Överförmyndarnämndens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndarnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, ÖFM :30 Kallelse till s sammanträde kl 08:30 i Överförmyndarens kansli, Rådhuset Hus E

2 -2, ÖFM :30 LEDAMÖTER Närv Jim Nilsson, S, ordförande OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Natalia Molina Leiva, S Magnus Rönnerfjäll, C Jessica Rundberg, S, ersättare Lena Svegare, S, ersättare Thomas Gutke, M, ersättare

3 1, ÖFM :30 ÖFM: 760/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 Staffan Kommunjurist Diarienr Förslag till Ändring av delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden s delegationsbestämmelser behöver revideras dels beträffande en punkt angående beslut om särskild god man vid jäv enligt 11 kap 2 föräldrabalken, dels angående en rätt för delegat att gallra handlingar som inte är upptagna i nämndens dokumenthanteringsplan. Förslag till överförmyndarnämndens beslut fastställer förslag till delegationsbestämmelser, daterade , som nämndens reviderade delegationsbestämmelser. Underlag för beslut Överförmyndarkansliets tjänsteskrivelse Förslag till reviderade delegationsbestämmelser, daterade Bakgrund Överförmyndaren kan enligt 11 kap 2 föräldrabalken förordna särskild god man vid jävssituationer. Det finns en punkt i de nuvarande delegationsbestämmelserna om ett sådant förordnande men enbart beträffande arvskiften. Den punkten behöver revideras så att den täcker de situationer som uppstår vid överförmyndarens handläggning. Det är lämpligt att handläggare förordnas som delegat. Vidare behöver delegationsbestämmelserna kompletteras med en punkt för delegat så att handlingar som inte upptas i nämndens dokumenthanteringsplan kan gallaras. Handlingar får gallras, det vill säga sorteras och förstöras, enligt arkivlagen. Lämpligen bör kanslichefen få delegation för att göra bedömningen beträffande vilka handlingar som ska gallras. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Åsa Pettersson Staffan Kommunjurist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 1 (18) , dnr DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I ÖSTERSUNDS KOMMUN Fastställda av överförmyndarnämnden att gälla från och med har under de förutsättningar som anges i 6 kap kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen. Av kommunallagen framgår vidare att beslutanderätt i ärenden av följande slag inte får delegeras; ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige eller med anledning av att nämndens eller fullmäktiges beslut har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden. Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till nämnden, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av överförmyndarnämnden. Den som tillfälligt förordnats på respektive tjänst träder automatiskt in som ersättare för delegat. Vice ordförande är ersättare för ordförande. Kommunallagen anger vidare att beslut som fattas på delegation ska anmälas, i den ordning som beslutas. (KL 6 kap 35 ). Delegationsbeslut ska anmälas till överförmyndarnämnden vid nästa sammanträde. Ett beslut som fattats med stöd av delegation kan inte upphävas av överförmyndarnämnden. Anm. I 10 kap. kommunallagen finns bestämmelser om laglighetsprövning. De reglerna är inte tillämpliga för överförmyndarens verksamhet eftersom det finns särskilda föreskrifter om överklagande i föräldrabalken.

5 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 2 (17) Innehåll (ärendegrupper) Allmänna ärenden 2-3 Förmyndarskapsärenden samt godmans- och förvaltarskapsärenden m.m. 4-17

6 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 3 (17) 1. Allmänna ärenden Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 1.1 Brådskande ärenden enligt KL 6 kap Beslut att inte lämna ut allmän handling eller uppgift till enskild eller annan myndighet samt ställa upp förbehåll i samband med utlämnande till enskild 1.3 Beslut om tillstånd att få ta del av sekretessbelagda handlingar och uppgifter för forskningsändamål och i utbildningssyfte 1.4 Beslut om polisanmälan av brott som berör nämndens verksamhet 1.5 Lämna uppgift till åklagar-, polismyndighet eller annan angående misstanke om brott mot barn samt vid grövre brott KL 6 kap 36 Ordf. i ÖFN 1:e vice ordf. i öfn FB 16:7 i samråd med jurist 11 kap. 3 1 st. OSL och 12 kap. 2 2 st. OSL 13 kap. 3, 14 kap. 9 SekrL 10 kap. 2 OSL 10 kap OSL i samråd med jurist

7 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 4 (17) 1. Allmänna ärenden Ärendegrupp Lagrum Delegat Ersättare 1.6 Yttrande till domstol, JO, JK med anledning av överklagat beslut eller anmälan till JO, JK. 1.7 Företräda nämnden inför domstol eller jurist 1.8 Anlita tolk 8 FvL 1.9 Avvisa ombud 1.10 Prövning av att ett överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent 9 FvL 24 1 st. FvL i samråd med jurist 1.11 Rättelse av skrivfel och liknande - Nämndbeslut - Delegationsbeslut 26 FvL 1.12 Omprövning (beslut om ändring) av överklagat beslut av delegat eller där anledning till ändring av beslutet ändå föreligger 1.13 Beslut om avskrivning av ärende 27 FvL. OBS att nämndbeslut bara kan ändras av nämnden 27 FvL 1.14 Gallring av handlingar som inte är upptagna i dokumenthanteringsplanen 10 arkivlagen

8 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 5 (17) 2. Förmyndarskapsärenden samt godmans- och förvaltarskapsärenden 2.1 Om underårigs omyndighet Besluta om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete FB 9: Besluta om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att denne själv skall få disponera över egendomen FB 9:4 2.2 Om förmyndare Lämna förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare. FB 10:14 FB 10: Om god man och förvaltare Förordna god man i förmyndares ställe Förordna särskild god man på grund av jäv för ordinarie ställföreträdare FB 11:1 FB 11:2

9 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 6 (17) Förordna god man för att tillvarata bortavarandes rätt Förordna god man när ett godmanskap redan är anordnat Bestämma omfattningen av förvaltarskapsuppdrag Förordna förvaltare när ett förvaltarskap redan är anordnat Hos rätten ansöka om anordnande av godmanskap enl. 11:4 eller förvaltarskap enl. 11:7 FB 11:3 FB 11:4 FB 11:7 st. 3 FB 11:7 st. 4 FB 11: Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare av någon som fyllt 16 år FB 11:16 st Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enl. 11:4 eller förvaltarskap enl. 11:7 FB 11:16 st Interimistiskt förordna god man eller förvaltare. Hos rätten ansöka om interimistiskt beslut i andra fall Besluta att godmanskap, som förordnats enl. 11 kap. 1-3 FB, skall upphöra FB 11:18 st. 2 FB 11:19

10 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 7 (17) Entlediga god man som förordnats enl. 11:3 pp. 1-5 och som själv så begärt samt ev. yttranden till tingsrätt i saken FB 11: Ansöka om entledigande av god man eller förvaltare Ansöka om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap Avge yttrande i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap FB 11:21 st. 1 FB 11:23 st. 1 FB 11:23 st Besluta om jämkning av godmanskap enl. 11: Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare FB 11:23 st. 4 FB 11: Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Begära upplysningar av förmyndare, god man eller förvaltare FB 12:9

11 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 8 (17) Samtycke i efterhand till ingånget avtal Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare Vid oenighet beslut om viss förvaltningsåtgärd, d.v.s. vid delad förvaltning FB 12:10 FB 12:12 st. 1 FB 12:12 st Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till förordnad förmyndare, gode män eller förvaltare Bestämma om arvodet eller ersättningen skall betalas av huvudmannens medel eller av staden Bestämma om arvodet eller ersättningen till legala företrädare Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn FB 12:16 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn FB 12:16 FB 12: Föräldrars förmyndarförvaltning Lämna samtycke till placering i aktier, aktieindexobligation, kapitalförsäkring m.m. FB 13:6 st. 1

12 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 9 (17) Lämna samtycke till uttag av omyndigs spärrade bankmedel Besluta om upphörande av eller lättnader i överförmyndarkontrollen Beslut om förvärv, försäljning av omyndigs fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom liksom upplåtande av panträtt, nyttjanderätt m.m. till sådan egendom FB 13:8 FB 13:9 FB 13:9 st 3 FB 13:10 eller jurist På belopp upp till motsvarande ett halvt prisbasbelopp Lämna samtycke till att den omyndige lämnar understöd Lämna tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse eller att föräldrarna driver rörelse för den omyndiges räkning FB 13:11 FB 13: Beslut om att befria föräldrarna från att lämna års- eller sluträkning. Beslut om att sådan räkningar får lämnas i förenklad form FB 13:16

13 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 10 (17) Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning: - tid för avlämnande återstår - tid för avlämnande har passerat FB 13: Förelägga föräldrar att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning FB 13: Bestämma att reglerna om s.k. kontrollerad förvaltning skall tillämpas även vid tillgångar till värden understigande åtta bb Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank eller kreditmarkandsföretag FB 13:19 p. 1 p. 2 Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut Begränsa föräldrars rättigheter att förfoga över finansiella instrument Bestämma att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank p. 3 p. 4 p Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning FB 13:21

14 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 11 (17) 2.6 Förordnad förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom Lämna samtycke till placering i aktier, aktieindexobligation, kapitalförsäkring m.m. FB 14:6 st Lämna samtycke till uttag av spärrade bankmedel FB 14:8 På belopp upp till motsvarande ett halvt prisbasbelopp Medgivande av undantag från bestämmelserna i 14 kap. 3-9 FB 14: Beslut om förvärv, försäljning av den enskildes fasta egendom även som upplåtande av panträtt, nyttjanderätt m m till sådan egendom FB 14:11 eller jurist Samtycke till att den enskilde lämnar understöd FB 14: Samtycke till att den enskilde tar upp lån eller ingår annan skuldförbindelse eller att förordnad förmyndare, gode mannen eller förvaltaren ställer den enskildes egendom som säkerhet eller ingår borgen m m FB 14:13

15 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 12 (17) Besluta om samtycke till att bedriva rörelse Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning FB 14:14 FB 14: Befria ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning samt beslut om att sådan räkning får lämnas i förenklad form FB 14: Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning: FB 14:20

16 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 13 (17) Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank eller kreditmarkandsföretag utöver vad om följer av FB 14:8 FB 14:21 st. 1 p. 1 Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut Bestämma att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank Begränsa ställföreträdares rätt att förfoga över finansiella instrument Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 2.7 Vård av rätt i dödsbo m.m Bestämma särskild tid för avgivande av redogörelse för skifteshinder p. 2 p. 3 p. 4 FB 14:23 FB 15: Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning FB 15:4 eller jurist Lämna samtycke till egendomens fördelning (arvskifte) FB 15:5 st. 1 eller jurist Lämna samtycke till avstående enligt 3 kap. 9 ärvdabalken Lämna samtycke till avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo FB 15:6 FB 15:7

17 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 14 (17) Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift vid sammanlevnad i oskiftat dödsbo: FB 15:8 st Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Överflyttning av ärenden p.g.a. ändrad hemvist FB 16: Granskning av ställföreträdares verksamhet Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar FB 16:3 st 1 FB 16:3 st. 2 p. 1 Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar till gängliga FB 16:3 st. 2 p Att på företeckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgift göra anteckningar om verkställd granskning FB 16: Bestämmande rörande granskingsanmärkning samt pröva om beslut enl. någon av bestämmelserna i kap. FB behöver meddelas eller om någon annan åtgärd bör vidtas FB 16:5

18 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 15 (17) Bestämmande av tid för yttrande över sådana brister i redovisningen som kan föranleda granskningsanmärkning FB 16: Inhämta yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en åtgärd av större vikt FB 16:9 st Återkallande av samtycke till beslut som fattats enligt delegation FB 16: Inhämta uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter samt fr bank m.fl kreditinstanser FB 16:10 16:10a Framställan till tingsrätt om utdömande av vite FB 16:13

19 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 16 (17) 2.9 Förmyndarskapsförordning (1995:379) Omprövning av förvaltarskap Underteckna och lämna ut registerutdrag 11 / Kundcenter Förvaltarfrihetsbevis 2.10 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Förordna en god man i vårdnadshavares och förmyndares ställe Infordra yttrande av barnet i ärende om förordnande av god man, om så kan ske Besluta att godmanskap skall upphöra Infordra yttrande vid fråga om att förordna/entlediga god man 2.11 Lag (1935:45) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut med anledning därav / Kundcenter I frågor om tillsyn m.m, se motsvarande FB (jfr 12 )

20 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 17 (17) 2.12 Fastighetsbildningslagen Förordnande om god man enligt 4 kap. 12 FbL (upplösta bolag och sammanslutningar som äger del i fastighet) eller jurist 2.13 Förordning om belastningsregister Rekvirera utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister 2.14 Handläggningsåtgärder vid förmyndarskapsärenden, utöver vad som gäller enl. FvL (se ovan 1:12-16) Beslut om avskrivning av ofullständiga ansökningar Beslut om avskrivning av ansökan när huvudmannen avlidit eller när ansökan har återkallats 11 p Beslut att inte vidta ytterligare åtgärd i ärende där handling inte inkommit (sluträkning, årsräkning m fl) och återkalla ansökan om vite

21 2, ÖFM :30 ÖFM: 30/2016 KALLELSE Diarienummer: Informations- överläggningsärenden - överförmyndarnämnden Besök från Arbetsmarknadsverket - uppföljning från tillsynsbesök i november 2015 Redovisning av statistik för ärenden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

22 3, ÖFM :30 ÖFM: 29/2016 KALLELSE Diarienummer: Meddelanden - överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Protokoll Kommunövergripande månadsrapport 2016 dnr Protokollsutdrag Framtagande av klimatfärdplan dnr Länsstyrelsen Västernorrland Beslut Granskning av Östersunds överförmyndarnämnds handläggning gällande legalt förmyndarskap samt medförmyndarskap Migrationsverket Rättsutredning Frågor om bedömning av ålder Föreningen Sveriges överförmyndare Skrivelse angående frågan om vem som är lämplig ställföreträdare för ensamkommande barn. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Antagen av: Datum: Paragraf: DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING 1 (12) Överförmyndarnämnden Dokumentet är Antaget av överförmyndarnämnden: 2015-03-24 Reviderat: Delegationsordning för överförmyndarnämnden Syftet med att en nämnd kan delegera sin

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Alingsås rådhus Information och överläggningar A/ EY revisorerna besöker överförmyndarnämnden.

Läs mer

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel SID 1(12) ens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(12) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sidan 5 av 13 152 Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden Sigtuna,

Läs mer

1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument

1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument 1(16) Styrdokument 2(16) Styrdokument Dokumenttyp Delegationsordning Beslutad av Överförmyndarnämnden 2015-09-29, 21 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Överförmyndarnämnden 2016-10-24, 38 3(16)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun

Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun Inledning - definitioner och övergripande direktiv för samtliga nämnder Förhållandet kommunfullmäktige nämnd Kommunfullmäktige fastställer

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i t. Registrering. Register enligt 9 förmynderskapsförordningen. Diarium. Akt

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Överförmyndarnämndens sammanträde

Överförmyndarnämndens sammanträde -3, ÖFM 2017-04-27 08:30 Kallelse till Överförmyndarnämndens sammanträde 2017-04-27 kl 08:30 i Överförmyndarens kansli, Österängsskola -2, ÖFM 2017-04-27 08:30 LEDAMÖTER Närv Jim Nilsson, S, ordförande

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

LATHUND. för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun. Arvodesprinciper

LATHUND. för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun. Arvodesprinciper LATHUND för Sundsvall Timrå och Nordanstigs kommun Arvodesprinciper Innehåll Arvodesprinciper 2008 3 Uppdraget som ställföreträdare 3 Ställföreträdarens rätt till arvode 3 Ett ideellt uppdrag 3 Ersättning

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

Ändringar i föräldrabalken fr o m 2009

Ändringar i föräldrabalken fr o m 2009 1 (7) NR 9 sråd för överförmyndare Ändringar i föräldrabalken fr o m 2009 Genom lagen (2008:910) om ändring i föräldrabalken påverkas överförmyndarverksamhetens arbete inom flera områden. Förändringarna

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

God man ENLIGT FB 11: 4

God man ENLIGT FB 11: 4 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer