Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner"

Transkript

1 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen , 4 ÖFN, reviderad , 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19 kap. 14 har Överförmyndarnämnd i samverkan den 10 december 2013 beslutat om följande delegeringsordning. Syftet med delegeringsordningen är att tillåta en löpande överförmyndarverksamhet med en hög nivå av rättssäkerhet samt rimliga handläggningstider för medborgarna. Överförmyndarnämnden har uppdragit i samma beslut åt ordföranden och vice ordföranden i nämnden att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgöranden inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid närmaste följande nämndsammanträde. ens princip är att delegera handläggning av individärenden till tjänstemännen. en väljer att fatta beslut endast i individärenden som är av en principiell, svårare eller kontroversiell karaktär. Överförmyndarnämndens delegerade beslutanderätt får alltså inte utövas i ärenden av principiell, kontroversiell eller svår karaktär. Där beslutanderätten är delegerad till enhetschefen har denna möjlighet att vidaredelegera till en handläggare eller till juristen. Där beslutanderätten är delegerad till handläggande tjänsteman har även enhetschefen beslutsrätt. Särskilt kvalificerade ärenden såsom fastighetsaffärer och arvskiften ska handläggas av juristen. Det betyder att den ordinarie handläggande tjänstemannen överlämnar ärendet till juristen. uristen kan vara antingen anställd inom överförmyndarnämnden eller inom kommunledningen, eller vara en juristkonsult som överförmyndarnämnden eller kommunen anlitar vid behov. När ärendets beskaffenhets påkallar, får delegaten överlämna avgörandet till överförmyndarnämnden. En delegat har alltid möjlighet att rådfråga juristen eller att anmäla ärendet för behandling i nämnden, om ärendets karaktär påkallar det. Ärenden som inte återfinns i delegeringsordningen ska avgöras av nämnden. Överförmyndarnämnden har en oinskränkt rätt att fatta beslut även i dessa ärenden för vilka det föreligger delegering till tjänstemän. Beslut enligt föräldrabalken 19 kap. 14 och enligt kommunallagen 6 kap. 34 får inte delegeras. Dessa beslut avser: - Beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet

2 2 (8) - Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige - Beslut om att entlediga en god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet - Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo - Beslut om vitesförelägganden - Alla de beslut som delegaten anser vara tveksamma samt alla beslut delegaten föreslår avslag till ens beslut gäller med omedelbar verkan. Beslut som fattats på delegation eller som ren verkställighet behöver inte anmälas till nämnden. Förkortningar: : enhetschef : jurist : handläggande tjänsteman var för sig +: handläggande tjänsteman tillsammans med enhetschefen Lagrum: Föräldrabalken Förmynderskapsförordning Förvaltningslag Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap Lag om god man för ensamkommande barn Lag om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap Tryckfrihetsförordningen Viteslag Ärvdabalken Förordning (1999:1134) om belastningsregister Lagrum Beslutsform Delegat Anm Föräldrabalken Kap 6 FB 6 kap 8 a Kap 9 FB 9 kap 3 Om vårdnad, boende och umgänge Underrätta socialnämnd att barn beviljats permanent uppehållstillstånd. Om underårigs omyndighet Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete.

3 3 (8) FB 9 kap 4 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att myndlingen själv skall få disponera över egendomen. FB 9 kap 8 Beslut om omhändertagande av egendom. Kap 10 FB 10 kap 14 FB 10 kap 18 Kap 11 Om förmyndare Yttrande till rätten med förslag på person lämplig som förmyndare. Ansöka om förordnande och entledigande av förmyndare eller medförmyndare. Om god man och förvaltare FB 11 kap 1 Beslut att förordna god man i förmyndares ställe FB 11 kap 2 Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen. FB 11 kap 3 Beslut att förordna god man för bortavarande mm. FB 11 kap 4 Beslut att förordna god man vid byte. FB 11 kap 7 Ansöka om beslutsrätt om förvaltarskapets närmare omfattning. FB 11 kap 7 Besluta om omfattningen av förvaltarskap. FB 11 kap 7 Beslut att förordna förvaltare vid byte. FB 11 kap 12 Ställföreträdarens lämplighet FB 11 kap 15 Ansöka om god man eller förvaltare (även avskrivningsbeslut när ansökan inte sker). FB 11 kap 16 Infordra yttrande inför förordnande av god man eller förvaltare vid byte. FB 11 kap 16 Yttrande till rätten i ärende om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. FB 11 kap 16 Yttrande till rätten med förslag på lämplig god man eller förvaltare. FB 11 kap 18 Beslut att interimistiskt förordna god man eller förvaltare. FB 11 kap 19 Beslut att godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 skall upphöra. FB 11 kap 19 Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran. FB 11 kap 20 Beslut att entlediga ställföreträdare pga olämplighet FB 11 kap 21 Ansöka hos rätten om upphörande av godmanskap enligt FB 11 kap 4 eller förvaltarskap. FB 11 kap 23 Ansöka om jämkning av godmanskap enligt FB 11 kap 4 eller förvaltarskap (även interimistiskt). FB 11 kap 23 Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 (även interimistiskt beslut). FB 11 kap 24 Infordra yttrande inför beslut om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare. Kap 12 Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet FB 12 kap 9 Infordra upplysningar av ställföreträdare.

4 4 (8) FB 12 kap 10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal (ratihabering). FB 12 kap 12 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera ställföreträdare. FB 12 kap 12 Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare. FB 12 kap 13 Beslut om ställande av säkerhet. FB 12 kap 16 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till ställföreträdare. + över kr (*) FB 12 kap 17 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare. + över kr (*) Kap 13 Föräldrars förmyndarförvaltning FB 13 kap 6 Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier eller på annat sätt. FB 13 kap 8 Beslut angående uttag från spärrat konto. + över kr (*) FB 13 kap 9 Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll. FB 13 kap 9 st 3 Beslut om lättnader av överförmyndarkontroll. FB 13 kap 10 Samtycke till åtgärd rörande fast egendom FB 13 kap 11 Beslut om samtycke till understöd. FB 13 kap 12 Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse. FB 13 kap 13 Beslut om samtycke till drivande av rörelse. FB 13 kap 16 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form. FB 13 kap 17 Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning (anstånd). FB 13 kap 18 Beslut om redogörelse för förvaltning. Beslut om skärpande föreskrifter även i annat fall än p. 1 FB 13:2. Begränsa möjligheten att ta ut pengar. p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 FB 13 kap 21 Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländsk institution. Begränsa föräldrarnas rätt att förfoga med finansiella instrument. Bestämma att utbetalningar ska sättas in på bank. Godkänna avtal med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling mm. Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning. Kap 14 Förordnade förmyndares, gode mäns och

5 5 (8) förvaltares vård av egendom FB 14 kap 6 Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier eller på annat sätt. FB 14 kap 8 Beslut angående uttag från spärrat konto. + över kr (*) FB 14 kap 10 Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll. FB 14 kap 10 Beslut om lättnader av överförmyndarkontroll FB 14 kap 11 Samtycke till åtgärd rörande fast egendom. FB 14 kap 12 Beslut om samtycke till understöd. FB 14 kap 13 Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse. FB 14 kap 14 Beslut om samtycke till drivande av rörelse. FB 14 kap 16 Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning. FB 14 kap 19 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form. FB 14 kap 20 Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning (anstånd). FB 14 kap 21 Beslut om skärpande föreskrifter, begränsa, p. 1 möjligheten att ta ut pengar. FB 14 kap 21 Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och, p. 2 förvaltas av ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländsk institution FB 14 kap 21 Bestämma att utbetalningar ska sättas in på bank., p. 3 FB 14 kap 21 Begränsa ställföreträdarens rätt att förfoga med, p. 4 finansiella instrument. FB 14 kap 21 Godkänna avtal med värdepappersinstitut. FB 14 kap 21 Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av FB 14 kap 23 förvarad värdehandling mm Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning. Kap 15 Vård av rätt i dödsbo mm FB 15 kap 3 Infordra redogörelse för skifteshinder och bestämma särskild tid för sådan redogörelse. FB 15 kap 4 Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning. FB 15 kap 5 Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte. FB 15 kap 5 Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo. FB 15 kap 6 Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 (till efterlevande make). FB 15 kap 7 Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i

6 6 (8) FB 15 kap 8 Kap 16 oskiftat dödsbo. Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift (anstånd). Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet FB 16 kap 3 FB 16 kap 3 FB 16 kap 4 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar. Göra anteckning om verkställd granskning på redovisningshandlingar (även med anmärkning). Infordra yttrande vid anmärkning mot förvaltningen. FB 16 kap 5 FB 16 kap 5 Pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller 14 kap. behöver meddelas. FB 16 kap 9 Infordra yttrande vid förvaltningsåtgärd av större vikt. FB 16 kap 9 Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av större vikt. FB 16 kap 10 Begära uppgift hos myndighet. FB 16 kap 10 a Begära uppgift hos bank. Den delegat som fattat beslut Kap 20 Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången FB 20 kap 3 Överklagande av rättens beslut. FB 20 kap 7 Anlita ombud. Förmynderskapsförordning (1995:379) FF 5 Ansökan till tingsrätten om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. FF 5 Granskning av förvaltarskap och prövning om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. FF 7 Yttrande till tingsrätten. FF 6 Överflyttning av ärende FF 7 Yttrande till rätten. FF 11 Utlämnande av registerutdrag. Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn LEB 2 Förordna god man i vårdnadshavare/förmyndares ställe ansvara för den underåriges personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter LEB 3 Initiera (ex officio) ta upp frågan om förordnande av

7 7 (8) god man LEB 3 Infordra yttrande LEB 5 Beslut om upphörande av godmanskap. LEB 6 Beslut att entlediga god man (även interimistiskt) pga olämplighet. LEB 6 Beslut att byta god man LEB 7 Infordra yttrande LEB 9 Infordra yttrande Förvaltningslag (1986:223) FL 8 Anlita tolk. FL 9 Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde. FL 12 Beslut i jävsfråga. FL 22 Beslut om avvisning; ej talerätt. FL 24 Rätt tidsprövning och i förekommande fall beslut om avvisning. FL 26 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende. FL 27 Beslut om omprövning. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 6 kap 3-5 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling. 10 kap 4 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd uppgift. Övrigt Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis. Ansökan om utdömande av vite enligt lag (1985:206) om viten 6. Förordnande om god man för upplöst bolag eller annan upplöst sammanslutning som äger del i fastighet som berörs av fastighetsbildningsförrättning enligt fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap 12. Ansökan att förmynderskap inte skall anses anordnat enligt svensk lag enligt lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 4 kap 1. Ansökan att förordna konsulär tjänsteman som överförmyndare enligt lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap 5 kap 1.

8 8 (8) Ansöka om överflyttning av förvaltarskap till annat nordiskt land enligt lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap 1. Ansöka om att begränsat förvaltarskap skall upphöra enligt lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap 1. Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav enligt lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 2. Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt Förordning (1999:1134) om belastningsregister 11 p 15. Ansökan om boutredningsman enligt ÄB 19 kap 1 Utse god man för herrelös fastighet. Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag. Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som inte beslutats av nämnden. Upphandling av varor och tjänster enligt kommunens fastställda riktlinjer. Deltagande i förrättningar, kurser och konferenser. Beslut i brådskande ärende där överförmyndarnämndens avgörande inte kan avvaktas Ordföran de Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer Ersättare vice ordförande (*) När enhetschefen,, är handläggare i ärenden, ska beslut om uttagstillstånd eller ersättning till ställföreträdare skrivas under av någon annan handläggare. Dessa beslut ska alltid skrivas under av två tjänstemän.

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Uppdraget som god man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn 2 Uppdraget som god man för ensamkommande barn Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig från ett vanligt godmanskap på så vis att den gode mannen

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR

TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR INFORMATIONSBLAD 1 (3) TILL DIG SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här informationen ger dig en översiktlig redogörelse

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer