Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun"

Transkript

1 LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal med Stenungsunds och Orusts kommuner, att besluta i följande ärenden = Överförmyndarhandläggare Vik = Vik överförmyndarhandläggare Nr Lagrum Innehåll Delegat Ersättare 1 FB 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare Vik 2 FB 10:18 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare Vik 3 FB 11:1-3 Förordnande av god man Vik 4 FB 11:4 Förordnande vid byte av god man Vik 5 Ansökan hos rätten om anordnande eller upphörande av godmanskap enligt 11 kap 4 FB eller förvaltarskap. Granskning och omprövning av förvaltarskap. 6 Överflyttning av förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap Vik Vik 7 FB 11:7 Yttrande på begäran av rätten Vik 8 FB 11:7:3-4 Bestämma omfattningen av förvaltarskap. Förordnande vid byte av förvaltare Vik 9 FB 11:15 st1 Ansökan om förordnande av god man 11:4 eller förvaltare Vik 10 FB 11:16 st1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 11 FB 11:16 st2 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt 11:4 eller förvaltare 12 FB 11:18 Interimistiskt beslut om förordnande av god man eller förvaltare Vik Vik Vik 1

2 13 FB 11:19 st1 FB 11:19 st2 Datum Diarienummer Beslut att godmanskap och förvaltarskap enligt 11:1-3 skall Vik upphöra Entledigande av god man eller förvaltare 14 FB 11:21 st1 Ansökan till tingsrätten om upphörande av godmanskap Vik och förvaltarskap samt entledigande av god man eller förvaltare 15 FB 11:23 st1 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltare Vik 16 FB 11:23 st2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 17 FB 11:23 st4 Jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1-3 Ansökan om interimistiskt beslut om jämkning av godmanskap 11:4 eller förvaltarskap 18 FB 11:24 Infodra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare Vik Vik Vik 19 FB 12:10 Lämna samtycke i efterhand till ingånget avtal Vik 20 FB 12:12 st1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 21 FB 12:12 st2 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare Vik Vik 22 FB 12:13 Ställande av säkerhet Vik 23 FB 12:16 st1-2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till förordnande förmyndare, gode män och förvaltare Vik 24 FB 12:16 st3-5 Bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel Vik 25 FB 12:17 st2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare Vik 26 FB 13:6 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt 27 FB 13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel Vik 28 FB 13:9 st1 Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra Vik 29 FB 13:9 st3 Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen Vik 2

3 30 FB 13:10 Lämna samtycke till föräldrar att för den omyndiges räkning genom köp, byte, eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjanderätt, ingå avtal om nyttjanderätt, sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt, låta inteckna, hyra ut fast egendom eller tomträtt 31 FB st2 Samtycke till understöd åt anhörig Vik 32 FB 13:12 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse 33 FB 13:13 st2 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning driva rörelse 34 FB 13:16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 35 FB 13:17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning 36 FB 13:18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning 37 FB 13:19 st1 Bestämmande om att 3-7 i 13 kap. skall tillämpas även i annat fall än som följer av 2 i samma kap. Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Bestämmande att premieobligationer skall skrivas in i statsskuldboken. Bestämmande att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank 38 FB 13:19 st2 Godkännande av avtal som förälder träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 39 FB 13:21: Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning Vik Vik Vik Vik Vik Vik Vik 3

4 40 FB 14:6:1 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på något annat sätt. 41 FB 14:8 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto 42 FB 14:10 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap FB 14:11 Lämna samtycke till förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att för den enskildes räkning genom köp, byte, eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjanderätt, ingå avtal om nyttjanderätt, sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt, låta inteckna, hyra ut fast egendom eller tomträtt Vik Vik 44 FB 14:12 Samtycke till understöd åt anhöriga Vik 45 FB 14:13 st1 Samtycke till upptagande av lån eller annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse 46 FB 14:14 st1 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning 47 FB 14:16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 48 FB 14:19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 49 FB 14:20 Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning Vik Vik Vik Vik 4

5 50 FB14:21 st1 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att pengarna skall sättas in hos bank 51 FB 14:21 st2 Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvärvad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 52 FB Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 53 FB 15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo Vik Vik Vik Vik 54 FB 15:4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning Vik 55 FB 15:5 st1 Samtycke till egendoms fördelning vid bodelning eller skifte Vik 56 FB 15:5:2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo Vik 57 FB 15:6:2 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 Vik 58 FB 15:7:1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo Vik 59 FB 15:8:2 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift Vik 60 FB 16:3:1 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 61 FB 16:3: 2 Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren försvarar. Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga 62 FB 16:4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning 63 FB 16:5:1 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning Vik Vik Vik Vik 5

6 64 FB 16:5:2 Beslut om granskningsanmärkning. Att pröva om beslut enligt några bestämmelser i 13 eller14 kap behöver meddelas eller om ställföreträdaren entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas 65 FB 16:9:1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt 66 FB 16:9:2 Återkallande av samtycke till beslut som fattas enligt ion 67 FB 16:10:1 Inhämtande av uppgifter från socialer och andra myndigheter 68 FB 16:10 :Samtycke, tillstånd eller förordnande i andra fall, än de i delegeringsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet ej kan råda om att huvudmannen ej missgynnas eller skadas på grund av beslutet Vik Vik Vik Vik Vik 69 Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 2 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav Vik 70 Tryckfrihetsf ör-ordningen 2:14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling, som hör till överförmyndarnas verksamhetsområde Vik 6

7 71 Offentlighets - och sekretesslagen 2009:400), kap 6 72 Offentlighets - och sekretesslagen 2009:400), kap 6 73 Offentlighets - och sekretesslagen 2009:400), kap 6 74 Förvaltnings L (1986:223) Förvaltnings L (1986:223) Lag om god ensamkommande barn, 2 77 Lag om god ensamkomm an-de barn, 3 78 Lag om god ensamkomm an-de barn, 5 79 Lag om god ensamkomm an- de barn, 6 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling till enskild Vik Vik Avslagsbeslut efter prövning enl 15:6 Vik ÖHF Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande Vik Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende Vik Förordnande av god man Vik ÖHF Ansökan om god man Vik Upphörande av godmanskap Vik Entledigande av god man Vik 7

8 80 Lag om god ensamkommande barn, 7 81 Lag om god ensamkommande barn, Kommunallagen Kap 6 36 Ansökan om upphörande av godmanskap Vik Underrättelse till social Vik ärenden som är så brådskande att överförmyndarens avgörande inte kan avvaktas Ordföranden Vice Ordförande 8

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer