DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN"

Transkript

1 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden Antagen av överförmyndarnämnden den 24 oktober Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress KARLSKRONA Ö Hamngatan 7B

2 Kommunala beslut kan överklagas antingen genom klagomål för laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. Ett beslut ska överklagas skriftligt. I klagomålet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som han stöder sitt överklagande på. Laglighetsprövning Laglighetsprövning är en procedur för uppgörelse inför förvaltningsdomstol mellan kommunmedlemmar och kommunen. Det är också en väg för kommunmedlemmarna att inför domstol hävda sina speciella intressen t ex rätten till likabehandling. Det är enbart medlemmar av kommunen som har rätt att begära laglighetsprövning. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet tillkännagavs på kommunens anslagstavla Kommunallagen 10 kap 6. Förvaltningsrätten prövar beslutets laglighet. Efter förvaltningsrättens prövning kan beslutet kvarstå eller upphävas. Enligt KL 10 kap 8 ska ett överklagat beslut upphävas av förvaltningsrätten, om - 1. det inte har tillkommit i laga ordning, - 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, - 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller - 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Förvaltningsbesvär Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, omfattar således även lämpligheten, och är inte begränsad till lagligheten i det överklagade beslutet. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet. Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till Tingsrätten. Domstolen avgör sedan frågan. 2 (11)

3 Besvärshänvisning Ett beslut som går sökanden emot och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, kommer att översändas till den sökande tillsammans med en besvärshänvisning. Där framgår det hur man gör för att överklaga beslutet. Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag till en anställd inom kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Lagen ger stora möjligheter för en nämnd att flytta ansvaret för olika frågor till de verksamhetsansvariga. En nämnd kan när som helst återkalla delegering. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Dock i följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt KL 6 kap 34 ; 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden mot anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt. Alla beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag ska anmälas till nämnden enligt KL 6 kap 35. I 19 kap 14 3 st finns det en särreglering som säger att delegationsbeslut enligt föräldrabalken inom överförmyndarnämnden inte behöver anmälas för nämnden. En nämnd får enligt KL 6 kap 36 uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgöranden inte kan avvaktas. Verkställighet Inom nämndens verksamhet förkommer en mängd beslut/avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Ärenden som kan utskiljas från beslutsärenden betraktas som ren verkställighet. Beslut i ärenden som direkt följer av författning, avtal eller andra myndighetsbeslut ger inte utrymme för självständiga beslut och ska därmed betraktas som verkställighet. Ren verkställighet behöver inte anmälas till nämnden. Den största skillnaden mellan beslut och verkställighet är att beslut kan överklagas Delegation innebär att nämnden överlåtit beslutsrätten i vissa ärenden åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Delegationen gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas eller ändras av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. 3 (11)

4 Följande beslut får inte delegeras; - en framställan eller ett yttrande till kommunfullmäktige - avgivande av underlag till budget och bokslut - att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag b) som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget c) som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget - beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo - beslut att förelägga vite - ett avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt Finner den som fått ett uppdrag att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas eller anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden. Delegationsordningen ska aktualitetsförklaras minst varje ny mandatperiod eller vid behov. 4 (11)

5 Kommunallagen 6 kap 36 Ärenden som är så brådskande att nämndens Ordförande avgöranden inte kan avvaktas. Förmynderskapsförordningen 1) 5 Granskning och omprövning av förvaltarskap. Handläggare 2) 6 Överflyttning av förmynderskap, godmanskap eller Handläggare förvaltarskap till annan kommun. 3) 7 Yttrande på begäran av rätten. Handläggare 4) 9 kap 3 st.2 Samtycke till förmyndarens omhändertagande Nämnd av den omyndiges arbetsinkomster m.m. 5) 9 kap 4 Samtycke till förmyndarens omhändertagande Nämnd av egendom. 6) 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som Handläggare förmyndare vid t.ex. föräldrar i fängelse eller längre utlandsvistelse. 7) 10 kap 18 Ansökan om förordnande eller entledigande av Handläggare förmyndare och medförmyndare. 8) 11 kap 1 Förordnande av god man för ensam kommande Handläggare flyktingbarn. Handläggare och ordförande har rätt att var för sig inom ramen för nämndens anvisade ersättningsnivåer fatta beslut om arvode till god man för underårig asylsökande flykting. 9) 11 kap 2 Förordnande av god man vid bouppteckning, Handläggare arvskifte, part i rättegång motstridiga intressen. 10) 11 kap 3 Förordnande av god man för bortavarande, Handläggare okänd. 5 (11)

6 11) 11 kap 7 st. 3 Bestämma omfattning av förvaltarskap till Handläggare Tingsrätten. 12) 11 kap 7 st. 4 Förordnande av förvaltare. Ge förslag till Handläggare Tingsrätten. 13) 11 kap 15 st.1 Ansökan hos rätten om anordnande eller Handläggare upphörande av godmanskap och förvaltarskap enligt 11 kap 4 och 7. 14) 11 kap 16 st.1 Infordra yttrande av huvudman i ärende om Handläggare förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år. 15) 11 kap 16 st. 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av god Handläggare man enligt 11 kap 4 eller förvaltarskap. 16) 11 kap 19 a) Beslut om upphörande av godmanskap Handläggare 11 kap 1, 11 kap 2, 11 kap 3 b) Entledigande egen begäran, byte förordnande god man och förvaltare 11 kap 4 och 7 17) 11 kap 21 st. 1 Ansökan om upphörande eller entledigande av Handläggare god man eller förvaltarskap. 18) 11 kap 23 st. 1 Ansökan om jämkning av godmanskap enl 11 kap Handläggare 4 eller förvaltarskap (även interimistiskt). 19) 11 kap 23 st. 2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning Handläggare av godmanskap eller förvaltarskap. 20) 11 kap 23 st. 4 Beslut om ev. jämkning av godmanskap enligt Handläggare 11 kap 1-3 (även interimistiskt) 21) 11 kap 24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller Handläggare entledigande av god man eller förvaltare. 22) 12 kap 9 Begäran om upplysningar från förmyndare, god man Handläggare och förvaltare. 23) 12 kap 10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal. Nämnd 24) 12 kap 12 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera Nämnd förmyndare, god män eller förvaltare. Förslag till beslut till Tingsrätten om fördelning av Handläggare förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare. 6 (11)

7 25) 12 kap 12 st. 2 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan Nämnd förmyndare, gode män eller förvaltare. 26) 12 kap 13 Beslut om ställande av säkerhet. Nämnd 27) 12 kap 16 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till Handläggare förordnade förmyndare, gode män och förvaltare. Över 20 % av basbeloppet Nämnd 28) 12 kap 16 Särskilda skäl att frångå huvudregeln om betalnings- Nämnd st. 3 ansvar för arvode och ersättning för utgifter. I de fall det föreligger beslut om handikappersättning för att täcka arvode och ersättning för utgifter föreligger särskilda skäl att den enskilde ska betala arvodet Handläggare 29) 12 kap 17 st. 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter Handläggare till legala förmyndare. 30) 13 kap 6 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i Nämnd aktier eller på annat sätt. 31) 13 kap 8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel. Handläggare Över 2 basbelopp per år Nämnd 32) 13 kap 9 st. 1 Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra. Nämnd 33) 13 kap 9 st. 3 Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen. Handläggare 34) 13 kap 10 Tillstånd till disposition enligt paragrafen över Nämnd p. 1-4 fast egendom och nyttjanderätt till sådan egendom 35) 13 kap 11 st. 2 Samtycke till understöd. Nämnd 36) 13 kap 12 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån Nämnd p. 1-3 eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse. 37) 13 kap 13 st. 2 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Nämnd Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning driva rörelse. 7 (11)

8 38) 13 kap 16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna Handläggare årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 39) 13 kap 17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av Handläggare förteckning, årsräkning eller sluträkning. 40) 13 kap 18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning Handläggare eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning. 41) 13 kap 19 Beslut om skärpande förskrifter. Nämnd p ) 13 kap 19 st. 2 Godkännande av avtal som föräldrar träffat med Nämnd värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registreradrättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet. 43) 13 kap 21 st. 1 Bestämma tid och plats för granskning av Handläggare föräldrarnas förvaltning. 44) 14 kap 6 st. 1 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i Nämnd aktier eller på något annat sätt. 45) 14 kap 8 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar Handläggare från spärrat konto. Över 2 basbelopp per år Nämnd 46) 14 kap 10 Medgivande till undantag från bestämmelserna i Nämnd 14 kap ) 14 kap 11 Tillstånd till disposition enligt paragrafen över fast Nämnd egendom och nyttjanderätt till sådan fast egendom 48) 14 kap 12 st.2 Samtycke till understöd. Nämnd 49) 14 kap 13 st.1 Samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan Nämnd skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse. 50) 14 kap 14 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Nämnd Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning. 8 (11)

9 51) 14 kap 16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller Handläggare förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning, i den mån tillgångarna och skulderna är kända för ställföreträdaren. 52) 14 kap 19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att Handläggare lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 53) 14 kap 20 Bestämmande av ny tid för inlämning av Handläggare förteckning, årsräkning eller sluträkning. 54) 14 kap 21 st.1 Beslut om skärpande föreskrifter. Handläggare p ) 14 kap 23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad Handläggare förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning. 56) 14 kap Godkänna årsräkning med differens på högst 1000 kr Handläggare 57) 15 kap 3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av Handläggare redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo. 58) 15 kap 4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning Nämnd 59) 15 kap 5 st. 1 Samtycke till egendomens fördelning vid Nämnd bodelning eller skifte. 60) 15 kap 5 st. 2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i Nämnd dödsbo. 61) 15 kap 6 st. 2 Samtycke till arvsavstående enligt 3 kap 9 ÄB. Nämnd (Särkullbarn) 62) 15 kap 7 st.1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat Nämnd dödsbo. 63) 15 kap 7 st.2 Samtycke till hävande av avtal om sammanlevnad i Nämnd oskiftat dödsbo. 64) 15 kap 8 st.2 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift. Handläggare 9 (11)

10 65) 16 kap 3 st.1 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares Handläggare verksamhet. 66) 16 kap 3 st.2 Utseende av någon som har rätt att gå igenom de Handläggare räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar. Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga. 67) 16 kap 4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och Handläggare redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning. 68) 16 kap 5 st.1 Bestämmande av tid för yttrande över Handläggare granskningsanmärkning. 69) 16 kap 5 st.2 Beslut om granskningsanmärkning. Att pröva om Nämnd beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas. 70) 16 kap 9 st.1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, Handläggare om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt. 71) 16 kap 9 st.2 Återkallande av samtycke till beslut som fattats Nämnd enligt delegation. Förvaltningsuppgift av större vikt. 72) 16 kap 10 st.1 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och Handläggare andra myndigheter. 73) 16 kap 10 a Inhämtande av uppgifter som behövs för nämndens Handläggare tillsynsverksamhet från banker och andra institut Ärvdabalken 74) 19 kap 1 Begäran att dödsbo skall avträdas till förvaltning Nämnd av boutredningsman Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 75) 2 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i Handläggare anledning därav. 10 (11)

11 Tryckfrihetsförordningen 76) 2 kap 14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling, Handläggare som hör till överförmyndarnas verksamhetsområde. Offentlighets och Sekretesslagen (2009:400) 77) 6 kap 2-3 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling Handläggare 78) 10 kap 14 Beslut om förbehåll vid utlämnande av Handläggare sekretessbelagd allmän handling. Förvaltningslagen 79) 24 Beslut om avvisning av för sent inkommet Handläggare överklagande. 80) 26 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande Handläggare förbiseende. 81) 27 Omprövning av beslut som meddelats med stöd Nämnd av delegation. Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 82) 2 Förordna om god man Handläggare 83) 3 Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om Handläggare förordnande av god man. 84) 5 Beslut om upphörande av god man. Handläggare 85) 6 Beslut om entledigande av god man på egen begäran Handläggare 86) 7 Bereda barn tillfälle att yttra sig i anledning av Handläggare upphörande av godmanskap respektive entledigande av god man. 87) 9 Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man Handläggare tillfälle att yttra sig före förordnande respektive entledigande. 88) 10 Underrättelse till socialnämnd. Handläggare Lag om vite(1985:206) 89) 6 Ansökan om utdömande av vite. Nämnd 11 (11)

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare)

Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) FALKENBERGS KOMMUN 5.12 FÖRFATTNINGSSAMLING Ersättningsregler för arvoden till ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) Godkända av kommunfullmäktige 2008-10-30 160 Gäller fr o m 2009-01-01

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer