Dokumenthanteringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden , 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen

2 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Förvaltningens IT-system Nedanstående system avses när det i dokumenthanteringsplanen omnämns i system under rubrikerna förvaras och databärare : Extens- system för barn- och elevhantering. Används främst av administratörer. Heroma- kommunens personalhanteringssystem. PMO- journalföringssystem som används av elevhälsan. Unikum- dokumentationssystem för skolan (IUP). Används av skolpersonal och även vårdnadshavare har visst tillträde. LEX- kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem. Kan användas av alla anställda i kommunen som sysslar med dokumenthantering. Google Apps- system för skolutveckling. Används främst av skolorna. 1

3 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN FÖRSKOLA Handlingar i ärenden om nedsättning Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Handlingarna rensas före överlämnande till av avgiften centralarkivet. Handlingsplaner Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ett ärende öppnas i LEX per läsår där handlingsplaner för förskola läggs in. Förteckningar över inskrivna barn i Nej I system Papper/ I system Överförs efter 2 år förskola, familjedaghem, fritidshem Närvarorapporter Nej Närarkiv Gallras efter 3 år Ansökan om plats Nej Arbetsrum/i system Papper/ i system Gallras 1 år efter inaktualitet Ansökan är inaktuell när barnet är placerat, när köplatsen är uppsagd, eller när Barnets schema Nej Arbetsrum/ i system genom e-tjänst Papper/i system Gallras 3 år efter inaktualitet förnyelse av ansökan inte gjorts. Planerad vistelse, dvs schema. Inaktuell då barnet lämnat förskolan. Schema kan lämnas via e-tjänst Inkomstuppgifter Nej Närarkiv/ i system Papper/i system Gallras 3 år efter Uppgift kan lämnas via e-tjänst inkomståret Uppsägningar av barnomsorgsplats Nej Arbetsrum/ system Papper/i system Gallras vid inaktualitet Inaktuell 1 år efter barnet slutat. Återfinns i Extens Köstatistik Nej I system I system Vid inaktualitet Aktuell kösituation redovisas på nämndsmöten och återfinns i nämndsprotokoll Placeringsmeddelande Nej Närarkiv, arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell när barnet är registrerat SKOLA (FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLAOCH SÄRSKOLA) Elevantal/skolstatistik Ja Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år Mäts en gång i månaden vid resursfördelningen Ansökan och beslut om placering i särskola Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Handlingar förvaras i elevakt. 2

4 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Handlingar rörande disciplinära åtgärder (avstängning, förvisning, varning mm) Protokoll från, ämneskonferenser, arbetslagskonferenser och Åtgärdsprogram (beslut, utvärdering etc) Ja Elevakt Papper Överförs efter 2 år Handlingarna förvaras i elevakt. Ja Arbetsrum/i system I system Överförs efter 2 år Ex Google sites, skrivs ut en gång per år Ja Närarkiv, i elevakt Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Alla ÅP registreras i LEX. Viktigt att det i avsändare/mottagare i LEX skrivs in elevens uppgifter så att återsökbarheten finns. Om utredning inte leder till ett åtgärdsprogram så ska även detta beslut registreras (då beslutet går att överklaga). ÅP i pappersformat: Efter registrering i LEX förvaras åtgärdsprogrammet i elevakt. ÅP i system: registreras i LEX med nödvändiga uppgifter men tas ej ut på papper. Återfinns i system. Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Handlingar förvaras i elevakt. Ansökan och beslut om placering i särskola Elevakt Ja Närarkiv/arbetsrum Papper/ i system Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. I elevakten finns dokumentation rörande eleven. Exvis protokoll EVK, utredningar, BBiC, beslut och intyg om anpassad studiegång, IUP mm. Handlingarna ska registreras och sedan förvaras i elevakt. Klasslistor, klassförteckningar original Nej I system/papper I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Den upprättade klasslistan, första och sista för året Betygskataloger Nej Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Mycket viktigt att alla ev. förkortningar och sifferkoder förklaras. 3

5 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Dokumentation som påvisar tillämpningen av läroplanen Förteckningar /register över elever som undervisas i kommunens skolor men hör hemma i annan kommun Förteckningar över elevers placeringar under praktik Nej Närarkiv/Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Tex lokala arbetsplaner, kursplaner Överföringen till centralarkivet följer diariet, dvs innevarande år samt 2 år till. Nej Arbetsrum I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång Nej Arbetsrum/i system Papper Överförs efter 2 år 2 år efter praktiken. Uppgift om elevs praktik förvaras i elevakt. Samlande listor över alla elevers praktik kan gallras när uppgiften om enskild elevs praktik sorterats ner i elevakt. Nej NärarkivArbetsrum Papper/ i system Överförs efter 2 år 2 år efter resan. Digital dokumentation tex blogg skrivs ut och arkiveras. Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Intyg/avgång från särskolan Nej Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år Förvaras i elevakt. Överförs 2 år efter avslutad skolgång Listor över elever som inte nått upp Nej Närarkiv/system Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång till målen för betyg för varje termin Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk Nej Arbetsrum/närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs 2 år efter provtillfället. Det som skall sparas är elevlösningar samt sammanställningar över resultat. Skolkataloger Nej Närarkiv/arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Kan vara fotokataloger. Ersätter inte klasslistor Slutbetyg, kopior Nej Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Kopian är skolans original Slutligt schema för varje läsår och skolenhet Förteckning/register över elever från Partille som har sin skolgång i annan kommun. Nej I System/pärm I system Överförs efter 2 år Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3 år. Nej Arbetsrum I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Följer läsårets klasslistor Terminsbetyg Nej Närarkiv Papper Gallras efter 2 år Ansökan och beslut rörande ledighet Nej Arbetsrum/i system Papper Vid inaktualitet Inaktuell då eleven slutat skolan för elev 4

6 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Förteckning över läromedel Nej Närarkiv/Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Nationella prov Nej Arbetsrum/närarkiv Papper Gallras efter 5 år 5 år efter provtillfället. Alfabetisk ordning, klassvis Screening läsförmåga och matematik Nej Arbetsrum/närarkiv Papper Gallras vid inaktualitet Sorteras alfabetisk ordning, klassvis enligt Partillemodellen Listor över närvaro och frånvaro Nej Arbetsrum, närarkiv/i Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell senast då eleven slutat skolan Önskemål om placering i förskoleklass GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN system Nej Arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell då barnet börjat grundskolan Ansökan och beslut om Ja Närarkiv/elevakt Papper Överförs efter 2 år 2 år efter eleven slutat gymnasiesärskola Förteckning/register/yttranden över Ja Närarkiv/EOP Papper/i system Överförs efter 2 år Överförs med diariet. Sekretess på skälen elever folkbokförda i Partille men till byte av skola enligt Sekr L 7 kapitel, som går i skolan i en annan kommun enskilda personliga förhållanden. Försöks- och utvecklingsprojekt Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Varje projekt diarieförs som eget ärende. T ex Internationella kontakter, EU-projekt mm Handlingar rörande disciplinära Ja Elevakt Papper Överförs efter 2 år Handlingarna förvaras i elevakt. åtgärder (avstängning, förvisning, varning mm) Planer för skolans arbete (timplaner) Ja Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Nämndärende, finns bland diarieförda handlingar 5

7 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Åtgärdsprogram Ja Närarkiv, i elevakt Papper/i system överförs i samband med elevaktens överföring till centralarkiv Alla ÅP registreras i LEX. Viktigt att det i avsändare/mottagare i LEX skrivs in elevens uppgifter så att återsökbarheten finns. Om utredning inte leder till ett åtgärdsprogram så ska även detta beslut registreras (då beslutet går att överklaga). ÅP i pappersformat: Efter registrering i LEX förvaras åtgärdsprogrammet i elevakt. ÅP i system: registreras i LEX med nödvändiga uppgifter men tas ej ut på papper. Återfinns i system. Betygskataloger Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Vid leverans till centralarkiv ska betygskatalogen vara utskriven på arkivbeständigt papper samt sorterad klassvis eller på lärares namn. Förklara siffror och förkortningar. Slutbetyg Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Kopian är skolans original Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter provtillfället. Det som skall sparas är elevlösningar samt sammanställningar över resultat. Nationella prov Nej Närarkiv Papper Gallras efter 5 år 5 år efter provtillfället Anmälan till prövning Nej Kurssekreterare papper Vid inaktualitet Inaktuell då överföring till betygskatalog gjorts Centrala studiestödsnämnden/månadsrapporter ing Klasslistor, klassförteckningar original Nej Kurssekreterare I system Vid inaktualitet Inaktuell då elev slutat skolan Nej I system/papper I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Den upprättade klasslistan, första och sista för året 6

8 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Slutligt schema för varje läsår och skolenhet Nej Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3 år. Nej NärarkivArbetsrum Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter resan. Digital dokumentation tex blogg skrivs ut och arkiveras. Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Skolkataloger nej Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Kan vara fotokataloger. Ersätter inte klasslistor Studieavbrott, original Nej I system/elevakt Papper/ i system Förvaras i elevakt och överförs när elevakten överförs till centralarkivet så länge detta finns på papper. Vid förvaring i system sker överföring till e-arkiv. Omval och byte av utbildning Nej I System/Elevakt Papper/i system Vid inaktualitet Inaktuell då elev slutat skolan Avtal med elever om elevdatorer Nej Expedition i pärm Papper Gallras efter 4 år Förteckning över läromedel Nej Närarkiv/Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år VUXENUTBILDNINGEN, SFI OCH SÄRVUX Anbudsförfarande, uppdragsutbildning, ansökningar om att anordna utbildning Inkommande/utgående yttranden interkommunala vuxenelever Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Finns bland diarieförda handlingar. Ansökningar kan tex vara till Myndigheten för yrkeshögskolan. Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs i då diariet skickas ner. Delegationsbeslut ska göras i LEX på yttrandena. Yttranden som görs i system skrivs ut och hanteras på samma sätt som pappersyttranden. Anmälan till prövning Nej Kurssekreterare Papper Vid inaktualitet Inaktuell då överföring till betygskatalog gjorts Ansökan till utbildning från elev Nej Närarkiv/i system I system/ papper Gallras när eleven avslutat utbildning Slutbetyg Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade studier. Kopian är skolans original 7

9 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Betygskataloger Nej Expeditionen I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter studiernas slut. Viktigt att alla förkortningar och sifferkoder förklaras Närvarolistor Nej Arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell när kursen är avslutad Slutligt schema för varje läsår Nej Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3 år. Språktester i svenska för invandrare (sfi) sk nivåbedömning Nej Arbetsrum lärare Papper Gallras när eleven avslutat utbildning Intyg om genomförd utbildning för Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad utbildning. Sorteras SFI och särvux klassvis i bokstavsordning Besked om antagning/kallelse till kursstart Nej I system/papper Gallras när eleven avslutat utbildning Elevregister/kort Nej Digitalt I system Överförs efter 2 år 2 år efter att studierna avslutats MODERSMÅLSUNDERVISNING Ansökan och beslut om studiehandledning på modersmål Ja/nej, se anmärkning Administratör Papper Gallras vid inaktualitet/överförs ihop med elevakt Inaktuell då eleven slutat skolan. Om beslutet fattats i form av åtgärdsprogram så återfinns åtgärdsprogrammet bevarat i elevakt. Anmälan/avanmälan Nej Administratör Papper Gallras vid inaktualitet Inaktuell då eleven slutat skolan Förteckningar över de elever som fått Nej Arbetsrum/administratör Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade studier. Sorteras modersmålsundervisning och alfabetisk ordning, språkvis studiehandledning Närvarolistor Nej Arbetsrum Papper Gallras vid inaktualitet Inaktuell då eleven slutat skolan 8

10 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: ELEVHÄLSA/ STÖDENHETEN Ansökan om insats från stödenheten Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen Ansökan och beslut om Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet. Ärende öppnas i LEX tilläggsbelopp Utredningar av Läs- och skrivstudion Ja Närarkiv/personakt Papper Överförs efter 3 år Överförs 3år efter eleven fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen. Sorteras efter personnummer Dokumentation kring/efter insats från samverkansteamet Ja Närarkiv/personakt Papper Överförs efter 1 år Överförs 1 år efter avslutad skolgång med diariet. Sorteras på personnummer. Skolsociala utredningar (EBiC) Ja Närarkiv/ i system Papper/i system Överförs efter 2 år Överförs två år efter avslutad skolgång. Utredningar görs av kuratorer/socionomer vanligtvis som underlag för annan insats. Diarieförs som bilaga till insats/beslut. Om utredningen inte leder till insats/beslut ska handlingen ändå registreras separat och sedan förvaras i elevakt. Pedagogisk utredning Ja Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Registreras som bilaga till åtgärdsprogram i de fall utredningen föranleder ett beslut kring sådant. I övrigt registreras handlingen för sig. Överförs i samband med diariet EHT-protokoll Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Sorteras i eget ärende. Följer med EVK-protokoll Ja Elevakt Papper Överförs efter 2 år Se under Elevakt Psykologjournal Nej Personakt/närarkiv/ i system på Stödenheten Papper/ i system Överförs efter 2 år 2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen. Sorteras på personnummer. 9

11 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Skolhälsovårdsjournaler Nej Skolsköterskans aktskåp /i System Papper/ i system Överförs efter 1 år 1 år efter avslutad skolgång. Överförs till gymnasiets skolhälsovård i förekommande fall. Handlingar i skolhälsovården får gallras under förutsättning att likalydande digitala kopior har framställts genom scanning och tillförts journalen. Beslut i BUN Logopedjournal Nej Logoped, närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Sorteras på personnummer. I begreppet logopedjournal ingår: Journalanteckningar, utredningar tester och undersökningsresultat, korrespondens, handlingsplaner samt uppföljningar. Register/förteckning över journaler som överlämnats till annan huvudman Nej I system I system Återfinns i elevens journal som en journalanteckning Psykologisk utredning Nej Personakt/närarkiv/ i system på Stödenheten Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen. Sorteras på personnummer. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Protokoll från nämnden och Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet. Binds in arbetsutskott (centralarkivet ansvarar) Protokoll från förvaltningsråd Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet Protokoll från LSG Ja Närarkiv papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet Protokoll från MBL-förhandlingar Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Delegationsbeslut Ja Närarkiv/ i system Papper/i system Delegationsbeslut görs i LEX. Redovisas vid nämndsmöte och återfinns i protokollet för nämnden. Överförs därmed till arkivet i samband med att protokollen överförs. 10

12 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Registrerade handlingar Ja Närarkiv Papper Gallras efter 5 år 5 år efter registrering. Gäller ej registrerade och diarieförda handlingar, endast de som bara har handlingsnummer och ej hör till specifikt ärende. Avtal med förskoleverksamheter och Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet pedagogisk omsorg i enskild regi Avtal mellan vuxenutbildningen och Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet avtalspartner Tillsyn av enskilda verksamheter Ja Arbetsrum, närarkiv Papper Överförs efter 2 år Tillsynshandlingar kan vara: tillsynsprotokoll och verksamhetsbeskrivningar. Avtal med annan kommun om Ja Närarkiv Papper /i system Överförs efter 2 år Överförs med diariet förskoleplats/skolplats Protokoll från matråd Ja Närarkiv/Elevhälsan/husm Papper Överförs efter 2 år Handlingar efter samverkan kring matfrågor or med eleverna Förteckning över förvaltningens olika Ja HK/resp. enhet Papper Överförs efter 2 år Förteckning diarieförs och överförs till IT-system centralarkivet med diariet. Sociala medier Ja Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år Information på tex bloggar och facebook av ringa eller tillfällig betydelse kan gallras. Övrigt skrivs ut en gång per år. Protokoll från projektgrupper Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Protokoll från föräldraråd Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ansökan om att få bedriva verksamhet i enskild regi Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Diarieförd handling. Överförs till centralarkivet i samband med att diariet överförs. Minnesanteckningar från APT Nej Närarkiv Papper Gallras efter 2 år Ärendekort/diariekort med diarieplan Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Skickas med leverans tillcentralarkivet Kallelse nämnd och arbetsutskott Nej I system Digitalt Gallras efter 1 år Fadderrapporter lämnade av nämnden ledamöter Nej Pärm nämndsekreterare Papper Gallras senast efter 4 år Gallras vid ny mandatperiod. 11

13 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Korrespondens av tillfällig betydelse Nej Administratör Papper/i system Vid inaktualitet Exempelvis meddelanden och information av tillfällig betydelse från området eller förskolan/ skolan, e-post som inte diarieförs eller handlingar av liten betydelse för verksamheten Ett ex. av varje informationsskrift, Nej Närarkiv HK/resp. enhet Papper Överförs efter 5 år broschyr och liknande som framställts inom den egna verksamheten. Tidningsurklipp och fotografier, Nej Närarkiv HK/resp. enhet Papper Överförs efter 5 år 5 år efter publicering samlade för att belysa den egna verksamheten Rapporter från inspektion av livsmedelsverksamhet Nej Närarkiv Papper Gallras efter 1 år Diarieförda originalen finns hos SBK. Inspektionen genomförs årligen. Inspektionsrapporter enligt miljöbalken Nej Närarkiv Papper Gallras efter 3 år Diarieförda originalen finns hos SBK. Inspektionen genomförs var fjärde år. Handlingar rörande samtycken enligt PuL Nej Närarkiv/administratör Papper Gallras vid inaktualitet Inaktuell när eleven avslutat sin skolgång eller då ny blankett lämnats in. EKONOMI Anbudshandlingar Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ej antagna anbud utgallras 1 år efter avslutad upphandling Attestbehörigheter Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Listan uppdateras i augusti och diarieförs. Originalet finns centralt på förvaltningen. Finns bland diarieförda handlingar. Avtal Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet i samband med diariet överförs. 12

14 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Beslut om inackorderingstillägg Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Delegationsbeslut om inackorderingstillägg görs i LEX och återfinns med nämndsprotokoll. Statsbidrag- ansökningar och beslut Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Beslut om vårdnadsbidrag Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Delegationsbeslut görs i LEX. Besluten återfinns även med protokoll från nämnden. Budgethandlingar, verksamhetsplan, prognoser, budgetuppföljningar, tertialrapporter och bokslut Ja Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Finns bland diarieförda handlingar. Återfinns även i nämndsprotokoll. Analyslistor/löner Nej Administratör I system Gallras efter 2 år Budgetunderlag, års- och Nej Arbetsrum, Ek ass. Gallras efter 2 år flerårsbudget Porthälla/Förv. chef Externa verifikationer Nej Administratör Papper Gallras efter 10 år Fakturor, utbetalningar, rekvisitioner. Följesedel sparas vid ej specad faktura. Interna verifikationer Nej Administratör Papper Gallras efter 10 år Bokföringsorder, interna fakturor Ansökan om inackorderingstillägg Nej Närarkiv Papper Gallras efter 3 år Ansökan kan gallras efter 3 år. Reklamationer Nej Närarkiv Papper Gallras efter 2 år Underlag för utbetalningar till Nej Arbetsrum/närarkiv Papper/ i system Gallras efter 2 år förskolor och skolor i enskild regi Arvoden till förtroendevalda Nej I system I system Personalenheten Personalenheten ansvarar för gallring ansvarar Ansökan om vårdnadsbidrag Nej Handläggares arbetsrum Papper Gallras efter 2 år Underrättelser om detaljplaner Nej Närarkiv Papper Gallras efter 1 år Originalen finns hos SBK. Eventuella remissyttranden diarieförs. Anbudshandlingar Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ej antagna anbud utgallras 1 år efter avslutad upphandling Attestbehörigheter Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Listan uppdateras i augusti och diarieförs. Originalet finns centralt på förvaltningen. Finns bland diarieförda handlingar. 13

15 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN KVALITETSARBETE E-post till klagomålshanteringen Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Sammanställningar av elevenkäter Nej Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet med diariet. Sammanställning av föräldraenkäter Nej Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet med diariet. Sammanställning personalenkät Nej Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet med diariet. Elevenkäter Nej Arbetsrum Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell då sammanställning tagit fram Föräldraenkäter Nej Arbetsrum Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell då sammanställning tagit fram Personalenkäter Nej Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell då sammanställning tagit fram Olycksfall, tillbud barn/elev Nej I system I system Överförs efter 2 år Lista tas ut ur system en gång per år och arkiveras PERSONAL Annons och sökanden till tjänst Ja Närarkiv/ i system Papper/ i system Gallras vid inaktualitet Den anställdes handlingar överförs till personakt. Övriga gallras 6 mån efter att tjänsten tillsats. Registrera lista över sökande med markering över vem som fått tjänsten. Anställningsavtal Ja Närarkiv Papper Gallras vid inaktualitet Anställningsavtal registreras i LEX och samtidigt görs ett delegationsbeslut i LEX. Betyg och intyg över anställning Nej Personalakt Papper Personalenheten Förvaras i personalakt ansvarar Underlag för rapport till Nej Administratör Papper/ i system Gallras efter 2 år Exempelvis sjukintyg Försäkringskassan, Anmälan om företrädesrätt (LAS) Nej Närarkiv Papper Personalenheten ansvarar Företrädesrätt och varsel om varsel leder till avsked Ledighetsansökan Nej I system Digitalt Gallras efter 2 år Personalenheten ansvarar Läkarintyg Nej Administratör Papper Gallras efter 2 år Längre tjänstledigheter Nej Personalenheten Personalenheten Finns i personalakten. Vid avgång ur tjänst ansvarar förs handlingarna till personalakten 14

16 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Rehab-ärenden Nej Till personalakt Kopior gallras efter sammanställning Sjukanmälan/oplanerad frånvaro Nej I system, Heroma Gallras efter 2 år Tystnadsplikt/sekretessförbindelse Nej Personalakt Papper Läggs i personalakt. Kopia kan sparas hos administratör Uppsägningar Nej Personalakt Papper överförs när anställningen avslutats Medarbetarsamtal/anteckningar Nej Arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell vid nästkommande medarbetarsamtal Timrapporter Nej Personalenheten Papper 2 år Personalenheten ansvarar. Kopia kan finnas hos administratör. Personalförteckning Personalenheten ansvarar Årets ackumulerade Personalförteckning lista bevaras Uppdateras löpande Pensionshandlingar Personalenheten ansvarar Pensionshandlingar Personalakter fasta tjänster och vikariat längre än tre månader Personalenheten ansvarar Personalakter fasta tjänster och vikariat längre än tre månader LOKALER Uthyrningskontrakt Ja Närarkiv Papper 2 år efter inaktualitet Hyresavtal, original Nej Närarkiv Papper 2 år efter inaktualitet Inaktuell då kontraktet sagts upp. Inventarieförteckningar Nej Närarkiv Papper 2 år efter inaktualitet 15

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan Reviderad 2015-06-22 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument,

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner

Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Emad Soukiyh 2015-05-06 BUN 2015/0431 0480-45 30 10 Barn- och ungdomsnämnden Revidering av barn- och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplaner Förslag

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING

MOTIV FÖR BEVARANDE ELLER GALLRING Robertsfors kommun Kommunstyrelsens Barn och utbildningsverksamhet Fastställd 2011-10-25 Ks 167 2011-08-22 Maj-Britt Malmén 2 Allmänna handlingar som förekommer hos kommunen utgör vårt arkiv. Gallringsplanen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun

Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Bestämmelser för skolskjuts och elevresor i Partille kommun Antagna av Utbildningsnämnden 2015-06-16 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Begrepp och definitioner förskola, grundskola, gymnasium

Begrepp och definitioner förskola, grundskola, gymnasium Bilaga och definitioner förskola, grundskola, gymnasium Den här bilagan tillhör det material som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting som stöd i arbetet med upphandling av skoladministrativt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Innehållsförteckning till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden ADMINISTRATION, CENTRAL FÖRVALTNING Nämndadministration 1 Allmän administration 1 Diariet 1 Särskilda handlingstyper 2

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20051115 Dokumenthanteringsplan för SBK, Lokalförsörjningsenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 C Diarienummer SPN 2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 15

Läs mer

Antagen av Utbildningsnämnden 2015-02-25 10 och av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-03-11 34

Antagen av Utbildningsnämnden 2015-02-25 10 och av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2015-03-11 34 Riktlinje Riktlinje för hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Norrköpings kommun UN 2015/2638 AVN 2015/0040 Antagen av Utbildningsnämnden 2015-02-25

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14)

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) POLICY OCH RIKTLINJER Avgifter och kostnader i förskola och skola Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) RIKTLINJER 1 Innehåll Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Utbildningsverksamheten 1 Innehåll 1. HANDBOKENS SYFTE OCH INNEHÅLL... 3 2. DOKUMENTATION OCH ARKIVVÅRD INOM SKOLVERKSAMHETEN... 5 Pedagogisk dokumentation... 5 Särskilt om

Läs mer

Riktlinjer för kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad

Riktlinjer för kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BUN 50/2013 Riktlinjer för kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vaxholms stad 1 Allmänt...2 2 Rätt till plats...2 2.1 Behovsgrunder...2 2.2 Omfattning

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer