden i röstbrevlåda som är av kortvarig betydelse Telefon Vid inaktualitet - När meddelandet avlyssnats och eventuellt svar lämnats. Korrespondens som inte är av 7

8 rutinkaraktär Elektroniska handlingar som skrivits ut Server Efter utskrift - Pappershandlingen förvaras i diariet. för diarieföring Ett exemplar av allt Närarkiv Bevaras 1 år informationsmaterial som framställs Diarieplan Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31 december och sätts först i diariet. Närarkiv Bevaras 5 år Skrivs ut årligen per den 31 december och sätts först i diariet. Diarium eller annat register över inoch utgående korrespondens Diarieförda handlingar som ej gallras Närarkiv Bevaras 5 år Diarieförda handlingar av trivial art Närarkiv 5 år - (dvs. som ej tillför uppgifter till ärendet) Cookies Server 1 månad - Inkomna cirkulär och information av Arbetsrum Vid inaktualitet - olika slag Statistiska uppgifter som lämnats till Närarkiv Bevaras 5 år SCB Resultat av uppföljningar och Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. utvärderingar Godkännande av och avtal med enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Redovisningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet Betygssammanställningar Sammanställningar över resultat på nationella prov fr.o.m. år 2000 Närarkiv (central Närarkiv (central Närarkiv (central Bevaras 5 år Bevaras 5 år Bevaras 5 år 8

9 Förskola/skolbarnomsorg Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Dokumentation över förskolas pedagogiska Närarkiv (cent- Bevaras 5 år Diarieförs. inriktning och verksamhet ral Utredningar gällande pedagogisk Arbetsrum 5 år efter pedagogisk - omsorg omsorg upphört Statistik över köer och beläggning inom förskolan Närarkiv Bevaras 5 år Diarieförs en gång per år per den 1 januari. Ansökan om förskoleplats Arbetsrum 1 år efter - placering/inaktualitet Placeringsmeddelande och svar på Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när placeringen är gjord. placeringsmeddelande Inkomstuppgift Närarkiv 3 år efter inkomståret - Förvaras hos Placeringsenheten första året, därefter i närarkiv. Rapporter/listor över barnens närvaro Arbetsrum 2 år - Uppsägning av förskoleplats Arbetsrum 1 år - Schema Arbetsrum När uppgiften registrerats - i Procapita Minnesanteckningar från Närarkiv Vid inaktualitet - Gallras senast när barnet slutar. föräldrasamtal Beslut gällande enskilda barn, särskilt Närarkiv (central Bevaras 5 år efter sista Diarieförs. stöd, förturer m.m. anteckning Handlingar angående nedsättning av Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. barnomsorgsavgift Handlingar avseende egentillsyn i Arbetsrum 5 år - förskolekök Beskrivningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) (central Beslut om tilläggsresurser 9

10 Grundskola inkl. skolhälsovård och elevhälsa samt särskola Elever/prov/betyg Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Underlag för elevregistrering, såsom Arbetsrum När uppgiften registrerats - personavier, flyttningsanmälan etc. i Procapita Elevkort Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Beslut om att få gå om årskurs Vårdnadshavares begäran om att ett Närarkiv När eleven slutat - barn ska få börja skolan som 6-åring n Klasslistor (slutliga listor med in- och Närarkiv Bevaras 5 år utflyttningar noterade) Sammanställning över elevtal Närarkiv Bevaras 5 år Ledighetsansökningar Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras efter läsårets slut. Frånvaroregistrering för elever Arbetsrum Vid läsårets slut - Gallras senare om t.ex. hög frånvaro. Skolkataloger Arbetsrum Bevaras 5 år Redovisning av urvalet för elevens val Arbetsrum Bevaras 5 år Förteckning över PRAO-placeringar Arbetsrum Bevaras 5 år Förteckning över elever som haft Arbetsrum Bevaras 5 år efter avslutad modersmålsundervisning Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, skoldaghem eller om anpassad studiegång Protokoll från klass- eller elevhälsokonferenser Protokoll från andra konferenser om pedagogiska frågor eller elevhälsa Beslut om åtgärdsprogram inklusive underlag samt åtgärdsprogram Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Diarieförs. Diarieförs. 10

11 Individuella utvecklingsplaner Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Barnhälsovårdsjournaler, hälsokort/elevhälsojournaler och Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad underlag från logoped Psykologiska undersök- Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad ningar/sammanfattningar av tester Sammanställning över resultat från kommunövergripande test och nationella prov Närarkiv (central Bevaras 5 år Diarieförs. Elevers svar på skriftliga prov Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när läraren bedömer att underlaget inte längre behövs. Samtliga svar på centrala och Närarkiv Bevaras 5 år nationella prov i svenska Svar på centrala och nationella prov i Närarkiv 5 år - andra ämnen än svenska Betyg (betygskatalog), intyg om måluppfyllelse Närarkiv Bevaras 10 år och omprövning av betyg Betygssammanställningar på Ro-nivå Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras när handläggningen är avslutad. Betygssammanställningar, kommunövergripande Intyg om avgång från (om Närarkiv Bevaras 10 år slutbetyg ej ges) Anmälan till prövning med bilagor Arbetsrum 2 år - Intyg om prövning Närarkiv Bevaras 10 år Anteckningar från utvecklingssamtal Arbetsrum Vid inaktualitet - Gallras då läraren ej har behov av dem. Intyg om anpassad studiegång Närarkiv Bevaras 10 år Beslut om tilläggsresurser Skriftliga omdömen Närarkiv Bevaras 5 år Enkätsvar Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras då sammanställning till nämnden gjorts. Personbevis Närarkiv Vid inaktualitet - Gäller enbart särskola. 11

12 Ansökningar och beslut om in- och utskrivningar vid särskola Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Handlingar i överklagningsärenden Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Diarieförs. Testprotokoll, särskola Närarkiv 2 år - Gäller särskola. Utredningar (psykologiska, Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. pedagogiska, sociala och medicinska) inför beslut om inskrivning i särskola Journaler med sammanfattande Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. anteckningar Pedagogiska journaler med bilagor Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Intyg om genomgången utbildning Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Studieomdömen Närarkiv Bevaras 5 år efter avslutad Gäller särskola. Övrigt Handling Protokoll från lokal samverkansgrupp, t.ex. skola-fritids, skola-näringsliv Ansökningar och beslut om skolskjuts samt överklagande av sådant beslut Protokoll från olika sammankomster om pedagogiska frågor med personal, föräldrar och elever (samverkansorgan) Lokala arbetsplaner och andra dokument över planeringen av skolans arbete Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning Närarkiv 5 år Diarieförs. Arbetsrum Bevaras 5 år Arbetsrum Bevaras 5 år Diarieförs. 12

13 Dokumentation över Arbetsrum Bevaras 5 år Diarieförs. utvecklingsprojekt Beskrivningar och analyser av verksamheten och dess kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) (central Handlingar angående studieresor, Arbetsrum Bevaras 5 år skolresor och lägerskolor Handlingar angående friluftsdagar, bad Arbetsrum 2 år - och utflykter Handlingar angående kulturell Arbetsrum 2 år - verksamhet Handlingar angående SYV och PRAO Arbetsrum Vid inaktualitet Gallras när handläggningen avslutats. Informationsblad etc. från skolan Arbetsrum 1 år - Villkor för premier och stipendier (urkund) Närarkiv Bevaras När urkundet inte gäller längre Underlag för fördelning av stipendier Arbetsrum 2 år - och premier Förteckning över utdelade stipendier och premier Foton från skolor (skolans urval) Arbetsrum Bevaras 5 år Kopia av hemsida Närarkiv Bevaras 10 år Informationsavdelningen bränner arkivbeständig CD 1 g/år eller vid större förändringar. Socialtjänst SoL, LVU m.m. Handling Personakter socialregistret. Placeringar i familje- resp. HVB-hem Förvaring Gallringsfrist Leverans till Närarkiv Bevaras 5 år 13 Anmärkning

14 Personakter socialreg. Övr ärenden Närarkiv Bevaras 5 år personer födda dag 5, 15 och 25 Personakter socialregistret. Ej Närarkiv 5 år - placeringar, ej födda dag 5, 15 el 25 Förfrågan angående förekomst i Närarkiv 5 år - socialregister Polisrapporter som ej ligger till grund Närarkiv Vid inaktualitet Gallras när rapporten hanterats. för insats Beslut att ej inleda utredning Närarkiv 5 år - Diarieförs. Begäran om polisregisterutdrag Närarkiv Vid inaktualitet - När svar inkommer Polisregisterutdrag Närarkiv 5 år - Utredning av familjehem och Närarkiv 5 år efter senaste - kontaktperson/kontaktfamilj uppdraget Anmälan enligt 14 kap. 1 SoL Närarkiv 5 år - Bevaras i akt om den lett till placering. Familjerätt Handling Förvaring Gallringsfrist Leverans till Faderskap Närarkiv Bevaras 5 år Adoption Närarkiv Bevaras 5 år Vårdnad, boende och umgängesutredningar Närarkiv Bevaras 5 år på begäran av tingsrätt, personer födda dag 5, 15 och 25 Vårdnad, boende och umgängesutredningar Närarkiv 5 år - på begäran av tingsrätt, personer ej födda dag 5, 15 eller 25 Familjerätt, ej anledning till öppnande Närarkiv 2 år - av ärende Samarbetssamtal efter remiss från Närarkiv Bevaras 5 år domstol, personer födda dag 5, 15, 25 Anmärkning 14

15 Samarbetssamtal efter remiss från Närarkiv 5 år - domstol, personer ej födda dag 5, 15 eller 25 Avtal om boende, vårdnad, umgänge, personer födda dag 5, 15 och 25 Närarkiv Bevaras 5 år efter att den unge fyllt 18 år Avtal om boende, vårdnad, umgänge, Närarkiv 5 år efter att den - personer ej födda dag 5, 15 eller 25 unge fyllt 18 år Namnärende, personer födda dag 5, 15 Närarkiv Bevaras 5 år eller 25 Namnärende, personer ej födda dag 5, Närarkiv 5 år - 15 eller 25 Äktenskapslicens, personer födda dag Närarkiv Bevaras 5 år 5, 15 och 25 Äktenskapslicens, personer ej födda Närarkiv 5 år - dag 5, 15 eller 25 Medlingsanteckningar Närarkiv Vid inaktualitet - Gallras när medlingen avslutats. Övrigt Handling Beskrivningar, uppföljningar och analyser av verksamhet och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete) Förvaring Gallringsfrist Leverans till Anmärkning 15

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Analoga dokument Digitala dokument Registrering Format Förvaring Format Förvaring Bevaras eller gallras

Analoga dokument Digitala dokument Registrering Format Förvaring Format Förvaring Bevaras eller gallras Faderskaps- och föräldraskapsärenden Journal Underrättelser från Skatteverket om nyfött barn till ogift mor ProCapita - - - Server Bevaras/ 2 Digital Journalen över ärendet finns i ProCapita. - Underrättelse

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring

2013-11-14. Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Per Matsson Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se Arkivlagen Socialtjänstlagen LSS Patientdatalagen Råd om bevarande och gallring Allmänna handlingar får gallras Vid gallring skall beaktas att

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet 50 SKOLHÄLSOVÅRDEN Elevvårdskonferensprotokoll PapperIT* K Närarkiv / Skolhälsovårds Osl. kap 23.2 Mellanarkiv bevaras på Gymnasieexp. Elevakter: (även för Särskilda PapperIT* O / K Närarkiv / Klassvis,

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016 Bevaras kommunarkivet Gallras När Exempel Diarieförs Hålls ordnade Centralt Enheten Ansvarig Anmärkning Anbud, protokoll X 5 år Skolskjuts X X Verksamhetschef Anbud, protokoll X 5 år Datorer Anhållan särskild

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten

Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vård- och omsorg samt LSS-verksamheten Personakter enligt socialtjänstlagen, s.k. SoL-akter, inom vd- och omsorg samt LSS-verksamheten Handlingar som kan uppstå i samband med handläggningen av ärenden Anmälningar/ ansökan Ansökningar från enskild

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist. Seriesignum. Handlingstyp Medium Sorterings- ordning. Anmärkningar. Individ- och familjeomsorg, akter - allmänt

Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist. Seriesignum. Handlingstyp Medium Sorterings- ordning. Anmärkningar. Individ- och familjeomsorg, akter - allmänt Anmälningar inkl. eventuella bilagor där det finns personakt eller som leder till att personakt skapas Papper (original) Alla akter gallras med undantag för personer födda den 5:e, 15:e och 25:e i varje

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SAF 22/16 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 9.3.0 Ta emot ansökningar och anmälningar, utreda och fatta beslut om insatser rörande barn och unga Antagen av social- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan GoV.2015.0212 Dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den XX december 2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar 3 Inledning Allmänhetens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Folkhälsonämnden Antagen av folkhälsonämnden 2015-12-09 156 Ersätter dokumenthanteringsplan dnr 2014.0076, 2014-12-10 159 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan DOKUMENTADMINISTRATION 0(15) Socialnämnden Socialnämndens Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Kommuns arkivreglemente och dokumenthanteringsplan fastställs av nämnden. Dokumenthanteringsplanens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,?

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Familjerätten, Indvid- och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social- och äldrenämnden 2011,? Utskrift: 20111207 Familjerätten, Indvid och familjeomsorg, barn och unga Beslutad: Social och äldrenämnden 2011,? SÄN 2011/252 20111117 Handlingstyp Medium Sorterings Begäran om upplysningar enl. 6:20

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN KOMMUN MYNDIGHET FÖRSTA GILTIGHETSDATUM VERKSAMHET Torsby Kommun Barn- och utbildningsnämnden Antagen i BUN 2008-02-07 12 Kulturskolan Serie, handlingar Format Förvaringsplats Protokoll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR

MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN ANTAL ÅR FR O M INNEVARANDE ÅR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-09 DOKUMENTPLAN MYNDIGHET: SOCIALNÄMNDEN VERKSAMHET: STABEN HANDLINGSTYP Ansökan om anställning -Anställningsbeslut Personalavdelningen är arkivansvarig Anmälan om delegeringsbeslut:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden 2012-01-18 Dnr 2004.052 004 Omsorgsförvaltningen Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden Enligt Värnamo kommuns arkivreglemente ska varje myndighet redovisa sitt arkiv genom att upprätta arkivbeskrivning och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter

Allmän administration inom vård och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Allmän administration inom vd och omsorg, samt handlingar som inte tillhör personakter Handingar tillhörande allmän administration Diarier Möjlig W3D3 Bevaras Årsvis Papper Diarielistor skrivs ut svis

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer