Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning för Överförmyndarnämnden"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr ÖFN 2011:18 Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Aktuell lagstiftning Föräldrabalken (1949:381), FB Förmynderskapsförordning, (1995:379)FF Kommunallagen (1991:900), KL Förvaltningslagen (1986:223), FL Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400), OSL Tryckfrihetsförordningen (1945:105), TF Viteslag, (1985:206),VL Lag (2005:429) om God man för ensamkommande barn, LEB Lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge.

2 Delegationsordning för Överförmyndaren Delegeringsbestämmelser Enligt KL 6 kap 33 (FB 19 kap 14 ) kan en ge förtroendevalda och tjänstemän rätt att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning, som anges i delegeringsbestämmelserna. Beslut som fattas med stöd av given delegering innebär ett avgörande på ens vägnar och är således i alla hänseenden jämställt med ett av styrelsen själv fattat beslut. Härav följer att när delegeringsbeslut anmäls, kan en inte ompröva eller ändra beslutet. Om en vid kontroll finner att avvikelse i beslutsfattandet skett från ens normer och anvisningar kan den, för att tillse att avvikelsen ej upprepas, - förtydliga sina riktlinje roch anvisningar - begränsa given beslutanderätt - återkalla given beslutanderätt Som villkor för utövande av beslutanderätt på ens vägnar gäller att av en utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser för verksamheten iakttages, att frågor av prejudicerande eller principiell natur underställs en direkt, att beslut som fattas med stöd av delegering skall anmälas på styrelsens nästkommande ordinarie sammanträde. (Avser enbart de beslut som enligt lag måste anmälas. Hos överförmyndaren behöver beslut inte anmälas, enligt FB 19 kap 14 3 st). KL 6 kap 34 anger de slag av ärenden där beslutanderätten inte får delegeras. Delegering gäller med de begränsningar, som framgår av delegatens arbetsområde vad avser ärendegrupp, geografiskt område etc. FB 19 kap st. Ersättare för delegat har samma beslutanderätt som den ställföreträdde skulle haft. I de fall delegat på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, tjänsteuppdrag, och därmed jämställda orsaker, inte kan fatta beslut inom en för varje enskilt ärende godtagbar tid, träder närmast överordnad in som ersättare. Vid motsvarande situation i händelse av arbetsmarknadskonflikt träder ens ordförande in som ersättare. I övrigt ska en erhålla rapport om pågående verksamhet på varje ordinarie sammanträde. 2

3 Nr Lagrum Innehåll Delegat Ersättare 1 FB 9:3 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete 2 FB 9:4 Beslut om samtycke till beslut att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att myndlingen själv skall få disponera över egendomen Vik Vik 3 FB 9:8 Beslut om omhändertagande av egendom Vik 4 FB 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare Vik 5 FB 10:18 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare Vik 6 FB 11:1-3 Förordnande av god man Vik 7 FB 11:4 Förordnande vid byte av god man Vik 8 FB 11:7 Yttrande på begäran av rätten Vik 9 FB 11:7:3-4 Bestämma omfattningen av förvaltarskap. Förordnande vid byte av förvaltare Vik 10 FB 11:15 st 1 Ansökan om förordnande av god man 11:4 eller förvaltare Vik 11 FB 11:16 st 1 Infodra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 12 FB 11:16 st 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt 11:4 eller förvaltare 13 FB 11:18 Interimistiskt beslut om förordnande av god man eller förvaltare Vik Vik Vik 14 FB 11:19 st 1 FB 11:19 st 2 Beslut att godmanskap och förvaltarskap enligt 11:1-3 skall upphöra. Entledigande av god man eller förvaltare Vik 15 FB 11:21 st 1 Ansökan till tingsrätten om upphörande av godmanskap och förvaltarskap samt entledigande av god man eller förvaltare Vik 16 FB 11:23 st 1 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltare Vik 17 FB 11:23 st2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av Vik 3

4 godmanskap eller förvaltarskap 18 FB 11:23 st4 Jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1-3 Ansökan om interimistiskt beslut om jämkning av godmanskap 11:4 eller förvaltarskap 19 FB 11:24 Infodra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare Vik Vik 20 FB 12:9 Infordra upplysningar av ställföreträdare Vik 21 FB 12:10 Lämna samtycke i efterhand till ingånget avtal Vik 22 FB 12:12 st 1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare 23 FB 12:12 st 2 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare Vik Vik 24 FB 12:13 Ställande av säkerhet Vik 25 FB 12:16 st1-2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till förordnande förmyndare, gode män och förvaltare 26 FB 12:16 st3-5 Bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel 27 FB 12:17 st 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare 28 FB 13:6 Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt Vik Vik Vik 29 FB 13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel Vik 30 FB 13:9 st 1 Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra Vik 31 FB 13:9 st 3 Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen Vik 32 FB 13:10 Lämna samtycke till föräldrar att för den omyndiges räkning genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjanderätt, ingå avtal om nyttjanderätt, sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt, låta inteckna, hyra ut fast egendom eller tomträtt 33 FB 13:11 st 2 Samtycke till understöd åt anhörig Vik 34 FB 13:12 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller 4

5 ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse 35 FB 13:13 st 2 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning driva rörelse 36 FB 13:16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 37 FB 13:17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning 38 FB 13:18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning 39 FB 13:19 st 1 Bestämmande om att 3-7 i 13 kap skall tillämpas även i annat fall än som följer av 2 i samma kap. Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepapperinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Bestämmande att premieobligationer skall skrivas in i statsskuldboken. Bestämmande att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa hos bank 40 FB 13:19 st 2 Godkännande av avtal som förälder träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 41 FB 13:21 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning 42 FB 14:6:1 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på något annat sätt 43 FB 14:8 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto Vik Vik Vik Vik Vik Vik Vik Vik 5

6 44 FB 14:10 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap FB 14:11 Lämna samtycke till förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att för den enskildes räkning genom köp, byte eller gåva förvärva fast egendom eller nyttjanderätt, ingå avtal om nyttjanderätt, sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt, låta inteckna, hyra ut fast egendom eller tomträtt Vik 46 FB 14:12 Samtycke till understöd åt anhöriga Vik 47 FB 14:13: st1 Samtycke till upptagande av lån eller annan skuldförbindelse, ingå borgensöfrbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse 48 FB 14:14: st1 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning 49 FB 14:16 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning 50 FB 14:19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form 51 FB 14:20 Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning 52 FB 14:21 st1 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut. Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att pengarna skall sättas in hos bank 53 FB 14:21 st2 Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvärvad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet 54 FB 14:23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning Vik Vik Vik Vik Vik Vik Vik 6

7 55 FB 15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo Vik 56 FB 15:4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning Vik 57 FB 15:5 st1 Samtycke till egendoms fördelning vid bodelning eller skifte Vik 58 FB 15:5:2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo Vik 59 FB 15:6:2 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 Vik 60 FB 15:7:1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo Vik 61 FB 15:8:2 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift Vik 62 FB 16:3:1 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 63 FB 16:3:2 Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren försvarar. Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga 64 FB 16:4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning 65 FB 16:5:1 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning 66 FB 16:5:2 Beslut om granskningsanmärkning. Att pröva om beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 kap behöver meddelas eller om ställföreträdaren entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas 67 FB 16:9:1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt 68 FB 16:9:2 Återkallande av samtycke till beslut som fattas enligt delegation 69 FB 16:10:1 Inhämtande av uppgifter från socialer och andra myndigheter Vik Vik Vik Vik Vik Vik Vik Vik 7

8 70 FB 16:10 Samtycke, tillstånd eller förordnande i andra fall, än de i delegeringsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnandet framstår som självklart och tveksamhet ej kan råda om att huvudmannen ej missgynnas eller skadas på grund av beslutet Vik 71 FB 16:10 a Begära uppgift hos bank Vik 72 FB 20:3 Överklagande av rättens beslut Vik 73 FB 20:7 Anlita ombud Vik 74 Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, finland, Island eller Norge 2 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav Vik 75 TF 2:14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling, som hör till överförmyndarnas verksamhetsområde 76 OSL 32:4-5 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän handling 77 OSL 6:3 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling till enskild Vik Vik Vik 78 Avslagsbeslut efter prövning enl OSL 6:3 Vik 79 KL 6:36 ärenden, som är så brådskande att överförmyndarens avgörande inte kan avvaktas 80 FF 5 Granskning av förvaltarskap och prövning om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet 81 FF 6 Överflyttning av förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap ORDF V ORDF Vik Vik 82 FF 7 Yttrande till rätten Vik 83 FF 11 Utlämnande av registerutdrag Vik 84 LEB 2 Förordnande av god man Vik 8

9 85 LEB 3 Ansökan om god man Vik 86 LEB 5 Upphörande av godmanskap Vik 87 LEB 6 Beslut att byta god man Vik 88 LEB 7 Infordra yttrande Vik 89 LEB 9 Infordra yttrande inför förordnande/entledigande av god man Vik 90 LEB 10 Underrättelse till social Vik 91 FL 9 Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde Vik 92 FL 12 jävsfråga Vik 93 FL 22 Beslut om avvisning; ej talerätt Vik 94 FL 1986: Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande Vik 95 FL 1986: Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende Vik 96 FL 27 Beslut om omprövning Vik 97 VL 6 Ansökan om utdömande av vite Vik 98 Övrigt Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis Vik 99 Övrigt Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt Förordning (1999:1134) om belastningsregister 11 p 15 Vik 9

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2014-10-01 Utgåva nr 1 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna Innehållsförteckning 2015-06-23 Utgåva nr 2 Inledning... 4 1. STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN... 6 1.1 Förmyndare... 6 1.2 Medförmyndare... 7 1.3 Förordnad

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Överförmyndaren informerar

Överförmyndaren informerar Överförmyndaren informerar Förmyndare Förälder legal förmyndare Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare Vad är god man och förvaltare? God man och förvaltare är två former av ställföreträdare. Båda har

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer