Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet"

Transkript

1 Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets serieindelning, och för arkiveringen. Verksamhetsområdena bygger i sin tur på de uppdrag universitet och högskolor har i enlighet med lagar och förordningar. Vid Linnéuniversitetet finns följande verksamhetsområden för klassificering av allmänna handlingar: - Styra verksamhet - Stödja verksamhet - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning - Bedriva utbildning på forskarnivå - Bedriva forskning - Samverka, informera och nyttiggöra externt I dokumenthanteringsplanen för verksamhetsområdet Stödja verksamhet anges vad som ska diarieföras i et W3D3 och vad som ska arkiveras på annat sätt. Planen omfattar alla kartlagda processer på området. Det finns ett antal processer inom Stödja verksamhet som ännu inte är kartlagda och vilka detta är framgår av dokumenthanteringsplanen. Dessa ska tillföras version 2.0 av denna plan, som beräknas kunna fastställas under våren Dokumenthanteringaplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka som används för registrering av olika slag, vilken eller funktion som ansvarar för handlingarna, hur handlingarna hanteras och sorteras, och eventuell sekretess man ska vara uppmärksam på. En översikt av processerna finns i Linnéuniversitetets klassificeringsstruktur (fastställd av chefen för universitetsledningens kansli , dnr 2013/ ). Den finns tillgänglig på Medarbetare, liksom gällande dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna kompletteras av mer detaljerade processkartläggningar där aktiviteter och delaktiviteter finns angivna inom respektive verksamhetsområde. Dessa finns tillgängliga hos arkiv- och registratorsfunktionen. I denna dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet Stödja verksamhet klassificeras - Hantera ekonomi o Hantera intäkter o Hantera kostnader o Hantera löpande bokföring o Hantera anläggningar och inventarier o Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter o Hantera upphandling och avrop 1(21)

2 o Hantera stipendier o Hantera donationer - Hantera personalfrågor o Tillsätta anställning o Hantera pågående anställning o Avveckla anställning o Hantera uppdrag o Hantera utnämningar - Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling o Hantera arbetsmiljö o Hantera lika villkor o Hantera hållbar utveckling - Hantera infrastruktur o Hantera lokaler o Hantera fastigheter o Hantera annan infrastruktur - Hantera säkerhetsfrågor - Hantera information och kommunikation - Hantera möten - Hantera allmänna handlingar - Hantera akademiska högtider och evenemang 2(21)

3 Innehållsförteckning 2.1 HANTERA EKONOMI Hantera intäkter Hantera kostnader Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter Hantera upphandling och avrop... 7 Anskaffningsbeslut... 7 Förfrågningsunderlag... 7 Annons i upphandlingsärende... 7 Anbud... 7 Anbudsförteckning/Öppningsprotokoll... 7 Utvärderingsprotokoll... 8 förbindelse vid utvärdering av anbud... 8 Tilldelningsbeslut/ Beslut om val av leverantör... 8 Upplysning om tilldelningsbeslut... 8 Annons efter avslutad upphandling... 8 Avtal efter upphandling... 8 Skriftlig beställning efter upphandling... 8 Överprövning upphandling Hantera stipendier Hantera donationer HANTERA PERSONALFRÅGOR Tillsätta anställning... 9 Befattningsprofil... 9 Beslut om rekrytering... 9 Annons rekrytering... 9 Ansökan om anställning... 9 Förslag på sakkunniga... 9 Beslut om sakkunniga... 9 Sakkunnigutlåtande... 9 Handlingar vid bedömning av sökande... 9 Beslut i anställningsärende Meddelande om beslut om anställning Överklagande av beslut om anställning Yttrande angående överklagande av beslut om anställning (21)

4 Beslut i överklagande om anställning Anställningsavtal Hantera pågående anställning Ansökan om semester Ansökan om tjänstledighet Beslut om tjänstledighet Flextidsrapport Tjänstgöringsplan för lärare Reseräkning Beslut om reseersättning Beslut om uppdragstillägg Uppgifter om övertid/mertid Uppgifter om obekväm arbetstid Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar Lönespecifikation Beslut om ny lön inom lönerevision Beslut om ny lön utanför lönerevision Beslut om lönetillägg Uppgifter om intresseavdrag Uppgifter om friskvård Kvitto för friskvård Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Kvitto för läkemedel och läkarbesök Anmälan om sjukdom Sjukförsäkran Läkarintyg Uppgifter om sjukskrivningar Tillbudsrapport Anmälan om arbetsskada Anmälan om personskada Uppgifter om rehabilitering Underlag i disciplinärende Beslut i disciplinärende Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort Beslut om ändring av titel Anmälan om bisyssla Beslut att godkänna bisyssla Rapportering av bisyssla till annan myndighet Individuell utvecklingsplan (21)

5 Dokumentation från utvecklingssamtal Avveckla anställning Begäran om entledigande Beslut om entledigande Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked arbets- eller medelsbrist Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Beslut om avsked Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Ansökan om delpension Beslut om delpension Hantera uppdrag Beslut om utseende av valberedning Beslut om tidplan för val Röst- och vallängder Valberedningens förslag Beslut om utseende av valförrättare Röstresultat Valprotokoll Förslag till ledamöter Beslut om utseende av ledamöter Förslag till utseende av rektors ställföreträdare Beslut om utseende av rektors ställföreträdare Förslag till vicerektor Beslut om utseende av vicerektor Förslag till dekanus och prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Fastställd kravprofil för prefekt Ledigkungörelse av prefektuppdrag Ansökningar om prefektuppdrag Förslag till prefekt Beslut om uppdrag som prefekt (21)

6 Förslag till innehavare av uppdrag Beslut om innehavare av uppdrag Avsägelse från uppdrag Hantera utnämningar Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Beslut om utseende av hedersdoktor Beslut om utseende av promotor Ansökan om utnämning till docent Prefektutlåtande om docentansökan Sakkunnigutlåtanden om docentansökan Beslut om utnämning till docent Docentintyg Förslag till kandidat för affiliering Beslut om utnämning av affilierad forskare/professor Nominering av kandidat till förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Hantera intern kompetensutveckling Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag HANTERA ARBETSMILJÖ, LIKA VILLKOR OCH HÅLLBAR UTVECKLING Hantera arbetsmiljö Hantera lika villkor Hantera hållbar utveckling HANTERA INFRASTRUKTUR Hantera lokaler Hantera fastigheter Hantera annan infrastruktur HANTERA SÄKERHETSFRÅGOR HANTERA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION HANTERA MÖTEN Beredningsunderlag Kallelse, dagordning Missiv Protokoll HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR HANTERA ADADEMISKA HÖGTIDER OCH EVENEMANG (21)

7 2.1 HANTERA EKONOMI Hantera intäkter Kartläggning pågår Hantera kostnader Kartläggning pågår Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Kartläggning pågår Kartläggning pågår Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter Hantera upphandling och avrop Kartläggning pågår Anskaffningsbeslut Bevaras Papper W3D3 Handläggande Förfrågningsunderlag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Annons i upphandlingsärende Bevaras Papper W3D3 Handläggande Anbud Se bilaga 1. Se bilaga 1. Papper W3D3 Handläggande Anbudsförteckning/Öppningsprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande Förvaras hos ansvarig upphandlare. Anbud tillförs diarieakten när ärendet slutbehandlats. Undantag gäller skrymmande bilagor som kan förvaras på annan plats än i akten. När så sker ska uppgift om fysisk förvaringsplats registreras i diariet. Se bilaga 2 31 kap, 16 OSL, se även bilaga 2. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. 31 kap, 16 OSL. 7(21)

8 2.1.6 Hantera upphandling och avrop Utvärderingsprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande förbindelse vid utvärdering av anbud Bevaras Papper W3D3 Handläggande Tilldelningsbeslut/ Beslut om val av leverantör Bevaras Papper W3D3 Handläggande Upplysning om tilldelningsbeslut Bevaras Papper W3D3 Handläggande Annons efter avslutad upphandling Bevaras Papper W3D3 Handläggande Gäller endast upphandling över tröskelvärdet. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. 31 kap, 16 OSL. 31 kap, 16 OSL Avtal efter upphandling Bevaras Papper W3D3 Handläggande Skriftlig beställning efter upphandling Bevaras eller, se bilaga Överprövning av beslut i upphandlingsärende Överprövning upphandling Handlingar från överklagande part ska bevaras Bevaras eller, se bilaga 3. Papper W3D3 Handläggande Bevaras Papper W3D3 Handläggande Avtal efter avslutad upphandling skapar nytt ärende i W3D3. Handlingstypen avtal omfattar även kontrakt. Skriftlig beställning över ett basbelopp skapar nytt ärende i W3D3. Se bilaga 3 för beställning under ett basbelopp. Överprövningsärendet bildar nytt ärende i W3D3. Hänvisning sker till upphandlingsärendet. 8(21)

9 2.1.7 Hantera stipendier Kartläggning pågår Hantera donationer Kartläggning pågår 2.2 HANTERA PERSONALFRÅGOR Tillsätta anställning Befattningsprofil Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om rekrytering Bevaras Papper W3D3 PA Inklusive eventuellt underlag inför beslut, t ex Motvering inför rekrytering, behovsanalys, underlag till finansiering, men diarieförs endast om det inleds en rekrytering Annons rekrytering Bevaras Papper W3D3 PA Information om doktorandanställning, se bilaga Ansökan om anställning Se bilaga 5. Se bilaga 5. Papper W3D3 Reach Mee Förslag på sakkunniga Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om sakkunniga Bevaras Papper W3D3 PA Sakkunnigutlåtande Bevaras Papper W3D3 PA Handlingar vid bedömning av sökande Får vid inaktualitet Tidigast när överklagandetid löpt ut, om inte överklagande inkommer. PA PA Sammanställning av ansökningar från Reach Mee samt ansökan som inte går via Reach Mee ska diarieföras. Befordran klassificeras inom Tillsätta anställning. Information om doktorandanställning, se bilaga 4. Kan omfatta kallelser till intervjuer, genomförda intervjuer, intern rangordning (ej av sakkunniga), referenstagning, förslag till beslut. Information om doktorandanställning, se bilaga 4. 9(21)

10 2.2.1 Tillsätta anställning Beslut i anställningsärende Bevaras Papper W3D3 PA Kan även omfatta beslut att avbryta rekrytering. Beslut om anställning i original anslås på anslagstavla och läggs därefter i personakt. Kopia läggs i det diarieförda ärendet. Information om doktorandanställning, se bilaga Meddelande om beslut om anställning Gallras Vid PA inaktualitet Överklagande av beslut om anställning Bevaras Papper W3D3 PA Nytt ärende med hänvisning till anställningsärende Yttrande angående överklagande av Bevaras Papper W3D3 PA beslut om anställning Beslut i överklagande om anställning Bevaras Papper W3D3 PA Beslut fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) Anställningsavtal Bevaras Papper PA Personaldossier. Inte detsamma som beslut om anställning. Anställningsavtal innehåller fler uppgifter, exempelvis lön Hantera pågående anställning Ansökan om semester Får 2 år Primula PA Egenregistrering Ansökan om tjänstledighet Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader) 2 år Digitalt Papper Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader) PA Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande. 10(21)

11 2.2.2 Hantera pågående anställning Beslut om tjänstledighet Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader) Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader) PA Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande Flextidsrapport Får 2 år Primula PA Tjänstgöringsplan för lärare Får 2 år Institution Inklusive beslut om fastställande av plan, om sådant fattas. Inget universitetsgemensamt stöd Reseräkning Får 10 år. Reseräkning i EU-projekt får dock först efter revision har gjorts. Rekommenderad gallringstid 17 år. Papper Primula PA Egenrapportering. Attest/godkännande enligt attestordning Beslut om reseersättning Bevaras Papper W3D3 PA Avser i normalfallet beslut av övergripande karaktär, t ex reseersättning till studentrepresentanter Beslut om uppdragstillägg Bevaras Papper W3D3 PA Förhandling enligt MBL. Avser ersättning för tilldelat uppdrag, t ex prefekter, dekaner, funktionsansvar Uppgifter om övertid/mertid Får 2 år Primula PA Uppgifter om obekväm arbetstid Får 2 år Primula PA 11(21)

12 2.2.2 Hantera pågående anställning Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar Får 2 år Primula PA Kan benämnas signallistor Lönespecifikation Bevaras Digitalt Primula PA Beslut om ny lön inom lönerevision Bevaras Papper W3D3 PA Ingår i protokoll från RA- LS Beslut om ny lön utanför lönerevision Bevaras Papper W3D3 PA Ingår i MBL-protokoll Beslut om lönetillägg Bevaras Papper W3D3 PA Uppgifter om intresseavdrag Bevaras Digitalt Primula Agresso PA Kan föregås av inkommande beslut från annan myndighet, t ex Kronofogdemyndigheten Uppgifter om friskvård Gallras 10 år Primula PA Egenrapportering Kvitto för friskvård Gallras 10 år PA Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Gallras 10 år PA Kan omfattas av sekretess Kvitto för läkemedel och läkarbesök Gallras 10 år PA Anmälan om sjukdom Får 10 år Primula PA Egenrapportering Kan omfattas av sekretess Sjukförsäkran Får 10 år Primula PA Egenrapportering Kan omfattas av sekretess Läkarintyg Får 10 år Adato PA Kan omfattas av sekretess Uppgifter om sjukskrivningar Får 10 år Adato PA Kan omfattas av sekretess Tillbudsrapport Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om tillbud med Kan omfattas underskrifter görs på av sekretess. särskild blankett Anmälan om arbetsskada Kopia bevaras Papper W3D3 PA Anmälan i original skickas till Försäkringskassan. Kopia bevaras i ärendet. Kan omfattas av sekretess Anmälan om personskada Bevaras Papper W3D3 PA Kan omfattas av sekretess Uppgifter om rehabilitering Bevaras Digitalt Adato PA Kan omfattas Papper av sekretess. OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 12(21)

13 2.2.2 Hantera pågående anställning Underlag i disciplinärende Bevaras Papper W3D3 PA Vid diarieföring ska dokumenten ej läggas in som bifogade filer på handlingarna. Uppgifter som röjer personens identitet ska inte heller registreras på ärende eller handling Beslut i disciplinärende Bevaras Papper W3D3 PA Beslut dokumenteras i personalansvarsnämndens protokoll. Protokollsutdrag läggs i ärendet. Om beslut leder till uppsägning eller avsked klassificeras dessa fortsatta processer inom 2.2.3, Avveckla anställning Beslut om ny placering eller Bevaras Papper W3D3 PA tjänstgöringsort Beslut om ändring av titel Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om bisyssla Bevaras Digitalt Primula PA Beslut att godkänna bisyssla Bevaras Digitalt Primula PA Rapportering av bisyssla till annan myndighet Bevaras Papper W3D3 PA Rapportering till exempelvis Skatteverket Individuell utvecklingsplan Anställd och chef Dokumentation från utvecklingssamtal Anställd och chef Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål Avveckla anställning Begäran om entledigande Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Beslut om entledigande Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument. 13(21)

14 2.2.3 Avveckla anställning Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked arbets- eller medelsbrist Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Bevaras Papper W3D3 PA Arbetsgivaren har endast skyldighet att underrätta om att inte förlänga tidsbegränsad anställning om den är längre än ett år Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Protokollsutdrag om MBL-protokollet omfattar fler ärenden än denna förhandling Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Disciplinärende som föregår uppsägning av personliga skäl klassificeras i processen Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Om avsked föranleds av ett disciplinärende i Personalansvarsnämnden (PAN) klassificeras denna del i process Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras Beslut om avsked Bevaras Papper W3D3 PA 14(21)

15 2.2.3 Avveckla anställning Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Ansökan om delpension Bevaras Papper W3D3 PA Ansökan och beslut skrivs på samma blankett Beslut om delpension Bevaras Papper W3D3 PA Ansökan och beslut skrivs på samma blankett Hantera uppdrag Hantera val (inklusive fyllnadsval) Beslut om utseende av valberedning Bevaras Papper W3D3 Handläggande Beslut om tidplan för val Bevaras Papper W3D3 Handläggande Val till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende. Utseende av stående valberedning för en viss organisatorisk nivå eller organ bildar ett eget ärende Röst- och vallängder Bevaras Papper W3D3 Handläggande Valberedningens förslag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Beslut om utseende av valförrättare Bevaras Papper W3D3 Handläggande Röstresultat Bevaras Papper W3D3 Medarbetare Handläggande Valprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande Röstning kan ske digitalt via Medarbetare (internwebb) 15(21)

16 2.2.4 Utseende av ledamöter Förslag till ledamöter Bevaras Papper W3D3 Handläggande Utseende av ledamöter till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende Beslut om utseende av ledamöter Bevaras Papper W3D3 Handläggande Utse rektors Förslag till utseende av rektors Bevaras Papper W3D3 PA ställföreträdare ställföreträdare Beslut om utseende av rektors Bevaras Papper W3D3 PA ställföreträdare Utse vicerektor Förslag till vicerektor Bevaras Papper W3D3 PA Från och med 2013 utses dekanerna till vicerektorer Beslut om utseende av vicerektor Bevaras Papper W3D3 PA Utse dekanus och Förslag till dekanus och prodekanus Bevaras Papper W3D3 PA prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Bevaras Papper W3D3 PA Utse prefekt Fastställd kravprofil för prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Ledigkungörelse av prefektuppdrag Bevaras Papper W3D3 PA Ansökningar om prefektuppdrag Bevaras Papper W3D3 PA Förslag till prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om uppdrag som prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Utse övriga funktioner med uppdrag Förslag till innehavare av uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Exempelvis uppdrag som prorektor (som inte är rektors ställföreträdare), vicerektor, studierektor, funktionsansvarig. Det ska framgå av ärendemeningen i diariet vilket uppdrag som avses. 16(21)

17 2.2.4 Beslut om innehavare av uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Avsäga sig uppdrag Avsägelse från uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Hantera utnämningar Avsägelse som inte föranleder någon åtgärd bildar eget ärende i diariet. Om avsägelsen leder till att ny ledamot utses ingår avsägelsen i ärendet om att utse ny ledamot Hantera hedersdoktorsutnämning Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Bevaras (nominering av de som utses) Gallras (övriga) Bevaras Papper W3D3 Fakultet Hedersdoktorsutnämningar diarieförs i ett ärende för hela universitetet, per år. I ärendet ingår beslut om ledamöter i beredningsgrupp, nomineringar för utsedda hedersdoktorer, beslut om utseende av hedersdoktor och beslut om utseende av promotor. Papper W3D3 Fakultet Endast nomineringar för de som accepterat utnämningen och blivit utsedda till hedersdoktorer registreras i diariet. Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år Beslut om utseende av hedersdoktor Bevaras Papper W3D3 Fakultet Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år Beslut om utseende av promotor Bevaras Papper W3D3 Fakultet Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år. gäller nomineringar fram till dess att föreslagen hedersdoktor tackar ja och utsetts. 17(21)

18 2.2.5 Hantera Ansökan om utnämning till docent Bevaras Papper W3D3 PA docenturutnämning Prefektutlåtande om docentansökan Bevaras Papper W3D3 PA Sakkunnigutlåtanden om Bevaras Papper W3D3 PA docentansökan Beslut om utnämning till docent Bevaras Papper W3D3 PA Docentintyg Kopia bevaras Papper W3D3 PA Original till den utnämnde Hantera utnämning till Förslag till kandidat för affiliering Bevaras Papper W3D3 Fakultet affilierad forskare och professor Beslut om utnämning av affilierad Bevaras Papper W3D3 Fakultet forskare/professor Hantera förtjänsttecken instiftade av universitetet Nominering av kandidat till förtjänsttecken Bevaras Papper W3D3 PA Till exempel pedagogiska priser, pris för bästa lärare, bästa handledare, bästa forskare, utmärkelse för insatser för samhällelig drivkraft, globala värden. Ett samlat ärende per år för alla förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Bevaras Papper W3D3 PA Ett samlat ärende diarieförs per år för alla förtjänsttecken Hantera intern kompetensutveckling Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Bevaras Papper W3D3 Handläggande Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetensutvecklingssyfte. Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetensutvecklingssyfte. 18(21)

19 2.3 HANTERA ARBETSMILJÖ, Kartläggning pågår LIKA VILLKOR OCH HÅLLBAR UTVECKLING Hantera arbetsmiljö Kartläggning pågår Hantera lika villkor Kartläggning pågår Hantera hållbar Kartläggning pågår utveckling 2.4 HANTERA Kartläggning pågår INFRASTRUKTUR Hantera lokaler Kartläggning pågår Hantera fastigheter Kartläggning pågår Hantera annan Kartläggning pågår infrastruktur 2.5 HANTERA SÄKERHETSFRÅGOR 2.6 HANTERA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Kartläggning pågår Kartläggning pågår 2.7 HANTERA MÖTEN Beredningsunderlag Gallras Vid inaktualitet 2.8 HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR Handläggande Kallelse, dagordning Bevaras Papper Handläggande Missiv Se bilaga 6. Papper Handläggande Protokoll Bevaras Papper Handläggande Kartläggning pågår Inte detsamma som beslutsunderlag, som bevaras i respektive diariefört ärende. Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år. Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år. 2.9 HANTERA ADADEMISKA HÖGTIDER OCH EVENEMANG Kartläggning pågår 19(21)

20 Bilaga 1 RA-FS 2013:1. Antagna anbud bevaras. Handlingar i anbud som inte tillför ärende sakuppgift, t ex årsberättelser och allmän information om anbudsgivaren, behöver inte tillföras akten utan när ärendet är avslutat. Ej antagna anbud 4 år efter slutet avtal eller beslut om att avbryta upphandling. Märks med ärendets diarienummer och förvaras åtskilt från övriga handlingar i ärendet. Bilaga 2 Anbud i upphandlingsärende omfattas av sekretess. Huvudregel är att sekretess upphör när ärendet slutbehandlats. I undantagsfall kan uppgifter hemlighållas även efter avslutat upphandling med stöd av 19 kap 1 och 3 OFS 2009:400 (skydd för myndigheten) eller 31 kap 16 OFS (skydd för extern uppdragsgivare). Bilaga 3 Skriftlig beställning över ett basbelopp bevaras. Beställningar under ett basbelopp hanteras inom ramen för ekonomiet och efter den frist som gäller för verifikationer. Bilaga 4 En person som söker en utlyst doktorandanställning ansöker samtidigt om att bli antagen till utbildning på forskarnivå (med undantag för de fall där den sökande redan är antagen i det berörda ämnet på Lnu). Anställningsprocessen och antagningsprocessen hänger ihop, och besluten i de båda processerna bygger till stor del på samma underlag. Trots detta ska doktorandanställningsärendet diarieföras för sig (PA-ärende) och antagningsärendet ska diarieföras för sig (UF-ärende). Anledningen är att doktorandanställning inte alltid leder till antagningsbeslut, och antagning inte alltid är kopplat till en utlyst doktorandanställning. Antagning bildar ett ärende per antagen doktorand, oavsett vilken finansiering som är aktuell (doktorandanställning eller annan finansiering). I antagningsärendet ingår vanligtvis - Ansökan från den som föreslås bli antagen i form av ansökningsblankett, CV, forskningsplan, betyg/examensbevis, åberopade skrifter. Åberopade skrifter (uppsatser, artiklar och liknande) diarieförs inte i ärendet. ig handläggare förvarar åberopade skrifter till dess att gallring kan ske. - Beslutsunderlag (yttrande från beredande organ/grupp med utlåtande över behörighet, lämplighet, finansiering och övriga resurser, förslag till beslut om antagning, utseende av examinatorer, handledare, eventuell tidavräkning) - Beslut om antagning - Antagningsbesked 20(21)

21 En utlyst doktorandanställning i ett visst ämne bildar ett ärende. I doktorandanställningsärendet ingår vanligtvis - Beslut om befattningsprofil och befattningsprofil - Annons rekrytering (ledigkungörelse) - Lista över sökande från e-rekryteringsverktyget ReachMee, och ansökningar som inte inkommit via ReachMee - Besked under rekryteringen som skickas till de sökande - Beslutsunderlag (yttrande från beredande organ/grupp med utlåtande över behörighet, lämplighet, finansiering och övriga resurser, förslag till beslut om antagning, utseende av examinatorer, handledare, eventuell tidavräkning, och beslut om antagning) - Beslut om anställning Bilaga 5 RA-FS 2004:1. Ansökningar med bilagor får två år efter det att beslut om anställning vunnit laga kraft. Om den sökande begär det skall ansökningshandlingarna återlämnas. Undantag från gallring gäller för den anställdes ansökningshandlingar och ansökningshandlingar från den som har överklagat anställningsbeslutet. Dessa handlingar ska bevaras. Ansökningshandlingar, som inte avser viss ledigförklarad tjänst, får återlämnas eller omedelbart. Bilaga 6 Gallras om det endast utgör en upprepning eller sammanfattning av övrigt beslutsunderlag och inte tillför ärendet information av vikt för beslutsfattandet. Bevaras i det diarieförda ärendet det tillhör, om det tillför ärendet information av vikt. Förkortningar PA Personalavdelningen 21(21)

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på forskarnivå Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1

Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 BESLUT 1 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Klassificeringsstruktur för verksamhetsbaserad informationsredovisning, version 1.1 Bakgrund Riksarkivet har

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ STYRDOKUMENT A 2016/17 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR DIARIEFÖRING OCH ARKIVERING AV ÄRENDEN INOM UTBILDNING, GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad 2016-10-12 Beslutsfattare Handläggare Hans Carlsten Annika

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt 1 2011-09-26 Dnr 23-313-2011 Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt Nr Aktivitet och omfattning Ansvarig Utförs av 1 Anställningsbehov uppstår 2 Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag -

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandling vid Umeå universitet

Dokumenthanteringsplan för upphandling vid Umeå universitet 2.1.2 Underlag för uppstart av upphandling som t.ex. förstudie 2.1.2 Förfrågan till leverantör/ marknadsundersökning 2.1.2 Beställning av upphandling samt i förekommande fall fullmakter 2.1.2 Direktupphandling

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen Rektor BESLUT 2009-12-02 Dnr SU 602-1515-09 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalavdelningen Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare Handläggningsordningen är fastställd

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Stöd till verksamheten - personalförsörjning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

HR-nätverket 27 oktober 2016

HR-nätverket 27 oktober 2016 HR-nätverket 27 oktober 2016 Agenda Anställningsförordningen, AF 6 - information om lediga anställningar ska informeras om på lämpligt sätt om inte särskilda skäl talar emot det - utlysning AF 7 - skyldighet

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott

Regler för val till fakultetsnämnden och dess utskott Beslutsdatum: 2014-12-01 MDH 1.1.1-220/13 1 (6) Beslutande: Högskolestyrelsen Handläggare: Hans Berggren Dokumentansvarig: Rektors kansli Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2014-12-01 Revideras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

Rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning av adjunkter vid FKH

Rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning av adjunkter vid FKH Fastställd 2014-09-01 Rekryteringsprocess vid tillsvidareanställning av adjunkter vid FKH Åtgärd 1 Behov identifieras på institutions- och/eller fakultetsnivå. Dekan, ordförande i anställningsnämnden och

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från

HISTORISKT. me LINKÖPINGS. Klassificeringsstruktur vid Linköpings universitet version 1.1 UNIVERSITET. Gäller från me LINKÖPINGS UNIVERSITET LIU-2017-01676 1(7) vid Linköpings universitet version 1.1 Gäller från 2017-05-01 L1U-2017-0167 2(7) 1 Styra och leda verksamheten 1.1 Planera och styra verksamheten I denna process

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Inledning I de här anvisningarna beskrivs med exempel hur du hanterar ärenden som förvaltningschefen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering

Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering Dnr: 2016/2294-1.1 Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering Beslutat av Universitetsdirektören Gäller från 2016-05-02 Beslutat av: Universitetsdirektören Beslutsdatum: 2016-05-02 Dnr: 2016/2294-1.1

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014 Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-453/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Juni 2014 Rekommendation

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Allmänt om diarieföring

Allmänt om diarieföring KU STADSLEDNINGSKONTORET STADS DIREKTÖ REN SID I (9) 2010-11-01 ANVISNINGAR OM SEKRETESS OCH DIARIEFÖRING AV UPPHANDLINGSÄRENDEN DIARIEFÖRING I UPPHANDLINGSÄRENDEN Allmänt om diarieföring Som huvudregel

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.9 Upphörande av anställning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

RUTINER FÖR PENSIONSFÖRMÅNER FRÅN OCH MED

RUTINER FÖR PENSIONSFÖRMÅNER FRÅN OCH MED PENSIONSADMINISTRATION RUTINER FÖR PENSIONSFÖRMÅNER FRÅN OCH MED 2017-06-01 GU = Göteborgs universitet SPV = Statens tjänstepensionsverk. Tar emot ansökningar om pensionsförmåner och skickar beslut. SSC

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Dnr. 24/09 67 2009-05-28

Dnr. 24/09 67 2009-05-28 2009-05-28 Dnr. 24/09 67 Bilaga till dokumenthanteringsplan - Tillämpningsanvisningar för gemensam dokumenthanteringsplan för upphandlingsområdet inom Västra Götalandsregionen Bakgrund Upphandlingslagstiftningen,

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Projektdag torsdag 16 april 2015 Kalmar

Projektdag torsdag 16 april 2015 Kalmar Projektdag torsdag 16 april 2015 Kalmar Eva Öster Fakultetsregistrator för FHL/FTK/NLU Tel 0470-70 85 53 (mobil) E-mail: eva.oster@lnu.se Caroline Boode Arkivarie Tel. 070-642 07 33 E-mail: caroline.boode@lnu.se

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring 2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU Handlingsslag Övergripande administration: Medium och sortering Bevarande/ Gallring Anmärkning (Föreskrift) Ansvarig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Prefektkontrakt ska diarieföras på områdeskansliet samband med godkännandet.

Prefektkontrakt ska diarieföras på områdeskansliet samband med godkännandet. BESLUT 2008-03-27 Dnr RÄ 2008/79 Rektor Prefektkontrakt Beslut Rektor beslutar att bifogad mall för prefektkontrakt ska användas inom Lunds universitet. Kontrakt ska tecknas med alla nu utsedda prefekter

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar. Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar Verksamhetsområde 3 Bedriva utbildning på forskarutbildning Processgrupp 3.2 Version: 1.5 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras

Läs mer