Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet"

Transkript

1 Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets serieindelning, och för arkiveringen. Verksamhetsområdena bygger i sin tur på de uppdrag universitet och högskolor har i enlighet med lagar och förordningar. Vid Linnéuniversitetet finns följande verksamhetsområden för klassificering av allmänna handlingar: - Styra verksamhet - Stödja verksamhet - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning - Bedriva utbildning på forskarnivå - Bedriva forskning - Samverka, informera och nyttiggöra externt I dokumenthanteringsplanen för verksamhetsområdet Stödja verksamhet anges vad som ska diarieföras i et W3D3 och vad som ska arkiveras på annat sätt. Planen omfattar alla kartlagda processer på området. Det finns ett antal processer inom Stödja verksamhet som ännu inte är kartlagda och vilka detta är framgår av dokumenthanteringsplanen. Dessa ska tillföras version 2.0 av denna plan, som beräknas kunna fastställas under våren Dokumenthanteringaplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka som används för registrering av olika slag, vilken eller funktion som ansvarar för handlingarna, hur handlingarna hanteras och sorteras, och eventuell sekretess man ska vara uppmärksam på. En översikt av processerna finns i Linnéuniversitetets klassificeringsstruktur (fastställd av chefen för universitetsledningens kansli , dnr 2013/ ). Den finns tillgänglig på Medarbetare, liksom gällande dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna kompletteras av mer detaljerade processkartläggningar där aktiviteter och delaktiviteter finns angivna inom respektive verksamhetsområde. Dessa finns tillgängliga hos arkiv- och registratorsfunktionen. I denna dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet Stödja verksamhet klassificeras - Hantera ekonomi o Hantera intäkter o Hantera kostnader o Hantera löpande bokföring o Hantera anläggningar och inventarier o Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter o Hantera upphandling och avrop 1(21)

2 o Hantera stipendier o Hantera donationer - Hantera personalfrågor o Tillsätta anställning o Hantera pågående anställning o Avveckla anställning o Hantera uppdrag o Hantera utnämningar - Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling o Hantera arbetsmiljö o Hantera lika villkor o Hantera hållbar utveckling - Hantera infrastruktur o Hantera lokaler o Hantera fastigheter o Hantera annan infrastruktur - Hantera säkerhetsfrågor - Hantera information och kommunikation - Hantera möten - Hantera allmänna handlingar - Hantera akademiska högtider och evenemang 2(21)

3 Innehållsförteckning 2.1 HANTERA EKONOMI Hantera intäkter Hantera kostnader Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter Hantera upphandling och avrop... 7 Anskaffningsbeslut... 7 Förfrågningsunderlag... 7 Annons i upphandlingsärende... 7 Anbud... 7 Anbudsförteckning/Öppningsprotokoll... 7 Utvärderingsprotokoll... 8 förbindelse vid utvärdering av anbud... 8 Tilldelningsbeslut/ Beslut om val av leverantör... 8 Upplysning om tilldelningsbeslut... 8 Annons efter avslutad upphandling... 8 Avtal efter upphandling... 8 Skriftlig beställning efter upphandling... 8 Överprövning upphandling Hantera stipendier Hantera donationer HANTERA PERSONALFRÅGOR Tillsätta anställning... 9 Befattningsprofil... 9 Beslut om rekrytering... 9 Annons rekrytering... 9 Ansökan om anställning... 9 Förslag på sakkunniga... 9 Beslut om sakkunniga... 9 Sakkunnigutlåtande... 9 Handlingar vid bedömning av sökande... 9 Beslut i anställningsärende Meddelande om beslut om anställning Överklagande av beslut om anställning Yttrande angående överklagande av beslut om anställning (21)

4 Beslut i överklagande om anställning Anställningsavtal Hantera pågående anställning Ansökan om semester Ansökan om tjänstledighet Beslut om tjänstledighet Flextidsrapport Tjänstgöringsplan för lärare Reseräkning Beslut om reseersättning Beslut om uppdragstillägg Uppgifter om övertid/mertid Uppgifter om obekväm arbetstid Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar Lönespecifikation Beslut om ny lön inom lönerevision Beslut om ny lön utanför lönerevision Beslut om lönetillägg Uppgifter om intresseavdrag Uppgifter om friskvård Kvitto för friskvård Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Kvitto för läkemedel och läkarbesök Anmälan om sjukdom Sjukförsäkran Läkarintyg Uppgifter om sjukskrivningar Tillbudsrapport Anmälan om arbetsskada Anmälan om personskada Uppgifter om rehabilitering Underlag i disciplinärende Beslut i disciplinärende Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort Beslut om ändring av titel Anmälan om bisyssla Beslut att godkänna bisyssla Rapportering av bisyssla till annan myndighet Individuell utvecklingsplan (21)

5 Dokumentation från utvecklingssamtal Avveckla anställning Begäran om entledigande Beslut om entledigande Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked arbets- eller medelsbrist Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Beslut om avsked Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Ansökan om delpension Beslut om delpension Hantera uppdrag Beslut om utseende av valberedning Beslut om tidplan för val Röst- och vallängder Valberedningens förslag Beslut om utseende av valförrättare Röstresultat Valprotokoll Förslag till ledamöter Beslut om utseende av ledamöter Förslag till utseende av rektors ställföreträdare Beslut om utseende av rektors ställföreträdare Förslag till vicerektor Beslut om utseende av vicerektor Förslag till dekanus och prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Fastställd kravprofil för prefekt Ledigkungörelse av prefektuppdrag Ansökningar om prefektuppdrag Förslag till prefekt Beslut om uppdrag som prefekt (21)

6 Förslag till innehavare av uppdrag Beslut om innehavare av uppdrag Avsägelse från uppdrag Hantera utnämningar Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Beslut om utseende av hedersdoktor Beslut om utseende av promotor Ansökan om utnämning till docent Prefektutlåtande om docentansökan Sakkunnigutlåtanden om docentansökan Beslut om utnämning till docent Docentintyg Förslag till kandidat för affiliering Beslut om utnämning av affilierad forskare/professor Nominering av kandidat till förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Hantera intern kompetensutveckling Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag HANTERA ARBETSMILJÖ, LIKA VILLKOR OCH HÅLLBAR UTVECKLING Hantera arbetsmiljö Hantera lika villkor Hantera hållbar utveckling HANTERA INFRASTRUKTUR Hantera lokaler Hantera fastigheter Hantera annan infrastruktur HANTERA SÄKERHETSFRÅGOR HANTERA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION HANTERA MÖTEN Beredningsunderlag Kallelse, dagordning Missiv Protokoll HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR HANTERA ADADEMISKA HÖGTIDER OCH EVENEMANG (21)

7 2.1 HANTERA EKONOMI Hantera intäkter Kartläggning pågår Hantera kostnader Kartläggning pågår Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Kartläggning pågår Kartläggning pågår Hantera ekonomirapportering till andra myndigheter Hantera upphandling och avrop Kartläggning pågår Anskaffningsbeslut Bevaras Papper W3D3 Handläggande Förfrågningsunderlag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Annons i upphandlingsärende Bevaras Papper W3D3 Handläggande Anbud Se bilaga 1. Se bilaga 1. Papper W3D3 Handläggande Anbudsförteckning/Öppningsprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande Förvaras hos ansvarig upphandlare. Anbud tillförs diarieakten när ärendet slutbehandlats. Undantag gäller skrymmande bilagor som kan förvaras på annan plats än i akten. När så sker ska uppgift om fysisk förvaringsplats registreras i diariet. Se bilaga 2 31 kap, 16 OSL, se även bilaga 2. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. 31 kap, 16 OSL. 7(21)

8 2.1.6 Hantera upphandling och avrop Utvärderingsprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande förbindelse vid utvärdering av anbud Bevaras Papper W3D3 Handläggande Tilldelningsbeslut/ Beslut om val av leverantör Bevaras Papper W3D3 Handläggande Upplysning om tilldelningsbeslut Bevaras Papper W3D3 Handläggande Annons efter avslutad upphandling Bevaras Papper W3D3 Handläggande Gäller endast upphandling över tröskelvärdet. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. För uppgift om anbud. fram till beslut i ärendet. 31 kap, 16 OSL. 31 kap, 16 OSL Avtal efter upphandling Bevaras Papper W3D3 Handläggande Skriftlig beställning efter upphandling Bevaras eller, se bilaga Överprövning av beslut i upphandlingsärende Överprövning upphandling Handlingar från överklagande part ska bevaras Bevaras eller, se bilaga 3. Papper W3D3 Handläggande Bevaras Papper W3D3 Handläggande Avtal efter avslutad upphandling skapar nytt ärende i W3D3. Handlingstypen avtal omfattar även kontrakt. Skriftlig beställning över ett basbelopp skapar nytt ärende i W3D3. Se bilaga 3 för beställning under ett basbelopp. Överprövningsärendet bildar nytt ärende i W3D3. Hänvisning sker till upphandlingsärendet. 8(21)

9 2.1.7 Hantera stipendier Kartläggning pågår Hantera donationer Kartläggning pågår 2.2 HANTERA PERSONALFRÅGOR Tillsätta anställning Befattningsprofil Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om rekrytering Bevaras Papper W3D3 PA Inklusive eventuellt underlag inför beslut, t ex Motvering inför rekrytering, behovsanalys, underlag till finansiering, men diarieförs endast om det inleds en rekrytering Annons rekrytering Bevaras Papper W3D3 PA Information om doktorandanställning, se bilaga Ansökan om anställning Se bilaga 5. Se bilaga 5. Papper W3D3 Reach Mee Förslag på sakkunniga Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om sakkunniga Bevaras Papper W3D3 PA Sakkunnigutlåtande Bevaras Papper W3D3 PA Handlingar vid bedömning av sökande Får vid inaktualitet Tidigast när överklagandetid löpt ut, om inte överklagande inkommer. PA PA Sammanställning av ansökningar från Reach Mee samt ansökan som inte går via Reach Mee ska diarieföras. Befordran klassificeras inom Tillsätta anställning. Information om doktorandanställning, se bilaga 4. Kan omfatta kallelser till intervjuer, genomförda intervjuer, intern rangordning (ej av sakkunniga), referenstagning, förslag till beslut. Information om doktorandanställning, se bilaga 4. 9(21)

10 2.2.1 Tillsätta anställning Beslut i anställningsärende Bevaras Papper W3D3 PA Kan även omfatta beslut att avbryta rekrytering. Beslut om anställning i original anslås på anslagstavla och läggs därefter i personakt. Kopia läggs i det diarieförda ärendet. Information om doktorandanställning, se bilaga Meddelande om beslut om anställning Gallras Vid PA inaktualitet Överklagande av beslut om anställning Bevaras Papper W3D3 PA Nytt ärende med hänvisning till anställningsärende Yttrande angående överklagande av Bevaras Papper W3D3 PA beslut om anställning Beslut i överklagande om anställning Bevaras Papper W3D3 PA Beslut fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) Anställningsavtal Bevaras Papper PA Personaldossier. Inte detsamma som beslut om anställning. Anställningsavtal innehåller fler uppgifter, exempelvis lön Hantera pågående anställning Ansökan om semester Får 2 år Primula PA Egenregistrering Ansökan om tjänstledighet Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader) 2 år Digitalt Papper Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader) PA Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande. 10(21)

11 2.2.2 Hantera pågående anställning Beslut om tjänstledighet Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader) Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader) PA Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande Flextidsrapport Får 2 år Primula PA Tjänstgöringsplan för lärare Får 2 år Institution Inklusive beslut om fastställande av plan, om sådant fattas. Inget universitetsgemensamt stöd Reseräkning Får 10 år. Reseräkning i EU-projekt får dock först efter revision har gjorts. Rekommenderad gallringstid 17 år. Papper Primula PA Egenrapportering. Attest/godkännande enligt attestordning Beslut om reseersättning Bevaras Papper W3D3 PA Avser i normalfallet beslut av övergripande karaktär, t ex reseersättning till studentrepresentanter Beslut om uppdragstillägg Bevaras Papper W3D3 PA Förhandling enligt MBL. Avser ersättning för tilldelat uppdrag, t ex prefekter, dekaner, funktionsansvar Uppgifter om övertid/mertid Får 2 år Primula PA Uppgifter om obekväm arbetstid Får 2 år Primula PA 11(21)

12 2.2.2 Hantera pågående anställning Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar Får 2 år Primula PA Kan benämnas signallistor Lönespecifikation Bevaras Digitalt Primula PA Beslut om ny lön inom lönerevision Bevaras Papper W3D3 PA Ingår i protokoll från RA- LS Beslut om ny lön utanför lönerevision Bevaras Papper W3D3 PA Ingår i MBL-protokoll Beslut om lönetillägg Bevaras Papper W3D3 PA Uppgifter om intresseavdrag Bevaras Digitalt Primula Agresso PA Kan föregås av inkommande beslut från annan myndighet, t ex Kronofogdemyndigheten Uppgifter om friskvård Gallras 10 år Primula PA Egenrapportering Kvitto för friskvård Gallras 10 år PA Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Gallras 10 år PA Kan omfattas av sekretess Kvitto för läkemedel och läkarbesök Gallras 10 år PA Anmälan om sjukdom Får 10 år Primula PA Egenrapportering Kan omfattas av sekretess Sjukförsäkran Får 10 år Primula PA Egenrapportering Kan omfattas av sekretess Läkarintyg Får 10 år Adato PA Kan omfattas av sekretess Uppgifter om sjukskrivningar Får 10 år Adato PA Kan omfattas av sekretess Tillbudsrapport Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om tillbud med Kan omfattas underskrifter görs på av sekretess. särskild blankett Anmälan om arbetsskada Kopia bevaras Papper W3D3 PA Anmälan i original skickas till Försäkringskassan. Kopia bevaras i ärendet. Kan omfattas av sekretess Anmälan om personskada Bevaras Papper W3D3 PA Kan omfattas av sekretess Uppgifter om rehabilitering Bevaras Digitalt Adato PA Kan omfattas Papper av sekretess. OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 OSL, 25 kap, 1 12(21)

13 2.2.2 Hantera pågående anställning Underlag i disciplinärende Bevaras Papper W3D3 PA Vid diarieföring ska dokumenten ej läggas in som bifogade filer på handlingarna. Uppgifter som röjer personens identitet ska inte heller registreras på ärende eller handling Beslut i disciplinärende Bevaras Papper W3D3 PA Beslut dokumenteras i personalansvarsnämndens protokoll. Protokollsutdrag läggs i ärendet. Om beslut leder till uppsägning eller avsked klassificeras dessa fortsatta processer inom 2.2.3, Avveckla anställning Beslut om ny placering eller Bevaras Papper W3D3 PA tjänstgöringsort Beslut om ändring av titel Bevaras Papper W3D3 PA Anmälan om bisyssla Bevaras Digitalt Primula PA Beslut att godkänna bisyssla Bevaras Digitalt Primula PA Rapportering av bisyssla till annan myndighet Bevaras Papper W3D3 PA Rapportering till exempelvis Skatteverket Individuell utvecklingsplan Anställd och chef Dokumentation från utvecklingssamtal Anställd och chef Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål Avveckla anställning Begäran om entledigande Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Beslut om entledigande Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument. 13(21)

14 2.2.3 Avveckla anställning Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked arbets- eller medelsbrist Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Bevaras Papper W3D3 PA Arbetsgivaren har endast skyldighet att underrätta om att inte förlänga tidsbegränsad anställning om den är längre än ett år Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Protokollsutdrag om MBL-protokollet omfattar fler ärenden än denna förhandling Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Disciplinärende som föregår uppsägning av personliga skäl klassificeras i processen Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras Bevaras Papper W3D3 PA Bevaras Papper W3D3 PA Om avsked föranleds av ett disciplinärende i Personalansvarsnämnden (PAN) klassificeras denna del i process Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras Beslut om avsked Bevaras Papper W3D3 PA 14(21)

15 2.2.3 Avveckla anställning Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Bevaras Papper W3D3 PA Begäran och beslut finns i regel i samma dokument Ansökan om delpension Bevaras Papper W3D3 PA Ansökan och beslut skrivs på samma blankett Beslut om delpension Bevaras Papper W3D3 PA Ansökan och beslut skrivs på samma blankett Hantera uppdrag Hantera val (inklusive fyllnadsval) Beslut om utseende av valberedning Bevaras Papper W3D3 Handläggande Beslut om tidplan för val Bevaras Papper W3D3 Handläggande Val till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende. Utseende av stående valberedning för en viss organisatorisk nivå eller organ bildar ett eget ärende Röst- och vallängder Bevaras Papper W3D3 Handläggande Valberedningens förslag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Beslut om utseende av valförrättare Bevaras Papper W3D3 Handläggande Röstresultat Bevaras Papper W3D3 Medarbetare Handläggande Valprotokoll Bevaras Papper W3D3 Handläggande Röstning kan ske digitalt via Medarbetare (internwebb) 15(21)

16 2.2.4 Utseende av ledamöter Förslag till ledamöter Bevaras Papper W3D3 Handläggande Utseende av ledamöter till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende Beslut om utseende av ledamöter Bevaras Papper W3D3 Handläggande Utse rektors Förslag till utseende av rektors Bevaras Papper W3D3 PA ställföreträdare ställföreträdare Beslut om utseende av rektors Bevaras Papper W3D3 PA ställföreträdare Utse vicerektor Förslag till vicerektor Bevaras Papper W3D3 PA Från och med 2013 utses dekanerna till vicerektorer Beslut om utseende av vicerektor Bevaras Papper W3D3 PA Utse dekanus och Förslag till dekanus och prodekanus Bevaras Papper W3D3 PA prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Bevaras Papper W3D3 PA Utse prefekt Fastställd kravprofil för prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Ledigkungörelse av prefektuppdrag Bevaras Papper W3D3 PA Ansökningar om prefektuppdrag Bevaras Papper W3D3 PA Förslag till prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Beslut om uppdrag som prefekt Bevaras Papper W3D3 PA Utse övriga funktioner med uppdrag Förslag till innehavare av uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Exempelvis uppdrag som prorektor (som inte är rektors ställföreträdare), vicerektor, studierektor, funktionsansvarig. Det ska framgå av ärendemeningen i diariet vilket uppdrag som avses. 16(21)

17 2.2.4 Beslut om innehavare av uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Avsäga sig uppdrag Avsägelse från uppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Hantera utnämningar Avsägelse som inte föranleder någon åtgärd bildar eget ärende i diariet. Om avsägelsen leder till att ny ledamot utses ingår avsägelsen i ärendet om att utse ny ledamot Hantera hedersdoktorsutnämning Beslut om utseende av beredningsgrupp för hedersdoktorsutnämning Nominering av hedersdoktor Bevaras (nominering av de som utses) Gallras (övriga) Bevaras Papper W3D3 Fakultet Hedersdoktorsutnämningar diarieförs i ett ärende för hela universitetet, per år. I ärendet ingår beslut om ledamöter i beredningsgrupp, nomineringar för utsedda hedersdoktorer, beslut om utseende av hedersdoktor och beslut om utseende av promotor. Papper W3D3 Fakultet Endast nomineringar för de som accepterat utnämningen och blivit utsedda till hedersdoktorer registreras i diariet. Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år Beslut om utseende av hedersdoktor Bevaras Papper W3D3 Fakultet Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år Beslut om utseende av promotor Bevaras Papper W3D3 Fakultet Ingår i ärende om hedersdoktorer vid Lnu för aktuellt år. gäller nomineringar fram till dess att föreslagen hedersdoktor tackar ja och utsetts. 17(21)

18 2.2.5 Hantera Ansökan om utnämning till docent Bevaras Papper W3D3 PA docenturutnämning Prefektutlåtande om docentansökan Bevaras Papper W3D3 PA Sakkunnigutlåtanden om Bevaras Papper W3D3 PA docentansökan Beslut om utnämning till docent Bevaras Papper W3D3 PA Docentintyg Kopia bevaras Papper W3D3 PA Original till den utnämnde Hantera utnämning till Förslag till kandidat för affiliering Bevaras Papper W3D3 Fakultet affilierad forskare och professor Beslut om utnämning av affilierad Bevaras Papper W3D3 Fakultet forskare/professor Hantera förtjänsttecken instiftade av universitetet Nominering av kandidat till förtjänsttecken Bevaras Papper W3D3 PA Till exempel pedagogiska priser, pris för bästa lärare, bästa handledare, bästa forskare, utmärkelse för insatser för samhällelig drivkraft, globala värden. Ett samlat ärende per år för alla förtjänsttecken Beslut om tilldelning av förtjänsttecken Bevaras Papper W3D3 PA Ett samlat ärende diarieförs per år för alla förtjänsttecken Hantera intern kompetensutveckling Underlag inför beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Beslut om interna kompetensutvecklingsuppdrag Bevaras Papper W3D3 Handläggande Bevaras Papper W3D3 Handläggande Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetensutvecklingssyfte. Exempelvis uppdrag till en institution att utveckla och ge kurs för universitetets anställda i kompetensutvecklingssyfte. 18(21)

19 2.3 HANTERA ARBETSMILJÖ, Kartläggning pågår LIKA VILLKOR OCH HÅLLBAR UTVECKLING Hantera arbetsmiljö Kartläggning pågår Hantera lika villkor Kartläggning pågår Hantera hållbar Kartläggning pågår utveckling 2.4 HANTERA Kartläggning pågår INFRASTRUKTUR Hantera lokaler Kartläggning pågår Hantera fastigheter Kartläggning pågår Hantera annan Kartläggning pågår infrastruktur 2.5 HANTERA SÄKERHETSFRÅGOR 2.6 HANTERA INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Kartläggning pågår Kartläggning pågår 2.7 HANTERA MÖTEN Beredningsunderlag Gallras Vid inaktualitet 2.8 HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR Handläggande Kallelse, dagordning Bevaras Papper Handläggande Missiv Se bilaga 6. Papper Handläggande Protokoll Bevaras Papper Handläggande Kartläggning pågår Inte detsamma som beslutsunderlag, som bevaras i respektive diariefört ärende. Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år. Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år. 2.9 HANTERA ADADEMISKA HÖGTIDER OCH EVENEMANG Kartläggning pågår 19(21)

20 Bilaga 1 RA-FS 2013:1. Antagna anbud bevaras. Handlingar i anbud som inte tillför ärende sakuppgift, t ex årsberättelser och allmän information om anbudsgivaren, behöver inte tillföras akten utan när ärendet är avslutat. Ej antagna anbud 4 år efter slutet avtal eller beslut om att avbryta upphandling. Märks med ärendets diarienummer och förvaras åtskilt från övriga handlingar i ärendet. Bilaga 2 Anbud i upphandlingsärende omfattas av sekretess. Huvudregel är att sekretess upphör när ärendet slutbehandlats. I undantagsfall kan uppgifter hemlighållas även efter avslutat upphandling med stöd av 19 kap 1 och 3 OFS 2009:400 (skydd för myndigheten) eller 31 kap 16 OFS (skydd för extern uppdragsgivare). Bilaga 3 Skriftlig beställning över ett basbelopp bevaras. Beställningar under ett basbelopp hanteras inom ramen för ekonomiet och efter den frist som gäller för verifikationer. Bilaga 4 En person som söker en utlyst doktorandanställning ansöker samtidigt om att bli antagen till utbildning på forskarnivå (med undantag för de fall där den sökande redan är antagen i det berörda ämnet på Lnu). Anställningsprocessen och antagningsprocessen hänger ihop, och besluten i de båda processerna bygger till stor del på samma underlag. Trots detta ska doktorandanställningsärendet diarieföras för sig (PA-ärende) och antagningsärendet ska diarieföras för sig (UF-ärende). Anledningen är att doktorandanställning inte alltid leder till antagningsbeslut, och antagning inte alltid är kopplat till en utlyst doktorandanställning. Antagning bildar ett ärende per antagen doktorand, oavsett vilken finansiering som är aktuell (doktorandanställning eller annan finansiering). I antagningsärendet ingår vanligtvis - Ansökan från den som föreslås bli antagen i form av ansökningsblankett, CV, forskningsplan, betyg/examensbevis, åberopade skrifter. Åberopade skrifter (uppsatser, artiklar och liknande) diarieförs inte i ärendet. ig handläggare förvarar åberopade skrifter till dess att gallring kan ske. - Beslutsunderlag (yttrande från beredande organ/grupp med utlåtande över behörighet, lämplighet, finansiering och övriga resurser, förslag till beslut om antagning, utseende av examinatorer, handledare, eventuell tidavräkning) - Beslut om antagning - Antagningsbesked 20(21)

21 En utlyst doktorandanställning i ett visst ämne bildar ett ärende. I doktorandanställningsärendet ingår vanligtvis - Beslut om befattningsprofil och befattningsprofil - Annons rekrytering (ledigkungörelse) - Lista över sökande från e-rekryteringsverktyget ReachMee, och ansökningar som inte inkommit via ReachMee - Besked under rekryteringen som skickas till de sökande - Beslutsunderlag (yttrande från beredande organ/grupp med utlåtande över behörighet, lämplighet, finansiering och övriga resurser, förslag till beslut om antagning, utseende av examinatorer, handledare, eventuell tidavräkning, och beslut om antagning) - Beslut om anställning Bilaga 5 RA-FS 2004:1. Ansökningar med bilagor får två år efter det att beslut om anställning vunnit laga kraft. Om den sökande begär det skall ansökningshandlingarna återlämnas. Undantag från gallring gäller för den anställdes ansökningshandlingar och ansökningshandlingar från den som har överklagat anställningsbeslutet. Dessa handlingar ska bevaras. Ansökningshandlingar, som inte avser viss ledigförklarad tjänst, får återlämnas eller omedelbart. Bilaga 6 Gallras om det endast utgör en upprepning eller sammanfattning av övrigt beslutsunderlag och inte tillför ärendet information av vikt för beslutsfattandet. Bevaras i det diarieförda ärendet det tillhör, om det tillför ärendet information av vikt. Förkortningar PA Personalavdelningen 21(21)

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1 (5) 2015-03-23 dnr V 2015/322 Juridik och dokumenthantering Sektionschef Annette Nilsson Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.1 1 Styra verksamhet 1.1 Hantera

Läs mer

Lathund för registrering och arkivering av handlingar

Lathund för registrering och arkivering av handlingar Lathund för registrering och arkivering av handlingar Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Stöd till verksamheten - personalförsörjning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3

Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Guide för att hämta diarienummer, arkivera och överföra handlingar till W3D3 Upprättat av personalavdelningen, KTH, maj 2015 Innehåll 1. Koppla rekryteringsärenden till W3D3... 2 1.1 Rekryteringssystemet

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsärenden vid Umeå universitet 1 Denna föreskrift får tillämpas på handlingar som tillkommit vid upphandling från och med den 1 januari 1995. Umeå universitets Upphandlingspolicy:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dnr. 24/09 67 2009-05-28

Dnr. 24/09 67 2009-05-28 2009-05-28 Dnr. 24/09 67 Bilaga till dokumenthanteringsplan - Tillämpningsanvisningar för gemensam dokumenthanteringsplan för upphandlingsområdet inom Västra Götalandsregionen Bakgrund Upphandlingslagstiftningen,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Enklare hantering av pensioner

Enklare hantering av pensioner 2013-05-29 Överenskommelse mellan Statens tjänstepensionsverk, SPV och Linnéuniversitetet Enklare hantering av pensioner Innehåll Bakgrund... 1 Svara på frågor från myndighetens anställda... 2 Utreda anställdas

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet BESLUT 1 2009-12-17 Dnr LS 2009/542 Rektor Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet Bakgrund Lunds universitet vill ha tydliga regler för pensionerade professorers fortsatta verksamhet. För

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET

HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET STYRDOKUMENT Dnr V 2014/275 HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE PENSIONSERSÄTTNING OCH ENGÅNGSPREMIE FÖR SÄRSKILD PENSIONSERSÄTTNING ENLIGT TRYGGHETSAVTALET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Jarborn Tjänsteutlåtande 2014-01-20 Dnr: KS 2012/0314 1(2) Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Ärendet Enligt kommunens arkivreglemente 4

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2

Innehåll. 2015-04-22 Personalenheten 2 LA-info 2015-04-22 Innehåll Förändringar i pensionsadministration Löneväxling, handläggningsordning Lönesättning av arvoden Tredjelandsmedborgare Tappade anställningsärenden Höstens utbildningstillfällen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet FÖRESKRIFTER 1 2014-09-29 Dnr STYR 2014/806 Förvaltningschefen Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter inom universitetsförvaltningen vid Lunds universitet Bilagor: Linjechefs ansvar samt Regler

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Regler för uppdragsutbildning

Regler för uppdragsutbildning Dnr: ST2013/237-1.1. Regler för uppdragsutbildning Beslutat av Universitetsdirektören Gäller från 2013-11-01 Beslutat av: Universitetsdirektören Beslutsdatum: 2013-10-29 Dnr: ST2013/237-1.1. Innehåll 1.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009)

Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad av institutions-styrelsen 26 januari, 2009) Inst Bygg & Miljöteknologi, 19 januari, 2009, rev. 23 februari, 2009, rev. (redaktionella ändringar) 4 juni, 2009 Delegationsordning och organisation Institutionen Bygg & Miljöteknologi (IB&M), LTH (beslutad

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer