God man ENLIGT FB 11: 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God man ENLIGT FB 11: 4"

Transkript

1 Överförmyndarnämnden 1 (10) ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget S Lund

2 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GOD MAN 2.1 Godmansinstitutet Förordnande av god man enligt FB 11: God mans behörighet 4 3. UPPGIFTER Ekonomisk förvaltning Inledande åtgärd Förteckning Gåva Omplacering av huvudmannens tillgångar Avveckling av bostad Åtgärder vid huvudmannens död Ansökningar till överförmyndaren Räkenskaper och redovisning Personlig omvårdnad Bevaka huvudmannens rätt 8 4. ENTLEDIGANDE 9 5. TILLSYNSMYNDIGHETER 9 6. ARVODE OCH ERSÄTTNING 9 7. RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR 10

3 3 (10) 1. INLEDNING Åtskilliga personer har svårighet att sköta sina personliga angelägenheter, klara ekonomiska frågor och överhuvudtaget tillvarata sin rätt. Det kan gälla långvarigt fysiskt sjuka, psykiskt sjuka, åldersdementa, missbrukare samt psykiskt utvecklingsstörda m fl. De som av skilda skäl har svårigheter att själva hävda sitt rättsskydd, behöver stöd och hjälp i denna fråga. Flera olika samhällsorgan har uppgifter när det gäller att bistå den enskilde i dessa frågor. Till dessa hör gode män och förvaltare samt överförmyndarna, men även företrädare för hälso- och sjukvården, socialtjänst, omsorgsverksamhet, polis och handikapporganisationer. De grundläggande bestämmelserna om godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap finns i föräldrabalken (FB). 2. GOD MAN 2.1 Godmansinstitutet Ett förordnande av god man enligt FBs bestämmelser kan aktualiseras i flera olika situationer. I 11 kap 1-3 FB anges att god man kan behövas som en tillfällig ersättare för en förmyndare för vården av den underåriges angelägenheter. God man kan också behövas i fall där en underårig kan ha intressen som står i strid med förmyndarens eller i fall där en okänd arvinge eller bortavarande kan behöva få sin rätt bevakad. I 11 kap 4 FB finns bestämmelser om god man som ansvarar för att hjälpa långvarigt sjuka och psykiskt utvecklingsstörda att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det är endast godmanskap i dessa senare fall, som ska behandlas i denna skrift. 2.2 Förordnande av god man enligt 11 kap 4 FB Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska tingsrätten vid behov förordna god man för honom eller henne (FB 11:4). Ett sådant förordnande får inte ges utan samtycke av den, för vilken god man kan behövas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Om samtycke inte kan ges ska rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd. I ärenden om förordnande av god man för någon som fyllt 16 år ska rätten ge denne tillfälle att yttra sig om det kan ske (FB 11:16). Rätten ska också om det inte är obehövligt inhämta yttrande från make/sambo och närmaste släktingar, överförmyndaren, vårdinrättning och kommunal nämnd. I vissa fall kan den ansökningen gäller behöva höras muntligt. De myndigheter som kan behöva avge ett yttrande är skyldiga att lämna rätten

4 4 (10) sådana uppgifter som kan vara av betydelse i ärendet, utan hinder av t ex sekretesslagens bestämmelser. 2.3 God mans behörighet Gode mannen är att anses som ett biträde för huvudmannen (den person som har god man). Detta betyder att gode mannen bör inhämta huvudmannens samtycke innan en rättshandling företas för huvudmannens räkning. Om huvudmannen är ur stånd att ge uttryck för sin mening måste detta styrkas genom t ex läkarintyg. Om inte huvudmannens samtycke inhämtas när detta är möjligt kan rättshandlingen bli ogiltig (FB 11:5, 1 st). Får detta till följd att den som ingått rättshandlingen med gode mannen blir lidande, riskerar gode mannen att bli skadeståndsskyldig mot godtroende tredje man (11:6). Men gode mannen behöver inte ha huvudmannens samtycke för alla rättshandlingar. De som avser den dagliga hushållningen är undantagna. Så här står det i 11:5, 2 st: Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som vanligtvis företas för den dagliga hushållningen ska samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig. Till den dagliga hushållningen räknas inköp av livsmedel och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter, telefon m fl regelbundna betalningar för den dagliga tillvaron. Regeln gäller också bankuttag etc som är led i sådana betalningar. Bestämmelsen gäller dock endast om gode mannen handlar inom ramen för sitt uppdrag. Huvudmannen kan utnyttja sin självbestämmanderätt, men då måste han tillkännage sin mening i förväg. Om han i efterhand, sedan rättshandlingen i fråga har ingåtts (ett visst köp för den dagliga hushållningen t ex har gjorts), vägrar gå med på detsamma, har detta ingen verkan mot tredje man (en viss affärsidkare e d). Huvudmannens samtycke kan inhämtas i efterskott eller bedömas vara underförstått. Ett generellt samtycke kan också ges från huvudmannen till den gode mannen till rättshandlingar inom ramen för uppdraget. En god man bör dock, där det är möjligt, höra vilken mening huvudmannen har i alla angelägenheter av större betydelse. Om huvudmannen är gift/samboende ska även makens/sambons mening inhämtas (FB 12:7). God man kan bli skyldig att ersätta skada som han/hon uppsåtligt eller av vårdslöshet har orsakat sin huvudman (FB 12:14,15).

5 5 (10) 3.UPPGIFTER Om huvudmannen är sjuk/har försvagad hälsa ingår som regel ekonomisk förvaltning i gode mannens uppdrag samt att "sörja för huvudmannens person" (personlig omvårdnad). En god man bevakar huvudmannens rätt. 3.1 Ekonomisk förvaltning Inledande åtgärd En god man bör, när han fått sitt förordnande, ta kontakt med huvudmannen, hans anhöriga, eller andra personer som kan upplysa om huvudmannens ekonomi, hälsotillstånd, vistelseort m m. Om huvudmannen är intagen på sjukhus eller annan vårdinrättning kan kurator, avdelningsföreståndare eller läkare ge behövliga upplysningar. Gode mannen ska snarast möjligt ta hand om huvudmannens tillgångar. Det är därför viktigt att försäkringskassan, hyresvärd, posten, banker, skattemyndigheten m fl blir informerade om förordnandet Förteckning När en god man blivit förordnad ska han/hon göra en förteckning över sin huvudmans tillgångar och skulder. Blankett för förteckning kan fås hos överförmyndaren. Förteckningen ska avges "på heder och samvete" och inlämnas till överförmyndaren inom två månader efter förordnandet. Vid byte av god mån behöver den tillträdande gode mannen inte lämna förteckning. Förteckningen ska innehålla fullständiga uppgifter om gode mannens och huvudmannens namn, adress, personnummer och telefon, om huvudmannen äger bankmedel ska uppgift lämnas om såväl bankens namn som kontonummer och innestående belopp, fastighet upptas till sitt taxeringsvärde och värdepapper till kursvärde, lösören behöver inte specificeras om det inte gäller antikviteter, konst etc, skulder ska anges med belopp och namn på långivaren, om huvudmannen äger tillgångar som inte förvaltas av gode mannen ska detta anges i förteckningen. Har huvudmannen fått tillgångar genom bodelning, arv, testamente eller gåva ska gode mannen vid avlämnade av förteckningen bifoga styrkt avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev. Banktillgodohavande ska styrkas med bevis från banken. Bankräkning ska förses med s k överförmyndarspärr såvida inte

6 6 (10) medlen måste kunna hållas tillgängliga för att betala huvudmannens utgifter. Spärr innebär att gode mannen inte kan lyfta innestående medel utan överförmyndarens tillstånd. Aktier, obligationer, pantbrev, skuldebrev och liknande värdehandlingar får inte sammanblandas med gode mannens egendom. Om det behövs för att trygga förvaltningen får överförmyndaren bestämma att värdehandlingarna ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut, d v s bank eller värdepappersbolag Gåva Gode mannen får inte ge bort huvudmannens egendom. Endast sedvanliga gåvor som julklappar och födelsedagspresenter är tillåtna. I vissa fall kan överförmyndaren medge att gode mannen får lämna understöd till anhörig Omplacering av huvudmannens tillgångar Gode mannen ska se till att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om detta inte är fallet ska tillgångarna placeras om. Omplacering kan dock i regel inte vidtas utan att gode mannen först har inhämtat överförmyndarens tillstånd. För information om dessa regler, kontakta överförmyndarexpeditionen Avveckling av bostad Den gode mannen har att själv pröva om det finns förutsättningar för huvudmannen att behålla bostaden. Dock ska, om det är möjligt, samtycke inhämtas från huvudmannen. Innan avvecklingen påbörjas bör den gode mannen ha förvissat sig om att huvudmannen inte längre kan ha nytta av sin bostad. Detta kan ske genom att den gode mannen begär ett utlåtande av läkare. Avvecklingen innebär vidtagande av en rad olika åtgärder där den gode mannen bör visa gott omdöme och i så stor utsträckning det är möjligt samråda med huvudmannens anhöriga. Åtgärderna kan innebära t ex uppsägning av bostad, elabonnemang, telefonabonnemang och försäljning av lös egendom. För ytterligare information om hur avvecklingen bör gå till se informationsbladet Avveckling av huvudmannens bostad eller kontakta överförmyndarexpeditionen Åtgärder vid huvudmannens död Finns inte anhöriga kan gode mannen bli tvungen att vända sig till begravningsfirma och för dödsboet ingå de förbindelser som har samband med begravningen. Han fortsätter att vårda den dödes egendom till dess den kan överlämnas till dödsbodelägarna. Gode mannen ska endast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att behålla den dödes tillhörigheter. För information om dessa regler se

7 7 (10) informationsbladet Åtgärder när huvudmannen avlider, kontakta överförmyndarexpeditionen Ansökningar till överförmyndaren Tillstånd från överförmyndaren krävs i regel om gode mannen vill: ta ut medel från spärrat konto (ange ändamål/skäl!) omplacera huvudmannens medel (se avsnitt 3.1.4) sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt ta upp lån för huvudmannen låna ut hans/hennes medel köpa aktier för huvudmannens medel låta huvudmannen driva en rörelse. Innan överförmyndaren tar ställning till om samtycke ska lämnas till en förvaltningsåtgärd av större vikt ska huvudmannen och dennes make eller sambo samt närmaste släktingar beredas tillfälle att yttra sig Räkenskaper och redovisning En god man måste föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter (FB 12:5). Det räcker i princip att detta görs i en kassabok. Räkenskaperna bildar underlag för den redovisning som god man ska lämna till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Denna redovisning, som kallas årsräkning, ska avse förvaltningen under föregående kalenderår. I årsräkningen ska medtas: tillgångar och skulder vid årets början inkomster och utgifter under året och tillgångar och skulder vid årets slut Av årsräkningen ska framgå hur mycket som har använts för huvudmannens uppehälle eller nytta i övrigt. Om bankmedel ingår bland tillgångarna ska innestående belopp styrkas med bevis från banken. Om det finns värdehandlingar som inte är deponerade ska gode mannen bifoga ett intyg av två personer att värdehandlingarna finns i hans förvar. Äger huvudmannen tillgångar som inte står under gode mannens förvaltning ska detta särskilt anges i årsräkningen. Gode mannen bör se till att spara verifikationer. I samband med sin granskning kan överförmyndaren nämligen begära att gode mannen ska styrka de uppgifter som lämnats i årsräkningen. Pengar och värdepapper som tillhör huvudmannen ska förvaras så att de inte sammanblandas med andra tillgångar.

8 8 (10) Då gode mannens uppdrag upphör (se avsnitt 4) ska han omgående insända redovisning till överförmyndaren för tiden från årets början till dess befattningen upphörde. Sådan redovisning kallas sluträkning (FB 14:18). Han ska naturligtvis också lämna de tillgångar som förvaltats till huvudmannen eller till ny god man eller förvaltare. Denna skyldighet gäller även mot huvudmannens dödsbo. 3.2 Personlig omvårdnad Omfattar förordnandet att "sörja för huvudmannens person" är det självfallet viktigt att den gode mannen håller sig välinformerad om huvudmannens personliga förhållanden och om huvudmannens eventuella behov av stöd, hjälp och omvårdnad. Genom kontakter med sociala organ, anhöriga eller vårdinrättning kan gode mannen hjälpa huvudmannen få en bättre bostad, hemhjälp eller bättre vårdform. Samarbete med kontaktpersoner inom socialtjänst, omsorgsverksamhet och försäkringskassa är naturligtvis viktiga i de fall där sådana stödpersoner finns förordnade. Huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och annan rekreation måste också uppmärksammas av den gode mannen. Personliga kontakter mellan den gode mannen och hans huvudman bör naturligtvis förekomma men behovet av detta kan variera från fall till fall. I personlig omvårdnad ingår även skyldigheten för en god man att se till att huvudmannens ekonomiska medel blir använda till hans uppehälle, utbildning och nytta. Principen är ju att det är huvudmannen själv som ska avgöra hur han vill använda sina medel. I fråga om t ex en gravt utvecklingsstörd får naturligtvis den gode mannen i praktiken större eget utrymme att dirigera sådana frågor, ansvaret blir då också stort. Det bör uppmärksammas att det inte varit lagstiftarens mening att gode män ska snåla med huvudmannens egna medel utan istället verkligen se till att dessa kommer till praktisk nytta för huvudmannen. 3.3 Bevaka huvudmannens rätt En god man är ställföreträdare för huvudmannen när denne vistas på sjukhus eller på någon institution. En god man som inte har begränsat förordnande i fråga om rättsliga angelägenheter, har att företräda sin huvudman, om denne inte själv klarar av att svara för sina rättsliga och sociala angelägenheter. Här har de gode männen mycket viktiga uppgifter. En god man kan t ex behöva företräda huvudmannen i samband med ansökningar om socialt bistånd och särskilda omsorger och i samband med sådana frågor överklaga myndighetsbeslut. De flesta gode män har ingen utbildning för uppgiften att bevaka sin huvudmans rätt. Det är därför viktigt för gode män att känna till förvaltningslagens krav (i bl a 4 ) på service och stöd från myndigheternas sida gentemot enskilda.

9 9 (10) 4. ENTLEDIGANDE När huvudmannen inte längre har behov av god man ska godmanskapet upphöra. Om ett skifte från godmanskap till förvaltarskap kan behövas kan den som varit god man utses till förvaltare. Gode mannen har rätt att på egen begäran bli entledigad frän sitt uppdrag. Ansökan om entledigande av god man och upphörande av godmanskap får även göras av förmyndare, huvudmannen, hans maka/sambo, närmaste släktingar och av överförmyndaren. Om den som är god man avlider måste hans dödsbo fullgöra redovisningsskyldigheten och lämna sluträkning till överförmyndaren. 5. TILLSYNSMYNDIGHETER Godmanskap och förvaltarskap står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen. Överförmyndare väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Kommunen kan bestämma att det i stället för ensam överförmyndare ska finnas en överförmyndarnämnd (ÖFN). Överförmyndarens/ÖFNs uppgift är att kontrollera hur gode mannen eller förvaltaren sköter sitt uppdrag (16 kap FB). De ska se till att huvudmannens tillgångar används för hans eller hennes nytta och att de är tryggt placerade och ger ränta. Gode män är skyldiga att lämna överförmyndaren/öfn de upplysningar om sin verksamhet som begärs (FB 12:9). Överförmyndaren/ÖFN ska granska gode mannens förvaltning (förteckningar, årsräkning, sluträkning). Underlåter god man att avge redovisning i rätt tid till överförmyndaren, kan överförmyndaren vid vite förelägga gode mannen att fullgöra sin redovisningsskyldighet. Länsstyrelsen kontrollerar att överförmyndaren/öfn fullgör sina åligganden. 6. ARVODE OCH ERSÄTTNING Gode mannen har rätt att få skäligt arvode för såväl ekonomisk förvaltning som personlig omvårdnad. Han har också rätt att få ersättning för de utgifter som godmanskapet har medfört (FB 12:16). Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet och ersättningen. Överförmyndaren bestämmer också om arvodet/ersättningen ska betalas av huvudmannen eller av kommunen.

10 10 (10) Huvudmannen ska betala gode mannens arvode och utgifter om han har inkomster som överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar som överstiger två prisbasbelopp. Understiger huvudmannens inkomster och tillgångar dessa värden ska gode mannen erhålla betalning av kommunen. Överförmyndarverksamheten bekostas i sin helhet av kommunen. Om gode mannen önskar arvode och ersättning för sina utgifter bör han skriva en särskild ansökan och bifoga årsräkningen. I en sådan ansökan ska lämnas en kortfattad beskrivning av nedlagt arbete. Är den gode mannen missnöjd med överförmyndarens beslut i något ärende kan han överklaga beslutet hos tingsrätten inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. Talan ska ställas till Lunds tingsrätt, Box 75, Lund, men inges till Överförmyndarnämnden i Lund, Box 41, Lund. 7. RÄTT ATT TA DEL AV HANDLINGAR Huvudmannen har rätt att ta del av de handlingar som rör godmanskapet och som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar (FB 16:7). VILL DU VETA MER? Förmyndare, god man och förvaltare, Eric Sehlin, Kommentus 2005 God man eller förvaltare en praktisk handbok, Kerstin Fälldin, Natur och Kultur 2007.

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE GODMANSKAP ENLIGT 11 KAP 4 FÖRÄLDRABALKEN & FÖRVALTARSKAP ENLIGT 11 KAP 7 FÖRÄLDRABALKEN 1 Innehåll Inledning... 3 God mans behörighet... 3 Förvaltarens behörighet...

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 190.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Öfn 2016-01-21 2 2016-01-22 DELEGATION AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUTANDERÄTT Delegation ges till handläggare

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Godmanskap. Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun

Godmanskap. Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun Godmanskap Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun Godmanskap I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarataga sina intressen och då kan Domstolen utse

Läs mer

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun

Delegeringsförteckning för Överförmyndarnämnden Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN Datum Diarienummer Delegeringsförteckning för Överförmyndaren Lilla Edets kommun Överförmyndaren i Lilla Edets kommun delegerar till överförmyndarhandläggarna, enligt samverkansavtal

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Adress Postnummer

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av förvaltare)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man/förvaltare! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Uppdaterad hösten 2017 Innehåll 1. Vem får vara god man eller förvaltare... 3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare... 3 3. Dina första uppgifter... 3 4. Dina övriga

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen och 15 LSS skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan skall göras

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Adress

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN OM GOD MAN

ANHÖRIGS ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN OM GOD MAN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN OM GOD MAN Avseende behov av

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken 1(6) Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Överförmyndarverksamheten Den enskilde, det vill säga den som har behov av hjälp, och dennes närmaste anhöriga är behöriga att ansöka

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

FRÅGEBLANKETT Överförmyndarnämnden

FRÅGEBLANKETT Överförmyndarnämnden FRÅGEBLANKETT Lämnas in tillsammans med årsräkning/sluträkning Överförmyndarnämnden Underlag för arvoden och ersättningar till förvaltare, gode män, förmyndare och särskild förordnad vårdnadshavare samt

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015

Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 1 (5) Checklista till årsräkning, sluträkning och årsuppgift för dödsbo för år 2015 Enligt 14 kap. 15, Föräldrabalken, ska förmyndare/gode män/förvaltare före den 1 mars varje år lämna årsräkning till

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap

Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap Läkarintyg för godmanskap och förvaltarskap 1 september 2016 Hanna Fransson Överförmyndarnämnden Växjö kommun Överförmyndarens verksamhet Se till att underåriga och personer som inte själva kan bevaka

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare,

Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare, Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare, sjukhem, servicehus Anmälan avser Namn Adress Postnummer Personnummer Telefonnummer Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Den

Läs mer

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

Överförmyndare. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Överförmyndare Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO Välkommen till överförmyndaren Överförmyndarens uppgifter Tillsyn

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndaren. Information om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndaren Information om godmanskap och förvaltarskap 1 1 Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7). God man/förvaltare

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer