Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut antagit nedanstående delegationsordning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning."

Transkript

1 Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap föräldrabalken (FB) finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem. Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs för att avgöra vissa grupper av ärenden. Lagtextens utformning medger att beslutanderätt kan delegeras även till kommunal tjänsteman i annan kommun. Beslut som inte får delegeras Följande beslut får inte delegeras: en framställning eller yttrande till kommunfullmäktige beslut enligt 11 kap. 20 FB att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo att förelägga vite ett avslagsbeslut rörande samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande enligt föräldrabalken eller då frågan är tveksam. Delegation till förvaltningschef Om inte annat anges är beslutanderätt på nedan angivna punkter delegerad till förvaltningschefen. Överförmyndarnämnden överlåter åt förvaltningschefen, eller den som tjänstgör i dennes ställe under förvaltningschefens semester eller längre frånvaro, att i sin tur, enligt 6 kap. 37 Kommunallagen, vidaredelegera delegerad beslutanderätt till annan eller andra tjänstemän inom överförmyndarkontoret. Anmälan om vidaredelegation Vidaredelegerad beslutsrätt skall anmälas till överförmyndarnämnden. Anmäld vidaredelegation redovisas i bilaga till delegationsordningen. Beslut tagna med stöd av vidaredelegerad beslutsrätt skall anmälas till förvaltningschefen. Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarkontoret Uppsala Besöksadress: Vaksalagatan 15 Telefon: Fax: Exp.- och telefontid: mån, tis, tors, fre onsdagar E-post:

2 Sid 2 (8) Delegering till nämndens ordförande Nämnden har beslutat att, med stöd av 6 kap. 36 Kommunallagen, genom delegation av nämndens beslutsrätt, uppdra åt nämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande att på nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska avfattas i skriftlig form, även vad gäller ärenden som inte berör föräldrabalken. Beslutet ska återrapporteras till nämnden. Övrigt Av 19 kap.14 FB följer att om den som fått i uppdrag att besluta i ärende enligt denna delegationsordning finner att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller om denne finner frågan tveksam skall ärendet hänskjutas till överförmyndarnämnden för avgörande.

3 Sid 3 (8) Ärendegrupper Ärenden enligt föräldrabalken 1. 9 kap. 3. Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete kap. 4. Beslut om samtycke till förmyndares att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att myndlingen själv ska få disponera över egendomen kap. 14. Förslag till tingsrätten på lämplig person som förmyndare kap. 18. Ansökan om förordnande och entledigande av förmyndare kap. 1. Förordna god man i förmyndarens ställe kap. 2. Förordna god man när motstridiga intressen föreligger mellan huvudmannen och ställföreträdaren kap. 3. Förordna god man för bortovarande kap. 4. Förordna god man när sådant godmanskap redan är anordnat kap. 7. Bestämma omfattningen av ett förvaltarskap kap. 7. Förordna förvaltare när förvaltarskap är anordnat kap. 15. Ansöka om förordnande av god man enligt 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap kap. 16. Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år kap. 16. Avge yttrande i ärende om anordnande av god man eller förvaltare kap st. Interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare kap. 19. Besluta att godmanskap enligt 11 kap.1-3 skall upphöra kap st. Besluta att på ställföreträdarens egen begäran entlediga denne kap. 21. Ansökan om upphörande av godmanskap enligt 11 kap 4 eller förvaltarskap enligt 11 kap kap. 23. Ansöka om jämkning av godmanskap enligt 11 kap. 4 eller ansökan om jämkning av förvaltarskap. Avgivande av yttrande till rätten i samma frågor. Ansökan om Interimistiskt beslut i hithörande frågor kap. 24. Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare kap. 9. Beslut att begära upplysningar av en förmyndare, god man eller förvaltare kap. 10. Samtycke i efterhand till ingånget avtal kap. 12. Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare kap. 12. Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare kap. 13. Beslut om ställande av säkerhet.

4 Sid 4 (8) kap. 16. Beslut om bestämmande av arvode till och ersättning för utgifter till förordnad förmyndare, gode män och förvaltare kap. 16. Bestämmande om arvode eller ersättning skall betalas av huvudmannens medel eller av kommunen kap. 17. Bestämmande om arvode eller ersättning till legala förmyndare. Föräldraförvaltning kap. 6. Beslut om samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt kap. 8. Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel kap. 9. Beslut om upphörande av eller lättnader i överförmyndarkontroll kap. 10. Beslut om förvärv, försäljning av omyndigs fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom även som upplåtande av panträtt, nyttjanderätt mm till sådan egendom kap. 11. Samtycke till att den omyndige lämnar understöd kap. 12. Samtycke till att den omyndige tar upp lån eller ingår annan skuldförbindelse eller att förmyndaren ställer den omyndiges egendom som säkerhet eller ingår borgen mm kap. 13. Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna att bedriva rörelse för den omyndiges räkning kap. 16. Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form kap. 17. Beslut om anstånd med att få lämna årsräkning eller sluträkning kap. 18. Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning kap. 19. Beslut om skärpande föreskrifter kap. 19. Godkännande av avtal som förmyndare träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet kap. 21. Bestämmande av tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning kap. 6. Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt kap. 8. Tillstånd för särskilt förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att ta ut medel från den enskildes spärrade bankkonto kap. 10. Medgivande av undantag från bestämmelserna i 14 kap kap. 11. Beslut om förvärv, försäljning av den enskildes fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom även som upplåtande av panträtt, nyttjanderätt mm till sådan egendom kap. 12. Samtycke till att den enskilde lämnar understöd.

5 Sid 5 (8) kap. 13. Samtycke till att den enskilde tar upp lån eller ingår annan skuldförbindelse eller att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare ställer den enskildes egendom som säkerhet eller ingår borgen mm kap. 14. Tillstånd för den enskilde att själv driva rörelse. Tillstånd för förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att bedriva rörelse för den enskildes räkning kap. 16. Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar som inte omfattas avställföreträdarens förvaltning kap. 19. Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form kap 19 Beslut om att god man för ensamkommande barn får lämna årsräkning och sluträkning i förenklad form kap. 20. Beslut om anstånd med att få lämna årsräkning eller sluträkning kap. 21. Beslut om skärpande föreskrifter kap. 21. Godkännande av avtal som särskilt förordnad förmyndare, god man eller förvaltare träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet kap. 23. Bestämmande av tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning. Vård av rätt i dödsbo mm kap. 3. Bestämmande av tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo kap. 4. Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning kap. 5. Samtycke till bodelning och arvskifte kap. 5. Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo kap. 6. Samtycke till avstående från arv eller testamente enligt 3 kap. 9 ärvdabalken kap. 7. Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo kap. 8. Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift för dödsboförvaltningen kap. 2. Beslut om överflyttning av tillsyn över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap kap. 3. Utseende av någon som har rätt att gå igenom 64. förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar kap. 3. Bestämma tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingarna tillgängliga kap. 4. Att på förteckningar göra anteckningar om verkställd granskning kap. 4. Att på årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning.

6 Sid 6 (8) kap. 5 1 st. Bestämma tid för yttrande över sådana brister i redovisningen som kan föranleda granskningsanmärkning kap. 5 2 st. Beslut om granskningsanmärkning. Att pröva om beslut enligt bestämmelser i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas kap. 7. Beslut om rätt för nära anhörig att ta del av handlingar i en akt kap. 8. Beslut om översändande av handlingar sedan Ett förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap har upphört kap. 9. Inhämta yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om förvaltningsåtgärd av större vikt kap. 9 2 st. Återkallande av samtycke till beslut som fattats enligt delegation kap. 10. Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter kap. 13. Framställan till tingsrätt om utdömande av vite kap. 3. Beslut om besvär över tingsrätts- eller hovrättsbeslut kap. 7. Beslut att anlita ombud. Ärenden enligt förvaltningslagen Beslut att anlita tolk Beslut om jäv Beslut om muntlig förhandling Beslut om avvisning av ett överklagande som kommit in för sent Beslut om överlämnande av fullföljdsbilaga (överklagande) till högre instans Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende i samband med beslut Omprövning av beslut. Ärenden enligt tryckfrihetsförordningen Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling. Ärenden enligt sekretesslagen kap Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling kap. 6. Prövning i fråga om utlämnande av allmän handling till enskild.

7 Sid 7 (8) Ärenden enligt fastighetsbildningslagen 87. Förordnande om god man enligt 4 kap. 12 fastighetsbildningslagen (upplösta bolag och sammanslutningar som äger del i fastighet) Ärenden enligt förmynderskapsförordningen Beslut om omprövning av förvaltarskap Beslut om överförmyndarnämndens register Beslut om uppläggning av akter Ärende enligt handelsregisterförordningen Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis Ärende enligt aktiebolagsförordningen Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis Administrativa beslut 93. Utseende av kassaansvarig 94. Upphandling och avrop av rutinmässig beskaffenhet för verksamhetens löpande behov (inte kontorsmaterial och dylikt) 95. Anställning, omplacering och entledigande av personal 96. Fastställande av lön och andra anställningsvillkor åt anställda vid överförmyndarkontoret 97. Information och förhandling enligt MBL 98. Beslut om ledigheter, deltagande i resor, kurser, utbildning, konferenser m.m. inte Övriga administrativa ärenden av löpande karaktär 99. Företräda nämnden inför domstol

8 Sid 8 (8) Övriga beslut 100. Beslut om avskrivning av anmälan om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare till följd av, bland annat, ofullständiga ansökningshandlingar eller otillfredsställande utredning 101. Beslut att inte vidta ytterligare åtgärd i ärende där handling inte inkommit (årsräkning, sluträkning m.m.) och återkalla ansökan om vite Beslut att avvisa ansökan till överförmyndare om ansökan inte gjorts av behörig person 103. Beslut om att anlita delgivningsman Ärenden enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn Beslut om förordnande av god man Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande av god man Beslut om upphörande av godmanskap st 1. Beslut om entledigande av god man på egen begäran Bereda barn tillfälle att yttra sig i anledning av upphörande av godmanskap respektive entledigande av god man Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle att yttra sig före förordnande respektive entledigande Underrättelse till socialnämnd om att förutsättningar för ansökan om, alternativt anmälan om behov av, särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten föreligger. Av överförmyndarnämnden antagna instruktioner och riktlinjer Instruktion Granskningsinstruktion 2013 Dokument och arkivplan Instruktion för uttagsmedgivande antagen xx xx xx Övrigt Bilaga med uppgift över, av förvaltningschef, vidaredelegerad beslutsrätt till handläggare på överförmyndarkontoret.

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer