Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad"

Transkript

1 ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden Gäller från och med

2 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde 3.Tillsyn över ställföreträdare och legala förmyndare Process Tillsyn över ställföreträdare Beskrivning Överförmyndarnämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män och förvaltares verksamhet. Det är Föräldrabalken, Lag om god man för ensamkommande barn, Förmyndarskapsförordning och Lag om ersättning till vissa överförmyndare som styr överförmyndarnämndens verksamhet. För ärenden om godmanskap och förvaltarskap gäller gallringsfristen 4 år generellt: 1. Efter redovisningshandlingarna överlämnats eller 2. Efter ärendet avslutats eller 3. Om process pågår vid avslut, efter lagakraftvunnen dom eller meddelande om att målet avskrivits. Ansökan om godmanskap enligt FB 11:4 skickas till tingsrätten med nämndens yttrande. Grundaktens innehåll kan variera beroende på vad ställföreträdarskapet avser t.ex. finns inget beslut av tingsrätten om förordnande av god man enligt FB 11:1-3 lag om ensamkommande barn, fastighetsbildningslagen, expropriationslagen. Ansökan till tingsrätten avser även utökat ställföreträdarskap, upphörande av ställföreträdarskap eller del därav. Tingsrätten eller överprövande domstols beslut avser även dessa ärenden. Tingsrätten beslutar om godmanskap enligt FB 11:4, förvaltarskap enligt FB 11:7 och förmynderskap på ansökan av vissa kategorier varav överförmyndarnämnden är en. Aktivitet Handlingstyp Gallring Medium Sökväg Anmärkning Seriesignum Anmälan och registrering Anmälan 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende T.ex. God man, förvaltare Ansökan 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende T.ex. God man, förvaltare Läkarintyg, social utredning 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende eller liknande Register enl 9 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende förmynderskapsförordningen Diarium 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Personärenden Journal/-dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i ärendet 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Utredning Remisser, yttranden, skrivelser 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Utdrag ur folkbokföring, 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende personbevis, släktutredning Rekrytering av SF Nämndens beslut att inte ansöka om ställföreträdarskap, kopia 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Original i nämndens Samtycke 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Åtagande 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende 14(26)

3 TR:s beslut Förteckningsgranskning Yttrande 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Intresseanmälan 10 år efter senast avslutat uppdrag Papper Namnordning i närarkiv eller 1 år efter intresseanmälan som inte föranlett något uppdrag Lämplighetsintyg - - Papper Namnordning i närarkiv Utdrag fr Rikspolisstyrelsen Gallras vid Papper Namnordning i närarkiv ÖF:s ansökan till tingsrätten med bilagor Yttranden Tingsrättens beslut (prot-utdrag eller liknande) Förteckning över tillgångar och skulder Kopia av förteckning Verifikationer Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Kopia till personakten. Vid avslut av ärendet, sätts protokollet från TR tillsammans med ärendekortet. Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslut Wärna/papper I diariefört ärende Till ställföreträdare efter granskning. Gäller ej för granskning av förteckning enligt Lag om ensamkommande barn. Saldobesked, depåförteckningar, inkomstuppg m m. till ställföreträdare efter kontroll Intyg/bevis till förteckning Begäran om komplettering Komplettering 4 år Wärna/Papper I diariefört ärende Vid vitesprocess Anmodan om forteckning Föreläggande, kopia Original i nämndens D 4 15(26)

4 Kontroll av årsräkning/sluträkning Ansökan till TR om utdömande, kopia Original i nämndens TR:s beslut Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Kopia bevaras i årsakten D 4 Delgivningsbevis/ mottagningsbevis Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende D 4 Informationsbrev Gallras vid Pärm Checklista Gallras vid Pärm Årsräkning/sluträkning Till HM/dödsbo efter ärendets avslutande. Kopia på senaste räkning sparas i akten. Begäran om komplettering Komplettering Gallras vid Wärna/Papper I diariefört ärende Verifikationer till årsräkning Papper Återsänds till ställföreträdare efter granskning Övriga verifikationer till 4 år Papper Årsbesked, skuldverifikat, årsräkning/sluträkning gåvobrev m m. återsänds till ställföreträdaren efter granskning. Kopior sparas i årsakten. Underrättelse om granskningsanmärkning Yttrande med anledning av underrättelse Granskningsanmärkning Redogörelse över personlig omvårdnad Ansökan om arvode med bilagor 4 år Papper Personakt, namnordning i närarkiv, hängmapp Arvodesbeslut 1 ex till ställföreträdare Överklagan av arvodesbeslut Beslut om upphörande Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende 16(26)

5 Kontroll av dödsbo Befrielse från, eller förenklad form av årsräkning/sluträkning Köp av fondandelar och aktier Följebrev Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Följebrev till myndig, D 4 huvudman, dödsbo. Delgivningskvitto/mottagnings Bevaras Papper D 4 bevis Bevis om ärendets överlämnande till annan överförmyndare Bevaras Papper Bevis om överflyttning sparas tillsammans med sammanställning av akt, mottagningsbevis och missivskrivelse. D 4 Sammanställning av akt Bevaras Papper D 4 Redogörelse för hinder mot skifte Beslut om ny tid för ingivande av handlingar Till huvudman eller representant för dödsboet efter ärendets avslut Wärna/papper I diariefört ärende Vid ingivande av 2 exemplar, återsänds det ena efter granskning Vid ingivande av 2 exemplar, återsänds det ena efter granskning Anmodan om bodelning/skifte Framställning till TR Arvskifte Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Kopia i personakten D 4 Bodelning Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Kopia i personakten D 4 Avtal om samlevnad i dödsbo Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Kopia i personakten D 4 Beslut om samtycke till Bevaras Wärna/papper I diariefört ärende Kopia i personakten D 4 bodelning/arvskifte/avtal Bevis om utbetalning av arv från dödsbo Underrättelse om granskningsanmärkning Yttrande med anledning av underrättelse ovan Granskningsanmärkning Beslut Bevis om spärr av tillgångar 4 år Papper Ansökan om köp av fondandelar och aktier Yttrande från huvudman 17(26)

6 Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Överlåtelse av fast egendom/bostadsrätt ÖFN:s beslut om uttag, kopia Original i nämndens Underlag Kontoutdrag Bevis om köp Påminnelser Kompletteringar Ansökan Värdeutlåtande Köpekontrakt Samtycke Taxeringsbevis Lagfartsbevis Yttranden ÖFN:s beslut, kopia Original i nämndens Redovisning inkl likvidavräkning Intyg om ägarskap Påminnelse Begäran om komplettering Komplettering Uttag fr spärrat konto Ansökan om uttag ÖF:s beslut om uttag ÖFN:s beslut om uttag, kopia För belopp över kr. Original i nämndens Kvitton Påminnelser Begäran om komplettering Komplettering 18(26)

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare En handbok Version 2015.1 KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Överförmyndarverksamheten I varje kommun finns enligt lag en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

Anvisningar för årsräkning 2013

Anvisningar för årsräkning 2013 Sida 1(8) Anvisningar för årsräkning 2013 Anvisning faställd: 2013-12-16 Dokumentansvarig: Sandra Johansson Sida 2(8) Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Redovisningsperiod 3. Uppgifter om huvudman och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer