ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden 1 (10) ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget S Lund

2 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. FÖRVALTARE Förordnande av förvaltare Förvaltarens behörighet 4 3. UPPGIFTER Ekonomisk förvaltning Inledande åtgärd Förteckning Gåva Omplacering av huvudmannens tillgångar Avveckling av bostad Åtgärder vid huvudmannens död Anmälan till inskrivningsmyndigheten Ansökningar till överförmyndaren Räkenskaper och redovisning Personlig omvårdnad Bevaka huvudmannens rätt 8 4. ENTLEDIGANDE 8 5. TILLSYNSMYNDIGHETER 9 6. ARVODE OCH ERSÄTTNING 9 7. RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR 10

3 3 (10) 1. INLEDNING Åtskilliga personer har svårighet att sköta sina personliga angelägenheter, klara ekonomiska frågor och överhuvudtaget tillvarata sin rätt. Det kan gälla långvarigt fysiskt sjuka, psykiskt sjuka, åldersdementa, missbrukare samt psykiskt utvecklingsstörda m fl. De som av skilda skäl har svårigheter att själva hävda sitt rättsskydd, behöver stöd och hjälp i denna fråga. Flera olika samhällsorgan har uppgifter när det gäller att bistå den enskilde i dessa frågor. Till dessa hör gode män och förvaltare samt överförmyndarna, men även företrädare för hälso- och sjukvården, socialtjänst, omsorgsverksamhet, polis och handikapporganisationer. De grundläggande bestämmelserna om godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken (FB). 2. FÖRVALTARE 2.1 Förordnande av förvaltare Förutsättningarna för att en förvaltare ska förordnas är delvis desamma som vid förordnande av god man, d v s en myndig person (huvudmannen) ska på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande vara i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person (FB 11:4, 7). Det ska dessutom framgå (av t ex läkarintyg) att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd är ur stånd att vårda sig och sin egendom. Om dessa förutsättningar föreligger får trots det förvaltare inte förordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man förordnas, eller att huvudmannens behov kan tillgodoses på annat mindre ingripande sätt t ex genom anhörig, banks notariatavdelning eller advokat. Ett förvaltarförordnande ges utan krav på samtycke från huvudmannen själv. Om huvudmannen fyllt 16 år ska rätten ge denne tillfälle att yttra sig om det kan ske (FB 11:16). Rätten ska också, om det inte är obehövligt, inhämta yttrande från make/sambo och närmaste släktingar, överförmyndaren, vårdinrättning och kommunal nämnd. Det finns också bestämmelser om att den ansökningen gäller ska höras muntligt, om det är möjligt och lämpligt. De myndigheter som kan behöva avge ett yttrande är skyldiga att lämna rätten sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet, utan hinder av t ex sekretesslagens bestämmelser.

4 4 (10) 2.2 Förvaltarens behörighet Till skillnad mot vad som gäller för godmanskapet behöver inte förvaltaren inhämta huvudmannens samtycke. Förvaltaren är ensam behörig att ingå avtal och andra rättshandlingar för huvudmannens räkning (FB 11:9). Om det är möjligt ska dock förvaltaren höra vilken mening huvudmannen och hans eventuella make/sambo har i angelägenheter av större betydelse (FB 12:7). Om förvaltaren överskrider sin behörighet eller handlar utanför sitt uppdrag blir inte rättshandlingen bindande för huvudmannen. Förvaltaren kan då bli skadeståndsskyldig mot godtroende tredje man (FB 11:11). Förvaltaren kan även bli skyldig att ersätta skada som han/hon uppsåtligt eller av vårdslöshet har orsakat sin huvudman (FB 12:14,15). Om huvudmannen själv företar en rättshandling inom ramen för förvaltarens uppdrag blir rättshandlingen ogiltig, om inte förvaltaren lämnar sitt samtycke till den (11:10). Även om förvaltare har förordnats har dock huvudmannen rätt att ingå arbetsavtal och förfoga över sin arbetsinkomst (FB 11:8). 3. UPPGIFTER Det är rätten som bestämmer omfattningen av förvaltarens uppdrag. I första hand kommer förvaltare att förordnas för ekonomisk förvaltning. Förvaltaren har ensam behörighet att förvalta den egendom som omfattas av uppdraget men är redovisningsskyldig inför överförmyndaren. Förvaltarskapet ska anpassas till det behov som föreligger och kan avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom som överstiger visst värde. Ett förvaltarskap kan dock även innebära att förvaltaren får i uppdrag att företräda huvudmannen i en rättslig angelägenhet eller att sörja för huvudmannens person. Vid ändrade förhållanden kan förvaltarens uppdrag bli föremål för omprövning Ekonomisk förvaltning Inledande åtgärd En förvaltare bör, när han fått sitt förordnande, ta kontakt med huvudmannen, hans anhöriga, eller andra personer som kan upplysa om huvudmannens ekonomi, hälsotillstånd, vistelseort m m. Om huvudmannen är intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning kan kurator, avdelningsföreståndare eller läkare ge behövliga upplysningar. Förvaltaren ska snarast möjligt ta hand om huvudmannens tillgångar. Det är därför viktigt att försäkringskassan, hyresvärd, posten, banker, skattemyndigheten m fl blir informerade om förordnandet.

5 5 (10) Förteckninq När en förvaltare blivit förordnad ska han/hon göra en förteckning över sin huvudmans tillgångar och skulder. Blankett för förteckning kan fås hos överförmyndaren. Förteckningen ska avges "på heder och samvete" och inlämnas till överförmyndaren inom två månader efter förordnandet, (FB 14:1) Förteckningen ska innehålla fullständiga uppgifter om förvaltarens och huvudmannens namn, adress, personnummer och telefon, om huvudmannen äger bankmedel ska uppgift lämnas om såväl bankens namn som kontonummer och innestående belopp, fastighet upptas till sitt taxeringsvärde och värdepapper till kursvärde, lösören behöver inte specificeras om det inte gäller antikviteter, konst etc, skulder ska anges med belopp och namn på långivaren, om huvudmannen äger tillgångar som inte förvaltas av förvaltaren ska detta anges i förteckningen. Har huvudmannen fått tillgångar p g a bodelning, arv, testamente eller gåva ska förvaltaren vid avlämnade av förteckningen bifoga styrkt avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev. Banktillgodohavande ska styrkas med bevis från banken. Bankräkning ska förses med s. k överförmyndarspärr såvida inte medlen måste kunna hållas tillgängliga för att betala huvudmannens utgifter. Spärr innebär att förvaltaren inte kan lyfta innestående medel utan överförmyndarens tillstånd. Aktier, obligationer, pantbrev, skuldebrev och liknande värdehandlingar får inte sammanblandas med förvaltarens egendom. Om det behövs för att trygga förvaltningen får överförmyndaren bestämma att värdehandlingarna ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut, d v s bank eller värdepappersbolag Gåva Förvaltaren får inte ge bort huvudmannens egendom. Endast sedvanliga gåvor som julklappar och födelsedagspresenter är tillåtna. I vissa fall kan överförmyndaren medge att förvaltaren får lämna understöd till anhörig Omplacering av huvudmannens tillgångar Förvaltaren ska se till att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om detta inte är fallet ska tillgångarna placeras om. Omplacering kan dock i regel inte vidtas utan att förvaltaren först har inhämtat

6 6 (10) överförmyndarens tillstånd. För information om dessa regler, kontakta överförmyndarexpeditionen Avveckling av bostad I förvaltarens uppdrag kan ingå att avveckla huvudmannens bostad. Anledningen kan vara att huvudmannen inte har ekonomiska möjligheter att behålla bostaden, att han p g a sin sjukdom aldrig mera kan återvända till bostaden, att han fått plats på servicehem eller dylikt. Överförmyndarens tillstånd krävs inte vid avvecklingen. Däremot är det en hel del åtgärder som behöver vidtas och förvaltaren måste visa gott omdöme och samråda med huvudmannens anhöriga. För information om dessa regler se informationsbladet Avveckling av huvudmannens bostad eller kontakta överförmyndarexpeditionen Åtgärder vid huvudmannens död Finns inte anhöriga kan förvaltaren bli tvungen att vända sig till begravningsfirma och för dödsboet ingå de förbindelser som har samband med begravningen. Han fortsätter att vårda den dödes egendom till dess den kan överlämnas till dödsbodelägarna. Förvaltaren ska endast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att behålla den dödes tillhörigheter. För information om dessa regler se informationsbladet Åtgärder när huvudmannen avlider eller kontakta överförmyndarexpeditionen Anmälan till inskrivningsmyndigheten Huvudmannen äger inte rådighet över den egendom som förvaltarens förordnande omfattar. Av den anledningen är det angeläget att förvaltaren anmäler till inskrivningsmyndigheten om hans eller hennes förordnande omfattar en fastighet eller tomträtt som tillhör huvudmannen. En sådan anmälan om förvaltarskap kommer att antecknas hos inskrivningsmyndigheten som en anmärkning i deras lagfarts- eller innehavarspalt och därefter utgöra ett hinder för huvudmannen att sälja fastigheten /tomträtten Ansökningar till överförmyndaren Tillstånd från överförmyndaren krävs i regel om förvaltaren vill: ta ut medel från spärrat konto (ange ändamål/skäl!) omplacera huvudmannens medel (se 3.1.4) sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt ta upp lån för huvudmannen låna ut hans/hennes medel köpa aktier för huvudmannens medel låta huvudmannen driva en rörelse

7 7 (10) Räkenskaper och redovisning En förvaltare måste föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter (FB 12:5). Det räcker i princip att detta görs i en kassabok. Räkenskaperna bildar underlag för den redovisning som förvaltare ska lämna till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Denna redovisning, som kallas årsräkning, ska avse förvaltningen under föregående kalenderår. I årsräkningen ska medtas: tillgångar och skulder vid årets början inkomster och utgifter under året och tillgångar och skulder vid årets slut Av årsräkningen ska framgå hur mycket som har använts för huvudmannens uppehälle eller nytta i övrigt. Om bankmedel ingår bland tillgångarna ska innestående belopp styrkas med bevis från banken. Om det finns värdehandlingar som inte är deponerade ska förvaltaren bifoga ett intyg av två personer att värdehandlingarna finns i hans förvar. Äger huvudmannen tillgångar som inte står under förvaltarens förvaltning ska detta särskilt anges i årsräkningen. Förvaltaren bör se till att spara verifikationer. I samband med sin granskning kan överförmyndaren nämligen begära att förvaltaren ska styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen. Pengar och värdepapper som tillhör huvudmannen ska förvaras så att de inte sammanblandas med andra tillgångar. Då förvaltarens uppdrag upphör (se avsnitt 4) ska han omgående sända in redovisning till överförmyndaren för tiden från årets början till dess befattningen upphörde. Sådan redovisning kallas sluträkning (FB 14:18). Förvaltaren ska naturligtvis också lämna de tillgångar som förvaltats till huvudmannen eller till ny förvaltare eller god man. Denna skyldighet gäller även mot huvudmannens dödsbo. 3.2 Personlig omvårdnad Har förvaltaren enbart förordnats för den ekonomiska förvaltningen, är han ändå skyldig att hålla sig informerad om huvudmannens personliga förhållanden. Omfattar förordnandet att "sörja för huvudmannens person" är det självfallet viktigt att förvaltaren håller sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och om huvudmannens eventuella behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Genom kontakter med sociala organ, anhöriga eller vårdinrättning kan förvaltaren hjälpa huvudmannen få en bättre bostad, hemhjälp eller bättre vårdform. Samarbete med kontaktpersoner inom socialtjänst, omsorgsverksamhet och försäkringskassa är naturligtvis viktiga i de fall där sådana stödpersoner finns förordnade. Huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och annan rekreation måste också uppmärksammas av förvaltaren. Personliga kontakter mellan förvaltaren och hans huvudman bör

8 8 (10) naturligtvis förekomma men behovet av detta kan variera från fall till fall. I personlig omvårdnad ingår även skyldigheten för en förvaltare att se till att huvudmannens ekonomiska medel blir använda till hans uppehälle, utbildning och nytta. Det bör uppmärksammas att det inte varit lagstiftarens mening att förvaltare ska snåla med huvudmannens egna medel utan istället verkligen se till att dessa kommer till praktisk nytta för huvudmannen. 3.3 Bevaka huvudmannens rätt En förvaltare är ställföreträdare för huvudmannen när denne vistas på sjukhus eller på någon institution. En förvaltare som inte har begränsat förordnande i fråga om rättsliga angelägenheter har att företräda sin huvudman, om denne inte själv klarar av att svara för sina rättsliga och sociala angelägenheter. En förvaltare kan t ex behöva företräda huvudmannen i samband med ansökningar om socialt bistånd och särskilda omsorger och i samband med sådana frågor överklaga myndighetsbeslut. De flesta förvaltare har ingen utbildning för uppgiften att bevaka sin huvudmans rätt. Det är därför viktigt för förvaltare att känna till förvaltningslagens krav på service och stöd från myndigheternas sida gentemot enskilda (4 m fl ). 4. ENTLEDIGANDE När huvudmannen inte längre har behov av förvaltare ska denne entledigas av rätten (FB 11:19). Har förordnandet avsett en viss rättshandling ska förvaltaren så snart uppdraget är slutfört anmäla detta till rätten. Förvaltaren har rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Ska förvaltarskapet fortsätta, är hen dock skyldig att stå kvar till dess en ny förvaltare har utsetts av överförmyndaren. Ansökan om entledigande av förvaltare och upphörande av godmanskap får även göras av förmyndare, huvudmannen, hans maka/sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren. Om den som är förvaltare avlider måste hans dödsbo fullgöra redovisningsskyldigheten och lämna sluträkning till överförmyndaren. En förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan anledning inte längre är lämplig att utöva uppdraget, ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren (FB 11:20).

9 9 (10) 5. TILLSYNSMYNDIGHETER Förvaltar-, godman- och förmynderskap står alla under tillsyn av överförmyndare (16 kap FB). Överförmyndare väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Kommunen kan bestämma att det i stället för ensam överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämnd (ÖFN). Överförmyndarens/ÖFNs uppgift är att kontrollera hur förvaltaren sköter sitt uppdrag: De ska se till att huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att de är tryggt placerade och ger ränta. Förvaltare är skyldiga att lämna överförmyndaren/öfn de upplysningar om sin verksamhet som begärs (FB 12:9). Överförmyndaren/ÖFN ska granska förvaltningen (förteckningar, årsräkningar, sluträkning). Underlåter förvaltare att avge redovisning i rätt tid till överförmyndaren kan överförmyndaren vid vite förelägga förvaltaren att fullgöra sin redovisningsskyldighet. Länsstyrelsen kontrollerar att överförmyndaren/öfn fullgör sina åligganden. 6. ARVODE OCH ERSÄTTNING Förvaltaren har rätt att få skäligt arvode för såväl ekonomisk förvaltning som personlig omvårdnad. Han har också rätt att få ersättning för de utgifter som förvaltarskapet har medfört (FB 12:16). Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet och ersättningen. Överförmyndaren bestämmer också om arvodet/ersättningen ska betalas av huvudmannen eller av kommunen. Huvudmannen ska betala förvaltarens arvode och utgifter om han har inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger två prisbasbelopp. Understiger huvudmannens inkomster och tillgångar dessa värden ska förvaltaren erhålla betalning av kommunen. Överförmyndarverksamheten bekostas i sin helhet av kommunen. Om förvaltaren önskar arvode och ersättning för sina utgifter bör han skriva en särskild ansökan och bifoga årsräkningen. I en sådan ansökan ska lämnas en kortfattad beskrivning av nedlagt arbete. Är förvaltaren missnöjd med överförmyndarens beslut i något ärende kan han överklaga beslutet hos tingsrätten inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. Talan ska ställas till Lunds tingsrätt, men inges till Överförmyndarnämnden i Lund, Box 41, Lund.

10 10 (10) 7. RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör förvaltarskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar (FB 16:7). VILL DU VETA MER? Förmyndare, god man och förvaltare, Eric Sehlin, Kommentus förlag God man eller förvaltare en praktisk handbok, Kerstin Fälldin, Natur och Kultur 2007.

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2.

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. Kryssa för det ansökan avser: 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Kryssa för det ansökan avser: God man enligt 11:4 FB Förvaltare enligt 11:7 FB 1. Personen

Läs mer