a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag"

Transkript

1 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, Reviderad: ÖFN 42, , 52, , ÖFN 1 9, , ÖFN , ÖFN Kommunfullmäktige har i reglemente för överförmyndarnämnden beslutat att nämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. en skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar. Ärenden enligt 6 kap 34 kommunallagen får inte beslutas med stöd av delegation. Dessa ärenden är av principiell natur, sådana frågor överlämnas till nämnden för beslut. ion innebär att nämnden överlåtit beslutsrätten i vissa ärenden. en fattar alltså beslut på nämndens vägnar och besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Rätten gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas eller ändras av nämnden. en kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden - om den så finner påkallat - får underställa kommunstyrelsen ärenden för prövning. en ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade kompetensinskränkningar. Beslut i ett ärende enligt, vilket har fattats på grund av ett uppdrag som en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs, behöver inte anmälas för nämnden. Lag (1995:1362). Följande beslut får inte delegeras - en framställan eller ett yttrande till kommunfullmäktige - avgivande av underlag till budget och bokslut - att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag b) som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget c) som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget - beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo - beslut att förelägga vite - alla beslut som den - enligt ovan redovisad personkrets - på nämndens vägnar har att avgöra vissa grupper av ärenden, att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas eller anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden.

2 Assistent ersätter handläggare vid dennes frånvaro. ionsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår. Förmynderskapsförordningen 1) 5 Ansökan om anordnande eller upphörande av godmanskap enligt 11 kap 4 FB eller förvaltarskap. Granskning och omprövning av förvaltarskap. 2) 6 Överflyttning av förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap.. / 3) 7 Yttrande på begäran av rätten. 4) Övergångsreglerna p.2 Anmälan till Tingsrätten i frågor om vite. 5) 9 kap 3 st.2 Samtycke till förmyndarens omhändertagande av den omyndiges arbetsinkomster m.m. 6) 9 kap 4 Samtycke till förmyndarens omhändertagande av egendom. 7) 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare. 8) 10 kap 18 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare. 9) 11 kap 2 Förordnande av god man vid bouppteckning, arvskifte, part i rättegång motstridiga intressen. 10) 11 kap 3 Förordnande av godman för bortavarande, okänd. 11) 11 kap 4 st 2 Förordnande av god man 12) 11 kap 7 st. 3 Bestämma omfattningen av förvaltarskap. 2

3 13) 11 kap 7 st. 4 Förordnande av förvaltare. 14) 11 kap 15 Ansökan hos rätten om anordnande eller upphörande av god manskap enligt 11 kap 4 eller förvaltarskap. Granskning och omprövning av förvaltarskap. 15) 11 kap 16 st.1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år. 16) 11 kap 16 st. 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt 11 kap 4 eller förvaltarskap. 17) 11 kap 19 Byte och entledigande av god man eller förvaltarskap 18) 11 kap 21 st. 1 Ansökan om upphävande eller entledigande av god man eller förvaltarskap. 19) 11 kap 23 st. 1 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap. 20) 11 kap 23 st. 2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap. 21) 11 kap 23 st. 4 Beslut om ev. jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1 3. Ansökan om interimistiskt beslut om jämkning av godmanskap 11 kap 4 eller förvaltarskap. 22) 11 kap 24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare. / / 23) 12 kap 9 Begäran om upplysningar. / 24) 12 kap 10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal i den mån samtycke till den aktuella frågan är delegerad. 25) 12 kap 12 st. 1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare. 26) 12 kap 12 st. 2 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare. / / / 3

4 27) 12 kap 13 Beslut om ställande av säkerhet. / 28) 12 kap 16 st. 1-2 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare. 29) 12 kap 16 st. 3-5 Bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel. 30) 12 kap 17 st. 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare. 31) 13 kap 6 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt. 32) 13 kap 8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel. (Över 2 b.b. endast nämnd) 33) 13 kap 9 st. 1 Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra. 34) 13 kap 9 st. 3 Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen. 35) 13 kap 10 p Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast egendom och nyttjanderätt till sådan egendom 36) 13 kap 11 st. 2 Samtycke till understöd. 37) 13 kap 12 p. 1-3 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse. 38) 13 kap 13 st. 2 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning driva rörelse. 39) 13 kap 16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 40) 13 kap 17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning. 4

5 41) 13 kap 18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning. 42) 13 kap 19 p.1-5 Bestämmande om att 3-7 i 13 kap. FB skall tillämpas även i annat fall än som följer av 2 i samma kap. Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Bestämmande att premieobligationer skall skrivas in i statsskuldboken. Bestämmande att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank. 43) 13 kap 19 st.2 Godkännande av avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet. 44) 13 kap 21 st. 1 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning. 45) 14 kap 6 st. 1 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på något annat sätt. 46) 14 kap 8 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto. (Över 2 b.b. endast nämnd) 47) 14 kap 10 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap / / 5

6 48) 14 kap 11 st. 1 p. 3-4 Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast egendom och nyttjanderätt till sådan fast egendom där ägovidden understiger kvadratmeter och är bebyggd med friliggande småhus eller rad- eller kedjehus om huset är inrättat till permanent bostad eller bostad för fritidsändamål för högst två familjer 1. Genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet. 2. Ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta egendom, om det inte gäller hyra av en bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa ekonomisk betydelse. 3. Sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller byte av en bostadslägenhet. 4. Låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt 49) 14 kap 12 2 st. Samtycke till understöd. 50) 14 kap 13 st.1 Samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse. 51) 14 kap 14 st.1 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning. 52) 14 kap 16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning. 53) 14 kap 19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 54) 14 kap 20 Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning. 6

7 55) 14 kap 21 st.1 p.1-3 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att pengarna skall sättas in hos bank. 56) 14 kap 21 st.2 Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet. 57) 14 kap 23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning. 58) 15 kap 3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo. 59) 15 kap 4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning. / 60) 15 kap 5 st.1 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte. / 61) 15 kap 5 st.2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo. 62) 15 kap 6 st.2 Samtycke till arvsavstående enligt 3 kap 9 ÄB. (Särkullbarn) 63) 15 kap 7 st.1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. 64) 15 kap 7 st.2 Samtycke till hävande av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. 65) 15 kap 8 st.2 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift. 66) 16 kap 3 st.1 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 7

8 67) 16 kap 3 st.2 Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar. Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga. 68) 16 kap 4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning. 69) 16 kap 5 st.1 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning. 70) 16 kap 5 st.2 Beslut om granskningsanmärkning. Att pröva om beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas. 71) 16 kap 9 st.1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt. 72) 16 kap 9 st.2 Återkallande av samtycke till beslut som fattats enligt delegation. 73) 16 kap 10 st.1 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter. 74) Samtycke tillstånd eller förordnandet i andra fall än de i delegationsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet ej kan råda om att huvudmannen ej missgynnas eller skadas på grund av beslutet. 75) Lag (2005:429) om God man för ensamkommande barn Förordnande och entledigande av god man för ensamkommande barn 8

9 Lag (1994:1433) om Ändring i FB; införandelagen p. 4 Beslut om skärpande föreskrifter enl. 13 kap 19 och 14 kap 21 FB för att trygga förvaltningen. / 76) 19 kap 1 Begäran att dödsbo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 77) 2 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav. 78) 2 kap 14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling, som hör till överförmyndarnas verksamhetsområde. Offentlighets och Sekretesslagen (2009:400) 79) 10 kap 4 och 14 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling. 80) 6 kap 3 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling till enskild. Tryckfrihetsförordningen Kommunjurist Kommunjurist Kommunjurist Förvaltningslagen (1986:223) 81) 24 Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande. 82) 26 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. Förvaltningslagen (1986:223) 9

10 83) 27 Omprövning av beslut som meddelats med stöd av delegation. 84) Postöppning. 10

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare)

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) FALKENBERGS KOMMUN 5.12 FÖRFATTNINGSSAMLING Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) Godkända av kommunfullmäktige 2008-10-30 160 Gäller fr o m 2009-01-01

Läs mer