Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson DOKUMENTPLAN Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och i arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar för att ta hänsyn till rätten att ta del av dem samt hur en myndighet ska vårda sitt arkiv. En dokumentplan ger myndigheten nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, den underlättar arkivfunktionens arbete och förbättrar allmänhetens möjligheter att söka och ta del av information. I dokumentplanen finns en översikt över myndighetens handlingar, hur de förvaras och om och när de får gallras samt när de ska överlämnas till arkivmyndigheten. Syftet med dokumentplanen är hjälpmedel vid gallring/rensning hjälpmedel för kontoret (bland annat med återsökning) styrmedel för kontoret och arkivet kontrollmedel för kommunarkivet (vid leverans och arkivering) INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Dokumentplanen innehåller handlingar som ska bevaras och gallringsbara handlingar. Planen lämnar också upplysningar om eventuella anmärkningar. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax +46 (0) PlusGiro Kil Östra Torggatan 2D E-post Org.nr Sida 1 av 7

2 GALLRING Gallring innebär att vissa handlingar avlägsnas och förstörs. Om det till exempel står innebär det att två år ska förflyta efter sista anteckningen innan den får gallras, 201s handlingar får alltså gallras tidigast den 1 januari Vid innebär att gallring kan ske så snart handlingarna förlorat sin betydelse för förvaltningen, i regel efter kort tid. Dubbletter ska utrensas vid. innebär att handlingen ska sparas för all framtid. Gallring ska verkställas regelbundet, gärna i början av året. Anledningen till att myndigheten behöver gallra sina handlingar är att begränsa tillväxten av allmänna handlingar, så att det blir möjligt att bevara de viktigaste handlingarna för framtiden. ARKIVERING Handlingar ska överlämnas till kommunarkivet så snart de inte behövs och senast inom 10 år. Handlingar som överlämnas till kommunarkivet ska vara rensade och beslutad gallring genomförd. Handlingar som ska bevaras ska finnas i pappersform. UPPDATERING AV DOKUMENTHANTERINGSPLANEN Planen måste hållas aktuell för att vara meningsfull. Arkivredogöraren är den som i första hand tar initiativ till när åtgärder ska vidtas för att göra planen aktuell. En väl fungerande dokumentplan ska helst uppdateras varje år. Så snart en ny arbetsrutin eller ett nytt system införs ska planen uppdateras. Handlingstyper som inte längre är aktuella tas bort och nya tillkommer. Förslag till förändringar i dokumentplanen ska göras i samarbete med arkivansvarig på kommunen. Årlig revidering är ett krav samt vid behov däremellan. KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Kommunfullmäktige reviderade kommunens arkivreglemente den 25 juni 2009, 74. Sida 2 av 7

3 MYNDIGHET: VERKSAMHET: GILTIGHETSTID: Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumentplanen gäller från och med 2012-xx-xx HANDLINGSTYP FÖRVARINGSPLATS BEVARAS/ GALLRAS Staben Ansökningshandlingar från sökande till tjänst, ej antagna Ansökningar och beslut om inackorderingstillägg/resebidrag TILL CENTRALARKIV/ ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR Digitalt/papper Förvaras i centralarkivet fram till gallring Arkivlista med diarieplanbeteckning Centralarkivet, 1 år Listor tas ut från ärendehanteringssystemet W3D3 Avtal, vistelseavtal som utgör Digitalt Efter avtalstidens utgång debiteringsunderlag Avtal med privata förskoleentreprenörer, t.ex föräldrakooperativ Digitalt Barnomsorg - statistik; kö, beläggning - restlängder, obetalda fakturor - underlag för avbetalningsplaner - avstängning av omsorgsplats p.g.a. obetald faktura Digitalt Vid Vid 10 år Finns i, som är ett ITsystem för barn- /elevadministration. Ingår även i nämndens protokoll Betygskopior Svenska för invandrare SFI bedrivs inte i nämndens regi Beslutsärenden Handlingar skannas i W3D3, originalhandling bevaras i aktmapp. Ärendekort tas ut på avslutat ärende och läggs främst i akten Delegeringsbeslut, enligt gällande delegeringsordning Övriga diarieförda handlingar som föranleder åtgärd men inte tas upp i denna dokumentplan Enkäter - egenproducerade Digitalt pappershandlingar, e-post och sms av tillfällig betydelse för (se Fakturakopior, interkommunala ersättningar Föredragningslistor, kallelser till sammanträden Protokoll - barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott - barn- och utbildningsnämnden Statistiska uppgifter som lämnats till Statistiska centralbyrån Statsbidrag - ansökan - rekvisitionsunderlag Till CA efter. Anmäls till barn- och utbildningsnämnden Digitalt, arkivskåp, 1 år Omedelbart/vid 10 år Sida 3 av 7

4 Särskola, elevakter - psykologutredningar - pedagogiska utredningar - medicinska utredningar - elevvårdskonferensprotokoll Samlingsakter - Ansökningar om att fullgöra skolgång: - i annan kommun - i Kils kommun för elev folkbokförd i annan kommun - i annan skola i kommunen Ansökningar om skolskjuts vid växelvis boende Intern postlista (Övre Fryken) Klagomål/synpunkter Inbjudningar till kurser och konferenser Cirkulär, SKL, Skolverket/Myndigheten för skolutveckling Polisanmälningar; inbrott, skadegörelse, stöld Förhandlingsprotokoll, minnesanteckningar från samverkan, arkivskåp, 5 år Digitalt i W3D3 /läsår /läsår /läsår /läsår /läsår Rapporter i bokform skannas inte Rapporteras i barn- och utbildningsnämnden Grundskolan - Barn-/elevadm. - Novaschema Schemaläggning Aviseringslistor, administratör Vid Betygs - betygskataloger - betygskopior, adm,, adm, Diarieförda handlingar W3D3, rektor/adm Dokumentation om invandrarundervisning; - grupplistor - resursgenomgång tillfällig betydelse för (se Elevvård, - protokoll från elevvårdskonferens - åtgärdsprogram Elever, - förteckning över elevens placering under PRAO - korrespondens om/med elever, av rutinmässig karaktär, t.ex. begäran om ledighet etc. - meddelande och information av, rektor, rektor, SYV Vid läsårets slut Vid Centralarkivet Centralarkivet Sida 4 av 7

5 tillfällig betydelse från rektorsområde eller skola - ansökan och beslut om anpassad, rektor studiegång -elevhistorik ( elevkort ) Individuella utvecklingsplaner (IUP) Fronter Inventarieförteckningar, rektor Klasslistor Klassböcker/frånvaroöversikt Nationella prov - samtliga svar i svenska - övriga svar efter provtillfället Protokoll - ämneskonferenser Fronter Skol-/fotokataloger Scheman Novaschema Samtycke rörande webbpublicering Vid Gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång Tillbudsrapporter - slagsmål - händelser under lektioner - någon som gör sig illa Barnomsorg - Barn-/elevadm. Diarieförda handlingar W3D3, förskolechef/adm Dokumentation om pedagogisk inriktning och verksamhet, förskolechef tillfällig betydelse för (se Förteckningar över barn i respektive förskola, pedagogisk omsorg etc. Handlingar om placering: - anmälan till förskoleverksamhet och skolbarnomsorg - inkomstuppgift - placeringsmeddelanden - svar på placeringsmeddelande - schema för barn vistelse - uppsägning av plats - korrespondens samt övriga handlingar i fråga om placering - närvarolistor - debiteringslistor - barnkort/elevkor 1 år Vid inaktualtet Vid 1 år 1 år Personalscheman Porcapita När svar kommit in När barnet registrerats Portfolio med handlingar Vid Återlämna till barnet efter avslutat förskola Sida 5 av 7

6 Samtycke rörande webbpublicering Vid Gallras tidigast efter att eleven avslutat sin skolgång Tillbudsrapporter - slagsmål - händelser under lektioner - någon som gör sig illa Åtgärdsprogram, förskolechef Åtgärdsprogram följer med barnet/eleven till aktuell skola inom kommunen Musikskolan - Barn-/elevadm. Affischer, broschyrer,, musikskolan Musikskolan informationsmaterial, program, flygblad o.dyl som produceras i Anmälningar till musikskolan, musikskolan 1 år Avanmälningar till musikskolan, musikskolan 1 år Diarieförda handlingar, musikskolan, musikskolan tillfällig betydelse för (se Elevkort, musikskolan Inventarieförteckning; instrument, noter, musikskolan Uppgift om anskaffningsår på intrument Närvaroregister, musikskolan Protokoll från ämneskonferenser,, musikskolan Fronter personalkonferenser Register över uthyrning av instrument, musikskolan efter återlämning Schema, musikskolan Underlag för debitering av avgifter, musikskolan 1 år Elevhälsan - Barn-/elevadm. - PMO Journalsystem för skolsköterskor, skolpsykolog, specialpedagoger tillfällig betydelse för (se Rutinartade minnesanteckningar och arbetsmaterial Resp. arbetsrum Vid Väsentlig information införs i journal Sida 6 av 7

7 Psykologjournaler: - intyg - journalkopior, inkomna från annan vårdgivare - remisser med svar - testprotokoll och utlåtanden, psykolog Till CA efter att eleven slutat grundskolan Talpedagog, finns inte längre i kommunen Specialpedagogjournaler: - remisser med svar - pedagogiska kartläggningar, utredningar, specialpedagog Till CA efter att eleven slutat grundskolan Ljud- och bildupptagningar Handlingar som rör kurators verksamhet: - korrespondens (elever, föräldrar) - utredningar - anmälningar socialtjänst polis - yttranden socialtjänst - remisser - specifika elevärenden Elevhälsovårdsjournaler: - anteckningar - undersökningsresultat - vaccination - remisser - läkarintyg - sammanfattning BVC-journal - förteckning inom elevhälsovården som dokumenterar förflyttning av elevhälsojournalen när elev byter skola - olyckfallsrapport, specialped., kurator, skolsköterska 1 år efter avslutat skolgång efter sista anteckningen Gallras 1 år efter att eleven slutar åk 3 Till CA Sida 7 av 7

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet

Bevara eller gallra. Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2015-04-07 Antagen i bun 2013-03-05 Redaktionella ändringar 2015-03-31 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111

Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden. Antagen 2012-11-28, 111 Dokumenthanteringsplan för Grund- och förskolenämnden 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

5 år Bevaras. 2 år. / rektor

5 år Bevaras. 2 år. / rektor 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan 2014

Dokumenthanteringsplan 2014 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden 2014-01-22 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 16, 2014-05-05 Dnr KOF/2014:39 1 Innehållsförteckning Sid 2 Innehållsförteckning Sid 4 Inledning Sid 4 Organisation/verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Sidan 3 Sidan 5 Sidan 7 Innehållsförteckning Inledning: Dokumenthantering inom förvaltningen Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Protokoll, kallelser, minnesanteckningar Sidan 10 Kontrakt, avtal,

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer