DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTHANTERINGSPLAN"

Transkript

1 Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet. 90 Dokumenthanteringsplanen fastställd av Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden , 109 Barn och ungdomsnämnden , 90 Gymnasienämnden , 104 Planens regler gäller oavsett om handlingarna har analog eller digital form. som enligt planen ska bevaras ska skrivas ut på åldrings eller arkivbeständigt papper och arkiveras på angivet sätt. som enligt planen ska gallras behöver inte överhuvudtaget skrivas ut på papper, om de i digital form kan fullt ut administreras enligt det offentligrättsliga regelverkets krav samt hållas såväl fysiskt som logiskt tillgängliga under gallringsfristen. Allmänt och Gemensamt Sekretess gäller, eller kan gälla, för uppgifter om elever och närstående enligt OSL 23:13 och 5. Nämndprotokoll, med bilagor, original, kopior nr.ordning, årsvis Nämndvis. Ska bindas in. Bilagor som är diarieförda handlingar ska i original arkiveras i ärendeakten. Gia, normalt senast efter. Delegationsbeslut, original, kopior Nämndvis. Delegationsvis, kronologiskt, De allra flesta delegationsbeslut fattas ute på områden och enheter, och ska arkiveras och bevaras/gallras där. Särskilda regler kan gälla, se t ex nedan under Områdeskontoren. Förteckning över delegationerna (delegationsordningen) ska arkiveras främst i varje årsvolym. Gia, senast efter Förteckning månadsvis över delegationsbeslut, original, beslut som överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen, NKN2001 Utgåva Nämndvis. Arkiveras som protokollsbilaga, sammanträdesvis, Rapporteras till respektive nämnd. Till NSA med protokollen.

2 sid 2 NSA bet. 90 beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär Nämndvis, Förteckningar över delegationsbeslut, kopior Gia, senast efter. Protokoll / mötesanteckningar vid arbetsplatsträffar, mblförhandlingar, skyddsronder, etc, med bilagor i förekommande fall, original, kopior Bilagor ska ofta vara registrerade, ibland diarieförda, i DiWA. Organvis, Gia, normalt senast efter Diarium (verksamhetssystem DiWA) Nämndvis enligt dhpl 113. När handlingar arkiveras på annan plats än i ärendeakten, ska det noteras i diariet. Diarieförda handlingar (ärendeakter) Nämndvis, dpl. bet./dnr.ordning, årsvis Till NSA efter Projekthandlingar Projekt är ärenden och ska vara diarieförda i DiWA. eller gallras enligt anvisningen för projektarkivering., bevaras De delar av projekthandlingarna som ska bevaras, levereras till NSA senast efter projektets avslutning. Avtal/kontrakt, original, externa parter, interna parter Ska diarieföras i DiWA. Bör registreras i DiWA. Arkiveras Till NSA med de diarieförda handlingarna. Lokala kurser, separatarkivering för stadsarkivets behov Årsvis, kursbeteckningsordning. Till NSA påföljande år. Kursbeskrivningar: innehåll, mål och krav, etc. som, utan att vara av endast tillfällig eller ringa betydelse, ändå inte föranleder diarieföring. Registreras i DiWA. Hos registrator, Indelning enligt intern rutin. Handling rörande viss elev ska diarieföras. Initierar den, eller hör till elevvårdsärende, ska den arkiveras i elevvårdsakten på skolan. Rutinkorrespondens, minnesanteckningar, cirkulär, inbjudningar till kur Hos respektive handläggare. Gia, omedelbart eller senast efter.

3 sid 3 NSA bet. 90 ser och konferenser, handlingar för information/kännedom och annat arbetseller informationsmaterial som inkommer eller upprättas, som är av endast tillfällig eller ringa betydelse, eller helt saknar samband med verksamheten Trycksaker, blanketter och annat informationsmaterial om den egna verksamheten, arkivex., övriga ex. Årsvis i 5årsperioder. Till NSA efter periodens slut. Gia. Uppgifter och handlingar om Utbildningskontoret och dess verksamhet på kommunens intranät och hemsida Enligt rutinerna för intranätet och hemsidan, Gia, senast enligt gällande driftinstruktioner hos Informationskontoret och ITenheten. Ekonomiadministrativa handlingar, ansökningar och rekvisitioner, med underlag, om statsbidrag, ansökningar, med underlag, för utbetalning av inackorderingstillägg, övrigt Diarieförs i DiWA. Årsvis i personnummerordning. Enligt dhpl 04. Till NSA med de diarieförda handlingarna. Handläggs på Gymnasieintagningen. Löne och personaladministrativa handlingar, i ärenden om rekrytering/anställning, rehabilitering och andra individuella personalvårdsärenden, disciplinärenden samt ärenden om uppsägning, övriga handlingar Ska diarieföras i DiWA. Arkiveras efter avslut i personalakten. Enligt dhpl 03. Sekretess enligt OSL 39:13, 5, 5a och 6 kan gälla, eller gäller. Till NSA med personalakten efter upphörd anställning. Interkommunal ersättning och bidrag till enskilda skolor i Norrköpings kommun Verksamhetssystem IT: Resursfördelning (modul i Extens) Driftas av ITenheten. Indata Grunduppgifter för Resursfördelningsmodulens funktion Enligt systemkrav och interna rutiner. Gia efter registrering. Priser, körschema, etc. Elevuppgifter i Extens Systemintegration.

4 sid 4 NSA bet. 90 Upptagningar för adb Grunduppgifter för Resursfördelningsmodulens funktion Enligt systemkrav. Gia genom fortlöpande uppdatering Statistikmodulens månadsfiler Skapas och låses den 15:e varje månad. Gallras tidigast efter, senast efter 10 år. Säkerhetskopior Enligt ITenhetens rutin. Gallras enligt ITenhetens rutin, som ska vara känd för systemansvarig. Utdata Verifikationsrapport Månadsvis, 10 år Bokföringsfiler och betalfil Exporteras till separat katalog. Hämtas av Economasystemet efter kontroll för vidare bearbetning. Gallras enligt Economasystemets regler. Statistik till nämnd Enligt intern rutin samt vid beställning. Till NSA antingen med protokollen eller de diarieförda handlingarna. Rapporter, listor, sammanställningar i övrigt som löpande tas fram ur modulen Enligt intern rutin samt vid behov. Gia, normalt senast efter. Interkommunal ersättning vid placering enligt SoL eller personligaförhållanden Placering i HVBhem, familjehemsplacering eller elevs personliga förhållanden. Diarieförda ärenden Diarieförs men arkiveras i personnummerordning. Benämning "Elevakter interkommunal ersättning". Till NSA året efter avslut, senast året efter upphörd skolplikt. Elevakter med kopior av ärendehandlingarna Hos handläggaren i personnr.ordn. Gia, senast vid upphörd skolplikt. Elevposter i Extens Enligt systemkrav och interna rutiner. Uppgifter i posterna gallras vid inaktualitet, posten avställs vid inaktualitet och gallras enligt systemrutin.

5 sid 5 NSA bet. 90 Elevomsorg och Särskola Elevomsorg: ärenden om placering i kommungemensamma resursgrupper Diarieförs men arkiveras i personnummerordning. Benämning "Elevomsorgsakter". Till NSA efter avslutad skolgång. Korttidstillsyn: uppdrag som inkommer från Vård och omsorgskontoret Diarieförs. Arkiveras i elevomsorgsakt eller elevakt (endera finns alltid). Utgör LSSrättighet. Mottagande i särskolan: ärenden om särskild skolplikt, med utredningshandlingar samt handlingar i överklagningsärenden, ärenden utan formell ansökan från vårdnadshavarna och där inte heller något beslut fattats, ärenden där ansökan från vårdnadshavarna finns Diarieförs men arkiveras i personnummerordning. Hos handläggaren. Benämning "Elevakter särskolan". Gia, senast efter. Till NSA efter avslutad skolgång. Intagning till gymnasiesärskolan Se dhpl 31. Handläggs på Gymnasieintagningen. om elever i särskolan Inkommer från särskolan för registrering och arkivering i elevakt särskolan. Till NSA med respektive elevakt särskolan. Gymnasieintagningen Enligt dhpl 31. Vuxenutbildningen Upphandlad utbildning Ramavtal Efter att de upphört. Avrop till utbildningsanordnare Efter slutredovisad utbildning. Kurskatalog Årsvis i 5årsperioder. Till NSA efter 5årsperiodens slut.

6 sid 6 NSA bet. 90 Elevadministration Ansökningshandlingar Elevdata adb Funktion som sökingång till betygskatalogerna. Kursuppgifter, slutlig lista Betygskataloger för kurser Slutbetyg, original, ex. 1, ex. 2 Två ex. ska undertecknas i original av rektor. Till eleven. Årsvis i personnummerordning. Nationella prov 3 år Infoteket Personakter hos studie/yrkesvägledare Gia, senast 6 månader efter att personen lämnat verksamheten. Ansökan rekryteringsbidrag, med UBK s yttrande, original, behållen kopia Inkommer från Infoteket. Till Staten. Årsvis. Upprättas hos Infoteket. KomVux Enligt dhpl 53. Områdeskontoren Barn och elevadministrativa handlingar Administreringen av barn och elever sköts genom verksamhetssystemet Extens. Flertalet barn och elevadministrativa handlingar är in eller utdata till systemet. Ansökan om plats inom barnomsorgen

7 sid 7 NSA bet. 90 Placeringsmeddelanden, kopior Originalet till vårdnadshavaren. Gallras när svar inkommit eller svarstiden gått ut. Svar på placeringsmeddelanden Överenskommelse om barnomsorg Enligt intern rutin, 3 år Efter inkomståret. Uppgifter om vårdnadshavares inkomster Enligt intern rutin, 3 år Efter inkomståret. i ärenden om nedsättning av barnomsorgsavgift Ska registreras i DiWA. Enligt intern rutin, 3 år Efter inkomståret. Uppsägning av barnomsorgsplats Enligt intern rutin, Anmälningar om flyttning, ändring av namn, adress, telefon, etc. Anmälan om skyddade personuppgifter Registreras i DiWA, i övrigt enligt intern rutin. Ansökan om att gå kvar på skolan trots flyttning inom Norrköpings kommun Inkommer från skolan endast för Extensregistrering. Ansökan om byte av kommunal skola inom Norrköpings kommun Inkommer från skolan endast för Extensregistrering. Delegationsbeslut, områdeschefen, 1.3 och 3.6: plats/utökning av tid på förskola/fritidshem för barn med särskilda behov. 3.18: anpassad studiegång (APS); original, förvaltningens arkivex., Ska registreras i DiWA. Till vårdnadshavaren. Till elevvårdsakten på skolan. Sakinnehållet i besluten ska ofta registreras i Extens. Till NSA med elevvårdsakten.

8 sid 8 NSA bet. 90 övriga kopior 3.19: ledighet för elev mer än 10 dagar, original, förvaltningens arkivex. På områdesexpeditionen, Till vårdnadshavaren. På områdesexpeditionen, Stödsamordningens anteckningar i elevvårdsärenden ("kuratorshandlingar"), original, kopia Ska diarieföras i DiWA. Till elevvårdsakten på skolan. Handläggarvis. Utförs på rektors uppdrag. Till NSA med elevvårdsakten. Gia, tidigast efter utförd, beställd uppföljning, senast efter.

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 1(9) Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarsmakten, Göta ingenjörregemente (Ing 2) i Eksjö den 22 november 2011 Förelägganden 1. Ing 2 ska, i enlighet med 3 kap. 1 Riksarkivets

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer