Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden , 52

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden , 52

2 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)... 5 Förvaltningslagen (1986:223)... 5 Förmyndarskapsförordningen (1995:379)... 6 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn... 6 Fastighetsbildningslag (1970:988)... 6 Expropriationslag (1972:719)... 6 Dokumenttyp Dokumentnamn Antagen Version Delegationsordning Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN , 52 Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighet Kommunstyrelseförvaltningen Kanslichef Se inledningen Dokumentinformation Förteckning över beslutsområde och delegater inom Överförmyndarnämndens område Publicerad på hemsidan Andra styrande dokument som omnämns Expropriationslag (1972:719), Föräldrabalken (FB, 1949:381), Förvaltningslagen (FL, 1986:223), Förmyndarskapsförordningen (1995:379), Fastighetsbildningslag (1970:988), Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

3 Överförmyndarnämnden Sida 1 Förkortningar Förkortningar på delegater Ass Ju Hand. KJ Ordf. Sekr. Assistent överförmyndarnämnden Jurist Handläggare överförmyndarnämnden Kommunjurist Ordförande i nämnd sekreterare Förkortningar på lagar, författningar och förordningar ExpL Expropriationslag (1972:719) FB Föräldrabalken (1949:381) FL Förvaltningslagen (1986:223) FörmF Förmyndarskapsförordningen (1995:379) FastbL Fastighetsbildningslag (1970:988) GML Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn InlånL Lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

4 Överförmyndarnämnden Sida 2 Antagen av överförmyndaren den 7 juli Ändrad (nr 28) av överförmyndarnämnden den 28 augusti 2003, 70. Ändrad (nr 21,28) den 26 februari Ändrad (nr 3) den 18 juni Ändrad (nr 39, 41) den 4 november Ändrad (nr 18,23) den 28 januari Ändrad (nr 4) den 12 september , Ändrad (nr 44) den 12 december Ändrad (till att även omfatta jurist överförmyndarnämnden samt nr 20,21,22 23) den 13 mars 2007, 11. Ändrad (nr 10, 25, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60) av överförmyndarnämnden den 12 april Ändrad (nr 30) av överförmyndarnämnden den 20 februari 2008, 25. Ändrad (till att även omfatta handläggare överförmyndarnämnden) av överförmyndarnämnden den 21 augusti Ändrad av överförmyndarnämnden (nr 46, 47) den 16 juni Ändrad av överförmyndarnämnden den 8 november (till att ordförande i nämnd, jurist, sekreterare och handläggare överförmyndarnämnden eller kommunjurist var för sig får fatta beslut gällande arvoden och ersättningar för utgifter, nr 19, 21, 22 samt att överförmyndarnämnden fattar avslagsbeslut gällande arvoden och ersättningar, nr 20). Tillägg (gällande förordnande av god man och förvaltare, nr 6 och 8) samt ändring (avseende uttagsmedgivanden nr (26 och 32) av överförmyndarnämnden den 24 september Ändrad av överförmyndarnämnden den 17 juni 2014, 52, (nr 1, 21, 23, 24, 26, 28, 35, 40, 41, 43, 46, 56, 57, 58, 59 till att utöver ordförande i nämnd, jurist, sekreterare, handläggare överförmyndarnämnden, kommunjurist även omfatta assistent överförmyndarnämnden var för sig) samt tillägg (nr 61) och utökande (nr 46). Föräldrabalken (1949:381) 1) 10:14 och 11:12 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare, god man eller förvaltare 2) 10:18 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare, 3) 11:1 Förordna god man 4) 11:2 Förordna god man 5) 11:3 Förordna god man 6) 11:4 st 2 Förordna god man 7) 11:7 st 3 Bestämma omfattningen av förvaltarskap 8) 11:7 st 4 Förordna förvaltare 9) 11:15 st 1 Ansökan om förordnande av god man 11.4 eller förvaltare 10) 11:16 st 1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 11) 11:16 st 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man eller förvaltarskap 12) 11:18 st 2 Förordna god man eller förvaltare interimistiskt 13) 11:19 Entledigande av god man eller förvaltare

5 Överförmyndarnämnden Sida 3 14) 11:21 st 1 Ansökan om entledigande av god man eller förvaltare 15) 11:23 st 1 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 16) 11:23 st 2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 17) 11:23 st 4 Beslut om eventuell jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1-3 Ansökan om interimistiskt beslut om jämkning av godmanskap 11.4 eller förvaltarskap 18) 11:24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare 19) 12:10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal 20) 12:12 st 1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 21) 12:16 st 1-2 Beslut om ställföreträdares arvoden och ersättning för utgifter 22) 12:16 Avslag avseende arvoden och ersättningar 23) 12:16 st 3-5 Bestämmande i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller kommunala medel 24) 12:17 st 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare 25) 13:6 st 1 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt 26) 13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel 27) 13:16 Beslut om befrielse för föräldrar att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar lämnas i förenklad form 28) 13:17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning 29) 13:18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning 30) 13:19 st 1 Bestämmande om att 3-7 i 13 kap skall tillämpas även i annat fall än som följer av 2 i samma kap, Överförmyndarnämnden,,,, Delegation upp till maximalt ½ prisbasbelopp per uttag och kalenderår

6 Överförmyndarnämnden Sida 4 Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut Bestämmande att premieobligationer skall skrivas in i statsskuldboken Bestämmande att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank 31) 14:6 st 1 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt 32) 14:8 Tillstånd för gode män eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto 33) 14:16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 34) 14:19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 35) 14:20 Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning 36) 14:21 st 1 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att pengarna skall sättas in hos bank 37) 14:23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 38) 15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo 39) 15:5 st 1 Lämnande av samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte 40) 15:8 st 2 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift,, Delegation upp till maximalt 8 prisbasbelopp per uttag och kalenderår

7 Överförmyndarnämnden Sida 5 41) 16:2 Överflyttning av ärende på grund av ändrad hemvist 42) 16:3 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 43) 16:4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning 44) 16:5 st 1 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning 45) 16:9 st 1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt 46) 16:10 och Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter,,, 16:10 a Inhämtande av uppgifter från bank, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, centrala värdepappersförvarare, kontoförande institut, fondbolag, AIFförvaltare, förvaringsinstitut, företag som driver inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och utländska företag som driver motsvarande verksamhet från en filial i Sverige Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 47) 2:14 (Samt 16:7 FB) Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling, som hör till överförmyndarnas verksamhetsområde Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 48) 32:4--5 Prövning av frågan om utlämnande av allmän handling till enskild samt beslut om att inte lämna ut uppgift på grund av stark sekretess (Avslagsbeslut sekretess) 49) 32:4--5 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling (Beslut sekretessförbehåll) Förvaltningslagen (1986:223) 50) 24 Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande

8 Överförmyndarnämnden Sida 6 51) 26 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende 52) 27 Omprövning av beslut. Dock inte beslut enligt FB 19 kap 14 andra stycket 53) Avskrivningsbeslut Avvisningsbeslut Förmyndarskapsförordningen (1995:379) 54) 5 Omprövning av förvaltarskap 55) 7 Avge yttranden i övrigt på begäran av rätten 56) 11 Rätt att underteckna registerutdrag om ställföreträdarskap, 57) Förvaltarfrihetsbevis, Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 58) 2 Förordna god man, 59) 5 Besluta att godmanskapet upphör, 60) 6 Entlediga god man 61) 12 jämlikt 12:16 FB Beslut om ställföreträdares arvoden och ersättning för utgifter Bestämmande i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller kommunala medel Fastighetsbildningslag (1970:988), 62) 4:12 Förordna god man som företrädare för herrelös fastighet vid förrättning Expropriationslag (1972:719) 63) 3:2a Förordna god man som företrädare för herrelös fastighet vid expropriation

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare)

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) FALKENBERGS KOMMUN 5.12 FÖRFATTNINGSSAMLING Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) Godkända av kommunfullmäktige 2008-10-30 160 Gäller fr o m 2009-01-01

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer