Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun"

Transkript

1 STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad Tjänsteföreskrift Diarienummer

2 Inledning Överförmyndarnämnden har en långtgående delegation. Delegationen utgår från de olika lagarna som beskriv nedan. Dessa ärenden delegeras inte Beslut om vite enligt föräldrabalken 6 kap 3 Entledigande av ställföreträdare enligt föräldrabalken kap 0 Häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo Avslagsbeslut Tveksamma beslut Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget Framställan eller yttrande till kommunfullmäktige Nämnden delegerar till. Nämndens handläggare. Nämndens handläggare och eller assistent/er 3. Ordförande brådskande ärenden Lagar och styrande program Överförmyndarnämndens verksamhet regleras i flera lagar. Delegationsordningen utgår från dessa och förklaringar finns här. FB FF FL IÄL Förmynderskapsförordningen Förvaltningslagen Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap LEB Lag om ensamkommande barn (005:49) NRF förvaltarskap TF ÄB Lag om nordiska rättsförhållanden rörande Tryckfrihetsförordningen Ärvdabalken OSL Offentlighets- och sekretesslag (SFS 009:400) Tid (giltighet) Denna delegationsordning gäller från och med och tillsvidare.

3 3 Innehåll (ansvar/uppgifter/organisation) 6 kap 8 a underrätta socialnämnden att barn beviljats permanent uppehållstillstånd (Inget beslut-verkställighet) 9 kap 3 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete 9 kap 4 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att myndlingen ska få disponera över egendomen 9 kap 8 Beslut om omhändertagande av egendom 0 kap 8 Beslut att förordna flera förmyndare 0 kap 8 Beslut att förordna medförmyndare 0 kap 4 Yttrande till rätten med förslag på person lämplig som förmyndare 0 kap 8 Ansöka om förordnande och entledigande av förmyndare och medförmyndare kap Beslut att förordna god man i förmyndares ställe kap Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen kap 3 Beslut att förordna god man för bortovarande kap 4 Beslut att förordna god man (vid byte) kap 7 Ansöka om besluträtt om förvaltarskapets närmare omfattning kap 7 Besluta om omfattningen av förvaltarskap kap 7 Besluta att förordna förvaltare (vid byte) kap 5 Ansöka om god man eller förvaltare (även avskrivningsbeslut när ansökan inte sker) kap 6 Infordra yttrande inför förordnande av god man eller förvaltare vid byte kap 6 Yttrande till rätten i ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap kap 6 Yttrande till rätten med förslag på lämplig god man eller förvaltare kap 7a Rätt att inhämta yttrande kap 8 Beslut att interimistiskt förordna god man eller förvaltare kap 9 Beslut att godmanskap enligt FB kap -3 ska upphöra kap 9 Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran kap Ansöka hos rätten om upphörande av godmanskap enligt FB kap 4 eller förvaltarskap enligt FB kap 7 kap 3 Ansöka om jämkning av godmanskap enligt FB kap 4 eller förvaltarskap enligt FB kap 7 (även interimistiskt) kap 3 Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB kap -3 (även interimistiskt beslut) kap 4 Begära in yttrande inför beslut om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare kap 9 Begära in upplysningar av ställföreträdare kap 0 Samtycke i efterhand till ingånget avtal (ratihabering) kap Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera ställföreträdare kap Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare kap 3 Beslut om ställande av säkerhet kap 6 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till ställföreträdare kap 7 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare 3 kap 6 Beslut om samtycke till placering av tillgånger i aktier eller på annat sätt 3 kap 8 Beslut angående uttag från spärrat konto 3 kap 9 Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller lättnader i kontrollen 3 kap 0 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt mm till sådan egendom 3 kap Beslut om samtycke till understöd

4 4 3 kap Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgenförbindelse eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse 3 kap 3 Beslut om samtycke till drivande av rörelse 3 kap 6 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form 3 kap 7 Bestämma ny tid för att lämna redovisning (anstånd) 3 kap 8 Beslut om redogörelse för förvaltning 3 kap9 Beslut om skärpande föreskrifter 3 kap9 3 kap Godkännande av avtal, tillstånd till överlåtelse eller pantsättning samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning 4 kap 6 Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier eller på något annat sätt 4 kap 8 Beslut angående uttag från spärrat konto 4 kap 0 Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller lättnader av kontrollen 4 kap Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom och upplåtande av nyttjande, panträtt m m till sådan egendom 4 kap Beslut om samtycke till understöd 4 kap 3 Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse 4 kap 4 Beslut om samtycke till drivande av rörelse 4 kap 6 Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning ska redogöra för den del av enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 4 kap 9 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form 4 kap 0 Bestämma ny tid för att lämna redovisning (anstånd) 4 kap 4 kap Beslut om skärpande föreskrifter Godkännande av avtal, tillstånd till överlåtelse eller pantsättning samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 4 kap 3 Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning 4 kap 4 Beslut om befrielse för dödsbo 4 kap 5 Beslut om ersättning för dödsbo 5 kap 3 Begära redogörelse för skifteshinder och bestämma särskild tid för sådan redogörelse 5 kap 4 Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning 5 kap 5 Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte 5 kap 5 Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes del i dödsbo 5 kap 6 Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3 kap 9 (till efterlevande make) 5 kap 7 Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo 5 kap 8 Bestämma ny tid för att lämna årsuppgift (anstånd) 6 kap 3 Granska förmyndares, godemäns och förvaltares verksamhet 6 kap 3 Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, godemäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar 6 kap 3 Bestämma tid och plats där ställföreträdaren ska hålla handlingarna tillgängliga 6 kap 4 Göra anteckningar om verkställd granskning på redovisningshandlingar

5 5 Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) 4 kap Ansöka att förmyndarskap inte ska anses anordnat enligt svensk lag 5 kap Ansöka att förordna konsulär tjänsteman som överförmyndare Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge Tillsyn över godemannens uppdrag och beslut i anledning därav 6 kap 5 Begära yttrande vid anmärkning mot förvaltningen 6 kap 5 Pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 3 eller 4 kap behöver meddelas 6 kap 9 Begära yttrande vid förvaltningsåtgärd av större vikt 6 kap 9 Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av större vikt 6 kap 0 Begära uppgift hos myndighet 6 kap 0 a Begära uppgift hos bank 0 kap 3 Överklagande av rättens beslut 0 kap 7 Anlita ombud Förmynderskapsförordningen 6 Överflyttning av ärende 7 Yttrande till rätten Utlämnande av registerutdrag Lagen om god man för ensamkommande barn (005:49) Förordna god man att i vårdnadshavares/förmyndares ställe ansvara för den underåriges personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter 3 Initiera (ex officio) ta upp frågan om förordnande av god man 3 Begära yttrande 5 Beslut om upphörande av godmanskap 6 Beslut att entlediga god man (även interimistiskt) p g a olämplighet 6 Beslut att byta god man 7 Begära yttrande 9 Begära yttrande Lagen om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap (NRF) Ansökan om överflyttning av förvaltarskap till annat nordiskt land Ansöka om att begränsat förvaltarskap ska upphöra Förvaltningslagen 9 Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde Beslut i jävsfråga Beslut om avvisning; ej talerätt 4 Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om avvisning 7 Beslut om omprövning

6 6 Fastighetsbildningslag 4 kap Förordnande av god man för upplöst bolag eller annan upplöst sammanslutning som äger del i fastighet som berörs av fastighetsbildningsförrättning Övrigt Tryckfrihetsförordningen kap 4 Prövning av frågan om utlämnande av allmän handling Offentlighet- och sekretesslagen 6 kap -3 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling 3 kap 4-5 Beslut om förbehåll i utlämnande av sekretessbelagd uppgift Personuppgiftslag (998:04) 9 kap Beslut om att bestämma ändamålen med behandling av personuppgifter 6 kap Beslut om att avslå ansökan om information på grund av att information redan har lämnats under innevarande kalenderår 7 Beslut om att ej lämna information till den registrerade 8 Beslut om att avslå begäran om rättelse, blockering eller utplåning av personuppgifter 8 Beslut om att avslå begäran om underrättelse till tredje man till vilken personuppgifter har lämnats ut 30 Ingå avtal med och utfärda instruktioner för personuppgiftsbiträde 39 Anmälan om behandling av personuppgifter till nämndens personuppgiftsombud 4 Beslut om att ej lämna upplysningar om behandling av personauppgifter på grund av att uppgifterna är sekretessbelagda Lag om vite (985:06) VL 6 Ansökan om utdömande av vite Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis Begära uppgifter ur belastningsregistret enl Förordningen 999:34 om belastningsregister p 5 Överklagande av rättens beslut i andra fall än enligt FB 0 kap 3 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som inte beslutats av överförmyndare Kommunallagen 6 kap 36 Brådskande ärenden Ordförande

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer