Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet"

Transkript

1 Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets serieindelning, och för arkiveringen. Verksamhetsområdena bygger i sin tur på de uppdrag universitet och högskolor har i enlighet med lagar och förordningar. Vid Linnéuniversitetet finns följande verksamhetsområden för klassificering av allmänna handlingar: - Styra verksamhet - Stödja verksamhet - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning - Bedriva utbildning på forskarnivå - Bedriva forskning - Samverka, informera och nyttiggöra externt I dokumenthanteringsplanen för verksamhetsområdet Stödja verksamhet anges vad som ska diarieföras i et W3D3 och vad som ska arkiveras på annat sätt. Planen omfattar alla kartlagda processer på området. Det finns ett antal processer inom Stödja verksamhet som ännu inte är kartlagda och vilka detta är framgår av dokumenthanteringsplanen. Dessa ska tillföras version 2.0 av denna plan, som beräknas kunna fastställas under våren Dokumenthanteringaplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka som används för registrering av olika slag, vilken eller funktion som ansvarar för handlingarna, hur handlingarna hanteras och sorteras, och eventuell sekretess man ska vara uppmärksam på. En översikt av processerna finns i Linnéuniversitetets klassificeringsstruktur (fastställd av chefen för universitetsledningens kansli , dnr 2013/ ). Den finns tillgänglig på Medarbetare, liksom gällande dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna kompletteras av mer detaljerade processkartläggningar där aktiviteter och delaktiviteter finns angivna inom respektive verksamhetsområde. Dessa finns tillgängliga hos arkiv- och registratorsfunktionen. I denna dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet Stödja verksamhet klassificeras - Hantera ekonomi o Hantera intäkter o Hantera kostnader o Hantera löpande bokföring o Hantera anläggningar och inventarier o Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter o Hantera upphandling och avrop 1(21)

2 o Hantera stipendier o Hantera donationer - Hantera personalfrågor o Tillsätta anställning o Hantera pågående anställning o Avveckla anställning o Hantera uppdrag o Hantera utnämningar - Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling o Hantera arbetsmiljö o Hantera lika villkor o Hantera hållbar utveckling - Hantera infrastruktur o Hantera lokaler o Hantera fastigheter o Hantera annan infrastruktur - Hantera säkerhetsfrågor - Hantera information och kommunikation - Hantera möten - Hantera allmänna handlingar - Hantera akademiska högtider och evenemang 2(21)

3 Innehållsförteckning 2.1 HANTERA EKONOMI Hantera intäkter Hantera kostnader Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter Hantera upphandling och avrop... 7 Anskaffningsbeslut... 7 Förfrågningsunderlag... 7 Annons i upphandlingsärende... 7 Anbud... 7 Anbudsförteckning/Öppningsprotokoll... 7 Utvärderingsprotokoll... 8 förbindelse vid utvärdering av anbud... 8 Tilldelningsbeslut/ Beslut om val av leverantör... 8 Upplysning om tilldelningsbeslut... 8 Annons efter avslutad upphandling... 8 Avtal efter upphandling... 8 Skriftlig beställning efter upphandling... 8 Överprövning upphandling Hantera stipendier Hantera donationer HANTERA PERSONALFRÅGOR Tillsätta anställning... 9 Befattningsprofil... 9 Beslut om rekrytering... 9 Annons rekrytering... 9 Ansökan om anställning... 9 Förslag på sakkunniga... 9 Beslut om sakkunniga... 9 Sakkunnigutlåtande... 9 Handlingar vid bedömning av sökande... 9 Beslut i anställningsärende Meddelande om beslut om anställning Överklagande av beslut om anställning Yttrande angående överklagande av beslut om anställning (21)

4 Beslut i överklagande om anställning Anställningsavtal Hantera pågående anställning Ansökan om semester Ansökan om tjänstledighet Beslut om tjänstledighet Flextidsrapport Tjänstgöringsplan för lärare Reseräkning Beslut om reseersättning Beslut om uppdragstillägg Uppgifter om övertid/mertid Uppgifter om obekväm arbetstid Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar Lönespecifikation Beslut om ny lön inom lönerevision Beslut om ny lön utanför lönerevision Beslut om lönetillägg Uppgifter om intresseavdrag Uppgifter om friskvård Kvitto för friskvård Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Kvitto för läkemedel och läkarbesök Anmälan om sjukdom Sjukförsäkran Läkarintyg Uppgifter om sjukskrivningar Tillbudsrapport Anmälan om arbetsskada Anmälan om personskada Uppgifter om rehabilitering Underlag i disciplinärende Beslut i disciplinärende Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort Beslut om ändring av titel Anmälan om bisyssla Beslut att godkänna bisyssla Rapportering av bisyssla till annan myndighet Individuell utvecklingsplan (21)

5 Dokumentation från utvecklingssamtal Avveckla anställning Begäran om entledigande Beslut om entledigande Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked arbets- eller medelsbrist Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Beslut om avsked Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Ansökan om delpension Beslut om delpension Hantera uppdrag Beslut om utseende av valberedning Beslut om tidplan för val Röst- och vallängder Valberedningens förslag Beslut om utseende av valförrättare Röstresultat Valprotokoll Förslag till ledamöter Beslut om utseende av ledamöter Förslag till utseende av rektors ställföreträdare Beslut om utseende av rektors ställföreträdare Förslag till vicerektor Beslut om utseende av vicerektor Förslag till dekanus och prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Fastställd kravprofil för prefekt Ledigkungörelse av prefektuppdrag Ansökningar om prefektuppdrag Förslag till prefekt Beslut om uppdrag som prefekt (21)

6 Förslag till innehavare av uppdrag Beslut om innehavare av uppdrag Avsägelse från uppdrag Hantera utnämningar Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Beslut om utseende av hedersdoktor Beslut om utseende av promotor Ansökan om utnämning till docent Prefektutlåtande om docentansökan Sakkunnigutlåtanden om docentansökan Beslut om utnämning till docent Docentintyg Förslag till kandidat för affiliering Beslut om utnämning av affilierad forskare/professor Nominering av kandidat till förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Hantera intern kompetensutveckling Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag HANTERA ARBETSMILJÖ, LIKA VILLKOR OCH HÅLLBAR UTVECKLING Hantera arbetsmiljö Hantera lika villkor Hantera hållbar utveckling HANTERA INFRASTRUKTUR Hantera lokaler Hantera fastigheter Hantera annan infrastruktur HANTERA SÄKERHETSFRÅGOR HANTERA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION HANTERA MÖTEN Beredningsunderlag Kallelse, dagordning Missiv Protokoll HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR HANTERA ADADEMISKA HÖGTIDER OCH EVENEMANG (21)

7 2.1 HANTERA EKONOMI Hantera intäkter Kartläggning pågår Hantera kostnader Kartläggning pågår Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Kartläggning pågår Kartläggning pågår Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter Hantera upphandling och avrop Kartläggning pågår Anskaffningsbeslut Bevaras Papper W3D3 Handläggande Förfrågningsunderlag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Annons i upphandlingsärende Bevaras Papper W3D3 Handläggande Anbud Se bilaga 1. Se bilaga 1. Papper W3D3 Handläggande Anbudsförteckning/Öppningsprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande Förvaras hos ansvarig upphandlare. Anbud tillförs diarieakten när ärendet slutbehandlats. Undantag gäller skrymmande bilagor som kan förvaras på annan plats än i akten. När så sker ska uppgift om fysisk förvaringsplats registreras i diariet. Se bilaga 2 31 kap, 16 OSL, se även bilaga 2. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. 31 kap, 16 OSL. 7(21)

8 2.1.6 Hantera upphandling och avrop Utvärderingsprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande förbindelse vid utvärdering av anbud Bevaras Papper W3D3 Handläggande Tilldelningsbeslut/ Beslut om val av leverantör Bevaras Papper W3D3 Handläggande Upplysning om tilldelningsbeslut Bevaras Papper W3D3 Handläggande Annons efter avslutad upphandling Bevaras Papper W3D3 Handläggande Gäller endast upphandling över tröskelvärdet. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. 31 kap, 16 OSL. 31 kap, 16 OSL Avtal efter upphandling Bevaras Papper W3D3 Handläggande Skriftlig beställning efter upphandling Bevaras eller, se bilaga Överprövning av beslut i upphandlingsärende Överprövning upphandling Handlingar från överklagande part ska bevaras Bevaras eller, se bilaga 3. Papper W3D3 Handläggande Bevaras Papper W3D3 Handläggande Avtal efter avslutad upphandling skapar nytt ärende i W3D3. Handlingstypen avtal omfattar även kontrakt. Skriftlig beställning över ett basbelopp skapar nytt ärende i W3D3. Se bilaga 3 för beställning under ett basbelopp. Överprövningsärendet bildar nytt ärende i W3D3. Hänvisning sker till upphandlingsärendet. 8(21)

9 2.1.7 Hantera stipendier Kartläggning pågår Hantera donationer Kartläggning pågår 2.2 HANTERA PERSONALFRÅGOR Tillsätta anställning Befattningsprofil Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om rekrytering Bevaras Papper W3D3 PA Inklusive eventuellt underlag inför beslut, t ex Motvering inför rekrytering, behovsanalys, underlag till finansiering, men diarieförs endast om det inleds en rekrytering Annons rekrytering Bevaras Papper W3D3 PA Information om doktorandanställning, se bilaga Ansökan om anställning Se bilaga 5. Se bilaga 5. Papper W3D3 Reach Mee Förslag på sakkunniga Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om sakkunniga Bevaras Papper W3D3 PA Sakkunnigutlåtande Bevaras Papper W3D3 PA Handlingar vid bedömning av sökande Får vid inaktualitet Tidigast när överklagandetid löpt ut, om inte överklagande inkommer. PA PA Sammanställning av ansökningar från Reach Mee samt ansökan som inte går via Reach Mee ska diarieföras. Befordran klassificeras inom Tillsätta anställning. Information om doktorandanställning, se bilaga 4. Kan omfatta kallelser till intervjuer, genomförda intervjuer, intern rangordning (ej av sakkunniga), referenstagning, förslag till beslut. Information om doktorandanställning, se bilaga 4. 9(21)

10 2.2.1 Tillsätta anställning Beslut i anställningsärende Bevaras Papper W3D3 PA Kan även omfatta beslut att avbryta rekrytering. Beslut om anställning i original anslås på anslagstavla och läggs därefter i personakt. Kopia läggs i det diarieförda ärendet. Information om doktorandanställning, se bilaga Meddelande om beslut om anställning Gallras Vid PA inaktualitet Överklagande av beslut om anställning Bevaras Papper W3D3 PA Nytt ärende med hänvisning till anställningsärende Yttrande angående överklagande av Bevaras Papper W3D3 PA beslut om anställning Beslut i överklagande om anställning Bevaras Papper W3D3 PA Beslut fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) Anställningsavtal Bevaras Papper PA Personaldossier. Inte detsamma som beslut om anställning. Anställningsavtal innehåller fler uppgifter, exempelvis lön Hantera pågående anställning Ansökan om semester Får 2 år Primula PA Egenregistrering Ansökan om tjänstledighet Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader) 2 år Digitalt Papper Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader) PA Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande. 10(21)

11 2.2.2 Hantera pågående anställning Beslut om tjänstledighet Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader) Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader) PA Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande Flextidsrapport Får 2 år Primula PA Tjänstgöringsplan för lärare Får 2 år Institution Inklusive beslut om fastställande av plan, om sådant fattas. Inget universitetsgemensamt stöd Reseräkning Får 10 år. Reseräkning i EU-projekt får dock först efter revision har gjorts. Rekommenderad gallringstid 17 år. Papper Primula PA Egenrapportering. Attest/godkännande enligt attestordning Beslut om reseersättning Bevaras Papper W3D3 PA Avser i normalfallet beslut av övergripande karaktär, t ex reseersättning till studentrepresentanter Beslut om uppdragstillägg Bevaras Papper W3D3 PA Förhandling enligt MBL. Avser ersättning för tilldelat uppdrag, t ex prefekter, dekaner, funktionsansvar Uppgifter om övertid/mertid Får 2 år Primula PA Uppgifter om obekväm arbetstid Får 2 år Primula PA 11(21)

12 2.2.2 Hantera pågående anställning Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar Får 2 år Primula PA Kan benämnas signallistor Lönespecifikation Bevaras Digitalt Primula PA Beslut om ny lön inom lönerevision Bevaras Papper W3D3 PA Ingår i protokoll från RA- LS Beslut om ny lön utanför lönerevision Bevaras Papper W3D3 PA Ingår i MBL-protokoll Beslut om lönetillägg Bevaras Papper W3D3 PA Uppgifter om intresseavdrag Bevaras Digitalt Primula Agresso PA Kan föregås av inkommande beslut från annan myndighet, t ex Kronofogdemyndigheten Uppgifter om friskvård Gallras 10 år Primula PA Egenrapportering Kvitto för friskvård Gallras 10 år PA Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Gallras 10 år PA Kan omfattas av sekretess Kvitto för läkemedel och läkarbesök Gallras 10 år PA Anmälan om sjukdom Får 10 år Primula PA Egenrapportering Kan omfattas av sekretess Sjukförsäkran Får 10 år Primula PA Egenrapportering Kan omfattas av sekretess Läkarintyg Får 10 år Adato PA Kan omfattas av sekretess Uppgifter om sjukskrivningar Får 10 år Adato PA Kan omfattas av sekretess Tillbudsrapport Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om tillbud med Kan omfattas underskrifter görs på av sekretess. särskild blankett Anmälan om arbetsskada Kopia bevaras Papper W3D3 PA Anmälan i original skickas till Försäkringskassan. Kopia bevaras i ärendet. Kan omfattas av sekretess Anmälan om personskada Bevaras Papper W3D3 PA Kan omfattas av sekretess Uppgifter om rehabilitering Bevaras Digitalt Adato PA Kan omfattas Papper av sekretess. OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 12(21)

13 2.2.2 Hantera pågående anställning Underlag i disciplinärende Bevaras Papper W3D3 PA Vid diarieföring ska dokumenten ej läggas in som bifogade filer på handlingarna. Uppgifter som röjer personens identitet ska inte heller registreras på ärende eller handling Beslut i disciplinärende Bevaras Papper W3D3 PA Beslut dokumenteras i personalansvarsnämndens protokoll. Protokollsutdrag läggs i ärendet. Om beslut leder till uppsägning eller avsked klassificeras dessa fortsatta processer inom 2.2.3, Avveckla anställning Beslut om ny placering eller Bevaras Papper W3D3 PA tjänstgöringsort Beslut om ändring av titel Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om bisyssla Bevaras Digitalt Primula PA Beslut att godkänna bisyssla Bevaras Digitalt Primula PA Rapportering av bisyssla till annan myndighet Bevaras Papper W3D3 PA Rapportering till exempelvis Skatteverket Individuell utvecklingsplan Anställd och chef Dokumentation från utvecklingssamtal Anställd och chef Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål Avveckla anställning Begäran om entledigande Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Beslut om entledigande Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument. 13(21)

14 2.2.3 Avveckla anställning Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked arbets- eller medelsbrist Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Bevaras Papper W3D3 PA Arbetsgivaren har endast skyldighet att underrätta om att inte förlänga tidsbegränsad anställning om den är längre än ett år Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Protokollsutdrag om MBL-protokollet omfattar fler ärenden än denna förhandling Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Disciplinärende som föregår uppsägning av personliga skäl klassificeras i processen Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Om avsked föranleds av ett disciplinärende i Personalansvarsnämnden (PAN) klassificeras denna del i process Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras Beslut om avsked Bevaras Papper W3D3 PA 14(21)

15 2.2.3 Avveckla anställning Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Ansökan om delpension Bevaras Papper W3D3 PA Ansökan och beslut skrivs på samma blankett Beslut om delpension Bevaras Papper W3D3 PA Ansökan och beslut skrivs på samma blankett Hantera uppdrag Hantera val (inklusive fyllnadsval) Beslut om utseende av valberedning Bevaras Papper W3D3 Handläggande Beslut om tidplan för val Bevaras Papper W3D3 Handläggande Val till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende. Utseende av stående valberedning för en viss organisatorisk nivå eller organ bildar ett eget ärende Röst- och vallängder Bevaras Papper W3D3 Handläggande Valberedningens förslag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Beslut om utseende av valförrättare Bevaras Papper W3D3 Handläggande Röstresultat Bevaras Papper W3D3 Medarbetare Handläggande Valprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande Röstning kan ske digitalt via Medarbetare (internwebb) 15(21)

16 2.2.4 Utseende av ledamöter Förslag till ledamöter Bevaras Papper W3D3 Handläggande Utseende av ledamöter till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende Beslut om utseende av ledamöter Bevaras Papper W3D3 Handläggande Utse rektors Förslag till utseende av rektors Bevaras Papper W3D3 PA ställföreträdare ställföreträdare Beslut om utseende av rektors Bevaras Papper W3D3 PA ställföreträdare Utse vicerektor Förslag till vicerektor Bevaras Papper W3D3 PA Från och med 2013 utses dekanerna till vicerektorer Beslut om utseende av vicerektor Bevaras Papper W3D3 PA Utse dekanus och Förslag till dekanus och prodekanus Bevaras Papper W3D3 PA prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Bevaras Papper W3D3 PA Utse prefekt Fastställd kravprofil för prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Ledigkungörelse av prefektuppdrag Bevaras Papper W3D3 PA Ansökningar om prefektuppdrag Bevaras Papper W3D3 PA Förslag till prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om uppdrag som prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Utse övriga funktioner med uppdrag Förslag till innehavare av uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Exempelvis uppdrag som prorektor (som inte är rektors ställföreträdare), vicerektor, studierektor, funktionsansvarig. Det ska framgå av ärendemeningen i diariet vilket uppdrag som avses. 16(21)

17 2.2.4 Beslut om innehavare av uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Avsäga sig uppdrag Avsägelse från uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Hantera utnämningar Avsägelse som inte föranleder någon åtgärd bildar eget ärende i diariet. Om avsägelsen leder till att ny ledamot utses ingår avsägelsen i ärendet om att utse ny ledamot Hantera hedersdoktorsutnämning Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Bevaras (nominering av de som utses) Gallras (övriga) Bevaras Papper W3D3 Fakultet Hedersdoktorsutnämningar diarieförs i ett ärende för hela universitetet, per år. I ärendet ingår beslut om ledamöter i beredningsgrupp, nomineringar för utsedda hedersdoktorer, beslut om utseende av hedersdoktor och beslut om utseende av promotor. Papper W3D3 Fakultet Endast nomineringar för de som accepterat utnämningen och blivit utsedda till hedersdoktorer registreras i diariet. Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år Beslut om utseende av hedersdoktor Bevaras Papper W3D3 Fakultet Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år Beslut om utseende av promotor Bevaras Papper W3D3 Fakultet Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år. gäller nomineringar fram till dess att föreslagen hedersdoktor tackar ja och utsetts. 17(21)

18 2.2.5 Hantera Ansökan om utnämning till docent Bevaras Papper W3D3 PA docenturutnämning Prefektutlåtande om docentansökan Bevaras Papper W3D3 PA Sakkunnigutlåtanden om Bevaras Papper W3D3 PA docentansökan Beslut om utnämning till docent Bevaras Papper W3D3 PA Docentintyg Kopia bevaras Papper W3D3 PA Original till den utnämnde Hantera utnämning till Förslag till kandidat för affiliering Bevaras Papper W3D3 Fakultet affilierad forskare och professor Beslut om utnämning av affilierad Bevaras Papper W3D3 Fakultet forskare/professor Hantera förtjänsttecken instiftade av universitetet Nominering av kandidat till förtjänsttecken Bevaras Papper W3D3 PA Till exempel pedagogiska priser, pris för bästa lärare, bästa handledare, bästa forskare, utmärkelse för insatser för samhällelig drivkraft, globala värden. Ett samlat ärende per år för alla förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Bevaras Papper W3D3 PA Ett samlat ärende diarieförs per år för alla förtjänsttecken Hantera intern kompetensutveckling Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Bevaras Papper W3D3 Handläggande Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetensutvecklingssyfte. Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetensutvecklingssyfte. 18(21)

19 2.3 HANTERA ARBETSMILJÖ, Kartläggning pågår LIKA VILLKOR OCH HÅLLBAR UTVECKLING Hantera arbetsmiljö Kartläggning pågår Hantera lika villkor Kartläggning pågår Hantera hållbar Kartläggning pågår utveckling 2.4 HANTERA Kartläggning pågår INFRASTRUKTUR Hantera lokaler Kartläggning pågår Hantera fastigheter Kartläggning pågår Hantera annan Kartläggning pågår infrastruktur 2.5 HANTERA SÄKERHETSFRÅGOR 2.6 HANTERA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Kartläggning pågår Kartläggning pågår 2.7 HANTERA MÖTEN Beredningsunderlag Gallras Vid inaktualitet 2.8 HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR Handläggande Kallelse, dagordning Bevaras Papper Handläggande Missiv Se bilaga 6. Papper Handläggande Protokoll Bevaras Papper Handläggande Kartläggning pågår Inte detsamma som beslutsunderlag, som bevaras i respektive diariefört ärende. Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år. Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år. 2.9 HANTERA ADADEMISKA HÖGTIDER OCH EVENEMANG Kartläggning pågår 19(21)

20 Bilaga 1 RA-FS 2013:1. Antagna anbud bevaras. Handlingar i anbud som inte tillför ärende sakuppgift, t ex årsberättelser och allmän information om anbudsgivaren, behöver inte tillföras akten utan när ärendet är avslutat. Ej antagna anbud 4 år efter slutet avtal eller beslut om att avbryta upphandling. Märks med ärendets diarienummer och förvaras åtskilt från övriga handlingar i ärendet. Bilaga 2 Anbud i upphandlingsärende omfattas av sekretess. Huvudregel är att sekretess upphör när ärendet slutbehandlats. I undantagsfall kan uppgifter hemlighållas även efter avslutat upphandling med stöd av 19 kap 1 och 3 OFS 2009:400 (skydd för myndigheten) eller 31 kap 16 OFS (skydd för extern uppdragsgivare). Bilaga 3 Skriftlig beställning över ett basbelopp bevaras. Beställningar under ett basbelopp hanteras inom ramen för ekonomiet och efter den frist som gäller för verifikationer. Bilaga 4 En person som söker en utlyst doktorandanställning ansöker samtidigt om att bli antagen till utbildning på forskarnivå (med undantag för de fall där den sökande redan är antagen i det berörda ämnet på Lnu). Anställningsprocessen och antagningsprocessen hänger ihop, och besluten i de båda processerna bygger till stor del på samma underlag. Trots detta ska doktorandanställningsärendet diarieföras för sig (PA-ärende) och antagningsärendet ska diarieföras för sig (UF-ärende). Anledningen är att doktorandanställning inte alltid leder till antagningsbeslut, och antagning inte alltid är kopplat till en utlyst doktorandanställning. Antagning bildar ett ärende per antagen doktorand, oavsett vilken finansiering som är aktuell (doktorandanställning eller annan finansiering). I antagningsärendet ingår vanligtvis - Ansökan från den som föreslås bli antagen i form av ansökningsblankett, CV, forskningsplan, betyg/examensbevis, åberopade skrifter. Åberopade skrifter (uppsatser, artiklar och liknande) diarieförs inte i ärendet. ig handläggare förvarar åberopade skrifter till dess att gallring kan ske. - Beslutsunderlag (yttrande från beredande organ/grupp med utlåtande över behörighet, lämplighet, finansiering och övriga resurser, förslag till beslut om antagning, utseende av examinatorer, handledare, eventuell tidavräkning) - Beslut om antagning - Antagningsbesked 20(21)

21 En utlyst doktorandanställning i ett visst ämne bildar ett ärende. I doktorandanställningsärendet ingår vanligtvis - Beslut om befattningsprofil och befattningsprofil - Annons rekrytering (ledigkungörelse) - Lista över sökande från e-rekryteringsverktyget ReachMee, och ansökningar som inte inkommit via ReachMee - Besked under rekryteringen som skickas till de sökande - Beslutsunderlag (yttrande från beredande organ/grupp med utlåtande över behörighet, lämplighet, finansiering och övriga resurser, förslag till beslut om antagning, utseende av examinatorer, handledare, eventuell tidavräkning, och beslut om antagning) - Beslut om anställning Bilaga 5 RA-FS 2004:1. Ansökningar med bilagor får två år efter det att beslut om anställning vunnit laga kraft. Om den sökande begär det skall ansökningshandlingarna återlämnas. Undantag från gallring gäller för den anställdes ansökningshandlingar och ansökningshandlingar från den som har överklagat anställningsbeslutet. Dessa handlingar ska bevaras. Ansökningshandlingar, som inte avser viss ledigförklarad tjänst, får återlämnas eller omedelbart. Bilaga 6 Gallras om det endast utgör en upprepning eller sammanfattning av övrigt beslutsunderlag och inte tillför ärendet information av vikt för beslutsfattandet. Bevaras i det diarieförda ärendet det tillhör, om det tillför ärendet information av vikt. Förkortningar PA Personalavdelningen 21(21)

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning

Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning HANDLÄGGNINGSORDNING Mars 2015 Sektionen Personal Rekrytering och befordran av lärare vid Lunds universitet - handläggningsordning Handläggningsordningen utgår från regler och praxis som gäller vid anställning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion

LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15. Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN ARBETSEX Dnr 1 (16) 2014-01-15 Rekrytering & introduktion LULEÅ KOMMUN 2015-01-01 2 (16) FÖRORD Luleå kommun rekryterar flera hundra nya medarbetare årligen. Strategisk kompetensförsörjning

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer