Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för överförmyndarnämnden"

Transkript

1 Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige eller kommunstyrelsen liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. andra ärenden om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ALLMÄNT Delegat är handläggare i överförmyndarfrågor samt stabschef på kommunkontoret. I brådskande ärenden är nämndens ordförande, och vid dennes förfall vice ordförande. De ärenden där anmälan till nämnden ska ske markeras med ordet i denna delegationsförteckning. Delegationsbeslut ska anmälas på nästkommande nämndsammanträde.. Lagrum Innehåll till nämnd Anmärkning Föräldrabalken 9 kap Om underårigs omyndighet 1 9:3,4 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete eller efter villkor i gåva, testamente eller förmånstagarförordnande Samtycke enligt 4 krävs bara om den underårige har fyllt 16 år.

2 2 9:8 Samtycke till förmyndaren att omhänderta pengar som satts in på bank, kreditmarknadsföretag, inlåningsverksamhet eller utländska företag som bedriver bankrörelse, finansieringsrörelse eller inlåningsrörelse Samtycket krävs när den underårige har fyllt 16 år 10 kap Om förmyndare 3 10:14 Förslag till tingsrätten på lämplig person som förmyndare 4 10:18 Ansökan om förordnande och entledigande av förmyndare 5 11 kap Om god man och förvaltare 6 11:1 Förordna god man i förmyndares ställe 7 11:2 Förordnande av god man enligt FB 11:2 8 11:3 Förordnande av god man enligt FB 11:3 9 11:4 Förordnande vid byte av god man enligt FB 11: :7 Förordnande vid byte av förvaltare enligt FB 11: :7 Bestämma omfattningen av förvaltarskap 12 11:15 Ansökan om förordnande av godmanskap enl. 11:4 eller förvaltarskap enl. 11: :16, st 1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år 14 11:16, st 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av godmanskap enl. 11:4 eller förvaltarskap enl. 11: :18, st 2 Interimistiskt förordna god man eller förvaltare Beslut att inte ansöka om ställföreträdarskap fattas av nämnden

3 16 11:19 Beslut att godmanskap enl. 11:1-3 ska upphöra 17 11:21, st 1 Beslut att entlediga ställföreträdare på dennes egen begäran 18 11:21, st 1 Ansöka om upphörande av godmanskap enl 11:4 el förvaltarskap enl 11: :23 Ansöka om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap samt avge yttrande till rätten och fatta interimistiskt beslut i samma fråga :24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare 12 kap Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 21 12:10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal :12, st 1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 23 12:12, st 2 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare 24 12:13 Beslut om ställande av säkerhet 25 12:16, st 1,2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare 26 12:16, st 3-5 Bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för utgift ska utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel

4 27 12:17, st 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare 13 kap Föräldrars förmyndarförvaltning 28 13:6 Beslut om samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt vid samtycke till placering av belopp över kr 29 13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel 30 13:9 Beslut om upphörande av eller lättnader i överförmyndarkontroll vid samtycke till uttag av belopp över kr Beslut rörande belopp över kr fattas av två delegater. av nämnd. Beslut rörande belopp över kr fattas av två delegater. av nämnden :10 Beslut om samtycke till förvärv, försäljning, byte eller avtal om nyttjanderätt avseende bostad eller fast egendom 32 13:11 Samtycke till understöd 33 13:12 Samtycke till att den omyndige tar upp lån eller ingår annan skuldförbindelse eller att förmyndaren ställer den omyndiges egendom som säkerhet eller ingår borgen m.m :13 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna att driva rörelse för den omyndiges räkning :16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form Beslut om samtycke fattas av två delegater. Samtycken till försäljningar vars pris undertiger utbudspris med mer än 5% avgörs alltid av nämnden av nämnden.

5 36 13:17 Beslut om anstånd för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning 37 13:18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning :19, st 1 Bestämmande om att FB 13:3-7 ska tillämpas även i annat fall än som följer av 13:2 Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämmande av att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Bestämmande att premieobligationer ska skrivas in i statsskuldboken. Bestämmande att den som ska betala pengar till en omyndig ska sätta in dessa på bank 39 13:19, st 2 Godkännande av avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 40 13:21 Bestämma tid och plats för granskning av förmyndares förvaltning 14 kap Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom 41 14:6 Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt. vid samtycke till placering av belopp över kr Beslut rörande belopp över kr fattas av två delegater.

6 av nämnd :8 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto :10 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 : :11 Beslut om samtycke till förvärv, försäljning, byte eller avtal om nyttjanderätt avseende bostad eller fast egendom 45 14:12 Samtycke till att den enskilde lämnar understöd 46 14:13 Samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse :14 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning :16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning ska redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning vid samtycke till uttag av belopp över kr Beslut rörandesbelopp över kr fattas av två delegater. av nämnd. Beslut om samtycke fattas av två delegater. Samtycken till försäljningar vars pris undertiger utbudspris med mer än 5% avgörs alltid av nämnden av nämnd.

7 49 14:19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 50 14:20 Beslut om anstånd för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning 51 14:21, st 1 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett mot- svarande utländskt institut. Meddela den som ska betala pengar till den enskilde att pengarna ska sättas in på bank :21, st 2 Godkänna avtal som ställföreträdare träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 53 14:23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 15 kap Vård av rätt i dödsbo, med mera 54 15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo 55 15:4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning enl. FB kap Rättshandlingar som inte beslutas av nämnden.

8 56 15:5, st 1 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller arvskifte 57 15:5, st 2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo 58 15:6, st 2 Samtycke till arvsavstående enl. ÄB 3: :7, st 1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 60 15:8 st 2 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift avseende oskiftat dödsbo 16 kap Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 61 16:3, st 1 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 62 16:3, st 2 Beslut att utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar. Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren ska hålla handlingar tillgängliga :4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning 64 16:5, st 1 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning 65 16:5, st 2 Beslut om granskningsanmärkning. Prövning om beslut enligt någon av bestämmelserna i 13 eller 14 kap behöver meddelas eller ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtas.

9 66 16:9, st 1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo o närmaste släktingar i fråga om förvaltningsåtgärd av större vikt :9, st 2 Återkallande av samtycke om beslut som fattats enligt delegation 68 16:10 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter 69 Övrigt Samtycke, tillstånd eller förordnande i andra fall än de i delegeringsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet inte kan råda om att huvudmannen inte missgynnas eller skadas på grund av beslutet Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 70 2 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav TF = Tryckfrihetsförordningen (1949:105) OSL = Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) FL = Förvaltningslagen (1986:223) KL = Kommunallagen (1991:900) Tryckfrihetsförordningen. Offentlighets- och sekretesslagen 71 OSL 6:3 TF 2:14 FB 16:7 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling 72 OSL 10:14 st 1 12:2 st 2 10:4 st 1 Beslut om förbehåll vid utlämnande sekretessbelagd allmän handling Förvaltningslagen Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande

10 74 26 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende 75 a. Utan lagrums hänvisning 76 b. Utan lagrums hänvisning 77 c. Utan lagrums hänvisning Beslut om att avvisa ansökan Avskriva ärende eller anmälan om behov av god man då kompletteringar inte lämnats efter föreskriven tid eller när medgivande att få god man har återkallats av den enskilde Avskriva återkallade ärenden eller ärenden som annars blivit inaktuella Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn 78 2 Förordna om god man 79 3 Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande av god man 80 5 Beslut om upphörande av godmanskap 81 6 Beslut om entledigande av god man på egen begäran 82 7 Bereda barn tillfälle att yttra sig i anledning av upphörande av godmanskap respektive entledigande av god man 83 9 Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle att yttra sig före förordnande respektive entledigande Underrättelse till socialnämnd 6 kap Kommunallagen Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas Ordförande. Vid dennes förfall, vice ordförande

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken

Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken ANSÖKAN Ansökan Om förordnande av god man enligt 11 kap 2 föräldrabalken Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer Förmyndare/god man /förvaltare Namn

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer