God man ENLIGT FB 11: 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man ENLIGT FB 11: 4"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden 1 (10) ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget S Lund

2 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GOD MAN 2.1 Godmansinstitutet Förordnande av god man enligt FB 11: God mans behörighet 4 3. UPPGIFTER Ekonomisk förvaltning Inledande åtgärd Förteckning Gåva Omplacering av huvudmannens tillgångar Avveckling av bostad Åtgärder vid huvudmannens död Ansökningar till överförmyndaren Räkenskaper och redovisning Personlig omvårdnad Bevaka huvudmannens rätt 8 4. ENTLEDIGANDE 9 5. TILLSYNSMYNDIGHETER 9 6. ARVODE OCH ERSÄTTNING 9 7. RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR 10

3 3 (10) 1. INLEDNING Åtskilliga personer har svårighet att sköta sina personliga angelägenheter, klara ekonomiska frågor och överhuvudtaget tillvarata sin rätt. Det kan gälla långvarigt fysiskt sjuka, psykiskt sjuka, åldersdementa, missbrukare samt psykiskt utvecklingsstörda m fl. De som av skilda skäl har svårigheter att själva hävda sitt rättsskydd, behöver stöd och hjälp i denna fråga. Flera olika samhällsorgan har uppgifter när det gäller att bistå den enskilde i dessa frågor. Till dessa hör gode män och förvaltare samt överförmyndarna, men även företrädare för hälso- och sjukvården, socialtjänst, omsorgsverksamhet, polis och handikapporganisationer. De grundläggande bestämmelserna om godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken (FB). 2. GOD MAN 2.1 Godmansinstitutet Ett förordnande av god man enligt FBs bestämmelser kan aktualiseras i flera olika situationer. I 11 kap 1-3 FB anges att god man kan behövas som en tillfällig ersättare för en förmyndare för vården av den underåriges angelägenheter. God man kan också behövas i fall där en underårig kan ha intressen som står i strid med förmyndarens eller i fall där en okänd arvinge eller bortavarande kan behöva få sin rätt bevakad. I 11 kap 4 FB finns bestämmelser om god man som ansvarar för att hjälpa långvarigt sjuka och psykiskt utvecklingsstörda att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är endast godmanskap i dessa senare fall, som ska behandlas i denna skrift. 2.2 Förordnande av god man enligt 11 kap 4 FB Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska tingsrätten vid behov förordna god man för honom eller henne (FB 11:4). Ett sådant förordnande får inte ges utan samtycke av den, för vilken god man kan behövas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om samtycke inte kan ges ska rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd. I ärenden om förordnande av god man för någon som fyllt 16 år ska rätten ge denne tillfälle att yttra sig om det kan ske (FB 11:16). Rätten ska också om det inte är obehövligt inhämta yttrande från make/sambo och närmaste släktingar, överförmyndaren, vårdinrättning och kommunal nämnd. I vissa fall kan den ansökningen gäller behöva höras muntligt. De myndigheter som kan behöva avge ett yttrande är skyldiga att lämna rätten

4 4 (10) sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet, utan hinder av t ex sekretesslagens bestämmelser. 2.3 God mans behörighet Gode mannen är att anses som ett biträde för huvudmannen (den person som har god man). Detta betyder att gode mannen bör inhämta huvudmannens samtycke innan en rättshandling företas för huvudmannens räkning. Om huvudmannen är ur stånd att ge uttryck för sin mening måste detta styrkas genom t ex läkarintyg. Om inte huvudmannens samtycke inhämtas när detta är möjligt kan rättshandlingen bli ogiltig (FB 11:5, 1 st). Får detta till följd att den som ingått rättshandlingen med gode mannen blir lidande, riskerar gode mannen att bli skadeståndsskyldig mot godtroende tredje man (11:6). Men gode mannen behöver inte ha huvudmannens samtycke för alla rättshandlingar. De som avser den dagliga hushållningen är undantagna. Så här står det i 11:5, 2 st: Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som vanligtvis företas för den dagliga hushållningen ska samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig. Till den dagliga hushållningen räknas inköp av livsmedel och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter, telefon m fl regelbundna betalningar för den dagliga tillvaron. Regeln gäller också bankuttag etc som är led i sådana betalningar. Bestämmelsen gäller dock endast om gode mannen handlar inom ramen för sitt uppdrag. Huvudmannen kan utnyttja sin självbestämmanderätt, men då måste han tillkännage sin mening i förväg. Om han i efterhand, sedan rättshandlingen i fråga har ingåtts (ett visst köp för den dagliga hushållningen t ex har gjorts), vägrar gå med på detsamma, har detta ingen verkan mot tredje man (en viss affärsidkare e d). Huvudmannens samtycke kan inhämtas i efterskott eller bedömas vara underförstått. Ett generellt samtycke kan också ges från huvudmannen till den gode mannen till rättshandlingar inom ramen för uppdraget. En god man bör dock, där det är möjligt, höra vilken mening huvudmannen har i alla angelägenheter av större betydelse. Om huvudmannen är gift/samboende ska även makens/sambons mening inhämtas (FB 12:7). God man kan bli skyldig att ersätta skada som han/hon uppsåtligt eller av vårdslöshet har orsakat sin huvudman (FB 12:14,15).

5 5 (10) 3.UPPGIFTER Om huvudmannen är sjuk/har försvagad hälsa ingår som regel ekonomisk förvaltning i gode mannens uppdrag samt att "sörja för huvudmannens person" (personlig omvårdnad). En god man bevakar huvudmannens rätt. 3.1 Ekonomisk förvaltning Inledande åtgärd En god man bör, när han fått sitt förordnande, ta kontakt med huvudmannen, hans anhöriga, eller andra personer som kan upplysa om huvudmannens ekonomi, hälsotillstånd, vistelseort m m. Om huvudmannen är intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning kan kurator, avdelningsföreståndare eller läkare ge behövliga upplysningar. Gode mannen ska snarast möjligt ta hand om huvudmannens tillgångar. Det är därför viktigt att försäkringskassan, hyresvärd, posten, banker, skattemyndigheten m fl blir informerade om förordnandet Förteckning När en god man blivit förordnad ska han/hon göra en förteckning över sin huvudmans tillgångar och skulder. Blankett för förteckning kan fås hos överförmyndaren. Förteckningen ska avges "på heder och samvete" och inlämnas till överförmyndaren inom två månader efter förordnandet. Vid byte av god mån behöver den tillträdande gode mannen inte lämna förteckning. Förteckningen ska innehålla fullständiga uppgifter om gode mannens och huvudmannens namn, adress, personnummer och telefon, om huvudmannen äger bankmedel ska uppgift lämnas om såväl bankens namn som kontonummer och innestående belopp, fastighet upptas till sitt taxeringsvärde och värdepapper till kursvärde, lösören behöver inte specificeras om det inte gäller antikviteter, konst etc, skulder ska anges med belopp och namn på långivaren, om huvudmannen äger tillgångar som inte förvaltas av gode mannen ska detta anges i förteckningen. Har huvudmannen fått tillgångar genom bodelning, arv, testamente eller gåva ska gode mannen vid avlämnade av förteckningen bifoga styrkt avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev. Banktillgodohavande ska styrkas med bevis från banken. Bankräkning ska förses med s k överförmyndarspärr såvida inte

6 6 (10) medlen måste kunna hållas tillgängliga för att betala huvudmannens utgifter. Spärr innebär att gode mannen inte kan lyfta innestående medel utan överförmyndarens tillstånd. Aktier, obligationer, pantbrev, skuldebrev och liknande värdehandlingar får inte sammanblandas med gode mannens egendom. Om det behövs för att trygga förvaltningen får överförmyndaren bestämma att värdehandlingarna ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut, d v s bank eller värdepappersbolag Gåva Gode mannen får inte ge bort huvudmannens egendom. Endast sedvanliga gåvor som julklappar och födelsedagspresenter är tillåtna. I vissa fall kan överförmyndaren medge att gode mannen får lämna understöd till anhörig Omplacering av huvudmannens tillgångar Gode mannen ska se till att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om detta inte är fallet ska tillgångarna placeras om. Omplacering kan dock i regel inte vidtas utan att gode mannen först har inhämtat överförmyndarens tillstånd. För information om dessa regler, kontakta överförmyndarexpeditionen Avveckling av bostad Den gode mannen har att själv pröva om det finns förutsättningar för huvudmannen att behålla bostaden. Dock ska, om det är möjligt, samtycke inhämtas från huvudmannen. Innan avvecklingen påbörjas bör den gode mannen ha förvissat sig om att huvudmannen inte längre kan ha nytta av sin bostad. Detta kan ske genom att den gode mannen begär ett utlåtande av läkare. Avvecklingen innebär vidtagande av en rad olika åtgärder där den gode mannen bör visa gott omdöme och i så stor utsträckning det är möjligt samråda med huvudmannens anhöriga. Åtgärderna kan innebära t ex uppsägning av bostad, elabonnemang, telefonabonnemang och försäljning av lös egendom. För ytterligare information om hur avvecklingen bör gå till se informationsbladet Avveckling av huvudmannens bostad eller kontakta överförmyndarexpeditionen Åtgärder vid huvudmannens död Finns inte anhöriga kan gode mannen bli tvungen att vända sig till begravningsfirma och för dödsboet ingå de förbindelser som har samband med begravningen. Han fortsätter att vårda den dödes egendom till dess den kan överlämnas till dödsbodelägarna. Gode mannen ska endast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att behålla den dödes tillhörigheter. För information om dessa regler se

7 7 (10) informationsbladet Åtgärder när huvudmannen avlider, kontakta överförmyndarexpeditionen Ansökningar till överförmyndaren Tillstånd från överförmyndaren krävs i regel om gode mannen vill: ta ut medel från spärrat konto (ange ändamål/skäl!) omplacera huvudmannens medel (se avsnitt 3.1.4) sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt ta upp lån för huvudmannen låna ut hans/hennes medel köpa aktier för huvudmannens medel låta huvudmannen driva en rörelse. Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt ska huvudmannen och dennes make eller sambo samt närmaste släktingar beredas tillfälle att yttra sig Räkenskaper och redovisning En god man måste föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter (FB 12:5). Det räcker i princip att detta görs i en kassabok. Räkenskaperna bildar underlag för den redovisning som god man ska lämna till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Denna redovisning, som kallas årsräkning, ska avse förvaltningen under föregående kalenderår. I årsräkningen ska medtas: tillgångar och skulder vid årets början inkomster och utgifter under året och tillgångar och skulder vid årets slut Av årsräkningen ska framgå hur mycket som har använts för huvudmannens uppehälle eller nytta i övrigt. Om bankmedel ingår bland tillgångarna ska innestående belopp styrkas med bevis från banken. Om det finns värdehandlingar som inte är deponerade ska gode mannen bifoga ett intyg av två personer att värdehandlingarna finns i hans förvar. Äger huvudmannen tillgångar som inte står under gode mannens förvaltning ska detta särskilt anges i årsräkningen. Gode mannen bör se till att spara verifikationer. I samband med sin granskning kan överförmyndaren nämligen begära att gode mannen ska styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen. Pengar och värdepapper som tillhör huvudmannen ska förvaras så att de inte sammanblandas med andra tillgångar.

8 8 (10) Då gode mannens uppdrag upphör (se avsnitt 4) ska han omgående insända redovisning till överförmyndaren för tiden från årets början till dess befattningen upphörde. Sådan redovisning kallas sluträkning (FB 14:18). Han ska naturligtvis också lämna de tillgångar som förvaltats till huvudmannen eller till ny god man eller förvaltare. Denna skyldighet gäller även mot huvudmannens dödsbo. 3.2 Personlig omvårdnad Omfattar förordnandet att "sörja för huvudmannens person" är det självfallet viktigt att den gode mannen håller sig välinformerad om huvudmannens personliga förhållanden och om huvudmannens eventuella behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Genom kontakter med sociala organ, anhöriga eller vårdinrättning kan gode mannen hjälpa huvudmannen få en bättre bostad, hemhjälp eller bättre vårdform. Samarbete med kontaktpersoner inom socialtjänst, omsorgsverksamhet och försäkringskassa är naturligtvis viktiga i de fall där sådana stödpersoner finns förordnade. Huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och annan rekreation måste också uppmärksammas av den gode mannen. Personliga kontakter mellan den gode mannen och hans huvudman bör naturligtvis förekomma men behovet av detta kan variera från fall till fall. I personlig omvårdnad ingår även skyldigheten för en god man att se till att huvudmannens ekonomiska medel blir använda till hans uppehälle, utbildning och nytta. Principen är ju att det är huvudmannen själv som ska avgöra hur han vill använda sina medel. I fråga om t ex en gravt utvecklingsstörd får naturligtvis den gode mannen i praktiken större eget utrymme att dirigera sådana frågor, ansvaret blir då också stort. Det bör uppmärksammas att det inte varit lagstiftarens mening att gode män ska snåla med huvudmannens egna medel utan istället verkligen se till att dessa kommer till praktisk nytta för huvudmannen. 3.3 Bevaka huvudmannens rätt En god man är ställföreträdare för huvudmannen när denne vistas på sjukhus eller på någon institution. En god man som inte har begränsat förordnande i fråga om rättsliga angelägenheter, har att företräda sin huvudman, om denne inte själv klarar av att svara för sina rättsliga och sociala angelägenheter. Här har de gode männen mycket viktiga uppgifter. En god man kan t ex behöva företräda huvudmannen i samband med ansökningar om socialt bistånd och särskilda omsorger och i samband med sådana frågor överklaga myndighetsbeslut. De flesta gode män har ingen utbildning för uppgiften att bevaka sin huvudmans rätt. Det är därför viktigt för gode män att känna till förvaltningslagens krav (i bl a 4 ) på service och stöd från myndigheternas sida gentemot enskilda.

9 9 (10) 4. ENTLEDIGANDE När huvudmannen inte längre har behov av god man ska godmanskapet upphöra. Om ett skifte från godmanskap till förvaltarskap kan behövas kan den som varit god man utses till förvaltare. Gode mannen har rätt att på egen begäran bli entledigad frän sitt uppdrag. Ansökan om entledigande av god man och upphörande av godmanskap får även göras av förmyndare, huvudmannen, hans maka/sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren. Om den som är god man avlider måste hans dödsbo fullgöra redovisningsskyldigheten och lämna sluträkning till överförmyndaren. 5. TILLSYNSMYNDIGHETER Godmanskap och förvaltarskap står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen. Överförmyndare väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Kommunen kan bestämma att det i stället för ensam överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämnd (ÖFN). Överförmyndarens/ÖFNs uppgift är att kontrollera hur gode mannen eller förvaltaren sköter sitt uppdrag (16 kap FB). De ska se till att huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att de är tryggt placerade och ger ränta. Gode män är skyldiga att lämna överförmyndaren/öfn de upplysningar om sin verksamhet som begärs (FB 12:9). Överförmyndaren/ÖFN ska granska gode mannens förvaltning (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Underlåter god man att avge redovisning i rätt tid till överförmyndaren, kan överförmyndaren vid vite förelägga gode mannen att fullgöra sin redovisningsskyldighet. Länsstyrelsen kontrollerar att överförmyndaren/öfn fullgör sina åligganden. 6. ARVODE OCH ERSÄTTNING Gode mannen har rätt att få skäligt arvode för såväl ekonomisk förvaltning som personlig omvårdnad. Han har också rätt att få ersättning för de utgifter som godmanskapet har medfört (FB 12:16). Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet och ersättningen. Överförmyndaren bestämmer också om arvodet/ersättningen ska betalas av huvudmannen eller av kommunen.

10 10 (10) Huvudmannen ska betala gode mannens arvode och utgifter om han har inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger två prisbasbelopp. Understiger huvudmannens inkomster och tillgångar dessa värden ska gode mannen erhålla betalning av kommunen. Överförmyndarverksamheten bekostas i sin helhet av kommunen. Om gode mannen önskar arvode och ersättning för sina utgifter bör han skriva en särskild ansökan och bifoga årsräkningen. I en sådan ansökan ska lämnas en kortfattad beskrivning av nedlagt arbete. Är den gode mannen missnöjd med överförmyndarens beslut i något ärende kan han överklaga beslutet hos tingsrätten inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. Talan ska ställas till Lunds tingsrätt, Box 75, Lund, men inges till Överförmyndarnämnden i Lund, Box 41, Lund. 7. RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar (FB 16:7). VILL DU VETA MER? Förmyndare, god man och förvaltare, Eric Sehlin, Kommentus 2005 God man eller förvaltare en praktisk handbok, Kerstin Fälldin, Natur och Kultur 2007.

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Information från Överförmyndaren

Information från Överförmyndaren Information från Överförmyndaren Välkommen som god man/förvaltare Syftet med denna information är att ge Dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL

Läs mer

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION

GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION GOD MAN/FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE - EN ÖVERSIKTLIG INFORMATION ATT VARA GOD MAN/FÖRVAL- TARE GOD MAN FÖRVALTARE FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ANSÖKAN BYTE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun. informerar om. God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke kommun informerar om God man, Förvaltare, Förmyndare och Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndarnämnden i Bräcke Kommun Hantverksgatan 25 Box 190 840 60 BRÄCKE E-post: annette.larsson@bracke.se

Läs mer

Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå

Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå Foto: Ann Dillner/Scandinav bildbyrå Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5. Vad god

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis 1 Innehållsförteckning Överförmyndaren... 3 Överförmyndarens tillsyn... 3 God man... 4 Behov av god man... 4 Ansökan...

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis

Överförmyndare. God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndare God man, Förvaltare, Förmyndare, Förvaltarfrihetsbevis Överförmyndaren 3 Överförmyndarens tillsyn 3 God man 3 Behov av god man 3 Ansökan 4 Ansökan ska innehålla följande 4 Följande handlingar

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap

Kommunstyrelsen. Godman/Förvaltarskap Kommunstyrelsen Godman/Förvaltarskap Godmanskap/Förvaltarskap Välkommen till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Du har tidigare fått information om din huvudman, här kommer lite mera praktisk information

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Handbok. för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Handbok för gode män och förvaltare Överförmyndarnämnden Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Överförmyndarnämndens uppgifter I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer