Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig MDH /08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig MDH /08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen Palasso och W3D3. I Palasso registreras uppgifter om anställda, exempelvis uppgifter om lön, ledigheter, och register över anställdas befattningsklassificeringar. I W3D3 registreras av övergripande karaktär som policies och handlingsplaner, avtal, kring arbetsmiljö och sekretessbelagda. Dokumenthanteringsplanen är utformad i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2006:5) och Riksarkivets föreskrifter om vissa ansöknings hos universitet och högskolor (RA-MS 2005:31). Övergripande Befattningsbeskrivningar, kompetensprofil eller befattningsklassificering (BESTA) Bevaras Bevaras digitalt när en strategi för digitalt bevarande av uppgifter från Palasso har upprättats. Handlingar rörande löneför Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp Exempelvis: - Lokala avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna - Lönekartläggning - Förhandlingsprotokoll - Handling som visar det slutliga utfallet av förna Jämställdhetsplaner Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp 1.4 Organisationsplaner Bevaras Bevaras genom årsredovisningen, se dokumenthanteringsplan för ekonomiverksamheten, MDH /08 Personalförteckningar Bevaras Bevaras digitalt när strategi för digitalt bevarande av uppgifter ur personaldatabasen är upprättad. Personalekonomiska sammanställningar Bevaras Bevaras genom årsredovisningen, se dokumenthanteringsplan för ekonomiverksamheten, MDH /08 Personalpolicy Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp 1.3

2 Anställningen Ansökningar om entledigande Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp Bevaras i den anställdes personalakt Vid arkivläggning av personalakter. Handlingar som visar på namnändring Bevaras Bevaras i den anställdes personalakt Vid arkivläggning av personalakter. Handlingar kring anställds personalutbildning och annan kompetensutveckling Bevaras Bevaras i den anställdes personalakt Vid arkivläggning av personalakter. Tjänstledighetsansökningar för ledighet över 6 månader Gallras efter 2 år Får gallras under förutsättning att orsaken till tjänstledigheten och dess omfattning framgår av tjänstgöringsjournalerna. Om detta inte är fallet skall kring tjänstledighet bevaras i den anställdes personalakt Ledighetsansökningar som semester, föräldraledighet och tjänstledigheter under sex månader Gallras efter 2 år Tjänstgöringsintyg utfärdade vid myndigheten Bevaras (se undantag under instruktion) Tjänstgöringsintyg som innehåller värdeomdömen bevaras i den anställdes personalakt. Vidarkivläggning av personalakter. Får gallras om de ej innehåller värdeomdömen samt under förutsättning att den anställdes när- och frånvaro framgår av tjänstgöringsjournalerna. Tjänstgöringsjournaler för helt år Bevaras Bevaras digitalt när en strategi för digitalt bevarande av uppgifter från Palasso har upprättats. Tjänstgöringsjournaler per månad Gallras efter 1 månad. Handlingar i samband med pensionsutredning Bevaras Bevaras i den anställdes personalakt Vid arkivläggning av personalakter. Fakturaspecifikationer över pensionsavgifter från PA 03 hos Statens pensionsverk Gallras efter 1 månad.

3 Arbetsmiljö Anmälningar av sjukdomsfall som fortsätter efter sjuklöneperioden Ansökningar om bidrag till arbetshjälpmedel Bevaras Bevaras i den anställdes personalakt Leverans till centralarkivet sker vidarkivläggning av personalakter. Ansökningar om ersättning för kostnader för arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro Registreras i W3D3 under ärendetyp 1.3.5och sekretessbeläggs Beslut från Försäkringskassan om ersättning från första sjukdagen till arbetstagare med omfattande korttidsfrånvaro Registreras i W3D3 under ärendetyp och sekretessbeläggs Handlingar kring arbetsskador Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp och sekretessbeläggs. Handlingar kring avsked, uppsägningar och omplaceringar Bevaras Bevaras i den anställdes personalakt Leverans till centralarkivet sker vidarkivläggning av personalakter. Rehabiliteringsutredningar Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp och sekretessbeläggs. Utredningar rörande arbetssociala och psykosociala frågor på Bevaras Registreras i W3D3 under ärendetyp och sekretessbeläggs. individnivå Löneadministration och arbetstid Beslut om utmätning av lön Gallras efter 2 år Arvodesuppgifter och lönetillägg Bevaras Får ej sorteras ihop med andra. Förtecknas i arkivförteckning serie G 3. Reseräkningar med bilagor för tiden innan Reseräkningar med bilagor upprättade från och med Gallras efter 15 år Förlängd gallringsfrist på grund av möjligt underlag i EU-projekt Sjukförsäkran för tillsvidareanställda och visstidsanställda Gallras efter 2 år Beslut om utmätning av lön Gallras efter 2 år

4 Löneadministration och arbetstid, fortsättning Övertids/mertidsuppgifter Gallras efter 2 år Avser både inarbetad övertid/mertid och uttag av kompensationsledighet Skatteuppgifter Gallras efter 2 år Avser jämkningsbeslut, begäran om höjning av skatteavdrag och liknande Läkarintyg för kortare sjukfrånvaro som behålls i original vid högskolan Kopior på läkarintyg för längre sjukfrånvaro som översänds i original till försäkringskassan Avisering om adressändring Gallras efter 2 år Gallras när uppgiften ändrats i personaladministrativt system. Anställningsbeslut och intyg för timanställda Bevaras Beslut registreras i pärm av lönehandläggare. Uppgifter matas även in i lönesystemet Palasso. Uppgifter kring timanställda finns även i arvoden och i transaktionsinformation som bevaras. Övriga underlag Gallras efter 2 år Exempelvis underlag till tidsredovisningssystem eller annat underlag av liknande betydelse.

5 Sammanställningar och avstämningar av lönehändelser Loggsammanställningar, Palasso Redovisar samtliga genomförda transaktioner, inklusive eventuella ändringar, vem som registrerat och vid vilken tidpunkt. Uppgifterna behålls i digital form i Palasso enligt gallringsfrist. Lönelistor Bevaras Bevaras digitalt när en strategi för digitalt bevarande av uppgifter från Palasso har upprättats. Sammanställning över lönearter (benämns även löneartsförteckningar) Bevaras Bevaras digitalt när en strategi för digitalt bevarande av uppgifter från Palasso har upprättats. Tas ej ut ur Palasso förrän avställning digitalt är aktuell. Sammanställningar över beräkning av retroaktiva löner Gallras efter 2 år Får gallras vid direkt om uppgifterna framgår av lönesammanställningar/lönespecifikationer Avstämningar av ringa eller tillfällig betydelse för kontroll av Gallras efter Avser periodvisa rapporteringar till externa intressenter, transaktionsinformation 2 månader exempelvis: - Försäkringskassan (information om sjukdom de 14 första dagarna) - Lönestatistik till Statistiska centralbyrån och arbetsgivarverket - Information till Statens pensionsverk kring kommande pensionsutbetalningar

6 Sammanställningar och avstämningar av lönehändelser, fortsättning Uppgifter som är av betydelse för kontroll av transaktionsinformation från högskolan till andra myndigheter/register Bevaras Avser exempelvis utbetalningsunderlag för KÅPAN, preliminär skatt, arbetsgivaravgifter, löneavdrag. Bevaras digitalt när en strategi för digitalt bevarande av uppgifter från Palasso har upprättats. Uppgifter för skatteredovisning inkomna till högskolan Uppgifter som visar avvikelser i samband med löneberäkningar (benämns även signallistor) Gallras efter 2 år Sammanställningar för avisering om olika personal- eller lönehändelser Gallras vid efter 1 månad. Avser exempelvis listor över aktuella pensionsavgångar eller slutdatum för tillfälliga anställningar Anställning av personal Ansöknings, beslut och överklagande Gallras två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Den anställdes ansöknings och ansöknings från den som överklagar anställningsbeslut bevaras. Registreras i W3D3. Tryckta eller publicerade skrifter som bilagts ansökan får återlämnas till den sökande när anställningsbeslutet vunnit laga kraft, om skriftens bibliografiska referenser framgår av ansökningsna. Ansöknings och anställningsbeslut bevaras digitalt i e-arkiv. Ansökningar till ej utlyst anställning Gallras vid inkommande. Anställningsavtal Bevaras Bevaras i den anställdes personalakt. Vid arkivläggning av personalakter.

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) Ebba Södersten Arkivarie Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap, utbildningshandlingar Beslutad: 2012-06-05 Uppdaterad: Handlingstyp

Läs mer

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Datum 2015-01-27. handlingar. Dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med den 1 januari 2015. Landstingsdirektörens stab, Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-01-27 Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer 150109 Dokumenthanteringsplan personaladministrativa handlingar Förslag

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd

Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Gallring- och dokumenthanteringsplan Nämnden för arbete och välfärd Antagen 2014-10-22 1 Handlingar av tillfällig och ringa betydelse Handlingar Medium och format Sortering Förvaring Leverans Bevara eller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Processkartläggning NyPA. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1

Processkartläggning NyPA. Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1 Processkartläggning NyPA Bilaga C - Processkartläggning NyPA 1 Processkartläggning Kommunerna har tagit fram gemensamma processkartor, som beskriver önskat arbetssätt inom respektive område. Processerna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2015-04-07 Antagen i bun 2013-03-05 Redaktionella ändringar 2015-03-31 Dokumenthanteringsplan 1/43 DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17

Dnr 2014/0022 PM 2014-01-17 S:\1. Statistikprocess\Tidsanvändningsstatistik\1. Produktion och granskning\1. Insamling\0. Anvisningar\Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik_primula_anpassad efter villkorsavtalen.doc

Läs mer

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet

ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper. Luleå tekniska universitet Fastställd den: 061129, RE-beslut 189-06 Ersätter enhetschefsbeslut 1-06 De te fabula narratur Det är om dig det berättas här ARKIVBILDNINGSPLAN för räkenskaper Luleå tekniska universitet Gäller fr.o.m.

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer