Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:"

Transkript

1 Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom eller inte föranlett någon åtgärd Delegationsbeslut Ja KS diarium 3 år Diarieförda handlingar Ja KS diarium 3 år /Gallras Kommun- Dokumenthanteringsplan Ja KS diarium Egenproducerat material Ja och nej Ska nämnd ta del av materialet ska det diarieföras. Övrigt material ordnas systematiskt På Insidan finns aktuell plan KS diarium Närarkiv arkivförteckning arkivarien Original efter 3 år Fastställs 1 gång per mandatperiod. Kommunarkivarien uppdaterar planen vid ändringar eller omorganiseringar. 1. ex. lämnas till arkivet Överexemplar rensas av avdelningen Ex. på egenproducerat material; informationsblad, broschyrer, tidningar etc. * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 1 (7)

2 E- post Gäller e-post till både officiell brevlåda och personalens e-post Fax Levereras via e-posten Förfrågningar, upplysningar, minnesanteckningar, meddelanden av tillfällig karaktär Ja och nej Innehåller e-posten information som behövs eller som ingår i ett ärende ska den skrivas ut och diarieföras på ärendet. E-post som kommer till förvaltningens officiella brev-låda men som inte diarieförs ska sparas i särskild mapp i e- postsystemet i 2 år. Ja och nej Innehåller fax information som behövs för ett beslut eller som ingår i ett ärende ska den skrivas ut och diarieföras KS diarium 3 år /gallras KS diarium Övriga fax ordnas systematiskt E-post som diarieförs bevaras. E-post som inte diarieförs kan gallras efter 2 år ankomstdatum. 3 år /gallras Behandlas på samma sätt som e-post. Fax som inte diarieförs gallras 2 år efter ankomstdatum Gallringen av förvaltningens officiella brevlåda gallras av kommunassistent i receptionen. Handläggarna ansvarar för rensning av sina brevlådor. Gallringen av förvaltningens officiella brevlåda gallras av kommunassistent i receptionen. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 2 (7)

3 Inkomna skrifter, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen broschyrer, tidningar etc. Protokoll för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen Styrdokument Ja KS diarium 3 år Systemdokumentation Nej Ordnas systematiskt 1 ex. ska lämnas till arkivet Personal APT- protokoll, Nej Ordnas systematiskt 3 år minnesanteckningar Personalhandlingar Nej Personalakt Vid tjänstens avslut Original ska lämnas till Personalärenden Ja Personals diarium Handlingarna förvaras i personakt, åtskilt från övriga handlingar i ett förslutet kuvert Tillsättning av tjänst Ja KS diarium Offentliga jobb I ärendeakten förvaras annons, meddelande om vem som fick tjänsten, samt förteckning över sökanden. Personalavd. Vid tjänstens slut Förvaras på Personalavd. 3 år /gallras, se anmärkning Efter 2 år gallras ansökningshandlingar från sökanden som inte var aktuella för tjänsten. Övriga handlingar bevaras. Kommunarkivarien Systemförvaltare för Offentliga jobb Ansökningshan dlingar från sökande som fick tjänsten lämnas till personalavd. * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 3 (7)

4 Projekt Uppdragshandlingar (direktiv och målbeskrivning) Möten (protokoll, minnesanteckningar, korrespondens som dokumenterar överenskommelser, avgöranden, beslut, övrig korrespondens etc.) Resultat (slutrapport och utvärdering) Övriga handlingar rörande projektet (marknadsföringsmaterial, affischer, broschyrer, egenproducerat material, publikationer, foton etc.) Verksamheten Budget Budget, bunden, slutrapport Ja KS diarium 3 år Budgethandlingar Nej Ordnas systematiskt 3 år Budgetunderlag Ja KS diarium 3 år * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 4 (7)

5 Budgetuppföljning/ Ja KS diarium 3 år rapporter Budgetverifikationer Ja Ekonomisystem Ekonomihandlingar Attestliggare Nej Ordnas systematiskt Efter varje mandatperiods slut Avstämningar under året Nej Datum/konto Nej Gallras 2 år Avdelningen Avstämning Nej Datum Nej Gallras 2 år Avdelningen (post- och bankgiro) Bankens redovisningar av Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen obligationslån Bankställning/kontoutdrag Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen Gäller även kontoutdrag från skattekontoret Behörighetslistor Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen Betalningsjournaler Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Betalningspåminnelser från leverantörer Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år efter betalning eller avskriven fodran Avdelningen Bokföringsorder Nej Nummer/år 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Bokslutsunderlag Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Fakturaunderlag Nej Fakturanummer/ år Nej Gallras 3 år Avdelningen Finanshandlingar Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 3 år Avdelningen Försäkringshandlingar, inaktuella Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 5 (7)

6 Garantihandlingar Ja KS diarium 3 år Gallras 2 år efter garantitidens utgång Kommunarkivarien Handkassor inkl. rutiner Ordnas systematiskt Inkassoärenden, avslutade Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen Inköpsstatistik Ja Ekonomisystemet Gallras 2 år Systemförvaltare Inköpsstatistik, Ja Ekonomisystemet 1 år årssammanställningar Kodplan Ja Ekonomisystemet Kontantredovisning/kassabe hållning Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Kvittenser vid förskott Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Leveransgodkännande Ja Ekonomisystemet Nej Gallras 2 år Systemförvaltare Leverantörsstatistik, löpande Ja Ekonomisystemet Nej Gallras 2 år Systemförvaltare Listor med utestående Ja Ekonomisystemet Nej Gallras 2 år Systemförvaltare fodringar Lånehandlingar Lånehandlingar, slutbetalda Gallras 2 år från det att Avdelningen de är slutbetalda Manuella fakturor Nej Nummerordning/år 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien OCR- listor (betalning av Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen kundfaktura) Orderbekräftelse Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen Prisändringsmeddelanden Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen Register över leverantörer, Ja Ekonomisystem Vid avställning av Back-up entreprenörer och konsulter systemet Register över tjänster Ja Ekonomisystem Vid avställning av systemet Back-up * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 6 (7)

7 Rekvisitioner Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Reversalsjournaler Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Systematisk bokföring Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Underlag för betalning Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras 2 år Avdelningen Underlag för makulering eller nedskrivning av kundfaktura Nej Ordnas systematiskt 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Underlag för skattereduktion Nej Månad 2 år Gallras 6 år Kommunarkivarien Upphandling Se särskild doku.plan för upphandling Utdata för skatteredovisning Nej Månad 2 år Gallras 6 år Kommun- Verifikationer (kredit, debet, remitteringar, memoralier, leverantörskundfaktura, internfaktura) arkivarien Nej Verifikations-nummer 2 år Gallras 10 år Kommunarkivarien Verksamhetsplan Ja KS diarium 3 år Årsbokslut och Nej Ordnas systematiskt 3 år huvudbokssammandrag Årsredovisning/ verksamhetsberättelse Ja KS diarium 3 år * Avdelningen, innebär att handläggare, administratörer, assistenter ansvarar för gallring av handlingar som kan gallras vid inaktualitet eller efter 2 år. 7 (7)

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under

K:\Organisation\KF\Protokoll. G:\Gemensam\KF\Presidiet. närarkiv Sparas elektroniskt i Pdf-format under Katrineholms kommun ~ Myndighet: Arkivansvarig: Kommunstyrelsen Gunnar Westermark 2011- Förvaltning/avdelning: Förvaltningsledning, stab och sekretariat Arkivredogörare: Åsa Tolbäcken Aktivitet/process

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2005-09-2 3 2005/SN0008 70 Användningsinformation en för ReKo sjuhärad ska ses som ett komplement till övriga styrdokument för att säkerställa en enhetlig hantering av administrativa handlingar oberoende

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 1 av ALLMÄNT Avtal P Kronol ordn 3 år Bevaras Kontrakt P Kronol ordn 1 år efter att nytt upprättats eller upphört

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06

Dokument för Intern kontroll. av löpande rutiner. Antagen av styrelsen 2015-02-06 Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-02-06 Finsam Lekeberg och Örebro 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 REDOVINSNING

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer