Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Överförmyndarnämnden"

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 7 Juni 2016, kl Plats: Rådslaget, Alingsås rådhus Information och överläggningar A/ EY revisorerna besöker överförmyndarnämnden. Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Delegeringsförteckning för överförmyndarnämnden Birgit Thorman (S) Ordförande Angelica Nåfors Sekreterare Tel: E-post:

2 Ärende 1 Delegeringsförteckning för överförmyndarnämnden

3 Datum: Överförmyndarnämnden Handläggare: Eva Karlsson Direktnr: Beteckning: ÖN Delegeringsförteckning för överförmyndarnämnden Ärendebeskrivning Kontoret har gjort en översyn av överförmyndarnämndens delegeringsförteckning, antagen av överförmyndarnämnden den 16 januari 2014, 1 och reviderad den 4 december 2014, 21. Delegation av beslut om att inte lämna ut allmän handling samt beslut om förbehåll för utlämnande föreslås ändras. Ändringen innebär att delegation ges till kanslichef med kanslistrateg som ersättare. I nuvarande förteckning har handläggare denna delegation. En redaktionell ändring har gjorts av hänvisningar till Sekretesslagen som numera är ersatt av Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Förslag till beslut i Överförmyndarnämnden Delegeringsförteckning antas att gälla från och med 1 juli Överförmyndaren Eva Karlsson Kanslichef Godkänd av: Eva Karlsson Titel: Datum:

4 Delegationsförteckning för överförmyndarnämnden förslag till ändringar i rött Antagen av överförmyndarnämnden , 1. Tillägg , avsnitt 4 punkt 4.3 och 4.4. Allmänna bestämmelser Med de förbehåll som anges i 6 kap 34 kommunallagen (1991:900) delegerar överförmyndarnämnden inom ramen för nämndens förvaltningsområde beslutanderätten i nedan angivna ärenden. Av överförmyndarnämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Beslut av större vikt är bl.a. negativa beslut mot enskild eller beslut mot den enskildes vilja. Finner delegaten att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas eller anser delegaten att frågan är tveksam, skall ärendet hänskjutas till överförmyndarnämnden, enligt föräldrabalken 19 kap 14. Beslut som inte får delegeras är yttrande till kommunfullmäktige, beslut enligt 11 kap 20 att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget, beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller föreläggande om vite, enligt föräldrabalken 19 kap 14. Beslut som fattats på delegation från en överförmyndarnämnd behöver inte anmälas för nämnden, enligt föräldrabalken 19 kap 14. Bestämmelser om ersättare Vid förfall för överförmyndarnämndens ordförande får beslut fattas av överförmyndarnämndens vice ordförande. Vid förfall för handläggare får beslut fattas av kanslichefen.

5 A FÖRORDNANDEN, ANSÖKNINGAR OCH ENTLEDIGANDEN Nr Lagrum Ärende/Ärendegrupp Delegat Anmärkning 1. FB MYNDLINGAR kap 3 Samtycke till förmyndare att omhänderta Handl omyndigs intjänade medel. 2 st Inhämta yttrande från myndlingen kap 4 Samtycke till förmyndare att omhänderta Handl omyndigs tillgångar. 2 st Inhämta yttrande från myndlingen kap 8 Beslut om omändertagande av egendom. Handl kap 14 Förslag till tingsrätten på person, lämplig som Handl förmyndare kap 15 Inhämta yttrande från förmyndare. Handl kap 18 Ansökan om förordnande eller entledigande av Handl förmyndare och medförmyndare kap 1 Beslut om förordnande av god man, när Handl förmyndare är förhindrad. Beslut om förordnande av god man i talan om faderskap kap 16 Inhämta yttrande i ärende om förordnande Handl av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år kap Gemensamma bestämmelser. Se Handl 1

6 2. Lag (2005:429) GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN Förordnande av god man. Handl Inhämta yttrande från barnet vid förordnande. Handl Upphörande av godmanskap. Handl 1st 1p Föräldrarna anländer. 2p Barnet lämnar landet. 3p Särskilt förordnad vårdnadshavare utses. 4p Uppenbart av annan anledning. 2st Barnet fyller 18 år Entledigande av god man. 1st Gode mannens egen begäran. 2st Pga missbruk eller försummelse av uppdraget, eller gode mannen kommer på ekonomiskt obestånd. 3st Omedelbart entledigande vid fara. Handl ÖFN ÖFN Inhämta yttrande från barnet vid upphörande Handl eller entledigande Inhämta yttrande från god man vid upphörande Handl eller entledigande Underrättelse till socialnämnden, efter att omyndig Handl fått uppehållstillstånd Beslut rörande tillsyn av god man. Handl 2

7 3. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR VUXNA HUVUDMÄN kap 15 Ansökan om god man 11.4 eller förvaltare efter Handl ÖFN beslutar i de fall sällföreträdaren anmälan eller ex officio. också är personlig assistent kap 16 Avge och inhämta yttrande i ärende om god man Handl 11.4 eller förvaltare. 2st Avge yttrande till rätten. 3st Inhämta yttrande efter rättens beslut kap 18 Interimistiskt beslut om god man 11.4 eller Handl förvaltare, i brådskande fall. 1st Ansöka om interimistiskt beslut i rätten. 2st Interimistiskt beslut om god man 11.4 eller förvaltare. 3st Inhämta yttrande från huvudman. 4st Beslut om ändring av tidigare beslut kap 19 Upphörande av godmanskap och förvaltarskap Handl samt byte av ställföreträdare. 1st Ansökan om upphörande i rätten, 11.4 och st Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran och förordnande av ny god man kap 20 Entledigande av god man eller förvaltare. 1st Pga missbruk eller försummelse av uppdraget, el. gode mannen kommer på ekonomiskt obestånd. 2st Omedelbart entledigande vid fara. ÖFN 3

8 kap 21 Ansökan i rätten om entledigande av god man eller Handl förvaltare kap 23 Jämkning av godmanskap 11.4 eller förvaltarskap Handl 1st Ansökan om jämkning i rätten. 2st Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning. 4st Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11 kap kap 24 Inhämta yttrande från föreslagen ställföreträdare i Handl ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare FF 5 Omprövning av godmanskap 11.4 och förvaltarskap Handl och ansöka om upphörande eller anordnande. 2 st Årlig omprövning av förvaltarskap. 4

9 4. GODMANSKAP VID JÄV OCH BORTAVARO M.M kap 2 Beslut om förordnande av god man för omyndiga Handl eller vuxna när jäv föreligger mellan huvudman och ställföreträdare kap 3 Beslut om förordnande av god man i enskilds Handl bortavaro i samband med bodelning och skifte kap 4 2 st Beslut om medgodman enligt 11 kap 13. Handl kap 7 4 st Beslut om medförvaltare enligt 11 kap 13. Handl kap Gemensamma bestämmelser. Se Handl 5

10 B FÖRVALTNINGSÅTGÄRDER OCH TILLSYN Nr Lagrum Ärende/Ärendegrupp Delegat Anmärkning 5. FÖRÄLDRARS FÖRVALTNING Kap 6 Samtycke till placering i aktier eller på annat sätt Handl än det som anges i 13 kap kap 8 Samtycke till ställföreträdare att ta ut pengar från Handl myndlingens spärrade bankmedel kap 9 Upphävande av eller lättnader i kontrollen. Handl 1st Beslut om upphävande av kontroll när myndlings tillgångar understiger 4 basbelopp. 2st Beslut enligt första stycket gäller inte om villkor om kontroll föreligger. 3st Beslut om helt eller delvis undantag från reglerna i 13 kap kap 10 Fast egendom m.m. Handl 1 st 1p Köp av fast egendom eller bostadsrätt. 2p Ingå avtal om nyttjanderätt, annat än hyresrätt. 2st Samtycke p1-2 skall ges om det inte är olämpligt. 3p Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt. 4p Inteckna eller hyra ut fast egendom. 3st Samtycke p3-4 kan ges med hänsyn till egendomen, myndlingens ålder, framtida behov m.m kap 11 Samtycke till föräldrar att använda omyndigs Handl inkomster till understöd åt anhörig/närstående. 6

11 kap 12 Upptagande av lån m.m. Handl 1st 1p Upptagande av lån. 2p Ingå borgensförbindelse. 3p Ställa egendom som säkerhet. 2-3 st Samtycke får lämnas om det behövs för att trygga övrig egendom, utbildning eller uppehälle kap 13 Samtycke till omyndig att driva rörelse Handl kap 16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna in Handl årsräkning eller sluträkning eller beslut om att sådan räkning får lämnas i förenklad form kap 17 Beslut av ny tid för avlämnande av förteckning, Handl årsräkning eller sluträkning kap 18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller Handl på annat sätt redogöra för sin förvaltning kap 19 Åtgärder för att trygga förvaltningen. Handl 1p Beslut om särskilda förvaltningsregler. 2p Beslut om begränsning av uttag på bank. 3p Beslut om värdehandlingars förvaring. 4p Genom meddelande begränsa föräldrars rätt att förfoga över vissa rättigheter. 5p Genom meddelande till besluta att pengar ska ska sättas in på särskilt konto kap 21 Beslut om tid och plats för granskning. Handl 7

12 6. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR VUXNA OCH MYNDLINGAR kap 6 Samtycke till placering i aktier eller på annat sätt Handl än det som anges i 14 kap kap 8 Samtycke till god man eller förvaltare att ta ut Handl pengar från huvudmannens spärrade konto kap 10 Beslut om undantag rörande 4-8. Handl kap 11 Fast egendom m.m. Handl 1p Köp av fast egendom eller bostadsrätt. 2p Ingå avtal om nyttjanderätt, annat än hyresrätt. 2st Samtycke p1-2 skall ges om det inte är olämpligt. 3p Sälja fast egendom eller bostadsrätt. 4p Inteckna eller hyra ut fast egendom. 3st Samtycke p3-4 får lämnas endast om det är lämpligt med hänsyn till egendomens natur, den enskildes behov och samlade tillgångar kap 12 Samtycke till ställföreträdare att använda den Handl enskildes inkomster till understöd åt anhörig/närstående. 8

13 kap 13 Upptagande av lån m.m. Handl 1st 1p Upptagande av lån. 2p Ingå borgensförbindelse. 3p Ställa egendom som säkerhet. 2-3 st Samtycke får lämnas om det behövs för att trygga övrig egendom, utbildning eller uppehälle kap 14 Samtycke till god man eller förvaltare att driva Handl rörelse för den enskildes räkning kap 16 Förelägga ställföreträdare att redogöra för Handl tillgångar och skulder kap 19 Beslut om befrielse för ställföreträdare från Handl skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller att sådana räkningar får lämnas i förenklad form kap 20 Beslut om ny tid för avlämnande av årsräkning Handl eller sluträkning kap 21 Särskilda beslut i vissa fall. Handl 1p Beslut om begränsning av uttag på bank. 2p Beslut om värdehandlingars förvaring. 3p Genom meddelande till besluta att pengar ska ska sättas in på särskilt konto. 4p Genom meddelande begränsa ställföreträdares rätt att förfoga över vissa rättigheter kap 23 Beslut om tid och plats för granskning. Handl 9

14 7. STÄLLFÖRETRÄDARE I DÖDSBO kap 3 Beslut om särskild tid för avgivande av redogörelse Handl för hinder mot skifte av dödsbo kap 4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning. Handl kap 5 Samtycke till egendomens fördelning i dödsbo. Handl kap 6 Samtycke till arvsavstående. Handl kap 7 Samtycke till sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Handl Hävande av beslut fattas av ÖFN kap 8 Beslut om ny tid för avgivande av redogörelse för Handl dödsboets förvaltning enl Lag (1935:46) Tillsyn över god mans uppdrag och beslut i Handl Norden anledning därav. 10

15 8. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER kap 9 Beslut att begära upplysningar från ställföreträdare. Handl kap 10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal. Handl kap 12 Flera förmyndare, gode män eller förvaltare Handl 1st Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare när samtliga parter är överens. 2st Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare kap 13 Beslut om ställande av säkerhet. Handl kap 16 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till Handl ställföreträdare. 2st Beslut om av i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel kap 17 Beslut om arvode och ersättning för utgifter Handl till legala förmyndare. 11

16 9. GENERELLT OM TILLSYN kap 3 Granska förmyndares, gode mäns och Handl förvaltares verksamhet. 2st Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar. Bestämma tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingarna tillgängliga kap 4 Göra anteckning på granskad handling. Handl kap 5 Anmärkning mot förvaltningen. Handl 1st Inhämta yttrande från ställföreträdaren. 2st Beslut om anmärkning. " Beslut om förvaltningsåtgärd efter anmärkning. " Beslut om entledigande efter anmärkning kap 7 Bereda myndlingar och huvudmän tillfälle att Handl ta del av handlingar som rör ställföreträdarskapet kap 8 Överlämnande av handlingar vid granskningens Handl slut kap 9 Inhämtande av yttrande m.m. Handl 1st Inhämtande av yttrande i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt. 2st Återkallande av samtycke till beslut som fattats enligt delegation. 12

17 kap 10 Inhämtande av uppgifter från socialnämnd, Handl vård- och äldreomsorgsnämnd och andra myndigheter kap 10 a Inhämtande av uppgifter från bank. Handl kap 12 Anhängigöra nytt ärende, föra förteckning och Handl lägga upp akter samt expediera handlingar kap 13 Beslut om vite och föreläggande att en ÖFN ställföreträdare skall fullgöra sina skyldigheter enligt lag. 1st Skriftlig erinran till ställföreträdaren innan beslut Handl samt framställan till domstol att utdöma vite kap 7 Beslut om att anlita ombud i mål eller ärende där Handl nämnden för talan FF 6 Överflyttning av ställföreträdarskap till annan Handl kommun FF 7 Yttrande på begäran av rätten. Handl 13

18 C. ÖVRIGT - JURIDISKA ÄRENDEN, PUL M.M. Nr Lagrum Ärende/Ärendegrupp Delegat Anmärkning 10. FÖRVALTNINGSRÄTT OCH SEKRETESS KomL 6 kap Beslut i ärenden som är så brådskande att Ordf. 36 nämndens beslut inte kan avvaktas OSL 6 kap Avslag på beslut om utlämnande av allmän Kanslichef 3 handling (TF 2:14). Kanslistrateg OSL 10 kap Beslut om förbehåll vid utlämnande av Kanslichef 14 1 st sekretessbelagd handling. Kanslistrateg FL 8 Beslut att anlita tolk. Handl FL 9 Beslut att avvisa oskickligt ombud. Handl FL 12 Beslut om jäv. Handl FL 14 Beslut om muntlig handläggning. Handl FL 24 Beslut att avvisa för sent inkommit Handl överklagande FL 25 Överlämnande av överklagande till behörig Handl myndighet FL 26 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande Handl förbiseende i nämndebeslut eller delegationsbeslut FL 27 Omprövning av beslut. Handl Endast delegerade beslut. 14

19 PUL 26 Utlämnande av registerutdrag/information. Handl Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt PUL PUL 28 Utplånande av uppgifter. Adm Ch Innan beslut fattas måste avstämning ske gentemot ArkivL och OSL. Prövning skall ske om i första hand beslut om gallring kan ske. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt PUL PUL 28 Rättelse. Adm Ch Ändring av grundläggande information om registrerad. Överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt PUL Tecknande av avtal med personuppgifts- Adm Ch biträde FF 8 Underrätta länsstyrelsen om mottagningstid den Handl 1 januari årligen FF 9-10 Föra register över verksamheten. Handl FF 11 Utlämna registerutdrag. Handl FF Databehandling och bevarande av handlingar Handl Förordning Begära utdrag ur belastningsregistret. Handl (1999:1134) 15

20 10.18 ExpL 3:2a Förordna god man som företrädare vid expropriation. Handl 10:19 FBL 4:12 Förordna god man som företrädare vid förrättning, Handl enligt FB och fastighetsbildningslagen ÖFN Överprövning av beslut om att inte lämna Ordf. ut allmän handling ÖFN Förtroendemännens kurser och konferenser Ordf. och dylikt ÖFN Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis. Handl 16

21 17

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Antagen av: Datum: Paragraf: DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING 1 (12) Överförmyndarnämnden Dokumentet är Antaget av överförmyndarnämnden: 2015-03-24 Reviderat: Delegationsordning för överförmyndarnämnden Syftet med att en nämnd kan delegera sin

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2013 104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress 371 83 KARLSKRONA

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel

Överförmyndarnämndens. delegeringsordning. Kontaktcenter Postadress Helsingborg Växel SID 1(12) ens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(12) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden

Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sammanträdesdatum 2015-09-21 Sidan 5 av 13 152 Ändring av delegationsordningen för Överförmyndarnämnden Sigtuna,

Läs mer

Överförmyndarnämndens sammanträde

Överförmyndarnämndens sammanträde -3, ÖFM 2016-04-20 08:30 Kallelse till s sammanträde 2016-04-20 kl 08:30 i Överförmyndarens kansli, Rådhuset Hus E -2, ÖFM 2016-04-20 08:30 LEDAMÖTER Närv Jim Nilsson, S, ordförande OMRÖSTNINGAR JA NEJ

Läs mer

1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument

1(16) Överförmyndarnämndens delegationsordning. Styrdokument 1(16) Styrdokument 2(16) Styrdokument Dokumenttyp Delegationsordning Beslutad av Överförmyndarnämnden 2015-09-29, 21 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Överförmyndarnämnden 2016-10-24, 38 3(16)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämndens gällande delegationsordning är från 995-06-06, 3, med kompletteringar 996-03-0,. Då nya ansvarsområden tillkommit för överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Åtvidaberg 2011-08-23 Sida 1(11) Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Åtvidabergs kommun Fastställd av överförmyndarnämnden den 4 oktober 2010. Enligt 19 kap 14 i föräldrabalken () får nedanstående

Läs mer

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen)

Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd. kommunallagen) 38 :1 Mölndals stad ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Allmänt om delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33 kommunallagen) Vad innebär delegering? 1 kommunallagen regleras vilka politiska

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun

Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun Delegeringsordning överförmyndarnämnden, Ljusnarsbergs kommun Inledning - definitioner och övergripande direktiv för samtliga nämnder Förhållandet kommunfullmäktige nämnd Kommunfullmäktige fastställer

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i t. Registrering. Register enligt 9 förmynderskapsförordningen. Diarium. Akt

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg

Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Valdemarsviks kommun Delegationsordning Sektor Stöd och omsorg Vård och omsorg Att gälla from 2011-08-18 Reviderad 2015-05-28 KOMMENTARER Delegeringsordningen innehåller fem kolumner: Kol 1 Kol 2 Kol 3

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) REMISSVAR Sida 1 av 5 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) Sammanfattning är i det stora hela positivt inställd till de förslag till förändringar

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen

Delegering av ärenden inom omsorgsförvaltningen 2017-06-02 1 (5) Gäller fr.o.m. 2017-07-01 Ersätter 2015-10-01 Utarbetad av Omsorgschef, Carina Leijon Utvecklingsstrateg, Susanne Vergou Fastställd i Omsorgsnämnden 2017-06-13 xx Delegering av ärenden

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare

Riktlinje arvodering. förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare STYRDOKUMENT Sida 1(6) Riktlinje arvodering förordnad förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare Område Styrning och ledning Fastställd Överförmyndarnämnden 2014-10-22, 59 Program Plan Riktlinje

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun

Delegationsordning. Socialtjänsten, Piteå kommun Delegationsordning Socialtjänsten, Piteå kommun Reviderad 2012-05-25 Socialtjänstlagen m m Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1 1.1 Socialtjänstlagen Boende Beslut om särskilt boende - jämkning av avgifter

Läs mer