Årsredovisning verksamheter Överförmyndare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare"

Transkript

1 Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare

2 Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

3 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet vars huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över de ställföreträdare som finns i kommunen legala förmyndare, förordnade förmyndare, förordnade gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar underåriga och vuxna, som helt eller devis saknar beslutskompetens från rättsförluster. I verksamheten ingår det även att informera och rekrytera ställföreträdare. I ansvaret ingår också att fastställa arvode och ersättning som ställföreträdaren har rätt till. De lagar som reglerar Överförmyndaren har karaktär av skyddslagstiftning. Verksamheten sträcker sig över hela juridikens område men styrs främst av föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och förmyndarskapsförordningen samt olika lagar inom den ekonomiska familjerättens områden. Beslut överklagas hos tingsrätten. Länsstyrelsen granskar överförmyndarens verksamhet årligen. Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som de senaste åren har vuxit av olika orsaker bl.a på grund av en ökad komplexitet i samhället, ändrade familjestrukturer och socialtjänstens intresse av att personer inom LSS får god man. Allt fler godmanskap anordnas för människor med psykiska funktionshinder. God man ska även förordnas för ensamkommande asylsökande barn. Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

4 2 EKONOMISKT UTFALL Resultaträkning Belopp i kkr Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Bokslut 2013 Avvikelse 2013 Intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Investeringar (kkr) Objekt Budget 2013 Bokslut 2013 Avvikelse Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

5 3 PERIODENS HÄNDELSER Ärendeutveckling (tillkommande ställföreträdarskap) Det har varit en ökning av behov av ställföreträdare, den övervägande majoriteten av nya ärenden har varit godmanskap. Nya ärende är arbetskrävande, rekrytering av gode män (kan vara mycket tidskrävande) åtagande, samtycke, utredning och yttrande innan förordnandet. När förordnandet är klart skall registerutdrag, information till god man göras. Förteckning skall inlämnas och granskas av överförmyndaren. Tillkommande ställföreträdarskap 2013 Nytillkomna godmanskap/ förvaötarskap under året förordnade förmyndare Ärendeutveckling (avslutade ställföreträdarskap) 4 st 21 st (mosvarar drygt 40%) Nytillkomna särskilt En ställföreträdarskap kan upphöra på många olika sätt. Det vanligaste är på grund av att huvudmannen avlider eller att en underårig person blir myndig. Även avslut av ärenden är resurskrävande, sluträkning skall granskas, arvodering och revisionshandlingar skall utskickas till behörig. Avslutade ställföreträdarskap 2013 Avslutade godmanskap/ förvaltarskap under året (särskilt förordn./ ÖF spärr.) Granskade årsräkningar/ slutavräkningar 5 st 18 st (motsvarar ca 35%) Avslutade förmyndare Arbetet med årsavräkningar/ slutavräkningar är det som kräver störst arbetsinsats hos överförmyndaren. De flesta ärenden hos överförmyndaren genererar en årsredovisning. Ställföreträdare för asyl sökande ensamkommande barn lämnar nästan alltid redovisning i förenklad form och är befriade från årsredovisning. Byte av ställföreträdare är även det resurskrävande, arbetsmomenten betår bl.a av rekrytering, åtagande, samtycke och beslut, utfärdande av nya registerbevis, granskning och slutredovisning. Antal aktiva ärende under året var 81 st. Med antal aktiva ärenden under året avses ärenden (oavsett ärendetyp) som varit öppna för handläggning hos överförmyndaren hela eller delar av året. Dessutom i de flesta ärende med årsredovisning som avslutas, blir det granskning av både årsräkning och sluträkning under samma år. Antal ärenden under december var 58 st. Arvode till ställföreträdare De flesta gode män och förvaltare begär arvode och kostnadsersättningar för sina insatser. Främst är det anhöriga som inte bägär arvode. Ställföreträdarens arvode betalas av antingen huvudmannen eller kommunen. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har gett ut rekommendationer om arvodesnivån. Lagen (föräldrabalken) ger anvisningar om huvudmannen själv ska stå för arvodet eller om kommunen ska betala. Arvoderingen sker i samband med årsredovisningen eller slutredovisningen är granskad. Arvode frekvensen är högre för gode männen för ensamkommande barn - i regel ett arvodesbeslut i månaden för varje barn (under asyl-put). Den täta arvodesfrekvensen innebär merarbete. Möjlighet ar att en övergång kan ske till kvartalsvis arvodering i flertal av dessa ärende. Överförmyndaren återsöker kvartalsvis från Migrationsverket för arvodeskostnader och tolkkostnader under asyltiden, även till Socialtjänsten söks kostnaderna kvartalsvis för tiden efter den ensamkommande fått uppehållstillstånd och tills tingsrätten har förordnat särskild vårdnadshavare. Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

6 4 KOMMUNALA MÅL 4.1 STABIL EKONOMI I BALANS Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Genomförda investeringsproj Budgetföljsamh et - intäkter 0 kkr 0 kkr Finns inga investeringsproj ekt under överförmyndare n. 100% 317 kkr 1 kkr % Verksamheterna ska bedrivas inom tilldelad budget. Verksamhetens mål Resultatmål/S MARTA mål Utfall Målvärde Senaste kommentaren Måluppfyllnad Budgetföljsamh et - personalkostna d Budgetföljsamh et - övriga kostnader 626 kkr 219 kkr 286% 20 kkr 2 kkr 1 000% Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

7 5 VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR Överförmyndarens verksamhet stryrs av Föräldrabalaken, Förmyndarskapsförordningen, Sekretesslagen, Förvaltningslagen, Ärvdabalken och andra förättningar. Överförmyndaren skall utöva tillsyn av förordnade ställföreträdares förvaltning (förmyndare, gode män och förvaltare). Tyngdpunkten i överförmyndarens verksamhet är granskningen av ställföreträdarnas redovisningshandlingar (förteckning, årsräkning och sluträkning) och rekrytering av gode män och förvaltare. Överförmyndarens övriga uppgifter är bl.a Ansökningar och yttranden enligt FB 11:4 och FB 11:7.Beslut att förordna och entlediga god man enligt FB 11:1-3. Beslut att entlediga enligt FB 11:19. Beslut att byta god man, avskrivningsbeslut, överflyttning av ärenden (HM flyttar till ann kn). Beslut om redovisning i förenklad form eller befrielse av redovisning. Beslut om anmärkning och åtgärd. Vitesföreläggande, överförmyndarens samtycke och inhämtande av yttrande till förvaltningsåtgärd (t.ex. kapitalplaceringar, försäljning av fastighet, arvskifte). Tillstånd (uttag från konto med överförmyndarspärr). Omprövning av förvaltarskap. Arvodering till ställföreträdarna, anstånd, yttrande vid överklagande. Utfärda förvaltarfrihetsbevis. Rådgivning enl. förvaltningslagen, utbildning och information till ställföreträdare. Besök och telefontider. Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

8 6 FRAMTIDEN Att på sikt digitalisera verksamheten där bl.a akterna kan nyregistreras och dagbokshantering sker digitalt. Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter (8)

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Överförmyndarens arbets- och delegationsordning

Överförmyndarens arbets- och delegationsordning Ansvarig Överförmyndare Lars-Stellan Jönsson/Margot Malmqvist Dokumentnamn KFS 15 - Överförmyndarens arbets- och delegationsordning Upprättad av Ida Bertsdotter/Irené Fritzson, handläggare Berörda verksamheter

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budget med plan för

Överförmyndarnämnden Budget med plan för 1 Överförmyndarnämnden 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Överförmyndarnämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten och all handläggning av nämndens

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Överförmyndarens delegationsordning Antagen av Överförmyndare 2019-01-02 Dnr: KS 2018/0378 Kommentar: - Innehållsförteckning 1. Förkortningar 3 1.1 Lagar 3 1.2 Övriga förkortningar

Läs mer

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Antagen av: Datum: Paragraf: DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande delegationsordning.

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande delegationsordning. Överförmyndarnämnden har den 2017-11-13 beslutat att anta följande delegationsordning. Allmänt om delegation I 19 kap 14 föräldrabalken finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem.

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun Antagen 2011-01-03 4, senast reviderad 2018-09-27 73. Med stöd av föräldrabalken 19 kap 14

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden i Kiruna kommun

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden i Kiruna kommun 1 Delegationsordning för i Kiruna kommun 2 Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2019:1-002 Delegeringsordning för den gemensamma överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner Antagen av överförmyndarnämnden 2019-01-08 1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ändrad av överförmyndarnämnden den 19 februari 2019, 28 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt 6 kap. 37 Kommunallagen, en nämnd får uppdra

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande arbetsordning.

Överförmyndarnämnden har den beslutat att anta följande arbetsordning. Överförmyndarnämnden har den 2017-11-13 beslutat att anta följande arbetsordning. Allmänt om arbetsordningen sförteckning Förvaltningsdirektör andläggare Administratör Registrator FD A R Förkortningar

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Del 10. Skapad och berättad av Rolf Larsson

Del 10. Skapad och berättad av Rolf Larsson Skyldighet att underrätta Överförmyndaren Huvudmannen avlider Ställföreträdaren kommer på obestånd eller avlider Arvode Förenklad arbetsgivardeklaration Del 10. Skapad och berättad av Rolf Larsson 1 Om

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

Göteborgs Överförmyndarnämnd har vid sammanträde beslutat anta en ny delegationsordning.

Göteborgs Överförmyndarnämnd har vid sammanträde beslutat anta en ny delegationsordning. Bilaga 1 Dnr /16 Göteborgs Överförmyndarnämnd har vid sammanträde 2002-09-27 beslutat anta en ny delegationsordning. Viss revidering har därefter skett vid sammanträde 2002-10-16, 2003-01-22, 2003-05-21,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut (Förslag

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndaren i Trosa kommun

Delegeringsordning för Överförmyndaren i Trosa kommun Delegeringsordning för i Trosa kommun Antagen av överförmyndaren 2017-11-01, dnr KS 2017/161 Innehållsförteckning Delegeringsordning för överförmyndaren... 3 Återrapportering... 3 Återkallande... 3 Ärenden

Läs mer

Fastställda av överförmyndarnämnden att gälla från och med

Fastställda av överförmyndarnämnden att gälla från och med Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för överförmyndarnämnden Sida: 1 (18) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I ÖSTERSUNDS KOMMUN Fastställda av överförmyndarnämnden 2015-01-22 att gälla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Fastställda av överförmyndarnämnden att gälla från och med

Fastställda av överförmyndarnämnden att gälla från och med Sida: 1 (17) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I KROKOM, ÅRE OCH ÖSTERSUNDS KOMMUN Fastställda av överförmyndarnämnden att gälla från och med 2019-01-01. Överförmyndarnämnden

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Datum 2016-03-08 Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Om inte annat anges eller följer av lag eller annan författning är beslutanderätten delegerad till ledamot och ersättare i

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Nyhetsbrev till överförmyndarna

Nyhetsbrev till överförmyndarna Nyhetsbrev till överförmyndarna Maj 2011 MAJ 2011 Kostnadsersättning Vi har funnit anledning att titta närmare på reglerna kring kostnadsersättningar till ställföreträdare och vi vill därför framföra följande.

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Bilagor: image001.jpg;information om inspektionsrapport.pdf;rapport Södertörn 2017.pdf;

Bilagor: image001.jpg;information om inspektionsrapport.pdf;rapport Södertörn 2017.pdf; onsdag 2017 08 16 15:27 Inkommande mail Till: kommun@tyreso.se; huddinge@huddinge.se; kontaktcenter@botkyrka.se; haningekommun@haninge.se; kontaktcenter@nynashamn.se; Från: Lisa.Wellenius@lansstyrelsen.se

Läs mer

Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Markaryds kommun

Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Markaryds kommun 2017-07-27 1(6) Ansvarig: Överförmyndaren Antagandedatum: KF 2017-09-25 93 Gäller från: 2018-01-01 Revidering: vid behov Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Markaryds

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I ENKÖPINGS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I ENKÖPINGS KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I ENKÖPINGS KOMMUN Beslutat av överförmyndarnämnden den 13 december 2016. Ersätter från och med beslutsdatum tidigare delegationsordningar. 1 Delegater Enhetschef

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) REMISSVAR Sida 1 av 5 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) Sammanfattning är i det stora hela positivt inställd till de förslag till förändringar

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden Föral DELEGATIONSORDNING Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare.

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd

Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd 1 (1) Information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av rapport från inspektionen översänds till

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Cirkulärnr: 1995:77 Diarienr: 1995:0934. Datum:

Cirkulärnr: 1995:77 Diarienr: 1995:0934. Datum: Cirkulärnr: 1995:77 Diarienr: 1995:0934 Handläggare: Sektion/Enhet: Eric Sehlin Datum: 1995-03-27 Mottagare: Kommunalrättssektionen Kommunstyrelsen Överförmyndare Överförmyndarnämnder Rubrik: Underlag

Läs mer

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING (3.1.8) Delegationsordning för Överförmyndaren Dokumenttyp Delegeringsordning Ämnesområde Överförmyndarverksamhet Ägare/ansvarig ÖFN:s sekreterare Antagen av ÖFN 2012-02-13 7 Revisions

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-05-15 Diarienummer SCN-2017-0261 Socialnämnden Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Förslag till beslut

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens uppdrag

Gode mannens/förvaltarens uppdrag LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 INFORMATION TILL Överförmyndarnämnden Gode mannens/förvaltarens uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Med ställföreträdare

Läs mer

Dnr 62/2016 Verksamhetsplan med bilagor för överförmyndarnämnden 2017

Dnr 62/2016 Verksamhetsplan med bilagor för överförmyndarnämnden 2017 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum 2016-12-19 101 Dnr 62/2016 Verksamhetsplan 2017-2019 med bilagor för överförmyndarnämnden 2017 Beslut Verksamhetsplan för år 2017 2019 jämte

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017

Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017 RAPPORT 1 (7) Datum 2018-04-12 Beteckning 203-53046-2017 Enheten för tillsyn Lotta Reimers Rapport från inspektion hos Överförmyndarnämnden i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner den 19 december 2017 Sammanfattning

Läs mer

Tomelilla kommun. Antagen Senast ändrad INBÖRDES SORTER- INGSORDNING, MEDIUM ARKIVERING. Verksamhet Överförmyndaren

Tomelilla kommun. Antagen Senast ändrad INBÖRDES SORTER- INGSORDNING, MEDIUM ARKIVERING. Verksamhet Överförmyndaren Verksamhet Överförmyndaren Administration Inkomna/utgående handlingar av betydelse, även e-post Länsstyrelsen tillsynsprotokoll Antagen 2017-03-01 Senast ändrad 2017-01-16 NÄRARKIV Ämnesordnat i pärm*)

Läs mer

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare

Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Riktlinje Riktlinjer för arvoden till gode män och förvaltare Överförmyndaren I Norrköping 2014-02-20 4.3 Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. När gode mannen årsredovisat uppdraget

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår

Delårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Nedanstående gallringsfrister räknas, när inte annat anges, från utgången av det år då överförmyndaren överlämnat redovisningshandlingar till den som är behörig att motta dessa

Läs mer

Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun

Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun Information från överförmyndarenheten i Linköpings kommun Här finns mer detaljerad information kring uppdraget som ställföreträdare, om olika roller, arvodering, tillsyn och sekretess etc. Information

Läs mer

God man. Arvodesprinciper Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN

God man. Arvodesprinciper Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN MED RÄTT God man AT T HJÄLPA Arvodesprinciper Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN Kontakt: overformyndarnamnden@sundsvall.se Innehåll Arvodesprinciper...4 Uppdraget som ställföreträdare...4 Förordnad

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

Delegationsordning för Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd. Antagen , gäller från

Delegationsordning för Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd. Antagen , gäller från Delegationsordning för Nyköpings- och Oxelösunds överförmyndarnämnd Antagen 2016-10-03, gäller från 2016-11-01 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Verkställighet... 4 Beslut

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Överförmyndarnämnden Delegationsordning

Överförmyndarnämnden Delegationsordning Delegationsordning Beslutad av 2015-04-09, 20 Reviderad 2016-03-07 20 Reviderad 2017-12-04 66 Dnr 2017/381 Innehållsförteckning 1 GENERELLA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERING AV BESLUTSRÄTT... 3 2 DELEGERINGSFÖRBUD...

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer