INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN"

Transkript

1 INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan ge dem trygghet, tillvarata deras intressen och hävda deras behov. Mot bakgrund av detta är de ensamkommande barnen beroende av att en företrädare förordnas för dem. Som god man är man en viktig person både för den omyndige och för samhället. Uppdraget som god man Som förordnad god man följer att den i förmyndares och vårdnadshavares ställe ska ansvara för den omyndiges personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Det innebär att en god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör den omyndiges angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Godmanskapet syftar till att utgöra ett nav kring vilket den omyndiges alla angelägenheter samordnas. Godmanskapet är en tillfällig lösning i avvaktan på att beslut fattas om uppehållstillstånd Därefter ska socialnämnden utreda frågan om den omyndige ska förses med en särskilt förordnad vårdnadshavare. Om den omyndige får uppehållstillstånd är det viktigt att detta meddelas överförmyndaren. Överförmyndarens roll I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. Om barnet är asylsökande är överförmyndaren i den kommun där barnet vistas som har tillsyn i ärendet. Har barnet fått uppehållstillstånd är det överförmyndaren i den kommun där barnet blir folkbokfört som har tillsyn.

2 Överförmyndarens tillsyn Överförmyndaren ska enligt lag utöva tillsyn över gode mannens verksamhet. En god man har att omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den omyndige. Vidare gäller att den omyndiges medel i skälig omfattning ska användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för dess bestånd och så att de ger skälig avkastning. Gode män är också enligt lag skyldiga att föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina åtgärder i övrig. Vem kan bli god man? Enligt 11 kap 12 föräldrabalken ska till god man utses en rättsrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Den gode mannen bör dessutom: kunna tala och skriva svenska för att obehindrat kunna göra sig förstådd ha goda kunskaper om det svenska samhället, t.ex om skola och sjukvård ha erfarenhet av barn och ungdomar i den utsatta situation de befinner sig i ha kunskap om gången i utlänningsärenden Den gode mannen har samma rättsliga behörighet som en förälder men har inte den faktiska omvårdnaden om den omyndige. Vad innebär uppdraget som god man för ensamkommande barn? Förvaltningen av den omyndiges ekonomiska angelägenheter Vad gäller den omyndiges ekonomiska förhållanden ankommer det på den gode mannen att sörja för att eventuella tillgångar, som den omyndige har med sig eller får här, förvaltas på ett säkert och bra sätt. Den gode mannen ska i detta avseende företräda den omyndige vid öppnandet av bankkonto och hjälpa till vid köp av varor som inte täcks av den omyndiges fickpengar, t.ex. dyrare kläder. En omyndig som har fyllt 16 år får emellertid själv förfoga över vad han eller hon har förvärvat genom eget arbete. För personer som snart blir 18 år kan det bli aktuellt att företräda den omyndige vid tecknande av hyreskontrakt av lägenhet. Vidare ankommer det på den gode mannen att hjälpa till med ansökan i olika former av ekonomiska bidrag som t.ex. studiebidrag. Skulle den omyndige hamna i rättslig tvist företräds det i de flesta fall av den gode mannen. Rör tvisten t.ex. egendom som den omyndige har förvärvat genom eget arbete får han eller hon dock föra talan själv. För det fall den omyndige företräds av den gode mannen i en tvist ankommer det på denne att bl.a. ta ställning till om ett juridiskt biträde ska anlitas.

3 Uppgiften att ansvara för omyndigs personliga förhållanden Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn består ytterst i att tillförsäkra den omyndige en trygg tillvaro under dess första tid här i landet. Häri ligger emellertid inte att den gode mannen, i vart fall inte i denna egenskap, ska sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av den omyndige. I uppdraget som god man ligger således inte att handla mat, tvätta kläder, skjutsa den omyndige till skola etc. (om den gode mannen även är familjehemsförälder kan dock situationen vara en annan). Den gode mannen har heller inte någon försörjningsplikt gentemot den omyndige. Däremot ska han eller hon naturligtvis ha regelbunden kontakt, inte bara med den omyndige utan också med t.ex. det hem som den omyndige vistas i, den som företräder den omyndige i ett pågående utlänningsärende samt den skola som den omyndige går i. Det ankommer på den gode mannen att aktivt se till att dessa och andra kontakter kommer till stånd och upprätthålls. Några viktiga huvudpunkter för uppdraget: Den gode mannen ska hålla sig informerad om hur behandlingen av den omyndiges ansökan om asyl eller uppehållstillstånd fortskrider och för ändamålet stå i kontakt med den som utses till offentligt biträde för den omyndige. Den gode mannen ska stå i kontakt med socialnämnden i den kommun där den omyndige är placerad eller ska placeras och vid sådana kontakter lämna uppgifter om den omyndige och dennes behov. Den gode mannen ska utöva ett avgörande inflytande över frågan om den omyndiges boende. Den gode mannen ska hålla regelbunden kontakt med den omyndige och med den som har omedelbar insyn över dennes boende och skolgång. Den gode mannen ska planera den omyndiges utbildning och skolgång och medverka i utvecklingssamtal. Vid uppdragets fullgörande bör gode mannen ta hänsyn till den omyndiges synpunkter och önskemål, i den utsträckning som den omyndiges ålder och utveckling tillåter.

4 Åtgärder som kräver överförmyndarens samtycke För vissa av den gode mannens förvaltningsåtgärder krävs överförmyndarens samtycke. Det gäller främst köp och försäljning av fast egendom/bostadsrätt, vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning av pengar. Även för upptagande av vissa lån, för den omyndiges räkning, krävs överförmyndarnämndens samtycke. Får den omyndige arv ska arvskifte upprättas och ges in till överförmyndarnämnde för granskning och godkännande. Om nu nämnda situationer uppkommer bör gode mannen kontakta överförmyndaren för ytterligare upplysningar. Spärrade bankkonton Har det omyndige kontanter som inte omedelbart behöver användas ska de göras räntebärande genom att sättas in på bank. Enligt lag ska den omyndiges bankkonton vara spärrade för uttag av den gode mannen (s.k. överförmyndarspärr). Undantag från spärrat konto kan och bör göras om medel, av mindre omfattning för löpande levnadskostnader, behöver hållas tillgängliga på ett transaktionskonto. Övriga konton ska spärras, vilket banken ska göras så snart den fått vetskap om att god man förordnats. Bevis om spärrat konto ska därefter omgående sändas till överförmyndaren. Användning av spärrade medel får sedan begäras skriftligen hos överförmyndaren. Normalt ger överförmyndaren sitt samtycke, om skälen för uttaget anses godtagbara. Årsredovisningar och arvode/ersättning för uppdraget Före den 1 mars varje år skall gode mannen till överförmyndaren inge en så kallad årsräkning. Det är en redogörelse över förvaltningen under föregående år. Överförmyndaren kan fatta beslut om förenklad redovisning eller beslut om befrielse från skyldighet att lämna sådan redovisning. Ersättning till god man för ensamkommande barn En god man enligt lagen om ensamkommande barn har enligt 12 nämnda lag rätt till ersättning enligt 12 kap. 16 föräldrabalken. Lagstiftaren säger att ett uppdrag som god man till stor del är ett ideellt uppdrag. Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört för sin huvudman. Under asylprövningen ska god man för ensamkommande barn lämna in arvodesräkning samt specifikation av resor och ärenden till överförmyndaren varje månad. Senast den 4:edagen i månaden efter månad som redovisningen avser ska handlingarna ingivits överförmyndaren. Ersättningen fastställs utifrån ingivna handlingar och utbetalas månadsvis. Efter att barnet beviljats uppehållstillstånd ska god man för ensamkommande barn lämna in arvodesräkning samt specifikation av resor och ärenden till överförmyndaren var fjärde månad. Senast den 4:e dagen i månaden efter period som redovisningen avser ska handlingarna ingivits till överförmyndaren.

5 Om barnet fått uppehållstillstånd ska en arvodesräkning lämnas fram till den dagen barnet blir utskrivet till kommunen, dvs 30 dagar efter barnet fick uppehållstillstånd. En ny arvodesräkning ska sedan lämnas från den dagen barnet blev utskrivet till kommunen fram till månadens slut. Om den omyndige får uppehållstillstånd En god man ska hålla sig ajour med hur den omyndiges ansökan hos Migrationsverket fortskrider. Om den omyndige får uppehållstillstånd är det viktigt att gode mannen så snart som möjligt meddelar överförmyndaren detta. I samband därmed önskar överförmyndaren också uppgift om det personnummer som tilldelas den omyndige. En god man, enligt lagen om ensamkommande barn, är endast avsedd som en tillfällig lösning. När den omyndige fått uppehållstillstånd är socialnämnden skyldig att utreda frågan om en särskild förordnad vårdnadshavare ska tillsättas. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses ska godmanskapet upphöra. Det är överförmyndaren som fattar beslut om godmanskapets upphörande. Om den omyndige fyller 18 år När den omyndige fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut. Upplysningar Tag gärna kontakt med överförmyndaren, om Du behöver ytterligare information. Besöksadress Rådhuset, hus E Postadress E-post Överförmyndaren ÖSTERSUND Telefon direktnummer, e-post, fördelning av ärenden på handläggare utifrån huvudmans födelsedatum i månaden: Överförmyndare Jim Nilsson Biträdande överförmyndare Magnus Rönnerfjäll

6 Överförmyndarna nås via telefon till respektive handläggare. Handläggare Carl-Arne Åhlin, dag , Handläggare Ann-Margret Brander, dag , Handläggare/ Kanslichef Pererik Linde, dag , Kommunjurist Staffan Hillström , Expedition och telefon, öppettider Helgfri måndag fredag kl , Dag före helgdag kl Överförmyndaren träffas efter överenskommelse helgfri onsdag och fredag kl

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för god man, förvaltare och förmyndare God man, förvaltare och förmyndare 1 Fastställt av: Överförmyndarnämnden Datum: 14 juni 2011 För

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9

Inkomster och utgifter: B- och C-blankett 7 Kontoutdrag, månadsvis 8 Kassabok och verifikationer, januari december 9 Checklista: Dina första uppgifter i uppdraget 1 Registerutdrag: Din legitimation som ställföreträdare 2 Förteckning och årsräkningar: Över huvudmannens tillgångar och skulder 3 Tillgångar, skulder, banktillgodohavanden,

Läs mer