Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten från och med den 1 januari Föreskriften får tillämpas för äldre handlingar. Löneberäkningssystem Primula löneberäkningssystem Anställning Anställningsavtal utannonserade Anställningsavtal Ej annonserade Tjänstgöringsjournaler, årsjournal i Primula (inkl krossreferenslista namn, pnr, organisatorisk hemvist) Lönegrundande underlag Diarieförs i Diarieförs i Server hos UMDAC Digitalt Hela databasen uppgraderas vid versionsbyten av Primula. Bevaras I samband med att handling diarieförs Bevaras I samband med att handling diarieförs SYSTEAM i Uppsala Kopia läggs i personakt Original läggs i personakt Primula Digitalt Bevaras Digitalt i Primula från och med 2001

2 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 2 Tjänstgöringsjournaler/ Primula Digitalt Bevaras årsjournal Lönelistor (månatliga) Primula Digitalt 10 år Kvittenslistor Papper 10 år Årligen kontrolluppgifter Kontrolllistor: Papper 2 år övriga utdatalistor Primula för avstämning, kontroll, signallistor och avisering, uppgifter som visar avvikelser i samband med löneberäkningar Lönekostnadsspecifikation Primula Digitalt Bevaras Kodbeskrivning till lönearterna/ Primula Digitalt Bevaras löneartsförteckning Enligt Negativ lön Primula Digitalt 10 år Enligt Privata telefonsamtal Papper 10 år Årligen Enligt Stoppad lön Primula Digitalt 10 år Enligt Utbetalnings- och skatteberäkningsunderlag Tur och Retur Papper 10 år Årligen Avser reseräkning till och med 2008 Enligt

3 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 3 Utbetalnings- och Primula Digitalt 10 år Från och med 2008 skatteberäkningsunderlag Enligt Verifikationslista Primula Digitalt 10 år Enligt Återbetald lön Primula Digitalt 10 år Enligt Avisering och PASS Digitalt Vid inaktualitet Enligt adressändring Kvittens / Papper 10 år Årligen Enligt kontrolluppgifts redovisning Att betala till Primula Digitalt 10 år Enligt myndigheten Intresseavdragslistor Primula Digitalt 10 år Enligt 5 Jämkningsbesked Papper 10 år Årligen Enligt Kostnadsersättningar Papper 10 år Årligen Enligt Utmätningsbeslut Papper 2 år I pärm Från Kronofogden Stipendium Papper 10 år Årligen Enligt Ledighetsansökningar Papper 2 år Årligen Enligt Ledighetsansökningar PASS Digitalt 2 år Årligen Från och med 2005 i PASS Enligt Semesteransökningar PASS Digitalt 2 år Enligt Fackliga uppdrag PASS Digitalt 2 år Enligt Flytt 1 dag

4 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 4 Nämndeman Studier Ledighet utan lön Tjänstledighetsansökning över sex månader för annan anställning Tjänstgöringsintyg utfärdade vid myndigheten som innehåller värdeomdömen Tjänstgöringsintyg utfärdade vid myndigheten Papper 2 år Årsvis Får gallras med 2 års gallringsfrist under förutsättning att uppgifter om tiden och orsaken till tjänstledigheten framgår av handlingar som för varje anställd redovisar uppgifter om näroch frånvaro under kalenderåret eller motsvarande handlingar som bevaras. Tjänstledighetsansökan som förvaras i pärmar. Papper Bevaras Primula Digitalt Vid inaktualitet Samma förutsättningar gäller som för tjänstledighetsansökningar (se ovan). Tjänstgöringsintyg som innehåller värdeomdömen skall bevaras. Arbetsgivarintyg Primula Digitalt Vid inaktualitet Samma förutsättningar gäller som för

5 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 5 Föräldraledighet Föräldraledighet gällande: Tillfällig föräldrapenning Barn-/ Föräldraledighet Vård av barn Pappa dagar. PASS Digitalt 10 år tjänstledighetsansökningar (se ovan). Tjänstgöringsintyg som innehåller värdeomdömen skall bevaras. Vanlig föräldraledighet PASS Digitalt 10 år Från och med den 1/ i PASS Ersättningar - Beredskap - Obekväm tid - Mertid - Övertid - Övertid/komp PASS Digitalt 5 år Resor Reseräkningar Primula Digitalt 10 år Enligt

6 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 6 Utlägg - bilagor till Reseräkningar Papper 10 år Årligen Enligt Tidredovisning Tidredovisning/Flextid Flextidsmall Digitalt 2 år Ligger under blanketter på hemsidan Annan ledighet Ledighet vid: dödsfall, begravning, bouppteckning/ arvsskifte Papper 10 år Originalet skrivs under av chef/prefekt. Skickas till LÖN för arkivering Arvode Arvodesräkningar Papper 10 år Årligen I Primula finns arvodesuppgifter från och med Arvodesräkningar Papper 10 år Årligen utländsk medborgare Sjukdom Kopior av läkarintyg Papper 10 år Årligen Längre tids sjukfrånvaro där läkarintyget i original skickats in till Försäkringskassan.

7 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 7 Försäkran i samband med sjukdomsfall Sjukvårds- och läkemedelsersättning Avstämningar Avstämningar av ringa eller tillfällig betydelse för kontroll av transaktionsinformation Avstämningar av betydelse för kontroll av transaktionsinformation - Underlag för lön Exempel: krav, löneförskott, reseförskott, negativ lön och manuella PASS Digitalt 10 år Årligen Papper 10 år Årligen Enligt Primula Digitalt 2 månader Allmänna råd: Integration med externa intressenter för periodvisa rapporteringar, t ex Försäkringskassan avseende information om sjukdom de första 14 dagarna, Statistiska centralbyrån avseende lönestatistik, Statens pensionsverk avseende nödvändig information för kommande pensionsutbetalningar från system MAREG, Arbetsgivarverket avseende lönestatistik. Raindance Digitalt Bevaras Allmänna råd: Utbetalningsunderlag för t ex KÅPAN, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter men också för löneavdrag, t ex utmätningar och olika intresseavdrag. Bifogas årsbokslutet.

8 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 8 utbetalningar Personaladministration - Personalsocialt Anmälningar av sjukdomsfall som fortsätter efter sjuklöneperiodens slut Beslut från Försäkringskassan om ersättning från första sjukdagen till arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro Ansökningar om ersättning för kostnader för arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro. Personaladministration - Övergripande Primula Digitalt 10 år Anmäler till Försäkringskassan Enligt Papper 10 år Högriskskydd/särskilt högriskskydd Ingen karensdag. Kopia läggs i pärm. Papper 10 år Kopia läggs i pärm se ovan

9 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 9 Personalregistret Primula Digitalt Bevaras Pension Beslut om delpension Bevaras Meddelande om utbetalning av delpension från SPV Papper 7 år Personnummerord ning Ansökan om statlig pensionsförmån Tjänstematrikelutdrag med underskrift Besked om att anställningen upphör (67 år) Ålderspension Begäran om uppsägning Arbetstagarens begäran att anställningen skall upphöra (65 år) (Blankett UmU) Ålderspension Beslutsmeddelande (Blankett: SPV beslut om pension) Sätts i pärmar hos handläggaren. Gallras vid 68-års ålder. Bevaras Ansökan Lämnas direkt till Registrator som skannar in handlingen och skickar den åter till handläggaren med dnr. Exp. datum anges Papper Bevaras Läggs i personakten Bevaras Besked Exp. datum skall framgå av handlingen Bevaras Begäran om uppsägning Bevaras Beslut

10 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 10 Sjukpension Beslut om Sjukersättning från Försäkringskassan Ansökan om sjukpension Besked att tjänsten upphör på grund av sjukersättning Tjänstematrikelutdrag med underskrift Beslut om sjukpension (Blankett från SPV) Tillfällig sjukpension Från Försäkringskassan meddelande om sjukersättning Tjänstematrikelutdrag med underskrift Bevaras Beslut Vid sekretess = Skickas till Registratur och Arkiv för diarieföring i och förvaras i personakterna i närarkivet på Löneadministrativa enheten Ansökan Exp. datum anges Bevaras Bevaras Besked Papper Bevaras Läggs i personakten Bevaras Beslut Bevaras Beslut Papper Bevaras Läggs i personakten

11 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 11 Anmälan om tillfällig sjukpension (Blankett från SPV som handläggaren fyller i) Beslut om tillfällig sjukpension från SPV Efterlevandeförmån Registerutdrag/dödsfallsintyg (från Skattemyndigheten) Försäkran (Den försäkrade fyller i blankett från SPV) Ansökan om efterlevandeförmån Tjänstematrikelutdrag med underskrift Bevaras Ansökan Exp. datum anges Bevaras Beslut Papper Bevaras Från Skattemyndigheten Läggs i personakten Bevaras Ansökan Exp. datum anges Bevaras Ansökan Exp. datum anges Bevaras Läggs i personakten Anställningsintyg med underskrift Beslut om efterlevandepension Bevaras Skickas till SPV Exp. datum anges Bevaras Beslut

12 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 12 Uppsägning Uppsägning - gällande professorsbefattning - på egen begäran Protokollsutdrag från Rektorsmöte (professorsbefattning) Entledigande/ Uppsägning Varsel/besked om att tidsbegränsad Bevaras Inkommer till Registraturen - diarieförs Registraturen skickar originalet till Löneadministrationen. Löneadministrationen skickar vidare till handläggaren på fakultetskansliet för handläggning Beslut av rektor Beslutet skickas till Löneadministrationen för expediering Löneadministrationen skickar undertecknat original till Registraturen Digitalt Bevaras Finns i diariet. Underskrivet beslut finns i arkivet - serie A2B Diarieförs i Diarieförs i Bevaras I samband med att handling diarieförs Bevaras I samband med att handling Kopia läggs i personakt. Kopia läggs i personakt.

13 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 13 Anställning upphör diarieförs Personakt Anställningsavtal Beslut om Sjukersättning från Försäkringskassan Betyg Förteckning över utgivna publikationer Tjänstgöringsintyg från andra arbetsgivare än UmU Uppdragstillägg Tjänstematrikelut drag med underskrift från anställd rörande Papper Bevaras Betyg, förteckning över utgivna publikationer och pedagogiska meriter är i original. (Registraturen har dessa enbart inskannade i diariet )

14 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 14 arbetsskador Beslut om sjukpension Varsel/besked om att tidsbegränsad Anställning upphör Entledigande/ Uppsägning Registerutdrag/ dödsfallsintyg (från Skattemyndigheten) Systemdokumentation Systemdokumentaion lönesystemet Papper Bevaras Vid systembyte RA-FS 2004:3 och RA-FS 2009:1;

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro 2002 En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro En vägledning för statliga arbetsgivare 1 Produktion: Arbetsgivarverket, 2002 Grafisk form:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 1 av ALLMÄNT Avtal P Kronol ordn 3 år Bevaras Kontrakt P Kronol ordn 1 år efter att nytt upprättats eller upphört

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Innehåll Om du är EU-/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal och anställningsvillkor 3 Arbetsmarknadsförsäkringar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015

Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN STENUNGSUND ORUST LILLA EDET TJÖRN Anvisningar till årsräkning 2014/sluträkning 2015 Det första du bör göra är att ta fram föregående årsräkning och läsa igenom det följebrev

Läs mer