1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument"

Transkript

1 1(16) Styrdokument

2 2(16) Styrdokument Dokumenttyp Delegationsordning Beslutad av Överförmyndarnämnden , 21 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Överförmyndarnämnden , 38

3 3(16) Innehållsförteckning...4 Jäv eller annat förfall för delegaten...5 Dokumentera och anmäla delegeringsbeslut...5 Registrering i överförmyndarnämndens protokoll...5 Skillnaden mellan delegering och ren verkställighet...5 Följande beslut får inte delegeras i enlighet med Föräldrabalken 19: Allmänna ärenden och rättsfrågor Brådskande ärenden Utlämnande av allmän handling Delgivning och föra kommunens talan Arkiv Teckna avtal Yttranden Överklagande Personuppgifter (PUL) Kurser och konferenser Verksamhetsspecifikt Föräldrabalken 10 kap om förmyndare Föräldrabalken 11 kap om god man och förvaltare Föräldrabalken 12 kap med allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Föräldrabalken 13 kap om föräldrars förmyndarförvaltning Föräldrabalken 14 kap om förordnade förmyndares, gode mans och förvaltares vård av egendom Föräldrabalkens 15 kap om vård av rätt o dödsbo mm Föräldrabalkens 16 kap om tillsyn över förmyndares, gode mans och förvaltares verksamhet Ärvdabalkens 19 kap om boutredningsman och testamentsexekutor Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge Förmynderskapsförordning (1995:379) Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn...16

4 4(16) Delegering innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten den som fått rätten att fatta ett visst beslut inträder i nämndens ställe. Syftet med delegationsrätten är att de förtroendevalda ska kunna avlastas rutinärenden och få mer tid för övergripande frågor. Det leder också till ökad effektivitet och bättre service. För att det skall vara tillåtet att delegera krävs en delegationsordning som är fastställd genom ett politiskt beslut, där det regleras vem som har rätt att fatta vilka beslut. Rätten att delegera regleras av 6 kap 33 kommunallagen. Det är tillåtet att lämna delegationsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare en anställd hos kommunen Med delegationen följer också rätten att teckna avtal eller andra handlingar till följd av ett beslut. Det är inte tillåtet att lämna delegationsuppdrag till flera anställda i grupp till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare sk blandad delegation anställd i kommunalt företag. De ärenden som inte får delegeras framgår av 6 kap 34 kommunallagen. 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalité. 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden av principiell beskaffenhet (avgörande karaktär) och annars av större vikt delegeras inte. Dessa ärenden får oftast stora konsekvenser för kommunen och ofta är det politiska bedömningar som är avgörande. Förutom de generella undantagen som finns reglerade i kommunallagen, finns undantag från delegationsrätt också i en del speciallagstiftningar som tex föräldrabalken. Överförmyndarnämnden kan aldrig återkalla eller ändra beslut fattade på delegation. Däremot kan delegationsrätten återtas. Även om ett ärende har delegerats har överförmyndarnämnden alltid det yttersta ansvaret.

5 5(16) Beslutet ska kunna överklagas antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär för att vara ett delegationsbeslut. Rätt att besluta på delegation innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. Om delegaten anser ärendet vara svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta, kan ärendet alltid föras upp till överförmyndarnämnden för beslut. Delegat ska överlämna ärende till överförmyndarnämnden om ärendets beskaffenhet påkallar detta, t.ex. om delegaten känner osäkerhet vid handläggningen, särskilt om överförmyndarnämndens inställning inte är känd. Jäv eller annat förfall för delegaten Vid jäv eller annat förfall för en ordförande som är delegat skall 1:e vice ordförande fatta beslut i ärendet. Vid jäv eller annat förfall för handläggaren ska ordföranden fatta beslut i ärendet. Dokumentera och anmäla delegeringsbeslut Den som har fattat ett beslut med stöd av delegation ska dokumentera detta i enlighet med gällande lagstiftning. Även beslut som inte är direkt reglerade i lag ska dokumenteras så att det klart framgår vilka beslut som fattats, beslutsfattare och datum. Beslut som har fattats med stöd av delegationsordningen ska anmälas till överförmyndarnämnden enligt 6 kap 35 kommunallagen. Anmälan av delegeringsbeslut ska ske snarast möjligast till överförmyndarnämnden genom att enskilda delegater lämnar in en redovisning av fattade delegationsbeslut innehållande beslutsdatum, ärendemening samt diarienummer eller annat ID nummer. Alternativt att en utskrift från verksamhetssystemet som separerar delegeringsbeslut från andra beslut, sker och överlämnas till överförmyndarnämndens sekreterare senast dagen innan utskick till ett sammanträde. Rapporteringen ska ske av de beslut som inte redan anmälts till överförmyndarnämnden. Anmälan är viktig för att överförmyndarnämnden ska kunna följa upp hur beslutanderätten används. För beslut som gäller myndighetsutövning mot enskild där den som beslutet angår kan överklaga genom förvaltningsbesvär börjar överklagandetiden löpa från och med att den enskild har fått del av beslutet. Beslut av verkställighetskaraktär behöver inte anmälas. Registrering i överförmyndarnämndens protokoll Vid överförmyndarnämndens sammanträde redovisas delegationsbesluten genom att inlämnade redovisningar finns med vid överförmyndarnämndens sammanträde. I särskild paragraf i protokollet antecknas vilka delegater som har anmält delegationsbeslut under vilken tid. Skillnaden mellan delegering och ren verkställighet Gränsen mellan beslut som tas på delegation och ren verkställighet är svår att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas av att det finns utrymme för egna tolkningar och att beslutsfattaren måste göra

6 6(16) vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Överklagande genom förvaltningsbesvär kan endast göras av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått emot honom eller henne och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. Vid förvaltningsbesvär kan instansen som prövar överklagandet upphäva eller ändra beslutet. I en laglighetsprövning har varje medlem i en svensk kommun rätt att överklaga kommunens beslut. Vid en laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. När det gäller ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Interna beslut och ställningstaganden som rör den inre verksamheten, till exempel de flesta personaladministrativa beslut och beslut i den löpande driften, räknas till verkställighet och omfattas inte av delegeringsrätten. Det kan också röra sig om avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplatser efter en klar turordning. Sådan beslutanderätt kan framgå av arbetsbeskrivningar, ekonomi/personalhandbok och liknande. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas, detta regleras i 10 kap 2 punkt 2 kommunallagen. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet enligt laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns det andra vägar för den enskilde att gå. Genom rättslig prövning vid allmän domstol, JO-anmälning samt att påkalla de kommunala revisorernas uppmärksamhet.

7 7(16) Följande beslut får inte delegeras i enlighet med Föräldrabalken 19:14 Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av olämplighet Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo Beslut om vitesförelägganden Beslut som delegat finner tveksamma samt alla beslut som delegat föreslår avslag till Med handläggare i denna delegationsordning avses tjänsteman hos kommunen som är utsedd att handlägga/avgöra vissa grupper av ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde.

8 8(16) 1. Allmänna ärenden och rättsfrågor 1.1 Brådskande ärenden Ta beslut i brådskande ärenden där överförmyndarnämndens beslut inte kan avvaktas. 1.2 Utlämnande av allmän handling Ordföranden Kommunallagen 6: Beslut att inte lämna ut allmän handling Yttrande vid överklagande av beslut att inte lämna ut allmän handling Handläggare Handläggare 1.3 Delgivning och föra kommunens talan Offentlighets- och sekretesslagen 5: Utse ombud och utfärda fullmakt för ombud att föra Eda kommuns talan inför domstolar och myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag 1.4 Arkiv Kommunchef Beslut i fråga om utlåning av handlingar från kommunarkivet 1.5 Teckna avtal Kommunsekreterare Underteckna avtal av verksamhetsspecifik karaktär 1.6 Yttranden Handläggare Beslut om att ej besvara enkla ärenden, yttranden eller remissvar som är av mindre intresse för verksamheten Yttrande i ärende där allmänheten framfört klagomål på kommunalmyndighet till Justitieombudsmännen, JO (JO-anmälan) Handläggare Handläggare

9 9(16) 1.7 Överklagande Avvisning av för sent inkommet överklagande Rätta beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende Ompröva överklagat föreläggande eller beslut Beslut om att avge yttrande till rättsinstans med anledning av överklagande av delegats beslut Beslut om att överklaga överklagningsmyndighetens beslut samt att i förekommande fall i samband här ansöka om inhibition 1.8 Personuppgifter (PUL) Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Delegaten i ursprungsbeslutet Förvaltningslagen 24 Förvaltningslagen 26 Undantag se Förvaltningslagen Personuppgiftsombud med tillhörande funktion 1.9 Kurser och konferenser Delegaten i ursprungsbeslutet Kommunsekreterare Beslut om ledamots/ersättares deltagande i konferenser, studiebesök, uppvaktningar mm Ordföranden

10 10(16) 2. Verksamhetsspecifikt 2.1 Föräldrabalken 10 kap om förmyndare Yttrande och förslag till rätten i frågor om förordnande av förmyndare Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare Handläggare FB 10:14 Handläggare FB 10: Föräldrabalken 11 kap om god man och förvaltare Förordna god man i förmyndares ställe Förordna god man vid gemensam del i dödsbo, rättshandling med barn Förordna god man vid okänd arvinge eller bevaka frånvarandes rätt m m Förordna god man när godmanskap är anordnat av rätten Bestämma omfattningen av förvaltarskap Förordna förvaltare i vissa fall (byte av förvaltare) Ansöka till tingsrätten om förordnande av god man eller förvaltare Yttra sig till tingsrätten i ärende om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap Tillfälligt förordnande av god man och förvaltare till dess att ärendet slutligt avgörs Beslut om att entlediga god man och förvaltare Interimistiskt beslut om entledigande av god man eller förvaltare Ansöka om upphävande av godmanskap och förvaltarskap Yttra sig till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap Handläggare FB 11:1 Handläggare FB 11:2 Handläggare FB 11:3 Handläggare FB 11:4 st 2 Handläggare FB 11:7 st 3 Handläggare FB 11:7 st 4 Handläggare FB 11:15 st 1 Handläggare FB 11:16 st 2 Handläggare FB 11:18 st 2,4 Handläggare FB 11:19 Handläggare FB 11:20 st 2 Handläggare FB 11:21 Handläggare FB 11:23 st Beslut om jämkning av Handläggare FB 11:23 st 4

11 11(16) godmanskap enligt FB 11: Inhämta yttrande av god man eller förvaltare innan förordnande och entledigande Handläggare FB 11: Föräldrabalken 12 kap med allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Samtycke i efterhand till avtal som förmyndare, god man eller förvaltare ingått för den enskildes räkning utan överförmyndares samtycke när sådant krävs enligt kap Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare Beslut om att säkerhet behöver ställas för den förvaltade egendomen Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män eller förvaltare och i vilken mån arvode och ersättning ska tas från den enskildes, dödsboets eller kommunala pengar Beslut om arvode och ersättningar till föräldrar som är förmyndare om särskilda skäl föreligger Handläggare FB 12:10 Handläggare FB 12:12 st 1 Handläggare FB 12:12 st 2 Handläggare FB 12:13 Handläggare FB 12:16 Omfattar även Lag (2005: 429) om god man för ensam-kommande barn Handläggare FB 12:17 st Föräldrabalken 13 kap om föräldrars förmyndarförvaltning Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt Samtycke till uttag av omyndigs spärrade bankmedel Upphävande av eller lättnader i kontrollen Tillstånd till disposition över fast egendom och nyttjanderätt till sådan egendom Beslut om att avvisa ansökan om att ge bort enskilds egendom Handläggare FB 13:6 Handläggare FB 13:8 Handläggare FB 13:9 Handläggare FB 13:10 Handläggare FB 13:11 1 st

12 12(16) Samtycke till upptagande av lån, annan rättshandling som sätter den omyndige i skuld, borgensförbindelse eller ställa omyndigs egendom som säkerhet Handläggare FB 13: Samtycke till att driva rörelse Handläggare FB 13: Anstånd att inkomma med förteckning, års- eller sluträkning Förelägga föräldrar att redogöra för sin förvaltning utöver vad som följer av FB 13: Särskilda beslut för att trygga förvaltningen Skärpande föreskrifter även i annat fall än som följer av FB Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank eller kreditmarknadsföretag Bestämma att värdehandling ska förvaras och förvaltas av ett värde-pappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut Bestämma att premieobligationer ska skrivas in i statsskuldboken med förbehåll om att ej få lyftas utan nämndens samtycke Bestämma att den som ska betala in pengar till en omyndig ska sätta in dessa hos en bank Godkänna avtal föräldrar träffat med värdepappersinstitut enl FB 13:19 1 st p Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet Bestämma tid och plats för förmyndare att hålla räkenskaper tillgängliga för granskning Handläggare FB 13:17 Handläggare FB 13:18 Handläggare FB 13:19 st 1 Handläggare FB 13:19 p 1 Handläggare FB 13:19 p 2 Handläggare FB 13:19 p 3 Handläggare FB 13:19 p 4 Handläggare FB 13:19 P 5 Handläggare FB 13:19 st 2 Handläggare FB 13:19 st 2 Handläggare FB 13:21 st Föräldrabalken 14 kap om förordnade förmyndares, gode mans och förvaltares vård av egendom Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller Handläggare FB 14:6 st 1

13 13(16) på annat sätt Tillstånd för förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto Samtycke till köp, byte och försäljning av fast egendom, nyttjanderätt till sådan egendom samt upplåtelse av panträtt, nyttjanderätt mm i fast egendom Beslut om att avvisa ansökan om att ge bort enskilds egendom Samtycke till att förordnad förvaltare, god man eller förmyndare för enskilds räkning tar upp lån eller annan skuldförbindelse, ingår borgensförbindelser eller ställer enskilds egendom som säkerhet för förbindelse Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till att den gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för enskilds räknign Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning Anstånd att inkomma med förteckning, års- eller sluträkning Särskilda beslut för att trygga förvaltningen. Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank Bestämma at värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut Meddela den som ska betala in pengar till en omyndig att pengarna ska sättas in på bank Begränsa rätt att förfoga över rättigheter som registreras enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument eller som avses i lagen om Handläggare FB 14:8 Handläggare FB 14:11 Handläggare FB 14:12 Handläggare FB 14:13 st 1 Handläggare FB 14:14 st 1 Handläggare FB 14:16 Handläggare FB 14:20 Handläggare FB 14:21 st 1 p 1 p 2 p 3 p 4

14 14(16) investeringsfonder Godkänna avtal som ställföreträdare träffat med ett värdepappersinstitut enligt FB 14:21 1 st p Bestämma tid och plats för förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att hålla räkenskaper tillgängliga för granskning Handläggare FB 14:21 st 2 Handläggare FB 14: Föräldrabalkens 15 kap om vård av rätt o dödsbo mm Bestämma särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte Samtycke till att överlåta enskilds andel i dödsbo Samtycke till att enskild avstå arv enligt ärvdabalken 3: Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo Anstånd med redogörelse för samman-levnad i oskiftat bo Handläggare FB 15:3 Handläggare FB 15:4 Handläggare FB 15:5 st 1 Handläggare FB 15:5 St 2 Handläggare FB 15:6 st 2 Handläggare FB 15:7 st 1 Handläggare FB 15:8 st Föräldrabalkens 16 kap om tillsyn över förmyndares, gode mans och förvaltares verksamhet Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Beslut om ställföreträdare ska hålla handlingar tillgängliga viss tid och plats Anteckning om verkställd granskning på förteckning, årsräkning, sluträkning samt handlingar enligt FB 15:3 och Beslut om anmärkning och prövning av om beslut behöver meddelas enligt FB 13 och 14 kap Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare Handläggare FB 16:3 st 1 Handläggare FB 16:3 st 2 Handläggare FB 16:4 Handläggare FB 16:5 st 1 och 2 Handläggare FB 16:9 st 1

15 15(16) samt den enskildes make eller sambo och närmare släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt Beslut om att återkalla samtycke vid förändrade förutsättningar Begära uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter Handläggare FB 16:9 st 2 Handläggare FB 16: Begära uppgifter från bank m.fl. Handläggare FB 16:10 a 2.8 Ärvdabalkens 19 kap om boutredningsman och testamentsexekutor Begäran om att dödsbo avträds till förvaltning av boutredningsman Handläggare ÄB 19:1 2.9 Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav Handläggare Förmynderskapsförordning (1995:379) Ansöka om anordnande eller upphörande av godmanskap eller förvaltarskap samt ompröva förvaltarskap Yttrande till tingsrätten i frågor rörande förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap Handläggare 5 Handläggare 7

16 16(16) 2.11 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Förordnande av god man Handläggare Initiera fråga om god man Handläggare Beslut om att godmanskap ska upphöra Beslut om att entlediga god man efter egen begäran Interimistiskt beslut om entledigande Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av god man Befrielse från att lämna in årseller sluträkning eller inkomma i förenklad form Handläggare 5 st 2 Handläggare 6 st 3 Handläggare 6 st 3 Handläggare 7 Handläggare 12 (I övrigt enligt delegeringsordningen för kap 12, 14, 16 och 19 föräldrabalken)

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING 1 (12) Överförmyndarnämnden Dokumentet är Antaget av överförmyndarnämnden: 2015-03-24 Reviderat: Delegationsordning för överförmyndarnämnden Syftet med att en nämnd kan delegera sin

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Antagen av: Datum: Paragraf: DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel SID 1(12) ens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(12) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Alingsås rådhus Information och överläggningar A/ EY revisorerna besöker överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sidan 5 av 13 152 Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden Sigtuna,

Läs mer

Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun

Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun Inledning - definitioner och övergripande direktiv för samtliga nämnder Förhållandet kommunfullmäktige nämnd Kommunfullmäktige fastställer

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Överförmyndarnämndens sammanträde

Överförmyndarnämndens sammanträde -3, ÖFM 2016-04-20 08:30 Kallelse till s sammanträde 2016-04-20 kl 08:30 i Överförmyndarens kansli, Rådhuset Hus E -2, ÖFM 2016-04-20 08:30 LEDAMÖTER Närv Jim Nilsson, S, ordförande OMRÖSTNINGAR JA NEJ

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret Delegationsordning 2016-02-18 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2016/0022 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 februari

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer