Dokumenthanteringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden , 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen

2 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Förvaltningens IT-system Nedanstående system avses när det i dokumenthanteringsplanen omnämns i system under rubrikerna förvaras och databärare : Extens- system för barn- och elevhantering. Används främst av administratörer. Heroma- kommunens personalhanteringssystem. PMO- journalföringssystem som används av elevhälsan. Unikum- dokumentationssystem för skolan (IUP). Används av skolpersonal och även vårdnadshavare har visst tillträde. LEX- kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem. Kan användas av alla anställda i kommunen som sysslar med dokumenthantering. Google Apps- system för skolutveckling. Används främst av skolorna. 1

3 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN FÖRSKOLA Handlingar i ärenden om nedsättning Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Handlingarna rensas före överlämnande till av avgiften centralarkivet. Handlingsplaner Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ett ärende öppnas i LEX per läsår där handlingsplaner för förskola läggs in. Förteckningar över inskrivna barn i Nej I system Papper/ I system Överförs efter 2 år förskola, familjedaghem, fritidshem Närvarorapporter Nej Närarkiv Gallras efter 3 år Ansökan om plats Nej Arbetsrum/i system Papper/ i system Gallras 1 år efter inaktualitet Ansökan är inaktuell när barnet är placerat, när köplatsen är uppsagd, eller när Barnets schema Nej Arbetsrum/ i system genom e-tjänst Papper/i system Gallras 3 år efter inaktualitet förnyelse av ansökan inte gjorts. Planerad vistelse, dvs schema. Inaktuell då barnet lämnat förskolan. Schema kan lämnas via e-tjänst Inkomstuppgifter Nej Närarkiv/ i system Papper/i system Gallras 3 år efter Uppgift kan lämnas via e-tjänst inkomståret Uppsägningar av barnomsorgsplats Nej Arbetsrum/ system Papper/i system Gallras vid inaktualitet Inaktuell 1 år efter barnet slutat. Återfinns i Extens Köstatistik Nej I system I system Vid inaktualitet Aktuell kösituation redovisas på nämndsmöten och återfinns i nämndsprotokoll Placeringsmeddelande Nej Närarkiv, arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell när barnet är registrerat SKOLA (FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLAOCH SÄRSKOLA) Elevantal/skolstatistik Ja Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år Mäts en gång i månaden vid resursfördelningen Ansökan och beslut om placering i särskola Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Handlingar förvaras i elevakt. 2

4 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Handlingar rörande disciplinära åtgärder (avstängning, förvisning, varning mm) Protokoll från, ämneskonferenser, arbetslagskonferenser och Åtgärdsprogram (beslut, utvärdering etc) Ja Elevakt Papper Överförs efter 2 år Handlingarna förvaras i elevakt. Ja Arbetsrum/i system I system Överförs efter 2 år Ex Google sites, skrivs ut en gång per år Ja Närarkiv, i elevakt Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Alla ÅP registreras i LEX. Viktigt att det i avsändare/mottagare i LEX skrivs in elevens uppgifter så att återsökbarheten finns. Om utredning inte leder till ett åtgärdsprogram så ska även detta beslut registreras (då beslutet går att överklaga). ÅP i pappersformat: Efter registrering i LEX förvaras åtgärdsprogrammet i elevakt. ÅP i system: registreras i LEX med nödvändiga uppgifter men tas ej ut på papper. Återfinns i system. Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Handlingar förvaras i elevakt. Ansökan och beslut om placering i särskola Elevakt Ja Närarkiv/arbetsrum Papper/ i system Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. I elevakten finns dokumentation rörande eleven. Exvis protokoll EVK, utredningar, BBiC, beslut och intyg om anpassad studiegång, IUP mm. Handlingarna ska registreras och sedan förvaras i elevakt. Klasslistor, klassförteckningar original Nej I system/papper I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Den upprättade klasslistan, första och sista för året Betygskataloger Nej Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Mycket viktigt att alla ev. förkortningar och sifferkoder förklaras. 3

5 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Dokumentation som påvisar tillämpningen av läroplanen Förteckningar /register över elever som undervisas i kommunens skolor men hör hemma i annan kommun Förteckningar över elevers placeringar under praktik Nej Närarkiv/Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Tex lokala arbetsplaner, kursplaner Överföringen till centralarkivet följer diariet, dvs innevarande år samt 2 år till. Nej Arbetsrum I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång Nej Arbetsrum/i system Papper Överförs efter 2 år 2 år efter praktiken. Uppgift om elevs praktik förvaras i elevakt. Samlande listor över alla elevers praktik kan gallras när uppgiften om enskild elevs praktik sorterats ner i elevakt. Nej NärarkivArbetsrum Papper/ i system Överförs efter 2 år 2 år efter resan. Digital dokumentation tex blogg skrivs ut och arkiveras. Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Intyg/avgång från särskolan Nej Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år Förvaras i elevakt. Överförs 2 år efter avslutad skolgång Listor över elever som inte nått upp Nej Närarkiv/system Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång till målen för betyg för varje termin Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk Nej Arbetsrum/närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs 2 år efter provtillfället. Det som skall sparas är elevlösningar samt sammanställningar över resultat. Skolkataloger Nej Närarkiv/arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Kan vara fotokataloger. Ersätter inte klasslistor Slutbetyg, kopior Nej Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Kopian är skolans original Slutligt schema för varje läsår och skolenhet Förteckning/register över elever från Partille som har sin skolgång i annan kommun. Nej I System/pärm I system Överförs efter 2 år Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3 år. Nej Arbetsrum I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Följer läsårets klasslistor Terminsbetyg Nej Närarkiv Papper Gallras efter 2 år Ansökan och beslut rörande ledighet Nej Arbetsrum/i system Papper Vid inaktualitet Inaktuell då eleven slutat skolan för elev 4

6 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Förteckning över läromedel Nej Närarkiv/Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Nationella prov Nej Arbetsrum/närarkiv Papper Gallras efter 5 år 5 år efter provtillfället. Alfabetisk ordning, klassvis Screening läsförmåga och matematik Nej Arbetsrum/närarkiv Papper Gallras vid inaktualitet Sorteras alfabetisk ordning, klassvis enligt Partillemodellen Listor över närvaro och frånvaro Nej Arbetsrum, närarkiv/i Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell senast då eleven slutat skolan Önskemål om placering i förskoleklass GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN system Nej Arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell då barnet börjat grundskolan Ansökan och beslut om Ja Närarkiv/elevakt Papper Överförs efter 2 år 2 år efter eleven slutat gymnasiesärskola Förteckning/register/yttranden över Ja Närarkiv/EOP Papper/i system Överförs efter 2 år Överförs med diariet. Sekretess på skälen elever folkbokförda i Partille men till byte av skola enligt Sekr L 7 kapitel, som går i skolan i en annan kommun enskilda personliga förhållanden. Försöks- och utvecklingsprojekt Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Varje projekt diarieförs som eget ärende. T ex Internationella kontakter, EU-projekt mm Handlingar rörande disciplinära Ja Elevakt Papper Överförs efter 2 år Handlingarna förvaras i elevakt. åtgärder (avstängning, förvisning, varning mm) Planer för skolans arbete (timplaner) Ja Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Nämndärende, finns bland diarieförda handlingar 5

7 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Åtgärdsprogram Ja Närarkiv, i elevakt Papper/i system överförs i samband med elevaktens överföring till centralarkiv Alla ÅP registreras i LEX. Viktigt att det i avsändare/mottagare i LEX skrivs in elevens uppgifter så att återsökbarheten finns. Om utredning inte leder till ett åtgärdsprogram så ska även detta beslut registreras (då beslutet går att överklaga). ÅP i pappersformat: Efter registrering i LEX förvaras åtgärdsprogrammet i elevakt. ÅP i system: registreras i LEX med nödvändiga uppgifter men tas ej ut på papper. Återfinns i system. Betygskataloger Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Vid leverans till centralarkiv ska betygskatalogen vara utskriven på arkivbeständigt papper samt sorterad klassvis eller på lärares namn. Förklara siffror och förkortningar. Slutbetyg Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade gymnasiestudier. Kopian är skolans original Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter provtillfället. Det som skall sparas är elevlösningar samt sammanställningar över resultat. Nationella prov Nej Närarkiv Papper Gallras efter 5 år 5 år efter provtillfället Anmälan till prövning Nej Kurssekreterare papper Vid inaktualitet Inaktuell då överföring till betygskatalog gjorts Centrala studiestödsnämnden/månadsrapporter ing Klasslistor, klassförteckningar original Nej Kurssekreterare I system Vid inaktualitet Inaktuell då elev slutat skolan Nej I system/papper I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Den upprättade klasslistan, första och sista för året 6

8 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Slutligt schema för varje läsår och skolenhet Nej Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3 år. Nej NärarkivArbetsrum Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter resan. Digital dokumentation tex blogg skrivs ut och arkiveras. Handlingar rörande studieresor, skolresor och lägerskolor Skolkataloger nej Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år Kan vara fotokataloger. Ersätter inte klasslistor Studieavbrott, original Nej I system/elevakt Papper/ i system Förvaras i elevakt och överförs när elevakten överförs till centralarkivet så länge detta finns på papper. Vid förvaring i system sker överföring till e-arkiv. Omval och byte av utbildning Nej I System/Elevakt Papper/i system Vid inaktualitet Inaktuell då elev slutat skolan Avtal med elever om elevdatorer Nej Expedition i pärm Papper Gallras efter 4 år Förteckning över läromedel Nej Närarkiv/Arbetsrum Papper Överförs efter 2 år VUXENUTBILDNINGEN, SFI OCH SÄRVUX Anbudsförfarande, uppdragsutbildning, ansökningar om att anordna utbildning Inkommande/utgående yttranden interkommunala vuxenelever Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Finns bland diarieförda handlingar. Ansökningar kan tex vara till Myndigheten för yrkeshögskolan. Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs i då diariet skickas ner. Delegationsbeslut ska göras i LEX på yttrandena. Yttranden som görs i system skrivs ut och hanteras på samma sätt som pappersyttranden. Anmälan till prövning Nej Kurssekreterare Papper Vid inaktualitet Inaktuell då överföring till betygskatalog gjorts Ansökan till utbildning från elev Nej Närarkiv/i system I system/ papper Gallras när eleven avslutat utbildning Slutbetyg Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade studier. Kopian är skolans original 7

9 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Betygskataloger Nej Expeditionen I system/papper Överförs efter 2 år 2 år efter studiernas slut. Viktigt att alla förkortningar och sifferkoder förklaras Närvarolistor Nej Arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell när kursen är avslutad Slutligt schema för varje läsår Nej Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter läsårets början. Gäller klasschema. Lärarschema kan gallras efter 3 år. Språktester i svenska för invandrare (sfi) sk nivåbedömning Nej Arbetsrum lärare Papper Gallras när eleven avslutat utbildning Intyg om genomförd utbildning för Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad utbildning. Sorteras SFI och särvux klassvis i bokstavsordning Besked om antagning/kallelse till kursstart Nej I system/papper Gallras när eleven avslutat utbildning Elevregister/kort Nej Digitalt I system Överförs efter 2 år 2 år efter att studierna avslutats MODERSMÅLSUNDERVISNING Ansökan och beslut om studiehandledning på modersmål Ja/nej, se anmärkning Administratör Papper Gallras vid inaktualitet/överförs ihop med elevakt Inaktuell då eleven slutat skolan. Om beslutet fattats i form av åtgärdsprogram så återfinns åtgärdsprogrammet bevarat i elevakt. Anmälan/avanmälan Nej Administratör Papper Gallras vid inaktualitet Inaktuell då eleven slutat skolan Förteckningar över de elever som fått Nej Arbetsrum/administratör Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter avslutade studier. Sorteras modersmålsundervisning och alfabetisk ordning, språkvis studiehandledning Närvarolistor Nej Arbetsrum Papper Gallras vid inaktualitet Inaktuell då eleven slutat skolan 8

10 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: ELEVHÄLSA/ STÖDENHETEN Ansökan om insats från stödenheten Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år 2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen Ansökan och beslut om Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet. Ärende öppnas i LEX tilläggsbelopp Utredningar av Läs- och skrivstudion Ja Närarkiv/personakt Papper Överförs efter 3 år Överförs 3år efter eleven fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen. Sorteras efter personnummer Dokumentation kring/efter insats från samverkansteamet Ja Närarkiv/personakt Papper Överförs efter 1 år Överförs 1 år efter avslutad skolgång med diariet. Sorteras på personnummer. Skolsociala utredningar (EBiC) Ja Närarkiv/ i system Papper/i system Överförs efter 2 år Överförs två år efter avslutad skolgång. Utredningar görs av kuratorer/socionomer vanligtvis som underlag för annan insats. Diarieförs som bilaga till insats/beslut. Om utredningen inte leder till insats/beslut ska handlingen ändå registreras separat och sedan förvaras i elevakt. Pedagogisk utredning Ja Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Registreras som bilaga till åtgärdsprogram i de fall utredningen föranleder ett beslut kring sådant. I övrigt registreras handlingen för sig. Överförs i samband med diariet EHT-protokoll Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Sorteras i eget ärende. Följer med EVK-protokoll Ja Elevakt Papper Överförs efter 2 år Se under Elevakt Psykologjournal Nej Personakt/närarkiv/ i system på Stödenheten Papper/ i system Överförs efter 2 år 2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen. Sorteras på personnummer. 9

11 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Skolhälsovårdsjournaler Nej Skolsköterskans aktskåp /i System Papper/ i system Överförs efter 1 år 1 år efter avslutad skolgång. Överförs till gymnasiets skolhälsovård i förekommande fall. Handlingar i skolhälsovården får gallras under förutsättning att likalydande digitala kopior har framställts genom scanning och tillförts journalen. Beslut i BUN Logopedjournal Nej Logoped, närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter avslutad skolgång. Sorteras på personnummer. I begreppet logopedjournal ingår: Journalanteckningar, utredningar tester och undersökningsresultat, korrespondens, handlingsplaner samt uppföljningar. Register/förteckning över journaler som överlämnats till annan huvudman Nej I system I system Återfinns i elevens journal som en journalanteckning Psykologisk utredning Nej Personakt/närarkiv/ i system på Stödenheten Papper/i system Överförs efter 2 år 2 år efter barnet fullgjort sin skolplikt eller flyttat från kommunen. Sorteras på personnummer. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET Protokoll från nämnden och Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet. Binds in arbetsutskott (centralarkivet ansvarar) Protokoll från förvaltningsråd Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet Protokoll från LSG Ja Närarkiv papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet Protokoll från MBL-förhandlingar Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Delegationsbeslut Ja Närarkiv/ i system Papper/i system Delegationsbeslut görs i LEX. Redovisas vid nämndsmöte och återfinns i protokollet för nämnden. Överförs därmed till arkivet i samband med att protokollen överförs. 10

12 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Registrerade handlingar Ja Närarkiv Papper Gallras efter 5 år 5 år efter registrering. Gäller ej registrerade och diarieförda handlingar, endast de som bara har handlingsnummer och ej hör till specifikt ärende. Avtal med förskoleverksamheter och Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet pedagogisk omsorg i enskild regi Avtal mellan vuxenutbildningen och Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs med diariet avtalspartner Tillsyn av enskilda verksamheter Ja Arbetsrum, närarkiv Papper Överförs efter 2 år Tillsynshandlingar kan vara: tillsynsprotokoll och verksamhetsbeskrivningar. Avtal med annan kommun om Ja Närarkiv Papper /i system Överförs efter 2 år Överförs med diariet förskoleplats/skolplats Protokoll från matråd Ja Närarkiv/Elevhälsan/husm Papper Överförs efter 2 år Handlingar efter samverkan kring matfrågor or med eleverna Förteckning över förvaltningens olika Ja HK/resp. enhet Papper Överförs efter 2 år Förteckning diarieförs och överförs till IT-system centralarkivet med diariet. Sociala medier Ja Närarkiv Papper/i system Överförs efter 2 år Information på tex bloggar och facebook av ringa eller tillfällig betydelse kan gallras. Övrigt skrivs ut en gång per år. Protokoll från projektgrupper Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Protokoll från föräldraråd Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ansökan om att få bedriva verksamhet i enskild regi Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Diarieförd handling. Överförs till centralarkivet i samband med att diariet överförs. Minnesanteckningar från APT Nej Närarkiv Papper Gallras efter 2 år Ärendekort/diariekort med diarieplan Nej Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Skickas med leverans tillcentralarkivet Kallelse nämnd och arbetsutskott Nej I system Digitalt Gallras efter 1 år Fadderrapporter lämnade av nämnden ledamöter Nej Pärm nämndsekreterare Papper Gallras senast efter 4 år Gallras vid ny mandatperiod. 11

13 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN Korrespondens av tillfällig betydelse Nej Administratör Papper/i system Vid inaktualitet Exempelvis meddelanden och information av tillfällig betydelse från området eller förskolan/ skolan, e-post som inte diarieförs eller handlingar av liten betydelse för verksamheten Ett ex. av varje informationsskrift, Nej Närarkiv HK/resp. enhet Papper Överförs efter 5 år broschyr och liknande som framställts inom den egna verksamheten. Tidningsurklipp och fotografier, Nej Närarkiv HK/resp. enhet Papper Överförs efter 5 år 5 år efter publicering samlade för att belysa den egna verksamheten Rapporter från inspektion av livsmedelsverksamhet Nej Närarkiv Papper Gallras efter 1 år Diarieförda originalen finns hos SBK. Inspektionen genomförs årligen. Inspektionsrapporter enligt miljöbalken Nej Närarkiv Papper Gallras efter 3 år Diarieförda originalen finns hos SBK. Inspektionen genomförs var fjärde år. Handlingar rörande samtycken enligt PuL Nej Närarkiv/administratör Papper Gallras vid inaktualitet Inaktuell när eleven avslutat sin skolgång eller då ny blankett lämnats in. EKONOMI Anbudshandlingar Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ej antagna anbud utgallras 1 år efter avslutad upphandling Attestbehörigheter Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Listan uppdateras i augusti och diarieförs. Originalet finns centralt på förvaltningen. Finns bland diarieförda handlingar. Avtal Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet i samband med diariet överförs. 12

14 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Beslut om inackorderingstillägg Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Delegationsbeslut om inackorderingstillägg görs i LEX och återfinns med nämndsprotokoll. Statsbidrag- ansökningar och beslut Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Beslut om vårdnadsbidrag Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Delegationsbeslut görs i LEX. Besluten återfinns även med protokoll från nämnden. Budgethandlingar, verksamhetsplan, prognoser, budgetuppföljningar, tertialrapporter och bokslut Ja Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Finns bland diarieförda handlingar. Återfinns även i nämndsprotokoll. Analyslistor/löner Nej Administratör I system Gallras efter 2 år Budgetunderlag, års- och Nej Arbetsrum, Ek ass. Gallras efter 2 år flerårsbudget Porthälla/Förv. chef Externa verifikationer Nej Administratör Papper Gallras efter 10 år Fakturor, utbetalningar, rekvisitioner. Följesedel sparas vid ej specad faktura. Interna verifikationer Nej Administratör Papper Gallras efter 10 år Bokföringsorder, interna fakturor Ansökan om inackorderingstillägg Nej Närarkiv Papper Gallras efter 3 år Ansökan kan gallras efter 3 år. Reklamationer Nej Närarkiv Papper Gallras efter 2 år Underlag för utbetalningar till Nej Arbetsrum/närarkiv Papper/ i system Gallras efter 2 år förskolor och skolor i enskild regi Arvoden till förtroendevalda Nej I system I system Personalenheten Personalenheten ansvarar för gallring ansvarar Ansökan om vårdnadsbidrag Nej Handläggares arbetsrum Papper Gallras efter 2 år Underrättelser om detaljplaner Nej Närarkiv Papper Gallras efter 1 år Originalen finns hos SBK. Eventuella remissyttranden diarieförs. Anbudshandlingar Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Ej antagna anbud utgallras 1 år efter avslutad upphandling Attestbehörigheter Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Listan uppdateras i augusti och diarieförs. Originalet finns centralt på förvaltningen. Finns bland diarieförda handlingar. 13

15 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: (rev), UN KVALITETSARBETE E-post till klagomålshanteringen Ja Närarkiv Papper Överförs efter 2 år Sammanställningar av elevenkäter Nej Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet med diariet. Sammanställning av föräldraenkäter Nej Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet med diariet. Sammanställning personalenkät Nej Närarkiv Papper/ i system Överförs efter 2 år Överförs till centralarkivet med diariet. Elevenkäter Nej Arbetsrum Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell då sammanställning tagit fram Föräldraenkäter Nej Arbetsrum Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell då sammanställning tagit fram Personalenkäter Nej Papper/ i system Vid inaktualitet Inaktuell då sammanställning tagit fram Olycksfall, tillbud barn/elev Nej I system I system Överförs efter 2 år Lista tas ut ur system en gång per år och arkiveras PERSONAL Annons och sökanden till tjänst Ja Närarkiv/ i system Papper/ i system Gallras vid inaktualitet Den anställdes handlingar överförs till personakt. Övriga gallras 6 mån efter att tjänsten tillsats. Registrera lista över sökande med markering över vem som fått tjänsten. Anställningsavtal Ja Närarkiv Papper Gallras vid inaktualitet Anställningsavtal registreras i LEX och samtidigt görs ett delegationsbeslut i LEX. Betyg och intyg över anställning Nej Personalakt Papper Personalenheten Förvaras i personalakt ansvarar Underlag för rapport till Nej Administratör Papper/ i system Gallras efter 2 år Exempelvis sjukintyg Försäkringskassan, Anmälan om företrädesrätt (LAS) Nej Närarkiv Papper Personalenheten ansvarar Företrädesrätt och varsel om varsel leder till avsked Ledighetsansökan Nej I system Digitalt Gallras efter 2 år Personalenheten ansvarar Läkarintyg Nej Administratör Papper Gallras efter 2 år Längre tjänstledigheter Nej Personalenheten Personalenheten Finns i personalakten. Vid avgång ur tjänst ansvarar förs handlingarna till personalakten 14

16 PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf eller datum för revidering: Rehab-ärenden Nej Till personalakt Kopior gallras efter sammanställning Sjukanmälan/oplanerad frånvaro Nej I system, Heroma Gallras efter 2 år Tystnadsplikt/sekretessförbindelse Nej Personalakt Papper Läggs i personalakt. Kopia kan sparas hos administratör Uppsägningar Nej Personalakt Papper överförs när anställningen avslutats Medarbetarsamtal/anteckningar Nej Arbetsrum Papper Vid inaktualitet Inaktuell vid nästkommande medarbetarsamtal Timrapporter Nej Personalenheten Papper 2 år Personalenheten ansvarar. Kopia kan finnas hos administratör. Personalförteckning Personalenheten ansvarar Årets ackumulerade Personalförteckning lista bevaras Uppdateras löpande Pensionshandlingar Personalenheten ansvarar Pensionshandlingar Personalakter fasta tjänster och vikariat längre än tre månader Personalenheten ansvarar Personalakter fasta tjänster och vikariat längre än tre månader LOKALER Uthyrningskontrakt Ja Närarkiv Papper 2 år efter inaktualitet Hyresavtal, original Nej Närarkiv Papper 2 år efter inaktualitet Inaktuell då kontraktet sagts upp. Inventarieförteckningar Nej Närarkiv Papper 2 år efter inaktualitet 15

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.5 Utveckla och undervisa elever Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Verksamhetsområde 7.4 Gymnasieskola

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-09-16, 95 /2015 Gäller från 2015-10-01 Alla handlingar som inkommit eller upprättats inom verksamheterna tillhör

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016

Dokumenthanteringsplan BUN 2016, BUN 3/2016 Bevaras kommunarkivet Gallras När Exempel Diarieförs Hålls ordnade Centralt Enheten Ansvarig Anmärkning Anbud, protokoll X 5 år Skolskjuts X X Verksamhetschef Anbud, protokoll X 5 år Datorer Anhållan särskild

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process

A B C D E F G H I J Bevara eller hanteringen process 2 HR HR Administrera anställning Administrera anställning eller ange om den Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Hantera lärarbehörighet och karriärtjänster Uppgifter om lärarbehörighet Lärarlegitimatio

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. PapperIT* K Handläggare, OBS! Inom Elevhälsans verksamhet återfinns

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen

Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen Inledning Denna arkivbeskrivning har upprättas med avsikt att beskriva hanteringen av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad UTN 99/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.4.3 Värna om elevers hälsa Antagen av utbildningsnämnden 2015-08-27 Gäller från och med 2015-09-01 Process 7.4.3. Värna om elevers hälsa

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Elevhälsoprotokoll / elevstödjarprotokoll se anm. EHT-dokumentation/ESK-protokoll från elevstödjande konferens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad

Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation. - Ingen elev är ett oskrivet blad Sektor barn och utbildning Rättssäker och likvärdig elevdokumentation - Ingen elev är ett oskrivet blad Ingen elev är ett oskrivet blad Rättssäker och likvärdig elevdokumentation För att ge stöd i rektors

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24

Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan. Utbildningsnämnden. Fastställd av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Dokumenthanteringsplan Inklusive gallringsplan Utbildningsnämnden av Utbildningsnämnden 2012-05-24 Innehållsförteckning Arkivbeskrivning Organisationsplan Styrelse/nämnd för utbildning... 1 Styrning och

Läs mer

Journalhantering och arkivering inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats, inklusive BHV journalen, Alingsås kommun

Journalhantering och arkivering inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats, inklusive BHV journalen, Alingsås kommun Datum: 110103/ rev 141204/ 150528 Handläggare: Maria Amström /Petra Lernås Direktnr: 7063 Beteckning: Riktlinje Journalhantering och arkivering inom Elevhälsans medicinska och psykologiska insats, inklusive

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet 50 SKOLHÄLSOVÅRDEN Elevvårdskonferensprotokoll PapperIT* K Närarkiv / Skolhälsovårds Osl. kap 23.2 Mellanarkiv bevaras på Gymnasieexp. Elevakter: (även för Särskilda PapperIT* O / K Närarkiv / Klassvis,

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan Reviderad 2015-06-22 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

PROTOKOLL Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret UN-2017/108

PROTOKOLL Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret UN-2017/108 Utbildningsnämndens arbetsutskott 23 Utdrag ur PROTOKOLL 2017-02-28 Dokumenthanteringsplan för kommunal vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvaret UN-2017/108 Beslut Utbildningsnämndens arbetsutskott

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter

Övergångar. Inledning. Sekretess mellan verksamheter Övergångar Inledning Detta dokument klargör vilka juridiska ramar som gäller då barn och elever går från en verksamhet till en annan. Som berörd tjänsteman är det viktigt att ha sikte på både de rättsliga

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämndens verksamheter för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30, 78/2017 Gäller från 2017-09-01 Alla handlingar som inkommit eller upprättats inom verksamheterna tillhör

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Alingsås kommun Bilaga 2

Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Alingsås kommun Bilaga 2 Lokala riktlinjer för journalhantering och arkivering av skolhälsovårdsjournaler och BVC-journaler för skolhälsovården Alingsås kommun Bilaga 2 Inledning Alingsås kommun har beslutat att alla skolhälsovårdsjournaler

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 16 av Handlingar som upprättas inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet som ska bevaras tas ut på arkivpapper.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103

Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Diarienummer 10/0096 Omvårdnadsnämndens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Antaget av omvårdnadsnämnden 1996-03-21 36 Reviderad 2013-11-18 103 Omvårdnadsnämndens Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer